YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
01
Tarih Bilimine Giriş
Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında
diğerlerinden daha az etkili olmuştur?
4.
Tarih öncesi devirlerde görülen,
I. tarım hayatının başlaması,
A) Yazının bulunması
II. bitki liflerinden elbise yapmaları,
B) Takvimin kullanılmaya başlanması
III. avcılık ve toplayıcılıkla geçinmeleri,
C) Kağıdın icadı
gelişmelerinden hangileri toplumların ekonomik ve
sosyal yaşantılarının değiştiğine kanıt olarak gösterilebilir?
D) Toplumlararası siyasi mücadeleler
E) Koloniciliğin yaygınlaşması
R
İ
T
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
K
E
5.
–
İlk Çağ 3500 yıl kadar,
–
Orta Çağ 1100 yıl kadar,
–
Yeni Çağ 350 yıl kadar sürmüştür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi en doğru yargı
olur?
N
R
Ö
A) Büyük savaşlar çağları kısaltmıştır.
B) Bilim ve teknoloji gelişmiştir.
C) Evrensel olaylar zaman içinde yaygınlaşmıştır.
D) İlk Çağ en gelişmiş çağdır.
E) Orta Çağ’da önemli olay olmamıştır.
3.
C) Yalnız III
E) II ve III
Hayvancılık, ziraat ve balıkçılıkla geçinen Cilalı Taş Dönemi’nde insanlar mağaradan çıkıp saz ve ağaçlardan yapılan evlerde yaşamışlardır. İş bölümüne giden, yiyecekleri
biriktiren, ölülerini gömmeye başlayan insanlar alet yapımında da ustalaşmıştır.
MÖ 3300 yıllarında yaşamış olan Buz adamı Ötzi, 1991 yılında Avusturya-İtalya sınırındaki Ötzlar Alpleri’nde keşfedilmiş mumyadır. Mumya kapsamlı bir şekilde ölçülmüş,
röntgen ışınlarından geçirilmiş ve tarihlendirilmiştir. Vücudundaki dövmelerin akupunktur noktalarından hareketle
sindirim rahatsızlığı yaşadığı anlaşılmıştır. Üzerindeki giysilerinin büyük bir ustalığın ürünü olduğu görülmüştür. Silah
ve teçhizatı yanında bulunmuştur.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi
yapılamaz?
A) Arkeoloji’den yararlanılmıştır.
B) Dönemin de tıp ve sanat ilerlemiştir.
C) Bilimsel çalışmalarla yaş tespiti yapılmıştır.
D) Ölümden sonraki yaşama inanıldığı düşünülmüştür.
E) Tarih öncesi dönemlerin tarihsel gelişim sırasına uygun
olarak yaşandığı görülmüştür.
6.
Tarım faaliyetleri Cilalı Taş devrinde başlamış ancak hayvanların evcilleştirilmesi ve kara sabanın kullanılmasıyla tarımsal üretimde büyük artış meydana getirmiştir.
Yalnız bu bilgilere göre,
I. tarım aletlerinin gelişmesi,
Yukarıdaki bilgilere göre;
I. İhtiyaç fazlası yiyecek güvence altına alınmıştır.
II. tarımın geniş alanlara yayılması,
II. Toplumsal dayanışma zayıftır.
III. verimli arazilere göç edilmesi
III. El emeği araç-gereçler gelişmiştir.
gelişmelerinden hangileri tarımsal üretimdeki artışın
temel nedenleri arasında gösterilebilir?
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I ve III
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
01
Tarih Bilimine Giriş
7.
10.
Tarihte deney ve gözlemin olmaması tarihin bir bilimden
çok bilgi olduğunun iddia edilmesine neden olmuştur.
Tarihin araştırma yöntemlerinden bazıları şunlardır;
I. Olayların zamanını saptamak
Aşağıdaki tarihin özelliklerinden hangisi bu yargıya ulaşılmasında etkili olmuştur?
II. Olayların yaşandığı mekanı belirlemek
A) Tarihte tekrarın olmayışı
III. Toplulukların birbirleriyle ilişkisini ortaya koymak
B) Yardımcı bilimlerden faydalanılması
IV. İnsanların uğraş alanlarını gözlemlemek
C) Yazılı ve yazısız belgelere dayalı olması
V. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak
D) Neden - sonuç ilişkisi kurulabilmesi
Durum: Anadolu’da tarımın başlamasıyla avcılık önemini
yitirmiş, insanların yaşayışları değişmiştir.
E) Yer ve zaman bildirmesi
Yukarıda verilen araştırma yöntemlerinden hangilerinin durum ile bir ilişkisi kurulamaz?
A) I ve III
B) I ve V
D) II ve IV
–
Yazının bulunması
–
Bakırdan araç gereç yapımının başlaması
–
İnsanların üretken hale gelmesi
–
N
R
Ö
B) Tarihi devirleri başlatmaları
C) Her toplumun kabul edip, yaşamış olması
D) Milattan sonraki zamanlarda yaşanmaları
E) Uygarlıkta dönüm noktaları olmaları
9.
İlkçağda, Fenikeliler’in yaşadığı Akdeniz kıyısındaki Lübnan ve Suriye’nin tarıma uygun olmayışı Fenikeliler’i
aşağıdakilerden hangisine zorlamıştır?
A) Alfabeyi geliştirmeye
B) Ormanlardan tarım arazisi çıkartmaya
C) Tarım için uygun yerlere göç etmeye
D) Denizcilik faaliyetlerine
E) Toplumu tarım yapmaktan vazgeçirmeye
R
İ
T
Bir yerleşim bölgesinin,
K
E
Ateşin kullanılması
gibi olayların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A) Anadolu’da meydana gelmiş olmaları
11.
I. ulaşım ve ticaret yolları üzerinde olması,
II. savunmaya elverişli olması,
III. yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip olması
özelliklerinden hangileri uygarlığın gelişmesinde etkili
olmuştur?
Körfez Yayınları
8.
C) II ve III
E) IV ve V
A) Yalnız I
D) I ve II
12.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Bir tarihi olayın etkisinin uzun süre devam etmesi, tarihi olayların hangi özelliği ile açıklanabilir?
A) Olayların belli bir yerde oluşmasıyla
B) Olayların tekrar edilmemesiyle
C) Olayların kısa süreli gerçekleşmesiyle
D) Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisiyle
E) Olayların tek nedeninin olmamasıyla
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
02
Tarih Bilimine Giriş
5.
I. Toplumsal yaşamın gelişmesi
II. Özel mülkiyetin ortaya çıkması
Tarih araştırmalarında olaylar doğru bir şekilde incelenmeli, objektif olunmalı, değişik kaynaklara dayalı belgelerden
yararlanılmalıdır.
III. Tek tanrılı dinlerin yaygınlaşması
Yukarıdaki bilgilere göre,
Yukarıdakilerden hangileri tarih öncesi çağlarda yerleşik hayata geçişin sonuçları arasında olduğu savunulabilir?
II. Tarih araştırmalarında nesnel olunmalıdır.
A) Yalnız I
III. Tarih araştırmalarında neden - sonuç önemlidir.
B) Yalnız II
I. Tarih araştırması için uzun bir süreç gerekir.
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
yargılarından öncelikle hangilerine ulaşılabilir?
.
R
İ
T
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
K
E
6.
I. Tarihi olayların konusu insandır.
II. Tarihi olaylarda neden sonuç ilişkisi vardır.
III. Tarihi bilgiler zaman içinde ortaya çıkan yeni belgelerle
yeniden yorumlanabilir.
N
R
Ö
B) Yalnız II
3.
E) I ve III
.
Mustafa Kemal Atatürk, "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar
önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir hal alır." demiştir.
I. objektif olma,
II. belgelere dayanma,
III. toplumsal olayları anlatma
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Buna göre Atatürk tarihin,
Yukarıdakilerden hangilerinin, "Tarihi bilgiler zaman içinde değişebilir." yargısına ulaşılmasında etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
özelliklerinden hangilerine dikkat çekmiştir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Aşağıdakilerden hangisi, yakın tarihimizle ilgilenen tarihçilerin aynı olayı incelerken farklı sonuçlara ulaşmış
olmalarının nedenleri arasında gösterilemez?
A) Olayları günümüz şartlarına göre değerlendirmeleri
B) Belgeleri tam olarak incelememiş olmaları
C) Olayları farklı belgelere dayanarak yorumlamaları
D) Olayları meydana geldiği zamanın şartlarına göre yorumlamaları
E) Neden - sonuç ilişkisini kuramamış olmaları
7.
MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcından geriye doğru
gittikçe, MS tarihleri ise milat takviminin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar.
Bu bilgiye dayanarak,
4.
I. MÖ iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir.
I. Olayların belgelere dayanılarak aktarılması
II. MÖ iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
II. Olayların benzerlerinin görülmesi
III. Olayların sade bir dille anlatılması
Bir tarihi bilginin objektif olduğunun söylenebilmesi
için yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle olması gerekir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
III. MÖ bir tarih ile MS bir tarih arasındaki süre, bunlardan
sayısal değeri küçük olanın sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
02
Tarih Bilimine Giriş
8.
12.
Tarihi olaylar incelenirken tarihçi objektif olmalıdır. Olayları tarafsız bir gözle inceleyip değerlendirmeli, kendi duygu
ve düşüncelerine yer vermemelidir.
Tarihi olaylar incelenirken objektifliğin sağlanmasında
aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?
Ön Asya’da yapılan bir kazıda bulunan MÖ 4000 yılına ait
bazı eserlerin, Orta Asya’da bulunan MÖ 5000 yılına ait
eserlere benzediği görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinin ortaya konması, bu uygarlığın Orta Asya uygarlığından etkilendiğine bir kanıt
olabilir?
A) Sözlü kaynakların incelenmesi
A) Orta Asya uygarlığının ileri bir uygarlık olduğu
B) Kaynak taraması yapılarak değişik kaynaklardan yararlanılması
B) Bulunan eserlerin aynı tarih devrine ait olduğu
C) Gözlem metodunun kullanılması
C) Ön Asya’da bulunan eserlerin daha çeşitli olduğu
D) Olayların günümüzde önemli olup olmadığının araştırılması
D) Ön Asya uygarlığının başka uygarlıkları etkilemediği
E) Ön Asya uygarlığını oluşturanların Orta Asya’dan geldikleri
E) Arkeolojik buluntuların değerlendirilmesi
R
İ
T
.
9.
13.
Cilalı Taş devrinde üretime başlayan insanların tüketebileceklerinden fazlasını üretmeye başlaması,
–
Epigrafya (Kitabe Bilimi)
–
Paleografya (Yazı Bilimi)
–
Diplomasi (Antlaşmalar Bilimi)
I. tarım hayatının gelişmesi,
K
E
II. ticari yaşamın başlaması,
Yukarıda verilen Tarihe yardımcı bilimlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
III. kültürel etkileşimin artması
gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
N
R
Ö
D) I ve II
10.
E) I, II ve III
.
İki devletin yaptığı antlaşmada “Her devlet kendi geleceğine kendisi karar verecek.” ilkesinin kabul edilmesi bu
devletlerle ilgili olarak,
I. birbirleriyle savaştıkları,
B) Tarih öncesi devirlerin araştırılması
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
A) Tarihi devirlerin aydınlatılması
C) Toplumların öz kültürlerinin bilinmesi
D) İnsan ırklarının incelenmesi
E) Kitabelerdeki yazıların okunabilmesi
14.
I. demiri işlemesini en son öğrendikleri,
II. birbirlerinin yönetimlerine saygılı oldukları,
II. dokumacılık ve minyatür sanatında geliştikleri,
III. bu ilkeyi diğer devletlere de kabul ettirdikleri
III. ilk araçlarını taşlardan yaptıkları
durumlarından hangilerini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
11.
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarihsel gelişime uygun bir uygarlık merkezi için,
A) Yalnız I
.
Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine
göre daha belirgindir?
B) Yalnız II
D) I ve II
15.
C) Yalnız III
E) I ve III
I. Üretim faaliyetlerinin artması
II. Göçebe yaşamın yaygınlaşması
A) Türkiye, Şubat ayının 28’inde NATO’ya girmiştir.
III. Mülkiyet anlayışının gelişmesi
B) Atatürk, XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşamıştır.
Cilalı Taş devrinde yerleşik yaşama geçilmesi yukarıdaki hangi tarihsel gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlamış olabilir?
C) Lozan Barış Antlaşması, Temmuz ayının ikinci yarısında imzalanmıştır.
A) Yalnız I
D) Yazı, günümüzden yaklaşık beş bin yıl önce bulunmuştur.
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
E) İstanbul'un fethi 1453 yılında gerçekleşmiştir.
Test 01 CA
1.B
2.C
3.B
4.D
5.E
6.A
7.A
8.E
9.D
10.A
11.E
12.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
03
İlk Çağ Uygarlıkları
İlk Çağ’da Anadolu’da özellikle İyonlar’ın bilimsel çalışmalarda diğer uygarlıklardan ileri bir düzeyde olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
4.
A) Baskıcı bir yönetimin olmaması
Ticaret yolları üzerinde bulunan Anadolu’nun doğusunda
MÖ 2000’li yıllarda Asurlular ile ticaret yapıldığı, Asurca yazılı tabletlerden anlaşılmıştır.
Bu bilgilere göre,
B) Farklı kültürlerin buluşma noktası olması
I. İyonya, doğudan gelen ticaret yollarının bitiş noktasındadır.
C) Akdeniz ticaretinde etkin olmaları
D) Ülkede tarımsal faaliyetlerin yapılması
II. Mezopotamya ile Anadolu arasında ticari faaliyetler
görülmüştür.
E) Ekonomik durumun kültürel kalkınmayı etkilemesi
III. Yazı Anadolu’da bilinmektedir.
R
İ
T
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
E) II ve III
K
E
Roma İmparatorluğu, Hristiyanlığı 313 Milano Fermanı ile
serbest bırakmış, 381’de ise resmi din olarak ilan etmiştir.
N
R
Ö
5.
Kayseri civarındaki Kültepe kazılarında Asurlular’a ait
“Karum” denen pazar yerleri bulunmuştur.
Bu durum, Roma’nın devlet yönetiminde nasıl bir yapıya ulaştığını gösterir?
Bu bilgiye göre, öncelikle Asurlular ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Sınıf farklılıklarının olmadığı
A) Asurlular yazıyı Anadolu’ya getiren ilk kavimdir.
B) Laik devlet anlayışının olmadığı
C) Merkeziyetçiliğin olmadığı
D) Siyasi otoritenin güçlendiği
E) Ekonomik giderlerin arttığı
3.
C) Yalnız III
B) Anadolu’da ilk siyasi birliği Hititler’den önce Asurlular
kurmuştur.
C) Kolonilere yurt amaçlı bakmışlardır.
D) Anodulu’da ticareti geliştirmişlerdir.
E) İlk sömürge imparatorluğu Asurlular’dır.
6.
–
Kral Yolu’nun yapılması
–
İskender’in Asya Seferi
Hitit kralları, başlarından geçen tüm önemli olayları doğru
olarak tabletlere yazdırmışlar, tanrılarına hesap verdiklerini düşünmüşlerdir.
–
12 Levha Kanunları’nın hazırlanması
Bu bilgilere göre,
–
Yunanistan’da halk meclisinin açılması
İlkçağ’da, yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Tek tanrılı dinlerin yaygınlaşmasına
B) Demokrasinin gelişmesine
C) Ticaretin artmasına
D) Doğu-batı kültürlerinin kaynaşmasına
E) Hukukun ilerlemesine
I. Krallar sık sık değişmiştir.
II. Dinleri çok tanrılıdır.
III. Krallar yönetim gücünü tanrıdan almışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
03
İlk Çağ Uygarlıkları
7.
10.
Yunanistan’da koloniciliğin gelişmesinde;
–
I. Nüfusun ve gereksinimlerin artması
Hititler, tanrılarına hesap verme düşüncesiyle Anadolu’da tarih yıllıkları (anallar) yazmışlardır. Bu yıllıklarda
yenilgiler de yer almıştır.
Mezopotamya’da kralların savaşlardaki önemli işlerini
gösteren kabartmalar ve onları öven edebi eserler
oluşturulmuştur.
–
II. Persler’e karşı askeri üs oluşturulması
III. Tarım arazisinin yetersizliği
IV. Demokrasinin yaygınlaştırılmak istenmesi
Bu bilgilere göre, İlk Çağ uygarlıklarıyla ilgili verilen,
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
I. Mezopotamya eserlerinde subjektifliğe önem veril-miştir.
C) I ve II
II. İlkçağ’da savaşlar büyük bir öneme sahiptir.
E) III ve IV
III. Hititler objektif tarihçiliğe öncülük etmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
N
R
Ö
A) Anadolu’da daha yüksek bir uygarlığın varlığı
B) Persler’in Anadolu’da geçici bir süre kalmaları
C) Persler’in sadece savaşçılığı bilmesi
D) Persler’in Anadolu’nun kültürüne katkıda bulunmak istemeyişleri
E) Persler’in kendilerine güvenmemeleri
9.
11.
Frigyalılar tarımda ilerlemiştir.
–
Lidyalılar parayı bulmuştur.
C) Her devletin geçim kaynağı uygarlığını etkilemiştir.
D) Anadolu her türlü gelişmeye uygun bir coğrafi konuma
sahiptir.
E) Her toplum kendisinden önceki uygarlığı geliştirmiştir.
12.
I. Yıllıklar oluşturarak tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
II. Pankuş Meclisi ile kralın yanında bir kurumun yönetime katılmasını sağlamışlardır.
III. Mısırlılar’la Kadeş Antlaşması’nı (MÖ 1280) imzalamışlardır.
Yukarıdaki özelliklerinden hangileri Hititler’in siyasi gelişmelere önem verdiğini gösterir?
III. sınıf farklılıkları
özeliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 02 Cevap Anahtarı
–
A) Tarım kazançlı bir geçim yoludur.
II. ekonomik durum,
1.D
Fenikeliler denizcilikte ilerlemiştir.
Yukarıda verilen İlk Çağ uygarlıklarının özelliklerinden
çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
I. özgür düşünce ortamı,
Test 02 CA
–
B) Paranın bulunması sonrasında tarım ve denizcilik değerlenmiştir.
İlk Çağ’da Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaştığı İyonya’da mimari, bilim ve sanatta önemli gelişmelerin görülmesinde,
A) Yalnız I
R
İ
T
K
E
Tarihte Anadolu’ya gelen birçok devlet kendisine ait
eserler oluşturmuşken, Anadolu’yu istila eden Persler’in Anadolu’da kalıcı eser bırakmamalarında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
Körfez Yayınları
8.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
E) II ve III
2.C
3.D
4.A
5.B
6.D
7.A
8.B
9.E
10.B
11.E
12.E
13.A
14.E
15.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
04
İlk Çağ Uygarlıkları
Çorum - Alacahöyük'te yapılan kazı çalışmalarında bulunan mezarlardan Cilalıtaş devrine ait olarak sadece kemiklere rastlanmışken, Tunç devrine ve daha sonraki dönemlere ait mezarlarda ise kemiklerin yanında silah, süs
eşyaları gibi buluntular da yer almıştır.
4.
Anadolu'da bir çok medeniyetin kurulmasında,
I. coğrafi konumu,
II. topraklarının verimliliği,
III. yazının kullanılması
Buna göre Alacahöyük'te yaşamış olan topluluğun
inanç sistemi konusunda,
özelliklerinden hangileri etkili olmamıştır?
I. Zamanla öldükten sonra dirilme inancı güç kazanmıştır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
II. Çok tanrılı dini inanışlar yaygındır.
5.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
E) I, II ve III
.
R
İ
T
III. Oda biçiminde mezar mimarisi gelişmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C)Yalnız III
Hititlerle Mısırlılar arasında MÖ 1296 yılında Suriye hakimiyeti için başlayan savaşlar MÖ 1280 yılına kadar devam
etmiş ve Kadeş Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona
ermiştir.
K
E
Bu bilgiye göre,
I. Savaşların siyasi büyüme amacı taşıdığı,
2.
II. Suriye'nin Hitit hakimiyetine girdiği,
Hititler’de krallar, başkomutan, başrahip ve başyargıç unvanlarını kullanmışlardır. İlk zamanlarda kralın yetkileri
"Pankuş" denilen asillerden oluşan meclis tarafından sınırlandırılmışken, daha sonraki dönemde bu meclisin yetkileri kral tarafından azaltılmış, kraldan sonra devlet
yönetiminde en yetkili kişi konumuna "tavananna" ünvanlı
kraliçe yükseltilmiştir.
N
R
Ö
Yukarıdaki paragrafa göre Hititler’le ilgili,
III. Diplomasiye önem verildiği
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
D) I ve II
6.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
II. Asiller meclisi ilk dönemlerde kralın yetkilerini azaltmıştır.
Burdur'daki Hacılar yerleşim yerinde yapılan araştırmalarda evlerde buğday, arpa, koyun, kedi ve büyükbaş hayvan kalıntıları, kadın heykelleri, çanak ve çömlek parçaları
bulunmuştur.
III. Kraliçe devlet yönetiminde etkilidir.
Buna göre,
I. Kral, askeri, dini ve hukuki kurumların başkanıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
B) Yalnız II
I. öldükten sonra dirilme inancının varlığı,
C) Yalnız III
E) I, II ve III
II. yerleşik hayata geçildiği,
.
III. sanat anlayışının varlığı
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
Anadolu toplumlarında, özellikle Hititler'de Sümerler'den etkilenen bir hukuk sistemi vardır. Mülkiyet hakkı Sümerler'de
olduğu gibi güvence altına alınmış olup diğer doğu kanunlarına göre daha insancıldır. Hammurabi Kanunları'ndaki
gibi kısas prensibi yoktur. Pek çok suçun cezası tazminat
olarak ödenmektedir.
B) Yalnız II
D) I ve II
7.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda farklı özelliklere sahip tarihi eserlerin ortaya çıktığı görülmüştür.
Bu durum Anadolu'nun,
Yukarıdaki paragrafa göre,
I. farklı ulusları bünyesinde barındırması,
I. Kişilerin mal ve mülk sahibi olabildiği,
II. değişik medeniyetlerden etkilenmesi,
II. Anadolu'da hukukun geliştiği,
III. ticaret yolları üzerinde bulunması
III. Anadolu’nun etkileşime açık olduğu
özelliklerinden hangilerinin sonucu olabilir?
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
04
İlk Çağ Uygarlıkları
8.
12.
İlk Çağ'da Mısır'da görülen,
I. piramitlerin inşa edilmesi,
"Mezopotamya medeniyetinin etkisinin en yoğun görüldüğü
yer Anadolu'dur." diyen bir tarihçi bu bölgelerde,
II. güneş yılı esaslı takvimin kullanılması,
I. Tarımsal faaliyetlerin gelişmesi,
III. ölülerinin mumyalanması
II. Yazı şekillerinin aynı oluşu,
gelişmelerinden hangileri Mısır’ın önemli bir medeniyet merkezi olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
III. Benzer hukuk kurallarının olması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
özelliklerinden hangilerini buna kanıt olarak gösterebilir?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
.
B) Yalnız II
D) I ve III
9.
İlk Çağ'da Akdeniz havzasında yaşayan Yunan ve Fenike
medeniyetlerinin ortaya çıktığı bölgelerin dağlık veya verimsiz arazilerden oluştuğu görülmektedir.
E) II ve III
.
I. tarımın gelişmesi,
II. siyasi birliğin sağlanamaması,
III. deniz ticareti ve kolonicilik faaliyetlerinin önem kazanması
K
E
13.
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
N
R
Ö
10.
Roma'da halkın sınıflara ayrılması ve toplumsal mücadelelerin ortaya çıkması,
I. Roma'nın bir İmparatorluğa dönüşmesi,
II. sınırların genişlemesi,
III. Oniki Levha Kanunları'nın yapılması
İlk Çağ medeniyetlerinden Sümerler tarımda, Fenike ve
İyonyalılar deniz ticaretinde, Urartular ise madencilikte
diğer medeniyetlerden daha ileri bir seviyeye ulaşmışlardır.
Bu bilgilere göre bu durumun oluşmasında,
.
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
.
R
İ
T
Bu durumun,
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
C) Yalnız III
I. verimli topraklar üzerinde kurulmuş olmaları,
II. coğrafi konumun etkisi,
III. önemli ticaret yolları üzerinde bulunmaları
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
11.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
14.
İlk Çağ'da İyonya'da Tales dünyanın ana maddesinin su olduğunu, Anaksimenes her şeyin havadan meydana geldiğini ileri sürmüştür.
İyonya'da bu durumun ortaya çıkmasında,
İlk Çağ'da Yunanistan'daki şehir devletleri krallar ve asiller
tarafından yönetilir ve her şehrin kendine ait kanunları bulunurdu.
Yukarıdaki bilgilere göre Yunanistan ile ilgili olarak,
I. siyasi birliğinin olması,
I. Siyasi birlik yoktur.
II. özgür düşüncenin bulunması,
II. Hukuk birliği sağlanamamıştır.
III. çok tanrılı inancın varlığı
III. Sosyal eşitlik anlayışı gelişmemiştir.
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 03 CA
Test 03 Cevap Anahtarı
1.D
C) Yalnız III
E) I, II ve III
2.B
3.A
4.E
.
5.D
B) Yalnız II
D) I ve III
6.A
7.D
8.A
C) I ve II
E) I, II ve III.
9.C
10.E
11.C
12.E
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
Hun Türkleri ile Çin arasında yaşanan bir savaş sonrasında
yapılan antlaşmanın ikinci maddesinde, “Çin, Hunlara belirlenmiş miktarda ipek, şarap ve diğer yiyecekleri her sene
verecektir.” denilmektedir.
Buna göre,
4.
Bu bilgiye göre,
I. demokrasinin varlığı,
II. Temel ihtiyaçların giderilmesi amaçlanmıştır.
II. rahip - kral anlayışının olduğu,
III. Sorunların çözümünde diplomatik yollara da başvurulmuştur.
III. hükümdarlığa geçişte dinsel bir anlayışın hakim olduğu
yargılarından hangileri Hun - Çin ilişkileri hakkında
söylenebilir?
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
R
İ
T
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III .
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
K
E
Orta Asya topraklarının halkın geçimini sağlamak bakımından yetersiz hale gelmesi, iklim şartlarının değişmesi, nüfusun artması ve kuraklıkla birlikte otlakların azalması
bölgenin göç vermesine neden olmuştur.
5.
N
R
Ö
Macarları Moğollardan kurtaran Kıpçakların, Macar topraklarında oturmak istemelerine karşın Macarlar şart olarak,
–
Şamanlık geleneklerini bırakacaklar,
Türk göçleri ile ilgili yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
–
Hristiyanlığı kabul edip, Hristiyan esirleri azat edecekler,
A) Hayvan yetiştirme zorlaşmıştır.
–
göçebe hayatı bırakıp evlerde oturacaklar,
B) İklimde değişiklikler meydana gelmiştir.
C) Nüfusun artmasıyla bölge yetersiz kalmıştır.
D) Topraklar halkın geçimi için yetersiz hale gelmiştir.
maddelerini sunmuşlar, Kıpçaklar da bu şartları kabul etmişlerdir.
Buna göre;
I. Kültür ve çevre değişikliği Kıpçaklar’ın daha da büyümesine neden olmuştur.
E) Türk boyları arasında yapılan mücadelelerde kaybedenler topraklarını terketmiştir.
3.
İslamiyet'ten önce Türk tarihinde hükümranlığın Gök Tengri tarafından hakanlara verildiğine inanılan "kut" anlayışı
vardır.
I. Hunlar, Çin’e karşı üstünlük sağlamıştır.
A) Yalnız I
2.
05
İlk Türk Devletleri
İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde siyasi, iktisadi ve
kültürel konular Kurultay denilen mecliste görüşülürdü. Hükümdar karar verirken Kurultay üyelerinin görüşlerine de
başvururdu.
Bu bilgilere dayanarak İslamiyet’ten önceki Türk toplumu ile ilgili,
II. Macar belgelerinde Kıpçak kültürüne ait unsurlara rastlanabilir.
III. Kıpçaklar benliklerini kaybetmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
6.
E) I ve III
Avrupa Hun Devleti'nin sınırları içerisinde kırktan fazla topluluk yaşamış ve Türkler bunları ustalıkla idare etmiştir.
Bu durum Türklerin,
I. dinlerini yaymak istemeleri,
II. demokrasiye önem vermeleri,
I. Hükümdar farklı görüşlere değer vermektedir.
III. teşkilatçı bir yapıya sahip olmaları
II. Vezirin kararlara etkisi önlenmiştir.
özelliklerinden hangileri ile ilgilidir?
III. Mecliste çok farklı konular tartışılmaktadır.
A) Yalnız I
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
.
C) Yalnız III
E) I ve III
05
İlk Türk Devletleri
7.
11.
Orta Asya Türk devletlerinde görülen,
– her prensin hükümdar olma hakkının bulunması,
–
uygulanan veraset sistemi
özelliklerin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
Uygurların Karabalasagun Yazıtı'nda, "Vahşi adetleri olan
ve kan seline boğulmuş bulunan bu ülke, sebzeyle beslenen ve iyilik yapmanın teşvik edildiği bir ülke haline gelmiştir." anlatımı yer almaktadır.
Buna göre Uygur Türkleri’nin,
I. Bilim hayatı gelişmiştir.
A) Prensler’in yönetimde tecrübe kazanması
II. Yaşam şekilleri değişmiştir.
B) Devletlerin kısa sürede kurulması
III. Göktanrı inancı görülmüştür.
C) Ülke bütünlüğünün sağlanması
özelliklerinden hangilerine ulaşılamaz?
D) Merkezi otoritenin sağlanması
A) Yalnız I
E) Devletlerin kısa ömürlü olması
B) Yalnız II
D) I ve II
8.
B) Siyasi
12.
D) Askeri
E) Dini
.
N
R
Ö
İslamiyet’ten önce, Orta Asya’da kurulan Türk devletleri
hakkında ilk bilgileri edinebilmek için Çin kaynaklarına bakılmalıdır.
Bu bilgiye göre,
I. Çin’de tarih yazıcılığının gelişmiş olduğu,
II. Çinlilerin Türk devletlerini yakından tanıdığı,
.
R
İ
T
İslamiyet’ten önceki Türklerde,
K
E
C) Sosyal
–
Kölelik yoktur.
–
Yazılı hukuk gelişmemiştir.
–
Mimari gelişmemiştir.
Bu durum Türkler’in daha çok hangi özelliğinin bir sonucu olabilir?
Körfez Yayınları
A) Kültürel
9.
E) I ve III
Türk boylarının Orta Asya'dan göç etmelerinde, boylar arasındaki çatışmalar ve komşu devletlerin baskısı etkili olmuştur.
Buna göre, Türk göçlerinin oluşmasında hangi konudaki sorunlarının etkisinden söz edilmiştir?
C) Yalnız III
A) Kut anlayışının
B) Göktanrı inancının
C) Savaşçı olmalarının
D) Göçebe hayat sürmelerinin
E) Çin’e komşu olmalarının
III. Çinlilerle Türklerin etkileşim içinde oldukları
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
10.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
13.
Hun hükümdarı Mete’nin, Çin'i vergiye bağlamasına
rağmen buraya yerleşmemesinde,
Aşağıdakilerden hangisinin Türkler’in göçebe yaşamalarında daha çok etkisi olabilir?
I. Türklerin Çin seddini aşamamaları,
A) Hayvancılıkla uğraşmaları ve otlak arayışı
II. Türk askeri teşkilatının yetersizliği,
B) Türk boyları arasındaki çatışmalar
III. ulusal kültürlerini kaybetme endişesi
C) Komşu devletlerin baskısı
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
D) Denizlere ulaşma isteği
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 04 CA
Test 04 Cevap Anahtarı
1.A
C) Yalnız III
E) I ve III
2.E
3.E
4.C
E) Mezhep çatışmaları
.
5.B
6.A
7.E
8.E
9.D
10.C
11.B
12.E
13.B
14.E
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
06
İlk Türk Devletleri
Mani dininin bir tüccar ve şehirli dini olması Uygurların ilerlemesinde etkili olmuştur. Mani dinini kabul eden Uygurlar,
yerleşik hayata geçtikten sonra bilim, kültür ve sanatta ilerlemişlerdir.
Bu bilgilere dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
4.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde egemenlik hakkını
hükümdar tek başına kullandığı halde yönetim biçiminde mutlak monarşinin katı izlerinin görülmeyişinin
nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?
A) “Kut” anlayışının varlığıyla
A) Ticaretin geliştiği
B) Kurultayın yönetimde etkili olmasıyla
B) Şehirciliğin geliştiği
C) Yönetimin doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasıyla
C) Bilim ve edebiyatın geliştiği
D) Hükümdar’ın da töreye uymak zorunda olmasıyla
D) Toplumsal eşitliğin olmadığı
E) Türkler’in boylar federasyonu halinde yönetilmeleriyle
R
İ
T
E) Sanat faaliyetlerinin ilerlediği
2.
K
E
Orta Asya’da çeşitli kavimlerle yapılan mücadeleler sonucunda mağlup olan Türklerin çoğunluğu başka milletlerin
hakimiyeti altına girmek istememiş, yurtlarını terkedip yeni
bölgelerde bağımsız yaşamayı tercih etmişlerdir.
N
R
Ö
Bu bilgiye göre Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bağımsızlıklarına düşkün olduğuna
B) Savaşçı bir millet olduğuna
C) Göç ettikleri yerlerde ileri bir medeniyet kurduklarına
D) Anayurtlarından göç ettiklerine
5.
Aşağıdaki grafikte Türk toplumunun tarihi süreç içerisinde
yaşadığı ekonomik ve sosyal değişim gösterilmiştir.
100
% Oran
75
50
25
E) Yeni coğrafyalara yayıldıklarına
3.
Zaman
MÖ
1000
MÖ
500
Milat
0
500
1000
1500
2000
Tarýmla uðraþan nüfus oraný
Yerleþik hayata geçme oraný
Altay ve Orhun bölgelerinde yapılan kazılarda halı ve kilim
parçalarına rastlanmıştır.
Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
Bu durum Türklerin,
A) Yerleşik hayata geçişin hızlanması, tarımsal üretimin
artmasına bağlı oluşmuştur.
I. dokumacılık,
B) MS I. bin yılın ortalarına kadar Türklerde göçebe
yaşantı yaygın olarak görülür.
II. resim,
III. mimari
alanlarının hangileriyle uğraştıklarını gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
C) Günümüz Türk toplulukları büyük çoğunlukla yerleşik
hayata geçmişlerdir.
D) Yerleşik hayatın benimsenmesinde tarımsal üretim tek
etken değildir.
E) Son yüzyıllarda toplumda hayvancılık önem kazanmıştır.
06
İlk Türk Devletleri
6.
10.
Türkler tarih boyunca, Hristiyanlık, Musevilik, Müslümanlık
ve Budizm gibi değişik inanışları benimsemişlerdir.
Bu durumun oluşmasında,
I. farklı bölgelere göçler yapılması,
Türk topluluklarının göçebe olarak yaşamaları, atı evcilleştirmeleri, araba ve tekerleği kullanmaları göçleri kolaylaştırmıştır. Türkler bu göçler sonucunda Mezopotamya,
Anadolu, Çin, Hindistan, Orta Avrupa, Balkanlar ve Sibirya’ya yerleşmişlerdir.
Buna göre Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
II. başka toplumlarla etkileşim halinde olmaları,
III. teşkilatçı bir yapıya sahip olmaları
A) Farklı kültürlerle karşılaşmışlardır.
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B) Yarı göçebe hayat sürdürmüşlerdir.
C) Yeni bir dini inanış ortaya çıkarmışlardır.
C) Yalnız III
D) I ve II
D) Türk kültürünü farklı bölgelere yaymışlardır.
E) II ve III
E) Atı evcilleştirmeleri, tekerleği kullanmaları göçleri kolaylaştırmıştır.
7.
R
İ
T
İslam öncesi göçebe Türk toplumlarında,
I. geleneksel değerlere bağlılık
II. paralı askerlerden oluşan güçlü bir ordu,
11.
III. yapı malzemesi olarak taşın kullanıldığı saray ve tapınak gibi binalar
Buna göre,
K
E
özelliklerinden hangilerinin yaygın olarak görüldüğü
savunulamaz?
B) Yalnız II
D) I ve II
8.
I. Coğrafi şartlar yaşam şekillerini etkilemiştir.
II. Hayvancılığın gelişmiş olması ticareti etkilemiştir.
C) I ve III
III. Göçebelik bağımsızlık düşüncesini zayıflatmıştır.
E) II ve III
N
R
Ö
Uygurlar döneminde kitaplar matbaada basılmış, Çin ve
Hint eserleri Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Hükümdarlar
bilge kişilerden danışman olarak yararlanmış ve onlara çalışma ortamı hazırlamışlardır.
Buna göre,
I. bilimsel çalışmalara önem verildiği,
II. farklı kültürlerden etkilenildiği,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
A) Yalnız I
D) I ve II
12.
D) I ve II
9.
C) Yalnız III
E) II ve III
I. Göktürklerin alfabe hazırlamaları
III. Türklerin, 12 hayvanlı Türk Takvimi’ni kullanmaları
Türklerin yukarıdaki özelliklerinden hangileri kültür ve
medeniyette ilerlediklerine kanıt olabilir?
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
B) Yalnız II
II. Uygurların kağıt ve matbaayı kullanmaları
III. devlet politikasının belirlenmesinde bilim adamlarından
yararlanıldığı
A) Yalnız I
Orta Asya’nın iklim koşulları Türk devletlerinin kültürel özelliklerinin şekillenmesinde etkili olmuştur.
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
13.
Türklerin Orta Asya’dan başka bölgelere göç etmelerinde etkili olan,
Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti Uygurlar olmuştur.
Bu durum Uygurlarda,
I. hayvan hastalıkları,
II. tarım alanlarının daralması,
I. bilim ve sanat alanında eserler vermeleri,
III. Türk boylarının birbiriyle olan mücadeleleri
II. kültürel alanda gelişmeleri,
gelişmelerinden hangileri siyasi nedenler arasında yer
almaz?
III. çeşitli inançları benimsemeleri
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 05 CA
Test 05 Cevap Anahtarı
1.E
sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
2.E
3.B
4.C
B) Yalnız II
D) I ve II
5.A
6.C
7.E
8.B
9.E
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10.C
11.E
12.D
13.A
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
07
İslam Tarihi
4.
Hz. Peygamber, Hicret'ten sonra Medine’deki Yahudilerle
bir anlaşma yaparak, Yahudilerin de yeni kurulan devletin
vatandaşı olduğunu, Müslümanların yararlandığı her türlü
haktan yararlanabileceklerini, ayrıca dini ibadetlerini serbestçe yerine getirebileceklerini duyurmuştur.
İslam devletlerinin sınırlarının hızla genişlemesi sonucu
bölgelere göre farklı özellikler gösteren İslam mimarisi ortaya çıkmıştır.
Buna göre, İslam mimarisinde bölgesel farklılıkların ortaya çıkmasında,
Buna göre,
I. eşitliğin ve inanç özgürlüğünün önemsendiği,
I. coğrafi özellikleri,
II. fethedilen ülkelerin kültürü,
II. Yahudilerin Medine yönetiminde yer aldığı,
III. bölgelerin siyasi ve hukuki özellikleri
R
İ
T
III. yeni bir devletin kurulduğu
durumlarından hangileri etkili olmuş olabilir?
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
2.
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
N
R
Ö
I. Kabe’nin dini yönden önemli olduğu,
II. Mekke’de ticaretin geliştiği,
III. Araplar arasında sürekli mücadelelerin olduğu
gelişmelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
5.
E) II ve III
.
Hz. Peygamber Medine’ye hicretinden sonra bütün kan davalarını kaldırmaya çalıştı. Medine ve civarını içine alan bir
şehir devleti kurdu. Yahudiler de bu devletin vatandaşı olup
Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacaklar, ibadetlerini serbestçe yerine getirebileceklerdi.
Yukarıdaki paragraftan hangi sonuç çıkarılamaz?
A) Hicretten önce Medine’de kan davası vardır.
B) Medine’de herkes Müslüman olmaya zorlanmıştır.
C) Hz. Peygamber şehir devletinin lideridir.
D) Medine’de din birliği yoktur.
E) Medine’de dini hoşgörü vardır.
C) Yalnız III
E) II ve III
C) Yalnız III
K
E
Araplar tarafından Kabe’nin kutsal kabul edilerek ziyaret
edilmesi ve yılın belli zamanlarında pazarlar, panayırlar
kurulması Mekke’nin her yönüyle gelişmesini sağlamıştır.
İslamiyet’ten önce, Arabistan’da büyük putların Kabe’de
bulunması Arap kabilelerinin buraya akın etmelerine neden
olmaktaydı.
Bu bilgilere göre,
D) I ve II
.
B) Yalnız II
.
6.
gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı
söylenebilir?
İslam’a yeni giren Arap olmayan halk kitleleri kendilerinin
“mevali” (köle) statüsüne tabi tutulmasından memnun değildi. Abbasilerin ilk devirlerinde bunlar sayı olarak Arapları
geçmişlerdi. İlmi araştırmalar ve güzel sanatlarla ilgilenen
bu eski medeni miletlerin torunları, düşünce alanında da
Arapları geride bırakmışlardır. Hatta Araplardan üstün olduklarını iddia ederek eserler yazmışlardır.
A) Fetihlerin hızlanması
Bu bilgilere göre;
–
Emevilerin yönetimde Araplara öncelik tanımaları
–
Arap olmayan Müslümanlardan haraç vergisi alınması
–
Emevilere karşı muhalefet çalışmalarının artması
B) İç isyanların bastırılması
C) Emevi iktidarının yıkılması
I. Irkçı politikalar diğer milletler tarafından kabul edilmemiştir.
II. İlim ve sanat eserleri Arapça yazılmış ve yapılmıştır.
D) Yeni düzenlemelere gidilmesi
E) Sınırların genişlemesi
III. Irkçı Arap tutumu Araplarla diğer milletleri üstünlük yarışına sokmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
07
İslam Tarihi
7.
11.
İslam dini insanlar arasında adalet, huzur ve mutluluğu
sağlamayı esas almasına karşılık bazı Mekkeliler tarafından bu dine karşı olumsuz propaganda yapılmıştır.
Buna göre,
Bu duruma,
I. Türkler İslamiyet’i geç tanımıştır.
I. eski alışkanlıklarını devam ettirme istekleri,
II. Türkler köklü bir kültüre sahiptirler.
II. Arap yarımadasında siyasi birliğin bozulacağı endişesi,
III. İslamlaşma Türklerde Araplaşma şeklinde gerçekleşmemiştir.
III. siyasi ve ekonomik üstünlüklerinin kaybolacağı düşüncesi
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
olgularından hangileri etki etmiş olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
8.
Türkler müslüman olduktan sonra da milli kimliklerini korumuşlardır.
12.
.
R
İ
T
Hz. Ebubekir zamanında Kur’an kitap haline getirilmiştir.
Buna göre,
I. dini ve ticari merkez olması,
I. Hz.Ebubekir ilk halifedir.
II. ikliminin elverişli olması,
II. Zekat vergisi kaldırılmıştır.
III. Arap yarımadasının merkezinde yer alması
K
E
III. Dinin özü korunmaya çalışılmıştır.
durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) Yalnız III
E) I ve III
A) Yalnız I
.
N
R
Ö
İslamlaşma zayıf kültürlü toplumlarda Araplaşma şeklinde
gerçekleşmiştir. Irak, Suriye ve Kuzey Afrika’nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmediler. Onlar zamanla yeni bir milli kimlik de kazandılar. Türkler ve İranlılar’da
ise bu durum görülmemiştir.
Körfez Yayınları
D) I ve III
9.
E) I ve III
.
İslamiyet’ten önce de, İslamiyet’in kabulünden sonra
da Hicaz bölgesinin kutsal ve önemli sayılması,
A) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
B) Yalnız II
13.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve II
.
Emeviler geniş sınırlara ulaşırken Abbasiler döneminde siyasi büyüme yavaşlamıştır. Abbasiler siyasi açıdan Emeviler kadar güçlü olamamışlardır.
Buna rağmen Abbasilerin, Emevilerden daha uzun süre yaşamasında,
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz?
I. orduya önem vermemeleri,
II. ılımlı politikalar izlemeleri,
A) Din değiştiren bazı toplumlarda kültürel değişme olduğu
III. kültür ve uygarlıkta ilerlemeleri
gelişmelerinden hangileri etkili olmuş olabilir?
