ÇANAKKALE EĞİTİMDE FARKLILAŞMA ÇALIŞTAYI
UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI KOMİSYONU ÇALIŞMA EYLEM PLANI
UYGULANACAK
KİTLE
BAŞLAMA-BİTİŞ
TARİHİ
ÇALIŞTAY ÖNERİSİ
1
Bilinçsiz ailelerin tutumu, bilinçli olsa bile
çalışma koşulları ve şehir hayatının
getirdiği şartlardan ortaya çıkan olumsuz
aile tutumları,duygusal olarak ihmal edilmiş
çocuklar
Planlama yapılarak Müdür, Müdür Yardımcısı ve
Rehberlik Alan Öğretmelerinden başlanarak tüm
öğretmen ve ailelere yönelik ''Bağımlılık ve
Uyuşturucu Maddeler'' hakkında bilgilendirme
seminerlerinin yapılması
2
1- İl ve ilçeler genelindeki tüm öğretmen ve idarecilere aşamalı
olarak bağımlılık ve uyuşturucu maddeler konusunda İl
Emniyet Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Rehberlik
Araştırma Merkezi tarafından eğitimlerin verilmelisi,
İl genelinde madde bağımlılığı ve
Halkı bilgilendirmek amacı ile üniversite ve diğer 2- Eğitilen Rehber Öğretmen ,öğretmenler ve okuldaki
uyuşturucu maddelerle mücadele
alan uzmanları ile konferans, seminer, eğitim
ailelerin aşamalı olarak bilgilendirmesi; velilere yönelik
konusunda gerekli önemin kavranamaması çalışmalarının planlanıp, yürütülmesi. Medya ve seminer- veli el broşürü türü materyallerin hazırlanıp bunların
ve bu konuda gerekli eğitimi almış kişi
sosyal medyadan yararlanarak bilgilendirme
veliye ulaştırılması , yerel basın ve görsel basınla iletişime
sayısının topluma oranla azlığı
amacıyla halka ulaşılması
geçilip konu üzerinde gerekli hassasiyetin oluşturulması,
bilgilendirici yazı ve programların yapılması,
3- Belediyeler ile irtibata geçilerek halkın göreceği yerlere afiş,
branda vb materyaller ile madde bağımlılığı ve uyuşturucu
maddelerle mücadele konulu bilgilendirmelerin yapılması
3
Risk grubundaki öğrencilerin belirlenmesi, bu
gruptaki öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif
etkinliklere yönlendirilmesi, okullardaki sosyal
kulüplerin etkinleştirilmesi, bu öğrenciler için
aile eğitimleri ve ev ziyaretlerinin yapılması
Tüm kademe türündeki okullarda potansiyel risk grubunda
olan öğrencilerin belirlenip; bu öğrencilere önleyici ve
gelişimsel rehberlik uygulanarak, öğrencilerin ilgileri
doğrultusunda sosyal sportif kültürel faaliyetlere
yönlendirilmesi ve gelişimlerinin aşamalı olarak izlenmesi.
Öncelikli olanlar belirlenerek bir takvim doğrultusunda veli ev
ziyaretlerinin planlanıp uygulanması, elde edilen bilgiler
doğrultusunda öğrenci için belirlenen programın tekrar gözden
geçirilmesi.
İl-İlçe genelindeki tüm
kademelerdeki Okul
Risk grubundaki tüm
Eğitim-Öğretim Yılı
Yöneticileri, Rehber
öğrenci ve öğrenci
içerisinde
Öğretmenler, Sınıf ve Branş velileri
Öğretmenleri
Okullarda okul saatleri dışında açılacak spor
,sanat alanındaki kursların özendirilmesi ,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile
işbirliği yapılarak okul dışı aktivitelerin
düzenlenmesi ve tesislerin hizmete açılması
Okullarda okul saatleri dışında açılacak olan spor, sanat ve
kültürel alandaki kurslar için Halk Eğitim Merkezi ve
Çanakkale Belediyesi ile gerekli iletişimin sağlanması , gerekli
eğititici ve materyalinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü ile yapılacak olan protokoller ile okul dışı
aktivitelerin planlanması, sahip olunan tesislere öğrencilerin
girmesi ve buralarda aktivitelerin gerçekleştirmesi
Çanakkale Belediyesi, İlçe
Belediyeler, Halk Eğitim
Merkezi, Gençlik Hizmetleri İl ve İlçelerdeki tüm Eğitim-Öğretim Yılı
Spor İl Müdürlüğü,
öğrenciler
içerisinde
Çanakkale Milli Eğitim
Müdürlüğü
4
İl olarak parçalanmış aile sayısı ve halkın
çalışan nüfus olarak fazlalığı ve risk
grubundaki öğrenci sayısının fazlalığı
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise
bazındaki öğrencilerin okul içi ve okul dışı
zamanlarda boş zamanlarını etkili
geçirebilecekleri sosyal -sportif ve kültürel
faaliyet alan ve mekan azlığı
YAPILACAK EYLEMLER
SORUMLULAR/İLGİLİ
BİRİMLER
VAR OLAN DURUM
Anaokulundan başlayarak her okul kademesinde öğrencilerle
birlikte ailelere de oryantasyon eğitimleri kapsamında
"Öğrencilerle İletişim ve Aile Tutumları" eğitimlerinin
verilmesi, uzman veya akademisyen desteğinin alınması.
Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi Eğitim
Fakültesi,Çanakkale MEM,
Halk Eğitim Merkezi, her
kademedeki okullardaki
ilgili Rehberlik, Sınıf ve
Branş Öğretmenleri
Anaokulu, ilkokul,
ortaokul, lise
Eğitim-Öğretim Yılı
bazındaki okullardaki içerisinde
öğrenciler ve veliler
İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri, İl-İlçe
Belediye Başkanlıkları, İlİlçe Emniyet Müdürlükleri,
Halk Sağlığı Müdürlüğü,
Rehberlik Araştırma
Merkezi,
Çanakkale İl ve
ilçelerindeki Tüm
okul idareci,
öğretmen ve
okullarda öğrenim
gören öğrenciler ve
velilerine
Eğitim-Öğretim Yılı
içerisinde
DEĞERLENDİRME
5
1-Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart
Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal
Üniversitesi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale il
Politikalar İl Müdürlüğü, Çanakkale
Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Müftülüğünün yaptıkları
Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü,
bireysel çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bu konuda tüm kurumların birbirleri ile tam
giderilmesi ve koordinasyonun fiili olarak sağlanması
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale koordineli bir iletişime nasıl ulaşacağı ile ilgili bir
2- Valilik izni ile gerekiyorsa bir Koordinasyon Merkezi'nin
Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale İl
başlığın olmaması
oluşturulması.Oluşturulan bu birim sayesinde tüm
Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale
müdürlüklerin yapacağı işlerde ortak plan ve programın
Müftülüğünün yaptıkları bireysel çalışmalar
oluşması
ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği
Uyuşturucu madde kullanan bireyler ve
6 ailelerine yönelik rehabilite edici
çalışmaların azlığı
7
Gençlerin sağlam bir kimlik ve değerler
sistemine sahip olmayışı özenti
davranışların fazlalığı
Çanakkale Valiliği, Milli
Eğitim Müdürlüğü, Aile ve
Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü, Çanakkale
Belediyesi, Halk Sağlığı
Müdürlüğü, Gençlik
Tüm Kurum ve
Hizmetleri ve Spor İl
kuruluşlar
Müdürlüğü, Çanakkale 18
Mart Üniversitesi,
Çanakkale Emniyet
Müdürlüğü, Çanakkale İl
Jandarma Komutanlığı ve
Çanakkale Müftülüğü
Bu konu sorun, durum olarak görülüp üzerinde
görüş bildirilmemiştir.
Halk eğitimi bünyesinde uyuşturucu madde kullanan bireyler
ve ailelerine yönelik bir proje ile cam işlemeciliği - seramik
işlemeciliği vb. eğitici kursların ve ailelerin çocuk ve
ergenlerle iletişimleri konusunda aile eğitimlerinin planlanıp
uygulanması. Rehberlik Araştırma Merkezince bağımlı birey
ve ailelere psikolojik desteğin sağlanması.
Bu konu sorun durum olarak görülüp üzerinde
görüş bildirilmemiştir.
Tüm kademelerdeki
Eğitim-Öğretim yılı başında yayımlanan Rehberlik
okullarda görev yapan sınıf, Tüm kademelerdePrgoramlarında, her kademe ve düzeye uygun olarak kişilik
branş ve rehberlik
ki öğrenciler
gelişimi ve Değerler Eğitimi konuları yer almasının artırılması.
öğretmenleri
Öğretmen ve velilerin ergenlik dönemi
gelişim özellikleri konusunda bilgi
Bu konu, sorun durum olarak görülüp üzerinde
8
yetersizliği ve ergenlerle iletişim konusunda görüş bildirilmemiştir.
sıkıntı yaşamaları
1- Okullarda Rehber Öğretmenler ile ortaokul ve lise
bünyesinde velilere yönelik," Ergenlik Çağı Çocuğunun
Özellikleri ve Ergenle İletişim" konularında çalışma ve
seminerlerin yapılması.
2- Bu alanda isim yapmış uzman kişilerin tüm velilere yönelik
konferans vermesi.
Çanakkale Halk Eğitim
Merkezi, Rahberlik
Araştırma Merkezi
01.08.2015-01.10.2015
Uyuşturucu madde
kullanan öğrenciler Tüm yıl içersinde
ve velilerine yönelik
Çanakkale Mem, Çanakkale
18 Mart Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, Çanakkale
Ortaokul ve lise
Rehberlik Araştırma
öğrencileri ve
Merkezi, tüm kademelerdeki velileri
okullardaki rehber
öğretmenler
Eğitim-Öğretim Yılı
içerisinde
Eğitim-Öğretim Yılı
içerisinde
Download

Uyuşturucu Kullanımı ve Madde Bagimliligı Komisyonu Çalışma