o«ıeNiı,fjr
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 3 3 ^ Konu: Kepez 7598 ada batısı ve 7596 ada NİP.
,.r }
EXP02016
AN TALYA
0 ^ /0 2 /2 0 1 5
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, 22J nolu imar paftasında yer alan Esentepe
Mahallesi, 7598 ada batısı ile Çamlıbel Mahallesi, 7596 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.
BELEDİYE
€
BedrulUh EBG
Genel Sekreter V.
Ekler: -1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği fotokopisi.
-Plan açıklama raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w.antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
10
T.C.
JO T â L Y Â İÜYÜGCŞEİTO B E liM Y İ S İ
ANTALYA KEPEZ
ESENTEPE MAHALLESİ; 7598 ADA BATISI İLE
ÇAMLIİEL MAHALLESİ; 759© ADA
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA [RAPORU
2015
ANTALYA KEPEZ, ESENTEPE MAHALLESİ; 7598 ADA BATISI İLE
ÇAMLIBEL MAHALLESİ; 7596 ADA
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
Plan değişiklğine konu alan; Antalya İli, Kepez İlçesi, Esentepe ve Çamlıbel
Mahalleleri, 22-J (025-A-09-A URF) nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında
ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; 7598 ada batısında yer alan "Park Alanı"
ile 7596 adada yer alan "Kütüphane Alanfnı kapsamaktadır (Bkz. Resim 1, 2 ve 3).
Resim 1: Uydu Fotoğrafı (2013)
Resim 2: Mevcut Uygulama İmar Planı
7596 ada 2 nolu parsele kayıtlı taşınmaz, 1/5000 ölçekli nazım imar planı
paftasında kamusal amaçlı donatı kullanımlarına ayrılmış alan içerisinde yer almakta
olup mülkiyeti Kepez Belediyesine aittir.
n 1
Resim 3: Mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Kepez Belediyesi bünyesinde yapılmak istenilen ve bölgeye hizmet sağlaması
amaçlanan semt ve kültür merkezinin daha nitelikli yapılaşabilmesi amacıyla, bir plan
revizyonu yapılması hedeflenmiş ve söz konusu alanının hemen doğusunda yer alan
park alanı ile yer değiştirmek suretiyle tapu kayıtlarında belirli olan 1561.00 m2'lik
belediyemiz mülkiyetindeki kullanımın, sosyal tesis olarak alan büyüklüğünde
herhangi bir değişiklik olmaksızın park alanının güney kısmına taşınması yine aynı
şekilde 2192.00 m2llik alan büyüklüğüne sahip park alanının 1561.00 m2'lik kısmının
da 7596 ada 2 nolu parsele kaydırılması öngörülmüştür. Park alanından geri kalan
bölümü sosyal tesis alanı olarak öngörülen alanın kuzey bölümünde korunmuş ve
alan dengelemesi ile eşdeğer alan ayrılması hususunda ilgili mevzuata uygun bir
işlem tesis edilmesi hedeflenmiştir (Bkz. Resim 4).
Resim 4: Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
PLAN NOTLARI:
• Bu plan kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik Hükümlerine
uyulacaktır.
Download

Tam sayfa faks yazdırma