K A M U H A S T A N E L E R İ B İ R L İK L E R İN İN B İR B İR L E R İN D E N Y A P A C A K L A R I
M A L V E H İ Z M E T A L I M /S A T IM I N A İL İŞ K İN P R O T O K O L T A SL A Ğ I
Amaç
M adde 1- İş bu protokolün amacı, Balıkesir İli K am u Hastaneleri Birliği’nin hizmet sunum unda ihtiyaç
duyduğu mal ve hizm etlerin K astam onu İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından karşılanması ve bunların
bedellerinin ödenm esine ilişkin usul ve esasların düzenlenm esidir.
K apsam
M A D D E 2 - ( l ) İş bu p ro to k o l; a ş a ğ ıd a belirtilen m al ve hizm etleri kapsar.
a) T e şh is ve te d a v iy e y ö n e lik s u n u la n h i z m e t l e r ; ......................................
b) T e şh is ve te d a v iy e y ö n e lik o lm a y a n h iz m e tle r ;........................................
c) T ü k e tim e y ö n e lik m a l l a r ; .................................................
d) D e m irb a ş n iteliğ in d e olan m a l l a r ; ........................................................
Hukuki D ayanak
M A D D E 3 - ( l ) İş bu protokol;
a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
H ükm ünde K a ra rn a m e ’ye,
b) 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık K u ru m la n İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek D ö ne r Serm aye H akkında K anunun 3 üncü maddesine, (Bakanlığım ız dışındaki diğer
kaınıı idarelerine bağlı sağlık tesislerine (askeri hastaneler ve üniversite hastaneleri gibi) yapılacak
mal ve hizmet alım larına ilişkin olarak hazırlanacak protokolde bu bende yer verilmeyecektir.)
c) 4734 sayılı K am u İhale Kanunun 3 üncü m addesinin (lı) bendine,
d) Sağlık H izmeti Sunan 4734 Sayılı K am u İhale Kanunu Kapsam ındaki İdarelerin Teşhis Ve
Tedaviye Y önelik Olarak Birbirlerinden Y apacakları Mal Ve Hizmet A lımlarına İlişkin
Y ön etm elik'e,
dayanılarak hazırlanmıştır.
T a n ım lar
M A D D E 4- (1) Bu protokolde geçen;
a) Tedarikçi Birlik
: ........................ K am u Hastaneleri Birliğini,
b) Alan Birlik :...........................Kamu Hastaneleri Birliğini,
c) Liyat Tarifesi
: Sosyal G üvenlik K u ru m u nca yayımlanan Sağlık Uygulam a T ebliğinde veya
Maliye Bakanlığınca yayım lanan Tedavi Y ardım ına İlişkin U ygulam a T ebliğinde belirlenen
fiyatları ya da bu kapsam da hazırlanan d iğer resmi fiyatları,
İfade eder.
Taraflar
M A D D E 5- (1) İş bu protokolün tarafları;
a) .....................K am u Hastaneleri Birliği
b) ......................K am u Hastaneleri Birliği,
T eşhis ve T e d a v iy e Y önelik H izm etlerin S u n u m u n a İlişkin Esaslar
M A D D E 6-S u nulacak hizmetlerin nasıl, ne şekilde, kim ler tarafından, hangi sürede vb. hususlara ilişkin
usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride tereddüde mahal bırakmadan bu m addede belirtilecektir.
T ü k e t im e Y ö n e lik O la ıı M a lla r ile D e m ir b a ş N ite liğ in d e O la n M a lla r ın A lını v e S a tım ın a
İlişkin E s a sla r
M A D D E 7 -A la n B irliğin ihtiyaç d u y d u ğ u m a lla rın nasıl, ne şekilde, kimler tarafından, hangi sürede
teslim edileceğine ve alınacağına ilişkin hususları içeren usul ve esaslar karşılıklı olarak belirlenerek ileride
tereddüde mahal b ırakm adan bu m ad ded e belirtilecektir.
M a l A lım la r ın d a F iy a tla ııd ır m a E sa s la r ı
M A D D E 8 - ( l ) İ h t i y a ç fazlası m a lla r b e d e lsiz o la r a k devredilecektir.
(2) M a lla rın fiy a tla n d ırılm a s ı;
a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları b e lirle n m iş o la n la rın fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı
g e ç m e m e k ve m a liy e tin in altın da k a l m a m a k k ay d ıy la, m a liy e tin in ü zerine s a d e c e kanuni k esintile r ilave
edilerek belirlenecektir.
b )Fiyat ta rife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve a m o rtis m a n a tabi o lm a y a n m alların fiyatı; m a liy etinin
ü ze rin e s a d e c e k a nuni k e sin tile r ilave e d ile re k belirlen ecek tir.
c)
Fiyat ta rifelerind e fiyatı o lm a y a n ve a m o r tis m a n a tabi olan m alların fiyatı a m o rtis m a n tutarları
da d ik k a te a lın a ra k satışı y a p a c a k o lan B irlik ta rafın d a n T a şın ır Mal Y ön etm eliği esa sla rın a göre
b elirlenecektir.
