S. Sayısı: 152
Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları hakkındaki 4486
sayılı Kanunun 17 nci ve 19 ncu maddelerinin kaldırılmasına
dair Kanun tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyonları raporları
(1/480)
r. c.
'""
BojbakanUl
M,XII,1MB
Muamelât Oend Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
8ayt : 71 -1216, 6 - 4365
Büyük Millet Meclisi Yüksek Bakanlığına
Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okulları hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 nci ve 19 ncu
maddelerinin kaldırılmasına dair olup Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca
20. X I I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir­
likte sunulduğunu saygılarımla arzederim,
Başbakan
Batan Saka
Gerekçe
Genel Bütçeye giren dairelere ve kurullara ait bilûmum bina ve tesislerin proje ve kesifleri­
nin doğrudan doğruya yapılması, ve mütehassıslara yaptırılması, inşaları ve esaslı tamirleri as­
lan Nafia Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dâhil olan 3611 sayılı Kanunun beşinci maddesi gere­
ğince adı geçen Bakanlık görevleri arasında iken 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Tenik Bahçıvanlık
Okulları Kanununun 19 ncu maddesiyle bir istisna v&z olunarak bu okulların lîina ve müştemilât ve
tesislerinin 3611 sayılı Kanuna tâbi olmak kaydiyle Tarım Bakanlığınca yaptırılması ve onartılmadı
kabul edilmiştir.
Aynı zamanda 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa da tâbi olmaması kabul edilmiş
olan bu inşaata ait istisnai hükmün 1943 yılından beri tatbikatında güçlüklerle karşılaşıldığından
asli hükme dönülmesi uygun görülmüş ve bu maksatla 1949 yılı için ayrılan ödeneğin Bayındırlık
Bakanlığı bütçesine konulması teklif edilmiş olmakla 4486 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu maddele­
rinin yürürlükten kaldırılması için ilişik tasan hazırlanmıştır,
«3*^
Tarım Kopıi$yo;ny
.duir
fÜım Komisyonu raporu
tâ . I • İ9-İÛ
'f'~\
..?u-
•'*l?;-i
«nio/Hirn
"M
Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık ok^IŞsf;; s|nfc konulması Komisyonumuzca da uygun görü­
rı hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu
lerek tasarı olduğu gibi kabul edilmiştir.
maddelerinin kaldırılması hakkında Tarım Ba­
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 20 .
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
XII . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Meclise
Tarım Ko. Başkanı
Sözcü
Katip
sunulması t kararlaştırılan ve Komisyonumuza gön­
İzmir
Manisa
Manisa
derilen kanun tasarısı Bakanlığın uzmanları da
it*. Köken
Yaşar Özey İL öziarhan
hazır bulunduğu halde Komisyonumuzda ince­
Afyon
Karahisar
,.„'
Aydın
Çanakkale
lendi.
r
4 . Ysaü'fğlUi
A. Göktepe A, R, Kırsever
Aslında Bayındırlık Bala»j^ı?43i«i#|İGirİJû<ieîi
Denizli
Denizli
Denizli
iken hususi bir kanunla' bu okulların bina ve
Dr. B. VK.C. Öncel
ıttuşteniiİât ve tesislerinin Tîırriır BaMriîıgmea
yH^tırtimtısı ve^tfha'rtılriı'asr kabul edilmiş İ;;e de
""Kocaeli
şîmdiye'kâdâr ahnan sonuçlara ve tatbikatında
Eıza Çuhadar
F; Batken
görülen zorluklara göre bunların Bayındırlık Ba­
imzada bulunamadı
kanlığımca yaptırılması ve 1949 yılı için buna ait
Maraş
ayrıîaıa oâlüe^in de adı geçen Bakanlık BütçeAbdullah Yaycıoğlv
Bütçe Koîfiifeyiönu raporu
T: B. M. M.
Biitçe' Komisyonu'
'Em: tfo: 1/480
Karâr No: 101
19, m . wvj
Yüksek Başkanlığa
Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okul­
l a r hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 ve 19
neu maddelerinin kaldırılmasına dair Tarım Ba­
kanlığınca hasırlanıp :Başbakanlığm 28 . XII .
