_» _I .
T -C.
»I
%
ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ
imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.0 3 -İU 5 0 - U S M
Konu: Kaş Palamut Katı Atık
Tesisleri Alanı UİP.
EXPO: 016
(s*/1 1/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kaş Belediyesi Palamut Mahallesi sınırları içerisinde katı atıklar ile ilgili ihtiyaçları
karşılamak amacı ile hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme,
Transfer ve Depolama)” kullanımına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz^ederim.
Hüsamettir/ELMAS i / ' /
İmar ve Şehircilj^^aîreskBa^câm V.
Uygun görüşle arz ederim.
.0^/11/2014
V' -
'
Mehmet ÂVCl ~
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim
BİJOİ EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLISi
..,/.. .72014
Mesut KOCAGÖZ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V
Adres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-hld.gov.tr
planlama@.antalva.bel.ti'
Download

ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi