COĞRAFYA-11
KKS-3
KONU: ŞEHİLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI
S1. İlk şehirlerin kurulmasını sağlayan ekonomik faaliyet
( fonksiyon) ............................... dır.
S5. Aşağıdaki grafikte dünyanın kır ve kent nüfusunun 1950 2010 yılları arasındaki değişimi gösterilmiştir.
Bu şehirlerde zamanla hangi fonksiyonlar ortaya çıkmaya
başlamıştır?
Milyon
(kişi)
..................................................................................................
7200
..................................................................................................
..................................................................................................
S2. Aşağıdaki şemayı uygun ifadelerle doldurunuz.
Etki Alanlarına Göre Şehirler
6000
4800
3600
Toplam
2400
1200
Kır
Kent
Bir kentin etki alanının büyüklüğü hangi faktörlere bağlıdır?
1950
..................................................................................................
..................................................................................................
S3. Tabloda verilen şehirlerin en önemli fonksiyonlarını ve etki
alanlarını belirtiniz.
En Önemli
Fonksiyonu
Kent (şehir)
Etki alanı
Rio De Janerio
Zürih
1960
1970
1980
Yıllar
1990
2000
2010
Grafikteki bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan
hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu belirtiniz?
(
) 1950-2010 döneminde dünya nüfusu sürekli artmıştır.
(
) 1950-1970 döneminde kır ve kent nüfuslarının oranları
değişmemiştir.
(
) 1970 yılında kır nüfusu, dünya nüfusunun yaklaşık
2/3’ü kadardır.
Şam
(
) 1990-2000 döneminde kır nüfusunun dünya nüfusu
içindeki payı sürekli azalmıştır.
Washington
Hakkari
(
) 2000-2010 döneminde kent nüfusu kır nüfusunu
geçmiştir
S4. Aşağıdaki haritada ilk kentlerin kurulduğu bölgeler
numaralandırılarak gösterilmiştir.
S6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun
ifadelerle doldurunuz.
2
a) ................................ tüm kentlerin sahip olduğu ortak bir
fonksiyondur.
4
b) ............................. , ................................. ve Vatikan dini
fonksiyonları ön planda olan ve küresel etkiye sahip
kentlerdendir.
3
1
Ekvator
c) Günümüzde, kentlerin çoğu ............................... yarım
kürenin .......................... ............................. bulunmaktadır.
d) Coğrafi konumu, nüfusu ve sahip olduğu fonksiyonun gelişmişlik düzeyi, o kentin .................................. alanını belirler.
Bu bölgelerin isimlerini yazınız?
1).........................................
2)............................................
3).........................................
4)............................................
Bu bölgelerin ortak özellikleri nelerdir? Yazınız.
e) İklim ve ulaşım koşullarının elverişli olmadığı bölgelerde
genellikle ................................... ve ....................................
fonksiyonu olan kentler kurulmuştur.
f) .................................... oranı ülkelerin gelişmişlik düzeyini
gösteren kriterlerden biridir.
g) Sanayi kentleri daha çok ............................................ ve
........................................... kıtalarında yer almaktadır.
S7. " Paris, yaklaşık 40.000 yıllık geçmişiyle Avrupa tarihi
bakımından önemli bir yerleşim merkezidir. Gelişmiş ülkeler
arasında yer alan Fransa’nın başkenti olma özelliği, Paris’i
küresel açıdan etkili bir konuma getirmiştir. Şehir, aynı
zamanda bir sanayi merkezi olduğundan ekonomik bakımdan
da önemli bir yere sahiptir. Paris, Avrupa’da önemli bir kültür
merkezidir. Bu şehirde bulunan Sorbonne (Sorbon),
Avrupa’nın en eski üniversitesidir. Şehir ayrıca kongre
organizasyonunda dünyada ilk sıralarda yer alır. Dünyaca
ünlü Eyfel Kulesi de bu şehirde bulunmaktadır. Bu
özelliklerinden dolayı Paris, her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden
çok sayıda turist çekmektedir. Paris, dünyada modanın
öncülüğünü yapan şehirlerdendir."
S11. Tabloda verilen şehirlerin hangi ülkede yer aldıklarını
fonksiyonlarını ve etki alanlarını belirtiniz.
Kent
Ülkesi
Fonksiyonu
Etki alanı
Kudüs
Rotterdam
Chicago
İstanbul
Oxford
Essen
Paragraftaki bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki soruları
cevaplayınız.
New York
Doğru / Yanlış soruları:
1) (
) Kuruluş tarihi çok eskilere dayanan kentlerin etki
alanları daha geniş olmaktadır.
S12. Aşağıda nüfus piramidi verilen X ülkesinin bazı kentleri
küresel etkiye sahiptir.
2) (
) Paris'in küresel etkiye sahip bir kent olmasında
yalnızca idari kent fonksiyonun etkisi olmuştur.
X Ülkesi Nüfus Piramidi
3) (
) Paris başta olmak üzere, büyük şehirlerde genellikle
birden fazla fonksiyon ön plana çıkmaktadır.
65
Paris hangi fonksiyonları sayesinde küresel etkiye sahip bir
kent olmuştur? Yazınız.
15
..................................................................................................
..................................................................................................
8
6 4 2 0
2
4 6 8
%
S8. Günümüzde kentleşme sürecini hızlandıran en önemli
olgular nelerdir? Yazınız.
20 milyon nüfusu olan bu ülkenin, etki alanı küresel olan kentlerinin hangi fonksiyonlara sahip olabileceği söylenebilir?
a) ........................................................................................
..................................................................................................
b) ........................................................................................
..................................................................................................
S9. Aşağıdaki haritada dünyada kentlerin en yoğun bulunduğu kuşak gösterilmiştir.
S13. Aşağıdaki şemada, Essen'in (Ruhr Bölgesi) tarihsel
süreçte sahip olduğu en önemli fonksiyonları gösterilmiştir.
12.Yüzyıl
21.Yüzyıl
60°
Tarım
Maden
Sanayi
Finans
30°
E
Bu şemadan, şehirlerin fonksiyonları ile ilgili olarak hangi
çıkarımlarda bulunulabilir?
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Kentlerin önemli bir bölümünün bu kuşakta yoğunlaşmasının
nedenlerini yazınız.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
S10. Günümüzde nüfusu 15 milyonu aşan şehirlerden beşi nin ismini yazınız.
I. Motorlu taşıtlar, elektronik eşyalar ve optik araçlar başta
olmak üzere farklı sanayi kollarına sahip olması.
II. Nüfus bakımından Japonya’nın en kalabalık kenti olması.
III. Çok sayıda ülkeye bol miktarda sanayi ürünü ihraç etmesi.
IV. Elektronikte ve otomotivde dünya devi olarak kabul edilen
firmaların bu kentte üretim yapmaları.
..................................................................................................
S14. “Tokyo, küresel etkiye sahip bir sanayi kentidir.”
diyen bir kişi, yukarıdakilerden hangilerine dayanarak bu
yargıya ulaşmış olabilir?
..................................................................................................
A) I-II
Hazırlayan: Hakan ULUTAŞ
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E) III-IV
Download

COĞRAFYA-11 - Derscografya