U s
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Kepez 25505 ada 10 parsel UİP.
/V
r• » «• # •.\- |
• •I
/
EXP02016
ANTALYA
01/09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2009/876 E. 2010/488 K. sayılı kararı
doğrultusunda hazırlanan Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, 21LIlb nolu imar paftasında yer alan Sütçüler tapulaması 25505 ada 10 parselin toptancı hal
alanından akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanına düşürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik^a
Uygun görüşle ajyt ederim
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
)İYE MECLİSİNE
../2014
îeires TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
- Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin
2009/876 E. 2010/488 K. sayılı kararı.
K -O
m
I S O EN
. *0<M
Adres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tiE-posta: info@ antalva-bld.gov,tr
planlam a@ antalva.bel.tr
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 25505/10
PAFTA NO: 21L llb
MEVCUT PLAN
TOPTANCI HAL ALANININ BİR KISMININ AKARYAKIT VE LPG SERVİS İSTASYONUNA
DÖ NÜŞTÜRÜLM ESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAM A İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ANTALYA 2. İDARE
M AHKEMESİ'N İN 2009/876 E., 2010/488 K. SAYILI KARARIYLA İPTAL EDİLDİĞİNDEN, SÖZ KONUSU ALANIN
MAHKEME KARARI G ER EKÇESİNE İSTİNADEN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ
■■ O L Ç ,E K :.1 /1 0 0 0
UYG ULAM A İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖNERİ PLAN
ANTALYA MERKEZ KEPEZ BELEDİYESİ
25505 ADA 10 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama Alanı Antalya İli, Kepez İlçe Belediyesi, Güneş Mahallesi sınırları
dâhilinde, 21L-IIb nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası içerisinde kalmaktadır.
Parselin büyüklüğü 5549m2,dir.(Şekil 1)
Şekil L Hava Fotoğrafı (25505 ada 10 parsel)
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Sütçüler tapulaması 25505 ada 10 parselin
toptancı hal alanından mevcutta var olan akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 Ölçekli uygulama imar plan
değişiklikleri Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.09.2009 tarih, 393 ve 394 sayılı
kararlan ile onaylanmıştır.
Daha sonra Antalya Valiliği tarafınca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
11.09.2009 tarih, 394 sayılı kararma dava açılmış, Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2009/876
E. 2010/488 K. sayılı kararı ile ‘5yürürlükte bulunan uygulama imar planında yapılacak
değişikliğin İlçe Belediyesi tarafından yapılıp Büyükşehir Belediyesince aynen veya
değiştirilerek onanması gerekirken, doğrudan Büyükşehir Belediyesince uygulama imar planı
değişikliği yapılmasına ilişkin dava konusu Büyükşehir Belediye Meclisi kararında yetki
yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesi ile dava konusu işlem olan
ABBM’nin 11.09.2009 tarih ve 394 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği iptal edilmiştir.
1
Antalya 2. İdare mahkemesi tarafınca iptal kararı olan alana yönelik iptal kararının
yerine getirilmesi amacıyla konu tekrar ele alınmış, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
değişikliği ile söz konusu alan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.12.2010 tarih ve
545 sayılı kararıyla eski kullanımı olan toptancı hal alanına dönüştürülmüştür.
Yukarıda bahsedilen planlama süreci göz önünde bulundurularak söz konu alanın
1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt ve LPG servis istasyonu kullanım kararı
olduğundan ve Mahkeme tarafınca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin de yetki
yönünden iptal edildiğinden, bahse konu alanın üst ölçekli plan kararlarına uygunluğunun
sağlanması amacıyla Akaryakıt ve LPG servis istasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Planlama alanına ilişkin kadastral durum aşağıdaki haritada gösterilmiştir.
Şekil 2. Kadastral Durum(25505 ada 10 parsel)
4. PLANLAMA KARARLARI
Planlamayı yönlendiren en önemli faktörler;
-Mülkiyet durumu
-Antalya 2. îdare Mahkemesi’nin 2009/876 E. 2010/488 K. sayılı kararı.
-Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğü’nün
17.06.2014 tarih ve 1350 sayılı yazısı.
2
Bu doğrultuda hem yargı kararlarının yerine getirilmesi hem de üst ölçekli plan
kararlılarının yerine getirilmesi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı
değişikliği ile; 10505 ada 10 parsel eski plan durumu olan "akaryakıt ve LPG Servis
İstasyonu" olarak planlanmıştır. (Şekil 3)
Şekil 3. 1/1000 ölç. Uygulama İmar Planı değişikliği.
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 25505/10
PAFTA NO: 21L llb
MEVCUT PLAN
TOPTANCI HAL ALANININ BİR KJSMJN'NAKARYAXIT VE LPG SERVİS İSTASYONUNA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN 1U009 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMARPLAN! DeĞÎŞlKUĞİ ANTALYA2. İDARE
MAHKEMESİNİN 2003*76 E . 2Û10WM K SAYIL» KARARIYLA İPTAL EDİLDİĞİNDEN. SÛZ KONUSUALANIN
MAHKEME KARARI GEREKÇESİNE İSTİNADENYENİDENDÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ A k
UYGULAMAİMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
L
.* . - '
. ___
k .
ONEHİ PLAN
"i
M
f - ' j - p İ TOPTANCI HAL ALANI
I -------\ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
H E S S ] A K A R Y A K IT ve LPG S E R V İS İS T A S Y O N U
3
25505 ADA 10 PARSEL
1/5000
^
T .C .
.
_
ANTALYA
L. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2009/876
KARAR NO : 2010/488 ,
. ••
:
!".: V
;
.
f'
> 4 .. I
DAVACI___________ ANTALYA VALİLİĞİ
DAVALI
VEKİLİ
: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 AV. RAMAZAN ORAL
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği
Merkez/ANTALYA
DAVANIN ÖZETİ _____ :Antalya İli, Kepez İlçesi sınırlarında yer alan 25505 ada 1 parsele
ilişkin 1/1.000 ölçekli uygulama imar plam değişikliğinin uygun bulunmasına dair Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.9.2009 günlü, 394 sayılı kararının; vaziyet planında TS 11939
standartlarındaki asgari emniyet mesafelerine uygun olmadığı ve yeni ilave edilecek Ipg tankının
konumlandırılacağı alana ait detaylı zemin kriterlerini belirtir zemin etüt raporlarının olmadığı ileri
sürülerek iptali istenilmektedir.
•'
a
SÂVTJNMANIN ÖZETİ :Davanm süresinde olmadığı, dava konusu 25505 ada, 1 parselde yer
alan toptancı'-halindeki akaryakıt ve lpg istasyonu alanının 1/5.000 ölçekli nazım imar planına
işlenmesine ilişkin plân tadilâtının Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.9.2009 günlü, 393 sayılı
kararıyla kabul edildiği toptancı hal alanı içinde ruhsatlı akaryakıt istasyonunun zaten mevcut
olduğu, yapılan plan değişikliğinin bu istasyonun imar planlarına işlenmesinden ibaret olduğu,
zemin etüt raporlarının, uygulama imar planlan onaylandıktan sonra alanda inşaata başlama
aşamasında yaptmldığı ve plan yapımına ilişkin olmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği
savunulmuştur.
‘ '- '
‘.
. ■
TÜRK MİLLETİ ADINA
X
v
S
]
1
•
Hüküm veren Antalya 2. idare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Davalı idarenin. süre itirazı, dava konusu plan değişikliğine ilişkin meclis kararının,
3.10;2009-3.11.2009 tarihleri arasında ilan edildiği, görülmekte olan davanm ise ilan askı süresi
içinde ve 8.10.2009 tarihinde açıldığı görüldüğünden yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.