B) Kuzey Afrika’daki toplumların zayıf kültürlü olduğu
A) Yalnız I
C) Türk ve İranlıların milli benliklerini kaybettikleri
B) Yalnız II
D) I ve II
D) İslam kültürünün diğer kültürleri etkilediği
C) Yalnız III
E) II ve III
.
E) Kuzey Afrika’da İslamiyet’in yayıldığı
10.
14.
Hz. Ebubekir zamanında yalancı peygamberler ortadan
kaldırılmış, zekat vermeyen ve dinden dönenlerle mücadele edilmiş ve yönetim sorunlarına son verilmiştir.
Müslüman Araplar, Türklerin savaşçılık kabiliyetinden istifade etmişlerdir. Abbasiler devrinde “hassa ordusu” Türklerden kurulmuştu. Avasım adı verilen sınır bölgelerine
yerleştirilen askerlerin önemli bir kısmı Türklerden oluşmaktaydı.
Buna göre,
Buna göre,
I. kabile savaşlarının sona erdiği,
I. Halifelik Türklerin eline geçmiştir.
II. devletin otoritesinin sağlandığı,
II. Araplar, Türklerin askeri yönünden faydalanmıştır.
III. ayrılık tehlikesinin yaşandığı
III. Abbasiler döneminde Türkler ile Araplar arasında etkileşim yaşanmıştır.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 06 CA
Test 06 Cevap Anahtarı
1.D
2.C
3.A
4.A
5.E
6.C
7.E
8.E
9.D
10.C
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11.A
12.E
.
13.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
Osmanlılar’da “azınlık” olarak adlandırılan, İslam devletinde gayrimüslim de denen “zımmi” vatandaşlar, can ve
mal güvencesi altında yaşamışlar, askerlik yapma yerine
cizye vergisi ödemişlerdir.
4.
I. Cizye vergisini Müslümanlar ödememiştir.
A) Türkçe’nin bir bilim dili olmaması
II. Bütün zımmiler askerlik yapmıştır.
B) Kur’an-ı Kerim’in Arapça olması
III. Müslüman olmayanlar her türlü vergiden muaf tutulmuştur.
C) Arap tüccarların kendi kültürlerini yayma çabaları
E) Göçebe hayatın yazılı edebiyata olumsuz etkisi
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
R
İ
T
D) Türkçe’nin edebi yönden yetersizliği
IV. Sadece zımmilerin can ve mal emniyeti vardır.
C) I ve II
E) III ve IV
K
E
5.
İslam Devleti’ndeki;
N
R
Ö
I. Halifeliğin saltanata dönüşmesi
II. Hicri takvimin kullanılmaya başlanması
III. Fethedilen ülkelerin idari bölümlere ayrılması
IV. Ordugah şehirlerinin kurulması
V. Donanma oluşturulması
Hz. Peygamber devrinde gönüllülerden oluşan ordunun yetersizliği üzerine Hz. Ömer devrinde ordu teşkilatlandırılmış, daimi hale getirilmiştir.
Bu gelişmede;
I. Siyasi birliğin korunmak istenmesi
II. Güçlü devletlerle askeri mücadelelere girilmesi
III. Ticaret kervanlarının güvenliği
gibi gelişmelerden hangileri devletin sınırlarının gelişmesine paralel olarak ortaya çıkmıştır?
gibi nedenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I, IV ve V
3.
Genelde, yapılan fetihlerle yayılan Arapça, Araplar’ın siyasi
hakimiyeti altında olmayan çeşitli Türk devletlerinde de
edebiyat, bilim gibi alanlarda kullanılmıştır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi
gösterilebilir?
Yukarıda verilen bilgilere göre,
2.
08
İslam Tarihi
B) Yalnız IV
C) II ve V
D) II ve III
E) III, IV ve V
Hz. Peygamber, Hicret’den sonra Medine’deki Yahudilerle
yaptığı vatandaşlık anlaşmasında hiç kimsenin baskı altında olmayacağını, ibadet özgürlüğünü ve herkesin eşit
haklara sahip olacağını belirtmiştir.
6.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
622’de Hicret yoluyla Mekke’den ayrılmak zorunda kalan
Müslümanlar 628 yılında Hudeybiye Antlaşması’yla Mekkeliler tarafından kabul edilmişlerdir.
Sadece bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Buna göre;
I. İslamiyet hoşgörülü bir dindir.
A) Mekkeliler İslamiyet’e sempati duymaktadır.
II. Yahudiler ibadetlerini serbestçe yapabileceklerdir.
B) Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımıştır.
III. Yahudilerin gücü, Müslümanları çekincede bırakmıştır.
C) İki taraf arasında askeri ve siyasi anlaşmazlık bitmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
D) Mekkeliler Müslümanları himaye altına almışlardır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
E) Müslümanlar yeniden Mekke’ye döneceklerdir.
08
İslam Tarihi
7.
10.
Emeviler’den önce İstanbul’un Müslümanlar tarafından
kuşatılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
İslam Devleti’ndeki;
–
Eyalet sisteminin uygulanması
A) Bizans’ın Avrupa’dan yardım alabilmesi
–
Ordugah şehirlerinin kurulması
B) İstanbul’un güçlü surlara sahip olması
–
Antik Yunan eserlerinin tercümesi
C) Siyasi büyümeye gereken önemin verilmemesi
–
Kadılık kurumunun oluşturulması
D) Sasanilerden yardım alınamaması
gelişmelerine bakıldığında aşağıdaki alanlardan hangisinde bir düzenleme yapıldığı söylenemez?
E) Donanma gücünün yeterli olmayışı
A) Yönetim
B) Kültür
D) Askerlik
8.
R
İ
T
K
E
11.
Hz. Peygamber devrinde İslam Devleti’nin ekonomisi ağırlıklı olarak ticaret eksenli iken, Hz. Ömer devrinde tarım
gelirleri artmış, orman, maden, tuzlalardan da elde edilen
gelirlerle maliye güçlenmiştir.
Ekonomideki bu değişikliğin temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
B) İklimin yumuşaması
C) Daha sistemli düşünülebilmesi
D) Ekonominin gelişmesi
E) Ticaretin zamanla önemini yitirmesi
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) Sınırların genişlemesi
9.
C) Ekonomi
E) Hukuk
Dört Halife Devri’nin sonlarında yaşanan;
–
Cemel Vakası
–
Sıffin Savaşı
–
Müslümanların bölünmesi
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Müslümanlar iç karışıklıklar içindedir.
B) Müslümanların sayısı artmaktadır.
C) Merkezi otorite kurma çalışmaları yapılmaktadır.
D) Fetih hareketleri tamamlanmıştır.
E) Mezhep birliği bozulmuştur.
İslam dini insanlar arasında adalet, huzur ve mutluluğu
sağlamayı öngörmesine rağmen Mekkeliler tarafından
karşı konulmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden
hangisi gösterilebilir?
12.
A) Mekke’nin önemini yitirebileceği
İslam Devleti’nin ilk dönemlerinde fethedilen yerlerdeki halkın hayatında değişiklik olmamış, dili dahi değişmemiş,
yerel yöneticilerin yönetimi devam etmiştir. Zamanla bu bölgelere merkezden yönetici, maliyeci gönderilmeye başlanmıştır.
B) Hristiyan ve Musevilerin kendilerine savaş açmasından
çekinmeleri
Buna göre yapılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
C) Alışkanlıklarının devamını sağlama isteği
A) Savaşlarda daha hızlı davranabilmek
D) Kölelik sisteminin bozulabileceği
B) Merkezi otoriteyi güçlü tutmak
E) Dini ve ekonomik üstünlüklerinin elden gitmesinde
korkmaları
C) Fethedilen bölgedeki halkın hayatını değiştirmemek
D) Bölgenin ekonomik zenginliğinden faydalanmak
E) Yerel yönetimlerin devamını sağlamak
Test 08 CA
Test 07 Cevap Anahtarı
1.B
2.D
3.C
4.D
5.B
6.B
7.E
8.A
9.C
10.E
11.A
12.C
13.E
14.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
Büyük Selçuklu Devleti'nde şehzadeleri yetiştiren atabeyler, zamanla bulundukları bölgelerde yönetimi ele geçirmişler ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
5.
Karahanlılar ülkeyi "doğu - batı" şeklinde idare ettiler.
–
Selçuklu Devleti’ne bağlı birçok devlet kurulmuştur.
I. Büyük Selçuklu Devleti'nde merkezi otorite zayıflamıştır.
A) Her haneden üyesinin yönetim hakkına sahip olabileceği
II. Büyük Selçuklu Devleti, Abbasilerin himayesine girmiştir.
B) Hanedan üyelerinin ülkeyi daha çok sahiplenmeleri
C) İslami devlet yönetim anlayışının benimsenemediği
III. Türk dilinin gelişimi yavaşlamıştır.
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
E) Türklerin federatif yönetim anlayışını benimsediği
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
K
E
6.
I. Tek tanrı inanışı
Gazneliler Selçukluları Horasan'dan çıkarmak için büyük
bir ordu ile harekete geçmiştir. İki ordu Dandanakan'da karşılaşmış, yapılan savaşı Selçuklular kazanmıştır.
Buna göre,
II. Göçebe kültürüne ait özellikler
I. Selçuklular siyasi etkisini artırmıştır.
III. Ahiret inancı
N
R
Ö
II. Gazneliler yükselme dönemine girmiştir.
Türklerin İslamiyet'i seçmesinde yukarıdakilerden hangilerinin etkisinden sözedilemez?
A) Yalnız I
R
İ
T
D) İslamiyet öncesi yönetim anlayışından vazgeçildiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
–
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine doğrudan ulaşılabilir?
Bu bilgilere göre,
2.
09
Türk İslam Tarihi
III. İslamiyet'in koruyuculuğu Gaznelilerden Selçuklulara
geçmiştir.
C) Yalnız III
E) II ve III
Mısır'da kurulan Türk devletlerinin,
I. kültürleriyle bölgeyi etkilemeleri,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
7.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
İlk Türk İslam Devletleri’nin,
I. Moğol ve Haçlı akınlarına karşı direnmeleri
II. göçebe yaşamı sürdürmeleri,
II. İslam dinini farklı topluluklar arasında yaymaları
III. anıt mezarlar yapmaları
III. Halifeyi korumaları
özellikleri arasında hangisi gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
4.
özelliklerinden hangileri İslam dünyasına katkıları arasında olduğu savunulabilir?
C) Yalnız III
E) II ve III
A) Yalnız I
.
B) Yalnız II
D) I ve II
Abbasiler kurulduktan sonra Emevilerden, Karahanlılar Abbasilerden, Gazneliler ise Karahanlılardan devlet ve askeri teşkilatları bakımından etkilenmişlerdir.
Bu gelişmelere bakarak,
8.
C) Yalnız III
E) I,II ve III
.
Babür Devleti hükümdarlarından Sultan Alaaddin “Din ve
devlet birbirinden tamamen ayrı şeylerdir. Bunlardan birincisi kadılara ve müftülere, ikincisi ise beylere ait işlerdir.”
demiştir.
Buna göre,
I. Devletler arasında kültürel etkileşim yaşanmıştır.
I. Merkezi otorite zayıflamıştır.
II. Türkler, Abbasiler döneminde Müslüman olmuştur.
II. Din adamlarının yetkileri kısıtlanmıştır.
III. İslam medeniyeti Bizans’tan daha üstün duruma ulaşmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
III. Laikliğe yakın bir anlayış benimsenmiştir.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
09
Türk İslam Tarihi
9.
13.
Türkler, İslam devletinde orduda ve devlet yönetiminde görevler yapmışlar, Hıristiyan dünyasına karşı İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. İslamiyet’in değişik
kıtalar ve ülkelere ulaşmasında rol oynamış, ayrıca önemli bilim adamları da yetiştirmişlerdir.
Abbasiler ile Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı sonrasında kağıt ve matbaa yaygınlaşmış, Türklerin İslamiyet'e
girişi hızlanarak Asya'daki Çin nüfuzu azalmıştır.
Buna göre,
I. Abbasiler’de inanç serbestliği yoktur.
Bu bilgilere göre Türklerin İslamiyet’e yaptıkları hizmetler arasında,
II. Kağıt ve matbaa Orta Asya dışında tanınmıştır.
I. İslamiyet’in korunması
III. Asya Türkleri, Çin tehdidinden kurtulmuştur.
II. İslam kültürünün zenginleştirilmesi
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
III. Çin ile mücadele edilmesi
A) Yalnız I
durumlarından hangileri gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
.
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
.
14.
10.
B) Yalnız II
Türk devletleri en seçkin eserlerini mimari alanda verirken
bunun yanında hat, minyatür, seramik, süsleme, taş işçiliği, kuyumculuk gibi alanlarda da eserler vermişlerdir.
R
İ
T
Selçuklularda uygulanan ikta ve Osmanlılarda uygulanan
tımar sistemleri ile devlete yük olmadan büyük ordular beslenmiş ve üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
Bu durum Selçuklular ve Osmanlıların,
I. askeri,
K
E
Buna göre, İslamiyet’i din olarak benimseyen Türkler
hangi sanatsal özelliklerinden vazgeçmiş olabilirler?
II. ekonomik,
III. hukuki
A) Kuyumculuk ve mücevherat işlemeciliği
alanlarından hangileri ile ilgili politikasını gösterir?
B) Seramik ve taş işlemeciliği
A) Yalnız I
N
R
Ö
D) Minyatür ve hat sanatı
E) Resim ve heykelcilik
11.
Selçuklular’da uygulanan ikta sistemi ile,
D) I ve II
Körfez Yayınları
C) Oymacılık ve kakmacılık
15.
I. devlet hazinesine yük olmadan savaşa her an hazır bir
ordu bulundurmak,
II. üretimde sürekliliği sağlamak,
Kimin hükümdar olacağına ilişkin kesin bir kuralın bulunmamasının yol açtığı sorunlar arasında,
I. devletin ömrünün kısalması,
II. siyasi kargaşa,
D) I ve II
III. toprak bütünlüğünün bozulması
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Türk - İslam devletlerinde hükümdar ölünce veya görevden
ayrılınca yerine oğullarından ya da kardeşlerinden biri geçerdi.
durumlarından hangilerine ulaşılmak amaçlanmış olabilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
III. göçebe Türkmenleri toprağa bağlamak,
A) Yalnız I
12.
B) Yalnız II
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
16.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
II. bölücü ve ayrılıkçı çalışmaların yayılması
Türk devletlerinde ülke hanedan üyelerinin ortak malı
sayılırken Memlüklerde ise her emirin sultan olma hakkına sahip olması nasıl bir durumun ortaya çıkmasına
neden olmuştur?
III. üniter devlet yapısının korunması
A) Memlüklerin uzun süre yaşamasına
gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilemez?
B) Türkçe konuşmanın yaygınlaşmasına
A) Yalnız I
D) Hükümdar değişikliklerinin sık sık yaşanmasına
Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında,
I. hanedan üyeleri arasındaki taht kavgaları yaşanması
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 08 CA
Test 08 Cevap Anahtarı
1.A
E) I ve III
2.E
3.C
C) Memlüklerde demokrasinin gelişmesine
C) Yalnız III
4.B
.
5.E
E) Memlüklerin merkeziyetçi yapıya sahip olmasına
6.B
7.E
8.A
9.E
10.C
11.A
12.B
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
4.
Anadolu Selçukluları’nda,
–
Sinop, Antalya, Alanya,
Batı Türkistan'da kurulan Karahanlılar İslamiyet’i topluca
kabul eden ilk Türk devleti olma özelliğine de sahiptir.
IX. yüzyıldan itibaren yeni bir dini benimseyen Karahanlı Devleti'nin,
Osmanlılarda,
–
10
Türk İslam Tarihi
Sinop, Amasra, Trabzon, Kırım,
I. veraset anlayışı,
gibi bölgelerin fethinde ortak amaç aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
II. hukuk sistemi,
A) Ticareti canlandırmak
III. vergi sistemi,
B) İpek yolu ticaretini geliştirmek
özelliklerinden hangilerinde bir değişiklik olduğu savunulamaz?
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
R
İ
T
A) Yalnız I
D) Anadolu Türk birliğini sağlamak
B) Yalnız II
D) I ve II
E) Karadeniz ve Akdeniz'i birleştirmek
2.
E) II ve III
.
K
E
Karahanlılar, İslamiyet’i kabul edip ilk Türk - İslam eserlerini hazırlamış, Orta Asya’da İslamiyet’in yayılması için çalışmışlardır. Bununla birlikte askeri ve idari teşkilatlarıyla
hakimiyet anlayışlarında da Türklük özelliklerini korumuşlardır.
N
R
Ö
Bu bilgilere dayanılarak,
I. Karahanlılar çok uluslu yapıya sahiptir.
5.
–
Selçuklular İslam dünyasını Haçlı saldırılarına karşı korumuştur.
–
Gazneli Mahmut’un Hindistan’a yaptığı seferler sonucu
İslamiyet Hindistan’da yayılmıştır.
–
Osmanlılar döneminde İslam’ın etkisi Orta Avrupa’ya
kadar uzanmıştır.
Yukarıdaki verilere göre,
II. Karahanlılar İslamiyet’i ve milli benliklerini kaynaştırmıştır.
I. Türkler, İslam medeniyetinin hem koruyuculuğunu üstlenmiş hem de yayılmasını sağlamıştır.
III. Karahanlılarda merkeziyetçi devlet anlayışı güçlüdür.
II. Türk devletlerinin siyasi gücü askeri başarılarıyla gelişmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
I. Türklerin fetihleri genellikle soykırım amaçlı olmuştur.
II. İslamiyet Türklerin fetih politikasını etkilemiştir.
III. Türkler İslamiyet’in yayılmasında etkin rol oynamışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
D) I ve II
6.
.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Selçuklu Devleti’nde ülke büyük illere bölünmüş ve şehzadeler atabey denilen bilgili, dürüst, devlet yönetiminde tecrübeli kişilerin yanında bu eyaletlere melik ünvanıyla gönderilmiştir.
Yukarıdaki paragrafa göre,
I. Selçuklularda ülke eyaletlere ayrılmıştır.
II. Şehzadeler deneyim kazanmaları için eyaletlere idareci olarak gönderilmiştir.
III. Atabeyler devlet yönetiminde hükümdardan sonra en
yetkili kişidir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
Yukarıdaki bilgilere göre,
B) Yalnız II
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Talas Savaşı’yla (751) Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından Türk - İslam devletleri kurulmaya başladı. Karahanlılar ve Gazneliler İslamiyet’i yaymak için gayret
gösterdiler. Gaznelilerin yaptığı savaşların amacı Afganlıları ve Gurluları İslamiyet’e kazandırmaktı. Gazneliler Hindistan’a seferler düzenleyerek İslamiyet’in burada yayılmasında etkili oldular.
A) Yalnız I
III. İslam dini Türk milletine savaşçılık özelliğini kazandırmıştır.
C) Yalnız III
C) Yalnız III
E) II ve III
.
10
Türk İslam Tarihi
7.
11.
Moğol istilasının Anadolu için olumlu yönü Türk nüfusunun
artmasıdır. Bu durum Anadolu'nun sosyo - ekonomik yapısını alt üst etmiş, ancak Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecinde birçok Türkmen beyliğinin kurulmasına imkan
tanımıştır.
Talas Savaşı'ndan (751) sonra Ön Asya'da,
–
Türklerin Müslümanlaşması hızlanmıştır.
–
İpek Yolu'ndaki Çin etkinliği azalmıştır.
–
Kağıt kullanımı yaygınlaşmıştır.
Buna göre Moğol istilası için,
Bu bilgilere göre,
I. Türklerin veraset anlayışı değişmiştir.
I. kültür,
II. Anadolu'nun etnik yapısı üzerinde etkili olmuştur.
II. ticaret,
III. Anadolu’daki siyasi yapının değişmesine neden olmuştur.
III. din
alanlarından hangilerinde bir değişiklik yaşanmıştır?
yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
8.
D) II ve III
12.
Büyük Selçuklu Devleti’ni oluşturanlar, Oğuzların Kınık boyundan olmasına rağmen Büyük Selçuklu Devleti’ne Oğuz
boylarının duydukları güvenin sarsıldığı görülmüştür.
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
B) Yalnız II
D) I ve II
13.
I. İkta sistemi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasının nedenleri arasında söylenebilir?
E) I ve III
14.
Eyyubiler Mısır'da hakimiyet kurdular ve resmi dil olarak
Arapça'yı kullandılar. Karahanlılar Maveraünnehir’de yaşadılar ve Türkçe'yi kullandılar. Selçuklular ise merkez olarak
İran'da yaşadılar ve Farsça'yı kullandılar.
Bu bilgilere göre,
I. Türk dilinin gelişmesine bazı dönemlerde önem verilmemiştir.
II. İslamiyet’in Türkler arasında hızla yayılması,
II. Türkler yaşadıkları bölgenin dil kültüründen etkilenmişlerdir.
III. kağıt üretiminin Çin'in dışında da yaygınlaşması
gelişmelerden hangileri, toplumlararası etkileşim yaşandığına kanıt olarak gösterilebilir?
B) Yalnız II
III. Türklerin dil değiştirmelerinde yarı göçebe hayat tarzları etkilidir.
C) Yalnız III
E) II ve III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.B
3.E
.
.
I. Batı Türkistan'ın Çin baskısından kurtulması,
1.A
C) Yalnız III
E) II ve III
C) Yalnız III
Talas Savaşı'nın sonucunda görülen,
Test 09 CA
.
Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti’nin ticareti geliştirmek için yaptığı uygulamalardan
sayılamaz?
III. Yabancı tüccarlara kolaylıklar sağlanması
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
III. Kervansaray yapımı
II. İç isyanların çıkması
B) Yalnız II
B) Yalnız II
II. Sigortalama sistemi
I. Hanedan üyeleri arasındaki taht kavgalarının yaşanması
D) I ve II
R
İ
T
II. Türkçe'yi resmi dil kabul etmeleri
K
E
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
.
I. Uygur alfabesini kullanmaları
A) Yalnız I
III. merkezi otoritenin gücünü korumak istemesi
10.
E) I, II ve III
Yukarıdakilerden hangileri Karahanlıların ulusal özelliklerini koruduklarının kanıtıdır?
II. devlet kademelerine İranlıların getirilmesi,
A) Yalnız I
C) Yalnız III
III. Türkçe'nin önemini belirten eserler yazmaları
I. devletin hanedanın ortak malı sayılması,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Bu durumun nedenleri arasında,
9.
A) Yalnız I
C) Yalnız III
4.A
5.E
6.A
7.E
8.C
9.C
10.E
11.E
12.C
C) Yalnız III
E) I, II ve III
13.A
14.D
15.E
.
16.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
11
Türkiye Tarihi
Anadolu Selçuklu Devleti'nde, şehzadelerin atabey adı
verilen eğitmenlerin gözetiminde ülkenin çeşitli illerine gönderilerek yönetici olmalarıyla,
4.
–
Haçlı Seferleri’nin durdurulmasında Türk beylikleri ve
Anadolu Selçuklu Devleti'nin etkili olması,
–
Anadolu Selçuklu Devleti’nin, Bizans'tan toprak alarak
Türk - İslam kültürünü yaymaları
I. yönetim deneyimi kazanmaları,
II. ülkenin coğrafi şartlarını öğrenmeleri,
ile ilgili,
III. kültürel ve bilimsel çalışmaları geliştirmeleri
I. İslamiyet’in yayılmasında katkıları olmuştur.
durumlarından hangileri amaçlanmış olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
II. Türkler İslam dünyasının koruyucusu olmuştur.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
R
İ
T
III. Türkler, Haçlı Seferleri’ne karşı başarı sağlamıştır.
.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
2.
K
E
Moğollar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Baba İshak İsyanı'nı
güçlükle bastırmasından sonra Anadolu'ya girmiş, Kösedağ Savaşı'nı (1243) kazanmışlar, Selçuklu Devleti'ni kendilerine bağlamışlardır.
N
R
Ö
Buna göre,
5.
E) I, II ve III
– Rükneddin Süleymanşah'ın Saltuk Beyliği'ni
ortadan kaldırması, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili,
I. Sınırlarını genişletmektedir.
II. Anadolu Türk siyasi birliğini hedeflemiştir.
III. Haçlı seferlerine hazırlık yapmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
II. Kılıç Arslan'ın Danişment Beyliği'ni,
III. Anadolu Selçuklu Devleti bağımsızlığını kaybetmiştir.
A) Yalnız I
3.
C) Yalnız III
Anadolu Selçuklu Sultanları’ndan;
–
I. Baba İshak İsyanı Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçsüzlüğünü göstermiştir.
II. Baba İshak İsyanı’nı Moğollar çıkarmıştır.
B) Yalnız II
A) Yalnız I
.
Durum I : 1096-1270 yılları arasında gerçekleşen Haçlı
Seferleri Türk-İslam dünyasının olumsuz etkilenmesine ve
Moğol istilası karşısında zayıf düşmesine neden olmuştur.
Durum II : Moğollar, 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı'nı kazanarak Anadolu'da hakimiyet kurmuşlardır.
Yukarıdaki iki duruma göre,
I. Türk - İslam dünyasının siyasi ve askeri açıdan zayıfladığı,
B) Yalnız II
D) I ve II
6.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Selçuklular Anadolu'daki ticaret yolları üzerinde yüzlerce
kervansaray yaptılar. Ticaretin ülke içerisinde güvenlik içinde ve düzenli olarak yapılmasını sağladılar. Kervanlar ücretsiz olarak korunduğu gibi zararları da devlet tarafından
karşılanıyordu. Ticaretin geliştirilmesi amacıyla yabancılar
Anadolu şehirlerine, Türkler ise Kıbrıs, Suriye ve Kırım'a
yerleştirilmiş, bazı ticaret mallarına veya yabancı tüccarlara gümrük indirimi sağlayan anlaşmalar yapılarak ticari faaliyetleri canlandırmışlardır.
III. Türk - İslam kültürünün Avrupa'da yayıldığı
Bu bilgilere bakılarak Anadolu Selçukluları'nın ticaretle ilgili faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
gelişmelerinden hangilerine ulaşılamaz?
A) Yabancı devletlerle ticari antlaşmalar yapılmıştır.
II. Moğolların İslam dünyasındaki etkinliğinin arttığı,
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
B) Türk ve yabancı tüccarlar ticaret merkezlerine yerleştirilmiştir.
C) Ticaret kervanlarının güvenliğine özen gösterilmiştir.
D) Deniz aşırı bölgeler ile ticari ilişkilerde bulunulmuştur.
E) Doğudaki kaleler onarılmıştır.
11
Türkiye Tarihi
7.
11.
Türkiye Selçuklu Devleti'nde Anadolu'da fethedilen yerlere
Türkçe isimler verilmesine rağmen devletin resmi dili olarak
Farsça kullanılmıştır.
–
Büyük Selçuklular devlet adamlarına büyük iktalar vermiştir. Ancak bu durum devletin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla bağımsız beylik ve atabeyliklerin kurulmasına neden olmuştur.
–
Anadolu Selçuklu Devleti büyük iktaları parçalayarak
küçük iktalar haline getirmiştir.
Buna göre,
I. Türk dilindeki gelişme zayıflamıştır.
II. Anadolu'da Farsça tek dil haline getirilmiştir.
Bu uygulama ile Anadolu Selçuklu Devleti'nin,
III. Anadolu'da bilimsel faaliyetler yavaşlamıştır.
I. askeri gücü denetim altına alma,
yargılarından hangileri söylenebilir?
II. azınlık isyanlarına engel olma,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
III. devletin bütünlüğünü koruma,
.
durumlarından hangilerini hedeflediği söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
8.
Anadolu Selçukluları’nın Ahi teşkilatını desteklemeleri,
bazı liman şehirlerini ele geçirmeleri, bölgelere göre
değişen vergi sistemi uygulamaları,
12.
I. savunma yapma,
II. ekonomik durumu geliştirme,
K
E
II. Bizans, Türk ileri fetih hareketini sona erdirmiştir.
A) Yalnız I
III. Türklerin Anadolu’ya yerleşim süreci başlamıştır.
C) Yalnız III
E) II ve III
N
R
Ö
I. İkta sisteminin kurulması
III. Kervansarayların yaygınlaştırılması
.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
II. Birçok bilgin ve filozofun yetiştirilmesi
A) Yalnız I
D) I ve III
13.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
amaçlarından hangilerine ulaşmak istedikleri söylenebilir?
A) Yalnız I
14.
C) I ve II
E) I, II ve III
4.A
Anadolu Selçuklu Devleti'nde, kervansarayların yapımı, gümrük kolaylığının sağlanması, liman şehirlerinin
fethedilmesi,
durumlarından hangileri ile doğrudan ilgilidir?
B) Yalnız II
3.A
.
III. Türklerde göçebe yaşamın sürdüğü
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
2.B
E) II ve III
I. Anadolu'da ekonominin tarıma dayandığı,
II. Batı Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır.
1.A
C) Yalnız III
II. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ekonomiye yönelik bir
devlet politikasının olduğu,
III. Uç beylikleri Bizans tarafından alınmıştır.
Test 10 CA
B) Yalnız II
D) I ve III
I. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da merkezi otorite bozulmuştur.
D) II ve III
Selçuklular, ikta sistemiyle din ve ırk ayrımı yapmadan halka toprak dağıtmışlar, böylece boş araziyi değerlendirmişlerdir.
III. Üretimde artış sağlamak
Buna göre,
A) Yalnız I
.
I. Yönetimde süreklilik sağlamak,
.
Kösedağ Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti’nin yenilmesi üzerine uç beyleri yarı bağımsız hale geldiler. Moğol
istilasından kaçan Türkmenler, İlhanlılar'ın etkisinin daha
az hissedildiği Batı Anadolu'ya gelerek buradaki beyliklerin
himayesine girdiler. Bu durum Batı Anadolu'daki beyliklerin güçlenmesini sağlamıştır.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
II. Toprak bütünlüğünü korumak,
C) Yalnız III
E) II ve III
B) Yalnız II
Selçukluların izledikleri bu politikayla,
Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklularının ticaret ve eğitim alanındaki çalışmaları arasında gösterilemez?
10.
R
İ
T
I. Anadolu yeni Türk ülkesi olarak görülmüştür.
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
D) I ve III
9.
.
Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun fethi hızlanmış,
Melikşah, Süleymanşah’a Anadolu sultanlığı unvanını vermiştir.
Buna göre,
III. vakıf gelirlerini artırma
C) Yalnız III
E) II ve III
5.D
A) Yalnız I
.
6.C
B) Yalnız II
D) I ve II
7.D
8.B
9.D
10.E
C) Yalnız III
E) I ve III
11.E
12.E
13.A
.
14.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
12
Orta Çağ’da Avrupa
Orta Çağ boyunca papalığın önemli bir siyasi güç olduğuna,
4.
I. krallara taç giydirmeleri,
Bu sistemle,
II. aforoz yetkisine sahip olmaları,
I. merkeziyetçiliğin devamını sağlamak,
III. Haçlı Seferleri’ni düzenlemeleri
II. devlet yönetiminde asilzadeleri kullanmak,
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Bizans’ta asilzadelerin başkent dışında arazileri olmasına
karşın başkentte oturmaya mecbur tutulmuşlar, böylece feodal bir asilzadeler sınıfının oluşması önlenmiştir.
III. asilzadelerin güvenliğini sağlamak
C) Yalnız III
E) I, II ve III
durumlarından hangileri öncelikle amaçlanmış olabilir?
.
R
İ
T
A) Yalnız I
D) I ve II
2.
K
E
İngiliz kralı Yurtsuz Jan'ın 1215'te kabul ettiği Magna Charta'ya göre kral halktan zorla vergi almayacak, kimseye haksız yere ceza veremeyecekti.
N
R
Ö
Bu bilgilere göre,
I. İngiliz halkı ekonomik yönden rahatlatılmıştır.
II. Kilisenin baskısı son bulmuştur.
III. İngiliz kralının yetkileri kısıtlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3.
Orta Çağ Avrupası’nda pek fazla bilim adamı ve sanatçı yetişmezken, Yeni Çağ'da birçok bilim adamı ve sanatçı yetişmiştir.
III. özgür düşünce ortamının meydana gelmesi
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
.
6.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Avrupa toplumlarında feodalite (derebeylik) rejimi Haçlı Seferleri'nden sonra eski gücünü kaybetmeye başlamıştır.
Bu durum Avrupa'da,
I. siyasi mücadelelerin artması,
I. Papa ve kilisenin otoritesinin sarsılması,
II. merkezi krallıkların güçlenmesi,
II. burjuva sınıfının oluşması,
III. ülkenin küçük eyaletlere bölünmesi
III. Avrupa'da bilim ve teknolojinin gelişmesi
gelişmelerinden hangilerine yol açmamıştır?
durumlarından hangilerine neden olmuş olabilir?
D) I ve II
.
II. tek tanrılı dine inancın artması,
Yukarıdaki gelişmeler,
B) Yalnız II
E) I ve III
I. ekonomik yapının gelişmesi,
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Bu gelişmelerin nedeni olarak,
Haçlı Seferleri’nin yapılmasında papanın ve din adamlarının büyük rolü oldu. Onların vaadlerine ve yapılan hazırlıklara rağmen Haçlı Seferleri amacına ulaşamadı.
A) Yalnız I
5.
B) Yalnız II
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
.
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
12
Orta Çağ’da Avrupa
7.
11.
Orta Çağ'da Avrupa'da katolik din adamları bağış yapılması karşılığında halkın suçlarının affedileceğini söylüyorlardı. Aforoz edilmekten çekinen halk ve yöneticiler kilisenin
ekonomik bakımdan yükselmesine göz yummuşlardır.
Orta Çağ'da Avrupa'da görülen,
I. mutlak krallıkların varlığı,
II. Papa'nın krallara taç giydirmesi,
Bu bilgilere göre,
III. feodalitenin yaygın olması
I. halkın kilise tarafından tehdit edildiği,
II. kilisenin ekonomik durumunun iyi olduğu,
gibi gelişmelerden hangileri siyasi birliğin olmadığının
göstergesidir?
III. din adamlarının yetkilerini çıkarları için kullandıkları
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
8.
C) Yalnız III
D) I ve II
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Haçlı Seferleri, Avrupa'da siyasi ve sosyal yapının değişmesine zemin hazırlamıştır. Feodal beylerin çoğunun bu
seferlerde ölmesi bunda etkili olmuştur.
12.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilebilir?
R
İ
T
Haçlı Seferleri'nde feodal beylerin çoğu yaşamını kaybetmiş dönenler ise maddi güçleri kalmadığından topraklarını
ve ordularını kaybetmişlerdir.
Bu durumun Avrupa'da,
K
E
I. merkezi krallıkların güçlenmesi,
A) Avrupalıların taassuptan kurtulması
II. burjuva sınıfının yönetimi ele geçirmesi,
B) Akdeniz limanlarının önem kazanması
III. laik eğitim kurumlarının açılması
N
R
Ö
D) Avrupa'da merkezi krallıkların güçlenmeye başlaması
E) Avrupalıların Yunan ve Hellen kültürleriyle yeniden tanışmaları
9.
Orta Çağ boyunca papalık önemli bir güç olmuştur.
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulamaz?
Körfez Yayınları
C) Orta Doğu'da Haçlı devletlerinin kurulması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
13.
E) I, II ve III
.
Haçlı Seferleri sonucunda meydana gelen,
I. Katolik Kilisesi'ne olan bağlılığın azalması,
Aşağıdakilerden hangisi papalığın önemli bir siyasi
güç olduğuna kanıt olarak gösterilemez?
II. kağıt ve matbaanın Avrupalılar tarafından öğrenilmesi,
A) Krallara taç giydirmeleri
III. Avrupalıların İslam medeniyetlerini yakından tanıması
B) Din adamı yetiştirmeleri
gelişmelerinden hangileri Avrupalıların düşünce hayatında önemli ölçüde değişiklik meydana getirdiğini
gösterir?
C) Aforoz yetkisine sahip olmaları
D) Haçlı Seferleri’ni düzenlemeleri
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) Kilisenin kendine ait topraklarının olması
10.
D) I ve III
14.
Ortaçağ Avrupası'nda egemen olan gruplar kilise mensupları ve şövalyelerdi.
E) I, II ve III
.
Orta Çağ Avrupası'nda,
–
eğitimin kilise kontrolünde olması,
Buna göre, Ortaçağ Avrupası'nda hangi yapı şekillerinin gelişmiş olduğu söylenebilir?
–
skolastik düşüncenin hakim olması,
A) Kilise - Şato
–
din adamlarının ayrıcalıklarını korumak istemeleri
B) Kale - Köprü
gibi özelliklerin Avrupa'da aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmelere engel olduğu söylenemez?
C) Malikane - Yalı
A) Bilim
D) Konak - Yalı
B) Sanat
D) Eğitim
C) Tarım
E) Edebiyat
.
E) Metropol - Kilise
Test 11 CA
Test 11 Cevap Anahtarı
1.A
2.B
3.C
4.E
5.D
6.E
7.A
8.B
9.A
10.C
11.B
12.D
13.C
14.B
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
4.
I. Murat devrinde,
–
Karamanoğulları ile ilk mücadeleler başlamış,
–
Germiyanoğulları'ndan Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı çeyiz olarak alınmış,
–
Hamitoğulları'ndan Isparta, Beyşehir, Akşehir ve Seydişehir satın alınmıştır.
I. Divan örgütünün kurulması,
II. Divan örgütünün genişletilmesi,
III. Divana sadrazamların başkanlık yapması
I. Rumeli Beylerbeyliği'ni kurmak,
R
İ
T
III. siyasi büyümeği sürdürmek
faaliyetlerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak gerçekleştirildiği savunulabilir?
politikalarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
II. Anadolu'da Türk birliğini sağlamak,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
.
N
R
Ö
K
E
Ankara Savaşı'ndan (1402) sonra meydana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır:
II. Onbir yıl süren kardeş kavgaları başladı.
5.
.
Orhan Bey döneminde,
III. Devlet işlerinin görüşülmesi amacıyla Divan teşkilatının kurulması
faaliyetlerinden hangilerinin yönetim işlerinde kolaylık
sağlamak için gerçekleştirildiği savunulabilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I,II ve III
D) I ve III
E) II ve III
II. Yaya ve müsellem adıyla düzenli birliklerin kurulması,
Bu gelişmelerden hangileri siyasal olaylar arasında
gösterilebilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
I. Padişaha yardımcı vezir ataması yapılması,
III. Timur, Anadolu Beylikleri topraklarını tekrar eski sahiplerine verdi.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
I. Şeyh Bedreddin İsyanı ortaya çıktı.
3.
Osmanlı Devleti'nde Kuruluş ve Yükseliş dönemlerinde Divanıhümayun en etkili yönetim organı olup zamanla üye
sayısı artırılmıştır.
Buna göre,
Bu bilgilere göre I. Murat’ın,
2.
13
Beylikten Devlete Osmanlı
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
.
.
Osmanlı Devleti, bir bölgeden göçmen alırken üretim faaliyetlerinin bozulmamasına dikkat etmiş ve anlaşmazlık içerisindeki ailelerden birini o bölgeden uzaklaştırmıştır.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'yle ilgili,
6.
Ankara Savaşı sonucunda,
I. Şehzadelerin bulundukları yerlerde hükümdarlıklarını
ilan etmeleri
II. Anadolu beyliklerinin kurulması
I. İskan politikası uygularken ekonomik dengeleri gözetmiştir.
III. Rumeli'ndeki Türk ilerleyişinin durması
II. Aileler arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemeye
çalışmıştır.
gelişmelerinden hangileri Anadolu'da Türk birliğinin
bozulduğuna kanıt olabilir?
III. Balkanlar’daki kültürel ve eğitim faaliyetlerini güçlendirmiştir.
A) Yalnız I
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III5
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
13
Beylikten Devlete Osmanlı
7.
11.
Osmanlı Devleti, Balkanlardaki egemenliğini güçlendirmek
için Anadolu'dan getirdiği göçebe Türkmenleri bu bölgeye
yerleştirmiştir.
Bu uygulama ile,
Yukarıdaki bilgilere göre,
I. fethedilen yerleri Türkleştirmek,
I. Rumeli toprakları kaybedilmiştir.
II. halkın yönetime katılımını artırmak,
II. Osmanlı Devleti Anadolu beyliklerine yenilmiştir.
III. Balkanlara kalıcı olarak yerleşmek
III. Osmanlı Devleti’nde fetret devri yaşanmıştır.
politikalarından hangileri amaçlanmış olabilir?
A) yalnız I
Yıldırım Bayezid'in Timur'la yaptığı Ankara Savaşı'ndan
sonra Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiş, Anadolu
beylikleri yeniden kurulmuş ve kardeşler arası taht kavgaları başlamıştır.
B) Yalnız II
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
A) Yalnız I
.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
8.
12.
Bizans İmparatorluğu, Sırp ve Bulgar krallıklarına karşı Osmanlı Beyliği’nden yardım istemiş ve Çimpe Kalesi’nin alınması da böyle bir anlaşmanın sonucunda gerçekleşmiştir.
Osmanlı Devleti zamanla Bizans İmparatorluğu’nun siyasal varlığına son vermiştir.
C) Yalnız III
N
R
Ö
E) II ve III
Bu durum,
I. ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı olması,
II. Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması,
.
E) Fetihlerin kalıcı olması sağlanmaya çalışılmıştır.
13.
I. Etkili bir dış politika izlemiştir.
II. Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmıştır.
III. Anadolu beylikleri ile iyi ilişkiler kurmuştur.
gelişmelerinden hangilerinin oluşmasını doğrudan etkilemiş olamaz?
10.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
I. Murat hükümdar olduktan sonra Hamitoğulları’ndan para karşılığında, Germiyanoğulları ile de akrabalık kurmuş
ve çeyiz olarak toprak almıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti için,
III. yeni kurumların açılması
B) Yalnız II
Bizanstaki taht kavgalarına karışılması
D) Yönetimde yeni birimler ortaya çıkmıştır.
Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren çok hızlı yayılma
göstererek kısa zamanda geniş topraklara ulaşmıştır.
A) Yalnız I
–
C) Kültürel etkileşim gerçekleşmiştir.
Körfez Yayınları
9.
Anadolu ve Rumeli beylerbeyliklerinin kurulması,
B) Aktif bir dış politika uygulanmıştır.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
D) I ve II
R
İ
T
–
K
E
II. devletler arasında ilişkilerin değişebileceği,
B) Yalnız II
Osmanlı Kuruluş döneminde,
A) Devletin sınırları genişlemiştir.
III. Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışıldığı
A) Yalnız I
.
gelişmelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
Buna göre,
I. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişlettiği,
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey olmasına rağmen devletleşme süreci Orhan Bey döneminde başlamıştır.
14.
Buna göre, Orhan Bey döneminde,
C) Yalnız III
E) I,II ve III
.
Osmanlıların kuruluş yıllarında Osman Bey’in, Ahi Teşkilatı’nın lideri Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’la evlenmesi, Anadolu Türk birliğini kurma çalışmalarında kolaylık
sağlamıştır.
Buna göre,
I. yeni fetihlerin yapılması,
II. Divan teşkilatının kurulması,
I. Karesioğulları’nın Osmanlı topraklarına katıldığı,
III. medrese açılması
II. Ahilerin Anadolu’da önemli bir nüfuza sahip oldukları
faaliyetlerinden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
III. Osmanlıların Anadolu’da yerleşik hayatı yaygınlaştırmaya çalıştıkları
A) Yalnız I
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
.
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 12 CA
1.E
2.B
3.A
4.A
5.D
6.C
7.E
8.D
9.B
10.A
C) Yalnız III
E) II ve III
11.C
12.D
13.E
.
14.C
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
14
Beylikten Devlete Osmanlı
4.
Osmanlı Devleti’nin sırasıyla,
–
Sırpsındığı,
–
I. Kosova,
–
Niğbolu,
–
Varna,
–
II. Kosova
Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında eğitim için Mısır ve Suriye’ye öğrenci gönderilmiş ve bu ülkelerden bazı bilim
adamları Anadolu’daki medreselere getirilmiştir.
