T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ – SAAT : 10.30
05
05
05
49- 50- 51- 52- 53- 54-55- 56- 57- 58- 59- 60
DİVAN
MECLİS BAŞKANI
Muzaffer KÜLCÜ
Belediye Başkanı
KATİP
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Üye
KATİP
TOPLANTIYA
KATILANLAR
Zeki GÜL, Ahmet ÖZLER, Nahide TEKİN, Necmettin DURMUŞBAŞ, Ahmet YABACIOĞLU, Ekrem
DEMİRTEN, İsmail AKGÖZ, Seyhan GÜNHAN, Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ, Ünal KÖSE, Abdulaziz LAYIK,
Gadenfer ÖZTÜRK, Şahiste UÇAR, Şükrü GAYI, Mehmet DÖNGEL, İsmail TEKÇAM, Lütfi KARAKUŞ,
Erdem Burak BAKIRCI, Süreyya DAŞÇI COŞKUNSU, Nurullah İPEK, Ayhan ŞAMLI, Hasan Levent
ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL KARLIDAĞ, Necdet
BİÇER, Mehmet TAHTASIZ, Ertuğrul DEMİRAN, Sezer YALÇINKAYA, Ali BEYAZ olmak üzere 31 üye
katılmıştır.
Erdem Burak BAKIRCI
Üye
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR
Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam
sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek;
Başkan, gündeme ilave edilmek üzere; herhangi bir teklif bulunup bulunmadığını sormuş, herhangi bir teklif
bulunmadığından;
Gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve Meclis üyesi Ayhan
ŞAMLI ve Semrin KALELİ’ nin gündem dışı söz almasından sonra;
Meclis Üyesi Semrin Kaleli’ nin “Belediye Meclisinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulması
konusundaki teklifinin araştırılarak değerlendirileceğini izah ederek, başkada herhangi bir teklif bulunmadığından,
gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 1 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
49
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
1
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
22.04.2014 / 939
Kadro İhdası.
K A R A R:
Başkan, 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik ile B7 gurubunda yer alan Belediyemizin Memur ve işçi teşkilatı kadro sayısının artırıldığını belirterek,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke
ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile B7 gurubunda yer alan
Belediyemizin Memur ve işçi teşkilatı kadrolarının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (L) Fıkrası
gereğince;
KADRO İHDAS CETVELİ
UNVAN KODU
SINIFI
ÜNVANI
DERECESİ
ADEDİ
10000
6175
6835
6835
7825
7825
7825
7815
9880
7785
9900
9900
9447
9447
13010
9935
9950
9950
5935
6535
6540
8500
8505
8535
8430
13500
8750
8110
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
A.H.
T.H.S.
T.H.S.
T.H.S.
T.H.S.
T.H.S.
T.H.S.
T.H.S.
T.H.S.
S.H.S.
Belediye Başkan Yardımcısı
Uzman
Şef
Şef
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veznedar
Eğitmen
Tahsildar
Çavuş
Çavuş
İtfaiye Eri
İtfaiye Eri
Zabıta Amiri
Zabıta Komiseri
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Avukat
Programcı
Çözümleyici
Mühendis
Mimar
Şehir Plancısı
Laborant
Peyzaj Mimarı
Tekniker
Tabip
1
3
6
4
3
6
9
9
9
9
5
7
10
8
3
7
8
10
7
8
8
8
8
8
8
8
9
5
1
1
5
5
6
3
10
1
3
1
2
2
15
11
2
4
15
9
1
1
1
14
4
1
1
1
5
1
Sayfa 2 / 14
UNVAN KODU
SINIFI
8130
S.H.S.
8140
S.H.S.
8155
S.H.S.
8145
S.H.S.
8225
S.H.S.
8400
S.H.S.
8410
S.H.S.
8424
S.H.S.
8555
S.H.S.
9405
Y.H.S.
9455
Y.H.S.
9465
Y.H.S.
9475
Y.H.S.
9915
Y.H.S.
