ETKİNLİK - 1
‫ ۝‬BOŞLUK DOLDURMA ‫۝‬
Kölelik
Türgişler
Kültürel
Buda
Kurultay
Keneşçi
Turan Taktiği
Mani
Töre
Kut
Yuğ
Hayvancılık
Göktanrı
Hazarlar
Kuzey Şansi
Astronomi
Hanedan
Ahiret İnancı
Ordu-Millet
Devlet İşlerinde
Danışma Meclisi
Boylar federasyonu
Yukarıda verilen kavramlarla boşlukları uygun bir biçimde tamamlayınız.
1 - Uygurların .............................. ve ………………………..... dinlerini benimsemeleri savaşçılık özelliklerini kaybetmelerine
neden olacaktır.
2 - Uygurların yazıyı, matbaayı, mürekkebi kullanmaları bu toplumda ………………………..... hayatın canlı olduğunu gösterir.
3 - Orta Asya’yı Arap İslam ordularının ele geçirmelerini engelleyen ve Hükümdarı Baga Tarkan’ın kendi adına para bastırdığı
Türk topluluğu ….......……………… ‘dır/dir.
4 - Türklerde ülkenin ...............................’ın ortak malı olması devletlerin ömürlerinin kısa süreli olmasına neden olmuştur.
5 - Orta Asya Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisi Tanrı tarafından kağana verilmesi anlayışına …………………. denilmektedir.
6 - Kurultay adı verilen mecliste son sözün hakanda olması Kurultay’ın ................................................ gibi çalıştığını gösterir.
7 - Türk devletlerinde eli silah tutan herkes asker doğduğu için …............................................ anlayışı egemendir.
8 - Orta Asya Türklerinin Uygurlara kadar temel geçim kaynağı ......................................’tır/tir.
9 - Hatun’un sarayının olması, mührünün bulunması, elçileri kabul etmesi kadının ……………………………. söz sahibi olduğunu gösterir.
10 - Orta Asya Türk devletlerinde kağanın yetkilerini kısıtlayan …………………...... ve ................. dır/dir.
11 - Türklerin ……………………………………………...... şeklinde örgütlenmeleri devletlerin kısa sürede kurulup kısa sürede
yıkılmasına neden olmuştur.
12 - Orta Asya Türk devletlerinin ulusal dini …………………….………….... dinidir.
13 - Türklerde bilim gelişmiş ve bilim adamına ................................... denilmiştir.
14 - Orta Asya Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan cenaze törenlerine ……………………....... denir.
15 - Orta Asya Türkleri savaşlarda genellikle ............................................... uygulamışlardır.
16 - Dört Halife Dönemi’nde Arap orduları ile savaşarak İslamiyet’in Rusya’ya ve Kafkasya’ya yayılmasını geciktiren Türk
topluluğu ……………………….....’dır/dir.
17 - Türklerin, 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ni kullanmaları bu toplumlarda .......................................’nin geliştiğini gösterir.
18 - Orta Asya Türk devletlerinde topraklar devletin malı olduğundan ............................. sınıfı oluşmamıştır.
19 - Orta Asya Türk devletlerinde ölen kişiyle birlikte değerli eşyalarının gömülmesi o toplulukta …………………………………’nın
olduğunu gösterir.
20 - Türk adının geçtiği ilk resmi antlaşma belgesi, Hunlularla Çinliler arasında imzalanan ..................................... Antlaşması’dır.
ETKİNLİK - 2
‫ ۝‬EŞLEŞTİRME ‫۝‬
Aşağıda verilen cümlelerle yanda verilen kavramları eşleştiriniz.