Buna göre,
I. Osmanlı Devleti’nde bilime önem verilmektedir.
II. Bu dönemde Mısır ve Suriye eğitim alanında Osmanlılar’dan daha gelişmiştir.
III. Osmanlı eğitiminin gelişmesinde Avrupalı devletlerin
katkısı diğer devletlere oranla daha fazla olmuştur.
savaşlarını kazanması Osmanlı Devleti’nin,
I. devşirme sistemini uyguladığı,
R
İ
T
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
II. mimari alanda önemli gelişmeler sağladığı,
A) Yalnız I
III. Balkan hakimiyetinin giderek arttığı
D) I ve II
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
2.
E) II ve III
.
N
R
Ö
Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk beyliklerini yönetimi
altına almakla öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği savunulabilir?
A) Siyasi büyümesini sürdürmeyi
B) Dış ülkelerle ilişkilerini geliştirmeyi
C) Merkezi otoritesini güçlü tutmayı
D) Uluslararası ticareti geliştirmeyi
5.
E) II ve III
.
Ankara Savaşı ile Bizans İmparatorluğu’nun yıkılma süreci
gecikmiş ve Osmanlı şehzadeleri arasında saltanat mücadelesi başlamıştır.
Buna göre,
I. Bizans’ın siyasi varlığı devam etmiştir.
II. Türkler’in batıya ilerleyişi olumsuz etkilenmiştir.
III. Osmanlı Devleti’nin İslam toplumları arasındaki önemi
artmıştır.
E) İslam dinini yaymayı
3.
C) Yalnız III
K
E
C) Yalnız III
D) I ve II
B) Yalnız II
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Bizans'ın Anadolu topraklarını yöneten tekfurlar, halka baskı yapıp, haksız vergiler alarak keyfi uygulamalarda bulunmaktadırlar.
6.
C) Yalnız III
E) I,II ve III
.
Osmanlı Devleti’nin,
I. yeni yerleşim yerlerine gerekli desteği sağlaması,
II. göçmenlerin yeni yerleşim yerlerini terk etmelerini yasaklaması,
Bu bilgilere göre,
I. Bizans'ın merkezi otoritesi zayıflamıştır.
II. Bizans, Balkanlardan atılmaya çalışılmaktadır.
III. Hristiyan ailelerden alınan çocukları, Müslüman çiftçilerin yanına göndermesi
III. Osmanlı Devleti'nin, Bizans’ın Anadolu topraklarında
hakimiyet kurması kolaylaşmıştır.
politikalarından hangileri Balkanlara yerleşmesini sağlamak amacıyla uygulanmamıştır?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
14
Beylikten Devlete Osmanlı
7.
10.
Osmanlı Devleti’nin Rumeli fetihlerinde karşılaştığı Türk
toplulukları ile kültürel yakınlığının olması, Osmanlı idaresine karşı bir tepkinin oluşmasını önlemiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
Bu bilgiye dayanarak Osmanlı ülkesinde,
I. sınırlar yeniden belirlenmiştir,
I. Balkanlardaki iç karışıklıklar Osmanlı Devleti'nin ilerleyişini kolaylaştırmıştır.
III. üretim miktarı değişmiştir
III. Osmanlı Devleti Rumeli'de iskan politikası izlemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
11.
N
R
Ö
III. Osmanlı Devleti’nin merkeziyetçi devlet anlayışını benimsemesi
gelişmelerinden hangileri etki etmiş olabilir?
Körfez Yayınları
II. Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışından Balkan halklarının memnun olması,
D) I ve II
.
Osmanlı Kuruluş devrinde,
–
donanmanın kurulması,
–
divan teşkilatının kurulması,
–
Rumeli beylerbeyliğinin kurulması,
–
kazaskerlik makamının oluşturulması
çalışmalarına göre,
I. sınırların genişlediği,
II. denizcilikte ilerleme olduğu,
III. Türk siyasi birliğinin sağlandığı
C) Yalnız III
E) I, II ve III
R
İ
T
K
E
I. Batılı devletler arasında savaşların olması,
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’ndan sonra Balkanlarda büyük bir toprak kaybına uğramamasının nedeni
olarak,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
D) I ve II
9.
II. veraset anlayışı değişmiştir,
II. Rumeli'deki Türklerin varlığı, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki hakimiyetini kolaylaştırmıştır.
A) Yalnız I
8.
Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan
topraklar, devletin kuruluşundan XVII. yüzyılın sonlarına
kadar artmıştır.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
12.
Osmanlı Devleti önce Kayı Boyu’na dayalı bir beylikken,
daha sonra imparatorluk haline gelmiştir.
Buna göre,
C) Yalnız III
E) I ve III
Osmanlı Beyliği’nin bağımsız bir devlet haline gelmesinde;
I. Osman Bey adına para bastırılması,
I. Osmanlı soyu tarafından yönetilme
II. İlhanlılara ödenen verginin kesilmesi,
II. ıslahat faaliyetlerinde bulunma
III. Bizans’a karşı yapılan savaşlarda üstünlük sağlanması
III. siyasi büyüme mücadelesi verme
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
durumlarından hangilerinin beylik dönemi özellikleri
arasında olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 13 CA
1.E
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
E) I ve III
2.E
3.D
4.D
5.C
6.D
7.E
8.D
9.A
10.D
11.D
12.C
13.E
14.B
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
15
Dünya Gücü Osmanlı
Fatih İstanbul'un fethinden sonra İstanbul halkına iyi davranmış, şehri terkedenlerin geri dönmesine izin vermiştir.
Etkisini kaybetmeye başlayan Ortodoks kilisesi yeniden
canlandırılarak Osmanlı himayesine alınmıştır.
4.
Bu çalışmalarla,
I. Hristiyan dünyasını birleştirmek,
Yukarıdaki paragrafa göre Osmanlı Devleti'nin XVII.
yüzyıldan itibaren içine girdiği yeni dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
II. Osmanlı hoşgörüsünü göstermek,
III. Ortodoks dünyasını kontrol altında tutmak
B) Yalnız II
D) I ve II
R
İ
T
A) Osmanlı Devleti büyümesini sürdürmüştür.
durumlarından hangileri amaçlanmış olamaz?
A) Yalnız I
Osmanlı Devleti, İstanbul'un fethinden sonra Yükselme dönemine girmiş, hızla genişleyerek İslam dünyasının temsilcisi konumuna ulaşmış, ancak XVII. yüzyıldan itibaren eski
gücünü ve ilerleme hızını kaybetmiştir. Avrupalı devletler
ise Rönesans ve Reform hareketleriyle birçok alanda gelişme göstermişlerdir.
B) Özgürlükçü düşünceler Osmanlı ülkesinde yaygınlaşmıştır.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
C) Ordunun zayıflaması Osmanlı Devleti'nin en önemli sorunu olmuştur.
D) Avrupa ile Osmanlı Devleti arasındaki güç dengesi değişmeye başlamıştır.
K
E
E) Osmanlı Devleti Avrupa'daki gelişmeleri yakından izlemiştir.
2.
N
R
Ö
Osmanlı Devleti'nde Yükselme devrinde sınırlar hızla genişlemiştir.
Bu durumun,
I. eyalet sayısının artması,
II. Anadolu'da siyasal birliğin bozulması,
III. divan teşkilatının öneminin azalması
gelişmelerinden hangilerine etki ettiği savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
3.
B) Yalnız II
5.
Yavuz Sultan Selim'in,
I. İslam birliğini sağlamak,
II. Baharat Yolu'nu kontrol etmek,
III. sınırlarının güvenliğini sağlamak
politikalarından hangileri
A) Yalnız I
siyasi amaçlarındandır?
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Osmanlı padişahları, Divanıhümayun'un tavsiyelerini gözönünde bulundurmuşlardır. Fatih döneminden itibaren
sadrazamların da divana başkanlık yapması sistemi getirilmiştir. Sadrazam, divan kararlarını padişaha danışmak
şartıyla uygulamaya koyabilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti'ndeki Divan-ı Hümayun ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Divanın padişaha danışmanlık görevi yaptığı
B) Padişahların yönetimdeki etkinliklerini korudukları
C) Sadrazamların, Fatih döneminden itibaren yetkilerinin
artırıldığı
D) Sadrazamların gerektiğinde yürütme yetkisini de kullanabildikleri
E) Alınan kararların uygulanmasında son sözün divan
üyelerine ait olduğu
6.
Macarlar, Balkan uluslarını Osmanlı’ya karşı kışkırtarak
Haçlı ittifaklarının kurulmasına katkı sağlamıştır. Osmanlı
elçisi de Macarlar tarafından öldürülünce, Kanuni Macaristan’a sefer düzenleyerek Belgrat’ı ele geçirmiş ve Avrupa'ya
düzenlenen seferler için üs olarak kullanmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Avrupanın en güçlü devleti Macarlardır.
B) Belgrat için mücadele verilmiştir.
C) Diplomasi, sorunları çözme aracı olarak kullanılmıştır.
D) Belgrat, Osmanlıların Avrupadaki önemli bir merkezi
olmuştur.
E) Macarlar Haçlı ittifakları içerisinde yer almıştır.
15
Dünya Gücü Osmanlı
7.
11.
Osmanlı Devleti'nin Yükselme devrinde görülen,
I. Fransa'ya kapitülasyon verilmesi,
Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki kapitülasyon anlaşmasının 1535-1740 yılları arasındaki padişahlar tarafından yenilenmesi,
II. Hint deniz seferlerinin düzenlenmesi,
I. padişahların sorunların çözümüne farklı yaklaşması,
III. Katoliklere karşı protestanların desteklenmesi
II. padişahların saltanatı süresince geçerli olması,
gelişmelerinden hangileri Avrupa siyasetinde etkili
olmuş olabilir?
III. Fransa ile ilişkilerin sürdürülmek istenmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
durumlarından hangilerinin sonucu olabilir?
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
A) Yalnız I
.
B) Yalnız II
D) I ve II
8.
12.
.
–
Cenevizliler'den Kırım,
–
İsfendiyaroğulları'ndan Sinop,
Buna göre Osmanlı Devleti'yle ilgili,
–
Pontus Rum Devleti'nden Trabzon
R
İ
T
I. Mutlak monarşi anlayışı devam etmiştir.
alınmıştır.
II. Merkezi otorite korunmuştur.
Fatih'in bu gelişmelerle ulaşmak istediği temel amaç
aşağıdakilerden hangisidir?
III. Padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
K
E
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Dış ülkelerle ilişkileri artırmak
D) Karadeniz ticaret yollarını kontrol etmek
N
R
Ö
E) Avrupa ülkelerinin doğu ile ticaretini engellemek
Körfez Yayınları
D) I ve II
C) Anadolu'da siyasi birliği sağlamak
Kanuni döneminde, Yavuz Sultan Selim tarafından varlığına son verilen Memlük Devleti komutanlarından Canberdi
Gazali’nin, Memlük Devleti’ni tekrar kurmak için valilik yaptığı Şam’da çıkardığı ayaklanma bastırılmıştır.
Bu ayaklanma hangi amaca yönelik olabilir?
A) Kültürel
B) Ekonomik
D) Hukuki
10.
E) II ve III
Fatih döneminden itibaren padişahlar, Divan toplantılarına
katılmamışlar ancak devlet işlerini sürekli denetim altında
tutmuşlardır.
Fatih Sultan Mehmet zamanında,
A) İslamiyet'i yaymak
9.
C) Yalnız III
13.
C) Yalnız III
E) I ve III
.
İstanbul'un alınmasıyla İpek yolu üzerindeki Osmanlı etkinliği artmıştır.
Buna göre,
I. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sarsılmıştır.
II. Osmanlı Devleti'nin ticari gelirleri azalmıştır.
C) Siyasi
E) Dini
B) Yalnız II
III. Batı ülkelerinin Osmanlı Devleti'ne ekonomik bağımlılığı artmıştır.
.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasındaki 1479 yılında
yapılan antlaşmada,
14.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Fatih Sultan Mehmet'in yerli ve yabancı bilginlere Osmanlı ülkesinde çalışma ortamı sağlamakla,
I. Venedikliler Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi verecektir.
I. devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak,
II. Osmanlı Devleti, Venedik'e bazı ticari imtiyazlar tanıyacaktır.
II. bilim ve kültürün gelişimini sağlamak,
III. batı tarzı okullar açmak
III. Venedik, İstanbul'da elçi bulundurabilecektir.
durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?
maddelerinden hangilerinin öncelikle iki devlet arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 14 CA
1.C
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
C) Yalnız III
E) II ve III
2.A
A) Yalnız I
3.D
4.C
.
5.D
6.C
7.B
8.D
9.E
10.D
11.D
12.E
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
Fatih döneminde 16 yıl süren savaşlar sonunda Venedik
ile yapılan barış antlaşmasına göre,
4.
II. Dulkadiroğullarını Osmanlı Devleti'ne bağlaması
III. İran’a sefer düzenlemesi
II. Venedikliler, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek,
politikalarından hangileri devletin güvenliğini sağlamaya yönelik olabilir?
III. Venedikliler, İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek,
A) Yalnız I
Yukarıdaki maddelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin
Venediklilere ayrıcalık tanıdığına kanıt olabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
Yavuz Sultan Selim’in,
I. Şehzade Ahmet ile mücadele etmesi
I. Venedikliler savaş sırasında aldıkları yerleri geri verecek,
2.
16
Dünya Gücü Osmanlı
.
K
E
— Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’da Ortodoks Kilisesi’nin
varlığını korumuştur.
5.
N
R
Ö
— II. Bayezid döneminde İspanya’dan kaçan Yahudiler
Osmanlı topraklarına yerleştirilmiştir.
E) I,II ve III
I. Afrika’daki egemenlik alanı genişlemiştir.
II. Siyasi büyüme sürdürülmüştür.
A) Katolik Kilisesi’nin kendisini yenilemek zorunda kaldığının
III. Dirlik sistemi genişletilmiştir.
B) Osmanlı ülkesinde hoşgörü siyasetinin uygulandığının
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) Osmanlı yönetiminde Yahudiler’in etkinliğinin arttığının
A) Yalnız I
D) Hristiyanlar’ın mezhep farklılıklarının sona erdiğinin
.
Yavuz Sultan Selim Mısır’ı, Kanuni Sultan Süleyman Cezayir ve Trablusgarp’ı, Sokullu Mehmet Paşa ise Fas ve
Tunus’u Osmanlı Devleti’ne bağlamıştır.
Buna göre,
Yukarıda verilen olaylar aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesi olabilir?
C) Yalnız III
R
İ
T
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
B) Yalnız II
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
E) Ortodoks liderine ekümeniklik yetkisi verildiğinin
3.
6.
Osmanlı Devleti'nde,
Osmanlı Devleti’nin,
I. kapitülasyonların yaygınlaştırılması,
–
Girit,
II. hükümdarların sık sık değişmesi,
–
Kıbrıs,
III. Ekber ve Erşed sisteminin uygulanması
–
Rodos
uygulamalarından hangilerinin Osmanlı ekonomisinin
bozulmasında etkili olduğu söylenemez?
adalarını alarak ulaşmak istediği amaç öncelikle hangisi olabilir?
A) Yalnız I
A) İslamiyeti yaymak
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
.
B) Denizlerde üstünlük sağlamak
C) Avrupa ülkelerinin doğu ticaretini geliştirmek
D) Anadolu’da siyasi birliği sağlamak
E) Dış ülkelerle ilişkileri artırmak
16
Dünya Gücü Osmanlı
7.
10.
Kanuni döneminde,
–
Fransız tüccarlardan düşük gümrük vergisi alınması,
–
Katoliklere karşı Protestanların desteklenmesi
Bu durum Osmanlı Devleti'nde halkın,
I. ekonomik,
faaliyetlerinin,
II. sosyal,
I. ticareti geliştirme,
III. dini
II. Hristiyan birliğini parçalama,
beklentilerinden hangilerinin karşılandığına kanıt olabilir?
III. siyasi varlığını koruma mücadelesi verme
politikalarından hangileri doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
.
C) I ve II
E) I, II ve III
.
11.
Kanuni döneminde, Almanya Seferi (1532) sonunda Avusturya ile imzalanan İstanbul Antlaşması ile,
–
R
İ
T
Osmanlı Yükselme döneminde görülen,
I. padişahların mutlak otoritesinin artırılması,
K
E
Avusturya Osmanlı Devleti’ne yılda 30.000 düka altın
vergi ödeyecek,
II. sadrazamın divan başkanı olması,
–
Barış süresi Avusturya’nın isteğine bırakılacak,
–
Avusturya Arşidukası protokol bakımından Osmanlı
sadrazamına eşit olacaktır.
III. idari ve askeri alanlarda devşirmelerin ön plana çıkarılması
N
R
Ö
Buna göre,
I. Avusturya’nın Osmanlı üstünlüğünü kabul ettiği,
II. Avusturya’nın ekonomisinin olumsuz etkilendiği,
III. Osmanlı Devleti’nin Avrupa seferlerinin sona erdiği
durumlarından hangileri çıkarılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
9.
A) Yalnız I
gelişmelerinden hangilerinin padişahın otoritesini ve
hanedanı korumaya yönelik olduğu savunulabilir?
Körfez Yayınları
8.
II. Selim, devlet görevlilerinden "Halkın canından, namusundan ve malından emin olarak yaşatılmasını ve halka iş
imkanlarının sağlanmasını" istemiştir.
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
.
C) Yalnız III
E) II ve III
12.
.
Yükselme döneminde,
I. İpek yolunun denetiminin sağlanması,
II. Otlukbeli Savaşı’nın yapılması,
III. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi
gelişmelerinden hangileri ile Osmanlı Devleti'nin ticari
etkinliğini artırmak amaçlanmış olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
II. Bayezid döneminin durağan geçmesinde ve batıya
karşı fazla etkili olunamamasında,
C) Yalnız III
E) I ve III
.
13.
I. Şeyhülislam’ın divana katılması
I. iç sorunlarla uğraşılması,
II. Baharat yolunun denetiminin sağlanması
II. ulusçu anlayışın öne çıkması,
III. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi
III. İslam politikalarının benimsenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'ne teokratik
özellik sağlamıştır?
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 15 CA
1.A
E) II ve III
2.A
3.E
A) Yalnız I
C) Yalnız III
4.D
D) I ve III
.
5.D
6.A
B) Yalnız II
7.E
8.D
9.C
10.B
C) Yalnız III
E) II ve III
11.E
12.C
13.C
.
14.B
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
4.
Yeni Çağ’da Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform ile,
–
Avrupa toplumları zenginleşmiş,
–
Yeni kültürlerle karşılaşılmış,
–
Skolastik düşünce yerini pozitif düşünceye bırakmıştır.
Buna göre Yeni Çağ Avrupası için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Avrupa’da,
–
Hindistan'daki sömürgelerini İngiltere'ye kaptıran Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi,
–
Katolik olan Fransa'nın Roma - Germen İmparatorluğu’na karşı Protestan prensleri desteklemesi
gelişmelerine göre Fransa'nın dış politikada,
A) Sosyal yapı ve düşünce şekli değişmiştir.
I. İngiltere'yi zayıflatarak denge kurmak,
B) Hristiyanlığın otoritesi daha da artmıştır.
II. mezhep mücadelelerinden yararlanmak,
C) Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiştir.
III. din savaşlarına son vermek
D) Akdeniz ticareti önem kazanmıştır.
durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?
E) Bilimsel çalışmalar engellenmiştir.
A) Yalnız I
D) I ve II
2.
17
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa
R
İ
T
B) Yalnız II
E) I, II ve III
K
E
N
R
Ö
Rönesans ile Avrupa’da kültür, sanat ve edebiyat alanlarında gelişmeler yaşanmıştır.
Bu dönemde,
5.
C) Yalnız III
.
Avrupa'da Aydınlanma çağının en önemli özelliği, insan aklının iyi bir toplum ve yönetim şeklinin oluşturulmasında belirleyici olmasıdır.
Buna göre Aydınlanma çağının,
–
Skolastik düşünce yıkılmıştır.
–
Eski Yunan, Latin ve İbranice metinleri incelenerek Hümanizm akımı ortaya çıkmıştır.
I. bilim ve sanatın gelişmesi,
II. mutlak monarşilerin güçlenmesi,
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
III. demokratikleşme sürecinin hızlanması
gelişmelerinden hangilerine etki etmesi beklenir?
A) Din adamlarının toplumsal etkisi azalmıştır .
A) Yalnız I
B) Modern toplumun temelleri atılmıştır.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
.
C) Özgür düşünce ortamı oluşmuştur.
D) Hammadde gereksinimi artmıştır.
E) Kilisenin etkisi azalmıştır.
3.
6.
Coğrafi Keşifler sonucunda,
Coğrafi Keşifler’in sonucunda görülen,
I. sömürge imparatorluklarının kurulması,
I. sömürgeciliğin yayılması,
II. değerli madenlerin Avrupa'ya taşınması,
II. ticaret yollarının yön değiştirmesi,
III. keşfedilen topraklarda Hristiyanlık dininin yayılması
III. yeni bitki türlerinin keşfedilmesi
gelişmelerinden hangileri keşiflerin ekonomik nedenler taşıdığını gösterir?
gelişmelerinden hangileri Türk - İslam dünyasını olumsuz etkilemiş olabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I,II ve III
C) I ve II
.
17
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa
7.
11.
I. Okulların kiliseden alınması
II. Kolonizasyon hareketlerinin gelişmesi
III. Yeni mezheplerin ortaya çıkması
Bu kalkınmaya etki eden faktörler arasında,
I. derebeylik rejiminin sona ermesi,
Avrupa’da görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiş olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Yeni Çağ, Avrupa'nın sosyo - ekonomik ve toplumsal açıdan kalkınmaya başladığı dönemdir.
II. yeni hammadde kaynaklarının bulunması
C) Yalnız III
E) I, II ve III
III. sanat ve ticaret hayatının gelişmesi
.
durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
8.
Yeni Çağ Avrupası'nda krallar, sınırları içindeki toprakları korumayı ve halkı güven içinde yaşatmayı ilk görevleri kabul
etmişler, egemenlik haklarına papaların karışmasına izin
vermemişlerdir.
12.
E) I, II ve III
Coğrafi Keşifler’in sonucunda Avrupa'ya getirilen değerli
madenler ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşerek
yönetimdeki etkinliklerini artırmalarına neden olmuştur.
R
İ
T
I. siyasi,
I. papaların etkilerini yitirdikleri,
II. ekonomik,
II. yeni ticaret yollarının bulunduğu,
K
E
III. askeri
III. kralların merkezi otoritelerini güçlendirdikleri
alanlarının hangilerinde değişim yaşanmıştır?
yaklaşımlarından hangilerinin göstergesidir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I ve I I I
E) II ve III
N
R
Ö
Reform hareketi ile eğitim - öğretim kilisenin tekelinden
alınmış; bilim, sanat ve edebiyat alanında gelişmeler sağlanmış, böylece Avrupa’nın gelişmesini engelleyen önemli
bir engel kaldırılmıştır.
D) I ve II
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
13.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Rönesans, XV. yüzyılda Avrupa'da bilim, kültür ve sanatta
yaşanan ilerlemelerdir.
Buna göre Rönesans’ın Avrupa'da,
I. sınıf ayrımının sona ermesi,
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
II. burjuva sınıfının ortaya çıkması,
A) Ekonomik alanda gelişmeler sağlanmıştır.
III. akıl ve bilimin önem kazanması
B) Avrupa'da mezhep birliği bozulmuştur.
C) Laik eğitim anlayışı benimsenmiştir.
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
D) Kilisenin ekonomik gücü azalmıştır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) Papanın siyasi otoritesi azalmıştır.
14.
10.
.
Buna göre, Coğrafi Keşifler’le Avrupa'da,
Bu durum,
9.
C) Yalnız III
Orta Çağ’dan Yeni Çağ’a geçiş ile Avrupa’da,
I. inanç birliği,
C) Yalnız III
E) II ve III
Reform hareketleri ile ortaya çıkan,
–
laik eğitim kurumlarının açılması,
–
yeni mezheplerin ortaya çıkması,
–
kilise mallarının yağmalanması
gelişmelerine göre,
II. devlet otoritesi,
I. Eğitim anlayışında değişiklik olmuştur.
III. ekonomik faaliyetler
II. Kilisenin ekonomik gücü zayıflamıştır.
olgularından hangilerinde değişim yaşanmış olabilir?
III. Mezhep birliği bozulmuştur.
A) Yalnız I
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I,II ve III
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 16 CA
1.C
.
2.B
3.C
4.E
5.D
6.B
7.C
8.C
9.A
10.D
11.E
C) Yalnız III
E) I, II ve III
12.E
13.D
.
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
18
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa
Avrupa’a uzun yıllar devam eden sınıf farklılıklarının Fransız İhtilali’yle kaldırılmasına rağmen, Sanayi İnkılabı ile durumundan memnun olmayan başka bir sınıf ortaya çıkmış
bu da sosyalist akımların doğmasına neden olmuştur.
4.
A) Türkler’in ticarete önem vermemeye başlaması
Yukarıda sözü edilen sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burjuvalar
B) Köylüler
D) Bürokratlar
Coğrafi Keşiflerin Türk ve İslam topluluklarının ekonomik yapısını olumsuz yönde etkilemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak gösterilebilir?
B) Hristiyanlık inancının yayılması
C) İşçiler
C) Avrupa’nın ekonomik ve toplumsal açıdan gelişmesi
E) Krallar
D) Yeni yolların keşfinden sonra İpek ve Baharat yollarının
önemini kaybetmesi
R
İ
T
E) Keşifler sırasında pusulanın önemini artırması
2.
5.
Yeni Çağ Avrupası’nda meydana gelen;
–
Coğrafi Keşifler
–
Rönesans
–
Reform
K
E
I. Laik eğitim kurumları açıldı.
II. İnanç özgürlüğü gelişti.
III. Katolik kilisesi gücünü kaybetti.
olaylarının ortak sonucu olarak;
N
R
Ö
I. Katolik Kilisesi zayıflamıştır.
II. İmparatorlukların yıkılması hızlanmıştır.
III. Avrupa’nın gelişmişlik düzeyi yükselmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3.
Yeni Çağ’da yaşanan Reform’un bazı sonuçları şunlardır:
Yukarıdakilerden hangileri insanların dünya görüşlerinde önemli değişimlere neden olmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilali’ni Fransa’nın bir iç
sorunu saymasında,
6.
1618-1648 yılları arasında yapılan Otuz Yıl Savaşları sonucunda imzalanan Westfalya Barışı’nda Papa’nın onayının olmayışının temelinde aşağıdakilerden hangisi
vardır?
A) Almanya’nın savaştan yenik ayrılması
B) Merkezi krallıkların güç kazanması
C) Mezhep birliğinin sağlanması
D) Papanın siyasi yetkisinin azalması
E) Savaşın çok uzun sürmesi
7.
–
Kağıdın bol ve ucuz olması
–
Rönesansın yaygınlaşması
I. Kendi içinde ihtilalin neden olduğu sorunları yaşamaması
–
İncil’in milli dillere tercüme edilmesi
II. Fransa ile olan iyi ilişkilerinin zedelenmesini istememesi
Yukarıdaki olaylar aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
III. Avrupa ile diplomatik ilişkilerinin zayıflığı
A) Coğrafi Keşifler
IV. Devletin Fransız krallık rejiminden rahatsızlık duyması
B) Fransız İhtilali
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
C) Reform
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I, III ve IV
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
D) Otuz Yıl Savaşları
E) Feodalitenin yıkılması
18
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa
8.
11.
Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığı sırasında yayınlanan İnsan Hakları Bildirisi’nde “İnsanların doğuştan bir
takım hakları vardır. Bunlar devredilemez ve vazgeçilemez.
Bu haklar yaşama ve mutluluğu arama hakkıdır. Bu hakları kuvvetini halktan alan ve halkın arzusu ile işbaşına
gelen hükümetler korur. Hükümetler bu hakları çiğnediği
takdirde onu değiştirip yerine yenisini koymak milletin hakkı
ve vazifesidir.” denilmiştir.
Fransız İhtilali’nin bir uzantısı olan 1848 İhtilalleri, İngiltere’de işçi sınıfının, Fransa’da ise zenginlerin seçilme hakkı
için çıkmıştır.
Bu bilgilere göre, 1848 İhtilallerinin çıkma nedenleri
arasında,
I. sınıf farklılıkları,
II. ulusal bağımsızlık,
Bildirideki bu düşünceler sonucunda dünyada aşağıdaki
hangi yönetim şekli etkisini artırmıştır?
III. ulusal egemenlik
A) Demokratik
durumlarından hangileri gösterilebilir?
B) Oligarşik
D) Teokratik
C) Aristokratik
A) Yalnız I
E) Monarşik
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
9.
Fransız İhtilali’nin getirdiği düşünceler bütün Avrupa’yı yönetim alanında etkilerken, İngiltere en az etkilenen devlet
olmuştur.
K
E
I. hammadde ve pazar arayışı,
I. İngiltere’de mutlak krallığın hakim olması
II. işçi haklarının korunması
N
R
Ö
III. İngiltere’de kanun üstünlüğünün kabul edilip kralın yetkilerinin sınırlandırılmış olması
durumlarından hangileri İngiltere’nin en az etkilenmesindeki temel nedendir?
B) Yalnız II
D) I ve III
III. seri üretimin artması
Körfez Yayınları
II. İngiltere’nin güçlü bir orduya sahip olması
10.
gelişmelerinden hangilerine temel teşkil ettiği söylenebilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
13.
I. Papalar yönetimde etkili değildir.
–
Fransız İhtilali, çok uluslu devletlerin parçalanmasını, özgürlük, eşitlik, milliyetçilik, adalet gibi kavramların yayılmasını,
–
Sanayi İnkılabı, refah düzeyinin artmasını, seri üretime
geçişi
II. Katolikler Ortodokslara göre siyasette daha zayıftır.
sağlamıştır.
III. Bizans’da İmparator din adamları üzerinde nüfuz
sahibidir.
Bu bilgilere bakarak aşağıdaki,
I. Avrupa’da sömürgeciliğin artması
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Yakın Çağ Avrupası’nda,
Yukarıdaki bilgilere göre,
B) Yalnız II
B) Yalnız II
D) I ve III
Avrupa’da kralın meşruluğu Papa’nın onayıyla sağlanırken,
Bizans’ta Patrik sıradan bir memur gibi İmparator tarafından
atama yoluyla görevlendiriliyordu.
A) Yalnız I
R
İ
T
İngiltere’de buhar gücü ile makinaların çalıştırılabilmesi
imalatın hızını artırmış, sömürgecilik yarışına hız vermiştir.
Sanayi İnkılabı ile sömürgeciliğin,
Bu bilgiye göre;
A) Yalnız I
12.
E) I ve III
II. mutlak krallıkların güçlenmesi
C) Yalnız III
III. azınlık isyanlarının artması
E) II ve III
durumlarından hangilerine zemin hazırlandığı söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
Test 17CA
1.A
2.D
3.D
4.D
5.E
6.C
7.B
8.D
9.C
10.E
E) II ve III
11.E
12.D
13.C
14.E
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
19
Osmanlı’da Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın sonlarına kadar ekonomik
yönden kendi kendine yeterliydi. Bu nedenle dışarıya mal
satma veya dışarıdan mal alma ihtiyacı duymamıştı. Bazı
yıllarda ise dışarıya mal satmak yasaklanıyordu.
4.
Böyle bir uygulamanın,
I. fiyat artışlarını kontrol altında tutmak,
II. toprak mülkiyetini devletin elinde tutmak,
Bu bilgilere göre,
III. Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltmak
B) Yalnız II
D) l ve II
R
İ
T
I. isyanların yaygınlaştığı,
amaçlarından hangilerini taşıdığı söylenebilir?
A) Yalnız l
1593-1606 Avusturya savaşı sırasında, tüfekli düşman piyadesine karşı koyabilmek için halktan başıboş birçok kimsenin Yeniçeri Ocağı'na alınması, Tımarlı Sipahilerin öneminin azalmasına, Yeniçeri sayısının artmasına, askeri teşkilatın ve disiplinin bozulmasına neden olmuştur. Bu ücretli
sekban bölükleri savaş bittiğinde para almadıklarını veya
daha başka sebepleri bahane ederek zamanla Celali gruplarını meydana getirmişler ve eşkiyalığa başlamışlardır.
II. kapıkulu ocaklarının etkinliğinin azaldığı,
C) Yalnız III
E) II ve III
III. eyaletlerde ordu gücünün azaldığı
.
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız l
2.
XVII. yüzyılda Anadolu'da çıkan Celali isyanlarında isyancılar yabancı devletlerden destek aramamışlardır. Ancak,
Eyalet isyanlarını çıkaran kişiler Avrupa devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
N
R
Ö
5.
B) Yalnız II
D) l ve II
III. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almak istediği
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
3.
A) Yalnız l
C) Yalnız III
E) l ve III
Osmanlı Devleti 1699'da Avusturya, Venedik ve Lehistan'la
Karlofça Antlaşması'nı imzalamış ve ilk defa önemli miktarda toprak kaybına uğramıştır.
II. Osmanlı Devleti'nin yeni topraklar kazanarak sınırlarını
genişletmek istediği,
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız l
.
I. Karlofça Antlaşması’nın yenilendiği,
II. Celali isyanlarının şahıslara yönelik, Eyalet isyanlarının
bağımsız devlet kurma amacına yönelik olması,
III. Osmanlı Devleti'nin askeri gücünün zayıflaması
C) Yalnız III
E) II ve III
Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda yine aynı devletlerle
savaşlar yapması,
Celali isyanları ile eyalet isyanları arasındaki bu
farklılık,
l. köklü ıslahatlara gereksinimin artması,
B) Yalnız II
K
E
D) l ve II
D) l ve II
.
Duraklama devrinde ortaya çıkan İstanbul İsyanları’nda Yeniçeriler II. Osman'ı öldürmüşler, istedikleri devlet adamlarını görevden uzaklaştırmışlardır.
B) Yalnız II
6.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Duraklama devrinde, üretimin düşmesi ve giderlerin artması sonucunda devlet yeni vergiler koymak zorunda
kalmış, ağır vergi yükü altında ezilen halk bu duruma tepki
göstermiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre,
Buna göre ekonomik ve sosyal sorunların büyümesi,
I. devlet otoritesinin sarsıldığı,
I. eyalet sisteminin kurulması,
II. askeri teşkilatın bozulduğu,
II. ıslahat düşüncesinin ortaya çıkması,
III. saltanat sisteminin değiştiği
III. Celali İsyanları’nın çıkması
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
gelişmelerinden hangilerine neden olmamıştır?
A) Yalnız l
D) l ve II
E) II ve III
.
D) l ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
19
Osmanlı’da Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
7.
11.
IV. Murat devrinde Koçi Bey'e dönemin genel karakteri hakkında bir eser hazırlatılmış, duraklamanın nedenleri bu
eserde detaylı bir şekilde işlenmiştir.
l. Azak kalesi Ruslara bırakılacaktır.
Buna göre,
II. Ruslar Kudüs'ü serbestçe ziyaret edebilecektir.
I. Duraklamanın nedenleri tespit edilerek aksaklıklar giderilmiştir.
III. Rus Çarlığı İstanbul'da elçi bulundurabilecektir.
II. Padişah devlet meseleleriyle yakından ilgilenmektedir.
III. Koçi Bey Risalesi bu döneme ait tek yazılı kaynaktır.
maddelerinden hangileri Karadeniz'in Türk gölü olma
özelliğine son vermiştir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l
A) Yalnız l
B) Yalnız II
D) l ve II
8.
E) II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
.
.
12.
Duraklama devrinde Yeniçeriler, maaşlarının zamanında
verilmediğini veya ayarı düşük parayla ödendiğini ileri sürerek sık sık isyan etmişlerdir.
–
Saray masraflarının artması
–
Savaşların uzun sürmesi
–
Kapitülasyonların yaygınlaşması
R
İ
T
Osmanlı Devleti'nin Duraklama devrinde görülen bu
gelişmeler,
I. maliye,
I. bütçe açığının ortaya çıkması,
II. askeri,
K
E
II. kadınlar saltanatının başlaması,
III. kültür
III. zamanla Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmesi
alanlarından hangilerinde bozulma olduğu savunulabilir?
durumlarından hangilerine neden olmamıştır?
A) Yalnız l
A) Yalnız l
C) Yalnız III
N
R
Ö
E) I,II ve III .
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kadı ve sancakbeylerinin halktan kanunlara aykırı bir şekilde para almaya
başlaması ve tımar sisteminin bozulmasının,
I. ülkede ayaklanmaların artması,
II. tarımsal üretimin düşmesi,
III. dışarıdan borç para alınması
D) l ve II
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
D) l ve II
13.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili,
A) Yalnız l
II. Nüfuzu artmıştır.
B) Yalnız II
I. Siyasi üstünlüğü azalmaya başlamıştır.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
III. Gelirleri azalmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l
Osmanlı Devleti,
–
Bucaş Antlaşması’yla batıda,
–
Ferhat Paşa Antlaşması’yla doğuda
.
Osmanlı Devleti, Duraklama devrinde imzaladığı birçok antlaşmada, aldığı yıllık vergileri kaldırmış, yerine savaş tazminatı almıştır.
durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?
D) l ve II
10.
B) Yalnız II
D) l ve II
C) Yalnız III
Bu duruma bakılarak Osmanlı Devleti’nde isyanların
çıkmasında,
9.
Osmanlı Devleti'yle Rusya arasında 1700 yılında yapılan İstanbul Antlaşması’na göre,
B) Yalnız II
D) l ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
en geniş sınırlara ulaşmıştır.
Bu bilgilere dayanarak,
14.
l. Osmanlı Devleti en çok toprağı bu dönemdeki savaşlarda kazanmıştır.
II. Osmanlı Devleti sınırlarını genişletmeye devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin duraklamasının dış etkenlerindendir?
A) Doğal sınırlarına ulaşması
B) Eğitim sisteminin bozulması
III. Osmanlı Devleti doğu ve batıda mücadele vermiştir.
C) Ordu ve donanmanın bozulması
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 18 CA
1.C
E) II ve IIl
2.D
3.C
D) Çocuk yaştaki şehzadelerin tahta geçmesi
C) Yalnız III
4.D
E) Toprak sisteminin bozulması ile üretimin düşmesi
.
5.E
6.D
7.C
8.A
9.C
10.C
11.E
12.D
13.B
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
20
Osmanlı’da Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
4.
XVII. Yüzyılda,
–
Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı düşünen Genç Osman Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.
–
IV. Mehmet zamanında 30 kadar devlet adamı Yeniçeriler tarafından Sultan Ahmet’teki çınar ağaçlarına asılmıştır.
XVII. yüzyılda yeniçerilerin her isyan sonucunda istediklerini elde etmeleri öncelikle hangi gelişmeye neden
olmuştur?
A) Ekonominin bozulmasına
B) Yönetimde etkilerinin artmasına
C) Rejim değişikliğinin yaşanmasına
Buna göre,
D) Halk arasında saygınlıklarının artmasına
I. İsyanlar rejimi değiştirmeye yöneliktir.
R
İ
T
E) “Ocak devlet içindir.” anlayışının, “Devlet ocak içindir.”
şekline dönüşmesine
II. İsyanlar şahıslara yöneliktir.
III. Yeniçeriler kuruluş amaçlarından uzaklaşmıştır.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
5.
.
1579 – 1699 yıllarında Osmanlı Devleti’nde Duraklama dönemi yaşanmıştır. Birçok nedenin yanısıra maliyenin bozulması da bu döneme girilmesinde etkili olmuştur.
K
E
Aşağıdakilerden hangisi Duraklama döneminde ekonominin bozulmasında doğrudan etkili olmamıştır?
A) Savaşların uzun sürmesi
2.
N
R
Ö
XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti’nde bazı
kimseler devletin otoritesinin zayıflamasından yararlanarak
tımar ve zeametleri kendi tasarrufuna geçirmiş, sonuçta sipahiler dirliksiz kalmıştır. Askeri alanda sipahi ordusu önemini yitirmiştir.
Buna göre,
I. Kapıkulu askerinin sayısı artmıştır.
II. Padişahın mutlak otoritesi güçlenmiştir.
III. Toprak sistemi bozulmuştur.
B) Toprak sisteminin bozulması
C) Sık sık padişah değişikliği
D) Avrupalıların yeni ticaret yolları bulması
E) Devşirme sisteminin uygulanması
6.
I. köyden kente göç yaşanması,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
II. toprak gelirlerinin azalması,
C) Yalnız III
III. merkezi otoritenin güçlenmesi
E) I, II ve III
durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasında, “toprak
düzeninin bozulması” etkili olmuştur?
A) Yalnız I
7.
I. Avrupa’daki savunma sanayiindeki yeniliklerin Yeniçeri
Ocağı’na yansımaması,
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
XVI. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı Devleti’nin en disiplinli
ve eğitimli ocaklarından biri olan Yeniçeri Ocağı, XVII.
yüzyıldan sonra otorite dinlemez hale gelmiş ve gelişmelere ayak uyduramamıştır.
Bu duruma,
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak,
E) II ve III
.
Osmanlı Devleti’nin,
I. Avrupalı devletlere ticari imtiyazlar vermesi,
II. devşirme kökenli yöneticiler ataması,
II. Askerlikle ilgisi olmayanların ocağa alınması,
III. Avrupa’da daimi elçilikler açması
III. Celali isyanlarına karışmaları
çalışmalarından hangilerini uluslararası ilişkilerde etkisini artırmak ve diğer devletlerdeki gelişmeleri yakından takip etmek için gerçekleştirdiği söylenebilir?
gelişmelerinden hangilerinin etki ettiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
20
Osmanlı’da Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
8.
12.
XVII. yüzyılda,
–
yabancı devletlerden alınan vergilerin azalması,
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ıslahat fikrinin ortaya çıkmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha
etkili olmuştur?
–
İpek ve Baharat yolllarının önemini kaybetmesi
A) Avrupa’nın gerisinde kalındığının anlaşılması
gelişmeleri Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin daha fazla bozulmasına neden olmuştur?
A) Siyasi yapı
B) Ekonomik yapı
C) Kültürel yapı
D) Askeri yapı
B) Milliyetçilik fikrinin yaygınlaşması
C) Devlet teşkilatının bozulması
D) Asker sayısının artması
E) Hukuksal birliğin olmaması
E) Sosyal yapı
9.
Koçibey; XVII. yüzyıl devlet adamlarındandır. Yazdığı risalesinde, Osmanlı Devleti’nin düştüğü kötü durumun nedenlerini açıklar. IV. Murat, onun eserlerini okumuş, sorunların
düzeltilmesi için önemli bilgiler elde etmiştir.
13.
Köprülü Mehmet Paşa, Sadrazamlık görevini bazı şartlarla
kabul etmiş, sarayın devlet işlerinin dışında tutulmasını istemiştir.
R
İ
T
Bu gelişme,
Bu bilgiye göre,
I. mutlak hakimiyetin zayıfladığı,
I. IV. Murat ıslahatları desteklemiştir.
II. ıslahat gereksiniminin kalmadığı,
II. Koçibey, Avrupa’daki gelişmelerden etkilenmiştir.
III. rüşvet ve iltimasın azaldığı
III. XVII. yüzyılda devlet yapısı bozulmuştur.
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
K
E
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
.
N
R
Ö
10.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde,
–
savaşların uzun sürmesi,
–
kapitülasyonların etkisi,
–
hükümdarların sık sık değişmesi
Körfez Yayınları
D) I ve III
14.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Genç Osman, fetva verme dışında Şeyhülislamın yetkilerini kaldırmıştır.
Buna göre,
I. Şeyhülislamın yönetimdeki etkisi zayıflamıştır.
II. Şeyhülislamın yalnızca din işleriyle uğraşmasını sağlamıştır.
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
III. Padişahın mutlak otoritesi artmıştır.
A) Yeniçerilerin yönetime hakim olmasına
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Coğrafi Keşifler’in yapılmasına
A) Yalnız I
C) Medreselerin bozulmasına
B) Yalnız II
D) I ve II
D) Maliyenin bozulmasına
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) Şehzadelerin sancaklara gönderilmesine
11.
.
I. Ahmet, Avusturya ile Zitvatorok Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Anadolu'ya yönelerek Celali isyanlarını
bastırmıştır.
15.
XVII. yüzyılda İstanbul isyanlarının çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Yeniçeri Ocağı’na kanunlara aykırı asker alınması
Bu bilgilere göre,
B) Devlet otoritesinin zayıflaması
I. Devletin otoritesi yeniden sağlanmıştır.
C) Devlet adamlarının Yeniçerileri kullanmaları
II. Bağımsız yönetimlerin kurulması önlenmiştir.
D) Tımar sisteminin bozulması
III. Avusturya üzerindeki Osmanlı üstünlüğü sona ermiştir.
E) Ulufelerin ve cülus bahşişlerinin zamanında verilememesi
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 19 CA
1.A
C) Yalnız III
E) I, II ve III
2.B
3.D
4.E
5.C
.
