\o L f
.ûRtENUr,
S-.-&
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Korkuteli 2189,2190,2193,2194,3101 parseller NİP.
( * $ > )
EXP02016
ANTALYA
ö L /^ 2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Korkuteli Belediyesi sınırlan içerisinde, 024A-08A nolu imar paftasında yer alan
Ulucak Mahallesi 2189, 2190, 2193, 2194 ve 3101 parsellerin güneş enerjisinden elektrik
üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek,
karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederiı
imar ve
i Başkanı V.
Uygun görüşleferz ederim.
..../O9/201f
Bedrullah HStÇlN
Genel/Sekreter Y ardımcısı
Uygun gömsle arz ederim
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
./...../20,S
/201‘
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. fot.
-Açıklama raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: info@.antalva-bld.gov.tr
[email protected]
ANPMaYA - KÖRKUTELİ-O24-A-0Eh
illi
ili!
(ULÜGAK KÖYÜ)
rM^Yi'i ı ]•
ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ ULUCAK YENİLENEBİLİR ENERJİ EMLAK
ENERJİ TASARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2194 ve 3101 PARSELLER İLE
KORKUTELİ ENERJİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2189, 2190
VE 2193 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
MİMARLIK PLANLAMA LTD. ŞTİ.
NDUZ
SAD
Y. M İM A
jHMET ALİ AÇIKALIN
-ANCISI
m E!L O.
Bsl. iîet’şim
»
Ş?ğ
ağ Mıh. 100. Y
Apl.
b!o*. K>‘ D:4
SIDIKA UYSAL “ '/D': " ° T O
Ş ^ İfj^ > L A N C IS I
Ş
EYLÜL 2014
mî
1
İçindekiler
HARİTALAR DİZİNİ.............................................................................................................................................................2
TABLOLAR D İZİN İ..............................................................................................................................................................2
1. YERLEŞİMİN G E N E LT A N IM I......................................................................................................................................3
1.1. ÜLKE İÇİNDEKİ YERİ............................................................................................................................................. 3
2. FİZİKSEL VERİLER, KURUM GÖRÜŞLERİ VE MÜLKİYET D U R U M U ................................................................... 5
2.1. FİZİKSEL VERİLER..................................................................................................................................................5
2.1.1 EĞİM A N A LİZ İ............................................................................................................................................... 5
2.1.2. JEOLOJİ AN A LİZİ..........................................................................................................................................6
2.1.3. METEOROLOJİ VERİLERİ............................................................................................................................ 7
2.1.3. METEOROLOJİ VERİLERİ............................................................................................................................ 7
2.1.4. FİZİKSEL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ............................................................... ............................ 8
2.2. KURUM GÖRÜŞLERİ............................................................................................................................................ 9
2.3. MÜLKİYET D U R U M U .........................................................................................................................................14
3. MEVCUT ALAN K U LLA N IM I..................................................................................................................................... 15
3.1. PLANLAMA YAPILACAK ALANIN GÜNÜMÜZDEKİ D U R U M U ................................................................. 15
3.2. MEVCUT PLANLAR............................................................................................................................................ 15
4. ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 2189, 2190, 2193, 2194 VE 3101 PARSELLERE AİT
1 /5 0 0 0 NAZIM İMAR PLANI.........................................................................................................................................18
4.1. A M A Ç ................................................................................................................................................................... 18
4.2. KAPSAM.................................... ...........................................................................................................................18
4.3. YASAL DAYANAK................................................................................................................................................ 18
4 .4 .1 /5 0 0 0 NAZIM İM AR PLANI PLAN GEREKÇESİ........................................................................................... 18
4.5. 1 /50 00 NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ........................................................................................19
2
HARİTALAR DİZİNİ
Harita 1.Planlama Alanının Ülke İçindeki Yeri........................................................................ 3
Harita 2. Planlama Alanın Bölge İçindeki Yeri........................................................................ 3
Harita 3. Planlama Alanının Eğim Analizi..................................................................................5
Harita 4. Planlama Alanının Jeoloji Analizi............................................................................. 6
Harita 5. Karayolları Korkuteli-Elmalı Karayolu Projesi......................................................... 13
Harita 6. Karayolu Kamulaştırma Haritası............................................................................... 13
Harita 7. Mülkiyet Durumu Haritası.......................................................................................14
Harita 8. Planlama alanı uydu görüntüsü................................................................................ 15
Harita 9. Planlama alanı 1/25 000 Halihazır Haritası.............................................................16
Harita 10. 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı.................................................................... 17
Harita 11. Önerilen 1/5000 Nazım İmar Planı.............. .........................................................20
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 1. Aylık Minimum Sıcaklık (°C).................................................................................... 7
Tablo 2. Aylık Maksimum Sıcaklık (°C)..................................................................................7
Tablo 3. Aylık Ortalama Sıcaklık (°C).....................................................................................7
Tablo 4. Aylık Toplam G üneşlenm e Süresi (saat)................................................................................................... 7
Tablo 5. Aylık Maksimum Rüzgar Hızı (10 m.de) (m_sec) ve Yönü (yön adı)......................... 8
Tablo 6. Aylık Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec)........................................................................ 8
3
1. YERLEŞİMİN GENEL TANIMI
1.1.
ÜLKE İÇİNDEKİ YERİ
Antalya ili Korkuteli İlçesi, Korkuteli ilçesinin temelini teşkil eden Aladdin mahallesi
ilçenin ilk yerleşim merkezidir. Korkuteli ilçesi Antalya iline bağlı Akdeniz bölgesi
ilçelerindendir. Doğusunda Antalya merkez ilçesi, batısında Muğla Fethiye ilçesi
ve Burdur,
Gölhisar
ve Çavdır ilçeleri,
Güneyde Kumluca ve Elmalı ilçeleri
kuzeyde Burdur, Bucak Ve Tefenni ilçeleri ile çevrili bulunmaktadır.
Harita 1.Planlama Alanının Ülke İçindeki Yeri
Harita 2. Planlama Alanın Bölge İçindeki Yeri
ve
4
Yüzölçümü 2471 km2'dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1020 metre olup 1/4
oranında Akdeniz iklimi, 3/4 oranında göller bölgesi karasal iklim hüküm sürer. Soğuk
hava göller bölgesinden, sıcak hava Akdeniz bölgesinden intikal etmektedir. Yılın dört
mevsimi bariz olarak görülen ilçemizde hava sıcaklığı ortalaması kış aylarında genel
olarak -5 °C ve yaz aylarında +25 °C olmaktadır.
Torosların başlangıcını teşkil eden Bey Dağları'nın Akdeniz'e bakan yüzünün arka
kısmında oluşan düzlüklerin ve tepeciklerin hakim olduğu bir arazi yapısı mevcuttur.
Doğal yapı olarak Bey Dağları'nın yamaçları ve etekleri çamlık fundalık ve ormanlarla
kaplı olup, düz alanlar ise tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Doğal yapı olarak Bey Dağları'nın yamaçları ve etekleri çamlık fundalık ve ormanlarla
kaplı olup, düz alanlar ise; tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Korkuteli ilçesinin
101.465 hektarı tarım alanı, 5800 hektarı çayır-mera, 100.339 hektarı orman ve
fundalık, 351 hektarı su yüzeyi, 40.313 hektarı tarım dışı ve meskun sahalardan
oluşmaktadır. Tarım alanının 116 hektarı orman sahası içerisinde bulunmaktadır.
Çalışma alanı, Antalya İli Korkuteli Belediyesi, Ulucak Köyü 2189, 2190, 2193, 2194
ve 3101 parseller üzerinde yer almaktadır. İnceleme alanının güneyinde KorkuteliElmalı yoluna sınır ve onun ilerisinde Gölgeli Kaya ve Höyük Tepesi bulunmaktadır.
Kuzeydoğusunda taş ocakları, kuzeyinde Kalburcu Tepesi ve batısında da Ayefebaşı
Gediği yer almaktadır. İnceleme alanı Ulucak Köyüne yaklaşık 5 km., Korkuteli İlçe
merkezine yaklaşık 20 km. uzaklıkta olup ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır.
5
2. FİZİKSEL VERİLER, KURUM GÖRÜŞLERİ VE MÜLKİYET DURUMU
2.1.
FİZİKSEL VERİLER
2.1.1 EĞİM ANALİZİ
Çalışma alanında en yüksek kot 1346 metre, en düşük kot 1338 metredir. Bu alanda
genel eğim yönü kuzeyden güneye doğru olup ortalama eğim miktarı %0-10
aralığındadır.
Harita 3. Planlama Alanının Eğim Analizi
6
2.1.2. JEOLOJİ ANALİZİ
Çalışma alanın tamamı mühendislik problemleri açısından incelendiğinde zeminde
bulunan 0.7 metrelik bitkisel toprak kaldırılarak yapı temelinin ana kaya niteliğindeki
kireçtaşı zemine oturtulması şartı ile yerleşime “UYGUN ALAN” olarak ve hakim
litolojinin ana kaya niteliği taşıyan kireçtaşı birim olması sebebiyle “UYGUN ALAN-2”
olarak değerlendirilmiştir.
Harita 4. Planlama Alanının Jeoloji Analizi
Yapılaşmaya geçilmeden önce parsel bazında zemin etüdü yapılarak zemin sınıfı ve
temel tipi proje müellifi tarafından belirlendikten sonra ve gerekli yüzey suyu ve atık
su drenaj hatları oluşturulduktan sonra yapılaşmaya geçilmeli ve yapı temel
alanlarında yapılacak yapı bazlı zemin etüt sonuçlarına göre temel tipi boyutu, temel
derinliği proje müellifi tarafından belirlenmeli ve gerekli mühendislik önlemleri proje
müellifi tarafından belirlenmeli ve gerekli mühendislik önlemleri alındıktan sonra
yapılaşmaya geçilmelidir.
7
2.1.3. METEOROLOJİ VERİLERİ
2.1.3. METEOROLOJİ VERİLERİ
Aylık Minimum Sıcaklık (°C)
İSTASYON ADI/NO ELMALI-KORKUTELİ
/17952
YIL/AY
;1
2
3
4
|5
[_6
[7
8
i9
110
111
j 12
2013
!
-11.0
-3.9
-3.8 3.4 4.4
7 .9 1 12.6
14.1 | 7 .5 1 -0.9
-1.51
-10.0
Tablo 1. Aylık Minimum Sıcaklık (°C)
Aylık Maksimum Sıcaklık (°C)
İSTASYON ADI/NO ELMALI-KORKUTEL
c
| YIL/AY
j1
i2
!3
5
4
2013
|
12.71 18.91 20.7
28.6
/17952
! c ......
16
7
30.01 35.4
9
8
35.3
35.7
i 10
11
112
34.9 27.7
2 3 .2 T 16.6İ
Tablo 2. Aylık Maksimum Sıcaklık (°C)
Aylık Ortalama Sıcaklık (°C)
_
İSTASYON ADI/NO ELMALI-KORKUTE
/17952
' YIL/AY
!1
İ2
!3
4
8
5
-I6
-İ7
12013
I 2.6 j 4.8 i 8.0
12.2
17.81 21.6 T 23.8
24.7
10
19.9
[T l
112 i
12.8 | 9 .2 T 2.4 |
Tablo 3. Aylık Ortalama Sıcaklık (°C)
Aylık Toplam Güneşlenme Süresi (saat)
|------------------------------------- -----------------------------------------------
L
İSTASYON ADİ/NO ELMALI-KORKUTELİ_________
_ /J 7952
ıı /a v
i 4
! o
I a
I c
! a
f* 7
”1 o
!I vYIL/AY
i1
|' o2
4
5
10
11
İ 12
3
8
9
6
7 7
i 2013
! 97.9 132.8 185.3 241.8 259.9 325.4 281.0 188.8 308.1 252.5 136.1 132.4!
Tablo 4. A ylık T op lam G üneşlenm e Süresi (saat)
8
Aylık Maksimum Rüzgar Hızı (10 m.de) (m sec) ve Yönü (yön adı)
U _
.......................... .
;
İSTASYON ADI/NO ELMALI-KORKUTELI
/17952
YIL/AY i 1
2
3
4
6
8
10
11
12
5
\7_
L9
15.6
12.3
10.7
12.9
12.7
14.1
11.1
12.3 13.0
12.1
9.5 22.0
2013 | /NNW AA/SW
/SSW
/SSW
/NNW
/NNE
/NE
/NE
/NNE
/N /WNW
/NE
Tablo 5. Aylık Maksimum Rüzgar Hızı (10 m.de) (m_sec) ve Yönü (yön adı)
AylıkJ3rtalama Rüzgar Hızı (m_sec)
: İSTASYON ADI/NO ELMALI-KORKUTELI__ M 7952
141
TÖİA î<=; 6
ı"[77
11
!2
j3
15
i 201 3
j
1.4İ
1 .4 1 1.6
1 .5 1 1.6
1.8
fYIL/AY
V II / A V
İ8
|9
1 .7 1 1.5|
10
1.5
11
1.5
} 12 ~
1.1 |
1.5~|
Tablo 6. Aylık Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec)
2.1.4. FİZİKSEL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. %10 eğimli arazi fotovoltaik panellerin yerleştirmeye son derece uygundur.
2.
Jeolojik açıdan planlama alanı UA2 olarak belirlenmiş ve uygulama projesi
müellifinin belirleyeceği önlemler alınmak kaydıyla fotovoltaik panellerin
yerleştirilmesine uygun bulunmuştur.
3. Meteorolojik verilere göre yıllık 2542 saatlik güneşlenme miktarı ile, 1600
saatlik asgari güneşlenme miktarının çok üzerinde bir güneşlenme saatine
sahip olması, planlama alanının güneş enerjisinden elektrik elde etmeye son
derece uygun olduğu gözlenmektedir.
2.2. KURUM GÖRÜŞLERİ
2189, 2190, 2193, 2194 ve 3101 parselleri kapsayan çalışma alanına ait yapılacak
olan planlama çalışmasına yönelik olarak ilgili kurumlara gerekli yazılar yazılarak
kurum görüşleri istenmiştir.
Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün, 26.03.2014 tarih ve 13039594/769 ile
13039595/769 sayılı yazısı ile “söz konusu parseller üzerinde ‘Güneş Enerjisinden
Elektrik Üretim Tesisi' amaçlı imar planı çalışması yapılmasında çevre sağlığı ve
sıhhi açıdan herhangi bir sakınca görülmemektedir.” şeklinde olumlu yönde kurum
görüşü verilmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve
Mülkiyet Şube Müdürlüğünün, 01.04.2014 tarih ve 27588883-265.99/612752sayılı
yazısı ile “6831 sayılı yasanın 1. maddesine göre orman sayılan, aynı yasa ile 2.
veya 2/B maddesi ile hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan, 6831 sayılı yasa
kapsamında izin işlemlerine konu yerlerden olmadığı ve genel müdürlüğümüz tüzel
kişiliğine ait gayrimenkullerden olmadığı, bu durumlara bağlı olarak taşınmazlarda
güneş enerjisi tesisleri için imar planı yapılmasında sakınca olmadığı tespit
edilmiştir.” şeklinde olumlu yönde kurum görüşü verilmiştir.
Antalya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün, 21.03.2014 tarih ve 4943 ile
4954 sayılı yazıları ile “ Söz konusu alan, 644 sayılı KHK gereği Müdürlüğümüzce
incelenmiş olup, 2863 sayılı kanuna göre ilan edilen doğal sit sınırları dışında
bulunmaktadır.” şeklinde kurum görüşü verilmiştir.
Antalya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün, 18.03.2014 tarih ve
591 ile 592 sayılı yazıları ile “Bahse konu yer için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
görüleri saklı kalmak kaydı ile Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi amaçlı imar
planı yapılmasında müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.” şeklinde olumlu
yönde kurum görüşü verilmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge
Müdürlüğünün, 19.03.2014 tarih ve 166719 ile 166723 sayılı yazıları ile “ Söz
konusu parsellerde güneş enerjisi üretim tesisi amaçlı imar planı yapılırken her türlü
taşkına karşı önlemin ilgili firma/kuruluşun kendisinin alması kayıt ve şartıyla Nazım
10
İmar Planı ve Uygulama İmar Planı yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca
bulunmamaktadır.” şeklinde olumlu yönde kurum görüşü verilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün,
20.03.2014
tarih
ve
1123
sayılı
yazısı
ile “Müdürlüğümüz
uzmanlarınca yerinde ve arşiv kayıtlarında yapılan inceleme sonucu hazırlanan
raporda; ilgi başvurular eki haritalarda gösterilen parseller yüzeyinde 2863 sayılı
yasanın
Kültür
Varlıkları
ile
ilgili
kısmı
kapsamına
giren
kültür
varlığına
rastlanılmadığı ve bu alanlarda ilan edilmiş arkeolojik, kentsel, tarihi sit alanın
bulunmadığının tespit edildiği belirtildiğinden, mevzuatımızca anılan parsellerde imar
planı yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.” şeklinde olumlu yönde kurum
görüşü verilmiştir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 13.
Bölge Müdürlüğünün, 25.03.2014 tarih ve
52152 ile 52123 sayılı yazıları ile
planlama yapılacak konuya yönelik olarak söz konusu parsellere ait olumlu kurum
görüşü verilmiştir. Kurum yazısı ekinde, Korkuteli-Elmalı Karayolu Projesi (Harita 5)
ve Karayolu Kamulaştırma Haritası (Harita 6) sunulmuştur.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nîn, 17.03.2014 tarih ve 1842 ile 1851 sayılı yazıları
ile planlama yapılacak konuya yönelik olarak söz konusu parsellere ait olumlu kurum
görüşü verilmiştir.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletme Grup
Müdürlüğünün, 03.07.2014 tarih ve 2566 sayılı yazısı ile planlama yapılacak konuya
yönelik
olarak
söz
konusu
parsellerin
bulunduğu
alanda
enerji
iletim
hattı
bulunmadığına dair kurum görüşü verilmiştir.
Antalya Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, 30.09.2013 tarih ve
230-99 sayılı yazısı ile “Antalya İli Korkuteli İlçesi Ulucak Köyü sınırları içinde yer alan
2189, 2190, 2193, 2194 ve 3101 parsel numaralı taşınmazlar Kuru Marjinal Tarım
Arazisi olup; müracaata konu alan üzerine güneş enerjisine dayalı elektrik üretim
tesisi kurulması halinde tarımsal kullanım bütünlüğü bozulmayacaktır.” şeklinde
olumlu yönde kurum görüşü verilmiştir.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün,
14.08.2014 tarih ve 56982 sayılı yazısı ile “Ulucak GES Projesinin sağlayacağı kamu
yararları düşünülerek, proje alanında Genel Müdürlüğümüzce verilen bir ruhsat ve
11
yürüyen hak olmadığından belirtilen koordinatlar dahilindeki alanda GES Projesinin
gerçekleştirilmesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır.’' şeklinde olumlu yönde kurum
görüşü verilmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün,
04.07.2014 tarih ve 1239 sayılı yazısı ile söz konusu parsellere ait “İmar görüşleri için
Genel Müdürlüğümüzden istenen GES projelerine ait uygun görüşlerin, başvuru
sahiplerinin Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu alamaya hak kazanmasından
önce verilmesi sebebi ile imar planları aşamasında kurumumuzdan ilave bir görüş
istenmesine gerek olmadığı mütalaa edilmektedir.” şeklinde kurum görüşü verilmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının,
27.08.2014 tarih ve 51062 sayılı yazısı ile planlama yapılacak konuya yönelik olarak
söz konusu parsellere ait olumlu kurum görüşü verilmiştir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama
Şube Müdürlüğünün, 27.06.2014 tarih ve 16765 sayılı yazısı ile "İlgili kanun ve
yönetmelikler doğrultusunda söz konusu parseller için plan hazırlamaya yeterlilik
belgesine sahip şehir plancısı tarafından hazırlanacak plan değişikliği ile birlikte
kurum
kuruluş
görüşlerinin
bulunduğu
dosya
belediyemize
iletildiği
takdirde,
Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kurum görüşü bildirilecektir." denilmiştir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Enerji Yönetimi
Şube Müdürlüğünün, 24.07.2014 tarih ve 19332 ile 19338 sayılı yazıları ile söz
konusu parsellerde güneş enerjisi üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak, "Mevcut
mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile ilgili kurumlardan alınan yazılarda dikkate
alınarak bahse konu alanda kurulacak olduğunuz GES(Güneş Enerjisi Santralı)
kurulumunun Belediyemizce 'UYGUN' olduğu" şeklinde olumlu yönde kurum görüşü
verilmiştir.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Arazi İnşaat ve Kamulaştırma Daire
Başkanlığının, 27.06.2014 tarih ve 20092 sayılı yazısı ile planlama yapılacak konuya
yönelik olarak söz konusu parsellerin bulunduğu alanda mevcut veyaplanlanan boru
hattı ve tesisin bulunmadığına dair kurum görüşü verilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, 19.08.2014 tarih ve
3438 sayılı yazısı ile "Bölgedeki yetkili komutanlıklara konu hakkında görüş sorulması
sonucu; bölgede bulunan yetkili komutanlıklar tarafından söz konusu planlama
12
sahasında Askeri Alan, Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelerinin(Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) bulunmadığı bildirilmiştir.” şeklinde
olumlu yönde kurum görüşü verilmiştir.
