26 .01/11
T.C.
KÜLTÜR VE TU RİZM BAKANLIĞI
ESK İŞEH İR KÜLTÜR V ARLIK LARINI KORUM A BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 1 9 .0 2 .2 0 1 4 - 109
Karar Tarih ve no : 19.02.2014 - 2137
Toplantı Y eri
ESKİŞEHİR
Eskişehir îli, Çifteler İlçesi, O sm aniye Köyü, Çatalboğazı M evkiinde G EEA Y K ’nin
24.07.1981 gün ve A.3012 sayılı kararı ile l.(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen ve
Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma K urulu’nun 26.05.2010 tarih ve 4230 sayılı kararı ile
1/5000 ölçekli haritada sit sınırları belirlenen O sm aniye H öyük’ün devamı niteliğinde olan III.
Derece A rkeolojik Sit tesciline ilişkin sit sınırının aktarıldığı kadastral paftanın iletildiği Eskişehir
V aliliği'nin (Kadastro M üdürlüğü) 07.10.2013 gün, B.0 9 1.TKG4260020-202-18/94 sayılı yazısı,
konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, 14/02/2014
gün, 1126 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit
sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşm eler
sonunda;
Eskişehir İli, Çifteler İlçesi, O sm aniye Köyü, Çatalboğazı Mevkii sınırları içerisinde
G E E A Y K ’nin 24.07.1981 gün ve A.3012 sayılı kararı ile I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil
edilen Osm aniye H öyük’ün çevresinin 2863 sayılı Kanun kapsamında III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit
olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı
kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün
beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulm asına; söz konusu alanda güvenlik önlemlerinin
artırılm asına; söz konusu alanda Kültür V arlıklarını Koruma Yüksek K urulu’nun A rkeolojik Sitler
K orum a ve Kullanma K oşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke K aran ’nın ilgili
hüküm lerinin geçerli olduğuna ve K urulum uzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede
bulunulm am asına karar verildi.
AVRUPA K O NSEY İ
T Ü R K İY E
E sk işeh ir
ili
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA
ENVANTERİ
DKVKE
ANITLAR VE MÜZELER GENEL MUDURLUGU
İlçesi
Çifteler
SIT
M a h alle V eya K öyü
P afta:
A da:
Envanter No
H a r it a N o
26.01/0.2
J25B3
O sm a n iy e
P arsel:
Adı
O sm an iye Höyük III. D erece
G en el T anım
O sm an iye Höyük; İlimiz, Ç ifteler İlçesi, O sm aniye Köyü’ nün güney bitişiğinde, 2 2 0 m. çapında ve 10 m. yüksekliğinde bir
höyüktür. Gayri M enkul Eski E serler ve A nıtlar Y üksek Kurulu' nun 24 .0 7 .1 9 8 1 tarih ve A - 3 0 1 2 sayılı kararı ile tescil
edilm iştir.O sm aniye Höyük'ün yaklaşık 300 m. kuzey doğusunda, Erol D Ö V E N ve O sm an K A R A Ç E L İK isimli şahısların kullandığı
ahır ve m üştem ilatı içerisinde yer alan R om a Dönem ine ait olduğu düşünülen ve dönem inde am bar-silo olarak kullanılan yapı
ka çak kazı ile açığa çıkarılm ıştır. Am bar-silonun üst kısm ındaki pithos (Küp) kaçak kazı yapanlar tarafından kırılarak tahrip
edilm iş ve parçaları etrafa dağıtılm ıştır. Kırılan pithosun (küpün) alt kısm ında yaklaşık 1 m. çapında giriş açılm ış ve yaklaşık 8-10
m. derinliğinde kazılm ıştır. K açak kazı ile bir kısmı toprak içerisinde kalan Doğu R om a (Bizans) D önem ine ait kalker kesm e taştan
yapılm ış bezem eli m im ari bir parça açığa çıkarılm ıştır.Söz konusu alanın “O sm aniye höyük” yerleşim inin devam ı niteliğinde
olduğu düşünülm ektedir.
Şim diki T eh lik e le r
İnsan erozyonu
Ş im diki D u ru m Ç ifteler İlçesi O sm aniye Köyünden ulaşım sağlanabilmektedir.
Sit Potansiyeli
Arkeolojik kazı ve yüzey araştırm ası yapılabilir.
Ş im d ik i K o ru m M uhtarlığınca ve İlçe Jandarm a Kom utanlığınca korunm aktadır.
Ö nerilen
K orum a
Kam ulaştırm a çalışm alarının yapılıp etrafının tel örgü ile çevrilmesi.
