ÜNİV
ARA
ER
NK
İM MERKE
ET
Z
N
Sİ SINAV Y
TE
Ö
Sİ
İ
ASYM
A
ASYM
TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
UYGULAMA KILAVUZU
ÜNİV
ARA
ER
NK
İM MERKE
ET
Z
N
Sİ SINAV Y
Ö
TE
Sİ
İ
ASYM
A
ASYM
İlgi: ……………. sayılı yazı.
İlgi yazımız ile yapılan duyuru üzerine; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez
ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik olarak 15/02/2015 tarihinde yapılacak
olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin başvurular 31/12/2014 ila
12/01/2015 tarihleri arasında alınmış olup, Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılan
değerlendirme sonuçlarına göre, şartları taşıyan personel listesi Genel Müdürlüğümüz web
sayfasında (http://www.tkgm.gov.tr) yayımlanmıştır. Personelin özlük bilgilerindeki eksik
veya yanlış bilgiler nedeniyle şartları tutmadığı sonradan tespit edilen adayların sınavları
atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir. Ayrıca Personel Bilgi Sistemine başvuru yapan
tüm personelin başvuru sonuçları işlenmiş olup, Özlük Bilgileri Menüsü altındaki tercih/talep
sekmesinden takip edilebilmektedir. Yapılacak sınav ile ilgili bazı hususlar aşağıda
açıklanmıştır.
Sınavın tarihi ve uygulaması:
1) Sınav 15/02/2015 Pazar günü saat 10.30’da Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim
Merkezi (ASYM) tarafından, Ankara’da yapılacak olup, sınav süresi GYS için toplam 90
dakika (tek oturum), UDS için ise toplam 70 dakika (tek oturum)’dır.
2) Adaylar sınava gelirken ASYM Aday Bilgi Sistemi (ABİS)’nden bastırdıkları ve
birim amirlerince onaylanmış olan sınava girecekleri bina ve salonları gösterir sınav giriş
belgeleri ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, TC Kimlik No yazılı
sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Sınava giriş
belgesi ve nüfus cüzdanı, TC Kimlik No yazılı sürücü belgesi veya süresi geçerli
pasaportundan herhangi biri yanında olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar
deforme olmuş kimlik belgesine sahip veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik
belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar sınava
alınmayacaktır.
3) Adayların sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeleri yasaktır.
İçenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır. Ayrıca sınav düzenini
bozdukları gerekçesiyle haklarında tutanak tutulacaktır.
4) Sınav sonuçları 12/03/2015 tarihinden sonra, Genel Müdürlüğümüz web sayfasında
(http://www.tkgm.gov.tr)
ve ASYM web sayfasında (http://asym.ankara.edu.tr) ilan
edilecektir.
Sınav kadroları ve soru sayıları:
1) Görevde Yükselme Sınavı (GYS): Tapu Müdürü ve Tapu Sicil Yardımcısı olmak
üzere 2 grupta yapılacak olup adaylara çoktan seçmeli dört seçenekli 80’er soru sorulacaktır.
2) Unvan Değişikliği Sınavı (UDS): Mühendis (Taşra) ve Tekniker olmak üzere 2
grupta yapılacak olup adaylara çoktan seçmeli dört seçenekli 60’ar soru sorulacaktır.
Sınav Başvurusu ve Sınava Giriş Belgelerinin Alınması:
Adaylar sınav başvurularını 26/01/2015 ila 02/02/2015 tarihleri arasında ASYM web
sayfasında (http://asym.ankara.edu.tr) yer alan Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden, sınav
ücretini kredi kartı ile ödeyerek yapacaklardır.
Başvuru için;
1) Öncelikle ASYM web sayfasındaki (http://asym.ankara.edu.tr) Aday Bilgi Sistemi
(ABİS)’ne ait link tıklanarak veya doğrudan https://aday.ankara.edu.tr adresinden aday bilgi
sistemine giriş yapılacaktır.
ÜNİV
ARA
ER
NK
İM MERKE
ET
Z
N
Sİ SINAV Y
Ö
TE
Sİ
İ
ASYM
A
ASYM
2) Giriş sayfasının en alt kısmındaki “Sisteme kayıt olmak için tıklayınız” linki
tıklanarak açılan sayfadan gerekli bilgiler girilip, önceden taranmış ve bilgisayarınızda hazır
olan vesikalık kurallarına uygun fotoğraf, sisteme yüklenerek ve diğer ekran yönergeleri takip
edilerek kayıt işlemi tamamlanacaktır.
3) Aynı adresten TC Kimlik numarası ve ikinci maddede açıklanan kayıt işlemi
sırasında oluşturulan şifre kullanılarak Aday Bilgi Sistemi (ABİS)’ne giriş yapılacaktır.
Gireceğiniz sınavı seçip, 45.00-(Kırkbeş)TL sınav giriş ücretini kredi kartı ile (online)
ödedikten sonra, başvuru işlemleri ve ödeme ile ilgili herhangi bir sorun yoksa “Ödeme işlemi
başarılı, Sınav başvurunuz alınmıştır.” mesajı ekranda görünecektir. Yukarıda sayılan işlem
adımlarını yaptığınız halde ekranda bu mesaj görünmediyse başvurunuzda veya ödemenizde
sorun oluşmuş demektir. Bu durumda işlem adımlarını tekrarlayınız.
4) Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin çıktılarını 09.02.2015 tarihinden itibaren
https://aday.ankara.edu.tr adresinden alacaklardır.
5) Sınava Giriş Belgeleri personelin görev yaptıkları birimlerdeki, amirlerince
onaylanacaktır. Geçici görevdeki personelin sınava giriş belgeleri geçici görevli oldukları
birimin amirleri tarafından onaylanacaktır.
Değerlendirme:
1) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak,
Tapu Müdürü unvanı için 60 diğer unvanlar için 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı
sayılacaktır ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]
formülü kullanılacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.
Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır.
2) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, cevap anahtarında cevap şıkları hatalı olan
soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil
edilecektir.
3) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, TKGM Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının
“Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.”
hükmü gereğince işlem yapılacaktır.
İtirazlar:
1) Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap
anahtarlarının http://asym.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç
3 (üç) iş günü içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığına yapabileceklerdir. Bu süre sonunda yapılan itirazlar işleme alınmayacaktır.
2) Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5
(beş) iş günü içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığına yapılacaktır.
3) Adaylar sınav sorularına veya sonuçlarına itiraz başvurularını TC Ziraat Bankası
Ankara Kamu Girişimci Şubesi, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim
Merkezi IBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 15.00-(Onbeş)TL itiraz
ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapacaklardır. Süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve itiraz
ücretine dair dekont olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da
sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Ancak adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait
ÜNİV
ARA
ER
NK
İM MERKE
ET
Z
N
Sİ SINAV Y
Ö
TE
Sİ
İ
ASYM
A
ASYM
olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi
yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar ASYM’nin resmi internet sitesinden
(http://asym.ankara.edu.tr) durumlarını öğrenebileceklerdir.
Yukarıdaki hususlarda ve sınava ilişkin Genel Müdürlüğümüz web sayfası)
(www.tkgm.gov.tr) ve Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (asym.ankara.edu.tr
internet adreslerindeki bilgilendirme duyurularını takip etmeleri konusunda Tapu Müdürü,
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı, Mühendis (Taşra) ve Tekniker unvanları için Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılacak Başkanlığınız/Bölgeniz ve bağlı
birimlerde görev yapan tüm personelin bilgilendirilmesini ve ivedilikle tebliğini önemle rica
ederim.
Hüseyin KESİMOLĞU
Sınav Kurulu Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Download

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE