T.G.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı :86555309.199-(o g k
05/02/2014
Konu:Ziimre Toplantıları
....M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü N E
REYHANLI
2013-2014 eğitim ve öğretim yılı 2.kanaat dönemi eğitim bölgesi züm re başkanları toplantısı
tarih, saat ve yer ile ilgili çizelge ektedir.
Bilgilerinizi, okulunuz zümre başkanları öğretm enlerine im za karşılığı tebliğ edilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
EKİ:1 Ad.Çizelge
DAĞITIM-.TÜM M ERK EZ OKUL M Ü D Ü RLÜ KLERİN E
05/02/2014 VHKİ: A.BİLEN
REYHANLI EĞİTİM BÖLGESİ OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI
TOPLANTI YER TARİH VE SAATLERİ
TARİH
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
12.02.2014
SAAT ZÜMRE ADI
TOPLANTI YERİ
09:00 [İLKOKUL 1.SINIFLAR
09:00 İLKOKUL 2.SINIFLAR
09:00 İLKOKUL 3.SINIFLAR
09:00 İLKOKUL 4. SINIFLAR
14:00 TÜ RK ÇE
14:00 M ATEM ATİK 1
14:00 SOSYAL BİLGİLER
14:00 FEN VE TEKNOLOJİ
14:00 İNGİLİZCE
14:00 BEDEN EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ VE
14:00 AHLAK BİLGİSİ
14:00 TÜ R K DİLİ VE EDEBİYATI
14:00 M ATEM ATİK 2
14:00 BİYOLOJİ
14:00 FİZİK
14:00 KİMYA
14:00 TARİH
14:00 CO ĞRA FY A
CUM HURİYET İLKOKULU
CU M H U RİYET İLKOKULU
CU M H U RİYET İLKOKULU
CU M H U RİYET İLKOKULU
REYHANLI ORTAOKULU
REYHANLI ORTAOKULU
REYHANLI ORTAOKULU
14:00
14:00
14:00
REYHANLI ORTAOKULU
REYHANLI ORTAOKULU
REYHANLI ORTAOKULU
REYHANLI ORTAOKULU
REYHANLI ANADOLU LİSESİ
REYHANLI ANADOLU LİSESİ
REYHANLI ANADOLU LİSESİ
REYHANLI ANADOLU LİSESİ
REYHANLI ANADOLU LİSESİ
Y.TURAN ANADOLU Ö ĞRETM EN LİSESİ
Y.TURAN ANADOLU ÖĞRETM EN LİSESİ
İNGİLİZCE-ALM ANCA
FRANSIZCA
İ.A.BEHZATOĞLU ANADOLU
LİSESİ
M ESLEK DERSLERİ
TİCA RET M ESLEK LİSESİ
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
İ.A.BEHZATOĞLU ANADOLU
LİSESİ
AÇIKLAMALAR:
1) Okul Zümre Başkanları toplantı öncesinde kendi aralarında bir başkan seçerek toplantıya
devam edeceklerdir.
2)Eğitim Bölgem izde sıkça karşılaşılan problem ler ziimrelerce tespit edilerek çözüm önerileri
getirilecektir.
3)Yukarıda yer almayan züm reler dışında kalan diğer züm reler toplantılarını kendi okullarında yaparak
toplantı tutanağı ile hazır bulunanların im za sirküleri 19/02/2014 tarihine kadar ilgili okul m üdürlüklerince
müdürlüğümüze gönderilecektir.
4)O kullarında züm re başkanları toplantısı yapılan okul müdürleri züm re toplantısı tutanakları
ile im za sirkülerini 19/02/2014 tarihine kadar m üdürlüğüm üze göndereceklerdir.
ZOMRE TOPLANTILARIM
M > M i EDİLMESİ GEREKLİ
HUSUSLAR!1 vN ı K I L A R I
î.
2.
D e r s i » umssçku'iiKii m ü f r e d a t pn>j ir; - mwt m k o n » ile ilgili o t a n y ö n e t m e l i k ve
l»eneli,*eUi1c d i - t . e m i r l e r i » incei e mm,-si.
