T.C.
DivARBAKIR
BÖLGE iDARE MAHKEMESi
V.D. itiraz No : 2014/770
VÜRÜTMENiN DURDURULMASı iSTEMi HAKKINDA
VERiLEN KARARA iTiRAZ EDEN (DAVACı)
•
VEKILI
------------------------
: Hamdi BALTACı
: Av. Mehmet Ruştu TiRVAKi
Cinnah Cad. Willy Brand Sok. No:13
ÇankayalANKARA
KARŞI TARAF (DAVALI)
VEKILI
: Miiii Eğitim Bakanlığı i ANKARA
: AV.Selvi KILIÇ (Aynı Adreste)
iSTEMiN _ ÖZETi
: Batman ili. Merkez ilpesi, TOKi
Kazım Karabekir Ortaokulu'nda okul müdürü ve öğretmen olarak görev yapan davacının, 12/02/2014
tarihinde yapılan Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavı'nda başarısız
sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle apılan davada yürütmenin durdurulması isteminin reddi
yolunda Batman idare Mahkemesi'nce verilen 14.08.2014 günlü ve E:2014/1295
sayılı kararın;
davacı vekili tarafından, müvekkiline sözlü sınavda bilimsel ve teknolojik gelişmelere apıklığını
ölpecek herhangi bir soru sorulmadığını, ancak buna ilişkin puan verildiği, davalı idarenin bu konuda
bir apıklama
yapmadığından
bahisle
itirazen
incelenerek
kaldırılmasına
ve yürütmenin
durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.
TÜRK MiLLETi
ADıNA
Hüküm eren Diyarbakır Bölge idare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği
görüşüldü:
Dava, Batman ili, Merkez ilpesi, TOKi Kazım Karabekir Ortaokulu'nda okul müdürü ve
öğretmen olarak görev yapan davacının, 12/02/2014 tarihinde yapılan Taşra Teşkilatı Şube
Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavı'nda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle
apılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik'in
6. Maddesinde "Bu Yönetmelik kapsammda görevde
yükselmeye tabı kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun. 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar
ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlan taşımak,
b) Görevde yükselme smavmda başaniı olmak,
şartlan aramr.
(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarma görevde yükselme suretiyle
atanacaklann yazıli ve sözlü smavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak
personelin ise yazıli smavda başaniı olmalan gerekir." hükmüne, 13. Maddesinde "(1) Yazılı smav,
Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığmca yapılır. Bu smavda 100
üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar smavda başanli olmuş sayılır.
(2) Aym düzeyde eğitim şartı aranan unvanlann smavlan birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği
niteliklere ilişkin sorular kadro unvanlanna göre ayn, diğer sorular ortak hazır/anlr. 12 nci maddede
belirtilen konulann smavdaki ağır/ıklan, atarıılacak k,adronun nitelikleri dikkate almarak tespit edilir ve
duyuruda belirtilir,
(3) Smav sonuç listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur ve ilan edilir.
(4) Yazılı smav sonuçlan, görevde yükselme veya unvan değişikliği smavmdan itibaren bir
yillik süreyi aşmamak üzere aym unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip smava kadar geçerlidir. "
hükmüne, 14. Maddesinde "(1) Sözlü smav ve değerlendirme kurulu; Bakan onayıyla Müsteşar veya
Müsteşann görevlendireceği bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür başkanlığmda; bir grup
başkam, bir Bakanlik müşaviri veya öğretim üyesi, bir denetçi veya hukuk müşaviri ile bir ii milli
eğitim müdürü veya ilçe milli eğitim müdüründen oluşur. Aym usulle birer yedek üye belirlenir.
(2) Sözlü smav ve değerlendirme kurulu üyeleri, görevde yükselme sözlü smavma almacak
personelden ihraz ettikleri kadro unvam ve lisansüstü öğrenim hariç olma üzere öğrenim itibanyla
daha düşük seviyede olamazlar.
(3) Sözlü smav ve değer/endirme kU([J/ii':üyeleri, eşleri Ile ikinci dereceye kadar (bu derece
,c ...
,'
~"~V
/,;
,:;,~..,.,
\
. ~.'.~"
'."
. e"
.~
'1',:'-; \,
,;')11:" (';t
r")
.
