CUMHURİYETCİLİK
YAPILAN YENİLİKLER
*Cumhuriyet halkın
doğrudan doğruya seçtiği
*TBMM’nin açılması
temsilciler aracılığıyla
CUMHURİYETLE İLGİLİ KAVRAMLAR
egemenliği elinde tuttuğu *Saltanatın kaldırılması
yönetim şeklidir.
*Cumhuriyetin ilanı
NEYLE İLGİLİDİR?
*Milli Egemenlik
*Çok partili rejim
denemeleri
*Seçim
*Demokrasi
*Kadınlara seçme seçilme *Ulusal irade
hakkı
*Çoğunluk
*1921 Anayasası
*Çok partili hayat
*Kadınlara seçme ve seçilme
hakkı
*Yönetim şekli
YÖNETİM
Milleti sevmek, milleti
yüceltmek,
Milletin huzur ve refahı için
çalışmak demektir.
Not: Milliyetçiliğin doğal
sonucu cumhuriyetçilik ve
halkçılıktır.
YAPILAN YENİLİKLER
-Yeni Türk Devletinin kurulması
-Türk Tarih Kurumunun kurulması
-Türk Dil Kurumunun kurulması
MİLLİYETÇİLİK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Milli bağımsızlık
-İzmir İktisat Kongresinin toplanması
-Vatan sevgisi
-Kapitülasyonların kaldırılması
-Millet sevgisi
-Kabotaj Kanununun çıkarılması
-Tarih birliği
-Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
-Milli birlik ve beraberlik
-Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin
millileştirilmesi
-Irkçılığa karşı olma
-Türk Parasını Koruma Kanununun
çıkarılması
-Misak-ı Milli
-Kendi kültürümüz
HALKÇILIK
Toplumda kimseye,
aile ve zümreye yada
herhangi bir sınıfa
ayrıcalık tanınmaması
demektir
YAPILAN YENİLİKLER
-Aşar Vergisinin Kaldırılması
-Kıyafet Devrimi
-Medeni kanun
-Soyadı kanunu
-Kadınlara seçme seçilme hakkı
-Tekke ve zaviyelerin
kapatılması
İLGİLİ KAVRAMLAR
-Milli egemenlik
-Kanun önünde eşitlik
-Sınıf,zümre ayrımı olmaması
-Halkın yararı
-Kadınlara da haklar verilmesi
-Sosyal dayanışma
NEYLE İLGİLİ?
DEVLETÇİLİK
Devletin gelişmesi için,
gerekli görülen
alanlarda devletin
yatırımlar yapmasıdır.
YAPILAN YENİLİKLER
İLGİLİ KAVRAMLAR
-MTA ,Etibank ve Sümerbank
gibi kuruluş ve bankaların
kurulması
Devletin yatırım yapması
-5 yıllık kalkınma planları
-Ekonomi
-Kabotaj kanunu
-Özel sektörün yapamaması
-Teşvik-i Sanayi kanunu
-Devletin bankalar kurması
NEYLE İLGİLİ?
-Kamulaştırma
-Karma ekonomi
Ekonomi
Din ve devlet işlerinin ayrı
olması,
kişilere din ve vicdan
özgürlüğü verilmesidir. Akıl
ve bilimin egemen olduğu
devlet düzenidir
YAPILAN YENİLİKLER
-Saltanatın kaldırılması
İLGİLİ KAVRAMLAR
-Halifeliğin kaldırılması
-Tevhid-i Tedrisat Kanunu
-Din-devlet işleri ayrı
-Medeni Kanun
-Akıl ve mantık
-Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
-İlim bilim fen
-Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin
kaldırılması
-Din ve Vicdan özgürlüğü
-Devletin Dini islamdır ibaresinin
anayasadan kaldırılması
-Laikliğin Anayasaya girmesi
NEYLE İLGİLİ?
-Dini kural
-Din ve mezhepler
-İnanç özgürlüğü
-ibadet
Din- devlet ilişkileri
Atatürk inkılaplarının
benimsenmesi,
geliştirilip korunması ve
çağdaşlaşma demektir.
YAPILAN YENİLİKLER
Yapılan bütün yenilikler
İLGİLİ KAVRAMLAR
-Uygarlık
-İnkılap
-Çağdaşlaşma
NEYLE İLGİLİ?
-Batılılaşma
-Süreklilik
-Durağan olmama
-Yenilik
HER ALAN
Download

CUMHURİYETCİLİK