Korkuteli Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 04.07.2014
tarih ve 3477 sayılı yazısı ile "Söz konusu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı'nın onaylanmasından sonra, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Belediye
Meclisi'nce değerlendirilecektir.” şeklinde görüş bildirmiştir.
13
Harita 5. Karayolları Korkuteli-Elmalı Karayolu Projesi
Harita 6. Karayolu Kamulaştırma Haritası
14
2.3. MÜLKİYET DURUMU
2194 ve 3101 parseller Ulucak Yenilenebilir Enerji Emlak Enerji Tasarım San. Tîc.
Ltd. Şti.’ ne, 2189, 2190 ve 2193 parseller ise Korkuteli Enerji Yenilenebilir Enerji
San. Tic. Ltd. Şti.’ ne aittir.
3101
ALAN HLSAPLAP
Ada
Harita 7. Mülkiyet Durumu Haritası
P arsel
Akın
2 1 ao
2190
’i y <
219-1
310 1
B33 ü 7ü
4 C .-64 4 j
’r s s j j z i
• 130-fi 1125
15
3. MEVCUT ALAN KULLANIMI
3.1. PLANLAMA YAPILACAK ALANIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
“Güneş Enerjisinden Enerji Üretim Tesisi” için Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
olarak planlaması yapılacak olan parsellerin bulunduğu alan günümüzde herhangi bir
amaçla kullanımı olmayan boş bir alandır. Antalya İli Korkuteli Belediyesi, Ulucak
Köyü 2189, 2190, 2193, 2194 ve 3101 parseller üzerinde yer almaktadır. İnceleme
alanının güneyinde Korkuteli- Elmalı yoluna sınır ve onun ilerisinde Gölgeli Kaya ve
Höyük Tepesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda taş ocakları, kuzeyinde Kalburcu
Tepesi ve batısında da Ayelebaşı Gediği yer almaktadır. İnceleme alanı Ulucak
Köyüne yaklaşık 5 km., Korkuteli İlçe merkezine yaklaşık 20 km. uzaklıkta olup
ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır.
3.2. MEVCUT PLANLAR
Antalya ili, Korkuteli ilçesinde yer alan 2189, 2190, 2193, 2194 ve 3101 parsellerin
bulunduğu bölgeye ait üst ölçekli(1/100 000) plan dışında herhangi bir plan
bulunmamaktadır.
Harita 8. Planlama alanı uydu görüntüsü
16
Harita 9. Planlama Alanın Koordinatlı 1/25 000 Halihazır Haritası
17
Üst ölçek olan, 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı incelenmiştir. Bu inceleme ile
bu parsellerin yer aldığı alan ve yakın çevresinin durumu ortaya çıkarılmıştır.
İncelenen bu planda söz konusu parsellerin yer aldığı alan “2/B Tarım Arazisi” olarak
planlanmıştır.
PLANLAMA ÇALIŞMASI
YAPILACAK ALAN
Harita 10. 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
18
4. ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ 2189, 2190, 2193, 2194 VE
3101 PARSELLERE AİT 1/5000 NAZIM İMAR PLANI
4.1. AMAÇ
Antalya İl Korkuteli İlçesinde yer alan 2189, 2190, 2193, 2194 ve 3101 parsellerde
oluşacak her türlü yapılaşmaların koruma kullanma dengesi içinde plan, fen, sağlık
ve çevre şartlarına uygun oluşumunu ve kullanımını sağlamaktır.
4.2. KAPSAM
Korkuteli Belediyesine bağlı bulunan Ulucak Köyü sınırları içinde kalan tapunun
2189, 2190, 2193, 2194 ve 3101 parsellerini kapsamaktadır.
4.3. YASAL DAYANAK
30.03.2013 tarihinde 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6446 sayılı Enerji
Piyasası Kanunu ve 18.05.2005 tarihinde 25819 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun bu planlama çalışmasının yasal dayanağını
oluşturmaktadır.
4.4.1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN GEREKÇESİ
Türkiye genelinde ve özellikle Akdeniz Bölgesinde yapılan incelemeler sonucunda
enerji açığından dolayı ortaya çıkan enerji ihtiyacının alternatif yollarla karşılanması
için desteklenen yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı
kullanımına yönelik olarak Korkuteli Enerji Yenilenebilir Enerji San. Tic. Ltd. Şti. ve
Ulucak Yenilenebilir Enerji Emlak Enerji Tasarım San. Tic. Ltd. Şti.’ den gelen talep
üzerine,
ilgili kurum ve kuruluşlardan da alınan görüşler,
meteorolojik veriler planlamanın temel gerekçeleridir.
uygun fiziksel ve
19
4.5. 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ
4.5.1. Taşkın önlemi alınmadan herhangi bir yapılaşmaya gidilemez.
4.5.2. Planlama alanı içerisinde (karayolu istimlak alanı içinde kalan alan hariç) yol
yeşil alan otopark vb. Alanlar kamu eline geçmeden yapılaşmaya izin verilmez.
4.5.3. Planlama alanındaki her türlü yer üstü ve yer altı yapı uygulamalarında
mimarlık ve mühendislik faaliyetleri için teknik uygulama sorumluluğu aranır.
4.5.4. Yer altına hiçbir şekilde düdenlere, kuyu açarak, yüzeyde göllendirerek,
fosseptik çukuru açarak atık su deşarjı yapılamaz.
4.5.5. Soğutma suyu, sıcak su ve pis su yer altına verilemez.
4.5.6. Su kirlenmesine neden olan maddelerin yer
depolanmasına ve yeniden çıkarılmasına izin verilmez.
altına
ve
yer
üstüne
4.5.7. Planlama alanında kimyasal atığı, radyoaktif atığı, petrokimya atığı olan
tesisler kurulamaz.
4.5.8. Bu plan notlarında belirtilen hususlar dışındaki konularda 3194 sayılı imar
kanunu hükümleri ve ilgili yönetmelikleri geçerlidir.
4.5.9. Planlama alanında güneş enerjisinden elektrik üretmeye yönelik fotovoltaik
paneller ve ilgili teknik ekipmanlar yer alabilir.
4.5.10. Planın onama ve askı işlemleri 644 sayılı KHK’ nin 8. maddesinin ç fıkrasına
ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi ve ilgili yönetmeliklere göre yapılır.
20
Harita 11. Önerilen 1/5000 Nazım İmar Planı
EKLER
1
i21 MAYISat
fMCS«if4o: 0011
t.c: 30066926336
Mehmet Ali
SOYAM
AÇKÂLDÎ
BAHA ADI
İbrahim
DOĞUM YERİ
Tefenni
Do ğ u m t a r ih î
01.02.1949
ü n v a pö
Şehir Plancısı
hezuhîyet tarihî : 28.06.1974
u?flV3,SITE Orta Doğıı Teknik Üniversitesi
İŞBUvçTBttiüıceaeest.ifefanreL. Ali AÇTKAT.TN______
«*§l «terinevefflrrisotap,PLA*YapEHMYÛKOrtJEJCCEKMÛaJİHJERİMVETERLÜJÖ
ADI
T . c - r '-
Ç E V R E V E -Ş E H İR C İL İK ..
B A K A M t-tĞ I
- ' •
ÖZEL S EK TÖ R
PLAN YAPIM I YFTER LİIİK BELGESİ
mcsoinp
û^ mo
9
0011
: 1862
‘
TaSüo katar gaçerfafir.
« « » a » Yöcmaflcin 5l «
't •
.!, ı
i: . ?
c ^ V ^ V * i: i
t*°*
-r
Kjvvava
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü
tc^
11 '
GIDA TARIM VC H A YVA N C IK
EXPÖ
SAYI : 88977526/230-99/!5 5 İ
KONU: Arazi Sınıf Tespiti
Antalya İl Gıda, Taran ve
Hayvancılık Müdürlüğü
Gİ 13-35747
RAMAZAN AYDEMİR
(Karşıyaka mah.1249 sok.No:23/3)
KORKUTELİ/ ANTALYA
İLGİ : 17.09.2013 tarih ve GE-13-58277 kayıtlı dilekçeniz.
İlgi dilekçe ile; İlimiz, Korkuteli İlçesi, Ulucak köyü sınırları içerisinde yer alan
2189,2190,2193,2194 ve 3101 parsel numaralı taşınmazlarda güneş enerjisine dayalı elektrik
üretim tesisi kurulması planlandığından, söz konusu alanın arazi sınıfı ve tarımsal kullanım
bütünlüğünü bozan alanlardan olup olmadığı hakkında görüş talep ettiğinizi ve 29.05.2013
tarih ve 000490 011669 sayılı yazı ile olumlu cevap verildiğini;
2194 ve 3101 nolu parselleri kendi adınıza kurduğunuz “Ulucak Yenilebilir Eneıji
Emlak Enerji Tarımsal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”ne kiraladığınızı bildirerek şahsınız
adına aldığın görüşün şirket adına dönüştürülmesini istemektesiniz.
29.05.2013
tarih ve 000490-011669 sayılı yazı ile verilen görüş 2194 ve 3101 nolu
parselleri de kapsadığından şahsınız adına verilen görüşün, parselleri kiraladığınız şirket adına
kullanılmasında müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
v â rr*
Vali Yardımcısı
■• 5
Adres: Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07040 ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Tel :0242.345 28 20-21-22 Faks: 0242.346 67 80 ,
ErdemCAN
CANMühendis
M ühendis
Erdem
Elektronik Ağ: www.antalya-tarim.gov.tr
Dahili Tel :7191
e rd e ra.can(
.c a n @ a n ta ly a -ta rim .g o v .tr
E -posta : erdem
7
T.C.
ANTALYA VALÎLİĞt
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
I:
GttATAJÎIMV£HAYVANCUîr.
EXPO
Antalya İl Gıda, Tanm ve
Hayvancılık Müdürlüğü
SAYI : 88977526/230-99/515?
KONU: Arazi Sınıf Tespiti
Gİ-13-35746
RAMAZAN AYDEMİR
Lf *
f j
(Karşıyaka mah.1249 sok.No:23/3)
KORK'inrffJ.f/ ANTALYA
İLGİ : 17.09.2013 tarih ve GE-13-58278 kayıtlı dilekçeniz.
İlgi dilekçe ile; İlimiz, Korkuteli İlçesi, Ulucak köyü sınırlan içerisinde yer alan
2189,2190,2193,2194 ve 3101 parsel numaralı taşınmazlarda güneş enerjisine dayalı elektrik
üretim tesisi kurulması planlandığından, söz konusu alanın arazi sınıfı ve tarımsal kullanım
bütünlüğünü bozan alanlardan olup olmadığı hakkında görüş talep ettiğinizi ve 29.05.2013
tarih ve 000490 011669 sayılı yazı ile olumlu cevap verildiğini;
•
2189,2190 ve 2193 nolu parselleri kendi adınıza kurduğunuz ‘K o r \£ u 4 e ,\i o H
Enerji
lif
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”ne kiraladığınızı bildirerek
şahsınız adına aldığın görüşün şirket adına dönüştürülmesini istemektesiniz.
29.05.2013
tarih ve 000490-011669 sayılı yazı ile verilen görüş 2189,2190 ve 2193
nolu parselleri de kapsadığından şahsınız adına verilen görüşün, parselleri kiraladığınız şirket
adına kullanılmasında müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Vali a.__3
Vali Yardımcısı
Adres: Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07040 ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Tel :0242.345 28 20-21-22 Faks: 0242.346 67 80
Erdem CAN
CAN Mühendis
Mühendis
Elektronik Ağ: www.antaJya-tarim.gov.tr
Dahili Tel :7191
E -p o s ta : e rd e m .c a n @ a n ta ly a -ta rim .g o v .tr
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tanm ye Hayvancılık Müdürlüğü
.CIOA TARIM YCHAYV a n CRJK
SAYI : 88977526/230-99
KONU: Arazi Sınıf Tespiti
İl G ıda T a n ın ve H a y .M iid .
T a rih : 29.05.2013
it: 000490 011669
RAMAZAN AYDEMİR
(Perihan Mah.1941 sok.Hatice Özkan sitesiB.BlokKat 4 No:19)
MURATFASA/ ANTALYA
İLGİ : 21,05.2013 tarih ve GE-13-017928 kayıtlı dilekçeniz.
îlgi dilekçe ile; İlimiz, Korkuteli İlçesi, Ulucak köyü sınırları içerisinde yer alan
2189,2190,2193,2194 ve 3101 parsel numaralı taşınmazlarda güneş enerjisine dayalı elektrik
üretim tesisi kurulması planlandığından, söz konusu alanın arazi sınıfı ve tarımsal kullanım
bütünlüğünü bozan alanlardan olup olmadığı
hakkında Müdürlüğümüz görüşü talep
edilmektedir.
Müracaatınız Toprak ve Arazi Sınıflaması Teknik Talimatına göre mahallinde
incelenmiştir. Buna göre; Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak köyü sınırlan içerisinde yer
alan 2189,2190,2193,2194 ve 3101 parsel numaralı taşınmazlar Kuru Marjinal Tarım
Arazisi olup; müracaata konu alan üzerine, güneş eneıjisine dayalı elektrik üretim tesisi
kurulması halinde tarımsal kullanım bütünlüğü bozulmayacaktır.
Bildirilen sınıf ve arazinin tarımsal kullanım bütünlüğü üzerine etkisi, 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Bakanlığımızın diğer mevzuatları kapsamında
alınması gereken yasal izinleri ve olurları içermemekte olup, “Güneş Enerjisi Santrali” nın
kurulması için, 5403 sayılı Kanun île Bakanlığımızın diğer mevzuatları kapsamında İl
Müdürlüğümüzden görüş alınması gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
* >
* ‘‘i *
EK:
- Ölçü krokisi ve koordinat bilgisi (1 sh.)
"H
VT7'
* i
. ' *»
*1 i - ; 1
Adres: Sedir Mah. Valan Bulvarı 07040 ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Tel :0242.345 28 20-21-22 Faks: 0242.346 67 80
Erdem CAN M ühendis
Dahili Tel :7191
P - n o c f n • p.rHem r . a n ^ a n f a l v a - t a r i m . 2 0 V.tr
M A fc K B A N fr
•••«
■
ı-r.'/ >ıin
Efj- MU ?yo M
ıp-^ i'1n • n/mwımv',n
............. Seri :DC
-r
-u
n /f> f /r><) ı
Tarih :
a
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
V .p .: Maltepe V .N .:4 5 6 Ç ()0 4 6 8 j5
R I «’İ R ! s
'• !! .! ' t f! /
OT'
!?t ! T k Ar!
..
I
MUHASEBE FİŞİ
ı *J
'
V
••U.a 0 { {! i w>"•f)*. •
.
« •!•:» /
^ • :• ı
i1 •j,: p
•• j ;
ı n«, ]
O■:> j O / / ? O !
V a lö r:
(V-,'Xİ*î ' f-
Ah 'i T
r'A îl A ■'Ai‘!
i. r İ-! I ı !*':(.•
r r R ■; V«. ■:£ 1! T!11" H
B.ŞUBE
A.ŞUBE
K ! ■’i S(!• ■*!L K i
n i■ı••
O* M . r - S' ! ' •
nofi fı ■'<n i °
i Rî i /
. ' . ' ' i1':
M ü ARİ
ü A V fV
;
H r H 'A i
Model 4.1.001.02*2013/3
1>•«M! V' i uy 4
f
K l l M l . S Y l ' i O l l ı ' f 1..
R r .jıy
V / i f l
Tl
' 1 t.
)
ih
ı N
^ i i R ‘ j ?*?■: A ı
A W i! A f ' : ’
ı
)
’Tr
, f ı f; \ ) .
no
V e _ M ':
i
!
)
' "l
n f.
K !|!':K'ii r j
A f i.Kİ. AH A
? 11 r 11 MI 5 i." '.il.1 \ y
Toplam
I r 'A J
s-.i*'; R,i r / 111 ı j r p ;< j. h ■;p 1 i
pl A r ! '
Oj*'AV
î'4i
/
/
TAli-'1.: î*n ı j*: *
!> L ( ılı !';!!.••
T!
»ju ı ı;
ı
i-i
! ■ !lr;:t!
TÜRKTTE HALK BANKASI A Ş.
w a v j;
Ki
A D .S O Y A D v e İM ZA
-iv
.a ı
( v t
r?rR ’ i
’j ı.1• • r ■; i
|iiı
t .c .
-ı
/
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-310.01.04.01Konu: Korkuteli İlçesi Ulucak Mahallesi Ayeli Mevkii
2189,2190,2193,2194,3101 parseller
%
JXP02016
^ 0 6 /2 0 1 4
ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: (a) 18.06.2014 tarih ve 11019 sayılı yazınız.
(b) 10.03.2014 tarih ve 3661 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı.
İlgi (a) yazımzda Korkuteli İlçesi Ulucak Mahallesi Ayeli Mevkii 2189, 2190, 2193,
2194 ve 3101 parsellerde güneş eneıji santrali yapımına ilişkin imar planı ile ilgili işlemlerin
başlatılması amacıyla kurum görüşü verilmesi istenilmektedir.
Bakanlığınızın ilgi (b) yazısındaki Güneş Eneıji Santralleri (GES) hakkmdaki görüşte,
imar planının yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Ayrıca;
3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (e) bendinde “Kamu kurum ve kuruluşları
veya plan müellifleri; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından plana ilişkin görüşlerini alır.”,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Yedinci Bölüm İmar
Planlarına Dair Esaslar İmar Planı İlkeleri Madde 21-(4) de “İmar planlarının, yeterliliği haiz
müellifler tarafından kanun ve yönetmelik hükümlerine göre gerekli teknik araştırmalar
yapılarak hazırlanması zorunludur. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan
planlar ve bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklik teklifleri yetkili idarelere karar
alınması için sunulur.” Denmektedir.
İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda söz konusu parseller için plan
hazırlamaya yeterlilik belgesine sahip şehir plancısı tarafından hazırlanacak plan değişikliği
ile birlikte kurum kuruluş görüşlerinin bulunduğu dosya Belediyemize iletildiği takdirde,
Büyükşehir Belediye Meclisince kurum görüşü verilebilecektir.
Bilgilerinize rica ederim.
Genel
EK: İlgi (b) yazı fot.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parla İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Özlem KOCABAŞ
T e l: 0 242 241 28 6 6 '
Fax : 0 242 243 06 28
YVeb: www.antalya.bel.tr
E-posta': [email protected]
[email protected]
T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
MEKANSAL PLANLAMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ - Ege Ve Akdeniz Bölgeleri
Planlama Şube Müdürlüğü
10/03/2014 16:29 - 41890033/305.03/3661
l.c.
fctVRE VEŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
Dosya:
Sayı :
Konu :
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
9 1 1 H I»
00183035
071137803
41890033/305.03/
GES Görüş
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİNE
İlgi: 30.01.2014 tarih ve 2424 sayılı Antalya İl Özel İdaresi yazısı
İlgi yazı ile Antalya İli, Korkueli İlçesi sınırlan içerisinde, Kemerağzı ve Ulucak Köylerinde
Güneş Enerjisi Santralleri kurmak istenildiği belirtilerek,3194 sayılı İmar kamımı ve İlgili
yönetmelikler kapsamında, söz konusu Güneş Enerjisi Santrallerine ilişkin başvuruların
değerlendirme aşamasında imar planı yapılıp yapılamayacağı yapılacak ise uygulamaya ilişkin
dikkat edilecek hususlar hakkında görüş istenmektedir.
Söz konusu Güneş Eneıjisi Santrallerine ilişkin imar planlarının yapılması zorunlu olup, 5302
sayılı İl O zeT ldaresTK lm m uT ^T^saynrB T^^şehır^^kH îye^^anunuvF^S^laynıB elediye
Kanunu uyarınca, alanın durumuna göre ilgili Belediyesince veya İl Özel İdaresince ya da gerekli
görülen hallerde Bakanlığımızca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 644 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname hükümleri doğrultunda kurum ve kuruluş görüşlerinin tamamlanarak iş ve
işlemlerin yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
T.G.
ANTALYA İL ÖZEL İD ARESİ
G EN EL EVRAK KAYIT
KAYIT
HAVALE
'2a<2-X*C.L
Dr.Haluk BİLGİN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
» § < , ç c i'ĞSSĞÎ jolMTj
GENELSSBEîcS
GEmsav:tm
HtîKGKMÎŞAiİRLÎÖ?
