'--lAP
A.Q 3AJ ___
,.
rpaAOHa"leIlHHK, 019/444-656
Tpr ocnofioheasa 1
Ha"leIlHHK rpaAcKe ynpaae, 019/444-659
19000 3aje"lap
U,eHTpaIla: 019/444-600, 421·199
¢JaKe: 019/421-712
~
-<
\ lnt
'<.,J-,
.
«
0~
fQ-s'
'-4 ROMl'tI''''
[email protected],
[email protected]
- www.zajecar.info,
I1PE.D:MET:Onrosop aa mrran.a nocrasnjeaax
1..
Da Ii je Grad pribavio sve neophodne
www.opstinazajecar.org.yu
on crpane noreauajanaax
nonyhaxa
dozvole za projekte koji su predmet finansiranja
iz kredita? Ako
jeste potrebno je dostaviti kopiju, a ako je u postupku dobijanja dostaviti potvrdu kojom se to dokazuje.
Tpan sajexap je sa CBe npojexre xoje qJJmaCl1pa 113xpemrra npl16aBI1JlO I1JlI1npafiasrsa noasoe 11TO:
-Rekonstrukcija Sokobanjske ulice: -iz kredita 17.083.300
- iz budzeta grada 3.416.700
- iz budzeta RS 20.500.000
Ilocenyje rpahennncxy noasorry
-. Rekonstrukcija ulice Nikola Pasic: - iz kredita 64.166.700
- iz bud zeta grada 12.833.300
Ilocenyje rpahesaacxy ztoasony
Rekonstrukcija, modernizacija I dogradnja gradskog stadiona: - iz kredita 15.000.000
- iz budzeta grad a 3.000.000
Ilocenyje rpahenancxy ztoasorry
- izgradnja mostra u naselju Kotlujevac: - iz kredita 115.000.000
- iz bud zeta grada 23.000.000
Y nocrynxy asnasan,a jep je rrocrynax rro cHcTeMYKrrjyq y pyxe
- Izgradnja Lazrevacke ulice: - iz kredita 6.930.000
- iz budzeta grada 1.386.000
Ilocenyje rpahenancxy ztosaorry
- Izgradnja Drvarske ulice: - iz kredita 1.820.000
- iz budzeta grada 1.125.000
Ilocenyje rpahesancxy ztossorry
Da Ii su uradeni projekti za predmetne investicije? Ukoliko jesu molim za dostavljanje istih.sc
Ilpojexrna noxyuearauaja je BeOMa 06116Ha.ua 611ce HCTa .uOCTaBJbaJla,CTI1Me WTO3al1HTepeCOBaHI1
nonyhax« Mory y Onerseisy sa yp6aHH3aM,KoMYHaJlHO cravfiene nOCJlOBena H3Bpwe yBI1.uy I1CTY11.ua
aciconapajy WTa 11Mje norpefiao.
3. Da Ii ste radili studije izvodljivosti za projekte koji su predmet finansiranja? Ako jeste molim Vas da
nam iste stavite na raspolaganje.
Hncy pahene crynaje
4. Dostaviti strukturu kreditnih obaveza sa dospecirna po godinama(tabela
1I prilogu),
-HaJla3H ce na cajry www.zajecar.info.dokllmenti.tenderi
nabavka finasiskih usluga
2.
5. Da Ii su potpisani Ugovori sa izvodacima radova na projektima koji su predmet finansiranja? Ako nisu
kada se ocekuje raspisivanje javne nabavke?
CBe Ha6aBKecy pacnncaae H 110TI1HCaHH
cy yrosopa ca H3Botjal{HMa
6. Dostaviti finansijske izvestaje za 2013.godinu
-Hanaan ce aa cajry www.zajecar.info.dokumenti.tenderi
nabavka finasiskih usluga
7.