Dâva; Antalya İli, Kepez İlçesi smırlannda yer alan 25505 ada 1 parsele ilişkin 1/1.000
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun bulunmasına dair Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin 11.9.2009 günlü, 394 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması" başlıklı
8'inci maddesinin (b) bendinde; "İmar planlan; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından
meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlanna uygunluğu sağlanarak,
belediye sınırlan içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlan ilgili belediyelerce yapılır
veya yaptmİır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden
itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan
süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen
itirazlar ve planlan belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar." hükmü yer
almıştır.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve
sorumlulukları" başlıklı 7/b maddesinde; çevre düzeni plânma uygun olmak kaydıyla, büyükşehir
belediye ve mücavir alan sınırlan içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her Ölçekte naz;ım imar
plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşeljjr^Şffi'iMi.belediyelerin nazım
plâna uygun olarak hazırlayacaklan uygulama imar plânMnnr, bu* jpTanlarda yapılacak
değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlannı ayçfen-''veya.,değiftiçşrfek onaylamak ve
uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe gif-âigirtaH^etl^t^âreıı bir yıl içinde
uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan|iİ£e -^îlkxtiâdem 4 belediyelerinin
1/2
*'tî.
^
i--
5-
ı
ft,
'•
*. v ytp
o
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2009/874-i
KARAR NO : 2010/48$""
uygulama imar plânlarım ve parselasyon plânlarmı yapmak veya yaptırmak, büyükşehir
belediyelerinin görevleri arasında sayılmış, aynı madde; kanunlarla münhasıran büyükşehir
belediyesine verilen görevler ilec^birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmanın ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görevi olduğu, 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 18/c maddesinde ise; belediyenin imar planlarını görüşmenin ve onaylamanın,
büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmenin, belediye meclisinin görev
ve yetkilerinden olduğu hükme bağlanmıştır.
Yukarıda yer alan kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; nazım imar planının
büyükşehir belediyesince yapılmasından itibaren bir yıl içinde ilçe veya ilk kademe belediyeleri
tarafından uygulama imar planının yapılmaması halinde büyükşehir belediyeleri tarafından
uygulama imar planı yapılabileceğine ilişkin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesinde yer alan
yetkinin, planı olmayan alanlarda "ilk defa yapılacak planlarla sınırlı olduğu, halen yürürlükte
bulunan imar planında değişiklik yapma yetkisinin büyükşehir belediyesine ait olmadığı, mevcut
olan uygulama imar planlarında yapılacak değişikliğin ilçe veya ilk kademe belediyeleri tarafından
yapılarak büyükşehir belediyelerine ONAYINA sunulması halinde planların aynen veya
değiştirilerek onanabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya İli, Kepez İlçesi sınırlarında yer alan 25505 ada
1 parselde yer alan toptancı hal. alanındaki mevcut akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanının imar
planına işlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 11.9.2009 günlü ve 393
sayılı kararıyla, Antaİya Belediye Meclisi'nin 1986 tarihli, 184 sayılı kararıyla onaylanan 1/1.000
ölçekli uygulama imar planında aynı konuya ilişkin değişikliğin de, dava konusu 11.9.2009 günlü
ve 394.sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararlan ile kabul edildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, yürürlükte bulunan uygulama imar planında yapılacak, değişikliğin ilçe
belediyesi tarafından yapılıp . büyükşehir belediyesince aynen Veya değiştirilerek onanması
gerekirken, doğrudan büyükşehir belediyesince uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin
dava konusu Büyükşehir Belediye Meçlisi kararında yetki yönünden hukuka uyarlık
I bulunmamaktadır.
,
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama
giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davacı Antalya Valiliği'nin harçtan muaf
olması nedeniyle başlangıçta alınmayan 15,60 TL başvuru harcı ve 15,60 TL karar harcı olmak
üzere toplam 31,20 TL harem davalı idareden alınarak hâzineye irat kaydedilmesine, artan posta
ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün
içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 29/04/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
MUSTAFA KEMAL ÖNDER
33634
Üye
ÜLKÜ KÖSE BAYAZIT
37765
YARGILAMA GİDERLERİ
Posta Gideri
__________ 33,
TOPLAM
33,
ERD-11/05/210
2/2
Üye
ALİ RIZA ALTON
101608
Download

Gündemin 118.Maddesi - Antalya Belediyesi