îksjbksve s fo a â zşsl E...... . :
ö ssîm u k ftû ffiism
l
IRmVicRfiZRGŞIL
'
I
iBŞİ^.l^j^JLOFİSj
BSi®:
irtib at: Ş ehir p f e c ı s ı,M e lW r ? "
Tel:
F aks:
^
.tr
elektronik âğ: w w w .csb .g o v .tr
>070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır,
azalı suretine h.ttp://cvrakdogmlama.csb.Bcv.tr adresin a ** **«►!»<•
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Fes İşleri Dairesi Başkanlığı Eneıji Yönetimi Şube Müdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
■2,V-/07/2014
K asa : GES Yapımı Dilekçesi
(Uhscak Yemlenebilir Lnerjji) Hk.
ULUCAK YENİLENEBİLİR ENERJİ EMLAK TARIM SAN.VE TİC.LTD. ŞİRKETİNE
Fener Mah.1941 Sok.Hatice Özkan Sitesi Blok Tıığçe Apt. Kat: 9 Daire: 19
Muratpaşa / ANTALYA
İlgi
: 14/07/2014 tarih ve 30301 kayıt nolu dilekçeniz.
İlimiz Korkuteli İlçesi, Ulucak Köyü sınırlan içerisinde bulunan 10 ada, 2194 ve 3101
parseldeki taşınmazlann üzerine Ulucak Yenilenebilir Eneıji Emlak Taran San.ve Tic.
Limited Şirketi tarafından kurulacak olan Güneş Eneıjisine dayalı elektrik üretim tesisi için
"UYGUNLUK BELGESİ" talep edilmektedir.
Mevcut mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile ve yazınız ekinde vermiş olduğunuz
ilgili kuramlardan alman yazılar da dikkate alınarak bahse konu alanda kuracak olduğunuz
GES (Güneş Enerjisi Santralı) kurulumunun Belediyemizce "UYGUN " olduğu hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
.'/ B^fruüah ERÇ1N
n r/îırv ıo
Gfaıel Sekreter V
Yardımcısı
V.
Adres: Antalya Büyükşehir Bld. Fen Işl.Dai.Bşk.Eneıji Yönetimi Şb. Md. Karaalioğlu Parkı İçi 07100/
ANTALYA
Tel: 0 242 249 52 30-31
Fax: 0 242°2£95493
Web : www.antalva.bel.tr
E-Posta: [email protected]
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Fes îşlen Dairesi Başkanlığı Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
ECPÖ201S
^707/2014
Eaate : GES Yapımı Dilekçesi
(Korkuteli Enerji Yenilenebilir Eneıji) Hk.
KORKUTELİ ENERJİ YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİNE
Fener Mah.1941 Sok.Haiice Özkan Sitesi Blok Tuğçe A pt Kat: 9 Daire: 19
Muratpaşa / ANTALYA
İlgi
: 14/07/2014 tarih ve 30298 kayn nolu dilekçeniz.
İlimiz Korkuteli İîçesL Ulucak Köyü sınırlan içerisinde bulunan 10 ada, 2190,2193 ve
2189 parseldeki taşınmazların üzerine Korkuteli Eneıji Yenilenebilir Enerji ve Ticaret Ltd.
Şirketi tarafından kurulacak olan Güneş Enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi için
"UYGUNLUK BELGESİ” talep edilmektedir.
Mevcut mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile ve yazınız ekinde vermiş olduğunuz
ilgili kuramlardan alman yazılar da dikkate alınarak bahse konu alanda kuracak olduğunuz
GES (Güneş Eneıjisi Santralı) kuralumunun Belediyemizce "UYGUN " olduğu hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Adres: Antalya Büyükşehir BId. Fen îşl.Dai.Bşk.Eneıji Yönetimi Şb. Md. Karaalioğlu Parkı içi 07100/
ANTALYA
Tel: 0 242 249 52 30-31
Faxr 0 242 2495493
Web : www.antalva.bel.tr
E-Posta: :[email protected]
KORKUTELİ
T.C.
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
BELEDİYESİ
EXP0
Sayı : 2 4 7 0 9 5 7 7 -3 ^ 3 ^ '
Konu : GES Hakkında
04/07/2014
ANTALYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
İlg i: 18/06/2014 tarih ve 11019 sayılı yazınız
~\
f<^
İlgi yazınızda Antalya İli Korkuteli İlçesi Ulucak Mahallesi, 3194, 3101, 2189, 2190 ve 2193
nolu parsellerde yapılması planlanan ‘ ‘Güneş Enerji Santrali” projesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar
ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin kurum görüşümüz sorulmaktadır.
Söz konusu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’mn onaylanmasından sonra ,1/1000
ölçekli uygulama imar planları Belediye Meclisi’nce değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim
Kiremitli Mah. Belediye Cad. N o :l KORKUTELİ/ANTALS A07800
Tel: 0242 643 60 11-60 75 Faks: 0242 643 32 43
'
E-posta: korkutelibeledivesi@ ttmail.com Elektronik Ağ: www.korkuteli.bel.tr
Bilgi:
Dâhili: 115
ÇEVRE-; VE Ş E H İR C İL İK
B A K A N LIĞ I
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
SAYI : 66240919-622.02
KONU: Doğal Sit Alanı Kurumu Görüşü
EXPÖ
ANTALYA
2 1 Mart 2011
ULUCAK YENİLEBİLİR ENERJİ EMLAK ENERJİ TASARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
(Altındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvan 47/b kat 4:d )
ANTALYA
İLGİ :Bila tarihli dilekçeniz.
Antalya İli. Korkuteli İlçesi, Ulucak Köyü Ayeli mevkiinde tapunun 3101 ve 2194
parsellerini teşkil eden alanda “ Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi” amaçlı 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması planlandığı
belirtilip, İlgili Alanın Doğal Sit Alanı içerisinde kalıp kalmadığı hususunda
Müdürlüğümüzden bilgi istenilmiştir.
Söz konusu alan, 644 sayılı KHK gereği Müdürlüğîttoüzce incelenmiş olup, ilgi
ekinde sunulan harita ve koordinatlara göre ilgili alan 2^o3 fay\h kanuna gör£ ilan edilen
doğal sit sınırlan dışında bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
TC.
CFVRF: VE Ş E H İR C İL İK
B A K A N L IĞ I
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
EXPQ
ANTALYA
'■SAYI =66240919-622.02 L fİ S 'ty
KONU: Doğal Sit Alanı Kurumu Görüşü
21 Mart 2014
KORKUTELİ ENERJİ YENİLEBİLİR ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
(Altındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvarı 47/b kat 4:d )
ANTALYA
İLGİ :Bila tarihli dilekçeniz.
Antalya İli. Korkuteli İlçesi, Ulucak Köyü Ayeli mevkiinde tapunun 2189.2190 ve
2193 parsellerini teşkil eden alanda “ Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi” amaçlı
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması planlandığı
belirtilip, İlgili Alanın Doğal Sit Alanı içerisinde kalıp kalmadığı hususunda
Müdürlüğümüzden bilgi istenilmiştir.
Söz konusu alan, 644 sayılı KHK gereği Müdürlüğümüzce incelenmiş olup, ilgi
ekinde sunulan harita ve koordinatlara göre ilgili alan 2863 sayılı kanuna göre ilan edilen
doğal sit sınırları dışında bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 89404551-754-166719
: İmar İşleri
BtMJFcr-
19.03.2014
ULUCAK YENİLEBİLİR ENERJİ EMLAK ENERJİ TASARIM SAN. TİC. ŞTİ.
ALTINDAĞ MAH. 100. YIL BUL. 47/B KAT:4 D:4 ANTALYA
İlgi
: 12.03.2014 tarihli ve bila sayılı yazınız.
Antalya İli Korkuteli İlçesi Ulucak Köyü 3101 ve 2194 nolu parsellerde güneş enerji üretim
tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
yapılmak istendiği belirtilerek, Kurumumuz görüşü istenmektedir.
Söz konusu parsellerde güneş enerji üretim tesisi amaçlı imar planı yapılırken her türlü
taşkına karşı önlemin ilgili fırma/kuruluşun kendisinin alması kayıt ve şartıyla Nazım İmar
Planı ve Uygulama İmar Planı yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Osman ERTÜRK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı
EK/EKLER:
1-Parsel Yerleşimi
Adres : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cd. 07098 ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin : S. GÖNÜLK1RMAZ Mühendis Telçfon : 0242 331 16 16 Fax: 0242 331 16 14 e-posta :
[email protected] Elektronik Ağ: www.dsi.gov.tr
\
ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ
2189-2190-2193-2194-3101 PARSELLER
4 080 750
ı
NoMaNo
1
1
2
2
3
3
4
4
$
e
7
a
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IS
20
21
22
23
24 —
25
26
îr
28
29
30
v
510300.00
610755.11
S10800.00
510912.38
511500.00
610B19.47
511500.00
510913.70
510954.81
S10973J5
M0774.69
*510997.83
611083.41
611083.10
611061.31
»11073.85
511017.07
611072.41
610983.76
610961.91
511036.15
510919.71
510891.22
510890.09
510912.71
610893.69
510928.8»
810957.22
810970.44
510934.10
510888.72
610768.01
610746.23
810752.70
X
4089500.00
4090429.29
4091000.00
4090814.03
<091000.00
4090801.20
4069500.00
4090592.70
4090811.44
40(0824.87
40BS410.au
4090634.45
4000465.23
4080481.03
4090535.28
4090558.10
4080842.93
4090392.43
4090385.08
4000388.01
4090428.73
4090931.81
4090518.94
4090548.18
4090564.80
4090483.93
4000437.28
4090451.85
4090421.48
4090M6.B7
4090448.83
4090395.30'
4090358.18
4090342.14
Parseller 1/2500 ölçekli paftasından sayısallaştırılarak üretilmiştir.
İL h jîyir O t
KadotfföMStıM'fl
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 89404551-754-166723
: İmar İşleri
EKFO-
19.03.2014
KORKUTELİ ENERJİ YENİLEBİLİR ENERJİ SAN. TİC. ŞTİ. ALTINDAĞ MAH.
100. YIL BUL. 47/B KAT:4 D:4 ANTALYA
İlgi
: 12.03.2014 tarihli ve bila sayılı yazınız.
Antalya İli Korkuteli İlçesi Ulucak Köyü 2189, 2190 ve 2193 nolu parsellerde güneş
enerji üretim tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı yapılmak istendiği belirtilerek, Kurumumuz görüşü istenmektedir.