Statut grada
Odluku a zavrsnam racun budzetu Grada Zajecara za 2012. I 2013.gadinu sa misljenjem
Odluku a budzetu grada Zajecar za 2014.gadinu i rebalans budzeta ukalika je bila
Saglasnost za kb - u prilagu
revizije
HaJla3H ce na cajry www.zajecar.infa,dakumenti,tenderi
nabavka finasiskih usluga
8.Molima da nam dostavite kampletan Idetaljan plan Iprogram utroska sredstava za kaji su namenjena
sredstva kredita sa namenom za finansiranje kapitalnih investicianih rashada u visni ad RSD 220.000.000
-Rekanstrukcija
Sakobanjske
ulice: -iz kredita 17.083.300
- iz budzeta grada 3.416.700
- iz budzeta RS 20.500.000
- Rekonstrukcija
ulice Nikola
- iz budteta
- Rekonstrukcija,
64.166.700
grada 12.833.300
Pasic: - iz kredita
modernizacija
I dogradnja
gradskog
stadiona:
- iz budzeta
-Izgradnja
- Izgradnja
- Izgradnja
mostra
115.000.000
- iz budzeta grada 23.000.000
ulice: - iz kredita 6.930.000
- iz budzeta grada 1.386.000
u naselju
tazrevacke
Drvarske
15.000.000
grada 3.000.000
- iz kredita
Kotlujevac:
- iz kredita
1.820.000
grada 1.125.000
ulice: - iz kredita
- iz budzeta
9.Molimo da nam dostavite:
Odluku nadleznog organa a zaduzivanju (Odluka Skupstine grada Zajecara)
HaJla3H ce na cajry www.zajecar.info.dokumenti.tenderi
nabavka finasiskih usluga
Misljenje Ministarstva finansija-uprave za javni dug
HaJla3H ce ua cajry www.zajecar.info.dakumenti.tenderi
nabavka finasiskih usluga
Odluku nadleznog organa 0 pokretanju postupkajavne nabavke kredita (Odluka Gradonacelnika)
HaJla3H ce ua cajry www.zajecar.infa,dokumenti,tenderi
nabavka finasiskih usluga
• Takode, molimo da nam dostavite:
Odluku ad zavrsnorn racunu Budzeta Grada Zajecara za 2012. Godinu
HaJla3H ce na cajry www.zajecar.info.dakumenti.tenderi
nabavka finasiskih usluga
Odluku ad zavrsnorn racunu Budzeta Grada Zajecara za 2013. Gadinu
HaJla3H ce na cajry www.zajecar.info.dokumenti.tenderi
nabavka finasiskih usluga
Odluku 0 Budzetu Grada Zajecara za 2014. Godinu sa svim rebalansima
HaJla3H ce na cajry www.zajecar.info.dokumenti.tenderi
nabavka finasiskih usluga
• Dostavite nam popunjenu, potpisanu Ioverenu saglasnost kreditnom birou za dostavljanje izvestaja (u
prilogu mejla), kao Ipopunjenu tabelicu kredita (u prilogu mejla)
HaJla3H ce na cajry www.zajecar.info.dokumenti.tenderi
nabavka finasiskih usluga
•
•
•
Molimo da definisete da Ii se obracun kamate na kredit obracunava komfornom ili proporcionalnom
metodorn
Metoda je konfornom
Molimo da konkretno definisete: "kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniza ponudena cena" - da
Iije to najniza efektivna, norninalna kamatna stopa ili su to stvarni troskovi kredita u apsolutnom
iznosu?
-KpHTepHjYM
je HajmDKanonyljena ueaa T.j. eKeKTHBHaKaMaTHacrona
Da bi svi ponudaci bili ravnopravni, au cilju izrade planova otplate (koji su osnov za izracunavanje
troskova kredita) na istovetan nacin od strane svih ponudaca u obavezi ste jos da definisete I
konkretizujete:
Pretpostavljeni datum povlacenja kredita (npr. 01.09.2014. godine po srednjern kursu NBS kursu za
EUR od 14.08.2014. uz primenu 1 m EURIBOR-a)
Da Ii su anuiteti jednaki ili ne
Pretpostavljeni datum zavrsetka grejs period a, odnosno prve uplate rate I kamate po isteku grejs
perioda od 24 meseca (npr. 01.10.2016. godine po srednjem kursu NBS za EUR od 14.08.2014. uz
primenu 1 111 EURIBOR-a)
AMopT IIJIaH ypaznrrn IIpHMeHoM KOHcpopMe MeTO,ne,,na ce xypc KOPHCTHna ztaa 14.08.2014. rozurne
H ztoztarax aa 1 M EYPI1EOP na 14.08.2014. rozraen, a zra ce ,naTYMIIOBJIaqeJI,a xpeznrra paxyaa
05.09.2014. roznnre .
OTIIJIaTa xpeznrra IIOqHJI,e HaKOH 3aBplIIeTKa rpejc nepnona on 24 Meceu:a.
404-313/4 on 21.08.20 l-l.roztaaa.
ABHY
Je
,p·"r~, ••
HAEABKY
Download

3AJ ___`--lAP