TÜRK HUKUK TARİHİ 1
Yrd. Doç. Dr. Zeynep İskefiyeli
Tarih Bölümü
Öğrenme Çıktılarının Yazılması
6- Değerlendirme
5- Sentez
4- Analiz
3- Uygulama
2- Kavrama
1- Bilgi
• Öğrenme çıktılarının
hazırlanmasında Bloom’un
sınıflandırma hiyerarşisi temel
alınmıştır.
• Bu sınıflandırmada 6 düzey yer
almaktadır.
• Dersimizle ilgili her düzeye
karşılık gelecek öğrenme
çıktılarına birer örnek
verilmeye çalışılmıştır.
Türk Hukuk Tarihi 1 Dersi Öğrenme Çıktıları
1- Türk hukuk tarihine ilişkin temel kavramları tanımlar.
Ölçme:
İslamiyet'ten önce Türk toplumunda devlet, töre ve meclis kavramlarını tanımlayınız.
İslam kamu hukukunda halife ve hilafet kurumunu tarif ediniz.
2- Türk Hukuk tarihinin unsurlarını açıklar.
Ölçme:
Göktürk ve Uygur devletlerinin ceza hukukları arasındaki farklılıkları açıklayınız.
İslam hukukunun kaynaklarını özelliklerine göre sınıflandırınız.
3- Türk Hukuk tarihinin unsurlarını somut olaylara uygular.
Ölçme:
İslamiyet öncesi Göktanrı inancının Türk toplumları üzerindeki etkilerini örneklendiriniz.
İslam aile hukukunda yer alan nikah akdinin günümüzde geçerli olan uygulamaları nelerdir?
4- Türk Hukuk tarihinin unsurları arasındaki farklılıkları ayırt eder.
Ölçme:
Uygurlardan önceki epigrafik kaynaklar arasında yer alan Orhun yazıtlarının Türk hukuk tarihi bakımından değerini
analiz ediniz.
Genel olarak hukuk tarihinde kadının hukuksal durumunda meydana gelen değişiklikler nelerdir?
5- Türk Hukuk tarihi içinde yer alan unsurları bir araya getirip genellemelere ulaşır.
Ölçme:
İslamiyet öncesi ve sonrasında gelişen hukuk sistemlerini dikkate alarak iyi bir hukuk sisteminin nasıl olması gerektiğini
tasarlayınız.
6- Türk hukuk tarihini meydana getiren unsurları değerlendirir.
Ölçme:
Türk kamu hukukunda siyasi, sosyal ve ekonomik değişimleri göz önünde bulundurarak devlet olgusunun gelişimini
değerlendiriniz.
Bloom
Taksonomisi
Bilgi
Tanımlar, sıralar,
adlandırır, anlatır
Kavrama
Kendi cümleleriyle ifade
eder, açıklar, belirler,
özetler
Uygulama
Uygular, yorumlar,
örnekler, gösterir, taslak
hazırlar
Analiz
Ayırt eder, çözümler,
karşılaştırır, tartışır
Sentez
Derler, düzenler, tasarlar,
geliştirir, planlar
Değerlendirme
Hüküm verir, değer biçer,
tahminde bulunur
HAFTALIK KONULAR
ÖN HAZIRLIK
(Web Abis’e yüklenecek olan ders
materyalleri)
1
Türk Hukuk Tarihinin Tasnifi, Kısımları ve Önemi
2
İslamiyet’ten Önce Türk Hukuku ve devlet anlayışı; devlet, töre, devlet başkanı, devlet meclisi
Türklerin Geleneksel Dini
Şamanizm'in Orta Asya Türk kamu
Hukuku'na Etkisi
3
Mete zamanında Hun Devleti ve Hukuku; Göktürk Devleti ve Hukuku; Uygurlar ve Hukukları
Hunlarda Sosyal, Siyasi Hayat ve
Devlet-Halk İlişkileri
4
İslamiyet’ten Sonra Türk Hukuku; İslam Hukukunun Kaynakları, Mezhepler
İslam Hukuku, Devlet ve Ahkam-ı
Sultaniye İlişkisi
5
İslam Kamu (Amme) Hukuku; Halife, Hilafet ve Devlet
6
İslam Ceza Hukuku; Suçlar ve Cezalar
İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar
7
İslam Hukukunda Hapis ve Hapishane
İslam Hukuk Doktrininde Hapis
Müessesesi ve Mahpuslara
Yapılacak Muamele
8
İslam Ceza Hukukunda Kadın
İslam Ceza Hukukunda Kadın
9
ARASINAV
Şeriyye Sicillerine Göre İslam Aile
Hukuku
10
İslam Aile Hukuku: Nişanlanma, Evlenme, Evlenmenin şartları, engelleri
11
Evliliğin Sona Ermesi, Nafaka
12
Miras Hukuku: Mirasçılık, Miras Engelleri
İslam Hukuku Miras Sistemi ile
Medeni Kanunun Miras Sistemi
Arasındaki Farklar
13
İslam Özel Hukuku ve Vakıflar
İslam’da Vakıf
14
Borçlar Hukuku: Borcun Kaynakları, Sözleşmeler
İslam Borçlar Hukuku
Ders akışı
Ders Öncesi
WEB ABİS’e ders notu eklemek
WEB ABİS’e makale eklemek
Ders
Sırasında
Ders
Öncesi
Ders
Sonrası
Ders Sırasında
Ders notunun data show ile
sınıfta tekrar edilmesi
Ders ile ilgili medyaların
gösterilmesi
Ders konusunun soru-cevap
yöntemi ile tartışılması
Öğrenim Çıktısı
Öğrencileri gruplara ayırarak
proje konularının belirlenmesi
Ders Sonrası
Daha sonraki hafta işlenecek
konuyla ilgili materyallerin
sisteme yüklenmesi
Download

Çelik Yapılar-1