Söz konusu parsellerde güneş enerji üretim tesisi amaçlı imar planı yapılırken her türlü
taşkına karşı önlemin ilgili fırma/kuruluşun kendisinin alması kayıt ve şartıyla Nazım İmar
Planı ve Uygulama İmar Planı yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Osman ERTÜRK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı
EK/EKLER:
1-Parsel Yerleşimleri
Adres : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cd. 07098 ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin : S. GÖNÜLKIRMAZ Mühendis Telefon : 0242 331 16 16 Fax: 0242 331 16 14 e-posta :
[email protected] Elektronik Ağ: www.dsi.eov.tr
ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ ULUCAK KÖYÜ
2189-2190-2193-2194-3101 PARSELLER
090 750
ı
i. '
..1
ed>
NnklaNo
v
510500.00
5107M.11
510600.00
510D12.35
511500.00
810919.47
S11500.00
510933.70
510964.61
»10973.35
*40774.69
*510997,63
511063.41
511083.10
511061.31
S11072.65
811017.07
«11072.41
610982.76
sıogei.eı
511036.15
510919.71
510891.22
510890.09
510912.71
510893.69
510928.69
510957.22
510970.44
510934.10
5108*8.72
510758.01
610746.23
610752.70
1
1
2
2
3
3
4
A
5
t
7
a
9
10
11
12
13
14
1»
16
17
ıs
ıs
20
21
22
23
24 —
25
26
27
26
29
30
X
4088600.00
4090429.29
4091000.00
4090914.63
4091000.00
4090801.20
4089300.00
4080892.70
4090811.44
40E0824.87
4060410.3u
4090834.46
4090455.23
4090461.03
4090535.28
4090656.10
4090642.93
4090392.43
4090385.08
4090396.01
4090426.73
4090331.61
4090816.94
4090546.18
4090864.80
4090483.93
4000437.2B
4090451.85
4090421.45
4090408.87
4090448.83
4090391.30'
4090358.18
4090342.14
Parseller 1/2500 ölçekli paftasından sayısallaştırılarak üretilmiştir.
_2o.
Üîs : y ı r oc
tofartroMStıın#
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü
Sayı
: 27588883-265.99/612752
Konu
: Diğer
K
E X P 02016
AMTAl YA
01.04.2014
İlgili Dağıtım Yerlerine
İlgi
: korkuteli ve Ulucak yenilenebilir enerji dilekçeleri.
İlgi dilekçenizde belirtilen taşınmaza ait Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü'nün
28/03/2014 tarih ve 600061 sayılı yazısı ekindeki 28/03/2014 tarihli inceleme raporu ilişikte
sunulmuştur.
Bilginizi rica ederim.
Burhan ÇAVAŞ
Bölge Müdür Yardımcısı
Ek
:
28/03/2014 tarih ve 600061 sayılı yazı ile
inceleme tutanağı
Dağıtım:
-Korkuteli Enerji Yenilenelebilir Enerji San Ve
Tic.Lmt Ştine
-Ulucak Yenilenebilir Enerji Emlak Enerji
Tasarım San.Tic. Ltd.Şti.Ne
Bu evrakın 5070 Sayılı Kanun
gereğince E-lmza ile imzatandığı
tasdik olunur o.i... .iv. I/./2011/...
m
Ç
Haşan KwAS
Tekniker
Not: 5070 sayılı elektronik im /a kanunu gereği bu belge elektronik imza ile inızaUınıııışlır.
K n tir tp ç i P P
1\U£U4X>L ^
Muratpaşa/ANTALYA
Telefon No:0.242.3451448/171 BelgegeçerNofO.242.3451456
e-posta adresi:[email protected]
', Ayrıntılıbilgiiçin:
M . ÜNAL
Orm.Muh.
TUTANAK
Orman Bölge Müdürlüğümüzün EBYS deki 14/03/2014 gün ve 485519 sayılı emirlerinde
Korkuteli İlçesi Ulucak köyünde yer alan 2190,2193,2189,2194,3101 parsellerdeki taşınmazın;
5 Korkuteli ilçesi Ulucak köyü orman kadastro çalışma sımrlan içerisindeki orman durumu ile ilgili
olarak orman kadastro haritalan, tapu kadastro paftası üzerinde ve arazide yapılan inceleme sonucu
yazımızda sunulduğu üzere;
Korkuteli İlçesi Ulucak köyündeki ilgili taşınmazın incelenmesinde;
a) 6831 sayılı yasanın 1. Maddesine göre orman sayılan yerlerden olmadığı,
b) Aym yasa ile 2.veya 2/B maddesi ile hazine adına orman sınırlan dışına çıkartılan
yerlerden olmadığı,
c) Genel Müdürlüğümüz tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerden olmadığı,
d) 6831 sayılı yasa kapsamında izin işlemlerine konu yerlerden olmadığı
e) Taşınmazlarda güneş enerjisi tesisleri için imar planı yapılmasında sakınca olmadığı
tespit edilmiştir.
îş bu tutanak evrak ve arazi incelemesi sonucu tarafımızdan tanzim ve imza olundu.28/03/2014
ÖZEL İŞARETLER
Orman sayılan saha
Orman sayılmayan saha.
il
Söz konusu taşınmaz.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü
Sayı
: 27588883-265.99/612752
Konu
: Diğer
EX P02016
ANTALYA
01.04.2014
îlgili Dağıtım Yerlerine
İlgi
: korkuteli ve Ulucak yenilenebilir enerji dilekçeleri,
İlgi dilekçenizde belirtilen taşınmaza ait Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü'nün
28/03/2014 tarih ve 600061 sayılı yazısı ekindeki 28/03/2014 tarihli inceleme raporu ilişikte
sunulmuştur.
Bilginizi rica ederim.
Burhan ÇAV AŞ
Bölge Müdür Yardımcısı
Ek
28/03/2014 tarih ve 600061 sayılı yazı ile
inceleme tutanağı
Dağıtım:
-Korkuteli Enerji Yenilenelebilir Enerji San Ve
Tic.Lmt Ştine
-Ulucak Yenilenebilir Enerji Emlak Enerji
Tasarım San.Tic. Ltd.Şti.Ne
Bu evrakın 5070 Sâyıh Kanufi
gereğince E-lmza ile imzalandığı
tasdik olunur. < 9 0 1 . 4 / . .
Tekniker
Noi: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik im/.a ılo ım/.;ılannıı^lır.
Muratpaşa/ANTALYA
Telefon No:0.242.3451448/171 Belgegeçer fao:0.242.3451456
e-posta adresi:[email protected]
Ayrıntılı bilgi için:
M.ÜNAL
Orm.Muh.
TUTANAK
,
Orman Bölge Müdürlüğümüzün EBYS deki 14/03/2014 gün ve 485519 sayılı emirlerinde
Korkuteli İlçesi Ulucak köyünde yer alan 2190,2193,2189,2194,3101 parsellerdeki taşınmazın;
1 Korkuteli ilçesi Ulucak köyü orman kadastro çalışma sınırlan içerisindeki orman durumu ile ilgili
olarak orman kadastro haritaları, tapu kadastro paftası üzerinde ve arazide yapılan inceleme sonucu
yazımızda sunulduğu üzere;
Korkuteli İlçesi Ulucak köyündeki ilgili taşınmazın incelenmesinde;
a) 6831 sayılı yasanın 1. Maddesine göre orman sayılan yerlerden olmadığı,
b) Aynı yasa ile 2.veya 2/B maddesi ile hazine adına orman sınırlan dışına çıkartılan
yerlerden olmadığı,
c) Genel Müdürlüğümüz tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerden olmadığı,
d) 6831 sayılı yasa kapsamında izin işlemlerine konu yerlerden olmadığı
e) Taşınmazlarda güneş eneıjisi tesisleri için imar planı yapılmasında sakınca olmadığı
tespit edilmiştir.
İş bu tutanak evrak ve arazi incelemesi sonucu tarafımızdan tanzim ve imza olundu.28/03/2014
ÖZEL İŞARETLER
Orman sayılan saha
Orman sayılmayan saha.
///
Söz konusu taşınmaz.
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı : 10097279-754/52152
Konu : Korkuteli Ulucak Köyü Elektrik
Üretim Tesisi
25.03.2014
ULUCAK YENİLENEBİLİR ENERJİ EMLAK ENERJİ TASARIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Altındağ Mah. 100.Yıl Bulvan 47/b Kat:4 D:4
ANTALYA
İlgi:
12/03/2014 tarihli dilekçeniz.
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Köyü sınırlan içerisinde bulunan 2194 ve 3101
nolu parsellerde yapılmak istenilen güneş enerjisi amaçlı imar plan çalışması ilgi yazı eki
dokümanlarından incelenmiştir.
2194
nolu parsel mevcut ve tasarlanan yol güzergâhımız dışındadır. İmar çalışması
yapılacak olan 3101 nolu parsel; Bölgemiz yol ağına dâhil mevcut Korkuteli-Elmalı yolumuza
cephelidir. Ayrıca 3101 nolu parsel 2x2 bölünmüş yol projesi güzergahında, kavşak alanında
ve Ulucak Köyü tali yol bağlantısı üzerinde kalmaktadır. 3101 nolu parsel üzerine yapılmak
İstenilen tesise, kavşak bölgesinde kalmasından dolayı Korkuteli-Elmalı bölünmüş devlet
yolundan giriş-çıkış verilmesi kesinlikle uygun değildir. Ancak tesis giriş-çıkışmm minimum
50 metre sonra (Ulucak Köy yolu istikametinden) sağlanması gerekmektedir.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. Maddesi ve bu maddeye bağlı olarak
çıkartılan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkmdaki Yönetmelik”
şartlarının sağlanması, arsanın her iki tarafında en az 200 metre mesafede Kavşak teşkil
edecek Karayolunun (imar yolunun) olmaması, Ticari Tesisler için 25 metre yapı yaklaşma
mesafesi şartının sağlanması, yeni kamulaştırmaya göre Yola Terkinlerinin yapılması koşulu
ile imar Planı yapılmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır. Ancak,
planlama aşamasından önce 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalardan iki takımın Bölge
Müdürlüğümüze gönderilmesi durumunda mevcut ve tasarlanan yol güzergâhlarımız
kamulaştırma genişliği ile birlikte işlenip, onaylanarak gönderilecektir. Söz konusu tesisin
yapılmasına karar verilmesi durumunda inşaat halindeki karayolunun trafiğe açılması halinde
tesis sahibi tarafından Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilerek Geçiş Yolu Ön. İzin Belgesi
alınması zorunludur. Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan tesise inşaat izni verilemez.