G ö zlem ler
K açak kazı ile açığa çıkan buluntuların höyüğün yayılım alanın geniş
olduğunu anlaşılmıştır.____________________________________________________
K o ru m a D ere I ve III..CTececeSVi^eolojiK^
______________
H a zırla y an la r
^‘
> TO „
■ V
TA*/
Bülerî OKrTÂ*Arkeolog
H akân ^ Y Ç l ^ ^ ^ r k e ö J o ^
'}■
{({
v*'' *’
\ O-
E F E , T ., X III. A .S .T ., I. Cilt, 1 9 9 5 Yılı T .C . Kültür Bakanlıöı. Milli Kütüphane
K ontrol Eden M. Dufejn^ÂĞyBlîTVIÖieiMjldürü
-- > "«
A .3 0 1 X
r S-:;** **
T.C.
KÜ LTÜ R VE TURİZM BAKANLIĞ I
K Ü LTÜ R V A R LIK LA RI VE M ÜZELER GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ
ESK İŞEH İR K Ü LTÜ R V AR LIK LA RIN I KO RUM A BÖLG E KURULU M ÜDÜRLÜĞÜ
ESK İŞEH İR İLİ, ÇİFTELER İLÇESİ, OSM ANİYE KÖYÜ, OSM A N İY E HÖYÜK
SİT SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN TA ŞIN M A ZLA R
Tam am ı III. (Üç) Drece A rkeolojik Sit Alanında Kalan Parseller
1349, 1350, 1351, 1352,
1365, 1366, 1367, 1368,
1381, 1382, 1383, 1384,
1398, 1399, 1400, 1401,
1419, 1420, 1421, 1422,
1436 ve 1437 parseller
1353,
1369,
1385,
1402,
1423,
1354,
1370,
1386,
1403,
1424,
1355,1356,1357,
1371,1372,1373,
1387,1388,1389,
1404,1405,1406,
1425,1426,1427,
1358,
1374,
1391,
1407,
1428,
1359,1360,1361,1362,1363,1364,
1375,1376,1377,1378,1379,1380,
1392,1393,1394,1395,1396,1397,
1408,1409,1410,1412,1417,1418,
1429,1430,1431,1432,1433,1434,
Kısmen III. (Üç) Drece A rkeolojik Sit Alanında Kalan Parseller
1390, 1413, 1414, 1415, 1416, 1435 ve M era vasıflı 1458 nolu parselin bölümleri olan
(C,D,E,G,L,M ,N) harfleriyle gösterilen parseller
*.
.
‘vc,<ıs.:
K ^ 1;
,
'-T”
O
6 T AuAlJ|
P^-u.po-.ı
Mw
-•»-
n ^ u ^
^
‘
v
TC
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
k ü l t ü r v a r l i k l a r i ve m ü z e le r g e ne L m ü d ü r lü ğ ü
--- ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA-BÖLGE KU RtfLtl’NUN
-%<
19.02.2014 GÜN, 2137 SA Y IH K A RARI
ESKİŞEHİR İLİ ÇİFTELER İLÇESİ
/. OSM A N İY E KÖYÜ O SM A N İY E HÖYÜK
... HI. (ÜÇ) DERECE ARKEOLOJİK SIT SINIRI
//2«v2>0
DAG
Teknisyeni
i
(I
“ ESKİŞEHİR ILI ÇİFTELER ILCESI OSMANİYE KOYU
OSMANİYE HÖYÜK
III.DERECE ARKEOLOJİK SIT SINIRI
#
Í“ "
¡8' İWı
PAFTA ı J25B3 ÖLÇEK ı l / 5.000
A î 6 DERECELİK ED50
^ N o k ta N o j^
--- X X . * <*-
320724.654
OSMNYmi
320648.036
0SMNYIH2
320679.877
0SWYIII3
320716.694
0ShWYni4
320779.3128
10SMNYIII5
^ 3 2 0 8 4 0 .4 0 5
0SMNYIH6
320973.767
0SMNYin7 &
321077.993
0SMNYÜI8
321110239
0SMNYIII9
321204100 =
ioshtm nıo ■
321220.799
osf^iYinıı,
^321265.714
0SMNYim2
321253.622
0SMNYIII13
321215.041
0SMNYIII14
321150.548
0SMNYmi5
osM ^ynn6
321096.995 £
321039168
rc £ m a m 7
0SWYIII18
321010.895
¡320970.736
¿OSMNYI1119
OSMNYH320 ^320939.411
0SMNYEI21 i ■ 320896.842
320855879
0SMNYHI22
0SMNYII323
320829.373 f
320799.655
0SMNYIII24
0SMNYIII25
320767527
¡.'.i?
4356464.813
4356587203
4356659.840
4356695662
“ 4356713.522
4356736.571
4356778.927
4356815204
4356831.903
-.4356732284 jrf--‘•.ágriafr4356702917
4356585447^
4356528.440
4356478.918
-4356454.733
^ 4356427.093
4356439.329
4356452823
4356473.706
4356492179
4356494.589
--4356485.754
4356472.903
4356451216
4356389.370
Download

Eskişehir - Çifteler - Osmaniye Köyü Çatalboğazı Mevkiindeki