T.C. MEZİTLİ KA. YMAKAMUGı İlçe Milli Eğitim MUdürlüğü : 1096522411 00/57 i 8096
Konu: DynEd İngilizce Dil
Egitim Sistemi
Sayı
26/11/2014
...................MÜDÜRLÜGÜNE İlgi
:İI Milli Eğitim Müdürlüğünün 24/1 1/20 14 tarihli ve 5655789 sayılı yazısı.
Iı Milli Eğitim Müdürlüğünün DynED İngilizce Dil Egitim Sistemi ile ilgili sorunlar
Bakanlığımız tarafından çözülmüş
olup. sistem sorunsuz olarak kullanıma açılmıştır.
Kayıtların incelenmesi sonucunda okulların ilgili kılavuzlardan belirtİlen yönergelere
göre hareket etmedikleri ve sisteme öğrencilerini aktarmadıkları görülmüştür. 01 Aralık 2014
Pazartesi gününe kadar !Üm resmi ilk ve ortaöğretim kurumlarının ilgili linkten öğrencilerini
DynEd sistemine aktarmaları, başta okul yönetimi ve ders öğretmenlerinin
sOrlımluluğundadır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet YALKI"l Müdür a. Şube Müdürü EKLER:
I-Rehber
DAGITIM:
I-Tüm Resmi İlk/Ortaokul ve Ortaöğretim Okul Müdürlükleri
Güvenli Elektronik Imzalı
Aslı
ile Aynıd ır.
2.ı::ıJ .. L\../20.lLı..
~"~~"-'
MEliTLi ıLçE MiLLl EGITIM MUDCRLlJGlJ
f­
.. 'aı·'na ŞAHIN Yenı l\1ah li,M K Buhan Mezıılt Sanayıı Site::;i Gırı:;! Çelik Apt K,n:2 MEZITUfMERS1N
i
ı defon,(32-4)358S..ı.64 Fah:{0324 )35?7444 e~pusta:mezitlI3j/ii!mcb gov tr web h!!p:!!mezitli meb g(1\'.tr
Şef A;. rHtd: :'1141 ıçin m:hJL T.:mel Eğıtım ŞubeSi U UZUN 11,;.;0\ rak gu\cali elekıronı',.
imza iLC imDılanını~ıır http'!!evraksorgumeb,go", tr adresi"den0319~f986-358a-96b4-8c8fh;d" ıle ıeyiı edılebı;i~
I.C.
MERSİN VALİLiGİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ,J
Sayı:
24/11/2014
ÇOK ACELE VE GÜNLÜ
61961361/30/5655789
Konu: DynEd Ingilizce Dil Eı:iitim Sistemi
................... KA YMAKAMLlGINA
(ilçe Milli Eğilim Müdürlüğü)
2008·2009
eğitim öğretim yılından
itibaren tüm resmi
ilköğretim okullarının
4,5,6,7 ve 8.
sınıflarında uygulanan DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi, 2014-2015 eğitim öğreıim yılından
itibaren
ortaöğretim
9,10,11 ve
12.sınıf öğrencileri tarafından
da
kuııanıma başlanmıştır.
DynEd
Ingılizce Dil Eğitim Sisıeminin etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla
yapılması gereken iş ve işlemlere yönelik "DynEd Ingilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulama Kılavuzu"
24/0912014 tarihinde
Ancak
Miidürlüğümüz tarafından okullarımıza gönderilmişti.
okullarımızm
sistcme giriş ve kullanımlarında sorunlar yaşadıkları gÖıillmüş olup bu
Dil Egitimi Sistemi'nin okullarda etkili ve verimli bir şekilde
amacıyla ek bilgiler içeren açıklama kılavuzları düzenlenmiştir.
doğrultuda DynEd İngilizce
kullanımının sağlanması
ilgili kılavuzlar Müdtirlüğümüz web sitesi" Duyurular" bölümünde paylaşıma sunulmuş, ilçe
olup sistem ve kullanımı hakkmda Ekim ayında tüm Ingilizce öğretmenlerine
yönelik bilgiıendirme toplantıları yapılmıştır. Ayrıca http://dyned.eba.gov.trfEBA_Dyned/ linkinde
yaşanan girişler ve kullanımlar ile ilgili sorunlar Bakanlığımız tarafından çözülmüş olup, sistem
sorunsuz kullanıma açılmıştır.
obliarı bilgiıendirilmiş
Kayıtların incelemesi sonucunda okulların ilgili kılavuzlarda belirtilen yönergelere göre
hareket etmedikleri ve sisteme öğrencilerini aktannadıkları görülmüştür. OL Aralık 2014 Pazartesi
gününe kadar tüm resmi ilk ve ortaöğretim kurumlarının ilgili linkten öğrenciıerini DynEd sistemine
aktamıası gerekmektedir.
kullanılmasının sağlanması başta okul yönetimi ve ders
Uygulamalar, Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından sistem
üzerinden takip edilmekte ve sorgulanmakta olup okulların ayrıntılı kayıtları ii Milli Eğitim
:Vlüdür!tiklcrine bildirilecektir.