H iz m e t A lım la r ıııa Y ö ııe lik F iy a t la n d ır m a E saslar ı
M A D D E 9 - ( l ) H iz m etle rin fiy a tla n d ırılm a sı;
a) Fiyat tarifeleri ile fiyatları b e lirle n m iş o la n la rın fiyatı; fiyat tarifeleri ile b e lirlen e n fiyatı
g e ç m e m e k ve m a liy e tin in a ltın d a k a lm a m a k k a y d ıy la , m a liye tin in ü z e rin e sad e c e kanuni k e sintile r ilave
ed ilerek belirlenecek tir.
b) F iyat ta rife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve h iz m e t alım ı yolu ile ü ç ü n c ü şahıslardan teinin edilen
hizm etlerin fiyatı; ihale b e d e lin in ü z e rin e s a d e c e k anu ni kesin tiler ilave edile re k belirlenecektir.
c) Fiyat tarife le rin d e fiyatı o lm a y a n ve ida re le rce üretilen h iz m e tle rin fiyatı; m aliy et be d e lin in
üzerin e s a d e c e k a n u n i k e s in tile r ilave e d ile re k b elirlenecek tir.
Fa t ura la ndır m a v e Ö d e m e S ü r e le r i
M A D D E 10-(1) İş bu pro to k o l k a p s a m ın d a k i m al ve hiz m etlerin bedelleri bu p ro to k o ld e
b e lirle n e c ek fiyatlar ü z e rin d e n T ed a rik çi B irlik ta ra fın d a n aylık d ü z e n le n e c e k fatura ka rşılığ ın da A lan
B irlikçe en geç ............... G ü n içinde ö d e n e c e k tir.
(2) Ö d e m e le r tarafların d ö n e r s e r m a y e işletm e le rin e ait bü tçe ve h e s a p la rın d a n /h es ap la rın a
y ap ılacaktır.
( 3 ) Bu pro to k o l k a p s a m ın d a k i m al ve h iz m e tle rin bedelleri ilgili m e v z u a td a h ilin d e geri ö d e m e
k u r u m u n a A la n B irlik çe fa turaland ırılacaktır.
G e ııe l H ü k ü m le r
M A D D E l l - ( l ) Protokol m a d d e le r in in u y g u la n m a s ın d a ve p ro to k o ld e h ü k ü m b u lu n m a y a n
k o n u lard a o rta y a ç ık a b ile c e k a n la ş m a z lık la r T ü r k iy e K a m u H astaneleri K u r u m u tarafın dan ç ö z ü le c ek tir.
(2) İş bu p ro to k o l ilgili m e v z u a tta y a p ıla c a k d e ğ işik lik le r ve d e ğ iş e n şartlar dikk ate a lın a ra k her
z a m a n karşılıklı o la rak im z a altına a lın m a k şartıyla değiştirilebilecektir.
( 3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilem eyecektir.
D iğer H ususlar
M A D D E 12Bu m addede ihtiyaç duyulabilecek diğ er dü zenlem elere ilgili mevzuat dahilindeyer verilecektir.
Y ü r ü r lü k
M A D D E 13- (1) ............. M add eden ibaret bu protokol ................... Birlik Genel
........................ Birlik Genel Sekreteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu protokolün ekleri;
a
)...................
b
) ..........................................
Sekreteri
ve
c)....................................
D o k üm a n ın da n oluşmaktadır.
( 3 ) İş bu p ro to k o l........ / .. .. / 2 0 .. . tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmış olup, 1 (bir)
nüshası Tedarikçi Birlik’e ve I (bir) ınishasıda Alan Birlik’e verilmiştir. İler iki nüshada asıl niteliğindedir.
4) Bu protokolün süresi im zalandığı tarihten itibaren ...........ay/yıldır. Protokolün bitmesine I (bir) ay
kala tarafların yazılı bir talebi olmadığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.
(5) Bu protokol h ü k ü m le ri............. K am u Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve .................Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından yürütülür.
B a lık e sir K a m u H astan eleri Birliği G e n e l S ek reteri
K a s ta m o n u K a m u H astaııele
Dr. Mustafa UYANI1
O p .D r. H a ş a n H O C A O G L I A
‘ V .. 0 2 0 1 5
\
Download

Kastamonu İli Kamu Hastaneleri Birliği