Memur Kadrosu ve
1
2
3
4
5
6
7
8
UNVAN KODU
25560
22580
17840
26320
10820
24080
25700
1160
ÜNVANI
Veteriner Hekim
Biolog
Psikolog
Bakteriolog
Diyetisyen
Hemşire
Sağlık Memuru
Sağlık Teknikeri
Kimyager
Hastabakıcı
Bahçivan
Bekçi
Gassal
Temizlik Hizmetlisi
KADRO İHDAS CETVELİ
ÜNVANI
Usta
Şoför
Operatör
Yağcı
İşçi
Temizlik İşçisi
Ustabaşı
Aşçı
DERECESİ
8
8
8
9
8
9
10
8
8
11
11
11
11
11
ADEDİ
2
2
1
1
4
2
4
4
2
2
2
3
2
5
ADEDİ
9
16
6
3
11
23
6
1
İşçi Kadroların ihdası OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 3 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
50
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
2
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
30.04.2014 / 878
İller Bankası A.Ş. den kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
K A R A R:
Başkan, Belediyemizin 2014 yılı yatırım programında bulunan aşağıda belirtilen işler için 10 yıla kadar
vadeli aylık taksitler halinde ödenmek üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanımına ihtiyaç duyulduğunu
belirterek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda;
1- Meslek Lisesi Kampüsü Okul Binaları Yapım İşi
2- Meslek Lisesi Kampüsü Ek Tesisleri (Uygulama Camisi, Yurt ve Spor Salonu Binaları) Yapım İşi
3- Rüzgar Enerjisi Santral Yapım İşi
4- Kentpark Yapım İşi
5- Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi;
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin; d) “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların
sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son
kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme
oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları
şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden
değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye
Meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve
İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.”denildiğinden;
İller Bankası Genel Müdürlüğünden kredi kullanımı yolu ve bununla ilgili 115.000.000,00 TL
(Yüzonbeşmilyon) kredi kullanılmasında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinde her türlü evrakların
imzalanmasında Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ’ ye yetki verilmesi ve Belediyemiz Su Gelirlerinin teminat
olarak gösterilmesi, Meclis üyelerinden; Ayhan Şamlı, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Semrin Kaleli, Özgür Kılıç,
Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Necdet Biçer, Mehmet Tahtasız, Ertuğrul Demiran, Sezer Yalçınkaya’ nın
“05.05.2014 tarihli meclis toplantısının 2. Gündem maddesi 878 Sayılı İller Bankası A.Ş. den Belediye Başkanına
yetki verilmesi maddesine; 5 maddelik projelerin bütçelerinin ayrı ayrı belirtilmediği ve proje ve fizibilitelerinin
yapılmadığı için itiraz ediyoruz Bilgilerinize arz ederiz.” Şeklinde yazılı ve Ali Beyaz’ ın ret oyuna karşı, 21 kabul
oyla SALT ÇOĞUNLUKLA kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 4 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
51
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
3
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
30.04.2014 / 884
İlan ve Reklam Vergisi 1. Taksidinin uzatılması.
K A R A R:
Başkan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15. Maddesine göre Belediye sınırları ile mücavir
alanları içinde yapılan her türlü İlan ve Reklam Vergisine tabidir. Belediye Meclisleri Vergi tarifelerinin 1, 2 ve 4.
bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde iki eşit taksitte almaya yetkilidir.
Ancak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları
itibariyle tespitine ilişkin kararın yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulunca 21.10.2013 tarihinde kararlaştırılmış,
2013/5585 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18.12.2013 tarih 28855 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Daha sonra 01.03.2014 tarih ve 28928 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6527 nolu Kanununun 6.
Maddesine ek geçici 7. Maddeyle, 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan tarifenin
2014 yılı içinde uygulanması kararı alındığını belirterek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Mali Hizmetler Müdürlüğünce 1 Ocak itibariyle yapılması gereken 2014
yılı İlan ve Reklam Vergisinin tarh ve tahakkuk işlerinin yapılması zorlaşmış ve gecikmiş olup, 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibariyle tespitine ilişkin kararın
yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulunca 21.10.2013 tarihinde kararlaştırılmış, 2013/5585 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı 18.12.2013 tarih 28855 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 01.03.2014
tarih ve 28928 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6527 nolu Kanunun 6. Maddesine ek geçici 7. Maddeyle, 2013
yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan tarifenin 2014 yılı içinde uygulanması kararına
istinaden, İlan ve Reklam Vergisi 1. taksit tarihinin 30.06.2014 tarihine kadar uzatılması OY BİRLİĞİYLE kabul
edilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 5 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
52
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
4
BELEDİYE ENCÜMENİ
22.04.2014
2013 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesi.
K A R A R:
Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi, 34. Maddesinin (a) fıkrası ile Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2013 Yılı Bütçesi
Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin gerektiğini belirterek, 2013 Yılı Bütçe Kesin
Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi, 34. Maddesinin
(a) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince, Belediyemizin
2013 Yılı Bütçesi Kesin hesabının incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 gün süre verilerek,
06.05.2014 tarihinde görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, OY BİRLİĞİYLE karar
verilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 6 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
53
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
5
İMAR KOMİSYONU
30.04.2014
Çalık Yedaş İl Koordinatörlüğünün, 13 adet Trafo Yeri Belirlenmesi talebi.
K A R A R:
Başkan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık makamından havaleli yazıları ile iletilen,
Çalık Yedaş İl Koordinatörlüğü’nün talebi üzerine şehrin muhtelif yerlerinde 13 adet trafo yeri ile ilgili;
A Grubu plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım imar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği
teklifine ilişkin,
Çalık Yedaş İl Koordinatörlüğü’nün 09.01.2014 tarihli yazısı ile iletilen ekli dosya da, kentin
elektrik dağıtımını düzenlemek amacıyla şehrin muhtelif yerlerinde 13 adet trafo binası belirlendiğini,
trafo binalarının kentte kamu alanları göz önünde bulundurularak, genellikle park ve refüj alanları
içerisinde yer ayrıldığını belirterek, İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; İmar Komisyonunca yapılan ön inceleme de, 5 adet trafo
binasının yerinin incelenerek uygun olduğunun tespit edildiği, bazı tekliflerde özel mülkiyete tabi
alanlarda, alandaki 18 uygulamasının devam etmesi nedeniyle şu an için çalışma yapılmasının mümkün
olmadığı, bir kısım teklif için ise yer seçimi açısından incelemenin devam etmesi kanaatine varılmış olup,
Çalık Yedaş İl Koordinatörlüğü’nün teklifi ile kentin elektrik dağıtımını düzenlemek amacıyla
belirli bölgelerde 5 adet trafo yerinde, plan müellifince hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı
değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 7 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
54
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
6
İMAR KOMİSYONU
24.04.2014
Celilkırı Mevkii 23-b Kadastro Pafta, 846 nolu parselde plan değişikliği.
K A R A R:
Başkan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık makamından havaleli yazıları ile iletilen
Celilkırı Mevki 23- b kadastro pafta, 846 no’lu parselde plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Celilkırı mevki, 846,847 nolu parsellerin 05.09.2006 tarih ve 22
Sayılı Belediye Meclis kararıyla Spor Alanı olarak planlandığı, mülkiyeti maliye hazinesine ait 846, 847
nolu parsellerin spor tesisi ve spor salonu yapılmak üzere 21.10.2010 tarihinde Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü’ne tahsis edildiği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 846 ve 847 nolu parsellerde
atletizm pisti, tribün, soyunma odaları ve gençlik merkezi binaları yapmak üzere projelendirme yaptığı,
847 nolu parselde yapılması planlanan gençlik merkezinin 20 metre olarak planda belirtilen yapı
yaklaşma mesafeleri içerisinde kaldığından yapılaşmada bir engel bulunmadığı, ancak 846 nolu parselde
yapılması planlanan “Atletizm Pisti, Tribün ve Soyunma Odaları” nın imar planında belirtilen yapı
yaklaşma mesafeleri içerisinde kaldığından plan değişikliği talep edildiği ve imar planında 846 nolu
parselin her cephesinden 20 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye indirilmesi şeklinde plan
değişikliği teklifi yapıldığı görülmüş olup,
Celilkırı Mevki, 846 nolu parselin tahsis amacı doğrultusunda “Spor Alanı” olarak kullanılması ve
projenin alana uygulanabilmesi amacıyla yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye indirilmesi şeklindeki
plan müellifince hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b
Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 8 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
55
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
7
İMAR KOMİSYONU
24.04.2014
İbrahim Çayırı Mevkii 3245 ada, 1 nolu Parselde Plan değişikliği.
K A R A R:
Başkan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık makamından havaleli yazıları ile iletilen
İbrahimçayırı Mevki, 3245 ada, 1 parselde plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar
planı değişikliğine ilişkin teklifin tekrar İmar Komisyonunda görüşülmek üzere ve 06.05.2014 tarihli
meclis toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna geri çekilmesi şeklinde bir talep olduğunu
belirterek, 06.05.2014 tarihli meclis toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna geri çekilmesi
teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; İbrahimçayırı Mevki, 3245 ada, 1 parsel parselde yapılması
düşünülen ilkokul binası için parselin kuzey ve doğu cephelerinde yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye
indirilmesi, diğer cephelerde 10 metre olarak belirlenmesi şeklindeki plan müellifince hazırlanan 1/1000
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin tekrar İmar Komisyonunda görüşülmek üzere ve 06.05.2014
tarihli meclis toplantısında görüşülmek üzere geri çekilmesi, OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 9 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
56
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
8
İMAR KOMİSYONU
30.04.2014
İbrahim Çayırı Mevkii 2432 ada, 249 nolu Parselde Plan değişikliği.