Sistemin
geniş
tabanlı
etkin
öğretmenlerinin sorumluluğundadır.
Bu bağlamda; konunun önemi bakımından kullanım düzeyinin yaygınlaştırılması ve sistemin
wrimli kullanılması amacıyla gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve
gereğini
önemle rica ederim.
Hasan GÜL Valia. Milli Eğitim Müdürü EKLER:
ı - Kasım 2014 İşlem Basamakları Rehberi
DAGITIM:
•
13 ilçe Kaymakamlığına(ilçe MEM)
I)umlupına, Malı.
ı:lektronik Ağ:
GMK. BuL.
Yenişeh
bhtp:/I,meb.gov.rr
(-posta: d~ ıi~d33(tJ;meb.govJr
iriMersin
Aynnl,lı bilgi ;çin:M,BA(;ışışb.MJ. - M.Zahil KUTLL/Koord.
Tel: (O 324)329 1481(323)
Faks: (O 324)32735 ı8
Du C'Tak gıhcnli elektroııi!.: ıffil.a :fe ırr,zrılamr.ıştIL .hup flevnıksorgu mcb govJr adresindcrı.4d59-2957-35a3-a8fa-a96d kodu ile tey!: edllC'n'! ır
ı
;'-.:
,:1
ıIl
. \ md,'",C
~:l:JJlf:!ı!!!.~~~!.!.! <4- ı:::
.1,::111
-ı;
~:.)liIIi ı'ilim Müdürıüh!eri.rniz;.
ı - \ ,'{ uLnl<ı Kda\ t1t'J:ııu~l ir)ç~·kıılTI\.·'ii (ç, i! ,) Kıl.n U~~d3 h<2iınil>211 iş \.: ı~kmkrin Y~i ir1L' :1.:1iri\I~'v\L
~- \ tl Jürlü~:ı111::(j : <ı/hı
iıı~; 'izc..' ()~I.l'dnıenkrinc D\'t) dagıı llll ın ın tamam bIlITlJ.'.. ;'
!J.!. .lJ':d
i-
llS.": "nordiıı,IlÜr vt: '\:'anhmell:-ın;(İkc "lilli Eğitim i\:liidiirHiklerı.Suhc :Vlih.ld.r1cr.ı..ı
ı ',-~uI~ull~t K,ı;j\~!/UJ LiLL incl'lt'liıı:~~i ii..... 1.i .} Kılavtll.da be:irt;!çn h ve !şlcmI\:rin ,\'l'rin\' :;t'tirilm~·'-.,i
ı!"
:-.: \\~'\rd;, :l\ q' \'l. Y"rtl ı,ll~<:ı!~: <; ;<.\rafı~ıd;jll "~U! ıliı;,ı :- dnı:liL bilgi krıdi mh: j{ıpbııı ıı ILI1II1 i\. L\ i diL~'
i,
!~lJ!Fd Ol'\\il Sonım!lııat'Lj (OhU' l\1iidürl~'ri
\'(."a
; \'1h.' ,
Miıtliir YHrdtfn~llar:!l
~ ~,u;;n).ı ~ \ j;i vu /urıt:n Tıı('dı:!j!lh:~i Il,' 1'; ,)
-.--
,.U/C')
"
;
l< jh~\. uıd;1 he 1iel :k'rı
1~ h.:: işlem k;r:
:' 01'I1ı..:
hılgikrinı!":
~'J:L iııi Jr];,." :
!)Okü:l1:ın
K~ı! :11::1
"ııııiliS
i~ j:ıplLınık h!l~:i;c;ii) :~\.I;\':,,'lk;I::L>' \)!,~!, ')\~;!
!.ill.ı'2>": dvııe(ı.eba.:ZQ.,!::-~r:EBA_l)vnL'J­
::n~'n!ıı..:\~ \t: h, i' ,;ıb'..'iıin L:k :ı:h. "j'-,L.:ı~ıdı.: ı;ij;l<:L'!kı~l<.::.i., Kt\:l!': Lı :ı~:!i ~'~dli'l~:1 Llim:;nhii:ıı,;"tıı J
1 ~~. \li!i; 1 -.:;iiıll \1üd;1 I;ıkk'rir:ıı/l.lr"ırınddfl i:ıu:ı kat~lı!~1 iilirı:;-,jvt..j türn ln~~ili/L'ı.:
l'liilC"i,lv,t ı ", ıbi'hl: ılıli:, lif.d
1) ,'IY k'ı-ini:ı \
;ır"" ()ı\l.:diidc bılgı~a:-'4r 1,-\b\\r31ı!,ldJl'lııa u:ırUik
il/-:rc
\!kulJ~ ügr","ıci \n: Üğl'-..'Hlh.'li ~,Uııal1!ll: 111;\ ~L,
rı: 1;lfd Kbndnu"ı
L)lnl Bilgl";ı\J!L_~l~ü;.l!!!!:nk~~~ BT Hdıher ÜğJ'dl~H.·nl~ri !) !l!.d Pı\,"",-~tlYj;nJlI ol\ul .,hJ,: bij~ti"a:-ar!J:\l ~~\(uhınıunun
,\'rcııcik:
!~ \
'1,.
