UGOVOR
O POKLONU MOTORNOG VOZILA
Zaključen dana
.godine u _________________, između ugovornih strana i to:
DARODAVAC Iz
DAROPRIMACIz
PREDMET DAROVANJA
Darodavac daruje , a daroprimac prima
motorno vozilo marke
, godina proizvodnje
, radna zapremina
motora
kw, broj šasije
, broj motora
, broj sedišta
, registarski broj
.
, tip
ccm, snaga
, boja
UGOVORNE STRANE SU SE SPORAZUMELE O SLEDEĆEM:
I
Darodavac predaje. a daroprimac prioma u svojinu i državinu putničko motorno vozilo opisano u
predmetu darovanja sa odgovarajućim ispravama, u viđenom stanju, bez novčane naknade.
II
Sve toškove takse i javne dažbine u vezi sa ovim ugovorom, kao i prenos prava svojine snosi
darodavac.
III
Ovaj ugovor sačinjen je u pet istovetnih primeraka, od kojih se po jedan nalazi kod:darodavca,
daroprimca,nadleznog organa za overo potpisa, nadležne Poreske uprave i Organa za unutrašnje
poslove nadležnog za registraciju vozila.
DARODAVAC
DAROPRIMAC
Lk.br.
JMBG
Lk.br.
JMBG
Download

PDF – Darovni ugovor