â
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:01.12.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Finike Belediyesi
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarihli
toplantısında gündemin 179. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Finike Belediye Meclisinin 07.11.2014 gün ve 114 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 19K-1A nolu imar paftasında yer
alan Sahilkent Mahallesi 341 ada 3 parselin Pazar
alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Finike Belediye Meclisinin 07.11.2014 gün ve 114 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 19K-1A nolu imar paftasında yer
alan Sahilkent Mahallesi 341 ada 3 parselin Pazar
alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca 11.09.2014 tarih ve 437 sayılı meclis
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı
değişikliğine göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
-^ -w -u r m
<=> '
Can KASAPOĞUT
İmar Kom. Babanı
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
V o . W - . c l.
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
.
Haşan
İ
RBAN
Reşat OKTAY
T.C.
FİNİKE BELEDİYE
M ECLİSİ
Karar Tarihi
Karar N um arası
Karar Konusu
: 07 /1 1 /2014
: 114
: Finike Sahilkent 341 Ada 3 Parselde Uygulam a İmar Planı Tadilatı Hakkında
Karar
M ECLİS KARARI
Belediye M eclisim iz gündem inde olan konuları görüşmek üzere 5393 sayılı Belediye
K anunu'nun 20. m addesi gereği, 07.11.2014 tarihinde saat 14.00’de Belediyem iz M eclis Toplantı
Salonunda olağan toplanıldı.
Finike Sahilkent 341 Ada 3 Parselde Uygulam a İmar Planı Tadilatına İlişkin, gündemin
üçüncü m addesi görüşüldü.
Finike Sahilkent P24A-19D-4B imar paftasında bulunan, 341 ada 3 parselde 1/1000 ölçekli
uygulama im ar planı tadilatı hazırlanmıştır.
Finike Sahilkent M ahallesi P24-A-19D imar paftasında bulunan 341 ada 3 nolu parsel 1/1000
ölçekli uygulam a im ar planında Pazar yeri alanıdır. Plan değişikliği teklifi ile Belediye Hizmet alanına
dönüştürülerek, Belediye Hizm et binası yapılması düşünülmektedir. Yapılan plan tadilatı
İmar
Kom isyonuna havale edilmiş olup, İmar K om isyonunun 07.10.2014 tarih ve 17 sayılı raporuyla uygun
bulunmuştur.
Konu yapılan m üzakereler sonucunda İm ar Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya
sunularak,
Finike Sahilkent M ahallesi P24-A-19D im ar paftasında bulunan 341 ada 3 nolu parselin
Pazaryerinden, Belediye Hizmet alanına dönüştürülm esi ile ilgili hazırlanan uygulam a imar planı
tadilatı, Finike Belediye M eclisinin 07.11.2014 tarihli olağan toplantısında, 5393 sayılı Belediye
Kanunun 18 (e) fık ra sın / göre kabul ve kararlaştırılm ıştır.
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
■
■
ILI
: ANTALYA
PAFTA NO
: 19K1A
K
-
BELEDİYESİ
: FİNİKE BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO : 341/3
-
MEVCUT DURUM
ÖNERİ DURUM
0:1/1000
ANTALYA-FİNİKE SAHİLKENT MAHALLESİ
REVİZYON UYGULAMA İMÂR PLANI
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU
(BELEDİYE HİZMET ALANI)
MAN MİMARLIK PLANLAMA LTD. ŞTİ.
NDÜZ
MEHMET ALİ AÇIKALIN
b/VNCISI
.Tur. T&fcKü Otft
sSsŞi'n Bit 5i m
âr
rS & v
rw fic 7 L id rp r
■j/ik'an tMo:47 Aî&ın
K:4 0 !T T '':o 242 241 04 71
SIDIKA UY§ACk*^>.«v V.^.:
ELİK
NCISI
LANCISI
Finike 3«tedfy*«l IVksclteJnc©
ve
J U « ...Sayrtı Karar ile
tür.
Uygun
>
% Jb <
■\ .. '* :
> *s s •, y
u
0*3^
**********
KASIM 2014
İÇİNDEKİLER
HARİTA DİZİN İ.....................................................................................................................1
PL A N LA M A ALAN IN IN YERİ................................................................................................... 2
PL A N LA M A ALAN IN IN M EV C U T PLANDAKİ D U R U M U .................................................................3
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEM İN İN G EREKÇESİ................................................................................ 4
HARİTA DİZİNİ
Harita 1.Planlama alanı uydu görüntüsü...................................................................................2
Harita 2. Planlama alanının mevcut plandaki durum................................................................ 3
Harita 3. Önerilen plan değişikliği..............................................................................................5
Harita 4. Önerilen Pazar Yeri A[anı(Meydan)........................................................................... 6
PLANLAMA ALANININ YERİ
Antalya ili Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi sınırları içerisinde imar planının 19K1A
paftasında, Y= 31909.02 X= 25180.98, Y= 31955.69 X= 25211.89, Y= 32024.80 X=
25122.64 ve Y= 31980.07 X= 25081.71 koordinatları arasında bulunan ve mevcut
planda lO m ’lik, 14,5m’lik ve 100m’lik taşıt yolları ile Belediye Teknik ve Sosyal
Altyapı Alanı arasında kalan atandır.
Harita 1.Planlama alanı uydu görüntüsü
PLANLAMA ALANININ MEVCUT PLANDAKİ DURUMU
Sahilkent
Mahallesi
sınırları
içerisinde
imar
planının
19K1A(Yerel
Sistem)-
P24A19D4B(ITRF)-, paftasında bulunan söz konusu alan, mevcut planda Pazar Yeri
olarak planlanmıştır.
■BELECr'E H İZ r'r^L A K
Harita 2. Planlama alanının mevcut plandaki durum
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİNİN GEREKÇESİ
Mevcut planda 10m’lik, 14,5m’lik ve 10Om’lik taşıt yolları ile Belediye Teknik ve
Sosyal Altyapı Alanı arasında kalan, bu alan için gerçekleştirilen plan değişikliğinin en
temel gerekçesi, yasal olarak gerçekleştirilen son düzenlemeler ile birlikte Finike
İlçesinin sınırları içinde bulunan belde belediyelerin kapatılarak Finike Belediyesine
bağlanması ile birlikte mevcut Belediye Hizmet Alanın yetersizliğidir. Kapatılan
Sahilkent Belediyesine ait Belediye Hizmet Alanın Antalya Su ve Atık Su İdaresi
(ASAT) Genel Müdürlüğü’nün hizmetine verilmesiyle birlikte bu ihtiyaç daha da artmış
bulunmaktadır.
yetersizdir.
Ayrıca,
Birleşen
kapatılan
Finike
diğer
belde
Belediyesinin
belediyelerinin
ihtiyaçlarını
hizmet
binaları
karşılamaktan
uzaktır.
Birleştirilen dört belde belediye ve ilçe merkezi içinde Belediye Hizmet Alanı için
ayrılabilecek uygun alan bulunmamaktadır.
Kapatılan Sahilkent Belde Belediyesi sınırları içinde bulunan Finike-Antalya yoluna
cepheli mevcut planda Pazar Yerinin bulunduğu bölge yeni Finike Belediyesi için
yapılacak olan hizmet binası için en uygun yerdir. Bu alan birleştirilen dört belde ve
bir merkez belediyenin merkezindedir. Tüm beldelerin bu noktaya ulaşmaları daha
kolay olacaktır.
Ulaşım ve erişebilirlik açısından en uygun olan bu alanın; beş belediyenin tüm hizmet
birimlerini toplayabilecek büyüklük ve kapasitede kapalı alan ve açık alan ihtiyacını
karşılayabilecek büyüklüğe ulaştırılması gerekmektedir. Yeni belediye binası için
yeterli
büyüklükte
ve
en
uygun
konumdadır.
Birleşen
beş
belediyenin
tüm
hizmetlerinin yürütüleceği hizmet binalarının bulunacağı alanın ancak, Pazar Yerinin
Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi ile gerçekleşeceği öngörülmüş ve bu plan
değişikliğinin yapılması hedeflenmiştir.
Bu alana ait 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Değişikliği Antalya
Büyükşehir Belediyesinin 11.09.2014 tarih ve 437 sayılı Belediye Meclis kararı ile
onanmıştır(Belediye Meclis kararı ekte sunulmuştur.)
341 ada 3 no'lu parselin bulunduğu alanda 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar
Planına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği
hazırlanmıştır.
Önerilen planda Belediye Hizmet Alanı için E=0.75 ve Hmax= 15.50 yapılaşma
koşulları belirlenmiştir.
Harita 3. Önerilen plan değişikliği
Kaldırılan Pazar Yeri için Sahilkent Revizyon İmar Planı 20K4A ve 20K4D(Yerel
Sistem)-P24A19D1C(ITRF)-
paftalarında
bulunan
ve
planda
Meydan
olarak
gösterilen alanın haftada bir ya da iki gün için Pazar yerine tahsis edilmesinin uygun
olacağı düşünülmüştür.
Dört belde ve bir ilçe merkezinin ayrı kurulan pazarları artık birleştirilerek belirtilen bu
alanda haftada bir ya da iki gün açık Pazar olarak düzenlenmesi mevcut dağınıklığın
ve kopukluğunda giderilmesini sağlayacaktır.
Pazar Yerine tahsis edilecek bu alan haftanın en az beş günü meydan olarak
kullanılmaya devam edilecektir. Bu alanın çok fonksiyonlu kullanılması sonucu Açık
Pazar Yeri ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. Böylelikle ayrı bir Pazar Yeri önerisine
gerek kalmayacaktır.
Harita 4. Önerilen Pazar Yeri Alanı(Meydan)
Yukarıda belirtilen açıklama ve gerekçeler doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Finike
Revizyon Uygulama İmar Plam’na, Plan Hükümleri’ne ve şehircilik ilkelerine uygun
şekilde yapılmıştır.
FİNİKE-ANTALYA
SAHİLKENT MAHALLESİ(KUM MAHALLESİ)
BELEDİYE HİZMET ALANI
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM
E-
L
ÛLÇEK:1/500<
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SİNİRİ
MÜLKİYET SINIRI
BELEDİYE HİZMET ALANI
YAYA YOLU
PLAN NOTU:
FİNİKE-SAHİLKENT
REVİZYON
İMAR
PLANI
PLAN
Ol
HÜKÜMLERİ
GEÇERLİDİR.
Download

Gündemin 30.Maddesi - Antalya Belediyesi