!i,,'(
'ur
_n .'.:
5
,,:!cıı,';','kı I',' :-i/I\'/,'f'J i!~' '..;,ri,ı V,I/',Iil
i.." {),C!r~{lnc}JI,';"in"f!.
:I'<:1',ln(' ,..::;.....:d,/i'r:
,(!li!i",', ı;i.",
.. hUlliıınjr,]en, d.;;;,-cıı:.__ :leı· ıç/il rm.<..'i-,til"; /'L'iii j",'rI/JIIY ~;r!!,!ı!<'! ,hi'
al:!' ',IOI(O,j,ı A,'.h:'rcl<. !!':'r_c;,i, I/c;',, '.Id,~!!1I!().\!
'\,i;h't' :Ll.:mcı;
\CrTlI.-'K, h",
'I '_A'\\;_( ):Z,"L'fi;;' IdfelFwı nı)<ıı'; Ikltii'rrw
"1/
~ağ!<!llınaSI. !\':ndi bdgi"'d~arLırtlLl f);ni d ı.:.WUIUlHlI \,ıy\ıy,ıbiiın;;:!;:ri it;in (k.,t,,·ı~
1\' /ı/( !{!I!Wd" 1;.J;t~'nci "Vc~·jlfc--ri},< hif,'..'.d~·rt'cljr!lh' /('/-,/;'0:11
h- Hı!~;i'ı(ly<ır: {lhııı ugrçnı.::ı~~rin bı']jdennıcsi,
'''ı:;
,;//ı'd,'"
rf,
'rJ,
D'd öyr":;licikrin ve v;,;iik'riıı I);nl d ku!~;,j'I,q1Lj,j :,()'I ..'!1';
1-:,I'JT:!ıı:..::",i.
7
('(im iu;,'lli:ce i)lV(!fI]lenfcriııifl I:akanlıkra Jilym/(mm,~ olurı i ',vglılll/lı11 ıülavu:.uwlıı yer ((üm .. '- <-./ 0.3. 1,\ nı
j,imfi,f;i ,I' ~ijrt:ri /"1ı111U1arIJh lJylı/;"d 'fetrcher Irafııing Ya-:.t11l11llw öÜfi'l1ci oluruA gitme!'. hü rll;',tllI/ı! ~'(ı/J}maj, n:
rıı::.ıfmw.ı irindel-ii_\ltlilvı.ırıfrı 851.'(',1'11 üstiım/{' _t:ı'ri'r n(lı dfma/ı ­ '. ile ifRili iowntm 15 imft{i :;014 tarihine Laf/ur
\/lııın (li!'wIIII'( i'i' Tc{ıeller
~:
!,
rrainin;.: ya,~tlımıııd(/
nıfl-~JllII_nlf.lm(llilrt,
:)!~~;I', ;)!l..:1ı\1l
Bd,e:, """;"1<.:I\:;'n,_:,: 1{lil1 ,<!td' :u~) ..'kl'll~ d"'l,,,> pnı~!..rarj)kırınıu \,,' J..:;,; ':')~r('(rnl'l1L:in;n \lLu! ;..:"""
1; ~ rıkl~':llııc~i D:- rıı: . .i Kurlılu bdgi"dyarların. n;J~Götl:ndC' \lhJ';1ai'; 1);
l (llur"",'\',arc·.; ı )~, aLd i...~jib.ilU:: .idı
:1 :lh+,. ,Ju,tr cl, lt'ikU;J." 1 \ ı..' -;irn:kri ik~
) apd,] ;ığn:ncil\.'riıı. Pldccm",'nt T;,.',,!\ -i
hilL,ı;; ,,("likı:: ;ı '
,'ııddı:: i ıı;in >,ı'li: k:h.'I:
;: gı\ı\: ;ı~·tlap t:nl:l,.'kn.: \iilı~nı;ı: cı ba"hwl<lL-ın:ıın \ai,:l;ı::m.ıc,ı ~:/:r":i,ıı;~"L~dl!
f"jjııd
dr . .
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin