COĞRAFYA-10
KKS-2
SU KAYNAKLARI
S1. Su döngüsünün gerçekleşmesini sağlayan kuvvetler
nelerdir?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
S3. Aşağıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen
bölgeleri, kişi başına düşen tatlı su miktarının az ya da çok
olmasına göre sınıflandırınız.
Aşağıdaki resimde Su Döngüsü ( Çevrimi ) gösterilmiştir.
II
3
IV
I
III
1
2
E
1
V
4
VI
5
Kişi başına düşen tatlı su miktarının;
Az olduğu bölgeler: …………………...........................
Buna göre, resimde numaralarla gösterilen bölümlere hangi
ifadeler yazılmalıdır?
Çok olduğu bölgeler: ……………..........................…..
1 - ……………………….…… ,
2 - ………………………………
3 - …………………….……… ,
4 - ………………………………
S4. Aşağıdaki grafikte okyanusların kapladığı alanlar oransal
olarak verilmiştir.
Buna göre ; X: ……………..………………. Okyanus
Y: ……………………..………. Okyanus
5 - …………………………….
%3 Tatlı
Z: …………………….………. Okyanus
%0,3 Diğer
%31,4
Yeraltı
Suyu
%97
Tuzlu
%68,3
Buzullar
%2 Nehirler
%11
Bataklıklar
Y
% 29
X
% 50
%87
Göller
Z
% 21
dur.
•
Grafikte ‘Y’ ile gösterilen
Okyanusun çevresindeki kıtaları
(anakaraları) yönleri ile birlikte
yazınız?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Dünya’daki
Su
Tatlı Su
Tatlı
Yüzey Suları
S2. Yukarıdaki grafiklerde Dünya’daki su kaynakları
oransal olarak gösterilmiştir.
Grafiklerden ve ön bilgilerinizden yararlanarak, aşağıdaki
ifadelerin doğru veya yanlışlığını ( D ve Y ) yazarak belirtiniz.
( …. ) Dünya’daki suların çok büyük bir bölümü tuzludur.
( …. ) Yeraltındaki tatlı suların miktarı, bataklıklardaki tatlı
suların miktarından azdır.
( …. ) Tatlı yüzey sularının 3/4’ ünden fazlasını göller
oluşturmaktadır.
S5. Göl nedir? …………………………….………………………
…………………………………………………………………….
•
Göl sularının sıcaklığını etkileyen faktörleri maddeler
halinde yazınız?
a)
…………………………………………………………………
b)
…………………………………………………………………
c)
…………………………………………………………………
d)
…………………………………………………………………
•
Göl sularının kimyasal özelliklerini ( tatlı – tuzlu- acı
vb ) etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız?
a)
…………………………………………………………………
b)
…………………………………………………………………
c)
…………………………………………………………………
d)
…………………………………………………………………
( …. ) Dünya tatlı su kaynaklarının yarıdan fazlası
donmuş haldedir.
( …. ) Yer altı suları, Dünya tatlı su kaynaklarının önemli
bir bölümünü oluşturmaktadır.
( …. ) Dünya tatlı su kaynaklarının %2’sini nehirler (
akarsu ) oluşturmaktadır.
DİLSİZ DÜNYA HARİTASI
IV
……………
Okyanusu
……………
Okyanus
III
New York
Kuveyt
I
II
……………
Okyanus
0°
Ekvator
……………
Okyanusu
S6. Yukarıdaki ‘Dilsiz Dünya Haritası’nda, okyanusların
isimlerini boş bırakılan yerlere yazınız.
S7. Haritada numaralarla gösterilen deniz ya da körfezlerin
isimlerini yazınız.
I :……………….............. Körfezi, II: …….………….……. Deniz
III :……………….......... Denizi , IV :……….……………. Denizi
•
Haritada numaralarla gösterilen denizlerin hangileri “İç
Deniz” hangileri “Kenar Deniz” dir?
………………………………………………………………………
S9. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan kutuları uygun ifadelerle
doldurunuz.
Kaynak
Türü
Vadi /
Yamaç
Su Özelliği
Sıcak/
Soğuk
Oluştuğu Ortam
Akiferin topografya yüzeyi ile
kesildiği yamaçlarda oluşur.
Soğuk
Karstik
Gayzer
………………………………………………………………………
•
Haritada numaralarla gösterilen denizlerin hangisinde
tuzluluk oranı en azdır? ……………
Neden?:
……………………………………………………..………
…………………………………………………..……………………
•
Kuveyt’ten New York’a en kısa yolu takip ederek petrol
taşıyan bir tanker, sırasıyla hangi deniz, körfez ve okyanuslar
dan geçmek zorundadır?
……………………..…………………………………………………
…………….……….…………………………………………………
……………………….……………………………………………….
S8. Aşağıdaki tabloda göllerin oluşum süreçleri hakkında
bilgiler verilmiştir.
Bu bilgilerin, oluşumlarına göre göl çeşitlerinden hangisine ait
olduğunu, tabloda boş bırakılan satıra yazarak belirtiniz.
Gölün Oluşumu:
Yerkabuğu hareketleri sonucunda oluşan
çukurların sular tarafından doldurulması ile
oluşan göllerdir.
Alçak kıyılarda dalga ve akıntıların etkisiyle
meydana gelen kıyı kordonlarının
bir koy veya körfezin önünü kapatması ile
oluşan göllerdir.
Akarsu vadilerinin alüvyal malzemeyle
kapatılması ile oluşan göllerdir.
Lavların bir çukurluğun önünü kapatması
sonucu meydana gelen göllerdir.
Oluşumuna Göre
Gölün Çeşidi
Artezyen
Fay
Kırıklı arazilerde oluşur.
S10. Aşağıdaki kavram haritasını tamamlayınız.
Beslenme Özelliklerine Göre Akarsular
……………
………….
ile
Beslenen
……………
ile
Beslenen
……………
ile
Beslenen
Kar ve Buz
Erimeleri ile
Beslenen
S11. Aşağıda, X ve Y gölleri ile bu göllerle bağlantısı olan
akarsular gösterilmiştir.
X
GÖLÜ
Y
GÖLÜ
- Buna göre, hangi gölün sularının tatlı olması beklenir?
Neden?
……………………..…………………………………………………
…………….……….…………………………………………………
……………………….……………………………………………….
……………………….……………………………………………….
Hazırlayan: Hakan ULUTAŞ
Download

COĞRAFYA-10 - Derscografya