6.A
7.B
8.D
9.D
10.E
11.A
12.B
13.E
14.A
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan itibaren eski gücünü kaybetmiş, iç isyanlarla uğraşmış, savaşlarda yeterince başarı
kazanamamıştır.
5.
II. bölge müslümanları ile kültürel bağların sürdürülmesi,
I. cephelerdeki yenilgilerin harcamaları artırması,
III. halifeliğin siyasal amaçlar doğrultusunda kullanılması
II. toprak kayıplarının devletin itibarını artırması,
olgularından hangileri ile ilgilidir?
III. iç karışıklıkları artırması
B) Yalnız II
D) I ve III
.
K
E
1798'de Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesiyle Osmanlı Devleti Fransa ile olan dostluğuna son vererek Rusya ve İngiltere'den yardım almıştır.
Buna göre,
N
R
Ö
I. Osmanlı Devleti denge politikası izlemiştir.
II. Mısır'da İngiliz - Fransız çıkarları çatışmaktadır.
6.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
E) II ve III
.
–
Avrupa'ya öğrenci gönderilmeye başlanması,
–
Nizamıcedit Ocağı’nın kurulması,
–
bazı Avrupa şehirlerinde elçiliklerin açılması
I. yeni bir rejime geçilmesi,
II. eğitimde yenilikler yapılması,
III. yeni askeri teşkilatların kurulması
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Osmanlı Devleti'nde,
çalışmalarıyla,
III. İngiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'ni parçalamayı düşünmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
R
İ
T
A) Yalnız I
gelişmelerinden hangilerinin yaşanması beklenemez?
A) Yalnız I
Küçük Kaynarca Antlaşması'nda (1774), "Osmanlı padişahı halife sıfatıyla sınırları dışında kalan Kırım Müslümanları'nın dini lideridir." maddesinin yer alması,
I. yeni yerler fethetmede halifelik makamının önem kazanması,
Buna göre, Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyıl özellikleri
gözönüne alındığında,
2.
21
Osmanlı’da Değişim ve Diplomasi Dönemi (XVIII. Yüzyıl)
politikalarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Aşağıda Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi diğerlerine göre XVIII. yüzyılda önemini yitirmemiştir?
A) Askeri kuvveti
B) Ekonomik durumu
C) Siyasi gücü
D) Jeopolitik konumu
E) Diplomatik itibarı
4.
Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da sürekli temsilcilikler açmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek
B) Avrupa devletlerini birbirine düşürmek
7.
Durum : Osmanlı Devleti merkezi otoritesini güçlendirerek
siyasal varlığını sürdürmüştür.
Buna göre,
I. sık sık padişah değişikliği,
C) Avrupa devletleri ile ittifak yapmak
II. devletin uzun süre yaşaması,
D) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
III. eski Türk saltanat geleneğinin değişmesi
E) Osmanlı kültürünü yaymak
gelişmelerinden hangileri yukarıda verilen durumla çelişmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
21
Osmanlı’da Değişim ve Diplomasi Dönemi (XVIII. Yüzyıl)
8.
12.
Osmanlı Devleti'nin Avusturya ve Rusya ile imzaladığı
Belgrad Antlaşması'nda Fransa, Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını korumaya yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Bunun
sonucunda kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.
Osmanlı Devleti Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Eflak ve
Boğdan'a Fenerli Rumların ileri gelenlerini voyvoda olarak
atamıştır.
Buna göre, devlet bu uygulaması ile,
Buna göre Fransa ile ilgili,
I. Eflak ve Boğdan'ın merkeze bağılılığını sürdürmek,
I. Karadeniz'de hakimiyet kurmak istemektedir.
II. Rusya'nın Karadeniz egemenliğine son vermek,
II. Milliyetçilik akımını Balkanlar'da yaymak istemektedir.
III. Bölgede güvenliği sağlamak
III. Ekonomik çıkarlarını sürdürmüştür.
hangilerini amaçlamış olamaz?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I ve II
9.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
D) I ve III
13.
E) I, II ve III .
R
İ
T
I. Kırım bağımsız olacaktır.
Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde Osmanlı ordusu savaşlarda başarılı iken, Duraklama, Gerileme ve Dağılma
dönemlerinde aynı başarıyı gösterememiştir.
II. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir.
Bu durumun ortaya çıkmasında,
I. yabancı devletlere kapitülasyonların verilmesi,
K
E
III. Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksların himayesi
Ruslara verilecektir.
II. teknolojik alandaki gelişmelerin takip edilmemesi,
maddelerinden hangileriyle Rusya, Osmanlı Devleti'nin
içişlerine karışmıştır?
B) Yalnız II
III. padişahların ordunun başında sefere çıkmaması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
C) I ve II
N
R
Ö
D) I ve III
E) II ve III
.
XIX. yüzyılda daha düzenli ve programlı bir şekilde yapılmaya çalışılan ıslahat hareketleri, içteki rahatsızlıklar ve
dış baskılar nedeniyle başarıya ulaşamamış, eski - yeni
mücadelesi devam etmiştir.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili,
I. gerilemenin durdurulamadığı,
A) Yalnız I
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
D) I ve II
14.
D) I ve II
–
Sömürgecilik
.
C) Devlet yönetimi bozulmuştur.
D) Siyasi isyanlar çıkmıştır.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Coğrafi Keşifler
E) II ve III
B) Osmanlı ekonomisi bozulmuştur.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
Sanayi İnkılabı
–
C) Yalnız III
A) Milliyetçilik isyanlarına neden olmuştur.
III. toplumda birlik ve beraberliğin bozulduğu
A) Yalnız I
–
B) Yalnız II
Yukarıdaki olayların Osmanlı Devleti'nde meydana getirdiği en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
II. yapılan çalışmaların yetersiz olduğu,
11.
C) Yalnız III
.
Küçük Kaynarca Antlaşması'nın,
10.
B) Yalnız II
E) Savaşlarda yenilgiler başlamıştır.
.
15.
Osmanlı’nın diğer Türk devletlerine göre daha uzun süreli yaşamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Askeri yapının güçlü olması
Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıl başlarında Karlofça Antlaşması'yla kaybettiği toprakları geri almak için Rusya, Avusturya ve Venedik’le savaşlar yapmıştır.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin,
B) Ekonomik sistemin gelişmesi
I. Avrupa'da varlığını sürdürmeye çalıştığı,
C) Hükümdarlarının daha yetenekli olması
II. eski gücünü devam ettirmeyi amaçladığı,
D) Önceki devletlerin göçebe olması
III. Avrupalı devletlerle barış içinde yaşamaya çalıştığı
E) Merkezi otoriteye önem vermesi
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 20 CA
1.E
2.C
3.D
4.B
5.E
6.D
7.C
8.B
9.D
10.D
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11.A
12.C
13.A
14.E
.
15.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda Avrupa’nın teknik ve askeri yönden üstünlüğünü kabul ederek yenilikler yapmaya çalışmıştır.
4.
Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangilerinin Avrupa’yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?
XVIII. yüzyılda,
–
Lale Devri Islahatları Patrona Halil İsyanıyla,
–
III.Selim dönemi ıslahatları Kabakçı Mustafa İsyanıyla
sona ermiştir.
Bu bilgilere göre,
A) Kapitülasyonların verilmesi
I. Islahatlarda kuvvet ve şiddet kullanılmıştır.
B) Çiçek aşısının uygulanması
II. Yenilik hareketleri tepkiyle karşılanmıştır.
C) Avrupa’da elçilikler açılması
III. Islahat hareketleri Osmanlı Devleti’nin yıkılışını geciktirmiştir.
D) İtfaiye teşkilatının kurulması
R
İ
T
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
E) Veraset sisteminde değişiklik yapılması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
2.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
N
R
Ö
I. Halk yenilik hareketlerine karşı çıkmıştır.
5.
–
Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın gerisinde kaldığının anlaşılması
–
Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı örnek alarak ıslahatlara
girişmesi
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen olayların sonucu olarak gösterilemez?
II. Islahat hareketleri daha çok sosyal alanda yapılmıştır.
A) Nizamıcedit Ocağı’nın kurulması
III. Devlet adamları ile halk arasında güçlü bağlar kurulmamıştır.
B) Osmanlılarda matbaanın açılması
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
.
K
E
Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyıl ıslahatları padişah ve
devlet adamları tarafından yapılmış, halkın talepleri etkili
olmamıştır.
Buna göre,
3.
22
Osmanlı’da Değişim ve Diplomasi Dönemi (XVIII. Yüzyıl)
C) Deniz Mühendishanesi’nin açılması
D) Kara Mühendishanesi’nin açılması
C) Yalnız III
E) II ve III
E) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
.
6.
Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda,
Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda,
I. Avrupa’da daimi elçilikler açılmıştır.
–
Matbaa kurulmuştur.
–
Avrupa’dan kitaplar tercüme edilmiştir.
–
Mühendishanei Berri Hümayun açılmıştır.
II. Türk matbaası açılmıştır.
III. Avrupa’dan askeri ve teknik alanlarda uzmanlar getirilmiştir.
I. eğitim,
Bu öncüllerden hangileri, Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin göstergesidir?
II. askeri,
A) Yalnız I
Bu bilgilere göre;
III. hukuk
D) I ve II
alanlarından hangilerinde ıslahat yapılmamıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
22
Osmanlı’da Değişim ve Diplomasi Dönemi (XVIII. Yüzyıl)
7.
11.
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupalı devletler ile girdiği savaşları kaybetmiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu durumdan kurtulmak için başvurduğu yollar arasında,
I. Batıdan teknik uzmanlar getirmek,
II. müsadere uygulamasını kaldırmak,
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa’dan geri kaldığını
anlamış ve Fransa’dan askeri uzmanlar getirtmiştir. Yenilikler daha çok askeri alanda olmuş, teknik ve askeri alanda Batı düzeyi yakalanmak istenmiştir. Bu yenilikler 1736
-1739 Osmanlı - Rus ve Avusturya savaşlarında olumlu etkisini göstermiştir.
Bu bilgilere göre 18. yüzyılda Osmanlı Devleti hakkında,
III. İltizamı yaygınlaştırmak
I. Avrupa askeri açıdan Osmanlı Devleti’nden güçlüdür.
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
II. Askeri başarılarla gerileme önlenmeye çalışılmıştır.
.
III. İçişlerine karışılmıştır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
8.
B) Yalnız II
R
İ
T
D) I ve II
Osmanlı Devleti’nin güçlü dönemlerinde ekonomik ve politik yararlar sağlayan kapitülasyonlar, sonraki dönemlerde
önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir?
K
E
A) Sanayinin geri kalması
12.
B) Gümrük gelirlerinin azalması
C) Azınlıkların etkinliğinin azalması
D) Ticarette Müslümanların etkinliğinin azalması
E) Kapitülasyonların baskı unsuru olarak kullanılması
N
R
Ö
B) Avrupa’nın yenilikleri zorla kabul ettirdiğini
.
XVIII. yüzyıl Osmanlı Devleti için birçok bakımdan politika
değişikliğinin yaşandığı dönemdir. Bu yüzyılda Osmanlı
Devleti’nin Avrupa’ya bakış açısı değişmiş, Avrupa’nın bilim
ve tekniğinden yararlanma düşüncesi artmıştır.
I. Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
II. Osmanlı Avrupa’nın pazarı haline gelmiştir.
III. Osmanlı toplumunda Avrupa’ya yönelik protesto gösterileri başlamıştır.
Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde Avrupa'yı örnek alarak yeniliklere başlaması aşağıdakilerden hangisini
göstermektedir?
A) Rusya'nın doğudan Osmanlı Devleti’ni sıkıştırdığını
E) II ve III
Yukarıdaki bilgilere göre,
Körfez Yayınları
9.
C) Yalnız III
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
C) Osmanlı padişahlarının Avrupa kültürü ile yetiştiğini
D) Avrupa'dan geri kalındığının kabullenildiğini
E) Avrupa'nın Osmanlı Devleti’ni duraklamadan kurtarmak istediğini
10.
13.
Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda kara ve deniz kuvvetlerini
ıslah etmek için Avrupa’dan çok sayıda mühendis ve uzman getirmiştir.
–
Osmanlı Devleti Gerileme döneminde siyasi ve askeri
alanlardaki başarısızlıklara rağmen, 1718-1730 yılları
arasında (Lale Devri) sanat alanında birçok çalışma
yapmış, sivil mimaride büyük gelişmeler olmuştur.
–
Dağılma döneminde yapılan savaşların büyük kısmı
kaybedilirken Dolmabahçe Sarayı gibi önemli eserler
inşa edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri söylenebilir?
Buna göre,
I. XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlar başarılı olamamıştır.
A) Dış ülkelerdeki saygınlığın artması sanat eserlerine
bağlıdır.
II. Osmanlı ordusunda Avrupa tarzında düzenlemeler yapılmıştır.
B) Hazine gelirlerinin artması sanat eserlerinin çoğalmasına neden olmuştur.
III. Avrupa’nın önemli merkezlerinde elçilikler açılmıştır.
C) Sanat eserleri yalnızca dağılma döneminde yapılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
D) Dolmabahçe Sarayı savaşlardan elde edilen gelirlerle
inşa edilmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 21 CA
1.B
C) Yalnız III
E) II ve III
2.D
3.D
4.A
5.E
E) Siyasi ve askeri alandaki başarısızlıklara rağmen sanat alanındaki gelişmeler devam ettirilmiştir.
.
6.E
7.A
8.C
9.D
10.E
11.E
12.B
13.E
14.B
15.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere ve Fransa
Osmanlı Devleti'ni parçalamak ve çöküşünü hızlandırmak
istemiştir.
4.
Bu duruma,
Balta Limanı Antlaşması'yla yabancı tüccarlar iç gümrük
vergisi ödemek zorunluluğundan kurtulmuş ancak yerli tüccarlar iç gümrük vergisini ödemeyi sürdürmüştür.
Bu durum,
I. Osmanlı ülkesindeki ıslahatları yetersiz bulmaları,
I. Osmanlı pazarlarına, yabancı tüccarların egemen olması,
II. Balkan bunalımında Balkan uluslarını desteklemeleri,
III. Rusya'nın güneye inmesini engellemeleri
II. yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesinin
zorlaşması,
gelişmelerinden hangilerinin etkisinin olduğu söylenemez?
III. ticaret gelirlerinin çoğunluğunun yabancılara gitmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
R
İ
T
sonuçlarından hangilerine etki etmiş olabilir?
C) Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız I
.
D) I ve III
2.
Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesinin nedeni Belgrat Antlaşması'ndaki (1739) arabuluculuk rolünü üstlenmesindendir.
–
İngilizlere verilen kapitülasyonlar, Kavalalı Mehmet Ali
Paşa’ya karşı İngiltere’nin desteğini alabilmek için Balta Limanı Antlaşması’yla (1838) genişletildi.
E) I, II ve III
N
R
Ö
5.
Buna göre,
II. Osmanlı’daki bazı iç politika gelişmeleri dış siyaseti etkilemiştir.
II. ekonomik çıkarlarını korumak,
I. Boğazlara hakim olmak,
III. Mısır'ı ele geçirmek
III. Osmanlı Devleti, içte ve dışta güç kaybına uğramıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve III
.
Rus çarı Nikola, İngiltere büyükelçisine Osmanlı Devleti'nin
"hasta adam" olduğunu, bu hastanın aniden ölebileceğini,
mirasının bir savaşa yol açmadan paylaşılması için tedbir
almanın yararlı olacağını söylemiş, İngiltere ise Osmanlı
Devleti'nin egemen olduğu topraklara Rusya gibi güçlü bir
devletin hakim olmasının sömürge yollarının güvenliği bakımından tehdit oluşturacağını düşündüğü için bu öneriyi
reddetmiştir.
I. Siyasi sorunlar kapitülasyonlarla ilgili tavizlere neden
olmuştur.
A) Yalnız I
C) I ve II
K
E
–
Yalnız bu bilgilere göre,
3.
23
Osmanlı’da En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
düşüncelerinden hangileri İngiltere'nin dış politikasını
belirleyen temel amaçlarından olduğu savunulabilir?
C) I ve II
E) I, II ve III
A) Yalnız I
.
D) I ve II
6.
Hünkar İskelesi Antlaşması'nda,
–
Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya yardım
edecek,
–
Osmanlı Devleti, Rusya'nın isteğiyle Boğazları diğer
devletlerin savaş gemilerine kapatacaktır.
Buna göre,
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Almanya, İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları ele geçirmek ve pazarlarına da sahip olmak istiyordu. Bundan dolayı Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurdu. İngiltere 1878'den
sonra Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçtiğinden Osmanlı Devleti Almanya'ya yakınlık duydu. Almanya bu sayede Osmanlı Devleti'nden siyasi ve ekonomik
çıkarlar elde etti.
Buna göre,
I. Rusya'nın Karadeniz'de güvenliği artmıştır.
II. Osmanlı Devleti, Rusya ile ittifak yapmıştır.
I. İngiltere ile Almanya arasında ekonomik rekabet mevcuttur.
III. Osmanlı Devleti'nde iç ayaklanmalar bastırılamamıştır.
II. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere, Osmanlı Devleti ile ilgili politikasını değiştirmiştir.
III. Almanya İngiltere'nin sömürgelerini ele geçirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
23
Osmanlı’da En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
7.
11.
1856 Paris Antlaşması'nda, "Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altındadır." denilmektedir.
Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında 1840 yılında yapılan Londra Protokolü’ne göre,
I. Mısır valiliği, babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali
Paşa'ya verilecektir.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak,
I. eski gücünü kaybettiği,
II. Mısır'da vergiler padişah adına toplanacak ve vergilerin dörtte biri İstanbul'a gönderilecektir.
II. topraklarını koruyacak güçte olmadığı,
III. Mehmet Ali Paşa, Osmanlı donanmasını iade edecektir.
III. fetih politikasını uyguladığı
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Bu maddelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına uygun olduğu savunulabilir?
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
A) Yalnız I
.
B) Yalnız II
D) I ve II
8.
12.
Fransız İhtilali’nden sonra Sırbistan, Yunanistan, Karadağ
ve Romanya Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
II. Avrupalı devletler, ihtilal ile ortaya çıkan fikirlere karşı
gerekli tedbirleri almıştır.
–
Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya yardım
gönderecek, ancak masraflar Osmanlı Devleti tarafından karşılanacak,
–
Osmanlı Devleti gerekli gördüğü hallerde Rusya'nın isteğiyle Boğazları diğer devletlerin savaş gemilerine kapatacaktır.
D) II ve III
9.
E) I, II ve III
N
R
Ö
–
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
.
A) Yalnız I
D) I ve II
13.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
–
Tunus'un Fransızlar tarafından işgal edilmesi,
–
Girit'in Yunanistan tarafından işgal edilmesi,
Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında İngiltere ve Rusya'nın desteğini almıştır.
–
Bulgaristan'ın bağımsız olması,
–
İngilizlerin Mısır'ı işgal etmesi
gelişmelerine göre,
I. Osmanlı Devleti'nin fetih politikası devam etmektedir.
I. Osmanlı Devleti'nin dağılması hızlanmıştır.
II. Osmanlı Devleti denge politikası izlemektedir.
II. Milliyetçilik akımı önemini yitirmiştir.
III. İngiltere Osmanlı Devleti'ni korumaktan vazgeçmiştir.
III. Denge siyaseti uygulanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
D) I ve II
.
XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyılın başlarında,
Mehmet Ali Paşa'nın isyanını bastırmak için Rusya'dan
yardım istemiştir.
Buna göre,
10.
III. Osmanlı Devleti ulusçuluk isyanlarını engelleyememiştir.
C) Yalnız III
Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda,
–
I. Rusya'nın Karadeniz'de güvenliği artmıştır.
II. Boğazlar Rusya'ya verilmiştir.
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
R
İ
T
K
E
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
.
Bu maddelere bakılarak,
III. İhtilalin yaydığı fikirler Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğüne zarar vermiştir.
A) Yalnız I
E) II ve III
Hünkar İskelesi Antlaşması'na göre,
Buna göre,
I. Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlere karşı gerekli önlemlerini almıştır.
C) Yalnız III
A) Yalnız I
.
14.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda toprak kaybetmesi sonucu sınırları daralmasına rağmen ülke içindeki nüfus giderek artmıştır.
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
.
İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları ele geçirmek ve
pazarlarına sahip olmak isteyen Almanya, Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmuştur.
Bu durumun sonuçları arasında,
Buna göre,
I. tüketimin artması,
I. İngiltere ve Almanya arasında ekonomik rekabet vardır.
II. şehir nüfusunun artması,
III. Türk azınlık sorununun azalması
II. Osmanlı Devleti ile Almanya arasında yakınlaşma vardır.
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
III. Almanya, İngiltere'nin sömürgelerini ele geçirmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 22 CA
1.C
2.C
3.C
4.B
5.E
6.A
7.A
8.C
9.D
C) Yalnız III
E) II ve III
10.D
11.D
12.E
.
13.E
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
4.
Osmanlı Devleti'nde,
I. idari birim olarak muhtarlıkların kurulması,
I. Tüketim çeşitlerinde azalma olmuştur.
III. ayanların yetkilerinin arttırılması
uygulamalarından hangileri devlet otoritesinin zayıflamasına neden olan etkenlerden olduğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
XIX. yüzyılda Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarına girmiş,
diğer yandan hammadde ihracatı yoğunluk kazanmıştır.
Bu duruma göre,
II. Batı ile diplomatik ilişkilerin kurulması,
II. Yerli malı üretiminin ekonomideki payı azalmıştır.
III. Gümrük vergileri artmıştır.
C) Yalnız III
E) I ve III
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
.
R
İ
T
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
2.
K
E
Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki uygulamalardan hangisi meclise dayalı yönetimin sürdürülmek istendiğinin
göstergesi olamaz?
5.
A) Milletvekillerinin meclise karşı sorumlu olması ilkesinin
kabul edilmesi
N
R
Ö
B) Ordunun meşrutiyet rejimini koruması
I. adalet,
vergilerin gelirlere göre toplanması,
–
mahkemelerin herkese açık olması,
–
herkesin kanun önünde eşit olması,
–
müsadere usulünün kaldırılıp miras hakkının kabul edilmesi
maddeleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
olarak kabul edilebilir?
A) Fermanın Avrupalı devletlerin baskısıyla kabul edildiğinin
kavramlarından hangilerine değinilmemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
6.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda yapılan,
I. devlet yönetimine bakanlık usulünün getirilmesi,
II. ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi,
III. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
ıslahatları ile ilgili olduğu alanın eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Askeri
Yönetim
Eğitim
A)
I
II
III
B)
I
III
II
B) Mutlak monarşinin kısıtlanıp kanun üstünlüğüne geçildiğinin
C)
II
I
III
C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının düşünüldüğünün
D)
III
I
II
D) Ayanların devlet tarafından tanındığının
E)
III
II
I
E) Halkın yönetime ortak olduğunun
.
III. kişi hakları
E) Uluslararası antlaşmaların meclis tarafından onaylanması ilkesinin getirilmesi
–
E) II ve III
Sultan Abdülmecit, vergilerin herkesin gelirine göre toplanmasını, mahkemelerin açık yapılmasını, kimsenin haksız
yere yargılanmadan idam edilmemesini öngören Tanzimat
Fermanı'nın ilan edilmesine izin vermiştir.
II. bağımsızlık,
D) Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından atanmalarının sürmesi
Tanzimat Fermanı'nın,
C) Yalnız III
Yukarıda açıklamaya göre bu fermanda,
C) Padişahın meclisi açma ve kapama yetkisinin kaldırılması
3.
24
Osmanlı’da En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
24
Osmanlı’da En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
7.
11.
Tanzimat Fermanı ile,
–
hiç kimsenin haksız yere ve yargılanmadan idam edilmemesi,
–
herkesin kendi mal ve mülküne sahip olması
I. Meşrutiyet döneminin sona ermesinin ardından 1908'de
Osmanlı Mebuslar Meclisi tekrar açılarak, halkın katılımıyla yeni seçimler yapılmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre öncelikle aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
ilkeleri kabul edilmiştir.
A) Demokrasinin belli bir dönem kesintiye uğradığı
Aşağıdakilerden hangisinde bu ilkelerde gözetilenler
eşleştirilmiştir?
B) Milliyetçilik isyanlarının hızlandığı
C) Halkın ilk kez yönetime katıldığı
A) Adalet - Bağımsızlık
D) Azınlık haklarının genişletildiği
B) Eşitlik - Adalet
E) Veraset sisteminin değiştiği
C) Adalet - Özel mülkiyet
D) Özgürlük - Eşitlik
E) Egemenlik - Özel mülkiyet
8.
12.
Osmanlı Devleti'nin Mebuslar Meclisi'nde azınlıklara da
temsil hakkını tanımış olmasında,
I. müsadere usulünün kaldırılması,
I. devletin bütünlüğünü koruma,
II. illerin merkeze bağlanması,
K
E
II. meclisin devamlılığını sağlama,
III. ayanlığın kaldırılması
III. Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmasını önleme
hangilerini amaçlamış olabilir?
B) Yalnız II
9.
A) Yalnız I
C) Yalnız III
N
R
Ö
D) I ve II
faaliyetlerinden hangileri merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir?
E) I ve III
.
Yatay hareketlilik, bir toplumun ülke coğrafyası üzerindeki
bir köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye göç
etmesidir.
Buna göre,
D) I ve III
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
13.
.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan
azınlıklara sosyal ve siyasal haklar vermiştir.
C) Milliyetçilik isyanlarına engel olma
D) İçişlerine müdahaleyi engelleme
E) Devletin bütünlüğünü koruma
durumlarından hangileri yatay hareketliliğe örnek olarak gösterilebilir?
10.
E) II ve III
B) Osmanlıcılık fikriyle toplum birliği sağlama
III. köylülerin topraklarını bırakarak şehirlere yönelmesi
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Azınlıkların koruyuculuğunu büyük devletlere bırakma
II. medrese sistemi içinde eğitim - öğretim gören bir kişinin müderris olması,
D) I ve III
B) Yalnız II
Bu gelişmeye göre aşağıdakilerden hangilerinin amaçlanmış olduğu söylenemez?
I. kaybedilen topraklardan gelen halkın Anadolu köylerine yerleştirilmesi,
A) Yalnız I
R
İ
T
II. Mahmut döneminde,
C) Yalnız III
E) II ve III
.
14.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gerçekleştirilen aşağıdaki uygulamalardan hangisiyle ulusal iradenin yönetimdeki etkisi artırılmıştır?
Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketleri sonucunda,
I. Tanzimat Fermanı,
A) Mebuslar Meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmesi
II. Islahat Fermanı,
B) Ekonomik özgürlüklerin genişletilmesi
III. Kanunuesasi'nin ilanı
C) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
D) Padişah otoritesinin güçlendirilmesi
durumlarından hangileri halkın padişahın yanında yönetime katılmasını sağlamıştır?
E) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 23 CA
1.C
2.E
3.D
4.E
5.B
6.D
7.C
8.C
9.B
10.D
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11.E
12.A
13.A
14.C
.
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
Tanzimat Fermanı ile Osmanlı toplumunda askerlik işleri
düzenlenmiş, herkesin askerlik yapması kuralı getirilmiş,
askere alma ve terhis işlemleri kurallara bağlanmıştır.
4.
Bu uygulama sonucunda,
Kanunuesasi'de yer alan,
–
Saltanat hakkı Osmanlı soyunun en büyük erkek üyesine aittir.
–
Kanun teklifini sadece hükümet yapabilecektir.
I. askerlik sisteminin ocak şeklinden bir vatan görevine
dönüşmesi,
–
Hükümet padişaha karşı sorumludur.
II. gayrimüslimlerin de zorunlu askerlik yapması
maddelerine göre,
III. asker sayısının artması
I. Padişah yetkileri ulusal iradenin üstündedir.
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?
II. Meclis danışma organı niteliğindedir.
III. Padişahın yasama yetkisi sınırlanmıştır.
A) Yalnız I
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
K
E
N
R
Ö
II. Mahmut döneminde yapılan,
I. ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi,
II. polis ve posta teşkilatının kurulması,
III. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
5.
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
C) Yalnız III
E) I ve III
II. Padişah otoritesi kanunlarla pekişmiştir.
III. Avrupa hukuk sistemi benimsenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Tanzimat Fermanı, modern anlamda vatandaşlık haklarının güvence altına alınması ve kötü idareye son verilmesi
amacına yöneliktir.
Tanzimat Fermanı'nın,
6.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
I. Meşrutiyet döneminde halkın katılımıyla seçimler yapılmış ve Osmanlı Mebuslar Meclisi açılmıştır.
Buna göre,
II. Veraset sistemi değişmiştir.
II. Mahkemeler herkese açık olacak ve hiç kimse haksız
yere idam edilmeyecektir.
III. Demokratik bir ortam oluşmuştur.
III. Rüşvet ve iltimas kaldırılacaktır.
A) Yalnız I
maddelerinden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
D) I ve II
B) Yalnız II
.
I. Halk yönetime katılmıştır.
I. Bütün halkın namus, can ve mal güvenliği devletin güvencesi altında olacaktır.
A) Yalnız I
.
I. Osmanlı Devleti demokratikleşme yolunda önemli bir
adım atmıştır.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde kanun gücü her
gücün üzerinde olduğu kabul edilmiştir.
Bu bilgiye göre,
ıslahatlarından hangileri devlet otoritesinin güçlendirilmesine yöneliktir?
A) Yalnız I
R
İ
T
A) Yalnız I
D) I ve II
2.
25
Osmanlı’da En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
25
Osmanlı’da En Uzun Yüzyıl (XIX. Yüzyıl)
7.
10.
Osmanlı Devleti'nde eğitim alanında ilk yenilik hareketi askeri okulların açılmasıyla başlamış, daha sonra Tıbbiye,
Cerrahhane-i Memure, İdadi (Lise), Rüşdiye (ortaokul) gibi okullar da açılmıştır.
Bu bilgilere bakarak Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminde,
Buna göre,
I. Meşrutiyetin ilanı,
I. batılılaşmanın başladığı,
II. Islahat Fermanı,
II. ilköğretimin zorunlu hale getirildiği,
III. Sened-i İttifak Sözleşmesi
III. kız çocuklarının da okula gönderilerek karma eğitimin
başladığı
gelişmelerinden hangilerinin yukarıdaki amaca uygun
olduğu söylenebilir?
gelişmelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
N
R
Ö
I. Çok partili siyasi yaşama geçilmiştir.
11.
III. Osmanlı Devleti’nin yönetim şekli değişmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
D) II ve III
.
R
İ
T
I. İlköğretim zorunlu hale geldi.
II. Mektebitıbbiye açıldı.
III. Avrupa'ya öğrenci gönderildi.
Yukarıda belirtilen II. Mahmut dönemi çalışmalarından
hangilerinde Osmanlı Devleti'nin eğitim konusunda Avrupa'yı örnek aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
II. Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışılması önlenmek istenilmiştir.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
K
E
Yalnız bu bilgilere göre,
9.
D) I ve II
Tanzimat döneminde yetişen Genç Osmanlılar, Osmanlı
Devleti'nin dağılmasını ve dış müdaheleleri önlemek için,
devletin bütün kesimlerinde, özellikle kurulacak bir parlamentoda, toplumun bütün zümrelereninin toplum içindeki
varlıkları oranında temsil edilmelerini öngören bir yapılanmayı sağlamak için padişahı zorlamışlar ve bunun sonucu
olarak, 1876'da Kanunuesasi’yi ilan ettirmişlerdir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
.
Körfez Yayınları
8.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, büyük devletlerin içişlerine karışmasına engel olmak ve devletin ulusçuluk hareketleriyle
dağılmasını önlemek amacıyla azınlıklara geniş haklar vermiştir.
D) II ve III
12.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Osmanlı Devleti'nde halk tarafından seçilen ayanlara, Sened-i İttifak Sözleşmesi ile vergi toplama ve bulundukları
bölgelerin güvenliğini sağlama yetkileri verilmiştir.
Buna göre,
I. Ayanların varlığı tanınmıştır.
II. Ayanların halk üzerindeki etkisi artmıştır.
III. Halk ayanların çalışmalarından memnun kalmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
“Osmanlı Devleti'nde I. ve II. Meşrutiyetin ilanı demokratikleşme yönünde bir ilerleme sayılmakla birlikte yönetim
anlayışında önemli bir değişim sağlamamış, Kanunuesasi
bir yönüyle mutlakiyeti kanunlaştırmıştır.”
13.
Bu durumun değiştirilmesine yönelik olarak, 1909’da
Kanunuesasi'de yapılan;
C) I ve II
E) II ve III
.
II. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti'nde ilk defa nüfus
sayımı yapılmıştır. Askeri amaçlı bu nüfus sayımında sadece erkekler sayılmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti'nde,
I. Ayan Meclisi üyelerinin Padişah tarafından atanması,
I. asker ihtiyacının karşılanmak istendiği,
II. Padişahın veto hakkının sınırlandırılması,
II. Batı tarzında yeni bir ordu kurulduğu,
III. Hükümetin Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumlu olması
III. İstanbul’da nüfus artışının kontrol altında tutulmaya çalışıldığı
düzenlemelerinden hangilerinin, milli iradeye üstünlük
kazandırmaya yönelik olduğu söylenemez?
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 24 CA
1.D
C) Yalnız III
E) II ve III
2.D
3.B
4.D
.
5.B
6.D
B) Yalnız II
D) I ve II
7.C
8.E
9.D
10.A
C) Yalnız III
E) II ve III
11.A
12.E
13.A
.
14.C
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
Ahi (lonca) teşkilatı, esnaf ve zanaatkarlar arasında birlik
ve dayanışmayı sağlama, fiyatları belirleme, kalite kontrolü
yapma ve haksız rekabeti önleme gibi önemli görevler yapmıştır.
4.
Osmanlı Devleti, Kuruluş, Yükseliş ve Duraklama dönemlerinde sınırlarını genişletmiş, çeşitli din ve millete mensup
toplumları egemenliği altına almıştır.
Osmanlı Devleti'nin farklı din ve millete mensup toplumları uzun süre egemenliği altında tutmasında,
Buna göre,
I. Sanayi İnkılabı,
I. hoşgörü politikası,
II. gümrük vergilerinin düşürülmesi,
II. asimile politikası uygulamaması,
III. zarara uğrayan tüccarların zararının karşılanması
III. ayanlarla Sened–i İttifak'ı imzalaması
gelişmelerinden hangileri Ahi teşkilatının giderek zayıflamasına neden olduğu savunulabilir?
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
D) I ve II
.
K
E
II. iskan politikası,
Türklerde devlet ve memleket yönetiminde hükümdara yardımcı bir takım kurum ve memurluklar bulunmuştur.
N
R
Ö
III. tımar sistemi
A) Yalnız I
D) II ve III
II. Büyük Selçuklularda sultanın bazı işleri divana bırakması,
III. Osmanlı Devleti’nde padişahın divana başkanlık etme
işini veziriazama bırakması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3.
B) Yönetici olacak kişilerin, devrin şartlarına göre yetiştirilmesini sağlamak
D) Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak
.
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
.
I. Öşür, haraç, cizye
II. Müsadere
Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin
gelir kaynakları arasında yer almaz?
.
A) Azınlıklardan devlet yönetiminde yararlanmak
C) Devlet kadrolarında devşirmelerin etkisini azaltmak
E) II ve III
III. Cülus, ulufe
Kuruluş döneminde yönetici, devlet adamı ve kadılar medreselerden yetişirdi. Yükseliş döneminde ise Osmanlı devlet ve toplum hayatına komutan, idareci, usta ve sanatkar
yetiştirmek için Topkapı sarayında Enderun mektebi açılmıştır." diyen bir tarihçi, böyle bir uygulamanın nedeni
olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir?
E) Ulusal bütünlüğü sağlamak
6.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
I. Göktürklerde hükümdarın bazı konuları kurultaya getirmesi ve bu konuların tartışılması,
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
B) Yalnız II
Osmanlı beyliğinin kısa zamanda büyümesi ve büyük
bir devlet haline gelmesinde,
I. taht mücadelesi,
Bu yargıya,
R
İ
T
A) Yalnız I
C) Yalnız III
5.
2.
26
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
7.
C) Yalnız III
E) I ve III
.
XIX. yüzyılda kapitülasyonlara dayanarak Avrupalı devletler Osmanlı ülkesinde şirketler ve bankalar kurdular. Yol,
köprü, liman, demiryolu, tünel, tramvay, elektrik, havagazı
gibi işletmelerin yapımı yabancı şirketler arasında paylaşıldı.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yabancı şirketlerin ekonomideki etkisi artmıştır.
B) Düyunuumumiye kurulmuştur.
C) Ülkede yabancı şirketlerin kurulması sınırlandırılmıştır.
D) Bazı kuruluşlar millileştirilmiştir.
E) Kapitülasyonların kaldırılması için çalışmalar başlamıştır.
26
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
8.
12.
Osmanlı Kuruluş ve Yükseliş dönemlerinde beylerbeyi, bulundukları bölgenin en büyük askeri, sivil yöneticisi ve aynı zamanda tımarlı sipahilerin komutanıydı.
Buna göre,
Buna göre lonca teşkilatı hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
I. Beylerbeyi en yetkili taşra yöneticisidir.
II. Devlet işlerinin çabuk görülmesi için yetkiler beylerbeyinde toplanmıştır.
A) Tüketici hakları korunmuştur.
III. Merkez isyanlarını önlemede etkin rol oynamışlardır.
B) Üretimde kalite kontrolü sağlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
9.
C) Haksız rekabet engellenmeye çalışılmıştır.
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
D) Haksızlıklar karşısında isyanlar çıkarmışlardır.
E) I, II ve III
E) Fiyatlar tespit edilirken uzman kimseler söz sahibi olmuştur.
Sınırlar genişledikçe uzak eyaletlerde vergilerin toplanması zorlaşmış bu nedenle bu eyaletlerin vergileri açık artırma
yoluyla birkaç yıllığına peşin para karşılığı mültezim denilen kişilere bırakılmış ve bu sisteme iltizam denilmiştir.
13.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Osmanlı Devleti'nin toprakları genişlemiştir.
B) İltizam sistemi merkeze uzak eyaletlerde uygulanmıştır.
R
İ
T
–
Çiftbozan vergisinin alınması
–
Bataklık alanlarının kurutulması
–
Çift hayvanının temin edilmesi
–
Tohumluk sağlanması
Osmanlı Devleti çiftçilere karşı yukarıdaki yolları izlemekle aşağıdakilerden en çok hangisini amaçlamış
olabilir?
K
E
C) İltizamlar devlet memurlarına maaşları karşılığı verilmiştir.
D) Toprak gelirleri peşin alınarak önemli gelir elde edilmiştir.
A) Tımar sistemini ayakta tutmayı
E) Vergilerin toplanmasındaki sıkıntılar çözülmeye çalışılmıştır.
C) Tarım arazilerini artırmayı
Osmanlı Devleti’nde orta ve yüksek öğretim kurumlarının temelini medreseler meydana getiriyordu. Osmanlı Devleti’nin
ilk dönemlerinde bu medreselerde eğitim vermek üzere diğer İslam devletlerinden Anadolu’ya bazı bilim adamları getirilmiş ve bu sayede müftü, kadı, doktor, astronom, matematikçi ve din bilginleri başta olmak üzere Osmanlı aydınları yetiştirilmiştir.
Buna göre,
B) Kaliteli ürün elde etmeyi
D) Ekonomiyi tarıma dayandırmayı
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
Osmanlı Lonca teşkilatında mesleğin sırlarını iyi bilen, malların kalitesi hakkında görüş bildiren, fiyatların belirlenmesinde yardımcı olan iki uzman (ehl–i hibre) bulunurdu.
Kanunlarda belirtilen kurallar dışına çıkmak suç sayılırdı.
E) Üretimde artış ve devamlılığı sağlamayı
14.
Osmanlı Devlet yönetiminde,
I. Divan örgütü yerine bakanlıkların oluşturulması,
I. İslam ülkeleri arasında kültürel ilişkilere önem verildiği
II. Ayanlarla Sened-i İttifak’ın imzalanması,
II. Eğitimde diğer İslam devletlerinin daha ileri bir düzeyde olduğu
III. Mebuslar Meclisi’nin açılması
III. Osmanlı kültürünün gelişmesi ve yayılmasının yavaşladığı
durumlarından hangilerinde padişahın otoritesinde bir
zayıflama olduğundan söz edilemez?
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
E) II ve III
.
11.
15.
Osmanlı Devleti’nde eğitim medreselerde ücretsiz olarak
yapılmış ayrıca öğrencilerine burs olanağı da sağlanmıştır.
Buna göre,
Osmanlı Devleti’nde devlet memurlarına maaş yerine toprak gelirleri verilmiştir.
Buna göre,
I. Eğitim teşvik edilmektedir.
I. Tarımsal üretimin sürekliliği sağlanmıştır.
II. Sosyal devlet anlayışı önemsenmiştir.
III. Laik eğitim benimsenmiştir.
II. Tarımsal üretimin denetlenmesi kolaylaşmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
III. Devlet hazinesinden para harcamadan, memur maaşları ödenmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
E) I, II ve III.AAA
A) Yalnız I
AAAAAAAAAA
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 25 CA
1.E
2.D
3.E
4.D
5.A
6.B
7.A
8.D
9.A
C) I ve II
E) I, II ve III
10.D
11.E
12.C
.
13.A
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
27
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
4.
Osmanlı Devleti'nde görülen,
I. XIX. yüzyılda batı tarzı askeri okullar açılması,
II. azınlık okullarının kilisenin denetiminde olması,
Tanım : Bir toplumda sınıflar arasındaki geçişe dikey hareketlilik, ülke toprakları üzerinden bir bölgeden diğer bir bölgeye veya köyden şehre yapılan göçlere ise yatay
hareketlilik denir.
III. devlet adamı yetiştirmek için Enderun mektebinin açılması
Buna göre,
gelişmelerinden hangileri eğitim sisteminin laik olmadığının bir göstergesi olabilir?
II. reayadan bir kişinin askeri sınıfa geçmesi,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
I. Şeyhülislam ve sadrazamın emekli olması,
III. Anadolu'da bazı Türk ailelerin Balkanlara yerleşmesi
C) Yalnız III
E) II ve III
R
İ
T
durumlarından hangileri yatay hareketliliğe örnek gösterilebilir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
I. Devletin geleceği için kardeş katli uygundur.
II. Devlet hükümdar ve çocuklarının malıdır.
5.
XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasının sonucunda köylüler topraklarını bırakarak şehre göç etmiş, tımarlı sipahilerin sayıları azalmıştır.
I. eğitim,
II. askeri,
uygulamalarından hangileri veraset sistemindeki belirsizliği kesin olarak ortadan kaldırdığı savunulabilir?
III. ekonomi
A) Yalnız I
alanlarından hangilerinde etkili olmuştur?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6.
C) Yalnız III
E) I,II ve III
.
Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler ibadetlerini özgürce
yerine getirebilirler ve kendilerine ait mahkemelerde yargılanabilirlerdi.
Buna göre,
I. hoşgörülü siyaset izlenmesi,
I. Hoşgörülü bir yönetim vardır.
II. kültürel çeşitliliğin yaşanması,
II. Hukuk birliği yoktur.
III. millet olgusunun gelişmemesi
III. Müslüman olmayanlar yönetime katılmıştır.
sonuçlarından hangilerine olanak sağlamıştır?
D) I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
Bu durum,
B) Yalnız II
A) Yalnız I
.
Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısı çeşitli etnik gruplardan oluşmuştur.
A) Yalnız I
.
Buna göre tımar sisteminin bozulması,
III. Hükümdarlık hakkı hanedana mensup en büyük erkeğe aittir.
3.
E) II ve III
K
E
N
R
Ö
Osmanlı Devleti'ndeki,
C) Yalnız III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
27
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
7.
11.
Osmanlı Devleti'nde tüm yetkiler padişahın ve onu temsil
eden divanın elinde toplanmıştır. Devlet işleri bu mecliste
görülür ve padişahın onayına sunulurdu.
I. vakıf sisteminin çok gelişmiş olması,
II. yönetim hakkının Osmanlı hanedanına ait olması,
Buna göre,
I. Divan üst düzey bir yönetim organıdır.
III. her padişah değişikliğinde cülus bahşişi dağıtılması
II. Divan danışma meclisi özelliği gösterir.
gelişmelerinden hangileri sosyal devlet anlayışını gösterir?
III. Divana padişah başkanlık eder.
A) Yalnız I
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) II ve III
Osmanlı Devleti'nde toprağını kullanmayan ve nedensiz
olarak arka arkaya üç yıl boş bırakanların toprakları devlet
tarafından alınır, başkasına verilirdi.
Buna göre,
E) II ve III
.
Fatih Sultan Mehmet, imparatorluğun değişik bölgelerinde
Türklere ait olan çeşitli toplumsal ve hukuksal kuralları sistemleştirerek yasa biçiminde toplayan ilk Osmanlı padişahıdır. Devletten imparatorluğa geçişte önemli rol oynayan
bu kanunnameye göre şehzadelerin “nizam-ı alem” için katledilebileceği hükmü de yer almıştır.
R
İ
T
Yukarıdaki paragrafa göre,
I. Üretimde süreklilik sağlanmak istenmiştir.
I. ilk kanunnamenin hazırlandığı,
II. Topraklar denetim altında tutulmuştur.
K
E
II. padişahın mutlak otoritesinin arttığı,
III. Vakıf toprakları değerlendirilmiştir.
III. taht kavgalarının sona erdiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
gelişmelerinden öncelikle hangilerine ulaşılabilir?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
N
R
Ö
A) Yalnız I
.
Osmanlı Devleti'nde has araziler hanedan mensuplarına
ve vezirlere, zeamet toprakları kadılara, tımarlar ise askerlere kiraya verilirdi.
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
D) I ve II
13.
I. etnik kökenleri,
Osmanlı Devleti’nde,
durumlarından hangileri "ulusçuluk" anlayışına örnek
olarak gösterilemez?
A) Yalnız I
özelliklerinden hangileri dikkate alınmıştır?
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
II. devletlerarası yazışmaların Türkçe yapılması,
III. yetişmiş oldukları bölgeleri
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
III. Balkanlara Türkmenlerin yerleştirilmesi
II. rütbe ve dereceleri,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I. hükümdarlara sultan ünvanı verilmesi,
Buna göre toprakların dağıtımında devlet adamlarının,
10.
C) Yalnız III
.
12.
9.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve II
D) I ve III
8.
Osmanlı Devleti'nde,
E) II ve III
.
.
14.
Osmanlı Devleti'nde vakıf sistemi çok gelişmiştir. Kurulan
vakıflarla din ve ırk ayrımı gözetilmeksizin halka hizmet sunulmuştur.
Buna göre,
Osmanlı Devleti’nde,
–
yönetici sayısının artırılması,
–
yeni askeri birliklerin kurulması,
–
mali teşkilatın kurulması
I. Sosyal devlet anlayışı vardır.
gelişmelerinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi
gösterilebilir?
II. Anadolu'da siyasi birlik sağlanmıştır.
A) Fetih hareketlerinin hızlanması
III. Hoşgörülü ve adaletli bir yönetim uygulanmıştır.
B) Merkezi otoritenin güçlenmesi
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) Saltanat sisteminin değişmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 26 CA
1.D
2.E
3.B
D) Ganimetlerin artması
C) Yalnız III
E) I, II ve III
4.D
5.D
E) Sınırların daralması
.
6.C
7.A
8.C
9.C
10.C
11.D
12.D
13.E
14.A
15.E
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
28
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki politikalarından hangisinde yeni fetihler gerçekleştirme amacı yoktur?
4.
A) Akıncılara önem verilmesi
B) Tımar sisteminin uygulanması
Osmanlı Devleti'nin Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde
toprakların gelirleri "Has, Zeamet, Tımar" adı altında vezir,
sipahi, emir gibi devlet görevlilerine verilirdi. XVII. yüzyılda
maliyenin bozulmasıyla birlikte vergi toplama sistemindeki
bu usul terkedilmiş ve devlet nakit para ihtiyacını gidermek
için bu topraklarını ihalelerle mültezimlere devretmiştir.
C) Sınır boylarına Türkmenlerin yerleştirilmesi
Buna göre,
D) Bazı devlet ya da beyliklerle akrabalık kurulması
I. 17. yüzyılda vergi toplama sisteminde köklü değişiklikler olmuştur.
E) Şehzadelerin sancağa çıkma usulüne son verilmesi
R
İ
T
II. Ekonominin bozulmasıyla birlikte nakit paraya ihtiyaç
duyulmuştur.
III. Vergi toplama sistemindeki bu değişiklik Avrupa'nın
baskısıyla gerçekleşmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
K
E
A) Yalnız I
D) I ve II
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde esnaf
teşkilatlanması olan Lonca Teşkilatı’nın özelliklerinden
biri değildir?
N
R
Ö
A) Kalite kontrolü yaparak tüketiciyi korumak
B) Esnafı yargılayarak adaleti sağlamak
C) Fiyat kontrolü ile haksız rekabeti önlemek
D) Esnaflar arasında dayanışmayı sağlamak
E) Esnaflar ile devlet arasında iletişimi düzenlemek.
3.
5.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Osmanlı Devleti'nde,
–
Türkmenlerin bir devlet politikası olarak yerleşik hayata geçirilmeye çalışılmasının,
–
Asker yetiştirilmesi karşılığında bazı toprakların gelirlerinin Türkmenlere bırakılmasının,
–
Fethedilen yerlere, Anadolu'dan getirtilen Türkmenlerin
yerleştirilmesinin
nedenleri arasında,
I. Türkmenlerin yönetime katılmalarını sağlamak,
II. tarımsal üretimde sürekliliği gerçekleştirmek,
III. fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak
amaçlarından hangileri gösterilemez?
A) Yalnız I
D) I ve II
Osmanlı Devleti'nde hükümet, eyaletlerin yönetimi ve ordu, doğrudan padişahın şahsına bağlı olarak teşkilatlandırılmıştır.
Bu uygulama ile,
I. güçlü bir merkezi yönetim kurma,
6.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
Eski Türk devletlerinde tahta kimin geçeceği konusu, devletin yıkılmasına kadar giden sorunlara yol açmıştır.
Osmanlı Devleti'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisinin bu sorunun çözümünde diğerlerinden daha etkili olduğu savunulabilir?
A) Ülkenin, devleti yöneten aile fertlerinin malı sayılması
II. Hıristiyan birliğini parçalama,
III. azınlık haklarını kısıtlama
B) Şehzadelerin tecrübe edinmesi için sancaklara vali olarak gönderilmesi
hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?
C) Yönetim hakkının yalnızca erkek çocuklara tanınması
A) Yalnız I
D) Tahta geçme hakkının, ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
.
E) Veziriazamların divan toplantılarını yönetmesi
28
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
7.
10.
Osmanlı Devleti'nde, bugünkü Bakanlar Kurulu'na denk bir
teşkilat olan Divan-ı Hümayun'da, siyasi, idari, askeri, şer'i
ve mali her konudaki şikayet ve davalar görüşülür ve karara bağlanırdı. Divan hangi din ve milletten olursa olsun kadın, erkek her kesimden halka açıktı.
Buna göre,
I. devlet yönetiminde istikrarın bozulduğu,
Bu bilgilere göre,
I. Divan hükümet gibi görev yapardı.
II. sadrazamların yetersiz görüldüğü,
II. Divanda hükümdar seçimi yapılırdı.
III. sadrazamların Enderun mektebinde yetiştiği
III. Devletin mali meseleleri divanda görüşülmezdi.
sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
.
.
Osmanlılarda dirlik arazisini ekip biçenler devlete vermeleri gereken vergiyi devletin göstereceği askerlere, memurlara ve sosyal kurumlara ödemekteydiler. Böylece devlet
memurları ve askerlerin maaşları halk tarafından ödenen
vergilerle karşılanıyordu.
11.
R
İ
T
Osmanlı Devleti’nin,
I. Veziriazamlık müessesesinin kurulması
K
E
II. Rumeli beylerbeyliğinin oluşturulması
III. Sancağa çıkma sisteminin uygulanması
Buna göre,
uygulamalarından hangileri ile ülke yönetimini kolaylaştırmak amaçlanmış olabilir?
I. Devlet, üretimi denetim altına almıştır.
II. Hazineye doğrudan yük olmadan büyük bir orduya sahip olunmuştur.
N
R
Ö
III. Kapıkulu Ocağı'nın düzenlenmesinde etkili olunmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
9.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
C) Yalnız III
E) II ve III
A) Yalnız I
Körfez Yayınları
8.
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan XVII. yüzyıla kadar 300
yıllık süre içinde 55 sadrazam işbaşına geçtiği halde, sadece XVII. yüzyılda 61 kişi sadrazam olmuştur.
D) I ve II
12.
.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Osmanlı Devleti’nde devlet adamı yetiştirmek için Enderun Mektebi’nin kurulması aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
A) Eğitimin yaygınlaştırıldığı
B) Yetenekli asker yetiştirildiği
C) Yönetimin tek elde toplandığı
D) Üretimde sürekliliğin sağlandığı
E) Yönetici ihtiyacının ortaya çıktığı
Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri sayısı,
–
XVI. yüzyılda 12.000,
–
XVII. yüzyılda 37.000,
–
XVIII. yüzyılda 70.000
13.
kadardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu hazırlığı sağlayabilmek için
yapılan en önemli uygulamadır?
Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri sayısının artmasının
bir sonucu olarak gösterilemez?
A) Kafes sisteminin getirilmesi
A) Ocağın devlet içinde büyüyen bir güç haline gelmesi
B) Kardeş katline izin verilmesi
B) Merkez İsyanları’nın bastırılmasının zorlaşması
C) Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi
C) Asker sayısı ile birlikte sınırların genişlemesi
D) Ekber ve erşed usulünün sona erdirilmesi
D) Ekonomik giderlerin artması
E) Hanedanın en yaşlı üyesinin tahta geçmesi
E) Askerlerin yönetimde etkisinin artması
Test 27 CA
1.B
2.C
3.E
Osmanlı Devleti’nde hükümdarlık makamına sadece hanedanın erkek bireyleri geçebiliyordu. Hükümdarın erkek çocuklarından herbiri hükümdar olabilme şansına sahip
olduğu için her an tahta geçmeye hazır olması gerekiyordu.
4.C
5.D
6.D
7.C
8.D
9.B
10.D
11.A
12.D
13.A
14.A
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
Osmanlı Devleti, I.Balkan Savaşı’nda yüzyıllarca hakimiyetinde yaşayan Balkan milletleri karşısında yenilerek gerilemiş fakat kısa bir süre sonra Edirne ve Kırklareli’ni geri
almış Meriç’e kadar ulaşmıştır.
4.
–
I. Balkan Savaşı'nda, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti'nin karşısında yer aldı.
–
II. Balkan Savaşı'nda, büyük bir Bulgar devletinin ortaya çıkması ve topraklarını Ege Denizi'ne kadar genişletmesi Yunanistan ve Sırbistan'ın tepkisine neden
oldu.
Bu durumun görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin
etkili olduğu söylenebilir?
A) I. Dünya Savaşı’nın etkileri
29
B) Trablusgarb Savaşı’nın sona ermesi
Yalnız bu bilgilere bakarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine kesinlikle ulaşılamaz?
C) Balkan ülkeleri arasındaki anlaşmazlık
A) Devletlerin birbiriyle ilişkileri çıkarlarıyla doğru orantılı-
D) Osmanlı Devleti’nin silah gücünü artırması
R
İ
T
dır.
E) Balkan ülkelerine Rusya’nın saldırması
B) Osmanlı Devleti II. Balkan Savaşı'nda Edirne ve Kırklareli'yi geri almıştır.
C) Sırbistan, Yunanistan, Karadağ devletleri Osmanlı
Devleti'ne karşı savaşmışlardır.
K
E
D) I. Balkan Savaşı'yla, II. Balkan Savaşı birbiriyle bağlantılıdır.
2.
E) Aynı gruptaki devletler, daha sonra karşı karşıya gelebilirler.
I. Balkan Savaşı’yla,
–
Hıristiyan azınlık sorunu büyük ölçüde sona ermiş,
–
Türk azınlık sorunu gündeme gelmiş,
–
Balkanlarda sınır değişiklikleri olmuştur.
N
R
Ö
Buna göre,
5.
I. Hıristiyanların çoğunlukta olduğu toprakların kaybedildiği,
II. Türklerin yaşadığı Balkan topraklarının Osmanlı Devleti'nin elinden çıktığı,
III. Balkan ulusları arasında çatışma yaşandığı
B) Yalnız II
D) I ve III
II. İtalya'nın dünya siyasetinde söz sahibi olmak istemesi
III. İtalya’nın Orta Afrika’nın yeraltı kaynaklarından faydalanmak istemesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Trablusgarp Savaşı’na ortam hazırlayan nedenler arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
Girit meclisi Yunanistan'a bağlanma kararı aldı.
–
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna-Hersek’i
topraklarına kattı.
B) Devletin sınırları küçülmektedir.
E) I, II ve III
I. İngiltere'nin, denge sağlamak için İtalya'nın Trablusgarp’ı işgaline izin vermesi
–
A) Karışıklıklar devam etmektedir.
C) Yalnız III
C) Milliyetçilik isyanları etkilidir.
.
3.
Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.
Bu gelişmelere göre Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
–
D) Osmanlı Devleti denge politikası izlemektedir.
E) Osmanlı Devleti dağılmayı engelleyememektedir.
6.
Osmanlı Devleti, İtalya'nın Trablusgarb ve Bingazi'ye saldırması üzerine, büyük devletlerin savaşı durdurmalarını
istemiş, ancak bu devletler tarafsız kalacaklarını ilan etmişlerdir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan Savaşları'nın başlaması
B) Osmanlı Devleti'nin çok güçlü olması
C) Avrupalı devletlerin birbirleriyle savaşması
D) Avrupalı devletlerin soruna barışçı yollarla yaklaşması
E) İtalya’nın savaş açmadan önce bu devletlerle anlaşmış
olması
29
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
7.
10.
II. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Antlaşması'nda
yer alan,
–
Bulgaristan'da kalan Türkler isterlerse dört yıl içinde
Osmanlı topraklarına göç edebilecektir.
–
Kanun önünde Türkler Bulgarlarla eşit haklara sahip
olacak ve mülkiyet hakları saklı tutulacaktır.
Osmanlı Devleti'nde Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncelerinin zayıflayarak Türkçülük düşüncesinin güçlenmesinde,
I. Fransız İhtilali’nin yaygınlaşması,
II. Avrupa’da Reform hareketlerinin yaşanması,
III. Balkanlarda milliyetçilik hareketlerinin görülmesi
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
maddelerine göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
A) Milliyetçilik düşüncesi önem kazanmıştır.
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
.
B) Osmanlı Devleti'nde Türk nüfusu artmıştır.
C) Bulgaristan'daki Türklerin hakları korunmuştur.
D) Bulgaristan ekonomik yönden zayıf duruma düşmüştür.
R
İ
T
E) Bulgaristan'da kalan Türkler azınlık durumuna düşmüştür.
–
K
E
N
R
Ö
–
11.
Almanya ile Rusya arasında 1887 yılında güvence anlaşması yapılması
Alman imparatorunun 1889 yılında İstanbul'a gelip Osmanlı Devleti'ni destekleme sözü vermesi
Yukarıdaki gelişmeler XX. yüzyılda aşağıdakilerden
hangisine neden olmamıştır?
A) Almanya'nın Yakındoğu’da etkinliğinin artmasına
B) Osmanlı Devleti’nin daha uzun yaşamasına
C) Rus - Alman çıkarlarının çatışmasına
D) Rusların yeni ittifak arayışlarına
Körfez Yayınları
8.
Yukarıdaki bilgilere göre,
I. kültürel yakınlık,
II. coğrafi yakınlık,
III. hammadde arayışı
durumlarından hangileri, İtalya’nın Trablusgarp’ı işgaline gerekçe olamaz?
E) Çarlık Rusyası’nın yıkılmasına
9.
A) Yalnız I
–
Rus - Japon savaşında Japonların Rusları yenip etki
alanını genişletmeleri
12.
Test 28 CA
1.E
3.A
XIX. ve XX. yüzyıllarda milliyetçilik düşüncesiyle birçok toprak parçası Osmanlı Devleti’nden ayrılmıştır.
A) Bulgaristan
B) Romanya
D) Trablusgarp
C) Sırbistan
E) Arabistan
C) Ümmetçilik
E) Adem-i merkeziyetçilik
2.B
.
Osmanlı Devleti’nden ayrılan ülkelerden hangisi bu
açıklamanın dışında kalır?
Yukarıdaki gelişmeler Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin güçlenmesini etkilemiş olabilir?
D) İslamcılık
C) Yalnız III
E) I ve III
.
Japonların ulusal bütünlüğü sağlayıp modern bir devlet oluşturmaları
B) Turancılık
B) Yalnız II
D) I ve II
–
A) Osmanlıcılık
Siyasi birliğini geç kuran İtalyanlar, kendilerine pazar ve
hammadde aramaya başladılar. İtalya birliğini sağlayıncaya kadar geçen zaman içinde Avrupalı devletler birlikte hareket ederek sömürge olabilecek toprakları ellerine
geçirmişlerdi. Trablusgarp toprakları ise İtalya’nın tam karşısında idi.
4.D
5.A
.
6.D
7.A
8.C
9.C
10.C
11.E
12.E
13.C
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp
ve Balkan Savaşları’nda Almanya'dan umduğu yardımı alamamasına rağmen, I. Dünya Savaşı'na yine de Almanya'nın yanında katılmasında,
4.
I. Türkçülük
II. Ümmetçilik
III. Osmanlıcılık
Osmanlı Devleti’ni yıkılmaktan kurtarmak için savunulan yukarıda fikir akımlarından hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nde de devlet politikası olmuştur?
I. iktidardaki İttihat ve Terakki yöneticilerinin Alman hayranı olması,
II. siyasi yalnızlıktan kurtulma isteği,
A) Yalnız I
III. Osmanlı Devleti'nin Karlofça’dan beri kaybettiği topraklarını geri alma isteği
B) Yalnız II
D) II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
N
R
Ö
I. insan haklarının güvence altına alınması,
II. mutlakiyet yönetimine son verilmesi,
III. kabine sistemine geçilmesi
5.
B) Yalnız II
D) I ve II
I. Daha çok Balkanlarda etkili olmaya çalışılmıştır.
II. Osmanlı Devleti'nde bir dönem en etkili fikir akımıdır.
III. Arapların I. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin safına geçmesi ile zayıflamıştır.
3.
B) Yalnız II
D) I ve II
6.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Kanunuesasi kabul edilerek Osmanlı Devleti'nde ilk kez
parlamento açılmış, halkın temsilcileri meclise girmiştir.
Bu bilgilere göre,
Buna göre,
I. Halk yönetime katılmıştır.
I. hukuk birliğinin sağlanması,
II. bütün yurttaşların kanunlar önünde eşit sayılması,
durumlarından hangilerinin Osmanlıcılık akımıyla ilgili
olduğu söylenemez?
B) Yalnız II
II. Anayasal düzene geçilmiştir.
III. Yönetim şekli değişmiştir.
III. azınlıklara ayrıcalık verilmesi,
D) I ve II
A) Yalnız I
.
Osmanlıcılık, Osmanlı Devleti'nde din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı yurttaşlarını aynı çatı altında birleştirmeyi hedef almış bir fikir akımıdır.
A) Yalnız I
yargılarından hangileri söylenebilir?
C) Yalnız III
E) II ve III
Bütün Müslümanları bir çatı altında toplamayı hedefleyen
İslamcılık akımı I. Meşrutiyet döneminde en fazla uygulanan ve kabul gören akım olmuştur. Fakat I. Dünya Savaşı
sırasında fazla etkili olmamış hatta Arabistan cephelerinde
Osmanlı orduları geri çekilmek zorunda kalmıştır.
Buna göre İslamcılık düşüncesi için,
durumlarından hangileri meşrutiyetin faydalarından
değildir?
A) Yalnız I
.
K
E
Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet, yeni fikirlerin oluşması ve
sonraki devirlere öncülük etmesi açısından çok önemlidir.
Mutlakiyetin yıkılması, millet haklarının daha fazla genişletilmesi ve esaslı bir teminata bağlanılmasını sağlayan sistemin kurulmasına imkan vermiştir.
Buna göre,
C) I ve II
E) I, II ve III
R
İ
T
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
2.
30
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
C) Yalnız III
E) II ve III .
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
30
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
7.
10.
Almanlar, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa katmak için planlar yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin ulaşım imkanları, nüfus, din ve siyasi gücü ile
jeopolitik konumundan yararlanmayı amaçlamış olan Almanya amacına ulaşamamıştır.
Buna göre,
I. Mebuslar Meclisi’nin Misakımilli'yi tanıması,
Buna göre Almanya,
II. II. Meşrutiyet döneminde aydınlar tarafından desteklenmesi,
I. Osmanlı Devleti’nin insan gücünden yararlanmak,
II. yeni cepheler açılarak kendi yükünü azaltmak,
III. Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı’nda yenilmesi
III. halifenin dini ve siyasi gücünü kullanmak
gelişmelerinden hangileri Turancılık hareketini zayıflatan nedenlerden değildir?
amaçlarından hangilerine ulaşamadığı söylenebilir?
A) Yalnız I
Turancılık, bir kültür hareketi olarak başlayan Türkçülük düşüncesinin siyasi yönüdür. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Turancılık düşüncesi etkisini kaybetmiştir.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
.
B) Yalnız II
11.
.
E) I ve III
I. Türkçülük,
R
İ
T
K
E
II. Osmancılık,
III. Ümmetçilik
XIX. yüzyılda ortaya çıkan Osmanlıcılık fikir akımına göre
devlet; dil, ırk ve din farkı gözetmeksizin halkına eşit hak ve
yetkiler vererek yıkılmaktan kurtulabilir.
N
R
Ö
I. Sened-i İttifak'ın kabul edilmesi,
II. Kanunuesasi'nin kabul edilmesi,
III. Mebuslar Meclisi'nin açılması
düşünce akımlarından hangilerinin uygulandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
Körfez Yayınları
Bu bilgiye bakarak,
D) I ve II
12.
gelişmelerinden hangilerinin Osmanlıcılık fikrinin bir
sonucu olarak gerçekleştiği söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yanız III
D) I ve II
9.
E) I ve III
.
Tanzimat Fermanı'yla Osmanlı sınırları içinde yaşayan bütün vatandaşlar Osmanlı sayılmış ve eşit haklara sahip olmuşlardır.
Buna göre,
8.
C) Yalnız III
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yenilmesi sonucu
Balkanlar'dan çekilmesiyle siyasi bakımdan bölgede büyük
bir boşluk ve dengesizlik doğmuştur.
Bu duruma,
.
I. Balkan devletlerinin birbirine düşmesi,
II. II. Balkan Savaşı’nda Romanya'nın Bulgaristan'a karşı savaşa girmesi,
III. toprak paylaşımında anlaşmazlık çıkması
gelişmelerinden hangileri kanıt gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Osmanlı Devleti'nde XIX. ve XX. yüzyıllarda,
–
savaşlarda başarısız olunmuş,
–
idari alanda ıslahat hareketleri görülmüş,
–
birçok fikir akımı ortaya çıkmıştır.
13.
Buna göre XX. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili,
Osmanlı Devleti'nde yeniliklere karşı birçok isyan çıkmıştır.
Bunlardan birisi de rejime karşı ilk isyan olan 31 Mart
Olayı’dır.
Bu olayın aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığı söylenebilir?
I. Merkeziyetçi devlet anlayışı pekişmiştir.
II. Osmanlı Devleti eski gücünü kaybetmiştir.
A) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına
III. Birçok devlet Osmanlı Devleti'ni desteklemiştir.
B) Kanunuesasi’nin ilanına
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Tanzimat Fermanı’na
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
D) II. Meşrutiyet'in ilanına
.
E) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'ya
Test 29 CA
1.C
2.E
3.D
4.B
5.D
6.E
7.D
8.E
9.B
10.C
11.A
12.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
31
I. Dünya Savaşı
I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden birisi de devletlerin kültürel ve dinsel yayılma alanları bulmak için kendi aralarında mücadele etmeleridir.
4.
“Türk egemenliği altında bulunan diğer milletlere de kendilerini yönetme imkanı verilmelidir.”
Wilson İlkeleri'nde yer alan yukarıdaki madde öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Buna duruma,
I. Fransızlar’ın Alsas - Loren bölgesini Almanlar’dan almak istemesi,
A) İtilaf devletleri arasında anlaşmazlık çıkmasına
II. Osmanlı ve Avusturya - Macaristan içindeki değişik milletlerin bağımsızlık hareketleri,
C) Direniş cemiyetlerinin kurulmasına
B) Azınlıkların faaliyetlerini artırmalarına
D) Batı cephesinin oluşturulmasına
III. Rusya’nın panislavizm düşüncesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
R
İ
T
E) Anadolu’nun işgale uğramasına
politikalarından hangileri örnek olarak gösterilebilir?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
5.
Ermenilerin, Wilson ilkelerine dayanarak Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak istemesi üzerine Doğu
Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin aldığı,
K
E
I. Bölgeden hiç bir suretle göç edilmeyecektir.
II. Bilim, iktisat ve din alanında teşkilatlanılacaktır.
2.
III. Doğu vilayetleri gerektiğinde savunulacaktır.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesinde büyük
devletler arasında düşman olduğu iki ülke İngiltere ve Rusya iken, II. Dünya Savaşı öncesi bu devletler Türkiye'ye
dost iki ülke durumuna gelmiştir.
N
R
Ö
kararlarından hangileri ile Türklerin azınlıklara oranla
her yönden daha güçlü tutulması hedeflenmiştir?
A) Yalnız I
Bu bilgilere göre uluslararası ilişkilerde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?
A) Rejim değişikliklerinin
B) Türkiye’nin konumunun
C) Devletlerin konumlarının
D) Devletlerarası çıkarların
D) I ve II
6.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
ABD Başkanı Wilson'ın 8 Ocak 1918'de ilan ettiği ilkelerden biri milliyet prensibine göre toplumların kendi geleceklerinin kendileri tarafından tesbit edilmesini belirtmesidir.
Buna göre Wilson ilkeleriyle ilgili olarak,
E) Askeri ve ekonomik sınırlamaların
3.
B) Yalnız II
I. Çok uluslu devletlerin devamını öngörmüştür.
II. Ulus - devlet anlayışını getirmiştir.
III. Barışın sürekliliğini hedeflemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
İtilaf devletleri, Çanakkale Savaşı’nı kaybedince Rusya’ya
silah ve cephane yardımı yapamadıkları gibi Rusya da ihracat yapamamıştır. Rusya’nın mali durumunun bozulması üzerine güçlenen Bolşevikler gerçekleştirdikleri ihtilalle
Çarlık Rusyası’nı yıkıp savaştan çekilmişlerdir.
Buna göre,
7.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
I. Katolik - Ortodoks mücadelesi yaşanması
II. Devletlerarası bloklaşmaların başlaması
I. ekonomik krizin artması,
III. Hammadde ve sömürge yarışının hızlanması
II. I. Dünya Savaşı’ndan ayrılması,
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri I. Dünya Savaşı öncesinde dünya barışının bozulmasına ortam hazırlamıştır?
III. Rusya’nın Çanakkale savaşlarındaki başarısızlığı
gelişmelerinden hangileri Rusya'da çıkan ihtilalin nedenleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
.
31
I. Dünya Savaşı
8.
12.
I. Boğazlar tüm devletlere açık olacaktır.
II. Galip devletler toprak ve tazminat almayacaktır.
III. Anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmek için Milletler Cemiyeti kurulacaktır.
İtilaf devletlerinin Osmanlı toprakları üzerindeki anlaşmazlıklarının konferans sonrasında da devam ettiğine
kanıt olarak,
Wilson İlkeleri'nin yukarıdaki maddelerinden hangilerinin galip devletlerin çıkarına ters düştüğü söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
I. Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmalarının en
sonuncusunun Osmanlı Devleti ile yapılması,
C) Yalnız III
E) II ve III
Birinci Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Barış Konferansı, galip devletlerin çıkar çatışmaları nedeniyle çok
uzun sürmüş, büyük tartışmalar yaşanmıştır. Durumu en
çok tartışılan devlet ise Osmanlı Devleti olmuştur.
II. Birinci Dünya Savaşı sonunda birçok devlet ve imparatorluğun yıkılması,
.
III. yenilen devletlerde mecburi askerliğin kaldırılması
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
9.
A) Yalnız I
I. Dünya Savaşı'nda Almanya İtilaf devletleriyle dört
cephede savaşmaktaydı. Almanya kendi cephelerindeki yoğunlaşan bu baskıları azaltmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmuş olabilir?
B) Yalnız II
R
İ
T
D) I ve II
A) İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerindeki halkı isyan et-
13.
tirmiştir.
B) Orta asya Türklerini Rusya'ya savaş ilan etmesini sağlamıştır.
D) İngiltere ve Fransa'ya gizli anlaşmalar teklif etmiştir.
.
Buna göre,
I. Savaşların çıkmasında ekonomik nedenler etkilidir.
II. Avrupalı devletlerin ulusal çıkarları çatışmaktadır.
N
R
Ö
Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu’da halk
hem hilafet ve saltanat yanlısı, hem de milli mücadeleyi
destekleyen cemiyetler kurdu.
Anadolu'da Türklerin zararlı cemiyet kurmalarında,
I. İngiltere'nin Anadolu'da yaptığı propaganda,
II. Orta Asya Türkleri’yle birleşme fikrinin hakim olması,
III. Olayların görünen gerekçeleri, gerçek nedenlerini
açığa çıkarabilmektedir.
Körfez Yayınları
E) Savaşı denizlere taşımak istemiştir.
10.
E) II ve III
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtının öldürülmesi I. Dünya Savaşı'nı başlatmış olsa da, Avrupalı devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarlarının çatışması bu savaşın
gerçek nedenidir.
K
E
C) Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini
sağlamıştır.
C) Yalnız III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
14.
III. Amerikan mandasıyla çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilme isteği
E) I, II ve III .
Aşağıdaki grafiklerde Mondros Ateşkes antlaşması öncesi
ve sonrası Batı Anadolu’nun nüfus dağılımı verilmiştir.
Ateþkes öncesi
Ateþkes sonrasý
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Rumlar
Türkler
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra,
İtilaf Devletleri Anadolu'nun işgali sırasında bir direnişle karşılaşmak istememişlerdir.
Diðer
Azýnlýklar
.
Diðer
Azýnlýklar
E) II ve III
D) I ve III
11.
C) Yalnız III
Rumlar
B) Yalnız II
Türkler
A) Yalnız I
Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Buna göre Mondros Ateşkes Anlaşması'nın,
I. İtilaf Devletleri esirlerinin serbest bırakılması,
A) Bölge İtalya tarafından işgal edilmiştir.
II. Osmanlı ordularının terhis edilmesi,
B) Bölgedeki Rum nüfusunda bir artış görülmektedir.
III. haberleşme araçlarına el konulması
C) Rumlar diğer azınlıklara göre Batı Anadolu'da azınlıktadır.
maddelerinden hangilerinin İtilaf Devletleri’nin bu amacına uygun olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 30 CA
1.D
C) Yalnız III
E) II ve III
2.C
3.C
D) Wilson Prensipleri'ne göre bölgede bir Rum devleti kurmak mümkündür.
4.A
E) Bölge Wilson Prensipleri’ne dayanılarak Yunanistan tarafından işgal edilmiştir.
.
5.E
6.E
7.C
8.A
9.B
10.B
11.B
12.E
13.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
32
I. Dünya Savaşı
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Cephesi'nde askerlere, "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Siz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde
yerinize başka kuvvetler geçebilir." sözüyle,
4.
I. zaman kazanmaya çalışıldığı,
II. her askerin kanının son damlasına kadar savaşması
gerektiği,
Buna göre,
I. İtilaf devletleri ağır bir yenilgi ile karşılaşmıştır.
III. her ne şartta olursa olsun bu cephede başarılı olunmak
istendiği
II. Mustafa Kemal'in askeri yetenekleri görülmüştür.
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
.
A) Yalnız I
D) I ve II
2.
N
R
Ö
5.
I. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi,
D) I ve II
3.
.
I. Dünya Savaşı'nda kara kuvvetleri bakımından İttifak devletleri (Almanya ve Avusturya-Macaristan) savaşa daha
kuvvetli bir şekilde katıldılar. Buna karşılık, denizlerde İtilaf
devletleri ve hatta tek başına İngiltere bile çok üstün durumdaydı. Osmanlı Devleti ise İttifak devletlerinin yanında
savaşa girmek zorunda kalmıştır.
II. donanması güçlü devletlerin yanında yer alamaması,
III. Avusturya ile çıkarlarının çatışması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
I. karada güçlü bir devlet olması,
durumlarından hangilerini gösterebilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Buna göre I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yenilmesinde,
II. Fransa ve Almanya arasında Alsas Loren sorununun
çıkması,
III. İtalya'nın Akdeniz'de hakimiyet kurmak istemesi
B) Yalnız II
K
E
"I.Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasına ülkelerin içinde bulunduğu durum neden olmuştur. Öyle ki ülkeler savaşı ekonomik, siyasi ve sosyal yönden çıkış yolu olarak
görüyorlardı." diyen bir tarihçi, savaşın siyasi, sosyal ve
ekonomik nedenleri arasında,
A) Yalnız I
R
İ
T
III. Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı sona ermiştir.
amaçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal Paşa,19. Tümen
Komutanlığı, Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı ve Anafartalar Grup Komutanlığı’nda görev alarak, büyük başarılar kazanmış, beklemedikleri bir direnişle karşılaşan İtilaf
devletleri geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Çanakkale ruhu ulusal mücadele ruhunun da başlangıcı olmuştur.
A) Yalnız I
.
B) Yalnız II
D) I ve II
Bazı büyük devletler, Osmanlı Devleti ile birlikte I. Dünya
Savaşı'na girerlerse savaşta başarılı olacaklarını düşünüyorlardı.
Osmanlı Devleti'nin,
I. teknolojik gücü,
6.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Osmanlı Hükümeti, terhis edilen bir Türk gencinin Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak Erzurum'da öğretmenlik istemesi üzerine kendisine, "Erzurum'un geleceği, yani sınırlarımız içinde kalıp kalmayacağı henüz belli değil." denilmiştir.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili,
II. jeopolitik konumu,
I. Hükümet çaresizlik ve ümitsizlik içindedir.
III. iktisadi gücü,
II. Doğu Anadolu'da Ermeni katliamı vardır.
özelliklerinden hangilerinin büyük devletlerin bu yaklaşımlarında etkili olduğu söylenebilir?
III. Osmanlı Devleti'nde eğitim işleri yürümemektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
32
I. Dünya Savaşı
7.
10.
İttihat ve Terakki Partisi’nin ileri gelenleri, Osmanlı Devleti'nin menfaatlerinin ancak Almanya'nın yanında savaşa girerse korunabileceğine inanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesi halinde beklediği menfaatlerden biri olamaz?
I. Dünya Savaşı'na Panislavizm idealini gerçekleştirmek
için katılan ve gizli antlaşmalarla Boğazlar ve çevresini alan
Rusya, savaş sonunda Anadolu'yu işgal eden devletler arasında görülmemektedir.
Bu durumun oluşmasında,
I. Türklerin Kafkas cephesindeki başarıları,
A) Trablusgarp ve Balkan savaşlarında kaybedilen yerleri geri almak
II. İngiltere ve Fransa'nın Rusya'yı dışlaması,
III. Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi
B) 93 Harbi'nde Rusya'nın eline geçen Kars, Ardahan ve
Batum'u geri almak
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
C) Viyana'yı tekrar alabilmek
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
D) Rus ve İngiliz sömürgesi olan Türkleri istiklallerine kavuşturabilmek
E) II ve III
E) İngiltere'nin işgal ettiği Mısır'ı tekrar Osmanlı eyaleti
yapmak
–
İstanbul ve Boğazları Rusya’ya,
–
Antalya ve çevresini İtalya’ya,
–
Suriye ve Lübnan’ı Fransa’ya,
vererek paylaşmışlardır.
Bu bilgilere dayanarak,
K
E
I. İtilaf devletlerinin aralarında çıkabilecek sorunları önlemek istediği,
II. antlaşmaların İngiltere öncülüğünde yapıldığı,
III. hammadde ve pazar sorununun sona erdiği
gelişmelerinden hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
R
İ
T
ABD, Wilson İlkeleri'nin,
I. Cemiyet-i Akvam kurulacaktır.
III. Galip devletler mağlup devletlerden savaş tazminatı almayacaktır.
Irak’ı İngiltere’ye
A) Yalnız I
.
II. Savaş sonrası toprak işgal edilmeyecektir.
N
R
Ö
–
9.
11.
I. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf devletleri aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla,
maddelerinden hangileri ile İngiltere ve Fransa’nın elde edecekleri menfaatleri engellemeyi düşünmüştür?
Körfez Yayınları
8.
C) Yalnız III
A) Yalnız I
C) Yalnız III
D) II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
B) Yalnız II
12.
.
E) I, II ve III
.
I. Hammadde ve pazar arayışı
II. Bloklaşmaların ortaya çıkması
III. Bolşevik İhtilali'nin gerçekleşmesi
Yukarıdakilerden hangileri I. Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında kabul edilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan St. Germain Barış
Antlaşması ile Avusturya eski gücünü kaybetmiştir.
E) I ve III
.
Antlaşma sonunda Avusturya'da,
I. toprakların genişliğinin 976.000 km2 den 84.000 km2 ye
inmesi,
13.
II. nüfusun 50 milyondan 7 milyona düşmesi,
I. Çanakkale Savaşları
II. Derne ve Tobruk Savaşları
III. mecburi askerliğin kaldırılması
III. Mondros Ateşkes Antlaşması
gelişmelerinden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 31 CA
1.C
C) Yalnız III
E) I, II ve III
2.D
3.A
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri ile I.Dünya Savaşı‘nda Osmanlı Devleti’nin başarısından söz edilebilir?
4.B
5.E
A) Yalnız I
.
6.A
B) Yalnız II
D) I ve III
7.E
8.B
9.C
10.D
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11.E
12.A
13.E
.
14.B
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
“İtilaf devletleri güvenliklerinin tehlikede olduğu yerleri işgal edebileceklerdir.”
4.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bu maddesine göre,
I. Osmanlı ordusu bütün cephanesini teslim edecektir.
II. Ateşkes oldukça ağır şartlar taşımaktadır.
II. Boğazlar İtilaf devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
III. Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır.
III. Osmanlı Devleti’nin tünel, geçit ve demiryolları İtilaf
devletlerinin kontrolüne verilecektir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti’ni fiilen sona
erdirmiş ve Sovyet Rusya’nın güvenliğinin bozulmasına
neden olmuştur.
Mondros Ateşkesi’nin,
I. Osmanlı Devleti zayıflatılmıştır.
C) I ve II
E) II ve III
R
İ
T
maddelerinden hangileri, Sovyet Rusya’nın çıkarlarına
doğrudan ters düşmektedir?
.
A) Yalnız I
D) I ve II
2.
N
R
Ö
I. İzmir’in işgal edilmesi,
II. Amiral Bristol Raporu’nun yayınlanması,
III. ordunun terhis edilmesi
5.
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
.
I. birleştirici bir lider ve kurumdan yoksun olmaları,
II. İtilaf devletlerinin tepkisini çekmek istememeleri,
III. milliyetçi düşünceye sahip olmamaları
C) I ve II
E) II ve III
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra yurdun çeşitli yerlerinde kurulan direniş cemiyetleri bölgelerinin haksız yere
işgal edilmesini önlemek, azınlıkların zararlı faaliyetleri olduğunu basın yayın yoluyla dünyaya duyurmak gibi ortak
hedeflere sahip olmakla beraber, bölgesel amaçlı hareket
etmişlerdir.
Buna göre,
gelişmelerinden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulma
nedenleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
K
E
Kuvayımilliye düşman işgalleri karşısında vatanın çeşitli
yerlerinde oluşan direniş teşkilatlarıdır.
Buna göre,
3.
33
Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler
durumlarından hangileri cemiyetlerin bölgesel hareket
etmesinin nedenlerinden olabilir?
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Wilson İlkeleri’nde, “Galip devletler mağlup devletlerden
toprak ve tazminat almayacaktır.” maddesi yer almıştır.
Buna göre Mondros Ateşkesi’nin,
6.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Milli varlığa düşman cemiyetler azınlıkların yanında Müslümanlar tarafından da kurulmuştur.
Buna göre,
I. Ordu terhis edilecektir.
I. Milli mücadele iç ve dış düşmanlara karşı yapılmıştır.
II. Silahlar İtilaf devletlerine teslim edilecektir.
II. Milli varlığa düşman cemiyetler İstanbul Hükümeti ile
birlikte faaliyet göstermiştir.
III. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden yerleri gerektiğinde işgal edebilecektir.
maddelerinden hangileri Wilson İlkeleri’ne ters düşmemek için hazırlanmış olabilir?
III. Anadolu’da işgalci güçlere tepki olmamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
33
Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler
7.
10.
Yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri şunlardır:
II. Kendi bölgelerini kurtarmayı amaçlamışlardır.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nda, “Demiryolları, bütün ulaşım ve haberleşme araçları, limanlar, Toros tünelleri ve geçitler İtilaf devletleri denetimine bırakılacaktır.” maddesi yer
almıştır.
III. Halkı bilinçlendirmeyi amaçlamışlardır.
Bu bilgilere göre,
I. Cemiyetlerin kuruluşunda Türklük duygusu hakimdir.
I. Osmanlı ordusu tamamen terhis edilmiştir.
Milli Kongre Cemiyeti yararlı bir cemiyet olup vatanın bütünlüğünü savunmuş ve basın yayın yoluyla mücadele etmiştir.
II. Yurt çapında bir direniş engellenmeye çalışılmıştır.
III. Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlanmıştır.
Buna göre Milli Kongre Cemiyeti’nin yararlı cemiyetlerin genel özellikleriyle çelişen yönü aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
N
R
Ö
I. Mebuslar Meclisi kapatılmaktadır.
II. Ülke işgallere açık hale getirilmektedir.
III. Osmanlı Devleti korumasız bırakılmıştır.
maddelerinden hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
R
İ
T
K
E
11.
Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan
sonra sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya gönderdiği telgrafta
mütareke şartlarının yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu,
orduların terhis edileceğini, galip devletlerin her dediğine
boyun eğilecek olursa, düşmanın ihtiraslarının önüne geçmeye imkan olmadığını bildirmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III .
Mustafa Kemal Paşa’nın bu telgrafına bakılarak,
9.
A) Yalnız I
Mondros Ateşkesi’nde yer alan,
I. Boğazlar İtilaf donanması tarafından işgal edilecek,
II. bütün haberleşme hatları İtilaf devletlerinin denetimine
verilecek,
III. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edici durumlarda istedikleri stratejik yerleri işgal edebilecek
Körfez Yayınları
8.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
maddelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını ortadan kaldıran hükümlerden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Batı Anadolu’da genişleyen Yunan işgaline karşı büyük bir
tepki doğmuş buna karşılık bölgeye Amiral Bristol başkanlığında bir heyet inceleme yapmak üzere gönderilmiştir.
12.
Mondros Ateşkesi’nden sonra Anadolu’da,
–
işgaller başlamış,
–
yöresel silahlı direniş örgütleri kurulmuş,
I. İtilaf devletleri Yunan işgalinden habersizdir.
–
hükümetler işgaller karşısında sessiz kalmış,
II. Çatışmanın ve tepkinin nedenleri araştırılmak istenmiştir.
–
halk legal ya da illegal dernek ve cemiyetler kurmuştur.
III. Amerika Birleşik Devletleri Yunanlılara karşı Türkleri
desteklemektedir.
Buna göre,
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
II. Devletin demokratikleşme süreci hızlanmıştır.
Buna göre,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
I. Saltanat sistemi sona ermiştir.
C) Yalnız III
E) I ve III
III. Halk işgallere karşı kendi imkanlarıyla direnişe geçmiştir.
.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 32 CA
1.E
2.E
3.B
4.D
5.B
6.A
7.C
8.A
9.E
C) Yalnız III
E) II ve III
10.C
11.D
12.C
.
13.A
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesinde “İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik noktaları
işgal edebileceklerdir.” ifadesi yer almaktadır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa yararlı cemiyetler
arasında sayılamaz?
A) İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
Buna göre, İtilaf Devletleri’nin bu madde ile ulaşmak
istediği amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
B) Trakya Paşaeli Cemiyeti
A) İşgal eylemlerine yasal bir nitelik kazandırmak
D) Wilson Prensipleri Cemiyeti
B) Wilson ilkelerine ters düşmekten kurtulmak
E) Milli Kongre Cemiyeti
C) Kilikyalılar Cemiyeti
R
İ
T
C) İstedikleri bölgeleri ele geçirmek
D) Osmanlı Devleti’ni parçalamak
E) Ulusal iradeye destek vermek
34
5.
Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa
vardır. O satıh bütün vatandır.” sözü aşağıdakilerden
hangisi ile bütünleşir?
K
E
A) Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
B) Kuvayımilliye
C) Balıkesir Kongresi
D) Reddi İlhak Cemiyeti
2.
N
R
Ö
A) Mustafa Kemal’e destek vermek
B) Kuvayımilliye birliklerini kurmak
C) Direniş cemiyetlerini desteklemek
D) Mebusan Meclisinin dağılmasını sağlamak
E) Düzenli orduya destek vermek
3.
E) Alaşehir Kongresi
Anadolu’daki işgallere karşı Türk halkının gösterdiği
tepkiler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan ve bölgesel
kurtuluşu hedefleyen cemiyetlerin, aşağıdakilerden
hangi gelişmeyle ulusal bir görünüm kazandığı söylenebilir?
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra bazı devletlerin Türkler’in çoğunlukta olduğu
topraklarda bağımsız bir Türk Devleti kurabileceklerini
bildirmelerine karşılık, uygulamalarının bu sözleriyle
tutarsız olduğunun kanıtıdır?
A) Arapları Osmanlı idaresinden ayırmaları
B) Azınlıkların çıkarlarını savunmaları
C) Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri
D) Manda ve himaye fikrini uygulamaları
E) Boğazları tüm gemilerin geçişine açık hale getirmeleri
7.
İtilaf Devletleri’nin, Mondros Ateşkes Antlaşması’yla
Osmanlı Devleti’nin ulaşım ve haberleşmesine el koymalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
A) Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti’nin Erzurum
Kongresi’ni düzenlemesi
A) Ulusal direnişin oluşmasını engellemek
B) Trakya Paşaeli Cemiyeti’nin Trakya’da bir devlet kurmak istemesi
C) Halkın örgütlenmesini engellemek
C) Milli Cemiyetler’in Sivas’ta bir çatı altında toplanması
D) Ulusal birlikteliği bozmak
D) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti’nin silahlı mücadeleye girişmesi
E) Halkı antlaşmaya zorlamak
E) Bazı cemiyetlerin yerel gazete çıkarması
B) Yapılacak işgalleri kolaylaştırmak
34
Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler
8.
12.
I. Cemiyetlerin kurulması
II. Osmanlı Devleti’nin fiilen sona ermesi
A) Mavri Mira
III. Düzenli orduların kurulması
B) İngiliz Muhipleri
Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte
verilmiştir?
A) I, II, III
B) II, I, III
C) Taşnak ve Hınçak
D) Etniki Eterya
C) II, III, I
D) I, III, II
9.
Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan
Cemiyetler arasında sayılamaz?
E) Pontus Rum
E) III, I, II
İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devletine imzalatmalarının nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
R
İ
T
A) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak
B) Yapılacak işgallere açık hale getirmek
C) Sömürge devletine dönüştürmek
13.
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri arasında yer almaz?
K
E
D) Halkın direnişini kırmak
A) Boğazlar İtilaf devletlerine bırakılacaktır.
E) Osmanlı Hükümeti’nin hukuki varlığını sürdürmek
B) Türk ordusunun asker sayısı azaltılacaktır.
N
R
Ö
10.
Doğu Karadeniz Bölgesinde Pontus Sorununun yaşanmasında,
I. Pontus – Ermeni işbirliğinin sağlanması,
II. Ortodoks çetelerinin çalışmaları,
III. İtilaf Devletlerinin kışkırtmaları
Körfez Yayınları
C) Doğu’daki altı ilde karşıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir.
D) Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu bölgelerde egemen
olmaları sağlanacaktır.
E) Tüm haberleşme istasyonları İtilaf Devletleri’nin denetimi altında olacaktır.
durumlarından hangilerinin etkisi olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
14.
11.
I. Basın yayın yoluyla İzmir’in işgalini protesto ettiler.
A) Haberleşme ve ulaşımsistemleri İtilaf Devletleri’nin denetimine verilecektir.
II. Yunan işgaline fiili olarak karşı koydular.
B) İtilaf devletleri bütün liman ve tersanelerden faydalanabilecektir.
III. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasında etkin
rol oynadılar.
C) Osmanlı Devleti Almanya ile bütün ilişkilerini kesecektir.
Yukarıdakilerden hangileri Reddi İlhak Cemiyeti’nin
özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Test 33 CA
1.C
D) Boğazlar tüm devletlere açık hale getirilecektir.
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Osmanlı Devleti esirleri serbest bırakılmayacaktır.
E) I, II ve III
2.D
3.C
4.B
İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesiyle, yapacağı işgaller karşısında
Türk halkının tepkilerinin yayılması önlenmek istenmiştir?
5.A
6.D
7.B
8.E
9.B
10.D
11.E
12.C
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
35
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Temsil Kurulu başkanı Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa’nın Amasya Görüşmeleri’nde
aldıkları karara göre, Türk vilayetleri düşmana terk edilmeyecek, hiçbir şekilde manda ve himaye kabul edilmeyecek,
Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı koru- nacaktır.
4.
I. manda ve himaye kesin olarak reddedilmiş,
II. ulusal mücadelenin mali kaynakları belirlenmiş,
III. Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanmasına ve hükümetin
yaptığı işlerin milletçe kontrolüne çalışılacağı belirtilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalara göre,
I. Vatanın bütünlüğü tehlikededir.
Yukarıdakilerden hangilerinin “ulusal bağımsızlık” kavramını gerçekleştirmek için alınmış kararlardan olduğu söylenebilir?
II. Anadolu’da yer yer düşman işgali vardır.
III. İstanbul Hükümeti Heyet-i Temsiliye’yi hukuken tanımıştır.
B) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
R
İ
T
A) Yalnız I
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
Sivas Kongresi’nde,
C) I ve II
E) I, II ve III .
K
E
5.
C) I ve II
E) I, II ve III .
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda düzenlenen Erzurum Kongresi ile ilgili,
I. ulusal hakimiyetin koşulsuz olarak gerçekleşmesine
yönelik kararlar alınması,
2.
N
R
Ö
II. ilk defa Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini göstermesi,
Milli mücadelenin zor şartlar altında başlaması bazı yurtseverlerin ümitsizliğe düşmesine neden olmuştur.
Buna göre ümitsizliğe düşen yurtseverler,
I. düzenli bir ordu kurarak savunma yapma,
II. kuvvetli bir devletin himayesine girme,
III. ulusal direniş örgütleri kurma
III. yalnızca doğu illerini kurtarmaya yönelik kararların
alınması
özelliklerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
.
durumlarından hangilerini kurtuluş yolu olarak düşünmüşlerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
C) Yalnız III
E) II ve III
6.
.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mustafa Kemal Paşaya Anadolu’da milli egemenliğe dayalı bir yönetim
oluşturması için büyük bir olanak tanımıştır?
A) Mondros Mütarekesi
B) İstanbul’un resmen işgali
C) Erzurum Kongresi’nin toplanması
D) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
E) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
Milli mücadele yıllarında önceleri Anadolu’da ulusal birlik
ve şuurun gerçekleşmediği görülmüştür.
Bu durum,
7.
Kurtuluş Savaşı’nda önemi büyük olan Erzurum Kong- resi’nde, “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararı alınmıştır.
Buna göre;
I. inkılapların hızlanması,
I. ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak sağlanacağı,
II. yeni bir anayasanın kabul edilmesi,
II. İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket edileceği,
III. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulanması
III. manda yönetiminin ulusal iradeye aykırı olduğu
faaliyetlerinden hangilerine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
yaklaşımlarından hangileri ifade edilmiş olamaz?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) I ve III
E) II ve III
.
35
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
8.
13.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmesinin nedenini en iyi açıklar?
A) Anadolu’yu İstanbul Hükümeti’ne karşı teşkilatlandırmak
Erzurum Kongresi kararları Sivas Kongresi’nde daha da
genişletilerek benimsenmiştir. Ancak Sivas Kongresi’nin
Kurtuluş Savaşı’nda farklı bir yeri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun bir açıklaması olabilir?
B) İtilaf devletlerinin elinden kurtulmak
A) Temsil Heyeti’nin kurulması
C) Ermenileri etkisiz hale getirmek
B) Mustafa Kemal’in girişimleri ile toplanması
D) Anadolu’da güvenliği sağlamak
C) Vatanın bütününü ilgilendiren karar alınması
E) Milli mücadeleyi başlatmak
D) Mustafa Kemal’in askeri bir lider olarak tanınması
E) İllerden gelen temsilcilerin de katıldığı ulusal bir kongre olması
9.
Kuvayımilliye, Mondros’tan sonra işgallerin başlaması üzerine halk desteği ile kurularak gayri nizami harp uygulamıştır.
14.
II. İnönü savaşlarının kazanılması,
Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin İstanbul dışında, Anadolu’da güvenli bir yerde toplanmasını istemiş, ancak bu teklif İstanbul Hükümeti tarafından kabul
edilmemiştir.
III. TBMM’ye zaman kazandırması
İstanbul Hükümeti’nin bu yaklaşımında,
durumlarından hangileri Kuvayımilliye’nin faydaları
arasında gösterilemez?
II. İtilaf devletlerinin baskı yapması,
A) Yalnız I
III. Anadolu’nun güvensiz olması
Buna göre,
I. ulusun düşmana direnme azmini artırması,
B) Yalnız II
E) II ve III
.
A) Yalnız I
I. Vatanın bütünlüğünü sağlamak
N
R
Ö
II. Ulusun iradesini egemen kılmak
III. Hilafet ve saltanatın devamını sağlamak
IV. Hristiyan azınlığa sosyal dengeyi bozucu hakların verilmesine karşı çıkmak
Milli mücadele döneminde ortaya çıkan yukarıdaki görüşlerden hangileri birbiriyle çelişmektedir?
A) I ve III
B) I ve IV
D) II ve IV
11.
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
D) I ve III
Körfez Yayınları
10.
K
E
C) Yalnız III
D) I ve II
R
İ
T
I. saltanat merkezinin İstanbul olması,
15.
C) II ve III
E) III ve IV
B) Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
.
Mustafa Kemal Paşa, 1919’da Samsun’a çıktığında milli
mücadele için gerekli koşulların hazır olmadığını görmüştür. Bu nedenle milli mücadeleyi silahlı direniş ile değil, genelgeler yayınlayıp kongreler düzenleyerek başlatmıştır.
Atatürk’ün bu şekilde davranmasında,
.
I. ulusu işgallere karşı bilinçlendirmek,
II. Müdafaayıhukuk örgütlerini kaldırmak,
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almamıştır?
III. saltanat ve hilafeti kaldırmak
amaçlarından hangisi etkilidir?
A) Vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
A) Yalnız I
B) Her ilden üç delege Sivas’a gönderilmelidir.
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
.
C) Temsilciler kimliklerini gizleyerek gelmelidir.
D) Kısa sürede düzenli ordu kurulmalıdır.
E) Türk milletinin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
12.
16.
“Girişilecek olan Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve
yöntemi ilk defa Amasya Genelgesi’nde belirtilmiştir.
Kurtuluş Savaşı’nın amacı ve yöntemi aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
Sivas Kongresi’nde görüşülen konulardan bazıları şunlardır :
A) Türk halkının yabancı kontrolüne tahammülü yoktur.
I. Amerikan mandasını reddetme,
II. yabancı işgallere karşı direnme,
B) Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
III. Mustafa Kemal’i kongre başkanı seçme
C) Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri kayıtsız şartsız bağımsızlığın benimsendiğini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 34 CA
1.E
E) II ve III
2.D
3.C
D) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
C) Yalnız III
4.D
E) İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir.
.
5.A
6.C
7.E
8.B
9.E
10.E
11.D
12.B
13.D
14.A
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
Kurtuluş Savaşı'nda büyük öneme sahip olan Erzurum
Kongresi'nde, "Manda ve himaye kabul edilemez." maddesi yer almış ve manda ve himaye fikri ilk kez reddedilmiştir.
4.
I. ulusal bağımsızlığın kayıtsız şartsız sağlanacağı,
Mustafa Kemal Paşa, gerek TBMM'yi açmak için yayınladığı genelgelerde, gerekse meclis konuşmalarında, padişah
ve halifeye büyük önem veriyor görünmüş, hatta meclisin
üstlendiği görevler arasında, vatanın bağımsızlığı ile birlikte halifelik ve padişahlığın korunmasının da yer aldığını belirtmiştir.
II. manda yönetiminin milli iradeye aykırı olduğu,
Buna göre,
Buna göre,
III. mandacılığı savunanlar ile mücadele edileceği
I. padişah ve halifeden korkması,
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
II. padişah ve halifeye bağlı olması,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
.
durumlarından hangileri Mustafa Kemal Paşa'nın davranışının nedenini açıklar?
K
E
D) I ve II
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin oluşturulması için seçimler yapılmış, İngilizler ise seçimlere ve meclis toplantılarına baskıda bulunmamışlardır.
N
R
Ö
Buna göre,
I. İngilizlerin padişaha güvenmeleri,
II. Mustafa Kemal Paşa'nın etkili tedbirler alması,
5.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Misakımilli'nin temeli Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlarla atılmıştır. Fakat Misakımilli kararları hukuki
bir özellik taşıması yönüyle milli mücadelemizde daha
önemli bir yere sahiptir.
A) Damat Ferit Paşa'nın engellemesi
B) Vatanın bütünlüğünü ilgilendirmesi
maddelerinden hangileri İngilizlerin davranışını en iyi
şekilde açıklar?
C) Sivas Kongresi'nde kararlaştırılması
A) Yalnız I
E) Erzurum Kongresi’nde ilk kez bahsedilmesi
B) Yalnız II
D) I ve II
.
Misakımilli'de, "Ulusal ve ekonomik gelişmeleri sağlamak,
tam bir bağımsızlığa ve özgürlüğe sahip olmak esastır. Bu
sebeple siyaset, adalet, maliye alanlarıyla öteki alanlarda
gelişmemize engel kısıtlamalara karşı konulacaktır." ifadesi yer almıştır.
Sivas Kongresi'nde,
I. manda ve himayenin reddedilmesi,
II. gazete çıkarılması,
kararlarından hangileri kabul edilmiştir ?
I. işgaller,
A) Yalnız I
II. kapitülasyonlar,
B) Yalnız II
D) II ve III
III. Düyunuumumiye
maddelerinden hangilerine tepki gösterilmiştir?
B) Yalnız II
D) II ve III
6.
III. milli güçlerin birleştirilmesi
Buna göre,
A) Yalnız I
D) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin onaylaması
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Buna göre Misakımilli'nin hukuki yönden geçerli olmasını aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?
III. meclisten çıkarlarına uygun bir karar çıkacağına inanmaları
3.
R
İ
T
III. padişah ve halifenin halk arasında birleştirici gücünün
olması
C) Yalnız III
A) Yalnız I
2.
36
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
C) I ve III
E) I, II ve III
.
36
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
7.
10.
Amasya Protokolü'nün kamuoyuna açıklanmayan gizli bölümünde, "Yunanlıların İzmir'i boşaltması için hükümetin İtilaf devletlerine protesto notaları vermesi, gerekirse gizli
emirle halka mitingler yaptırılmasının sağlanması, yabancı
sermaye tarafından satın alınan cemiyetlerin çalışmalarına ve zararlı gazetelerin yayınlarına son verilmesi" kararlaştırılmıştır.
Amasya Genelgesi'nde vatanın ve milletin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler ortaya konmakta, ardından kurtuluş çaresi gösterilmektedir. Aynı zamanda bölgesel kurtuluşu
çare olarak görenlere de mesaj verilmektedir.
Buna göre,
I. Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
II. Silahların teslim edilmesi gerekmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı
söylenemez?
III. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
maddelerinden hangileri bölgesel kurtuluşu çare olarak görenlere verilmiş bir mesaj olabilir?
A) İtilaf devletleri ile anlaşma yoluna gitmek
B) Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini durdurmak
A) Yalnız I
C) İzmir'in işgalinin haksızlığını ortaya koymak
B) Yalnız II
D) I ve III
D) Halkın işgaller karşısında tepki göstermesini sağlamak
E) II ve III
E) Zararlı yayınlar ile halkın moralinin bozulmasını önlemek e
11.
Sivas Kongresi'nin hemen arkasından İngiliz Amirali Robeck 17 Eylül 1919'da Lord Curzon'a gönderdiği raporda,
"…Milli hareket, Anadolu'da bağımsız bir cumhuriyete doğru gelişmektedir. Bu yeni oluşum, halkı Damat Ferit Hükümeti'nden daha fazla temsil etmektedir. Hükümetin kabul
edeceği bir anlaşmayı milliyetçiler kabul etmeyeceklerdir.
Türk milliyetçileri, Türkiye'nin Türklere kalmasını istiyorlar
ve yabancı himayesini reddediyorlar. Onlar imparatorluğun
ölümünü değil, yeni bir hayat mukavelesini imza etmek azmindeler…" demektedir.
N
R
Ö
A) Türk halkının milli harekete destek verdiği
B) Hükümet ile milliyetçilerin aynı fikirleri paylaştığı
I. Padişahlık ve Halifelik makamı korunacaktır.
III. Kuvayı Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
kararlarından hangileri, Türk milletine duyulan güvenin göstergeleri arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
12.
C) Yeni oluşumun manda ve himayeyi kabul etmeyeceği
C) Yalnız III
E) II ve III.
Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında ilk önce milli bilinci oluşturmaya çalışmıştır.
Buna göre,
D) İngiltere’nin Anadolu’daki gelişmeleri yakından takip ettiği
I. kongreleri örgütleme,
II. yeni bir meclis açma,
E) Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir yönetimin kurulmaya
çalışıldığı
9.
R
İ
T
Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde alınan,
K
E
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
.
II. Milletin geleceğini milletin azim ve iradesi kurtaracaktır.
Körfez Yayınları
8.
C) Yalnız III
III. işgallere karşı miting ve gösteri yapılmasını sağlama
çalışmalarından hangileri paragraftaki düşünceye uygundur?
A) Yalnız I
Temsil Heyeti ve İstanbul Hükümeti’nin bir araya geldiği Amasya Protokolü'nde,
–
seçimlerin serbestçe yapılması,
–
Mebuslar Meclisi'nin toplanması,
–
manda ve himayenin benimsenmemesi,
–
Türklerin üzerinde yaşadığı milli sınırların işgaline izin
verilmemesi
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
13.
kararları alınmıştır. Bu bilgilere göre,
I. Demokrasinin işlerliğine önem verilmiştir.
E) I, II ve III
.
Batı Anadolu'da toplanan Balıkesir Kongresi'nde, "Herkese
askerliğin zorunlu olacağı, Yunan saldırıları sürdükçe seferberlik kararının devam edeceği, ayrıca askerlikten kaçanların Yunan tarafına gönderileceği" kararı alınmıştır.
Buna göre,
II. Mebuslar Meclisi'nin güvenli bir yerde toplanması sağlanmıştır.
I. Yunan ilerleyişine karşı daha etkili direnme tedbirleri
alındığı,
III. İstanbul Hükümeti, milli mücadele ve Temsil Heyeti'ni
tanımıştır.
II. İtilaf devletleri ile anlaşmaya varılmak istendiği,
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
III. halifeliğin kurtarılmaya çalışıldığı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
maddelerinden hangilerine ulaşılabilir?
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
A) Yalnız I
.
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 35 CA
1.E
2.B
3.C
4.C
5.A
6.B
7.B
8.E
9.B
10.C
11.D
C) Yalnız III
E) I ve III
12.D
13.E
14.A
15.A
.
16.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
37
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Erzurum Kongresi’nde, “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Her türlü yabancı işgaline karşı millet birleşerek karşı koyacaktır.” kararý ile aşağıdakilerden
hangisinin önemi vurgulanmıştır?
4.
Türk Kurtuluş Savaşı sırasında vatanın parçalanması tehlikesi karşısında ulusal bir kongre düzenlenerek tüm direniş dernekleri tek çatı altında toplanmıştır.
Bu yolla ulaşılmak istenen hedefler arasında,
A) Devletlerin ve milletlerin eşitliğinin
I. Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yönetmek,
B) Millet egemenliğine dayalı bir yönetimin
II. mücadelenin daha çabuk ve düzenli olmasını sağlamak,
C) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinin
D) İşgalcilere karşı güç oluşturulmasının gerekliliğinin
III. cemiyetlerin kendi başlarına kararlar almalarını engellemek
E) İstanbul Hükümeti yanında yeni bir hükümetin kurulmasının
durumlarından hangileri gösterilebilir?
R
İ
T
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
2.
C) I ve III
E) I, II ve III
K
E
Dünya tarihine yön veren liderlerin giriştikleri mücadelelerde halkın harekete katılımını artırmaya, desteğini sağlamaya, ulus iradesini mücadelenin içine çekmeye çalıştıkları
görülmektedir.
N
R
Ö
5.
A) Cumhuriyet’in ilanı
Milli mücadele döneminde meydana gelen aşağıdaki
gelişmelerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?
A) İstanbul’un işgali
B) TBMM’nin açılması
C) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanması
Amasya Genelgesi’nin, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.” maddesi, aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez?
B) TBMM’nin açılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Milli cemiyetlerin kurulması
E) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanması
D) Erzurum Kongresi delegelerinin halkça seçilmesi
E) Sivas Kongresi’ne Anadolu’nun her ilinden üç delege
istenmesi
3.
6.
I. Ya istiklal ya ölüm!
II. İradeimilliyeyi hakim kılmak temel prensiptir.
III. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.
Milli mücadele döneminde alınan yukarıdaki kararlardan hangileri ulusal egemenlik prensibi doğrultusundaki gelişmeleri ifade etmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Misakımilli’de, “Azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın aynı haklardan yararlanmaları
şartıyla tarafımızdan kabul edilecektir.” maddesi yer almıştır.
Buna göre,
I. Azınlık haklarına karşı çıkılmıştır.
II. Devletlerin ve milletlerin eşitliği ortaya konulmuştur.
III. Komşu memleketlerde kalan Müslüman halkın hakları
korunmaya çalışılmıştır.
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
37
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
7.
11.
Doğu Anadolu’daki direnişi örgütlemek amacıyla toplanmış
olan Erzurum Kongresi’nden birkaç gün sonra Batı Anadolu’daki direnişi teşkilatlandırmak için Balıkesir Kongresi toplanmıştır.
Ulusal mücadele sırasında,
I. TBMM’nin açılması,
II. Sivas Kongresi’nin toplanması,
Bu bilgiye göre,
III. Temsil Heyeti’nin oluşturulması
I. Doğu Anadolu’nun teşkilatlanması Batı Anadolu direnişi için örnek olmuştur.
çalışmalarından hangileri, “ulusal mücadeleyi kişisellikten çıkararak kurumsallaştırmaya” yönelik yapılmıştır?
II. Erzurum ve Balıkesir kongrelerinde ortak kararlar
alınmıştır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
III. Kongrelerin önemi artmıştır.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
8.
C) I ve III
E) I, II ve III
K
E
A) Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.
B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
12.
N
R
Ö
E) Sivas’ta ulusal bir kongre toplanmalı ve bu kongreye
her ilden üç temsilci katılmalıdır.
III. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
Körfez Yayınları
D) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Milli mücadele yıllarında alınan yukarıdaki kararlardan
hangileri milli mücadelenin, “tam yetkili ve bağımsız organlar” tarafından yürütülmek istendiğine kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Yalnız I
Sivas Kongresi’nde Erzurum Kongresi kararları bazı
değişikliklerle kabul edilmiştir.
Buna göre,
I. TBMM’nin üstünde güç yoktur.
II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
C) Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
9.
R
İ
T
Milli mücadele döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi “ulusal egemenliği” sağlamaya yönelik değildir?
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
I. Sivas Kongresi bölgesel bir kongredir.
II. Erzurum Kongresi kararları bütün ulusa mal edilmiştir.
III. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
10.
C) Yalnız III
E) I ve III
13.
İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında aşağıdaki
hangi faaliyetleriyle Türk milletinin ulusal iradesini
doğrudan yok etme düşüncesinde olduklarını göstermişlerdir?
Erzurum Kongresi’nin,
I. Doğu’daki cemiyetler birleşecektir.
II. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.
A) Toros tünellerine el koyma
III. Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
B) Mebuslar Meclisi’ni dağıtma
kararlarından hangileri ulusal egemenliği yansıtmaktadır?
C) Mondros Ateşkesi’ni imzalatma
A) Yalnız I
D) Mandaterlik sistemini uygulama
D) II ve III
E) Anadolu’daki isyanları destekleme
Test 36 CA
1.E
2.C
3.E
B) Yalnız II
4.C
5.D
6.E
7.A
8.B
9.B
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10.D
11.E
12.D
13.A
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
38
I. TBMM Dönemi
23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin demokratik bir meclis olduğuna kanıt olarak,
4.
I. güçler birliği ilkesini benimsemesi,
İlk TBMM'nin üyeleri, aralarında siyasi düşünce yönüyle birlik olmamasına rağmen, devamlı ve düzenli çalışmışlardır.
Buna neden olarak,
II. üyelerini halk oyuyla belirlemesi,
I. ulusal iradenin temsilcisi olunması,
III. milli mücadeleyi yürütmesi
II. güçler birliği ilkesinin benimsenmemesi,
durumlarından hangileri gösterilebilir?
III. vatanın kurtuluşunun her şeyin üstünde görülmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
durumlarından hangileri gösterilebilir?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
R
İ
T
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
K
E
Kurtuluş Savaşı yıllarında milletin içinde bulunduğu zor
şartlar karşısında bazı vatandaşlar umutsuzluğa kapılmışlardır.
5.
Buna göre bazı vatandaşların aşağıdaki çalışmalardan
hangilerini benimsemek zorunda kaldığı söylenebilir?
N
R
Ö
A) Düzenli orduya katılmak
B) Ulusal direniş cemiyetleri kurmak
C) Güçlü bir devletin himayesi altına girmek
D) Kuva-yı Milliye'yi kurarak mücadele etmek
E) Basın yayın yoluyla mücadeleyi sürdürmek
3.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
TBMM açıldıktan kısa bir süre sonra,
–
Hıyanetivataniye Kanunu çıkarılmıştır.
–
İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.
Bu çalışmalarla TBMM,
I. otoritesini artırma,
II. çıkan isyanları bastırma,
III. uluslararası alanda saygınlığını artırma
durumlarından hangilerini amaçlamıştır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
D) l ve II
"Düşman karşısındaki cephe sarsılabilir, yarılabilir, mağlup
olunabilir. Fakat bu hal hiçbir vakit memleketi, milleti mahvedemez. Lakin iç cephenin yıkılması esareti mucip olur."
Mustafa Kemal'in milli mücadeleye karşı yapılan ayaklanmaları kastederek söylediği bu sözünden,
6.
C) Yalnız III
E) II ve III
I.Durum
II. Durum
Kurucu meclis olması
I. Mücadeleler sırasında işgalci devletlere bazı tavizler
verilebilir.
B) İsyanların bastırılması
TBMM'nin otoritesinin artması
II. Milli birlik ve beraberlik zafere ulaşmada önemli bir etkendir.
C) Saltanatın kaldırılması
TBMM’nin tek yasal güç olması
III. Düşmanın tamamen mağlup edilebilmesi, dışarıdaki
saygınlığın artmasına bağlıdır.
D) TBMM’nin açılması
Ulusal egemenliğin
gerçekleşmesi
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
E) Olağanüstü bir durum
olması
Güçler birliği'nin benimsenmesi
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
.
TBMM'nin açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinde l.’de
verilen durumun II.’ye ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Anayasanın ilanı
A) Yalnız I
.
38
I. TBMM Dönemi
7.
11.
I.TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi bünyesinde bulundurmuştur.
TBMM'nin,
l. hükümet kurması,
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
II. savaş ve barışa karar vermesi,
III. İstiklal Mahkemeleri üyelerini
seçmesi
A) Saltanatın kaldırılışını zorlaştırma
milletvekilleri içinden
B) Meclis hükümeti sistemini benimseme
çalışmalarından hangileri yargı yetkisini kullandığına
kanıt olarak gösterilemez?
C) Köklü uygulama ve gelenekleri kaldırma
A) Yalnız l
D) Halifelik ve saltanatın birleştirici etkisinden yararlanma
B) Yalnız II
D) l ve II
8.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
E) Yeni meclisin Mebuslar Meclisi’nin devamı olmadığını
gösterme
R
İ
T
Mustafa Kemal Paşa’nın, "Türkiye Büyük Millet Meclisi
halifenin değildir ve olamaz! TBMM yalnız ve yalnız milletindir." sözü, ilk TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan
hangisi ile ilgili değildir?
K
E
A) TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur.
B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
12.
C) Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
N
R
Ö
E) Mecliste toplanmış olan milli iradeyi vatanın kaderine hakim kılmak temel ilkedir.
Aşağıdakilerden hangisinde rejimin değişeceği vurgulanmıştır?
A) Milli sınırlar içerisinde vatanın bölünmezliği
Körfez Yayınları
D) Geçici bir hükümet başkanı veya padişah kaymakamı
atamak doğru değildir.
9.
l. TBMM'de milletvekilleri göreve başlarken, "Halifelik ve
saltanatın, yurdun ve ulusun kurtuluşundan ve bağımsızlığından başka bir amaç gütmeyeceğiz." şeklinde ant içmişlerdir.
TBMM'ye karşı çıkan isyanlar üzerine Hıyanet-i Vataniye
Kanunu çıkarılmış, kanun kapsamında İstiklal Mahkemeleri kurularak suçu sabit görülenler cezalandırılmış ve isyanlar bastırılabilmiştir.
Bu bilgiye göre TBMM'nin,
I. yasama,
II. yürütme,
III. yargı
yetkilerinden hangilerini kullandığı söylenebilir?
A) Yalnız l
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanmasına çalışılması
B) Yalnız II
D) lI ve III
C) l ve II
E) I, II ve III
.
C) Ulusal kuvvetlerin etkili, ulusal iradenin hakim kılınacağı
D) Yurdun bütünlüğünün, milletin istiklalinin tehlikede olduğu
E) Temsil Heyeti’nin İstanbul Hükümeti tarafından
tanınması
10.
Mustafa Kemal Paşa, Erzurum ve Sivas kongrelerinden
sonra bir meclisin toplanması için çalışmalara başlamıştır.
13.
Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi ulusal
meclisin Ankara'da açılmasını hızlandırmıştır?
l. TBMM'de, meclis başkanının hükümetin de başkanı olacağı ve Bakanlar Kurulu'nun meclisteki vekillerden seçileceği belirtilmiştir.
Bu durum,
A) Sevr görüşmelerinin başlaması
I. laiklik,
B) Damat Ferit Hükümeti’nin istifası
II. kabine sistemi,
C) Amasya Genelgesi’nin ulusal kararlar alması
III. Meclis Hükümeti sistemi
D) Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması
hangilerinin geçerli olacağını göstermektedir?
E) İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından resmen işgali
A) Yalnız l
B) Yalnız III
D) l ve III
Test 37 CA
1.D
2.A
3.B
4.E
5.D
6.A
7.C
8.B
9.B
C) I ve II
E) II ve III
10.B
11.E
12.C
.
13.C
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
39
I. TBMM Dönemi
TBMM, isyanları önlemek için vatana ihanet kanunu
çıkarmıştır. Bu kanunu uygulamak için gezici, olağanüstü
mahkemeler kurmuştur. Bu mahkemenin üyeleri meclis
içinden seçilmiş ve 1920 - 1923 arasında asker kaçaklarını,
isyancıları ve cephe gerisinde halka zarar verenleri yargılamıştır. Bu mahkemeler çabuk karar verip ve uygulamışlardır.
4.
İlk TBMM’nin en önemli özelliklerinden biri yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamasıdır.
İlk TBMM’nin böyle bir yapıda olmasının temelinde
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir ?
A) Osmanlı Devleti’nin yıkılmış olması
B) Yapılan savaşlarda çok kişiye ihtiyaç duyulması
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
C) Bu yapı sayesinde daha çok iş yapabilme düşüncesi
R
İ
T
D) Yasama, yürütme, yargı organlarını işletecek elemanların çok sayıda olmaması
A) TBMM’nin amacı asayişi sağlamaktır.
B) Anadolu’da olağanüstü bir hal hakimdir.
E) Ortamın acil karar vermeyi ve verilen kararları hemen
uygulamayı gerektirmesi
C) Bu mahkemeler yetkisini TBMM’den almıştır.
D) Bu mahkemeler günümüze kadar gelmiştir.
E) 1920 - 1923 arası kararlar çabuk ve hızlı uygulanmıştır.
2.
K
E
N
R
Ö
–
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkartmıştır.
–
Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini üzerinde toplamıştır.
–
TBMM’nin üzerinde hiçbir güç ve makam kabul etmemiştir.
5.
I. TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.
II. TBMM yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir.
III. Padişah ve halife içinde bulunduğu zor durumdan kurtulduğu zaman, meclisin belirleyeceği kanuni esaslara
göre uygun olan durumu alacaktır.
İlk TBMM’nin bu kararları aşağıdakilerden hangisini
sağlamaya yöneliktir?
A) Anayasa hazırlamak
İlk TBMM’nin çalışma esasları arasında,
maddelerinden hangilerine bakılarak meclisin olağanüstü bir durumda çalıştığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Çok partili hayata geçmek
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Anadolu’da otorite sağlamak
C) Yalnız III
E) II ve III
D) Uluslararası alanda tanınmak
E) Lozan Antlaşması’nı imzalamak
3.
Birinci TBMM’de hükümet kurulmasına ilişkin olarak
kabul edilen,
I. Geçici bir hükümet reisi tanımak doğru değildir.
6.
Ulusal kurtuluş hareketi döneminde TBMM’ye karşı çıkan
ayaklanmalar Kuvayımilliye ve düzenli ordu tarafından
bastırılmıştır.
II. Yürütme yetkisi hükümet aracılığıyla kullanılır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu
söylenemez?
III. Padişah ve halifenin durumu bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra meclis tarafından belirlenecektir.
A) Ulusal savaşın uzamasına
ilkelerinden hangileri meclisin devamlılığını belirtmiştir?
B) TBMM’nin tek güç haline gelmesine
A) Yalnız I
D) Azınlıkların bağımsızlık kazanmasına
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
C) Yunanlıların Anadolu’da ilerlemesine
E) Birlik ve beraberliğin zedelenmesine
39
I. TBMM Dönemi
7.
10.
TBMM, 120 milletvekilinin katılımı ile 23 Nisan 1920’de
açılmış, gün geçtikçe artan üye sayısı nihai 390 kişi olmuştur. Milletvekillerinin 179’u memur ve aydın, 34’ü asker,
47’si din görevlisi, 110’u çiftçi, tüccar, aşiret reisi gibi mesleklerden oluşmuş ancak ölüm ve istifa gibi nedenlerle
mecliste hiçbir zaman bu kadar milletvekili toplanamamıştır.
I. TBMM 23 Nisan 1920 tarihinde 120 milletvekilinin katılımı
ile, bazı kesimlerin tepkisine rağmen açılmıştır.
TBMM’nin açılması ile,
I. ulusal güçlerin birleştirilmesi,
II. güçler ayrılığı ilkesinin mecliste uygulanması,
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
III. Anadolu’da TBMM’ye karşı isyanların çıkması
durumlarından hangilerinin görüldüğü söylenebilir?
A) Meclis açıldıktan sonra sayı giderek artmıştır.
A) Yalnız I
B) I. TBMM’de güçler ayrılığı prensibi benimsenmiştir.
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Hiçbir zaman meclis tam kadroyla toplanamamıştır.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I. TBMM’de birçok kesimden milletvekili bulunmaktadır.
E) I. TBMM’de aydınlar ve memur kökenli milletvekilleri
çoğunluktadır.
11.
R
İ
T
İlk TBMM’de kabul edilen bir önergede, “Mecliste toplanmış
ulusal iradeyi, gerçek olarak vatanın geleceğine hakim
kılmak temel ilkedir. TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.” denilmiştir.
Bu karara dayanarak,
8.
K
E
I. TBMM vatanın işgallerden kurtarılması yönünde kesin
kararlar alırken, ülkenin yönetim biçimi ile ilgili kararlar almamıştır.
II. Saltanat iradesi yok sayılmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında,
III. Millet egemenliğinin esas olduğu belirtilmiştir.
I. Güçler birliği vurgulanmıştır.
I. gerekli olan birlik ve beraberliğin korunmak istenmesi,
III. meclis içerisinde farklı düşüncede insanlar bulunması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
9.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
II. vatanın bir an önce işgallerden kurtarılmak istenmesi,
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I, II ve III
–
Halktan zorla para toplayan ve kendi başına buyruk hareket eden Kuvayımilliye birliklerini ortadan kaldırmıştır.
–
Anadolu’da ayaklanma çıkaranları İstiklal Mahkemeleri’nde yargılamıştır.
12.
E) II ve III
Birinci TBMM’nin,
I. olağanüstü yetkilere sahip olması,
II. Misakımilli kararlarını esas alması,
III. ulusal egemenlik ilkesini benimsemesi
özelliklerinden hangilerinin İtilaf Devletleri’nin çıkarlarına doğrudan ters düştüğü söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
13.
I. TBMM’nin otoritesi artmıştır.
E) II ve III
Birinci TBMM’nin Kurtuluş Savaşı sırasında aldığı,
I. TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.
II. İşgal hareketleri hızlanmıştır.
II. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
III. Anadolu’da huzur ve güven sağlanmaya çalışılmıştır.
III. TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahiptir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve III
kararlarından hangileri egemenlik anlayışının değiştiğini gösterir?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
1.B
2.C
C) Yalnız III
D) I ve III
Bu bilgilere dayanarak,
Test 38 CA
C) I ve II
C) Yalnız III
I. TBMM,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
3.B
4.C
5.D
6.A
7.D
8.C
9.C
C) I ve III
E) I, II ve III
10.E
11.D
12.E
13.B
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
40
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
–
İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa kendisine gösterilen Sevr Antlaşması maddesini imzalamayınca Yunan ordusu Doğu Trakya'yı işgal etti.
–
Londra Konferansı’nda TBMM temsilcisi Bekir Sami
Bey, İtilaf devletlerinin önerdiği antlaşmayı ağır şartlar
taşıdığını söyleyerek kabul etmeyince Yunan ordusu
daha büyük bir taarruza başladı.
4.
Mustafa Kemal Paşa, başkomutanlık yetkisini üzerine aldıktan sonra ilk iş olarak Tekalifimilliye Emirleri'ni yayınlamıştır.
Tekalifimilliye Emirleri'nin aşağıdakilerden hangisini
amaçladığı söylenebilir?
A) İşgallere karşı koymak
B) Savaşı devlete mal etmek
Bu bilgilere göre İtilaf devletlerinin barış antlaşmasını
imzalatmak için,
C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
I. askeri tehditler ve zorlamalar yapılması,
R
İ
T
D) Halkın ekonomik durumunu iyileştirmek
II. gerekirse karşılıklı tavizler verilmesi,
E) Başkomutanlık yetkisinin sürekliliğini sağlamak
III. iki tarafın da görüşlerinin alınması
yöntemlerinden hangilerini kullandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
K
E
E) I, II ve III
.
5.
2.
N
R
Ö
Moskova Antlaşması ile TBMM Hükümeti asırlardan beri
topraklarımızda emelleri olan Rusya ile dostluk kurmuş ve
maddi açıdan da yardım elde etme imkanına kavuşmuştur.
Buna göre,
I. Sovyet Rusya'nın Paris Konferansı’nda yer almaması,
II. batı dünyasının ortak düşmanı durumunda olmaları,
III. tarafların ittifaka ihtiyaç duymaları
TBMM'nin bu şekilde hareket etmesi aşağıdakilerden
hangisinin göstergesidir?
A) İstanbul Hükümeti’nin fiilen yok sayıldığının ve Anadolu'nun gerçek temsilcisinin TBMM olduğunun
B) Devletlerarası sorunların diplomatik yollarla çözülmesi
gerektiğinin
C) İtilaf devletleri ile uyum içinde çalışılması gerektiğine
inanılmasının
durumlarından hangilerinin iki tarafı birbirine yaklaştıran etkenler arasında olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
D) TBMM'nin yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahip
olmadığının
C) Yalnız III
E) İstanbul Hükümeti’nin Türk milletinin bağımsızlığını koruduğunun
E) I, II ve III .
Moskova Antlaşması'na göre,
–
Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
–
Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında yapılmış
olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
–
Batum, Gürcistan'a bırakılacaktır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Misak-ı Milli'den taviz verildiği
l. TBMM çıkardığı bir yasa ile İstanbul'un işgal tarihinden
sonra (16 Mart 1920) İstanbul Hükümeti'nin TBMM'nin onayı dışında yaptığı antlaşmaları tanımayacağını ilan etmiştir.
6.
İtilaf devletleri, Londra Konferansı'na hem Osmanlı Devleti'ni hem de TBMM Hükümeti’ni gecikmeli de olsa davet etmiştir. Konferansta İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa
sözü TBMM Hükümeti temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakmıştır.
Buna göre,
I. Konferensta Türk tarafında görüş birliğinin sağlandığı,
II. TBMM'nin savaş yanlısı olup, barışçı bir siyaset izlemediği,
B) Siyasal alanda birlikte hareket edildiği
III. İtilaf devletlerinin, İstanbul Hükümeti ile TBMM Hükümeti arasındaki ayrılıkları hızlandırmak istediği
C) Her iki devlette de rejim değişikliği olduğu
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
D) TBMM'nin uluslararası alanda etkinliğini artırdığı
A) Yalnız I
E) TBMM'nin kazandığı ilk askeri ve siyasi başarı olduğu
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III .
40
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
7.
11.
TBMM Milli Mücadele sırasında Sovyet Rusya ile Moskova
Antlaşması'nı, Fransa ile de Ankara Antlaşması'nı imzalamış,
ayrıca İtilaf devletleriyle birlikte Londra Konferansı'na katılmıştır.
Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra düzenli orduya katılmalar artmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.
Bu bilgilere dayanarak,
B) Kuvayımilliye’nin gücü artmıştır.
I. Misakımilli sınırlarına ulaşılmıştır.
C) Türk ulusunun düzenli orduya güveni artmıştır.
II. Askeri başarılar siyasi başarılarla pekiştirilmiştir.
D) Anadolu'da halktan alınan vergiler azaltılmıştır.
III. TBMM'nin devletler arasında saygınlığı artmıştır.
E) İstanbul Hükümeti TBMM'yi hukuken tanımıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
8.
E) I, II ve III
12.
.
Vahdettin, Milli Mücadele’nin sonunda "halife" unvanıyla İngilizlere sığınmış, TBMM yeni bir halife atamıştır.
III. İngiltere’de Loyd George Hükümeti’nin istifa etmesi
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız l
K
E
II. İngiltere'nin halifeliği kullanmasının önlenmesi,
D) l ve III
III. Abdülmecit Efendi'nin kişiliğinden yararlanılmak istenmesi
N
R
Ö
B) Yalnız II
D) I ve III
9.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
I. TBMM döneminde devlet en fazla savunma alanında harcama yapmıştır.
Bu durum,
I. saltanatın kaldırılmak istenmesi,
II. işgalci devletlerle savaşın devam etmesi,
Körfez Yayınları
13.
gelişmelerinden hangileri gösterilemez?
A) Yalnız I
l. halkın çalışması,
II. düzenli ordu,
III. Kuvayımilliye
B) Yalnız II
10.
14.
E) l, II ve III
gelişmelerinden hangilerinin etkisi olmuştur?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
D) I ve II
15.
Büyük Taarruz'dan sonra,
lII. İtalya ve Fransa'nın ateşkes için araya girmesi
durumlarından hangileri Türk tarafının çıkarlarına
uygun olduğunun göstergesidir?
C) l ve II
A) Yalnız l
.
B) Yalnız II
D) l ve II
3.A
4.E
.
II. konferansın Mudanya'da yapılması,
E) l, II ve III
2.C
C) Yalnız III
E) I ve III
I. İngiltere'nin barış istemesi,
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
1.D
.
II. Araplar’ın bağımsız devlet kurma isteği,
III. ordunun ihtiyaçlarının karşılanmak istenmesi
Test 39 CA
C) l ve II
III. vatanın işgal altında olması
.
l. İtalya ve Fransa’nın işgal bölgelerini boşaltmaları,
B) Yalnız II
B) Yalnız II
l. işgallere karşı İstanbul Hükümeti'nin sessiz kalması,
II. Yunanlılar karşısında Türk ordusunun yetersiz kalması,
D) II ve III
.
Mustafa Kemal Paşa'nın ulusal kurtuluş hareketini başlatmasında,
Eskişehir-Kütahya Savaşları’ndan sonra Başkomutanlık Kanunu’nun ve Tekalifimilliye Emirleri’nin yayınlanmasında,
A) Yalnız l
E) II ve III
D) II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
C) l ve II
kuvvetlerinden hangileri etkili olmamıştır?
olgularından hangileriyle açıklanabilir?
D) l ve III
B) Yalnız II
Kurtuluş Savaşı’nda Güney cephesinde Fransızlara
karşı zafer kazanılmasında,
A) Yalnız l
lII. silah sanayisinin güçlendirilerek ekonominin düzeltilmek istenmesi
A) Yalnız l
R
İ
T
I. saltanatın kaldırılması,
II. ilk meclisin görev süresinin dolması,
TBMM'nin halifeliği kaldırmayarak yeni bir halife atamasının nedenleri arasında,
I. yönetim biçiminin belirlenmemiş olması,
“Büyük Taarruz'dan sonra imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması, askeri zaferin arkasından kazanılan siyasi bir zafer olup bunun iç ve dış politikada etkileri büyük olmuştur.”
diyen bir tarihçinin görüşüne kanıt olarak,
5.B
6.D
7.B
8.E
9.D
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10.D
11.E
12.E
.
13.E
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
41
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
TBMM'nin açılışını izleyen günlerde Mustafa Kemal Paşa,
Sovyet Rusya'ya gönderdiği mektupla Ankara ve Moskova
arasında normal ilişkilerin kurulmasını, askeri ve siyasi ittifak ile emperyalizme karşı birlikte mücadele edilmesini istemiş ve TBMM'nin Misakımilli politikasını açıklamıştır.
4.
Mustafa Kemal'in bu yolla ulaşmak istediği amaçlar
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Paşa, "Savaş demek, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla,
bütün maddi ve manevi güçleriyle karşı karşıya gelmesi,
birbirleriyle vuruşması demektir. Bundan dolayı savaş, cephede bulunan ordu kadar Türk milletini de, fiilen ilgilendirmelidir’’ demiştir.
Mustafa Kemal Paşa'nın bu düşünceleri doğrultusunda,
A) Sovyet Rusya ile ilişkileri düzenlemek
I. Tekalifimilliye Kanunu’nun çıkartılması,
B) Uluslararası ilişkilerde yalnızlıktan kurtulmak
R
İ
T
II. egemenliğin millete ait olduğunun ilanı,
C) Sovyet Rusya’nın aşırı güçlenmesini engellemek
III. düzenli orduya geçme kararı
D) Ortak düşmana karşı Sovyet Rusya ile müttefik olmak
kararlarından hangileri alınmıştır?
E) Misakımilli'yi amaçlamakla Türk davasının haklılığını
ortaya koymak
A) Yalnız I
B) Yalnız II
K
E
D) I ve II
2.
TBMM, “Türkler savaş yanlısıdır.” propagandasına engel
olmak amacıyla Londra Konferansı’na katılmıştır Ancak
konferansta Sevr Antlaşması bazı değişikliklerle tekrar gündeme getirilmiştir.
N
R
Ö
Bu bilgilere göre,
5.
Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’ndan sonra
TBMM 'ye güven duyulduğunu ve devletin temel düzenini kurma yolunda önemli adımlar atıldığını göstermez?
A) Tekalifimilliye Emirlerinin yayınlanması
I. Milli mücadelenin savaş meydanlarında kazanılacağı,
B) Çerkez Ethem İsyanı'nı bastırması
II. İtilaf devletlerinin TBMM'nin varlığını kabul etmediği,
C) Londra Konferansı'na davet edilmesi
III. İtilaf devletlerinin Sevr’in uygulanması konusunda düşüncelerinin değişmediği
D) Teşkilatıesasiye Kanunu’nu çıkarması
E) Sovyetlerle Moskova Antlaşması’nı imzalaması
düşüncelerinden hangileri Londra Konferansı’ndan
sonra kesin olarak anlaşılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3.
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
6.
I. Misakımillinin kabul edilmemesi,
Kurtuluş Savaşı sırasında, Mustafa Kemal Paşa tam bağımsızlığa ve milletin egemenliğine dayalı bir politika izlemiştir.
II. Doğu Trakya'nın TBMM'ye verilmesi,
Bu durum,
Lozan Konferansı’nın birinci döneminde ortaya çıkan,
III. imtiyazlı devletlerin kapitülasyonların devamını istemeleri
I. Sevr Antlaşması’nın kararlarını reddetmesi,
II. ulusal egemenliğe dayalı bir yönetimi öngörmesi,
gelişmelerinden hangileri, yeni Türk devletinin tam
bağımsızlığının tanınmak istenmediğini göstermektedir?
III. savaştan sonra Batılı devletler ile işbirliğine yönelik hedefleri olması
A) Yalnız I
gelişmelerinden hangileri ile açıklanabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III .
41
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
7.
11.
Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerine verdiği adli, mali
ve siyasi ayrıcalıklara kapitülasyon denilmektedir. Lozan
Barış Antlaşması’nda kapitülasyonlar bütün sonuçlarıyla
birlikte kaldırılmıştır.
Buna göre,
A) Yalnız I
12.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
II. İngiltere'nin siyasi ve askeri desteğinin devam etmesi,
III. İnönü muharebelerinde askeri güçlerinin yetersiz kalması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
.
Kuvayı Milliye birliklerinin özelliklerinden bazıları şunlardır:
I. İşgalleri kesin olarak durduramamaları
13.
II. TBMM'ye karşı çıkan isyanları bastırmaları
III. Suçlu gördükleri kişileri yargılamaları
A) Yalnız l
B) Yalnız II
D) I ve III
A) Doğu sınırı belirlenmeye başlamıştır.
C) l ve II
E) II ve III
Kurtuluş Savaşı’nda Doğu cephesinde Ermenilerle yapılan
savaşı kazanan TBMM, Ermenilerin isteği üzerine Gümrü
Barışı’nı imzalamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği
söylenemez?
Yukarıdakilerden hangileri Kuvayı Milliye'nin kaldırılma nedenleri arasında gösterilebilir?
10.
R
İ
T
I. taarruz güçlerinin kırılamamış olması,
Körfez Yayınları
N
R
Ö
kararlarından hangilerini aldığı söylenebilir?
.
l. ve II. İnönü muharebelerinde Yunanlıların yenilmesi
üzerine Fransa ve İtalya gibi devletlerin Yunanlılara
desteklerini çekmelerine rağmen Yunanlıların mücadeleye devam etmelerinde,
K
E
III. Sivas Kongresi’ni toplamak
C) Yalnız III
E) II ve III
.
II. askerden kaçmayı önlemek için İstiklal Mahkemeleri’ni
kurmak,
B) Yalnız II
B) Yalnız II
D) I ve II
I. milli mücadelenin başarıya ulaşması için kendi yetkilerini artırmak,
9.
Büyük Taarruz ile Lozan Antlaşması’nın imzalanması
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
–
sözlerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı
günlerde mahalli cemiyetleri birleştirmek amacıyla,
A) Yalnız I
Sakarya Zaferi ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması,
III. Askeri başarılar siyasi zaferlerle pekiştirilmelidir.
durumlarından hangileri kapitülasyonların kaldırılmasında etkili olmuştur?
8.
–
II. Yurtta sulh cihanda sulh!
III. milli sınırlarımız içerisinde ticari faaliyetlerin yabancıların denetiminde olması
D) I ve II
I. İnönü Zaferi ile Londra Konferansı’nın toplanması,
I. Egemenlik milletindir.
II. ekonomik bağımsızlığın siyasi bağımsızlıktan ayrı olmaması,
B) Yalnız II
–
gelişmeleri Mustafa Kemal’in,
I. Türk ulusunun bağımsızlığını sınırlandırması,
A) Yalnız I
Kurtuluş Savaşı döneminde,
B) Fransızlar Anadolu’yu boşaltmışlardır.
.
C) TBMM’nin otoritesi artmıştır.
D) Ermeniler Sevr’deki emellerinden vazgeçmişlerdir.
E) TBMM askeri ve siyasi başarı kazanmıştır.
Urfa, Antep ve Maraş'ı işgal eden Fransızlar, Ermenileri
Türkler üzerine saldırtmışlar, halka karşı acımasız ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmuşlardır.
Bu durumun,
14.
I. bölge halkının teşkilatlanması ve direnişe geçmesi,
II. İtalya'nın askerlerini Anadolu'dan çekmesi,
A) İstiklal Mahkemeleri’ni kurması
III. Tekalifimilliye Emirleri'nin yayınlanması
B) Londra Konferansı’na çağrılması
sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 40 CA
1.A
3.E
C) Anadolu’da çeşitli isyanlarla karşılaşması
C) l ve II
E) l, II ve III
2.E
4.C
Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki gelişmelerden hangisi
TBMM'nin siyasi otoritesinin güçlendiğini göstermez?
5.A
D) Afganistan’la Dostluk Antlaşması’nı imzalaması
.
6.C
E) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nı imzalaması
7.D
8.D
9.B
10.D
11.C
12.D
13.B
14.E
15.E
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
42
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
–
II. İnönü Savaşı’ndan sonra İtalya’nın işgal ettiği yerleri
boşaltma kararı alması,
–
Fransa’nın TBMM Hükümetine anlaşma önerisinde bulunması,
–
İngiltere’nin Milli Mücadeleyi Osmanlı Hükümeti’ne
karşı basit bir ayaklanma sayması,
4.
Lozan görüşmelerinde Türk ekonomisinin gelişmesini engelleyen hatta Avrupa devletlerinin içişlerimize müdahalesine zemin hazırlayan kapitülasyonlar ve Duyunuumumiye
kaldırılmıştır. Bununla beraber Osmanlı döneminden kalma
bazı ekonomik olumsuzluklar kabul edilmek zorunda
kalmıştır.
Buna göre,
Yukarıdaki gelişmelerin geneli için aşağıdakilerden
hangisi ifade edilebilir?
I. Ekonomik olumsuzlukların tamamen giderildiği
II. Ekonomik bağımsızlık yönünde önemli bir adımın
atıldığı
A) TBMM’nin tanınmadığı
R
İ
T
III. Azınlıklara yeni ekonomik imkanların tanındığı
B) İtilaf devletleri arasında anlaşmazlık olduğu
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
C) İngiltere’nin Milli mücadeleyi önemsediği
A) Yalnız I
D) Sömürgecilik anlayışından vazgeçildiği
E) İtalya ve Fransa’nın ittifak yaptığı
Moskova Antlaşmasında yer alan,
N
R
Ö
I.
Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunanlılar, Eskişehir–Afyon
çizgisinde kuvvetli bir savunma hattı oluştururken diğer
yandan İtalyanlar’ın boşalttığı Söke ve Kuşadası’nı işgal
etmişlerdir.
Yunanlılar’ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?
Taraflardan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de
tanımayacaktır.
A) Anadolu’da kalıcı olduklarını göstermek istedikleri
II. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında yapılmış
olan anlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
B) Söke ve Kuşadası çevresinin stratejik özelliğe sahip olduğunu göstermeleri
III. Sovyet Rusya, Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla
TBMM’ nin Ermenistan ve Gürcistan’la yaptığı anlaşmaları tanıyacaktır.
C) Yeni bir taarruz hazırlığında olmaları
D) TBMM’nin çalışmalarını daha yakından takip etmek istemeleri
maddelerinden hangileri Misakımilli kararlarına aykırıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
3.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
K
E
5.
2.
B) Yalnız II
D) I ve II
E) İtilaf devletleri içinde İtalya’nın yerini almak istedikleri
C) I ve II
E) II ve III
6.
III. Batı Cephesi → Mudanya Mütarekesi
Yukarıda verilen cepheler ve yapılan anlaşmalardan
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği günlerde Batı Anadoludaki Kuvayımilliye birliklerine bir emir gönderilerek suçluların cezalandırılmaması, İstiklal Mahkemeleri’ne verilmesi
istenmiştir.
Bu emrin, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
I. Doğu Cephesi → Gümrü Antlaşması
II. Güney Cephesi → Kars Antlaşması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
7.
C) Yalnız III
E) II ve III
A) Mahalli birliklerin savunma dışındaki yetkilerini ortadan
kaldırmaya
Sevr Antlaşmasına göre doğuda bir devlet kurmak isteyen
Ermeniler işgallere başladılar, fakat aldıkları yenilgi sonucu
TBMM ile Gümrü Antlaşması’nı imzalayıp Sevr’i tanımadıklarını açıkladılar.
B) Batı Anadolu’da barışı sağlamaya
Buna göre;
C) Milli mücadeleyi sona erdirmeya
D) TBMM’nin yargı yetkisini genişletmeye
E) Yargının bağımsız olmasını sağlamaya
I. Doğudaki iddialarından vazgeçtikleri
II. TBMM’ni resmen tanıdıkları
III. İşgallerini sona erdirdikleri
gelişmelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
42
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
8.
12.
Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ekonomik bağımsızlık ile ilgili değildir?
9.
Aşağıdaki maddelerden hangisi ile Osmanlı Devleti’nin
hukuki varlığı sona erdirilmiştir?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
A) Orduları terhis edilecek
B) On İki Ada’nın İtalya’ya bırakılması
B) Toprakları işgal edilecek
C) Musul petrollerinin çözümünün sonraya bırakılması
C) Esirleri teslim edilmeyecek
D) Duyunuumumiye’nin kaldırılması
D) Boğazların yönetimi TBMM’ye verilecek
E) Dış borçların taksitle ödenmesine karar verilmesi
E) Meclisimebusan dağıtılacak
Mustafa Kemal işgallere karşı haklı olduğunu göstermek amacıyla,
R
İ
T
I. İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkarma
II. Misakımilliyi dünyaya duyurma
III. Ordunun yeniden toparlanmasını sağlama
hedeflerinden hangilerini uygulamıştır?
D) I ve III
K
E
13.
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
N
R
Ö
10.
B) İkinci İnönü Savaşı
Mondros Ateşkes Anlaşması
–
Mudanya Ateşkes Anlaşması
–
Saltanatın kaldırılması
A) TBMM İtilaf devletleri tarafından tanınmıştır.
B) Osmanlı Devleti ortadan kalkmıştır.
C) Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmıştır.
D) Türk inklabına zemin hazırlanmıştır.
Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda düzenli
ordu hakkında tartışmalar çıkmıştır?
A) Birinci İnönü Savaşı
–
Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıktığı savunulabilir?
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
E) Yeni kurulan hükümet başarı sağlamıştır.
C) Kütahya - Eskişehir Savaşı
D) Sakarya Savaşı
E) Büyük Taarruz
11.
Ağustos 1921’de çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile
TBMM’nin tüm yetkileri Mustafa Kemal’in şahsında toplanmıştır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi milli bağımsızlık ile ilgili bir
gelişmedir?
A) Cumhuriyetin ilanı
Bu yasa ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
B) TBMM’nin açılması
A) Meclisteki farklı grupları birleştirme
C) Teşkilatı Esasiye’nin ilanı
B) Seçim kanununu değiştirme
D) Saltanatın kaldırılması
C) İnkılapları gerçekleştirme
E) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Hızlı ve etkili hareket edebilme
E) Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılama
Test 41 CA
1.C
2.D
3.E
4.A
5.A
6.C
7.E
8.C
9.D
10.A
11.C
12.D
13.B
14.C
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
43
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
20 Temmuz 1936'da imzalanan "Montrö Boğazlar Sözleşmesi"nin,
5.
I. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ticaretini artırması,
II. Dünya devletleriyle dostluk ilişkilerini geliştirmesi,
III. Türkiye'nin Boğazlar üzerinde tam egemenlik hakkını
kazanması
Mustafa Kemal'in yukarıda verilen sözüne göre herhangi bir devletten yardım almanın şartları arasında,
özelliklerinden hangileri Türkiye açısından hayati
önem taşımış ve Lozan Barışı'ndan kalan büyük sorun
çözülmüştür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
I. milli egemenlik ve bağımsızlığımıza saygılı olması,
II. uluslararası eşitlik prensibine uymaması,
C) Yalnız III
E) I ve III
Devlet ve milletimizin iç ve dış bağımsızlığı ve vatanımızın
bütünlüğü saklı kalmak şartıyla milliyet esaslarına saygılı
ve ülkemize karşı istila amacı beslemeyen herhangi bir
devletin, fenni, teknolojik, ekonomik yardımını memnuniyetle karşılarız."
R
İ
T
III. sömürü amacıyla yaklaşmaması
.
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
2.
I. Dünya Savaşı'nın bazı ülkeleri tatmin etmemesi ile çıkan II. Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında,
II. Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politika izlemeleri,
III. Versay Antlaşması'nın Almanya için ağır hükümler taşıması
N
R
Ö
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
6.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Yargı : Türk dış politikası, milli çıkarlardan taviz vermeden
karşılıklı olarak bağımsızlığa saygıyı, içte ve dışta barışı
esas alan bir düşüncenin ürünüdür.
Yukarıdaki yargıyı destekler nitelikteki gelişmeler
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
.
A) Musul’un Irak yönetimine bırakılması
B) Bağımsızlığa kavuşan Türk devletlerinin tanınması
Atatürk'ün, "Siyasi bağımsızlıklar ekonomik bağımsızlıklarla desteklendiği zaman uzun süreli olur." sözünü,
I. aşar vergisinin kaldırılması,
C) I ve II
E) II ve III
K
E
I. ABD'nin, Avrupa'nın içişlerine karışması,
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Somali ve Kosova'daki BM barış gücüne asker gönderilmesi
D) Kıbrıs'ta Rumların yönetiminde bir federasyonun kabul
edilmemesi
II. kapitülasyonların kaldırılması,
E) Yunanistan’ın “Türkiye politikası”nın yakından takip
edilmesi
III. halifeliğin kaldırılması
gelişmelerinden hangileri destekler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
4.
C) I ve II
E) II ve III
.
7.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda yer alan Güvenlik Konseyi'nde bazı ülkelerin veto hakkına sahip bulunmasının,
I. eşitlik prensibi,
Balkan Antantı, Türkiye önderliğinde Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya gibi Balkan devletlerinin Almanya ve İtalya'ya karşı sınırlarını güvenlik altına almak amacıyla
imzaladıkları bir antlaşmadır. Bu antlaşma ile Balkan ülkeleri, kendi aralarındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi de amaçlamışlardır.
II. tam bağımsızlık,
Bu bilgilere göre Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
III. iç işlerine saygı prensibi
A) Ekonomisini bu ittifakla düzeltmiştir.
özelliklerinden hangilerine ters düştüğü savunulabilir?
B) Dış politikadaki etkinliği artmamıştır.
A) Yalnız I
D) Çıkabilecek bir savaşa hazırlıklı olmak istemiştir.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
C) En güçlü ve istikrarlı Balkan ülkesidir.
E) Almanya ve İtalya’nın saldırganlığı sona erdirilememiştir.
43
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
8.
11.
1930 - 1939 yılları arasında Türkiye,
–
Milletler Cemiyeti'ne üye olmuş,
–
Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'nı imzalamış,
–
Montrö Sözleşmesi ile Boğazlar üzerindeki egemenliğini sağlamıştır.
1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalif olarak Demokrat Parti kurulmuş ve seçimlere katılarak TBMM'ye girmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hükümetin denetlendiği
Buna göre, Türkiye'nin izlediği politika ile ilgili,
B) Çok partili hayata geçildiği
I. Lozan'dan kalan sorunları çözmeye çalışmıştır.
C) İlk kez kabine sistemine geçildiği
II. Milletlerarası sorunlardan yararlanarak sınırlarını genişletmiştir.
D) Demokrasi ortamının oluştuğu
E) Cumhuriyetin bir gereğinin yerine geldiği
III. Sınırlarının güvenliğini sağlamaya ve egemenliğini
güçlendirmeye çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
R
İ
T
C) Yalnız III
E) I ve III
.
12.
I. Çok partili sistem
II. Meclis hükümeti
III. Bağımsızlık
Yukarıdakilerden hangileri bir ülkede demokrasinin kurulması için aranan şartlardandır?
9.
K
E
Türkiye;
A) Yalnız I
1932'de Dünya barışını korumak amacıyla kurulmuş
olan Milletler Cemiyeti'ne üye olmuş,
–
1934'te Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikasına
karşı Balkan devletleri ile birlikte Balkan Antantı'nı kurmuştur.
N
R
Ö
Yukarıdaki gelişmelere bakılarak Türkiye ile ilgili,
I. ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını birlikte gerçekleştirmiştir.
II. Dünya barışına katkıda bulunmaya çalışmıştır.
III. Batı sınırlarını güvence altına almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
10.
D) I ve III
Körfez Yayınları
–
13.
C) Yalnız IIII
E) I, II ve III
.
Atatürk; “Dış siyaset, iç kuruluş ve iç siyasete dayandırılmak zorundadır; yani iç kuruluşun kaldıramayacağı genişlikte olmamalıdır.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Bilim ve tekniğin ulusal olduğunu
C) I ve II
E) II ve III
B) Yalnız II
B) Dış siyasette kamuoyunun dikkate alınması gerektiğini
.
C) Ekonomik kalkınmanın yabancı sermaye ile olacağını
D) Avrupalı devletlerle birlikte hareket edileceğini
E) Kalkınmış devletlerin öncü kabul edileceğini
Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, Türklerin öz yurdunu parçalama ve Türk devletinin bağımsızlığını büyük ölçüde ortadan kaldırma amacını güden İtilaf devletlerine karşı
verilen Kurtuluş Savaşı'nda şekillenmiştir. Atatürk, bağımsızlık savaşı sırasında bir ölüm - kalım mücadelesine girdiği Batılı devletler ile savaştan sonra dostça ilişkiler kurmuştur.
14.
Yurtta barışı sağlamaya çalıştığı gibi, dünya barışı ile de ilgilenen Mustafa Kemal, "Versay Antlaşması I. Dünya Savaşı'yla ilgili sebeplerden hiçbirini ortadan kaldırmamıştır."sözüyle aşağıdaki gelişmelerden hangisine dikkat
çekmiş olamaz?
A) II. Dünya Savaşı tehlikesine
Atatürk'ün Batılı devletlere karşı izlediği bu politika,
I. Milli egemenlik,
B) Sömürgecilik anlayışının devam ettiğine
II. Milli birlik ve beraberlik,
C) İtilaf devletlerinin Wilson İlkeleri'ne uymadığına
III. Yurtta sulh, cihanda sulh
D) Rusya ile Amerika arasındaki soğuk savaş dönemine
ilkelerinden hangilerine dayanmaktadır?
E) Almanya'ya imzalatılan antlaşmanın sorunları çözmediğine
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 42 CA
1.B
C) Yalnız III
E) II ve III
2.B
3.A
4.B
5.A
.
6.B
7.E
8.B
9.B
10.C
11.D
12.D
13.B
14.E
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
Atatürk’ün dış politikada takip ettiği siyaset öncelikle Türkiye’nin güvenliğini ve çıkarlarını korumayı öngörür. Bununla
birlikte milletin aleyhine olmayan bir barışı ilke edinir.
4.
Buna göre,
Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü yansıtan bu sözleri
aşağıdakilerden hangisiyle doğrulanmıştır?
II. ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmemek,
A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılmasıyla
III. içişlerimize karışılmasına fırsat vermemek
B) Milletler Cemiyeti’nin kurulmasıyla
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
C) II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
E) Bolşevik İhtilali’yle
K
E
N
R
Ö
5.
I. Borçlar idaresinin kaldırılması,
II. Kapitülasyonların kaldırılması,
III. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Boğazların yerine Süveyş Kanalı ve Cebelitarık Boğazı’nın önem kazanması
durumlarından hangileri gösterilebilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
çalışmalarından hangileri ekonomik bağımsızlıkla ilgili değildir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
Kayıtsız şartsız ve tam bağımsızlığı hedefleyen Mustafa
Kemal, ekonomik alanda da bağımsızlığı sağlamaya
çalışmıştır.
Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği,
II. Almanya ve İtalya’nın saldırgan bir tutum sergilemeleri,
A) Yalnız I
R
İ
T
D) NATO’nun kurulmasıyla
.
1936 yılında, Atatürk’ün Boğazlar Komisyonu’na üye
olan devletlere gönderdiği notaya itiraz etmeyerek Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılmasını kabul eden İngiltere ve Fransa’nın bu uyumlu politikalarının temelinde,
I. Türkiye’nin askeri gücünden çekinmeleri,
3.
Atatürk, 1932’de Almanya için, “Yetmiş milyonluk çalışkan
ve disiplinli bir millet, üstelik milli ihtiraslarını kamçılayabilecek siyasi bir cereyana kendisini kaptırdı mı, ergeç Versay Antlaşması’nın tasfiyesine girişecektir.” demiştir.
I. güçsüz devletlere karşı güçlü devletlerle ittifak kurmak,
A) Yalnız I
2.
44
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
D) I ve III
.
Atatürk’ün, “İnsan kendi ulusunun varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, tüm dünya uluslarının da huzur ve
refahını düşünmelidir.” sözünde,
B) Yalnız II
6.
C) Yalnız III
E) II ve III
1923 - 1939 yılları arasında yeni Türk Devleti Boğazlar Komisyonu’nu kaldırmış ve Hatay’ı sınırlarına dahil etmiştir.
Bu durum yeni Türk Devleti’nin,
I. insan sevgisi,
I. iç barışı sağlama,
II. yenilikçilik,
II. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme,
III. barışçılık
III. uluslararası alanda etkinliğini artırma
kavramlarından hangilerinin önemi vurgulanmamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III .
.
yaklaşımlarından hangilerini amaçladığını göstermez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
.
44
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
7.
11.
Türkiye II. Dünya Savaşı’na girmeme politikası uygulamıştır.
II. Türkiye yayılmacı bir devlettir.
Atatürk, 1933’te Doğu ülkeleriyle ilgili bir demecinde,
“Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız! Bugün
günün ağardığını nasıl görüyorsanız, uzaktan bütün Doğu
milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve
hürriyetine kavuşacak daha çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşları ilerlemeye ve refaha yönelmiş olarak gerçekleşecektir.” demiştir.
III. Türkiye’nin askeri gücü yetersizdir.
Buna göre Atatürk ile ilgili,
Buna göre,
I. Barışçı bir politika izlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
I. geleceğe ümitle baktığı,
II. tüm insanlığı kardeş olarak gördüğü,
C) Yalnız III
E) I ve III
III. tüm tutsak Doğu milletlerinin bir gün mutlaka esaretten
kurtulacağına inandığı
.
özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
8.
B) Yalnız II
R
İ
T
D) I ve II
Atatürk döneminde görülen;
I. Balkan Antantı’nın yapılması,
II. Hatay’ın anavatana katılması,
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması
D) II ve III
9.
12.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
N
R
Ö
Aşağıda verilen,
I. yurtta ve cihanda barış,
II. bağımsızlıklara saygılı olma,
III. kaybedilen toprakları geri alma
I. Türkiye önemli siyasi ve diplomatik bir zafer kazanmıştır.
II. Boğazlarla ilgili egemenlik hakkımızı sınırlayan hükümler kaldırılmıştır.
III. Türkiye’nin dünya devletleri arasındaki saygınlığı
artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
durumlarından hangileri Türk dış politikasının temel ilkeleri arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
10.
13.
I. devletlerarası ilişkilerin arttığı,
III. yayılmacı politikayı Nazilerin uygulamaya koyması
II. Türkiye’nin dünya barışına katkıda bulunduğu,
durumlarından hangileri ittifak yapıldığına kanıt olabilir?
B) Yalnız II
Milletler Cemiyeti, Wilson İlkeleri’ni uygulamak amacıyla
kurulmasına rağmen İngiltere’nin nüfuzu altına girmiştir.
1930’dan sonra milletlerarası işbirliğinin önem kazanması
üzerine 1932 yılında Yunanistan’ın da desteği ile Türkiye
Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.
Bu bilgilere göre,
II. bloklaşmaları Almanya’nın başlatması,
III. İngiltere’nin Milletler Cemiyeti’nde eski nüfuzunu kaybettiği
C) Yalnız III
gelişmelerinden hangileri söylenebilir?
E) II ve III .
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
1.C
2.E
3.B
.
.
I. Berlin, Roma, Tokyo’nun birleşmesi,
Test 43 CA
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
D) I ve II
B) Yalnız II
D) I ve II
II. Dünya Savaşı’nda,
A) Yalnız I
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kaldırılarak bütün yetkiler Türkiye Cumhuriyetine verildi. Boğazların iki yakasında askersiz duruma getirilen yerlerde Türkiye asker bulundurabilecekti.
Buna göre,
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
E) I ve III .
K
E
durumlarından hangileri Yeni Türk Devleti’nin dış politikada güçlü ve sözü geçer olduğunun bir kanıtıdır?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
4.A
5.D
6.A
7.D
8.E
9.E
10.C
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11.C
12.D
13.B
.
14.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
5.
I. Ulusal egemenliği esas alma
–
Devlet ve din işlerini ayırır.
II. Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alma
–
Düşünce hürriyetini kutsal sayar.
III. Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma
–
Akılcılık ve Bilimsellik ilkeleri ile aynı doğrultudadır.
–
Dine sosyal hayat içerisinde yer verilmesini savunur.
Yukarıda verilenlerden hangilerinin Atatürkçülük'le
bağdaştığı söylenebilir?
Yukarıdaki yargılar hangi ilkenin özellikleri arasında
yer alır?
A) Yalnız I
A) Devletçilik
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
II. Ekonomik gelişimin devlet desteği ile olması
III. Hukuk kurallarının geleneklere dayandırılması
N
R
Ö
D) I ve III
3.
.
Devletçilik ilkesi bu özelliği ile aşağıdaki hangi ilkeyi
tamamlamaktadır?
A) Egemenlik
B) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
C) I ve II
E) II ve III
E) Milliyetçilik
Devletçilik; milli, ahlaki ve sosyal içerikli bir sistemdir. Bundan dolayı insanın insanı sömürmesini engellemiştir.
Yukarıdaki esaslardan hangilerinin "Halkçılık" ilkesi ile
ilgisi yoktur?
B) Yalnız II
C) Laiklik
R
İ
T
K
E
I. Kanun önünde vatandaşlar eşit haklara sahip olması
A) Yalnız I
B) Cumhuriyetçilik
D) İnkılapçılık
.
6.
2.
45
Atatürk İlkeleri
.
7.
C) Halkçılık
E) İnkılapçılık
.
Çağdaşlaşma ve Batılılaşma ilkesi, Türk milletini ve devletini çağdaş batı ülkeleri seviyesine çıkarmak için çalışmaktır.
Buna göre, Çağdaşlaşma ve Batılılaşma ilkesi hangi
Atatürk ilkesinin bütünleyicisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar arasında gösterilemez?
A) Devletçilik
B) Laiklik
D) İnkılapçılık
C) Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik.
A) TBMM'nin açılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
8.
Osmanlı Devleti'nde,
D) Siyasi partilerin kurulması
I. bazı şahıslara ağa, paşa ve bey ünvanları verilmesi,
E) Soyadı Kanunu’nun kabulü
II. yasama ve yürütme yetkilerinin padişahın şahsında
toplanması,
III. örfi hukuk yanında şeri hukukun da bulunması
özellikleri aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileri ile
çelişir?
I
4.
Cumhuriyet yönetimi, memleketin idaresini üstlendiğinde
yetersiz bir özel teşebbüsle karşılaşmıştı.
Özel teşebbüsün bu durumda olması kalkınma ve sanayileşme için hangi ilkenin yürürlüğe konulmasını zorunlu kılmıştır?
A) İnkılapçılık
D) Devletçilik
B) Laiklik
C) Milliyetçilik
E) Milli Egemenlik
.
II
III
A) Halkçılık
Cumhuriyetçilik
Laiklik
B) Batıcılık
İnkılapçılık
Devletçilik
C) Halkçılık
Cumhuriyetçilik
İnkılapçılık
D) Milliyetçilik
Laiklik
Devletçilik
E) Devletçilik
Cumhuriyetçilik
Laiklik
45
Atatürk İlkeleri
9.
13.
“Bütün cihanın bilmesi lazım ki Türk halkı, TBMM ve O’nun
hükümeti uşak muamelesine tahammül edemez!”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözü aşağıdakilerden
hangisiyle ilgilidir?
A) Bağımsızlık
B) Laiklik
D) Medeniyetçilik
A) Ulusal birlik ve beraberlik
B) Halkın yönetime katılması
C) İnkılapçılık
E) Devletçilik
Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
C) Yasalar önünde halkın eşit olması
.
D) Devletin büyük yatırımları desteklemesi
E) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
10.
14.
Türk milliyetçiliği vicdan ve duygu işidir. Buna göre kader
birliği yapmış herkesi “Türkiyeli”, dolayısıyla Türk sayar.
“Türk evladı ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak
için kendinde kuvvet bulacaktır.”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözü,
Buna göre Atatürk milliyetçiliği ile ilgili,
R
İ
T
I. Cumhuriyetçilik,
I. Misakımilli'yi esas alır,
II. Anadolu'da yaşayan herkesi Türk kabul eder,
II. Milliyetçilik,
III. azınlıkların Türkleştirilmesi için asimilasyon faaliyetleri güder,
III. Bağımsızlık
ilkelerinden hangileriyle ilişkilidir?
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
11.
K
E
C) Yalnız III
E) II ve III
D) I ve II
.
Cumhuriyetin ilk yıllarında,
N
R
Ö
–
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması,
–
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması
gibi gelişmeler Mustafa Kemal Paşa'nın,
I. silah arkadaşlarını yönetime getirmek istediği,
15.
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
“Türk’ün haysiyeti, izzeti, nefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsa daha iyidir.”
Mustafa Kemal’in bu sözleri,
I. Milliyetçilik,
II. Bağımsızlık,
II. Cumhuriyet yönetimine demokrasiyi yerleştirmek istediği,
III. Devletçilik
ilkelerinden hangileri ile açıklanabilir?
III. zaman içinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kapatmak
amacında olduğu
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
12.
D) I ve II
E) I, II ve III
.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
16.
I. Adana - Mersin demiryolu işletmeciliğinin Fransızlardan satın alınarak millileştirilmesi
–
Ortaçağ boyunca krallara papalar taç giydirdi.
–
Yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda halkın büyük
işletmeler yapacak sermayesi yoktu.
III. I. Beş yıllık kalkınma planının hazırlanması
Osmanlı Devleti'nde "Ağalar, Paşalar, Beyler…" ayrı bir
konuma sahip olup, saygı gösterilen insanlardı.
Yukarıdaki inkılapların Atatürk ilkeleriyle ilgisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
–
II. Aşar vergisinin kaldırılması
I. Laiklik,
II. Halkçılık,
III. Devletçilik
ilkelerinden hangileri arasında ilişki kurulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 44 CA
II
I
Bu bilgilerle,
1.E
C) Yalnız III
E) I, II ve III
2.B
3.B
4.C
III
A) Devletçilik
Laiklik
Milliyetçilik
B) Milliyetçilik
Halkçılık
Devletçilik
C) Milliyetçilik
Devletçilik
İnkılapçılık
D) Cumhuriyetçilik
Halkçılık
Devletçilik
E) Devletçilik
Halkçılık
Bağımsızlık
.
5.C
6.A
7.A
8.E
9.C
10.D
11.E
12.E
13.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
46
Atatürk İlkeleri
5.
–
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
–
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
–
Yabancı okullarda Türkçe dersinin zorunlu olması
Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisinin doğrudan bir gereğidir?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
XIX. yüzyıl başlarından beri Türkiye’nin başını ağrıtan
azınlıklar sorunu Lozan Barışı ile Türkiye’deki bütün
azınlıkları Türk vatandaşı kabul ederek çözümlenmiştir.
Azınlıklara, Türk vatandaşlarına tanınan tüm haklar
tanınmış, ayrıcalıkları ise kaldırılmıştır.
Yukarıda verilen gelişmeler Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
C) Laiklik
A) Halkçılık
D) İnkılapçılık
B) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
2.
Devletçilik Türkiye’nin gelişmesini ve ekonomik
kalkınmasını sağlamak için 1930 yılından itibaren uygulanan bir politikadır. Devletçilik aynı zamanda milli, ahlaki ve
sosyal içerikli bir sistemdir. Bundan dolayı insanın insanı
sömürmesini engellemiştir.
6.
D) İnkılapçılık
3.
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
B) Halkçılık
I. Saltanatın kaldırılması,
II. Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması,
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
faaliyetlerinden hangilerinin devletin laikleştirilmesi
amacıyla yapıldığı savunulabilir?
C) Milliyetçilik
E) Laiklik
E) İnkılapçılık
“Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.”
Buna göre,
Bu yönüyle Devletçilik, Atatürk’ün hangi ilkesini tamamlamaktadır?
A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
E) Miliyetçilik
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Atatürk; “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek Türkiye ve dünyaya bildirmek bizler için bir
borçtur.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözlerinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkartılamaz?
A) Ulusal tarihimizi bilimsel olarak aydınlatmak
7.
–
“Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, çağdaş insanlık karşısında
köle konumundan daha yüksek bir davranışa hak kazanamaz.”
–
“Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa, olsun
ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa meydana gelen
zaferler kalıcı olamaz, kısa sürede söner.”
B) Türk tarihini her yönüyle araştırmak
C) Üniversite öğretimini başlatmak
D) Türk Tarih Kurumu’nu açmak
E) Türk tarihçileri yetiştirmek
Mustafa Kemal Paşa’ya ait yukarıdaki sözler birlikte
düşünüldüğünde ulaşılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Paşa’nın fikirlerinde değişiklik olmuştur.
4.
Misakımilli belgesinde, “Azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla tarafımızdan kabul ve temin edilecektir.”
denilmiştir.
Buna göre Misakımilli’de aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiği söylenebilir?
A) Eşitlik
B) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
C) Laiklik
E) Milliyetçilik
B) Asıl olan askeri zaferlerle düşmanı topraklarımızdan
çıkartabilmektir.
C) Çağımızda ekonomik kalkınma, askeri gücün önünde
tutulmuştur.
D) Güçlü olan ve bunu kullanmasını bilen uluslar, büyük
uluslardır.
E) Sadece zengin olmak veya sadece askeri zaferler kazanmak ulusun bağımsız yaşaması için yeterli değildir.
46
Atatürk İlkeleri
8.
11.
–
Cumhuriyetçilik : Temel ilkesi seçimdir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün çok yönlülüğüne kanıt ola-
–
Milliyetçilik : Kültürel bir bağı öngörür.
–
Laiklik : Kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğü sağlar.
I. hem askeri hem siyasi lider olması,
–
Halkçılık : Herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesini temin eder. Sınıf mücadelesini reddeder.
II. farklı konulara ait sözlerinin olması,
rak,
III. girdiği birçok savaşı kazanması
durumlarından hangileri gösterilebilir?
Yukarıda verilen ilkelere göre aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
A) Demokrasinin kurulmasına ortam hazırlanmıştır.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
B) Toplumda barış ortamının kurulması sağlanmıştır.
C) Türk toplumunu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından
koruyarak milli birlik ve beraberliği güçlendirilmiş- tir.
D) Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıkların giderilmesi sağlanmıştır.
12.
R
İ
T
“Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak
varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil,
E) Toplumda din ve mezhep özgürlüğü tanınarak kaynaşma sağlanmıştır.
düşüncelerinde temelli inkılap yapmış olan büyük Türk mil-
letinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda ba-
şarmak için fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabi-
K
E
lir. Bu teşebbüste başarı ancak, töreli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir.”
Mustafa Kemal’in bu sözlerinden aşağıdaki ilkelerden
hangisine ulaşılamaz?
N
R
Ö
Atatürk. “Aynı kavmin çocuklarının hep beraber bulunarak
birbirlerini sevmeleri ve bu birlik sevgisinden çıkacak yük-
sek hislere olduğu gibi uymaları güzel bir şeydir.” diyerek
birlikte yaşanılan geçmişte aynı güzel hisleri paylaşmanın
insanları birleştiren önemli bir etken olduğunu belirtmiştir.
Atatürk’ün bu sözleri aşağıdakilerden hangisinin
değerini ortaya koymaktadır?
A) Milli birlik ve beraberliğin
B) Bağımsız bir devlet olmanın
A) Halkçılık
Körfez Yayınları
9.
C) Milliyetçilik
D) Akılcılık ve Bilimsellik
13.
E) Devletçilik
Mustafa Kemal’in, “Bağnazlık ve tutuculuk cehalete dayanır. Cahilliği ancak bilim yok eder. O sebeple halkı mutlaka aydınlatmak gerekir.” sözü,
I. Milliyetçilik,
C) Milletlerarası barışı korumanın
II. Devletçilik,
D) Bazı kurumları değiştirmeden korumanın
III. Akılcılık ve Bilimsellik
E) Ulusal iradeyi herşeyin üstünde tutmanın
10.
B) İnkılapçılık
ilkelerinden hangileriyle ilişkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Atatürk’ün Milliyetçilik anlayışı ırk ya da din esasına dayalı
14.
değildir. Toplumun her yönüyle eşit olmasını ister.
I. Halifeliğin kaldırılması
II. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Buna göre Atatürk’ün Milliyetçilik anlayışıyla aşağıdaki
hangi ilke ilişkilendirilebilir?
III. Ölçü ve tartı sistemlerinde değişiklik yapılması
A) Devletçilik
Yukarıdakilerden hangileri Laiklik ilkesi ile ilgilidir?
B) Halkçılık
C) Ulusal egemenlik
D) İnsan ve insanlık sevgisi
E) Laiklik
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 45 CA
1.C
2.E
3.E
4.D
5.C
6.C
7.D
8.A
9.A
10.C
11.B
C) Yalnız III
E) II ve III
12.E
13.A
14.B
15.D
16.B
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
“Dilin milli ve zengin olması, milli hislerin gelişmesinde başlıca etkendir. Ülkesini ve bağımsızlığını korumasını bilen
Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”
5.
Atatürk’ün bu sözlerine dayanarak,
I. Dildeki yabancılaşma milli değerler için tehlikelidir.
A) İnkılapçılığına
B) İleri görüşlülüğüne
III. Türk dili yabancı kelimelerden arındırılmalıdır.
B) Yalnız II
D) Lider oluşuna
C) I ve II
D) I ve III
E) Akılcılığına
E) I, II ve III
6.
K
E
– Aşar vergisinin kaldırılması
N
R
Ö
– Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
A) Saltanatın kaldırılması
Yukarıda verilen yenilikleri kapsayan ortak ilke aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
B) Halkçılık
D) Devletçilik
3.
Cumhuriyet, egemenlik gücünü kullananların seçimle iş başına geldiği yönetim biçimidir. Atatürk’ün bununla yerleştirmeye çalıştığı temel esas da milli egemenliktir.
Mustafa Kemal’in yerleştirmeye çalıştığı milli egemenlik ilkesiyle ilgisi olmayan çalışma hangi seçenekte verilmiştir?
– Medeni Kanun’un kabul edilmesi
A) Laiklik
B) TBMM’nin açılması
C) Çok partili hayata geçiş çalışması
C) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik
D) Millet mekteplerinin açılması
E) Cumhuriyetin ilan edilmesi
7.
İnkılapçılık; sadece inkılapları savunmayı değil, geliştirmeyi, çağdaş hayatın gerçeklerine de uymayı içine alır.
Türk ulusu zamanla kadın ve erkek farkı gözetmeksizin yönetime katılma hakkı elde etmiştir.
Bu durumun,
I. Cumhuriyetçilik
Aşağıdaki hangi ilke inkılapçılığa bağlı olarak günümüze kadar daha çok değişime uğrayan ilkedir?
II. Laiklik
A) Devletçilik
III. Halkçılık
D) Halkçılık
R
İ
T
C) Birleştirme gücüne
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra 13 Kasım 1918’de
İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal etti. Aynı gün İstanbul’a gelen
M. Kemal İtilaf Devletleri’nin donanmalarına bakarak “Geldikleri gibi giderler” ifadesini kullandı.
Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal’in hangi özelliğine ulaşılabilir?
II. Dil, millet olmak için temel unsurlardan biridir.
2.
47
Atatürk İlkeleri
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?
E) Cumhuriyetçilik
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
4.
I. Özel kesimde yeterli sermaye birikiminin olmaması,
8.
C) I ve II
E) I, II ve III
– Yabancı işletmelerin satın alınması
II. Üretimin temel ihtiyaçları karşılayamaması,
– Halk yararının her alanda gözetilmesi
III. Teşviki Sanayi kanunu ile beklenenin gerçekleşmemesi,
Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan bu uygulamalara bakılarak aşağıdaki hangi ilkelerle bağlantı kurulabilir?
Yukarıdakilerden hangileri Devletçilik ilkesinin ülkemizde uygulanmasının nedenlerindendir?
A) Cumhuriyetçilik - Laiklik
A) Yalnız I
B) Milliyetçilik - İnkılapçılık
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
C) Milliyetçilik - Halkçılık
D) Laiklik - İnkılapçılık
E) Cumhuriyetçilik - İnkılapçılık
47
Atatürk İlkeleri
9.
13.
Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine
özgü siyasal bir düşünceye sahip olmak, bağlı olduğu dinin
gereklerini yapmak, ya da yapmamak hak ve özgürlüğüne
sahiptir. Kimsenin düşünce ve vicdan kanaatlerine karışılamaz.
Milletvekili seçiminde seçmen sayısının arttırılması için 1923
yılında Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yirmibeş yaş
yerine onsekiz yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkı kazanmıştır.
Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
Atatürk’ün bu sözlerinin,
A) Milliyetçilik
I. Laiklik
B) Halkçılık
D) Laiklik
II. İnkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik
E) Devletçilik
III. Devletçilik
ilkelerinden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
14.
Laiklik, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla
ve bilime dayandırılmasıdır.
R
İ
T
Bu durumun;
10.
I. Çağdaşlaşma,
Atütürk’ün “Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın
düşmanı olanın düşmanıyız.”
II. Birlik ve beraberlik,
Sözüyle aşağıdakilerden hangisine verdiği değeri vurgulamıştır?
A) Yalnız I
B) Milli birlik ve bareberlik
D) Yurtta barış, dünyada barış
N
R
Ö
E) Akılcılık ve bilimsellik
Günümüzde görülen;
I. Sağlık taraması,
II. Yeşil kart uygulaması,
III. Merkez Bankası’nın kurulması,
Körfez Yayınları
D) I ve III
C) İnsan ve insanlık sevgisi
15.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Yeni Türk Devleti’nde yapılan çalışmalardan hangisi
demokrasi kültürünün geliştiğinin göstergesi olduğu
savunulamaz?
A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
B) Bölgesel ittifakların yapılması
uygulamalarından hangileri Halkçılık ilkesiyle ilgilidir?
C) Kadınların siyasal hayata katılımının sağlanması
A) Yalnız I
D) Kanun üstünlüğünün kabul edilmesi
B) Yalnız II
D) I ve III
12.
hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?
K
E
A) Çağdaşlık ve Batılılaşma
11.
III. İnanç özgürlüğü,
C) I ve II
E) Siyasal partilerin kurulması
E) II ve III
16.
Atatürk ilke ve inkılaplarında, aşağıdaki düşüncelerden
hangisinin yeri yoktur?
Atatürk ilkeleri birbirini tamamlar ve destekler.
Buna göre,
A) Laikliği hayata geçirme
I. Devletin eğitim, sağlık ve kültür alanında yatırım yapması,
B) Hukuk birliği sağlama
C) Yönetimde millet egemenliğini sürdürme
II. Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi,
D) Gelenek ve göreneklere bağlı kalma
III. Soyadı kanununun kabulü
E) Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma
gelişmelerinden hangileri hem Devletçilik hem de Halkçılık’la ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 46 CA
1.E
2.B
3.C
4.A
5.A
6.C
7.E
8.D
9.A
10.B
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11.D
12.E
13.C
14.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
48
Türk İnkılabı
Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçiş denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenlerinden birisi olabilir?
5.
A) Dış ülkelerin baskısı
Cumhuriyetin ilanından 1950 yılına kadar geçen uzun zamanda TBMM'de hükümetlerin denetlenmesi tam olarak
yapılamamıştır. Bazı denetleme girişimleri olduysa da başarılı olunamamıştır.
B) Toplumun seçimlere alışamaması
Bu bilgi Türkiye'de,
C) Mevcut rejime karşı isyanların çıkması
I. anayasa,
D) Halkın yeni kurulan partileri beğenmemesi
II. TBMM'de muhalefet partileri,
E) Yöneticilerin çok partili hayata geçmek istememesi
R
İ
T
III. seçme ve seçilebilme hakkı
durumlarından hangilerinin olmadığının göstergesidir?
2.
Türk Hükümeti koyduğu kurallara uymak istemeyen yabancı okulların, bağlı oldukları ülkeleri içişlerimize müdahale
ettirmek istemelerini bir iç sorun sayarak reddetmiştir.
I. Katı kuralcı bir sistem içerdiği,
III. Yabancı ülkeleri içişlerine karıştırmadığı
N
R
Ö
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
D) I ve II
6.
II. Yabancı okullara müsaade etmediği,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Serbest Cumhuriyet Fırkası,
–
Atatürk'ün isteği doğrultusunda Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı bir muhalefet partisi olarak kurulmuştur.
–
Parti programında Laiklik, Milliyetçilik ve Cumhuriyetçiliğin vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir.
–
Kadınların siyasi haklara sahip olması ve seçimlerin
tek dereceli yapılması savunulmuştur.
.
Yukarıdaki bilgilere bakarak Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili,
Dışta güçlü ve saygın bir yere sahip olabilmek, içte güçlü
olmaya bağlıdır.
I. Bir muhalefet partisidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnek olarak
gösterilebilir?
II. Vatandaşlar arasında eşitliği savunmuştur.
A) Cumhuriyetin ilanı
III. Devletin temel niteliklerini kabul etmediği için kapatılmıştır.
B) Saltanatın kaldırılması
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) Musul sorununun çözülmesi
A) Yalnız I
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Mustafa Kemal Atatürk içte ve dışta güçlü ve bağımsız yaşayabilmek için bir siyaset uygulamak istemiştir.
B) Yalnız II
D) I ve II
E) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
4.
B) Yalnız II
K
E
Buna göre Türkiye ile ilgili,
A) Yalnız I
A) Yalnız I
7.
C) Yalnız III
E) II ve III
–
Saltanatın kaldırılması
–
Halifeliğin kaldırılması
–
Cumhuriyet'in ilan edilmesi
.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün siyaseti olamaz?
A) Ulusal birlik olmalı
B) Tam bağımsız yaşanmalı
C) Ulusal ekonomi politikası takip edilmeli
D) Eğitim ve kültür esasları sağlam tutulmalı
E) Büyük devletlerin istekleri dikkate alınmalı
Yukarıdaki gelişmelere göre,
I. yönetim,
II. eğitim,
III. hukuk
alanlarından hangilerinde yenilik yapıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
48
Türk İnkılabı
8.
12.
Yeni Türk devletinde, saltanatın kaldırılması, halifeliği
aşağıdaki konuların hangisinde zayıf bırakmıştır?
A) Siyasi güçte
1920 - 1923 yılları TBMM'de, "saltanat" ve "ulusal devlet" taraftarlarının yoğun tartışmalar yaptığı bir dönem olmuştur.
B) Dini yetkilerde
Buna göre,
C) Laik anlayışta
I. saltanatın kaldırılması,
D) Ekonomik güçte
II. cumhuriyetin ilan edilmesi,
E) Askeri yetkilerde
III. meclis hükümeti sisteminin benimsenmesi
gelişmelerinden hangileri yukarıdaki yargıya örnek olarak gösterilebilir?
9.
TBMM, 19 Aralık 1924 yılında askerlerin görevleri devam
ederken milletvekili olamayacağına dair kanunu kabul
etmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Bu kanun ile,
I. ordunun siyasal olaylara karışması,
13.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partilerinden Cumhuriyet
Halk Fırkası devletçi politikaları benimserken, Serbest
Cumhuriyet Fırkası liberal politikalar benimsemiştir.
III. ordunun ülkeyi savunma görevini eksiksiz yerine getirmesi
Buna göre iki siyasi parti arasında,
I. ekonomi,
K
E
durumlarından hangilerinin önlenmeye çalışıldığı savunulabilir?
II. eğitim - öğretim,
A) Yalnız I
III. anayasal yönetim
C) I ve II
E) II ve III
alanlarından daha çok hangilerinde görüş ayrılıklarının
bulunduğu söylenebilir?
.
N
R
Ö
II. TBMM döneminin başında mecliste sadece Halk Fırkası milletvekilleri vardı. Bir süre sonra bazı milletvekilleri Halk
Fırkası'ndan ayrılarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı
kurmuşlardır.
Bu durum,
I. milletvekilleri arasında görüş ayrılıkları çıktığı,
II. Halk Fırkası’nın mecliste çoğunluğu kaybettiği,
III. ulusal egemenlik ilkesinin zedelendiği,
A) Yalnız I
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
D) I ve III
10.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
.
14.
C) Yalnız III
E) II ve III
Atatürk, "Demokrasinin en belirgin hükümet şekli cumhuriyettir." görüşünü savunmuştur.
Buna göre,
I. egemenliğin millete ait olması,
II. seçimlerin belli zamanlarda yenilenebilmesi,
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
11.
R
İ
T
II. ordu üyeleri arasında siyasal gruplaşmanın ortaya çıkması,
III. milletvekillerinin eylemlerinde sınırsız yetkilere sahip
olması
.
–
1876'da ilan edilen Kanunuesasi'ye göre, hükümet
meclise karşı değil, padişaha karşı sorumludur.
–
1924 Anayasası'na göre, yürütme yetkisi meclis içinden seçilen cumhurbaşkanı ve onun atayacağı Bakanlar Kurulu'na aittir. Meclis, hükümeti her zaman denetleyebilir ve düşürebilir.
yargılarından hangilerinin bir zorunluluk olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
15.
Bu iki farklı anayasa karşılaştırıldığında özellikle en
fazla değişikliğin hangi konuda olduğu ileri sürülebilir?
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmesinin gerekçeleri arasında gösterilemez?
A) Demokrasinin yerleşmesinin sağlanması
A) Devlet başkanının statüsü
B) Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesi
B) Kişisel özgürlükler
C) Hükümet faaliyetlerinin daha iyi denetlenmesi
C) Hükümetin görevi
D) Farklı görüş ve düşüncelerin mecliste yer alabilmesi
D) Seçim sistemi
E) "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesinin daha
iyi uygulanabilmesi
E) Meclisin gücü
Test 47 CA
1.E
2.B
3.A
4.E
5.B
6.D
7.D
8.C
9.A
10.C
11.C
12.D
13.C
14.E
15.B
16.D
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
49
Türk İnkılabı
Cumhuriyet tarihinde belli aralıklarla okul sayıları şöyledir:
Yıl
İlkokul
Lise
1923
4894
23
9
1933
6383
72
17
1950
17428
88
34
1960
24398
194
55
1980
45660
1167
321
1990
51055
1611
408
4.
Yüksekokul
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Mustafa Kemal tarafından doğrudan devlete bağlanmamış, ayrı bütçelerle
özel bir yapıya kavuşturulmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yolla,
I. bu kurumları milliyetçilik prensibi doğrultusunda çalıştırmak,
II. kurumların siyasi iktidarların aracı olmalarının önüne
geçmek,
III. çağdaş bilgiler vererek tutucu, rejim karşıtı gençler yetişmesini engellemek
Yukarıdaki bilgilere göre Türk toplumunun eğitim düzeyi ile ilgili,
I. Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılması ile okul sayısının azaldığı,
A) Yalnız I
II. zaman ilerledikçe toplumun eğitim seviyesinin yükseldiği,
B) Yalnız II
D) I ve II
III. orta öğretim düzeyinde okul artışının en fazla 1960 –
1980 yılları arasında olduğu
K
E
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
2.
R
İ
T
amaçlarından hangilerini düşündüğü söylenebilir?
E) II ve III
.
N
R
Ö
5.
İnkılap, eski bir sistemi gerektiğinde zor kullanarak yıkmak
ve yerine yeni kurumlar ve sistem kurmaktır.Mustafa Kemal Türk inkılabını gerçekleştirirken, yapılan bazı inkılaplar
batı dünyasıyla yakınlaşmayı amaçlamış, bazı inkılaplar ise
kendi iç huzuru ve sistemini kurmaya yönelik olmuştur.
B) Miladi takvimin kabul edilmesi
E) II ve III
.
Mustafa Kemal Paşa, İzmir İktisat Kongresi öncesi, “Askeri başarılar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa amacına
ulaşamaz.” demiştir.
Buna göre,
I. Yabancı sermaye teşvik edilmelidir.
II. Bağımsız ve gelişmiş bir ekonomiye sahip olunmalıdır.
Aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisinin Türkiye’nin batı ile farklılığını ortadan kaldırmaya yönelik bir
etkisi olmamıştır?
A) Saat sisteminin değiştirilmesi
C) Yalnız III
III. Tarım üretimi azaltılmalı tüm yatırımlar sanayi üzerine
olmalıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
E) Saltanat sisteminin kaldırılıp cumhuriyet sistemine geçilmesi
3.
İslamiyet’in ilk dönemlerinde görülmeyen, daha sonraları
ortaya çıkan tekke, zaviye ve dergahlardan Müslüman halk
faydalanmıştır. Ancak tekke ve zaviyelerin amaçlarından
sapmalarından dolayı Mustafa Kemal Paşa, “Biz medeniyetten, ilim ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona yürüyoruz.
Tekkeler behemehal kaldırılmalıdır.” sözleriyle tekke ve zaviyelerin kapanması gerektiğini dile getirmiştir.
Buna göre,
II. tekke ve zaviyelerin daima faydalı kurumlar olduğu,
yaklaşımlarından hangilerine ulaşılabilir?
D) II ve III
Mustafa Kemal, milliyetçi tarih anlayışını ön plana çıkarırken;
I. Türk tarihinin İslamiyet’ten önceki dönemlerinin de aydınlatılması,
III. Osmanlı tarihinin daha detaylı incelenebilmesi
III. ilk dönemlerde tekke ve zaviyelerde halkın aydınlatıldığı
B) Yalnız II
Yeni Türk Devleti, Osmanlı Devleti’ndeki “ümmetçi tarih”
anlayışı yerine “milliyetçi tarih” anlayışını benimsemiştir.
II. Türklerin dünyadaki en soylu millet olduğunun ispat
edilmesi,
I. toplumsal alanda inkılapların devam ettiği,
A) Yalnız I
6.
C) I ve III
E) I, II ve III
.
durumlarından hangilerindeki eksikliği gidermeye çalışmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
49
Türk İnkılabı
7.
11.
Cumhuriyetin ilanı kolay olmamış, bazı önemli aşamaların
gerçekleştirilmesi zorunlu olmuştur.
Buna göre,
I. Lozan Antlaşması’nın imzalanması,
–
Soyadı Kanunu
–
Medeni Kanun'un kabulü
–
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
II. hükümet bunalımının ortaya çıkması,
Yukarıdaki inkılaplar aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
III. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması
A) Cumhuriyetçilik
aşamalarından hangileri Cumhuriyetin ilanını kolaylaştıran etkenler arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
B) Halkçılık
D) Milliyetçilik
C) Devletçilik
E) Milli Egemenlik
.
C) I ve II
E) II ve III
.
12.
I. Latin alfabesinin kabulü
II. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
8.
Dil, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran önemli bir özellik olmasının yanısıra o toplumun sosyal ve kültürel yapısı
hakkında da önemli bir ipucu niteliği taşımaktadır. Bazı dil
bilimcileri dili ulusal duygunun oluşmasında başlıca etken
saymışlardır.
III. Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabulü
A) Yalnız I
13.
II. Türkçe yeni Türk devleti sayesinde dünyanın sayılı dillerinden olmuştur.
9.
E) I ve III
.
–
Halifeliğin kaldırılması
-
Cumhuriyetçilik
-
Laiklik
C) Halkçılık
-
İnkılapçılık
D) Halkçılık
-
Milliyetçilik
E) Devletçilik
-
Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan Tevhiditedrisat Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmemiştir?
14.
A) Azınlık okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır.
I. Ulusal egemenliğin sağlanması
II. Avrupa devletlerinin dostluğunun sağlanması
B) Eğitimde mektep - medrese çatışması sona ermiştir.
III. Üniter devlet yapısının gerçekleşmesi
C) Eğitim kurumları dini müesseselikten çıkarılmıştır.
10.
Saltanatın kaldırılması
A) Milliyetçilik
Körfez Yayınları
N
R
Ö
D) I ve II
C) Yalnız III
–
.
Yukarıdaki inkılap hareketleri aşağıdaki ilkelerden hangilerine ortam hazırlamıştır?
III. Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle dilde birlik sağlanamamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) Yalnız III
E) I ve III
K
E
I. Toplumun milli benliğe ulaşmasında Türkçe önemli bir
rol oynamıştır.
B) Yalnız II
B) Yalnız II
D) I ve II
Yukarıda verilen bilgilere göre, Türkçe’nin modern Türk
devletinin oluşmasındaki katkısı ile ilgili,
A) Yalnız I
R
İ
T
Yukarıdaki inkılaplardan hangileri eğitim ile ilgilidir?
D) Tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk inkılaplarının uygulanması için aranan şartlardan değildir?
E) Medreseler kapatılmıştır.
A) Yalnız I
D) I ve III
15.
–
Resmi nikah zorunluluğunun sağlanması
–
Patrikhanenin yetkilerinin elinden alınması
–
Mirasta kadın - erkek eşitliğinin sağlanması
–
Kadınlara istediği mesleğe girme hakkının tanınması
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
–
Aşar vergisinin kaldırılması
–
Kabotaj Kanunu'nun kabulü
–
Teşvikisanayi Kanunu
.
Yukarıdaki inkılap hareketleri aşağıdakilerden hangisi
ile ilgilidir?
Yukarıdaki inkılapların amaçları için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Medeni Kanun
- Halkçılık
A) Türk halkının ekonomik kalkınmasını sağlamak
B) Medeni Kanun
- Devletçilik
B) Milli ekonomiyi gerçekleştirmek
C) Tekalifimilliye Emirleri
- Laiklik
C) Batı ile ilişkilere ara vermek
D) Teşkilatıesasiye
- Halkçılık
D) Yerli sermayeyi korumak
E) Tevhiditedrisat Kanunu
- Cumhuriyetçilik
E) Tarımı geliştirmek
Test 49 CA
1.C
2.C
3.B
4.E
5.B
6.D
7.A
8.A
9.C
10.A
11.E
12.D
13.A
14.D
15.B
YGS / LYS
TMTSYGS
TARİH
1.
50
Türk İnkılabı
5.
I. Milleti çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı amaçlar.
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk'ün İnkılapçılık ilkesi
ile ilgilidir?
Demokrasi halk yönetimi demektir. Halk egemenliğinin geçerli olduğu siyasal rejimlerde demokrasinin geliştirilebilmesinin temel şartlarından biri de yöneticilerin eleştirilebilmesi ve her vatandaşa özgürce konuşma hakkının verilmesiyle çoğulculuğun sağlanabilmesidir. Çoğulculuğun
sağlanamadığı rejimlerde yönetilenler siyasi tercihlerini
ifade edemeyeceklerdir.
A) Yalnız I
Buna göre,
II. İnkılapları çağın şartlarına göre devamını sağlar.
III. İnkılapların dogmatik olmasını sağlar.
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
.
I. seçmen yaşının onsekizden yirmiikiye çıkarılması,
R
İ
T
II. kadınlara seçme ve seçilebilme hakkının tanınması,
2.
III. Terakkiperver Cumhuriyet ve Serbest Cumhuriyet fırkalarının kurulması
I. Türk Ocakları, Muallim Birlikleri, Türk Halk Bilgisi Derneği‘nin1932'de halkevlerine dönüştürülmesi,
çalışmalarından hangileri yönetimde çoğulculuğu sağlama amacıyla meydana getirilen gelişmeler arasındadır?
II. Yabancı okullarda tarih ve coğrafya derslerinin Türkçe
verilmesinin kararlaştırılması,
K
E
A) Yalnız I
III. 1926’da Maarif Teşkilatı Kanunu'ndan sonra yapılan
Harf İnkılabı ile yurt içinde okuma yazma seferberliği
ile "Millet Mektepleri"nin oluşturulması
D) II ve III
uygulamalarından hangilerinin temelinde yaygın eğitim çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanmıştır?
N
R
Ö
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
3.
C) I ve II
E) I, II ve III
I. Devletçilik ilkesinin uygulanması,
II. zaman konusundaki karışıklıkların giderilmesi,
III. kilo ve metre birimlerinin kullanılmaya başlanması
6.
.
B) Yalnız II
D) II ve III
4.
E) I, II ve III
.
Atatürk, "Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunları aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir
borçtur." sözleriyle aşağıdakilerden hangisini hedeflememiştir?
B) Türk kültür ve uygarlığının incelenmesini
C) Türk milletinin tarihteki güçlü yerini bilmesini
D) Türk kültürünün dünya uygarlığındaki yerinin öğrenilmesini
E) Türk kültürü araştırmasının sadece Türkiye ve halkı için
bir borç olduğunu
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
A) Türk tarihinin önemsenmesini
maddelerinden hangilerinin ölçü, saat ve takvimde yapılan değişikliklerle sağlandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
.
3 Mart 1924'te TBMM'nin çıkardığı kanunla Halifelik makamı kaldırılmıştır. 20 Nisan 1924'te çıkartılan Teşkilatıesasiye Kanunu ile yeni Anayasa kabul edilerek, "Devletin dini
İslam’dır." ibaresi konulmuş, bu madde 1928'de Anayasa'dan çıkartılmıştır.
Bu duruma göre,
7.
–
Kadınların mirastan erkeklerle eşit pay alması
–
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
–
Çok partili sisteme geçilmesi
gelişmeleri,
I. demokratik yönetim,
I. dine dayalı bir düzen getirilmek istendiği,
II. devletçilik anlayışı,
II. halkın dini yaşam biçiminin değiştirilmek istendiği,
III. yargının bağımsızlığı
III. halifeliğin kaldırılmasının oluşturduğu tepkilerin azaltılmak istendiği
kavramlarından hangileriyle doğrudan ilgilidir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
.
C) I ve II
E) I, II ve III
.
50
Türk İnkılabı
8.
12.
Osmanlı mahkemelerinin yargıçları kadılardır. Yabancı uyrukluların davaları ise kendi yargıçları tarafından görül müştür.
Hukukun laik olması, devletin kanun koyarken dini esaslara bağlı olmaması demektir.
Buna göre,
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
I. akla ve bilime dayanması,
A) Osmanlı Devleti'nde hukuk birliği vardır.
II. geleneklere önem vermesi,
B) Yabancılara hukuki ayrıcalıklar verilmiştir.
C) Osmanlı Devleti'nde yazılı hukuk oluşmamıştır.
III. toplum içerisinde eşitliği esas almaması
D) Yabancı uyruklu kişilerin ceza alması engellenmiştir.
hangileri laik hukukun özelliklerindendir?
E) Osmanlı hukuku yabancı davaları için yeterli değildir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
9.
E) II ve III
R
İ
T
1 Kasım 1922'de Saltanat kaldırılmış ancak Hilafetin varlığı
Abdülmecid Efendi'nin seçilmesiyle 3 Mart 1924'e kadar
devam etmiştir.
Buna göre Atatürk'ün Halifeliği daha sonra kaldırmasının nedenleri arasında,
I. ortamın hazır olmaması,
K
E
13.
II. Atatürk'ün halifeliğe önem vermesi,
III. halkın halifeliği saltanata tercih etmesi
durumlarından hangileri gösterilebilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
N
R
Ö
D) I ve II
10.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, laik bir devlet yönetimine geçmek ve yapılacak inkılaplara zemin hazırlamak amacıyla
yenilikler yapılmıştır.
Buna göre,
E) II ve III
.
I. TBMM'nin açılması,
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
II. Halifeliğin kaldırılması,
III. Medeni Kanun'un kabulü
maddelerinden hangileri bu gelişmeyi sağlamaya yöneliktir?
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun'un kabul edilme nedenleri arasında yer almaz?
A) Mecelle’nin tamamlanmamış olması
B) Osmanlı Devleti'nde hukuk birliğinin olmaması
.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
.
C) Osmanlı ülkesinde ikiliklerin yaşanması
D) Laikliğin benimsenmesi ile şer’i hukukun uygulanamaması
E) Mevcut hukukun modern hayatın ihtiyaçlarına cevap
verememesi
11.
14.
–
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
–
Medeni Kanun'un kabulü
İnkılap ani bir olay olmayıp uzun bir süreç içerisinde gerçekleşir. İnkılabın en önemli özelliği topluma mal edilmesidir.
–
Saltanatın kaldırılması
Buna göre Kurtuluş Savaşı'nda görülen,
İnkılap hareketlerinin aşağıdakilerden hangisi ile ilişkisi olduğu söylenemez?
I. TBMM’nin açılması,
II. delegelerin halkın onayı ile seçilmesi,
A) Hukuki yapının laikleşmesi
III. genelgeler ve kongrelerin düzenlenmesi
B) Toplumsal eşitliğin sağlanması
çalışmalarından hangileri Türk İnkılabı'nın topluma benimsetilmesi amacını taşır?
C) Eğitimdeki çarpıklığın giderilmesi
D) Egemenlik anlayışının değişmesi
A) Yalnız I
E) Yatırımların devlet eliyle yapılması
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 49 CA
1.E
2.D
3.C
4.B
5.B
6.A
7.C
8.A
9.D
10.A
11.B
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
12.D
13.B
14.B
15.C
YGS / LYS
TM-TS-YGS
TARİH
1.
2.
Kur­tu­luş Sa­va­şı son­ra­sın­da si­ya­si, kül­tü­rel, eko­no­mik ve
çağ­daş­laş­ma ala­nların­da çe­şit­li in­kı­lap ha­re­ket­le­ri ger­çek­
leş­ti­ril­miş­tir.
4.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nde Ata­türk’ün il­ke ve in­kı­lap­la­rıy­la
baş­la­yan çağ­daş uy­gar­lık yü­rü­yü­şü di­ğer ge­ri kal­mış ül­ke­
ler­de de et­ki­si­ni ar­tı­ra­rak sürmek­te­dir.
Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si çağ­daş­laş­ma ile il­gi­li de­ğil­
dir?
Ata­türk İn­kı­lap­la­rı’nın ka­lı­cı ni­te­lik­te ol­ma­sı­nın te­mel
ne­de­ni aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­dir?
A) Mi­la­di tak­vi­min ka­bu­lü
A) Ev­ren­sel ni­te­lik­te ve ta­rih­sel ger­çek­ler­le tu­tar­lı ol­ma­sı
B) Me­de­ni Ka­nun’un ka­bu­lü
B) Mil­li de­ğer­le­re say­gı­lı ol­ma­sı
C) So­ya­dı Ka­nu­nu’nun ka­bu­lü
C) Ba­ğım­sız­lı­ğı amaç­la­ma­sı
D) Kı­lık-kı­ya­fet Ka­nu­nu’nun ka­bu­lü
D) Mi­sakımil­li ka­rar­la­rı­na da­yan­mış ol­ma­sı
E) Türk Ta­rih Ku­ru­mu’nun ku­rul­ma­sı
E) Sal­ta­na­ta kar­şı ya­pıl­mış ol­ma­sı
N
R
Ö
I. Türk Ta­rih Ku­ru­mu’nun ku­rul­ma­sı,
II. Türk Dil Ku­ru­mu’nun ku­rul­ma­sı,
III. Ye­ni Türk harf­le­ri­nin ka­bu­lü
çalışmalarından han­gi­le­ri­yapılmıştır?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) I ve III B) Med­re­se­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı
D) İş Ban­kası’nın kurul­ması
.
E) Kabotaj Kanunu’nun kabul edil­mesi
6.
Ye­ni Türk Dev­le­ti’n­de;
I. öl­çü bi­rim­le­rin­de ye­ni­lik ya­pıl­ma­sı,
II. ye­ni harf­le­rin ka­bu­lü,
I. De­mok­ra­si­nin yer­leş­me­si­ni is­te­miş­tir.
III. mi­ladi tak­vi­min kul­la­nıl­ma­sı
II. Fark­lı gö­rüş­le­rin mec­lis­te tem­sil edil­me­si­ni is­te­miş­tir.
in­kı­lap­la­rın­dan han­gi­le­ri­nin Ba­tı ile uyum sağ­la­ma
ama­cı­ta­şı­dı­ğı söy­le­ne­bi­lir?
III. Or­du­nun güç­len­me­si­ni sağlamıştır.
yar­gı­la­rın­dan han­gilerine ulaşılabilir?
D) I ve II
C) Ka­bi­ne sis­teminin uy­gulan­ması
C) I ve II
E) I, II ve III
“Türk mil­le­ti­ni son asır­lar­da ge­ri bı­rak­mış olan mü­es­se­se­
le­ri yı­ka­rak yer­le­ri­ne mil­le­tin en yük­sek me­de­ni icap­la­ra
gö­re iler­le­me­si­ni te­min ede­cek ye­ni mü­es­se­se­ler kur­mak
ge­re­kir.”
A) Aşar ver­gi­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı
Bu­na gö­re Ata­türk ile ilgili,
B) Yal­nız II
5.
Ata­türk’ün bu söz­le­ri ön­ce­lik­le aşa­ğı­da­ki in­kı­lap­lar­dan
han­gi­si­nin ger­çek­leş­me­sin­de yol gös­te­ri­ci ol­muş­tur?
Ata­türk dö­ne­min­de çok par­ti­li ha­ya­ta ge­çiş ça­lış­ma­la­rı
yapıl­mış ve Te­ra­kki­per­ver Cum­hu­ri­yet Fır­ka­sı açılmıştır.
A) Yal­nız I
R
İ
T
K
E
Ata­türk, Os­man­lı dö­ne­min­de Türk kül­tü­rü­nün ih­mal edil­
di­ği­ni dü­şü­nü­yor ve Türk kül­tü­rü­nün zen­gin­li­ği­nin or­ta­ya
çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nu­yor­du.
Bu amaçla,
3.
51
Türk İnkılabı
C) Yal­nız III
E) II ve III
.
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yal­nız III
.
51
Türk İnkılabı
7.
11.
Tev­hidited­ri­sat Kanunu ile med­re­se­ler ka­pa­tıl­mış ya­ban­cı
okul­lar Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lan­mış­tır.
II. Sal­ta­na­tın kal­dı­rıl­ma­sı
Bu­na gö­re;
III. Cum­hu­ri­ye­tin ila­nı
I. La­ik eği­tim an­la­yı­şı güç­len­miş­tir.
Yu­ka­rı­da­ki in­kı­lap­lar­dan han­gi­le­ri mil­li ege­men­li­ği ger­
çek­leş­tir­me yo­lun­da ya­pı­lmış­tır?
II. Eği­tim­de bir­lik sağ­lan­mış­tır.
III. Yabancı okul­la­r yaygınlaşmıştır.
A) Yal­nız I
yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri­ne ula­şı­la­bi­lir?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) I ve II 8.
E) I, II ve III
.
12.
.
R
İ
T
Yu­ka­rı­da­ki­ler­den han­gi­le­ri­nin eğitim, as­ker­lik, ta­pu ve
mi­ras iş­le­rin­de or­ta­ya çı­kan güç­lük­le­ri ve eşitsizlikleri
gidermek, ayrıca suç­lu­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sın­da mey­
da­na ge­len hak­sız­lık­la­rı ön­le­mek ama­cı ile ya­pıl­dı­ğı
söy­le­ne­bi­lir?
II. Teş­vikisa­na­yi Ka­nu­nu,
III. Ka­bo­taj Ka­nu­nu’nun çı­ka­rıl­ma­sı
K
E
A) Yal­nız I
in­kı­lap­la­rın­dan han­gi­le­ri eko­no­mik ba­ğım­sız­lık­la il­gi­li
de­ğil­dir?
D) I ve II
C) Yal­nız III
.
Mil­li Mü­ca­de­le dö­ne­min­de gö­rü­len,
– Kong­re de­le­ge­le­ri­nin se­çim­le be­lir­len­me­si
– Tem­sil He­ye­ti’nin se­çil­me­si
– TBMM’nin açıl­ma­sı
13.
Körfez Yayınları
E) II ve III
N
R
Ö
9.
E) I, II ve III
I. Me­de­ni Ka­nun
III. Kabotaj Kanunu
I. Ya­ban­cı okul­la­rın de­ne­tim al­tı­na alın­ma­sı,
D) I ve II
C) Yal­nız III
II. So­ya­dı Ka­nu­nu
Buna göre,
B) Yal­nız II
B) Yal­nız II
D) I ve II C) Yal­nız III
Ye­ni ku­ru­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nde mil­li ba­ğım­sız­lık­la
bir­lik­te eko­no­mik ba­ğım­sız­lık da ger­çek­leş­ti­ril­mek is­ten­
miş­tir.
A) Yal­nız I
I. TBMM’nin açıl­ma­sı
B) Yal­nız II
C) Yal­nız III
E) II ve III
.
Cum­hu­ri­yet’in ila­nın­dan son­ra;
– De­mir­yol­la­rı­nın mil­li­leş­ti­ril­me­si
– Ka­bo­taj Ka­nu­nu’nun çı­ka­rıl­ma­sı
– Os­man­lı Ban­ka­sı’nın ye­ri­ne Mer­kez Ban­ka­sı’nın ku­
rul­ma­sı
ge­liş­me­le­ri aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­nin so­nu­cu­dur?
– Mil­let ege­men­li­ği­ne da­ya­nan 1921 Ana­ya­sa­sı’nın ha­
zır­lan­ma­sı
A) Mi­sakıik­ti­sa­di’nin kabul edi­lme­si­nin
ge­liş­me­le­rinin aşa­ğı­da­ki Ata­türk il­ke­le­rin­den han­gi­
siy­le il­gi­li ol­du­ğu söy­le­ne­bi­lir?
B)Sal­ta­na­tın kal­dı­rıl­mas­ı­nın
C) Aşar ver­gi­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­nın
A) Dev­let­çi­lik
B) La­ik­lik
D) Ha­li­fe­li­ğin kal­dı­rıl­ma­sı­nın
C) Cum­hu­ri­yet­çi­lik
E) So­ya­dı Ka­nu­nu’nun ka­bul edil­me­si­nin
D) Akıl­cı­lık ve Bi­lim­sel­lik
E) İn­san ve İn­san­lık sev­gi­si
10.
14.
– Sal­ta­na­tın kal­dı­rıl­ma­sı
Cum­hu­ri­yet ve de­mok­ra­si kav­ram­la­rı­nın an­la­mı fark­lı ol­sa
da her iki kav­ra­mın da or­tak nok­ta­sı halk yö­ne­ti­mi, halk
ege­men­li­ği­dir.
–
Bu ta­nı­ma gö­re,
Me­de­ni Ka­nun’un ka­bu­lü
– Ha­li­fe­li­ğin kal­dı­rıl­ma­sı
I. Sal­ta­na­tın kal­dı­rıl­ma­sı,
Yu­ka­rı­da ve­ri­len in­kı­lap­lar aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­ne
or­tam ha­zır­la­mış­tır?
II. Türk Dil Ku­ru­mu’nun açıl­ma­sı,
III. Ser­best Cum­hu­ri­yet Fır­ka­sı’nın ku­rul­ma­sı
A) Cum­hu­ri­ye­tin ilan edil­me­si­ne
in­kı­lap­lar­ın­dan han­gi­le­ri de­mok­ra­si kav­ra­mı­nın dı­
şın­da ka­lır?
B) La­ik dev­let dü­ze­ni­ne ge­çil­me­si­ne
C) Eği­tim ve öğ­re­ti­min ye­ni­den dü­zen­len­me­si­ne
A) Yal­nız I
D) Çok par­ti­li yö­ne­ti­me ge­çil­me­si­ne
B) Yal­nız II
D) I ve II
C) Yal­nız III
E) II ve III
.
E) Mil­li bağım­sız­lığın ger­çek­leş­mesine
Test -50
TestCevap
01 CAAnh.
1.C
2.D
3.D
4.C
5.D
6.E
7.A
8.B
9.A
10.A
11.E
12.A
13.E
14.E
YGS / LYS
TARİH
1.
Bir bölgenin dünya üzerindeki askeri açıdan taşıdığı
öneme jeostrotejik konum denilmektedir.
5.
Buna göre Türkiye’nin ;
II. turizm değerinin yüksek olması,
C) Terör faaliyetlerini önlemek
III. ülke nüfusu
D) Ülke yönetiminde etkili olmasını sağlamak
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) Yal­nız III
B) Oluşabilecek dış tehlikelere karşı caydırıcı olmak
K
E
II. Ola­ğa­nüs­tü ha­li ge­rek­ti­ren do­ğal afet­ler
III. Eko­no­mik am­bar­go­lar
N
R
Ö
A) Sa­vaş­lar­da da­ha faz­la in­san kay­bı­nın ol­ma­sı
Yu­ka­rı­da­ki­ler­den han­gi­le­ri Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik dış teh­
dit­ler ara­sın­da yer al­maz?
B) Yal­nız II
D) I ve II
I. Dün­ya Sa­va­şı’ndan son­ra ül­ke­ler si­lah tek­no­lo­ji­si­ne da­
ha da önem ver­miş­ler ve bu­nun için eko­no­mi­le­ri­nin bü­yük
bir kıs­mı­nı bu ala­na yön­len­dir­miş­ler­dir.
Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si, si­lah tek­no­lo­ji­si­nin gi­de­re­k
ge­liş­me­si­nin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı so­nuç­lar­dan bi­ri­si de­ğil­
dir?
I. Çev­re ül­ke­le­rin emel­le­ri
A) Yal­nız I
R
İ
T
E) Barış ve huzur ortamının korunmasını sağlamak
6.
D) I ve III E) I, II ve III
3.
Barış ortamı devam ettiği halde Türk Silahlı Kuv- vetleri’nin savunma gücünün korunmasının nedenleri
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) Ülkenin uluslararası saygınlığını devam ettirmek
özelliklerinden hangileri jeostrotejik konumu ile ilgili­
dir?
52
I. Avrupa, Asya ve Orta Doğu’yu bağlayan coğrafi bir
konumda olması,
2.
TM-TS-YGS
Mili Güç Unsurları ve Türkiye’ye
Yönelik Tehditler
B) Cep­he kav­ra­mı­nın de­ğiş­me­si
C) Tek­no­lo­jik harp, so­ğuk harp gi­bi ye­ni sa­vaş çe­şit­le­ri­nin
or­ta­ya çık­ma­sı
C) Yal­nız III
E) II ve III
D) Cay­dı­rı­cı ol­ma­sı ama­cıy­la as­ke­ri it­ti­fak­la­rın önem ka­
zan­ma­sı
E) Sal­dı­rı­la­ra kar­şı ko­nut­la­rın portatif mal­ze­me­den ya­pıl­
ma­sı
Si­vil Sa­vun­ma; “Sa­vaş ve­ya ba­rış dö­nem­le­rin­de hal­kın
can ve mal gü­ven­li­ği­ni si­lah ve cep­ha­ne gü­cü­ne da­yan­
ma­dan sağ­la­mak­tır.” şek­lin­de de ta­nım­la­na­bi­lir.
Bu­na gö­re;
7.
I. Böl­ge­sel harp­le­rin çık­ma­sı
II. Dev­let dü­ze­ni­ni de­ğiş­tir­mek için ör­güt­ler ku­rul­ma­sı
I. do­ğal afet­ler,
III. Bölücülük faaliyetlerinin yapılması
II. se­çim ça­lış­ma­la­rı,
III. genel nüfus sayımı
Yu­ka­rı­da­ki­ler­den han­gi­le­ri iç teh­di­de ör­nek ola­rak gös­
te­ri­le­bi­lir?
du­rum­la­rının han­gi­le­rin­de Si­vil Sa­vun­ma Teş­ki­la­tı­’nın
ak­tif şe­kil­de gö­rev al­dı­ğı söy­le­ne­bi­lir?
A) Yal­nız I
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) I ve III
D) I ve II
C) Yal­nız III
E) II ve III
B) Yal­nız II
8.
C) Yal­nız III
E) II ve III .
I. Milli irade
II. Milli birlik ve beraberlik
4.
Bir ülkenin milli politikasının saptanmasında coğrafi
unsurlardan faydalanmanın esaslarını gösteren bilim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkeoloji
B) Jeoloji
D) Etnoloji E) Jeopolitik
C) Psikoloji
III. Çok partili siyasi hayat
Yukarıdakilerden hangileri siyasi gücün özellikleri ara­
sında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III E) I, II ve III
C) I ve II
52
Mili Güç Unsurları ve Türkiye’ye Yönelik Tehditler
9.
12.
Türkiye’nin, düşmanlarının hedefi haline gelmesinde,
I. konumu,
II. Çalışan personelin niteliği
II. kaynakları,
III. Ülkenin teknoloji ve sanayisi
III. teknolojisi
Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin ekonomik gü­
cünü meydana getiren özelliklerdendir?
A) Yalnız I
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
13.
Jeopolitik; coğrafi etkenlerin politikaya olan etkileri ve bu
etkenlerden arzu edilen politikaların oluşturulmasında na­
sıl faydalanılacağını inceleyen bilimdir.
C) Yalnız III
R
İ
T
Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletinin dayanışma ve
yardımlaşma duygusu ile Tekalifimilliye Emirleri’ni büyük
bir özveri ile gerçekleştirdiği görülmüştür.
K
E
Aşağıdakilerden hangisi değişmeyen jeopolitik etken­
lerinden biridir?
Bu durum aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisine
katkı sağlamıştır?
A) Ekonomik değerler
A) Sosyokültürel güce
B) Kültürel değerler
N
R
Ö
C) Askeri değerler
D) Coğrafi konum
E) Politik değerler
11.
B) Yalnız II
D) II ve III E) I, II ve III
B) Askeri güce
Körfez Yayınları
10.
I. Ülkenin çalışan nüfusu
Je­opo­li­tik ko­num; bir top­ra­ğın ya da coğ­raf­ya­nın böl­ge ve­
ya dün­ya si­ya­se­tin­de­ki ko­nu­mu de­mek­tir. Sov­yet­ler Bir­li­
ği’nin yı­kıl­ma­sın­dan son­ra ku­ru­lan Türk dev­let­le­ri ül­ke­mi­
zin je­opo­li­tik öne­mi­ni da­ha da ar­tır­mış­tır.
Bu­na gö­re;
C) Siyasi güce
D) Ekonomik güce
E) Diplomatik güce
14.
Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle her türlü iç ve dış teh­
dide açık bir ülkedir. Bu nedenle askeri gücün geliştirilme­
sine önem verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu alanda yapılan çalışmalara
örnek gösterilemez?
A) Milli Tank Projesi
I. Je­opo­li­tik önem za­man­la de­ği­şe­bil­mek­te­dir.
II. Türkiye’nin kıtalar arasında geçiş noktasında bulun­
ması uluslararası politikalarda etkisini artırmaktadır.
B) ASELSAN’ın kurulması
C) GENESİS
III. Kom­şu ül­ke­le­rin si­ya­sal du­ru­mun­da­ki gelişmeler Tür­
ki­ye’nin je­opo­li­tik ko­nu­mu­nu de­ğiş­tir­miş­tir.
D) HAVELSAN
yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri­ne ula­şı­la­bi­lir?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
E) MERNİS
C) Yal­nız III
D) I ve III E) I, II ve III
Test -51 Cevap Anh.
1.E
2.C
3.D
4.A
5.B
6.E
7.D
8.D
9.C
10.B
11.E
12.D
13.A
14.B
Test -52
TestCevap
01 CAAnh.
1.D
2.B
3.A
4.E
5.D
6.E
7.E
8.E
9.C
10.D
11.E
12.E
13.B
14.E
Download

12. SINIF TARİH KONU KAVRAMA 52 TEST SON:Mizanpaj 1.qxd