1
Museviliği benimseyen ilk Türk topluluğu
A
Uygurlar
2
Kırgızların yazdığı tarihi yazıtlar
B
Avarlar
3
Yerleşik Uygur kültürünü yok ederek Uygur Devletini yıkan Türk topluluğu
C
Kut Anlayışı
4
İslamiyet’i benimseyen ilk Türk topluluğu
D
Orhun Abideleri
5
İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğu
E
Töre
6
İskit (Saka) Türklerine ait bir destan
F
Türgişler
7
Türklerin MÖ göçlerini kolaylaştıran etkenler
G
At-Tekerlek
8
Kararlarının kağanı da bağladığı danışma meclisi
H
Göktürkler
9
Türklerin Astronomide ileri gittiğini gösterir
I
Aile-İl
10
Türk Tarihini aydınlatan taş üzerine kazınmış ilk eserler
İ
Hunlar
11
Hakana devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılması
J
Avrupa Hun Devleti
12
İslamiyet öncesinde Uygurlara kadar Türklerin yaşam şekli
K
Macar-Bulgar
13
Arap - İslam orduları ile savaşan bir Türk topluluğu
L
Mani-Buda
14
Uygurların yerleşik hayata geçmesinde etkili olan dini inanışlar
M
12 Hayvanlı Türk Takvimi
15
Tarım, orak, saban, ziraat, matbaa gibi kavramların çok kullanıldığı Türk Devleti
N
Karabalasagun Yazıtları
16
Uygurlar dönemini aydınlatan tarihi yazıtlar
O
Göktanrı
17
Türlerde kesinlikle uyuması gerekilen yazısız hukuk kuralları
Ö
Kırgızlar
18
Avrupa ya göç ederek asimile olmuş (Slavlaşmış) Türk toplulukları
P
Mete Han
19
Türk adını kullanan ve kendine özgü alfabesi olan Türk Devleti
R
Alper Tunga
20
İslamiyet öncesi Türklerin temel geçim kaynağı
S
Hayvancılık
21
Türklerde ülke teşkilatlanmasının en alt ve en üst düzeyi
Ş
Kurultay
22
Orduda onlu sistemi kuran Hun hükümdarı
T
Karluklar
23
Avrupa’da Türkler tarafından kurulan devlet
U
Kavimler Göçü
24
Türklerin ulusal dini
Ü
Göçebe Yaşam
25
Türkleri bir bayrak altında toplayan ilk Türk devleti
V
Yenisey Yazıtları
26
Bugünkü Avrupa milletlerinin temelinin atıldığı gelişme
Y
Hazarlar
ETKİNLİK - 3
‫ ۝‬DOĞRU - YANLIŞ ‫۝‬
Aşağıda verilen cümlelerin karşısındaki kutucuklara cümlede verlen bilginin Doğru (D) / Yanlış (Y) olduğunu
belirtiniz.
D
1
İslamiyet öncesi Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılıktır.
2
Türkler Uygurlara kadar tarımsal üretimde ileri gitmişlerdir.
3
İklim değişikliği milattan önceki Türk göçlerinin temel nedenidir.
4
Türklerin atı evcilleştirmeleri ve tekerleği bulmaları göçlerin uzak bölgelere yapılmasına neden olmuştur.
5
Türkler, yerleşik yaşamlarından dolayı hayvansal gıdaların satımına önem vermişlerdir.
6
Avarlar, Balkanlarda Slavların birleşmesinde önemli rol oynamışlardır.
7
İlk düzenli ordu ve ilk devlet teşkilatlanması Hunlarla başlamıştır.
8
Avrupa Hun Devleti, Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasında etkili olmuştur.
9
Avrupa’ya göç eden Karluklar ve Göktürkler zamanla Slavlaşmışlardır.
10
Uygurların Mani dinini benimsemeleri savaşçılık özelliklerini yitirmelerine neden olmuştur.
11
Türklerde kölecilik ye sınıf farklılığının olmaması göçebe yaşamın bir göstergesidir.
12
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ülke “Boylar Federasyonu” şeklinde örgütlenmiştir.
13
Orhun Abideleri I. Göktürk Devleti zamanında yazılmıştır.
14
Uygurlara kadar Türklerde sanat eserleri, taşınabilir malzemeden oluşmuştur.
15
Hatun’un elçileri kabul etmesi devlet yönetiminde etkili olduğunu gösterir.
16
Türklerdeki ikili teşkilat merkezi otoritenin güçlenmesinde etkili olmuştur.
17
Hunlar Göktürkler ve Uygurlar ülkeyi kut anlayışına göre yönetmişlerdir.
18
İslamiyet öncesinde kağanın yetkilerini kısıtlayan kurultay ve töredir.
19
Türklerin 12 Hayvanlı Türk takvimini icat etmeleri astronomide ileri gittiklerini gösterir.
20
Orhun Abideleri Türk tarihinin aydınlatılmasında önemli bir rol oynamıştır.
21
Türklerde ülke, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.
22
Kumaş parçalarıyla yapılan çadır süslemelerine aplike denir.
23
İslamiyet öncesi Türkler’in eşyalarıyla gömüldükleri mezara kümbet denilir.
24
İkili Teşkilat eski Türkler’de feodal bir yapılanma olduğunun kanıtıdır.
25
Eski Türkler’de uzunluk ölçülerine cığ, ağırlık ölçülerine ülgü denilir.
26
Uygurların yazılı hukuk kurallarını oluşturmalarının sebebi kütüphaneyi ilk kuran devlet olmalarıdır.
27
Macar, Bulgar ve Oğuzlar İslamiyet’i kabul eden Türkler’dir.
28
İslamiyet öncesi Türk Devletleri’nde elçiye Yalvaç denilmektedir.
29
Tarihi başkent Ötüken’e son sahip olan Türk Devleti Kırgızlar’dır
30
Günümüzde Moldova’da yaşayan Gagavuzlar (Gök-Oğuzlar) Hristiyan olmalarına rağmen Türk
kimliklerini muhafaza etmektedirler.
Y
ETKİNLİK - 4
‫ ۝‬BULMACA ‫۝‬
14
10
1
2
13
11
12
3
15
4
5
6
8
9
Aşağıdaki cümlelerin karşılıkları olan sözcükleri yukarıdaki harf kümesi içerisine yatay ve dikey olarak yazınız.
SOLDAN SAĞA
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.
Çin’in kuzeyinden başlayıp Sibirya içlerinden kuzey Avrupa’ya kadar giden ticaret yolunun adı.
10.
2.
İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde yazılı olmayan hukuk kuralları
İslam tarihinde Kıpçaklar olarak bilinen, Karadeniz’in
11. Kuzeyinden Balkanlara göç ederek buradaki Peçeneklere büyük kayıplar verdiren Türk boyu
3.
İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde hakana danışmanlık yapan kurul
12.
4. Kırgızlardan günümüze kadar ulaşan Türk destanı
Karadeniz’in kuzeyinde kurulduğu bilinen ilk Türk
5. topluluğu
İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde bazı savaş6. çıların mezarlarına dikilen insan şeklindeki mezar
taşları
İslamiyet’ten önceki Türk topluluklarında dini tö7. renleri yöneten ve bilinmeyenlerden haber verebildiğine inanılan din adamlarına verilen isim
8. I. Göktürk Devleti’nin kurucusu olan kağanın adı
Avrupa’ya göç ederek Bizans ordusunda paralı as9. ker olarak görev yapan, Malazgirt Savaşında Selçuklu ordusuna destek veren Türk boyu
Orta Asya’da kurulan bir çok Türk Devleti’nin kutsal
merkez olarak kabul ettikleri yer
İslamiyet’ten önceki dönemlerde ölüler için yapılan cenaze törenlerine verilen isim
Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra İran’a doğru göç
13. eden Hunların bu bölgede kurdukları Türk devletinin
adı
İslamiyet’ten önceki Türk topluluklarında ölenlerin
14. bazı kişisel eşyalarıyla birlikte gömüldükleri mezarlara
verilen ad
15.
Sasaniler ve Göktürkler arasındaki topraklarda kurulmuş olan Eftalit Devleti’nin diğer adı
GENEL TARAMA TESTİ - 1
1. Kavimler Göçü Avrupa’da;
I. Feodalite rejiminin ortaya çıkması,
II. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması,
III. Din adamlarına duyulan güvenin sarsılması,
gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
5. I. Göktürkler
II. Uygurlar
III. Hunlar
Yukarıdaki Türk Devletlerinden hangileri yazılı eser vermemiştir?
A) Yalnız I
D) I ve II
E) II ve III
2. Türklerle Çinliler arasındaki mücadelelerin en önemli
etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Budizm dininin Orta Asya’da yaygınlaştırılmak istenmesi
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Orta Asya’dan başka yerlere göçmelerine etki eden temel faktörlerden biri
değildir?
B) Türklerin Çin’e yerleşmek istemesi
A) Nüfus artışından dolayı otlakların yetersiz kalması
C) İpek Yolu’na egemen olma mücadelesi
B) İklim şartlarının değişmesinden dolayı kuraklığın baş göstermesi
D) Türklerin yerleşik yaşama geçmek istememesi
E) Türklerin Araplarla ittifak yapması
C) Egemenlik anlayışının değişmesinden dolayı yeni bir veraset sisteminin uygulanması
D) Bağımsız yaşama arzusundan dolayı, özgürce yaşanacak toprakların aranması
E) Toprakların verimsizliğinden dolayı ekonomik sıkıntının
artması
3. I. Hunlar
II. Göktürkler
III. Uygurlar
Yukarıdaki Türk devletlerinin hangilerinin temel geçim 7. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin döneminde
kaynağı tarımdır?
Orhun Anıtları yazılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
A) Kırgızlar
B) Kutluklar
D) Hazarlar
C) Hunlar
E) Uygurlar
8. İslamiyet’ten önceki Türk devletleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4. Aşağıdaki destanlardan hangisi Türk devletlerine ait
değildir?
A) Gılgamış
B) Göç
D) Ergenekon
C) Manas
E) Oğuz Kağan
A) Hazarlar hariç ordu tamamen Türklerden oluşmuştur.
B) İnanış olarak genelde Göktanrı dini esastır.
C) Göktürkler ilk defa yerleşik hayata geçmişlerdir.
D) Orta Asya Türk birliğini ilk defa Mete Han kurmuştur.
E) Orhun Abideleri Türk tarihini aydınlatan önemli bir eserdir.
GENEL TARAMA TESTİ - 1
9. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde günlük yaşamı düzenleyen sözlü hukuk kurallarına ne ad verilmiştir?
A) Destan B) Yuğ D) Kurgan C) Töre
B) Toy D) Kurultay A) Göktürk
E) Balbal
B) Uygur
D) Arap 10. İslamiyet öncesi Türklerde toplumsal birliği sağlamak
için düzenlenen şölenlere ne denir?
A) Balbal
13. Türklerin kullandığı ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
C) Kurgan
C) Latin
E) Kiril
14. Uygurların Maniheizm dinini benimsemeleri sonrasında
devlet gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yeri
daha azdır?
A) Hayvan vergileri
B) Konut vergisi
C) Ticari vergiler
E) Yuğ
D) Toprak vergileri
E) Tarım vergileri
11. Türk - Çin ilişkileri genel olarak savaşlardan ibarettir. Bu savaşlar da çoğunlukla Türklerin üstünlüğü ile sonuçlanmıştır.
Buna göre, Çinliler’in,
15. Türk-Çin mücadelelerinde;
I. Çin Seddi’ni yapmaları,
II. Atlı birlikler kurmaları,
III. Türklerin taht mücadelelerine karışmaları
faaliyetlerinden hangileri Türk akınlarına önlem olarak
değerlendirilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
12. Aşağıda verilen toplum-destan eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) İskitler-Alp Er Tunga
B) Uygurlar - Türeyiş
I. İpek
II. Kürk
III. Baharat
ticaret yollarından hangileri etkili olmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
16. Türklerin;
I. Göçebe yaşamı benimsemeleri,
II. Töre hükümlerine uymaları,
III. İkili teşkilat sistemini uygulamaları
D) Oğuzlar - Dede Korkut
faaliyetlerinden hangileri sosyal alanda sınıf farklılıklarının görülmesini engellemiştir?
E) Kırgızlar – Manas
A) Yalnız I
C) Hunlar – Ergenekon
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
GENEL TARAMA TESTİ - 1
17. Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk boylarının
ulusal benliklerini kaybetmelerinde aşağıdakilerden
hangisi daha etkili olmuştur?
A) Bitki örtüsünün farklılaşması
B) Avrupa toplumlarının baskısı
21. İslamiyet’ten önceki Türkler’in;
I. Gök Tanrı dinine inanmaları,
II. İpek Yolu’na hakim olmaları,
III. Balkanlara ve Çin’e göç etmeleri,
C) Yerleşik hayata geçilmesi
durumlarından hangileri Türklerde farklı kültürlerin etkilerinin görülmesine ortam hazırlamıştır?
D) Farklı dinlerin kabul edilmesi
A) Yalnız I
D) I ve II
E) Yöneticilerin Türk olmaması
18. Göktürklerin Çin egemenliğine girmesinden sonra Çin
sarayını basarak Türklerin bağımsızlığı için ayaklanma çıkaran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kürşat B) Teoman
D) Mukan Kağan B) Yalnız II
C) Tardu
E) Kültigin
C) Yalnız III
E) II ve III
22. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde Türkler’in
başka kültürlerin etkisinde kaldığının göstergesidir?
A) Musevilik, Maniheizm gibi dinlere inanmaları
B) Güçlü bir askeri sisteme sahip olmaları
C) Devleti ikili teşkilatla yönetmeleri
D) Öldükten sonra dirilmeye inanmaları
E) Göktanrı dinine inanmaları
19. Orhun Kitabesi’nde “Bilge Kağan’ın milleti zengin kıldım,
açları doyurdum. Çıplakları giydirdim” gibi ifadelerinin yer
aldığı görülmüştür.
Bu bilgiye göre Türkler’deki devlet anlayışını aşağıdakilerden hangisinin en iyi açıkladığı söylenebilir?
A) Kişi haklarını ön plana çıkardığı
23. Uygurlar, kitap basma tekniğini ve kağıt yapımını Çinlilerden öğrenmişler, Uygur Alfabesini oluş-turmuşlardır. Uygur
Alfabesi daha sonra Moğollar ve Karahanlılar tarafından da
kullanılmıştır.
B) Sosyal devlet anlayışına sahip olduğu
Yalnız bu bilgiye bakarak Uygurlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
C) Toplumda sınıf ayrımı olduğu
A) Uygurlar, Çinlilere siyasi yönden üstünlük sağlamıştır.
D) Hakimiyetin toplum refahının üstünde tutulduğu
B) Uygurlar, Moğollar ve Karahanlılar ile savaş halinde olmuşlardır.
E) Laik devlet anlayışının benimsendiği
C) Türk tarihindeki ilk alfabeyi Uygurlar oluşturmuştur.
D) Uygurlar dünya kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur.
20. Uygurların diğer Türk topluluklarına göre daha yüksek
bir kültür ve medeniyet oluşturmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Baskı tekniğini kullanmalarının
B) Ülkeyi hükümdar ve ailesinin ortak malı kabul etmelerinin
C) Okuma-yazma bilenlerin sayısının çok olma-sının
D) Mimari alandaki gelişmeye önem vermeleri-nin
E) Yerleşik yaşam tarzını benimsemelerinin
E) Uygurlar birçok kütüphane oluşturmuştur.
24. İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde töre önemli yer tutmaktaydı. Hükümdar başta olmak üzere herkes töreye uymak
zorundaydı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Kanun üstünlüğü ilkesinin benimsendiğinin
B) Yazılı hukukun geliştiğinin
C) Hükümdarın yetkilerinin sınırsız olduğunun
D) Mutlak monarşinin görüldüğünün
E) Laik sistemin geçerliliğinin
GENEL TARAMA TESTİ - 1
25. İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde ülke toprak-ları hanedanın ortak malı sayılmıştır.