K A R A R:
Başkan, İbrahimçayırı mevki, 2432 ada, 249 no’lu parselde talep edilen plan müellifince hazırlanan
1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin;
İbrahimçayırı mevki, 2432 ada, 249 parselin 23.02.1999 tarihli Belediye Meclis kararıyla onaylanan
“Çevre yolu kuzeyi ilave- revizyon imar planı” kapsamında, taks: 0.35, kaks: 1.75 yapılaşma koşullarında
ayrık nizam 5 kat konut alanı olarak planlı olduğu, plan müellifince hazırlanan teklif planda yaklaşık 3560 m²
büyüklükteki 249 nolu parselin imar planına göre müstakil olarak yapılaşabilmesi ve site tarzı yapılaşmaya
olanak sağlamak amacıyla, 2432 ada, 247, 248 parseller ile 2432 ada, 249 parsel arasında 5 metrelik yol
ayrılarak 249 parselin ada bazında site tarzı yapılaşmaya uygun hale getirildiği, taks: 0.35, kaks: 1.75, ayrık
nizam 5 kat yapılaşma koşullarının aynen korunduğu, adanın kuzey ve güney cephesinden 5 metre doğu ve
batı cephesinden 3,5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlendiği, plan notlarında inşaat alanının yola terkten
önceki parsel alanına göre hesaplanacağının belirtildiğini belirterek, İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; İmar komisyonumuzca yapılan incelemede, alanda yoğunluk ve kat
artışı yapılmadığından jeolojik etüt gerekmediği, bununla birlikte Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Yönetmelikte minimum yaya yolu genişliğinin 7 metre yol cephelerinden minimum ön bahçe mesafesinin 5
metre olacağı belirtildiğinden, 249 nolu parselde teklif plan üzerinde parselin tüm cephelerinden 5 metre
çekilmesi ve 247,248 parseller ile 249 parsel arasında park işaretlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmış
olup,
İbrahimçayırı mevki, 2432 ada, 249 nolu parselin doğusunda 300 m² büyüklükte park işaretlenerek,
emsal: 1.75, h.max: 18.00 metre yapılaşma koşullarında “konut alanı” olarak planlanması ve plan notlarında
taban alanı % 35’ i geçemez, inşaat alanı yola terkten önceki parsel alanına göre hesaplanır, şeklinde
belirtildiği plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 Sayılı
İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 10 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
57
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
9
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
18.04.2014 / 2062
Çöplü Mahallesinde Gayrimenkul Satınalınması.
K A R A R:
Başkan, Çöplü Mahallesi, 91 Pafta, 8 ada, 25 nolu Parselin Belediyemiz tarafından satın
alınmasının gerektiğini belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e- fıkrasına istinaden,
Çöplü Mahallesi, 91 Pafta, 8 ada, 25 nolu Parselin Belediyemiz tarafından satın alınması, satın alma
işlemleriyle ilgili evrakları imzalamaya Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclis Üyelerinden,
Ayhan Şamlı, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Semrin Kaleli, Özgür Kılıç, Ogün Meroğlu, Serda Uysal
Karlıdağ, Necdet Biçer, Mehmet Tahtasız, Ertuğrul Demiran, Sezer Yalçınkaya’ nın “05.05.2014 tarihli
meclis toplantısının 9. Gündem maddesi olan 2062 Sayılı Çöplü Mahallesinde Gayrimenkul satınalınması
maddesine ne amaçlaalındığı ve fiyatının belli olmamasından dolayı itiraz ediyoruz.” Şeklinde yazılı ve
Ali Beyaz’ ın ret oyuna karşı, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 11 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
58
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
10
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
29.04.2014 / 2347
Cadde ve Sokak İsmi Verilmesi.
K A R A R:
Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) fıkrası gereği Meydan, Cadde,
Sokak, Park, Tesis ve benzerlerine isim vermek, Mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla
sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediyemiz Meclisine verildiğini,
Konuyla ilgili olarak;
Ekli krokilerde gösterilen ve aşağıda anlatılan 5 bölgenin Numaratajı yapılıp, Ulusal Adres Veri
Tabanına girişlerinin işlenebilmesi için bölgenin adını taşıyan Cadde ve Sokak isimlerinin belirlenmesine
veya Cadde ve Sokak isimlerinin iptaline ihtiyaç olduğunu belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda;
- Üçtutlar Mahallesindeki Muratevler sokaklar devam ettirilerek Muratevler 21.,23.,25.,26.,28.,
sokak ismi verilmesi,
- Karakeçili Mahallesindeki Karakeçili 4. Çıkmaz Sokağın önü açıldığı için Karakeçili 5. Sokak
ismi verilmesi ve diğer imar yollarına da Karakeçili 3. Sokak ve 8. Sokak ismi verilmesi,
- İnönü Caddesinin batısı ile Akşemseddin Caddesinin doğusu arasında kalan imar yoluna Kerebi
Gazi Caddesi ismi verilmesi,
-Çepni Mahallesinde bulunan Tahıl Pazarı Kümeevler ismi ve yeri değiştiği için iptal edilmesi,
- Çepni mahallesinde bulunan İnönü Caddesinin doğusu ile terminalin batısı arasında kalan imar
yolu iptal edildiği için isim olarak verdiğimiz Terminal sokak ismininde iptal edilmesi ve Mülki İdare
Amirinin onayına sunulması OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 12 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
59
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
11
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
29.04.2014 / 251
Yurtdışı izni.
K A R A R:
Başkan, Belediyemiz tarafından yapılması planlanan fikir, proje ve ihale hazırlıkları devam eden
büyük çaplı rekreasyon alanlarımızın (Kent Park ve Hıdırlık Parkı, Baraj ve Çevresi, Kent Meydanı,
Sıklık Tabiat Parkı vb.) daha etkin ve verimli tasarlanması (Kütürlü ve formlu ağaç, çalı, havuz, su
gösterileri, yapay gölet, sulama sistemleri, sert zemin ve yapı uygulamaları konularında) ve
uygulanabilmesi için Almanya ve İtalya Ülkelerinde inceleme yapmak amacıyla yurdışına görevlendirme
yapılması gerektiğini belirterek, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediyemiz tarafından yapılması planlanan fikir, proje ve ihale
hazırlıkları devam eden büyük çaplı rekreasyon alanlarımızın (Kent Park ve Hıdırlık Parkı, Baraj ve
Çevresi, Kent Meydanı, Sıklık Tabiat Parkı vb.) daha etkin ve verimli tasarlanması (Kütürlü ve formlu
ağaç, çalı, havuz, su gösterileri, yapay gölet, sulama sistemleri, sert zemin ve yapı uygulamaları
konularında) ve uygulanabilmesi için Almanya ve İtalya Ülkelerinde inceleme yapmak amacıyla,
Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ, Çevre Yük. Müh. Zübeyir TUNCEL, İnş. Müh. Salih ŞAHİN, Mak.
Müh. Bekir Sait TORAMAN, Peyzaj Mim. Osman TURPOĞLU, Zir. Müh. Eyup AYTEKİN ve
Abdullah MUSULLUOĞLU’ nun görevlendirilmeleri,
5393 Sayılı Belediye Kanununun ve İçişleri Bakanlığı genelgesine göre uçak bilet bedeli ve
günlük yasal harcırahlarının 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu
giderlerinden karşılanması ve görevli izinli sayılmalarına Meclisce OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 13 / 14
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MAYIS
05.05.2014
PAZARTESİ
05
05
05
60
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
12
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
30.04.2014 / 952
Konusu
Rüzgar Enerji Santralı kurulması için incelemelerde bulunmak üzere Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve 2
Personelin Almanya, İtalya ve Hırvatistan’ a görevlendirilmeleri.
K A R A R:
Başkan, Belediyemiz tarafından kurulacak olan, Plan, proje ve ihale hazırlıkları devam eden
Rüzgar Enerji Santrali için Almanya, İtalya ve Hırvatistan Ülkelerinde teknik inceleme yapmak amacıyla
yurdışına görevlendirme yapılması gerektiğini belirterek, Fen İşleri Müdürlüğünün teklifini oya
sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediyemiz tarafından kurulacak olan, Plan, proje ve ihale
hazırlıkları devam eden Rüzgar Enerji Santrali için Almanya, İtalya ve Hırvatistan Ülkelerinde teknik
inceleme yapmak amacıyla, Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ, Belediye Başkan Yardımcısı Alper
ZAHİR, Elk. Ve Eln. Mühendisleri Murat ŞENÖZ ve Nurşani SAKARYA’ nın görevlendirilmeleri,
5393 Sayılı Belediye Kanununun ve İçişleri Bakanlığı genelgesine göre uçak bilet bedeli ve
günlük yasal harcırahlarının 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu
giderlerinden karşılanması ve görevli izinli sayılmalarına Meclisce OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
Başkan, Gündem maddelerinin tamamlanmış olduğunu belirterek, Belediyemizin 2013 Yılı
Bütçesi Kesin Hesabı ile İmar Komisyonunun, İbrahimçayırı Mevki, 3245 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliğine ilişkin teklifini görüşmek üzere 06.05.2014 Salı günü saat : 10.30’ da
toplanılmak üzere birleşime son vermiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
Sayfa 14 / 14
Download

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Meclis