Bir sımfın dı<*is;k şubelerinde öğretim birliğini ^ a ğ l a y a b i l m e k için tıygtıhı nacak
¿ i br et i m v o m ! ,
î e l a n k i e r i ı m ı b d i r l a m H ' s ? I«?;-?;'”!« m'ssd uy a stl ar ıma v a
i*a ' ı.
’ >e v ı.Hîip kararUtştırılttuıvt,
3, Sfs'fs 't _ i «<< f>d» fi«e bcnıherlsğiîiin nasıl sağlanacağım açıklanıp
k ;r k ! t-Mîdması.
4. Ya/atı sınavlarda soruların hazırlanm ası, sayısı ve Hy^ulanîysımla
biriik .b en ıh ertik sağlayıcı hareke! tür/, in m açıklanıp kararlaştırılm ası.
5, Vazıh sınav kağıtlarının değerîend ir îlwesimle birlik beraberlik sağlam a
husus«?»!»; açıklanıp kararlaştırılm ası.
{>. Ö ğrencilerin derse ne şekilde çalışacağı ve konularla ilgili olarak ön çalışmaya
nasıl y<liK\iıifcc.i‘i,îit?i açıklanıp kararlaştırılm ası.
7» Ö ğrenilen bilgilerin benimsetilip pekiştirilmesi için nasıl bir yöntem izleneceğini
açıklanıp kararlaştırılm ası.
8. Ö ğrem ilerm ders kitabı dışındaki diğer >ardımes kaynaklardan ne şekilde
y ararlan acak ları m üm künse bti k ay n ak lan nasıl edineceklerini» açıklanıp
kararlaştırılm ası,
9. Ö ğrencilerin birbirlerinden nasıl s îtrarhımnakır* gerektiği lm s«ş«m la açıklını ıp
k ararlaştırılm ası.
10. ('ıV w i'ü ı> r ;tî büş z a m a n ların ı y a r a r h h'nr şekilde dt*i>«TU*m*irehiîtm*k*ri için
-es * •
K*f
<> i
tgiii d e r s dışı ç a lışm a la r a ita?«d U kıeStleceğim n a ç ık la n ıp
>•
* IIÎÜ A i,
1L Oğrer t *• i zilimse! %eteneklerinin ;*apıcı ve >araü ed ık vasıflarının geliştirilmesi
içip ne gibi çahşsuaiar yapdai}>feerf''ii ve onlara m |.yb? çalışm alar
yaptırabileceğıısın açıklanıp kararh- aınîm ası.
12. S ınıf seviyesinin özerindeki SğreııtNİı, a sınıf» intibakların nasıl
sağlam ıhik'ceğinm açıklanıp k aı.u I •>- dnüm ,
13. S ınıf sevrye«Sitm «/.erindeki öğrencileri« yeteneklerinin daha da geliştirilmesi için
yapıkıhileeck çahşm alarm neler olabileceğinin a ç ı k l a n ı p kararlaştırılm ası.
14. <, eşttü nedenli-He İşlenemeyen konuk ¡ m ne şekilde telalt «lilehileceğinin
açıklanıp kararlaştırılm ası.
15. Diğer züm re öğretm enleri ile (veya wt>ıf öğretmenleri} trm«? konularda ve ne
.şekilde işbirliği yanılacağının belirler " h m ,
»6, Der.s ;ıraç ve p ereelem d cn nasıl vararhm ıha'aipaîm belirıenmeKÜ.
! ?. B a ş a r ı s ı z l ı k s e b e p l e r i n i n a r a ş t ı r ı l m a * ) ile «iğretimde v e r i m i n v ö k s d t î î ı n e s i için
n e le r vantlahile reym in ataklanıp îirtrarbo!rnlrmîM
18, A tatürkçülük Uc üam olarak !:
SıcHrkmnesi.
im a n la rd a »er venk-c-eğlipn
Download

T.G. REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü