, -V
;
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMÂR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:29.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İTİRAZ SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 112. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Kepez Belediye Meclisinin 05.05.2014 gün ve 93 sayılı
kararı ile reddedilen, 025A-10A-1B nolu imar paftasında
yer alan 821 ada 1, 10, 11, 12, 14 parsellerin konut
alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi
içerisinde yapılan itiraz .
KOMİSYON RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 05.05.2014 gün ve 93 sayılı
kararı ile reddedilen, 025A-10A-1B nolu imar paftasında
yer alan 821 ada 1, 10, 11, 12, 14 parsellerin konut
alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi
içerisinde yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş,
itirazın uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOOLU
İmar Kom. Başkanı
Bahadır YANTAÇ
İmâ^r KonV Ü yesf
Haşan Ali İR BAN
İnıar Kom.jÜ/esi
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
MustafajReşat OKTAY
İ/mk'Kom. Üyesi/*-'
Selçuk SEJsilRLI
İmap-Kom.
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
./-C -g -V -
Vj« .
w
Belediye Başkanı: Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Divan Katibi
: Mustafa Fatih AVŞAROĞLU
Divan Katibi
: Elif Derya CANBULUT
Karar Tarihi
05/05/2014
Karar No
93
Ozü: Kepez ilçesi Gazi Mahallesinde 821 ada 1, 10, 11, 12 ve 14 nolu parsellerde hazırlanmış olan
plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazın uygun bulunmayarak reddine oy birliği
ile karar verildiği hk.
Müdürlüğü: imar ve Şehircilik Müdürlüğü
Evrak Ta. ve No:30/02/2014-7372
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 5. toplantısı olan 05/05/2013 Pazartesi günü saat 14.00’de
yaptığı Mayıs ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alman 2014-93 sayılı kararıdır.
KARAR
:
Gündemin 12. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Kepez Belediye
Meclisinin 03/03/2014 gün ve 63 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kepez İlçesi,
Gazi Mahallesi, 025A-10A-1B nolu imar plan paftasında yer alan, 821 ada 1-10-11-12-14 nolu
parsellere ilişkin hazırlanmış olan plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraz
konusunun;
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Deyimli 30/04/2014 gün ve 7372 sayılı yazısı
okundu.
KEPEZ BELEDİYESİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi: 13-14-17/03/2014
Karar No
: 232
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 63 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 821 ada 1-10-11-12-14 nolu
parsellere ilişkin uygun bulunmuş olan plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan 1 adet
itiraz, komisyonumuzca incelenmiş olup itirazın uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.
Ramazan ECİŞ
İmar Kom. Bşk.
(İmza)
ü.v
5143
tH
Rüştü PEKER
İkinci Başkan
(İmza)
İsmail HA YY AR
Üye
(İmza)
Ait deyimli İmar Komisyonu raporu okundu.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda;
Adnan KABAAĞAÇ
Katip Üye
(İmza)
Servet YILDIZ’a
Üye
(İmza)
Başkan; gündemin 12.maddesini İmar Komisyonu raporumuz doğrultusunda kabulü yönünde
oylarınıza sunuyorum.
Yapılan oylamada;
Kepez Belediye Meclisinin 03/03/2014 gün ve 63 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Kepez İlçesi, Gazi Mahallesi, 025A-10A-1B nolu imar plan paftasında yer alan, 821 ada 110-11-12-14 nolu parsellere ilişkin hazırlanmış olan plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış
olan itiraz konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunmayarak reddine oy birliği
ile karar verildi.
Ü.V
5143
2
t
ANTALYA - BÜYÜKŞEHİR - KEPEZ BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 821 ADA, 1,10,11,12,14 PARSELLER
ÖLÇEK: 1/1000
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PAFTA NO: 025-A-10-A-1-B
MEVCUT PLAN
(LEJAND)
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SİNİRİ
KONUT ALANLARI
ÖNERİ PLAN
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SİNİRİ
TİCARET ALANI
NOT: Parsellerde otopark ihtiyacı kendi parseli
ooj-
A.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ANTALYA
Antalya , Kepez B eled iy esi, Gazi M ahallesi sınırları içerisinde 821 ada 1, 10, 11, 12
ve 14 parselleri kapsayan , A ntalya Büyükşehir Belediyesinin 10.12.2013 gün ve 740 sayılı
BM K ile onaylanan imar planı değişikliğinin askıya çıktığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Plan değişikliği talebimizde 35 m genişliğindeki trafik yoluna cephe parseller
konut alanından ticaret alanına çevrilmiştir. Bu değişiklik teklif edilirken güney
bitişiğindeki ticaret olan 820 ada 9,10,11,13 parsellerin durumu , etraftaki benzer
özellikteki diğer ticaret alanlarının durumu incelenmiş , bölgenin plan bütünlüğü
yönüyle incelendiğinde emsallerinin 1 olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.
Bu çerçevede plan teklifim izi emsal 1 olarak hazırlatmış ve Kepez Belediyesine
sunmuş ik e n , Kepez Belediye M eclisinin 01.10.2013 gün ve 212 sayılı BM K ile emsal 1 olan
teklifimizin emsal 0.75'e düşürerek onaylaması eşitsizlik oluşturmaktadır.
Bilindiği üzere ticaret alanları gündüz , konut alanları gece nüfusunu barındırdığı
değerlendirilecek olursa emsal 0.75'in 1 ’e çıkartılabileceği bilinen bir gerçektir.
Bölge bütüncül olarak incelendiğinde bu konum da yola cepheli ticaret parsellerine 1
emsal verilmiş iken , talebim iz de olmamasma rağmen parsellerim ize 0.75 emsal verilmesi
adaletsiz ve haksız bir uygulamadır.
Ortaya çıkan m ağduriyetim izin giderilmesi amacıyla talebim iz dışında değiştirilerek
onaylanan ve askıda olan plan değişikliğine itiraz ediyoruz.
İş bu itirazımızın m eclis gündemine almmak suretiyle değerlendirilmesini ve
mağduriyetim izin giderilm esini arz ederiz.
ADRES:
HAŞAN ALPARSLAN
DOĞAN
&
*■
F A TM A ALPARSLAN
GALÎP ERCAN
HÜSEYİN ÖZDEMİR
pf a .s^v <3
.
Download

Gündemin 44.Maddesi - Antalya Belediyesi