İmar planı yapılmış olması Geçiş Yolu İzin Belgesi açısından müktesep hak teşkil
etmez.
Bilgilerini rica ederim.
Bu c\ rakın 5070 sayılı Kanun geroğincc F.-İM7.A
ile inı/alandığı tasdik olunur.
* ' Soyadı
”
' a
Adı
Osman YASAR
U m anı
Posta Mutemedi
V
Yalçın KAVAK
Bölge Müdürü a;
Bölge Müdür Yrd.
"Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır."
http://www.kgm.gov.tr adresinden,"voqshl83140F" PYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.___________
Fabrikalar Mah. Gazi Bulvan 07108 ANTALYA
Bilgi İçin: Emre TERCAN
Etüt Ekip Mühendisi
Telefon No
.0242 334 7700
Faks: 0242 345 3699
Telefon : 1805
İnternet Adresi :www.kgm.gov.tr
e-posta : [email protected]
u .
OckkUUn
B»4»rW»(wîtturife
tj kurutte^udur
(
1/2
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı : 10097279-754/52153
Konu : Korkuteli Ulucak Köyü Elektrik
Üretim Tesisi
25.03.2014
KORKUTELİ ENERJİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Altındağ Mah. lOO.yıl Bulvan
47/b K:4 D:4 ANTALYA
İlgi:
12/03/2014 tarihli dilekçeniz.
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Köyü sınırlan içerisinde bulunan 2189,2190 ve
2193 nolu parsellerde yapılmak istenilen güneş eneıjisi amaçlı imar plan çalışması ilgi yazı
eki dokümanlarından incelenmiştir.
2189 ve 2193 nolu parseller mevcut ve tasarlanan yol güzergâhımız dışındadır. İmar
çalışması yapılacak olan 2190 nolu parsel; Bölgemiz yol ağına dâhil mevcut Korkuteli-Elmalı
yolumuza cephelidir. Aynca 2190 nolu parsel 2x2 bölünmüş yeni yol projesi güzergahında,
kavşak alanmda ve Ulucak Köyü tali yol bağlantısı üzerinde kalmaktadır. 2190 nolu parsel
üzerine yapılmak istenilen tesise, kavşak bölgesinde kalmasından dolayı Korkuteli-Elmalı
bölünmüş devlet yolundan giriş-çıkış verilmesi kesinlikle uygun değildir. Ancak tesis girişçıkışmın minimum 50 metre sonra (Ulucak Köy yolu istikametinden) sağlanması
gerekmektedir.
2918 Sayılı Karayollan Trafik Kanununun 17. Maddesi ve bu maddeye bağlı olarak
çıkartılan “Karayollan Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkmdaki Yönetmelik”
şartlannm sağlanması, arsanın her iki tarafında en az 200 metre mesafede Kavşak teşkil
edccek Karayolunun (imar yolunun) olmaması, Ticari Tesisler için 25 metre yapı yaklaşma
mesafesi şartının sağlanması, yeni kamulaştırmaya göre Yola Terkinlerinin yapılması koşulu
ile İmar Planı yapılmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır. Ancak,
planlama aşamasından önce 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalardan iki takımın Bölge
Müdürlüğümüze gönderilmesi durumunda mevcut ve tasarlanan yol güzergâhlanmız
kamulaştırma genişliği ile birlikte işlenip, onaylanarak gönderilecektir. Söz konusu tesisin
yapılmasına karar verilmesi durumunda inşaat halindeki karayolunun trafiğe açılması halinde
tesis sahibi tarafından Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilerek Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi
alınması zorunludur. Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan tesise inşaat izni verilemez.
İmar planı yapılmış olması Geçiş Yolu İzin Belgesi açısından müktesep hak teşkil
etmez.
Bilgilerini rica ederim.
Bıı evrakın 5070 sayılı Kanıın gereğince E -İM Z A
le in ı/a la n tlıiı lasdik olunur. *) .j^. /çj.T[. / 20
.................
-k
Osman YAŞAR
Posta Mutemedi
Yalçın KAVAK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd.
"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
http://www.kgm.gov.tr adresinden,"qhhntlQ313A3" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.______________
Fabrikalar Mah. Gazi Bulvan 07108 ANTALYA
Bilgi İçin: Emre TERCAN
Etüt Ekip Mühendisi
Telefon No
:0242 334 7700
Faks: 0242 345 3699
Telefon : 1805
İnternet Adresi :www.kgm.gov.tr
* .
e-posta : [email protected]
ıt.
,
ÛMtttÛ*tt
fcjruiı cjurtur
Û
K
EXP02016
AN TA LYA
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Antalya Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
SAYI : 79545921/07.08.35
KONU: Kurum Görüşü.
ANTALYA
Sayın: İlyas AKÇAPINAR
2 0 .0 3 .2 0 1 4 *
Altındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvarı
47/b Kat:4
ANTALYA
1123
ÎLGİ: Tarihsiz Başvurularınız.
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Köyü, Ayeli Mevkiinde mülkiyeti Ramazan
AYDEMİR’e ait tapunun 2189, 2190, 2193, 3101 ve 2194 nolu parselleri teşkil eden alanda “Güneş
Enerjisinden Elektrik Üretimi Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planının yapılacağı bu sebeple kurum görüşümüzün talep edildiği ilgi başvurularınız
ve ekleri incelenmiştir.
Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde ve arşiv kayıtlarında yapılan inceleme sonucu
hazırlanan raporda; ilgi başvurular eki haritalarda gösterilen parseller yüzeyinde 2863 sayılı yasanın
Kültür Varlıkları ile ilgili kısmı kapsamına giren kültür varlığına rastlanılmadığı ve bu alanlarda ilan
edilmiş arkeolojik, kentsel, tarihi sit alanının bulunmadığının tespit edildiği belirtildiğinden,
mevzuatımızca anılan parsellerde imar planı yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
Ancak; Ülkemizde korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının envanterlenmesine esas
tespit-tescil çalışmalarının tamamlanmaması ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun
3. Maddesi’nin tanımlar bölümünde “Kültür Varlıkları” mn; Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait
bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal
yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su
altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar olarak tanımlanması nedeniyle söz konusu alanda
yapılacak olan uygulamalar sırasında 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir kültür varlığına
rastlanması durumunda çalışmaların ivedilikle durdurularak Müdürlüğümüze ve Elmalı Müzesi
Müdürlüğüne haber verilmesi gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Bölge Kurulu Müdürü.
Adres:Kılıçaslan Mahallesi Zafer Sokak No.6 Kaleıçi/ANTALYA
Tel :0 (242) 247 87 61 - 243 21 60
Faks : 0 (242) 248'35 33
e-posta: antalyakurui@ kulturturizm.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: A.TURHAN
Elektronik Ağ:www.kulturturizm.gov.tr
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - ANTALYA İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA YATIRIMLAR BÜROSÜ
31.03.2014 16:00 - 2014.1303959.12 769
T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
u
Sayı
Konu
00002802059
: 79190145/769
: Kurum Görüşü
KORKUTELİ ENERJİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İlgi: 13.03.2014 tarihli ve 6407 sayılı yazı.
İlgi sayılı yazınız ile Antalya İli Korkuteli İlçesi Ulucak Köyü Ayeli Mevkiinde
tapunun 2189, 2190 ve 2193 parsellerine teşkil eden alanlarda "Güneş Enerjisinden Elektrik
Üretim Tesisi" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İmar planı
yapılacağından kurum görüşü istenmektedir.
Söz konusu yerlerle ilgili Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğünün görüş yazısı ve
raporu ektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
Dr. Ünal HÜLÜR
İl Sağlık Müdürü
EKLER:
- Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Kurum Görüşü ve eki (2 Sayfa)
Tl Sağlık Müdürlüğü Yatırımlar Bürosu
A JşL tılı bilgi için: 228 48 48-1141
Bu belge 5070 sayılı elektronik inıza kanuna göre güvenli elektronik imz&ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 7fb2894d-8775-41fD-a9e3-4dbbf3d0dcbb kodu ile erişebilirsiniz.
I!
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
ri
EXPO?Ol5
ANTALYA HALK SAGLlGl MUDURLUGU
Sayı
Konıı
: 10663 847/45-"2 ^
: Kurum görüşü
-»AN TA LYA HSM Çevre Sağlığı Şube MUd
< -IL S A Ğ L IK MÜDÜRLÜĞÜ /ANTALYA
Ta rih ;
İl SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA 3I"5öİ420
28.03.2014
Sayı:
006343
G id e n
. İlgi
:26.03.20l4 tarih ve 13039594/769 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda İlimiz Korkuteli İlçesi Ulucak Köyü Ayeli Mevkiindeki 2189,2190 ve
2193 parseller üzerinde Korkuteli Enerji Yenilenebilir Enerji San.Tic.Ltd.Şti. Tarafından
“Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi “ amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/
1000 ölçekli imar planı yapılacağından konu hakkında kurum görüşümüz istenmektedir.
Söz konusu alanda Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı
Şube Müdürlüğü ek:bince
mahallinde yapılan incelemeler sonucu tanzim edilen 28.03.2014 tarih ve 37 nolu rapor
yazımız ekinde gönderilmiştir.
Raporda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla söz konusu parseller üzerinde “Güneş
Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi “ amaçlı İmar planı çalışması yapılmasında çevre sağlığı r
ve sıhhi açıdan herhangi bir sakınca görülmemektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
EK: 1 Rapor
İL E T İŞ İM :
ADRES: Halk Sağlığı Müdürlüğü
' •
Çevre Sağlığı Birimi
Soğuksu Mah Defterdarlık Bul No 4
Dr.
Halk Sağlı
KSEL
V.
TEL
: 0 242 2379600
FAX
: 0 242 2370433
WEB . vvww.aniaiv3halksalizi.iiov.tf t-posıa [email protected]
Detaylı bilgi
M.BULUT Dahili Tel: 2046
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
T C SAĞLIK BAKANLIĞI - ANTALYA İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA YATIRIMLAR BÜROSU
31.03.2014 16:00 - 2014.1303959 11 ■'769
IIIKIIIIIİİSIIIIIIIIIII
00002802124
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 79190145/769
: Kurum Görüşü
ULUCAK YENİLENEBİLİR ENERJİ EMLAK ENERJİ TASARIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İlgi: 13.03.2014 tarihli ve 6408 sayılı yazı
İlgi sayılı yazınız ile Antalya İli Korkuteli İlçesi Ulucak Köyü Ayeli Mevkiinde
tapunun 3101 ve 2194 parsellerine teşkil eden alanlarda "Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim
Tesisi" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İmar planı yapılacağından
kurum görüşü istenmektedir.
