T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- l'STT- 6 2 / 9
Konu: Kepez 26777 ada 3,4,7,8,9,11 p. UİP.
' EXP020I6
T
ANTALYA
OJ. ZÖ9/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediye Meclisinin 01.09.2014 gün ve 180 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025-A-10-B-2-A nolu imar paftasında yer alan 26777 ada 3, 4, 7, 8, 9, 11 parsellere meskun
konut yapılaşma hükümleri getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: info@,antalva-bld.gov.tr
[email protected]
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 26777 adada hazırlanmış olan imar planı
değişikliği konusunun onandığına oy birliği ile karar verildiği hk.________________________________
Müdürlüğü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü_________________________ Ta. ve No: 27/08/2014-12914
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 9. toplantısı olan 01/09/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de
yaptığı Eylül ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alınan 2014-180 sayılı kararıdır.
KARAR
:
Gündemin 14. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Kepez Belediye
Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 155 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Antalya
İli, Kepez İlçesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde 025A-10B-2A nolu imar plan
paftasında yer alan, 26777 adaya ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği konusunun;
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Deyimli 27/08/2014 gün ve 12914 sayılı yazısı
okundu.
KEPEZ BELEDİYESİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi: 06-07/08/2014
Karar No
: 13
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2014 gün ve 155 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-10B-2A nolu
imar plan paftasında yer alan 26777 ada 3-4-7-8-9-10-11 parsellere meskun konut yapılaşma
hükümleri getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
konusu komisyonumuzca incelenmiş ve plan değişikliği önerisinin uygun olduğu kanaatine
varılmıştır.
Murat MENZİLCİOGLU
İmar Kom. Bşk
(İmza)
İsmail ULUSOY
İkinci Başkan
(İmza)
Adem ÇELİK
Katip Üye
(İmza)
Musa BATU
Erdoğan YARBAŞ5a
Üye
Üye
Ü.V.
(İmza)
(İmza)
5143 Ait deyimli İmar Komisyonu raporu okundu.
_______Yapılan değerlendirmeler sonucunda;___________________________________________________
Belediye Başkan Vekili Av. Serhat DEMİR; gündem maddesinin komisyondan geldiği şekliyle
kabulünü oylarınıza sunuyorum.
Yapılan oylamada;
Kepez Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 155 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilmiş olan, Antalya İli, Kepez İlçesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde 025A-10B-2A
nolu imar plan paftasında yer alan, 26777 adaya ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile onanmasına 3194 sayılı
Yasanın 8/b maddesine göre oy birliği ile karar verildi.
Ü.V.
5143
2
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLESİ 26777 ADA
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN NOTLARI:
ADA/PARSEL NO: 26777/3
PAFTA NO: 025-A-10-B-2-A
MEVCUT PLAN
26777 A D A 3.4.7.8.9.10 VE 11 NOLU PARSELLERDE
MESKUN KONUT Y AP ILA Ş M A HÜKÜM LERİ GECERLİDİR.
1000
ÖNERİ PLAN
ANTALYA KEPEZ HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLESİ 26777 ADA
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Plan tadilatına konu alan; Antalya İli, Kepez İlçesi, 025-A-10-B-2-A (22L-2A/2D
Yerel)
nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında, Hüsnü Karakaş
Mahallesi'nde, 26777 adada yer alan "gecekondu önleme bölgesini" kapsamaktadır
(Bkz. Resim 1 ve 2).
Resim 1: Uydu Fotoğrafı (2013)
Resim 2: Mevcut İmar Planı
Plan değişikliğine konu alanın imar planları, ilk defa 1996 yılında oaylanmış
olup tapu tescilleri sağlanmıştır.
Bu alan daha sonra (2007 yılında) Antalya
Büyükşehir Belediyesince konut alanından, gecekondu önleme bölgesi alanına
dönüştürülerek 1.25 yapılaşma emsali ile gelişme konut alanı hükümleri uygulanacak
biçimde bir plan değişikliği yapılmıştır.
Bu
değişikliğe
uygun
olarak
yapılan
imar
uygulaması
sonucu
oluşan
parselasyon düzeni malesef gelişme konut alanı hükümlerine göre bu parsellerde
yapılaşma sağlanamamakta ve/veya yapılaşabilen kısımlarda verilen emsal hakkı
yeterince kullanılamamaktadır. Bu nedenle herhangi bir yapılaşma sağlanmadığı gibi
mağduriyetler de ortaya çıkmıştır.
Belediyemizce hazırlanan plan değişikliği önerisi ile; 26777 ada 2 nolu parsel
üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan, 3,4,7,8,9 ve 11 nolu parsellerin
yapılaşabilmesi amacıyla yapılaşma emsali değiştirilmeden meskun konut alanı
hükümlerine uygun olacak şekilde bir düzenleme yapılmıştır.
Yapılan plan değişikliği sonrası konut alanı üzerinde ayrık nizam, 5 katlı, ön
bahçe mesafesi yapı yaklaşma sınırı değiştirilmeden 5 metre, yan bahçelerin 3’er
metre, arka bahçesinin ise H/2 olabileceği şekilde taban alanı kat sayısı TAKS= 0.25
ve kat alanı kat sayısı KAKS=1.25 olarak düzenlenmiştir. Bunun dışında herhangi bir
değişiklik yapılmamıştır (Bkz: Resim 3).
00000000
PLAN ONAMA SINIRI
YAPI YAKLAŞMA SINIRI
KONUT ALANI
Resim 3: Öneri Plan
PLAN NOTLARI:
•
3/4,7,8,9 ve 11 nolu parsellerde meskun konut alanı yapılaşma hükümleri
geçerlidir.
•
Bu plan kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik Hükümlerine
uyulacaktır.
J.
j0ı9
W*
t* •*
•V
Download

Gündemin 126.Maddesi - Antalya Belediyesi