'\~L'
[JYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas,uyap.gov.iradi'esind;~
o"
ı-',.
"..
~iCxgto8M
",>...,~~.~.~;t.:
~r>,.l'
bxk6TjE
- DucsR
T2
• qK4N3U=
kodu ile erişebilirsiniz
T.C.
OiVARBAKIR
BÖLGE iDARE MAHKEMESi
V.O. itiraz No : 2014/770
dahil) kan ve kaym hısımlarmm katılacağı sözlü smavlara ilişkin iş ve işlemlere dahil olamazlar. Bu
durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
(4) Sözlü smav ve değerlendirme kurulu, üye tam sayısı ile toplantr. Asıl üyenin bulunmadığı
toplantıya Kurul başkanmm marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararlart oy çokluğu ile almır. Sözlü
smav değerlendirmesi ise her üye tarafmdan ayrt ayrt yapılır.
(5) Sözlü smav ve değerlendirme kurulunun sekretarya hizmetleri insan Kaynaklart Genel
Müdürlüğünce yürütülür." hükmüne 16. Maddesinde
ise "Şube müdürlüğü, tesis müdürlüğü ve
basımevi müdürlüğü için yapılan yazılı smavda başartiı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro
sayısmm üç katma kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü smava almır. Son adayla aynt puana
sahip olan adaylar da sözlü smava alıntr.
(2) Adaylar sözlü smavda alman personel, smav kurulunun her bir üyesi tarafmdan;
a) Smav konulartna ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özet/eme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davrantşlarmm göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandlrtcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
smav duyurusunda belirtilecek ağırlıklarda esas almarak, Ek -1 Görevde Yükselme Sözlü
Sınavı Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş
olduğu puanlartn aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü smav puant tespit edilir. Sözlü
smavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başartiı sayılır. " hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, Batman ili, Merkez ilçesi, TOKi Kazım Karabekir Ortaokulu'nda
okul müdürü ve öğretmen olarak görev yapan davacının, 12/02/2014 tarihinde yapılan Taşra Teşkilatı
Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavı'nda 64,5 puanla başarısız sayılması üzerine anılan
işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavı'na giren davacıya Alan Bilgisi ve
Genel Kültür alanına ilişkin 1'er soru sorulduğu, davacının her iki soruya da doğru cevap vermesine
rağmen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin sınav komisyonu üyelerince 100 tam puanın altında
değerlendirildiği, üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması almarak davacmm sözlü smav
puanının 64,5 olarak tespıt edildiği ve sınavda başarısız sayıldığı anlaşılmakta olup, davacının sınav
sorularına yönelik cevaplarının değerlendirilmesi
yönünden ölçme ve değerlendirme
ilkelerine
uygunluk bulunmayan dava konusu işlernde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Öte yandan, hukuka aykırılığı saptanan işlemin uygulanması halinde davacının şube
müdürlüğü sınavında başarılı olan diğer adaylarla birlikte atamaya tabi tutulamayacağı, bu durumun
ise ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması bakımından olumsuz birtakım sonuçlara yol
açabileceği, dolayısıyla, işlemin uygulanması halinde bu türdentelafisi güç veya imkansız zararların
doğabileceği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27.maddesinde 7.fıkrasl
uyarınca davacı tarafından yapılan itirazın kabulü ile, Batman idare Mahkemesi'nce yürütmenin
durdurulması isteminin reddi yolunda verilen 14.08.2014 günlü ve E:2014/1295 sayılı kararın
kaldırılmasına, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara sebebiyet
verebilecek nitelikte bulunan dava konusu işlemin, 2577 sayılı Yasanın 27'nci maddesi uyarınca
teminat aranmaksızın yürütülmesinin
durdurulmasına,
12.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
MUSTAFAARıK
37860
Üye
SEZGiN ÖZER
101716
UYAP Bılişim Sisteminde yer alan bu dokOmana http://vatandas.uyap.gov.tradresinden
Üye
ABDULLAH PERKTAŞ
101777
Cx8to8M - bxk6TjE -
DucsRT2
~
qK4N3U=
kodu ile erişebilirsiniz.
Download

ÿş2 0 1 4 - 1 0 - 2 0 ( 3 ) - Eğitim-Sen