T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / AĞUSTOS
08.08.2014
CUMA - SAAT : 11.00
08
08
08
78- 79- 80- 81- 82- 83
DİVAN
MECLİS BAŞKANI
Muzaffer KÜLCÜ
Belediye Başkanı
KATİP
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
Üye
KATİP
TOPLANTIYA
KATILANLAR
Zeki GÜL, Ahmet ÖZLER, Nahide TEKİN, Necmettin DURMUŞBAŞ, Ahmet YABACIOĞLU, Ekrem
DEMİRTEN, İsmail AKGÖZ, Seyhan GÜNHAN, Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ, Ünal KÖSE, Abdulaziz
LAYIK, Gadenfer ÖZTÜRK, Şükrü GAYI, Mehmet DÖNGEL, İsmail TEKÇAM, Lütfi KARAKUŞ, Erdem
Burak BAKIRCI, Süreyya DAŞCI COŞGUNSU, Nurullah İPEK, Ayhan ŞAMLI, Hasan Levent
ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL KARLIDAĞ,
Necdet BİÇER, Mehmet TAHTASIZ, Ertuğrul DEMİRAN, Sezer YALÇINKAYA ve Ali BEYAZ olmak üzere
30 üye katılmıştır.
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR
Şahiste UÇAR.
Erdem Burak BAKIRCI
Üye
Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye
tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek;
Gündeme ilave teklifler bulunup bulunmadığını sormuş ve;
İmar komisyonunun, Karacaköy Mevkii, 102 ada, 1 parselde plan değişikliği yapılması ile,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çepni Mahallesinde Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin
tekliflerin bulunduğunu belirterek, tekliflerin gündeme alınmasını oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; belirtilen tekliflerin gündeme alınarak gündemin 5 ve 6.
Maddelerinde görüşülmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Başkan, Gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve
Meclis üyesi Ayhan Şamlı, Mehmet Tahtasız ve Semrin Kaleli’ nin gündem dışı söz almasından sonra
gerekli müzakereler yapılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
(İmza)
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
(İmza)
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
(İmza)
ASLI GİBİDİR
Özgül YILMAZER
Yazı İşleri Müdür V.
Sayfa 1 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / AĞUSTOS
08.08.2014
CUMA
08
08
08
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
24.07.2014 / 1561
Meslek Lisesi Kampüsü Ek Tesisleri yapımı işinde Belediye Başkanına yetki verilmesi.
78
K A R A R:
Başkan, Meslek Lisesi Kampüsü Ek Tesisleri Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası
A.Ş.’den kredi kullanılmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi gerektiğini belirterek, Mali
Hizmetler Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Meslek Lisesi Kampüsü Ek Tesisleri Yapım işinde (Uygulama
Camiisi, Yurt ve Spor Salonu Binaları) kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 22.000.000,00
(yirmiikimilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri,
komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak
Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, su, ulaştırma ve
kira gelirlerinden ve iller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan
kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın (% 40’ın dışında ve % 100’ üne kadar)
tamamından karşılanmasına, kredisi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin
karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve
malzemenin, İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası
A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ nce Belediyemize kullandırılacak krediye
ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri
yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye,
Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye,
Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ nin
mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her
türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına, Meclisce OY BİRLİĞİYLE karar
verilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
(İmza)
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
(İmza)
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
(İmza)
Sayfa 2 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / AĞUSTOS
08.08.2014
CUMA
08
08
08
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
2
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
24.07.2014 / 1562
Kent park yapımı işinde Belediye Başkanına yetki verilmesi.
79
K A R A R:
Başkan, Kent Park Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasında
Belediye Başkanına yetki verilmesi gerektiğini belirterek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifini oya
sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Kent Park Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası
A.Ş.’den 30.000.000,00- (Otuzmilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz,
denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat
olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, su,
ulaştırma ve kira gelirlerinden ve iller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın
mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın (% 40’ın dışında ve % 100’ üne
kadar) tamamından karşılanmasına, kredisi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin
karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve
malzemenin, İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası
A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ nce Belediyemize kullandırılacak krediye
ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri
yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.ş.’ye ipotek vermeye,
Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye,
Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ nin
mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her
türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına, Meclisce OY BİRLİĞİYLE karar
verilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
(İmza)
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
(İmza)
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
(İmza)
Sayfa 3 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / AĞUSTOS
08.08.2014
CUMA
08
08
08
80
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
3
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
25.07.2014 / 4167
Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 71 Sayılı Kararına yapılan itirazlar.
K A R A R:
Başkan, Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 07/71 Sayılı Kararı ile onaylanan, Çorum Çepni
Mahallesi, Çöplü Mahallesi, Kuhduzhan Mahallesi dahilinde, Akşemsettin Caddesi, Osmancık Caddesi
ve İnönü Caddesi, Akpınar Caddesi ve Mezarlık alanı arasında kalan yaklaşık 70 Hektarlık alanda plan
müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan
itirazlar bulunduğunu belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 07/71 Sayılı Kararı ile
onaylanan, Çorum Çepni Mahallesi, Çöplü Mahallesi, Kuhduzhan Mahallesi dahilinde, Akşemsettin
Caddesi, Osmancık Caddesi ve İnönü Caddesi, Akpınar Caddesi ve Mezarlık alanı arasında kalan
yaklaşık 70 Hektarlık alanda plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlar, Meclis Üyelerinden Ayhan Şamlı, Hasan Levent
Çöphüseyinoğlu, Semrin Kaleli, Özgür Kılıç, Ogün Meroğlu, Serda Uysal Karlıdağ, Necdet Biçer,
Mehmet Tahtasız, Ertuğrul Demiran, Sezer Yalçınkaya ve Ali Beyaz’ ın kabul oyuna karşı, Meclisce
OY ÇOKLUĞUYLA reddedilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
(İmza)
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
(İmza)
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
(İmza)
Sayfa 4 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / AĞUSTOS
08.08.2014
CUMA
08
08
08
81
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
4
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
04.08.2014 / 2022
Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin belirlenmesi.
K A R A R:
Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince, Belediyemizin çeşitli
Birimlerinde tam zamanlı sözleşmeli olarak 2 Şehir Plancısı, 2 Makine Mühendisi, 2 İnşaat Mühendisi,
2 Mimar, 1 Harita Mühendisi ve 1 Ulaşım Mühendisinin çalıştırılması ve net ücretlerinin belirlenmesine
ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince,
Belediyemizin çeşitli Birimlerinde tam zamanlı, 2 Şehir Plancısı, 2 Makine Mühendisi, 2 İnşaat
Mühendisi, 2 Mimar, 1 Harita Mühendisi ve 1 Ulaşım Mühendisinin çalıştırılması,
Ücretlerinin ise, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 01.01.201431.12.2014 dönemi Belediyeler için unvan bazında belirlenen net taban ücretten ödenmesi OY
BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
(İmza)
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
(İmza)
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
(İmza)
Sayfa 5 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / AĞUSTOS
08.08.2014
CUMA
08
08
08
82
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
5
İMAR KOMİSYONU
25.07.2014
Karacaköy Mevkii, 102 ada, 1 parselde plan değişikliği yapılması.
K A R A R:
Başkan, Çorum Merkez Karacaköy Mevkii, 102 ada, 1 parselde 1/1000 uygulama imar planı
değişikliğine ilişkin;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemede; Karacaköy mevki, 102 ada, 1 nolu parselin
01.02.2006 tarihli Belediye Meclis kararıyla onaylanan plan kapsamında 24.08.1995 tarihli “İlave İmar
Planı” kapsamında emsal: 0.50, h.max: serbest yapılaşma koşullarında “Sanayi Alanı” olarak
planlandığı, 01.02.2006 tarihli belediye meclis kararıyla plan değişikliği yapılarak sanayi alanlarında
emsalin 0.75 olarak belirlendiği, 102 ada, 1 nolu parselde plan müellifince hazırlanan teklif planda 102
ada, 1 parselin emsal: 0.75, h.max: serbest yapılaşma koşullarında “Ambalaj ve Ambalaj atıklarını
toplama ve Geri Dönüşüm Tesis alanı” olarak belirlendiğini belirterek, İmar Komisyon Raporunu oya
sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan teknik değerlendirme;
1 nolu parselin onaylı imar planında sanayi alanında kaldığı, 24.08.2011 tarihinde onaylanan Ambalaj
Atıkları Kontrol Yönetmeliği’nde Belediyelerin görev ve yetkileri başlıklı Madde 8, 2. Bentte; Toplamaayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerini belediye imar planları üzerine işlemekle ve altyapı
hizmetlerini öncelikli olarak sağlamakla yükümlüdür dendiği, ambalaj atıklarını toplama tesisinin
1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planında “Sanayi Alanı” olarak planlı alanda yapılmasının
uygun olduğundan,
Karacaköy Mevki, 102 ada, 1 parselin, 1/1000 uygulama imar planında emsal: 0.75, h.max:
serbest yapılaşma koşullarında “Sanayi Alanı” (Ambalaj ve Ambalaj Atıklarını Toplama ve Geri
Dönüşüm Tesis Alanı) olarak belirlenmesi ile ilgili plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama imar
planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE
onanmıştır.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
(İmza)
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
(İmza)
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
(İmza)
Sayfa 6 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / AĞUSTOS
08.08.2014
CUMA
08
08
08
83
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
6
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
07.08.2014 / 4285
Gayrimenkul Satın alınması.
K A R A R:
Başkan, İlimiz Merkez Çepni Mahallesi, 28 pafta, 4202 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu
parsellerin Belediyemiz tarafından satın alınmasının gerektiğini belirterek, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına
istinaden; Çepni Mahallesi, 28 pafta, 4202 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin Belediyemiz
tarafından satın alınması, Satınalma işlemleriyle ilgili her türlü iş ve işlemlerde evrakları imzalamaya
Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE Kabul edilmiştir.
Başkan, Gündem maddelerinin tamamlanmış olduğunu belirterek, Ağustos ayı meclis toplantısına
son vermiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
(İmza)
Katip
Süreyya DAŞCI COŞGUNSU
(İmza)
Katip
Erdem Burak BAKIRCI
(İmza)
Sayfa 7 / 7
Download

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Başkan