Bu durumun;
29. Türk boylarının birbirleriye mücadele etmeleri Türk tarihinde
çok sık görülen gelişmeler arasında yer alır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz?
I. Sık sık taht kavgalarının çıkması,
II. Türk devletlerinin kısa ömürlü olması,
III. Türk devletlerinin gelir kaybına uğraması
A) Siyasi ve kültürel farlılık
sorunlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?
C) Ulusal birliği sağlamak
A) Yalnız I
D) Verimli toprakları ele geçirme
B) Yalnız II
B) İpek yoluna hakim olmak
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
26. Aşağıdaki kültür kalıntılarından hangisi Orta Asya’ya
ait değildir?
A) Hatti
B) Anav D) Afanasyova
C) Tagar
E) Karasuk
E) Hakimiyeti ele geçirme
30. Göçlerle Türklerin tamamı Anayurttan (Orta Asya’dan) ayrılmamıştır. Anayurtta kalan Türkler güçlü devletler kurmuşlardır.
Buna göre,
I. Büyük Hun,
II. Göktürk,
III. Uygur,
Türk devletlerinden hangilerinin Anayurtta kurulduğu
söylenebilir?
27. I. Kurucusu Teoman’dır.
II. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.
III. Kendi alfabelerini kullanmışlardır.
IV. Uygurlar tarafından yıkılmışlardır.
A) Yalnız I
Yukarıda verilenlerden hangileri Asya Hun İmparatorluğu’na aittir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) III ve IV
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
C) II ve III
E) I, II ve IV
31. İlk Türk devletleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A) Din adamları yönetimde etkilidir.
B) Devlet hanedan üyelerinin ortak malı kabul edilmiştir.
28. - Afganistan’ın Toharistan bölgesine ve Semerkant dolaylarına hakim olmuşlardır.
- Eftalitler olarak da bilinirler.
- İpek Yolu’nun bir kısmına egemen olmuşlardır.
C) İkili yönetim sistemi uygulanmıştır.
D) Devlet töreye göre yönetilmiştir.
E) Kurultay devlet yönetiminde etkilidir.
Yukarıda özellikleri verilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akhunlar
B) Uygurlar
D) Göktürkler C) Sabirler
E) İskitler
32. Orta Asya Türkleri aşağıdaki alanların hangisinde diğerlerine oranla daha az gelişme göstermiştir?
A) Hayvancılık
B) Tarım D) Dokumacılık
C) Ordu
E) Madencilik
GENEL TARAMA TESTİ - 1
33. Türklerin dünya uygarlıklarını en çok etkilediği iki
konu, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?
A) Din - Hukuk
B) Mimari - Hukuk
C) Sanat - Ticaret
D) Edebiyat - Tarım
E) Ordu - Devlet teşkilat
34. Orta Asya Türk devletlerinde sanat eserlerinin genellikle, metal, ahşap, deri vb. taşınabilir malzemelerden
yapılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
37. Aşağıdaki özelliklerden hangileri İslam öncesi dönemde Türk hukuk sistemi ile ilgili değildir?
A) Kurallar yazılı hale getirilememiştir.
B) Dini inanışlara bağlı olarak ortaya çıkmışlardır.
C) Hakan dahil, herkes uymak zorundadır.
D) Zaman içinde değişikliklere uğramıştır.
E) Uzun süreli hapis cezaları verilmemiştir.
38. Türkler diğer toplumlara aşağıdaki alanların hangisinde
öncülük yapmıştır?
A) Yazının icadı
A) Göçebe yaşam
B) Tarımsal etkinlikler
B) Çok tanrılı inanç
C) Askeri örgütlenme
C) Yazıyı geç kullanmaları
D) Ticari etkinlikler
D) Ahiret inancı
E) Resim
E) Kut inancı
35. Aşağıdakilerden hangisi Hunlarla Avarların ortak özelliklerindendir?
A) Kavimler Göçü’nün başlamasını sağlamaları
B) Asya ve Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının değişmesinde rol oynamaları
39. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olan Orhun Kita-belerinde devleti yöneten Han, halkın refahını sağ-lamak, fakiri
zenginleştirip açları doyurmak ve çıp-lakları giydirmekle görevlendirilmiştir.
C) İstanbul’u kuşatmaları
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında İslamiyet öncesi Türk devletlerinde aşağıdaki özellik ve anlayışlardan
hangisinin hakim olduğu söylenebilir?
D) Çinliler tarafından yıkılmaları
A) Hukuk devleti anlayışının
E) Göktürk alfabesini kullanmaları
B) Ordu millet anlayışının
C) Sosyal devlet anlayışının
D) Federal devlet özelliğinin
E) Türkler farklı dönemlere farklı alfabeler kullanmışlardır.
36. Aşağıdaki olaylardan hangisi Avrupa’da siyasi ve sosyal yapıyı değiştirerek feodal sistemin kurulmasına
yol açmıştır?
A) Malazgirt Savaşı
B) Coğrafi Keşifler
40. İslam öncesi Türk devletlerinde siyasal birliğin kısa
sürede parçalanmasında temel etken aşağıdakilerden
hangisidir?
C) Rönesans Hareketleri
A) Türklerin göçebe yaşam sürmesi
D) Haçlı Seferleri
B) Ülkenin kardeşler arasında paylaşılması
E) Kavimler Göçü
C) Güçlü hükümdarların ölümü
D) Türklerin boylar halinde yaşaması
E) Sık sık ayaklanmaların çıkması
GENEL TARAMA TESTİ - 1
41. Bir Türk topluluğu olan İskitlerle ilgili;
I. Bilinen ilk Türk devletidir,
II. Göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir,
III. Alp Er Tunga Destanı edebiyat ürünlerindendir,
bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
B) Avarlar
D) Macarlar
özelliklerinden hangilerinin sınıflı bir toplum yapısının
oluşmasını engellediği savunulabilir?
A) Yalnız I
C) Hunlar
E) Göktürkler
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
42. Kavimler Göçü’nün başlamasına aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi neden olmuştur?
A) Bulgarlar 45. I. Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi,
II. Önemli konuların Kurultayda görüşülmesi,
III. İkili devlet anlayışının görülmesi,
C) Yalnız III
E) I ve III
46. Hazar ülkesinde, farklı dinlere ait ibadet yerleri yan yana
inşa edilmiş, Halk arasındaki davalarla, farklı dinlere mensup kimselerden oluşan bir hakimler kurulu ilgilenmiştir.
Bu durum;
I. Hoşgörü anlayışının benimsendiği,
II. Toplumda din birliğinin sağlandığı,
III. Ulusçu bir yapıya sahip olunduğu,
yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?
43. I. Onlu Sistem,
II. İkili Teşkilat,
III. Vakıf Sistemi,
A) Yalnız I
D) I ve III
Yukarıdaki sistemlerden hangileri Türk tarihinde ilk
kez Mete Han döneminde uygulanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
47. Göçebe kültürü benimsemiş bir Türk topluluğu ile ilgili
merkezde araştırma yapan arkeologun, aşağıdakilerden
hangisi ile karşılaşması mümkün olamaz?
A) Demir silahlarla
44. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinde ilk kez Asya
Hun Devleti tarafından gerçekleştirildiği söylenemez?
A) Türk tarihini aydınlatan kitabelerin dikilmesi
B) Devletin hanedan üyelerinin ortak malı kabul edilmesi
B) Tapınak kalıntısıyla
C) Bakır kaplarla
D) At koşumlarıyla
E) Kemer tokalarıyla
C) Türk boylarının Çin’e yerleşmesinin yasaklanması
D) Onlu askeri sistemin uygulanması
E) Devletin doğu ve batı şeklinde ikiye bölünerek yönetilmesi
48. Aşağıdaki Türk Devletlerinden hangisine ait herhangi
bir destan örneği yoktur?
A) Göktürk B) Uygur D) Hun Devleti
C) Avarlar
E) Kırgızlar
Download

islamiyet öncesi genel tarama