1948,. tarih ve -6/4365 «ayılı; tezkeresiyle Yüksek
Meclise sunulan kanun tasarısı, Tarım Komis­
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza veril­
mekle, Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan, Ta­
rım Müsteşarı Süreyya Genca ve Maliye Bakan­
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü
Hadi Hüsman hazır oldukları halde incelenip
görüşüldü.
4486 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı­
larak 1943 yılından beri Ziraat ve Teknik Bah­
çıvanlık okulları yapını ve tamir işleri Tarım
Bakanlığınca yapılmakta olup bu gibi mütefer­
rik inşa yetkilenilin Bayındırlık Bakanlığında
toplanması hususunda öteden beri Komisyonu­
muzca yapılan temennilere uyularak bu yetki­
nin Tanın Bakanlığından kaldırılması te bun­
dan böyte adı geçen okullara ait inşa işlerinin
de Bayındırlık Batetnlığniüa yapılmasını temin
ıuaksadiyle bu tasarının hazırlandığı anlaşılmış­
tır.
Komisyonumuzda yapılan açıklamalara göre
1949 yılı Bütçesinin Bayındırlık Bakanlığı Büt­
çesine bu işler için harcanması gereken ödenek­
lerin konulduğu da anlaşılmış bulunduğundan
tasarı ayniyle kabul edilmiş yalnız yürürlük
maddesi yayın tarihi olarak değiştirilmiştir.
Bayındırlık Bakanlığınca verilen izahlardan
bilûmum Devlet inşa işlerinin bu Bakan-
( S. Sayısı ; 152 ">
lıkta toplanması ve buna göre Bakanlığın
Yapı İğleri Dairesinin düzenlenmesi husu­
sunda bir tasarı hazırlandığı ve Meclise
gönderilmek üzere olduğu anlaşılmış ve
bu tasarı ile gerekli tasarrufların da temin edi­
leceği ayıklanmıştır. Komisyonumuz bu tasarı­
nın biran Önce Meclise gönderilmesini temenni­
ye değer bulmuştur.
Bu değişiklikle yeniden hazırlanan kanun
tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Ankara
R. Erten
t. H, Tigrel
M. Eri§
Amasya
Ankara
Dr, A, H. Selgü
A, K. Yiğitoğl u
Bursa
Çoruh
Aydın
Gl. R. Alpmau
F. Bük
D)-. 0. Kazancıoğl
Diyarbakır
İsparta
Diyarbakır
C. Ekin
Ş. Vluğ
K. Turan
İzmir
İzmir
İzmir
8. Dikmen
8. Odyak
M. Birsel
Kastamonu
Malatya
Kastamonu
T. Coşkan
M. 8. Eti
M. Akalın
Manisa
Malatya
F Kurdoğlu
•Ş. Tugac
Niğde
Bize
R. Gürsoy
1'. B, Balta
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ
Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları
hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 nci, ve 19 ncu
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları
hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 nci ve 19 ncu
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
MADDE 1. — Teknik Ziraat ve Teknik Bahçı­
vanlık Okulları hakkındaki 19 . VII . 1943 ta­
rihli ve 4486 sayılı Kanunun 17 nci ve 19 ncu
maddeleri kaldırılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1949 tarihin­
de yürürlüğe girer.
MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü­
rürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
Barutçu
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakam
Fuad Sirmen
ff. Çakır
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakam V.
M. B. Göle
N. Sadak
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Ş. Adatan
T. Banguoğlu
. Bayındırlık Bakanı
Ekonomi Bakanı
Nihat Erim
C. Ekin
Sa. ve So. Y. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam
Dr. K. Bayizit
E. Erişirgü
Tarım Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Cavid Oral
Gülek
Ticaret Bakanı
Çalışma Bakanı
€. 8. Barlas
T. B. Balta
MADDE 3. ~- Ayniyle kabul edilmiştir
»e-«
(, S. Sayısı : 152)
Download

S. Sayısı: 152 - Toplumsalbilinc.org