Söz konusu yerlerle ilgili Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğünün görüş yazısı ve
raporu ektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
Dr. Ünal HÜLÜR
İl Sağlık Müdürü
EKLER:
1- Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Kurum Görüşü ve eki (2 Sayfa)
İl S ağlık M ü d ü rlü ğ ü Y a tırım la r Bürosu
A l t ı l ı b ilg i iç in : 228 48 48-1141
Bu belge 5070 sayılı e.ektrorıik imza kanuna göre güvenli elektronik imza^ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 69ffbd4e-98a3-4ad9-8116-fda95ab209f9 kodu ile erişebilirsiniz.
* »AfTVT %
İ
i
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
£XP0201B
ANTALYA HALK 5 AGUGI ftflUDURLUGU_
Savı
Konu
-»A N TA LY A HSM Çevre Safllığı Şube Müd. .. _
< -H S A f t t IK MÜDÜRLÜĞÜ /ANTALYA
_ _
10663847/ 45
; Kurum görüşü
Tarih:
28.03.2014
001420
063446
Say»:
006344
İî SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA
İlgi
:26.03.2014 tarih ve 13039595/769 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda İlimiz Korkuteli İlçesi Ulucak Köyü Ayeli Mevkiindeki 3101 ve 2194
parseller üzerinde Ulucak Yenilenebilir Eneıji Emlak Enerji Tasarım San.Tic.Ltd.Şti.
Tarafından “Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim T esisiam açlı 1/5.000 ölçekli Nazım imar
planı ve 1/ 1000 ölçekli imar planı yapılacağından konu hakkında kurum görüşümüz
istenmekledir.
Söz konusu alanda Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı
Şube Müdürlüğü ekibince
mahallinde yapılan incelemeler sonucu tanzim edilen 28.03.2014 tarih ve 38 nolu rapor
yazımız ekinde gönderilmiştir.
Raporda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla söz konusu parseller üzerinde “Güneş
Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi “ amaçlı İmar planı çalışması yapılmasında çevre sağlığı
ve sıhhi açıdan herhangi bir sakınca görülmemektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
EK: 1 Rapor
İLETİŞİM:
TEL
: 0 242 2379600
ADRES Halk Sağlığı Müdürlüğü
' FAX
: 0 242 2370433
Çevre Sağlığı Birim!
WEB . wvvv.aflUilvahalksaligı.ı;ov.tT e-posta: [email protected]
Soğuksu Mah. Defterdarlık Bul No:4 Detaylı bilgi:
M.BULUT Dahil» Tel: 2046
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
G id e n
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Sayı : 42438586 - 622.02 / 592
Konu : Kurum Görüşü.
18/03/2014
KORKUTELİ ENERJİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.YE
KARŞIYAKA MAH. 1249 SOKAK NO:23/3 KORKUTELİ/ANTALYA
İlgi:
13/03/2014 tarihli ve 1726 sayılı müracaatınız.
İlgide kayıtlı
yazınızda,
İlimiz, Korkuteli İlçesi, Ulucak
Köyü Ayeli
Mevkiinde tapunun 2189, 2190 ve 2193 parsellerini teşkil eden alanda "Güneş Enerjisinden
Elektrik Üretim Tesisi" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı yapılmasıyla ilgili Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.
Bahse konu yer için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşleri saklı kalmak
kaydı ile Güneş Eneıj isinden Elektrik Üretim Tesisi amaçlı imar planı yapılmasında
Müdürlüğümüzce salonca bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Rıdvan KÖSESOY
İl Müdürü
"Bu beige, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."__________________________________________________________________
Yeşilova Mah. Aspendos Bulvan No:200 ANTALYA
Bilgi İçin İrtibat: Meltem SALMAN-V.H.K.Î
Telefon: 02422434777
Faks
: 02422434779
e-posta : [email protected]
Elektronik-Ağ.: www.sanayi.gov.tr
Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünden, îpqrunı'5234CF" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.
1/1
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Sayı : 42438586 - 622.02 / 591
Konu : Kurum Görüşü.
18/03/2014
ULUCAK YENİLENEBİLİR ENERJİ EMLAK ENERJİ TARIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
YEŞİLKÖY MAH. BAŞAK SOKAK NO:85 MURATPAŞA/ANTALYA
İlgi:
13/03/2014 tarihli ve 1727 sayılı müracaatınız.
İlgide kayıtlı yazınızda, İlimiz, Korkuteli İlçesi, Ulucak
Köyü Ayeli
Mevkiinde tapunun 3101 ve 2194 parsellerini teşkil eden alanda "Güneş Eneıjisinden
Elektrik Üretim Tesisi" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı yapılmasıyla ilgili Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.
Bahse konu yer için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşleri saklı kalmak
kaydı ile Güneş Eneıjisinden Elektrik Üretim Tesisi amaçlı imar planı yapılmasında
Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Rıdvan KÖSESOY
İl Müdürü
"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
______ _________________________________________________
Yeşilova Mah. Aspendos Bulvan No;200 ANTALYA
Bilgi İçin İrtibat: Meltem SALMAN-V.H.K.Î
Telefon: 02422434777
Faks
: 02422434779
e-posta : [email protected]
Elektronik Ağ-: www.sanayi.gov.tr
Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünden, |tnxzion52343C" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.
1/1
ı«m ların ve dayısı: U5/U8/2014-46411
ENERJİ PİYASASI
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı
DÜZENLEME KURUMU
.... i
/ no
Sayı : 55620882-752.99Konu : İmar planı teklifi.
....... ANTALYA VALİLİĞİNE
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğ
İlg i:
\
27/06/2014 tarihli ve 1860 sayılı yazı.
İlgi yazınızda belirtilen lisanssız güneş enerjisinden elektrik üretim-santralı başvurulan
sürecinde, imar planı tekliflerini ve taslaklarını yapacak kamu kurum ve îdıruluşlannın kendi
mevzuatlarına göre konunun değerlendirilerek uygulama imar planlarının yapılmasında,
Kurumumuz iş ve işlemleri açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
i
■;;;:;TEsat AKYILDIZ
Daire Başkanı
^
__________ ________________________________________________________ ı
Doğrulamak İçin:http://www8.epdLorg.tr/Dogrula/LC3057L
İşçi B loklan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA
f
.
e n J jr® '^ www-ePd}{-org |T .
Pin : 20581
Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Murat TUTAR
Tel: (0312)2014114
E-Posta: [email protected]
Fax:(0312)2014100
jge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Tarih ve Sayısı: 27 08/2014-51062
r.c.
m w m W ASA$&
E N ERJİ PİYASASI DÜZENLEM E K I R t MİÎ
Llektrik Pi> asası Dairesi Başkanlığı
Savı : 22131205-010.03Konu : Korkuteli GES İmar Planı
/
J2 0
ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL M ÜDÜRLÜSÜ
(Meltem Mah. Dumlupınar Bulvar» No: 135 07030 Muratpaşa/Antalya)
İ lg i:
23/06/2014 tarihli ve 11019 sayılı yazı.
İlgide kavıtlı yazınızda özelle; güneş enerjine dayalı olarak kurulacak üretim
tesisinin kurulacağı sahava ilişkin yapılacak İmar planı işine ilişkin Kurumumuz görüşü talep
edilmiştir.
Söz konusu talebe ilişkin olarak; bahse konu imar planı işinin Kurumumuz yetki \ e
sorumluluğunda olmaması nedeniyle. Kurumumuzun konuya ilişkin olarak her hangi hır
olumsuz görüşü bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Uğur CİM îİ
Başkan a.
Daire Başkanı
.
W.R!l VE |„ /
TABİİKAYNAKLAR
T.C.
EN ERJİ VE TABÎİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Yenilenebilir Enerji Genel M üdürlüğü
Sayı : 35231609-255.01.02/ /J3 f
Konu : GES İmar Planlan Hakkında
04
ANTALYA VALİLİĞİNE
(Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü)
İlgi:
a) 18.06.2014 tarih ve 30219522-305.99-15/11018 sayılı yazınız,
b) 18.06.2014 tarih ve 30219522-305.99-15/11019 sayılı yazınız,
c) 27.06.2014 tarih ve 30219522-305.99-15/11860 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazılarınız ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin
yönetmelik kapsamında Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde kalan kurulması
planlanan güneş enerjisi santrali(GES) projelerine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve
Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin kurum görüşlerinin toplanması kapsamında, Genel
Müdürlüğümüzden görüş talep edilmektedir.
02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine
ilişkin yönetmelik kapsamında İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından bağlantı başvurusu uygun
bulunan rüzgar/güneş enerjisine dayalı başvurulara ilişkin Genel Müdürlüğümüz tarafından
teknik değerlendirme yapılmaktadır. Teknik Değerlendirme Raporu olumlu olanlara İlgili
Şebeke işletmecisi tarafından üretim Lesİsiiiin inşaatına başlanabilmesi için îigiii Teknik
Mevzuat çerçevesinde alınması gereken izinleri alması için Bağlantı Anlaşmasına Çağrı
Mektubu gönderilir.
Kurumunuz tarafından imar görüşleri için Genel Müdürlüğümüzden istenen GES
projelerine ait uygun görüşlerin, başvuru sahiplerinin Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu
almaya hak kazanmasından önce verilmesi sebebi ile imar planları aşamasında kurumumuzdan
ilave bir görüş istenmesine gerek olmadığı mütalaa edilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Bakan a.
Genel M üdür
Eskişehir Yolu 7. km 06520 ANKARA
Telefon: (312) 295 50 00 F aks:(312)295 50 05
'
İrtibat: M .ERK EÇ- ETK Uzman Yrd.
Tel: (312) 295 51 36
T.C.
EN ERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
^08 /Di/
'
Sayı : 91510499.101.27.05
Konu : Ulucak GES Projesi
U *
^
9 §2
/J2 ''» M İ - f l
ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Meltem Mah. Dumlupmar Bulvan No:135 07030 Muratpaşa/ANTALYA
İlgi: 18/06/2014 tarih ve 11019 sayılı yazınız.
\)
İlgi'de kayıtlı yazınızda, Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Ulucak mahallesi, Ayeli mevkii
3194, 3101, 2189, 2190 ve 2193 nolu parsellerde yapılması planlanan Güneş Eneıji Santrali
projesine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar plam teklifine ilişkin bazı kurum
görüşlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere Müdürlüğünüze gönderilmesi gerektiği
belirtilerek, yazı ekinde yeri belirtilen Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Ulucak mahallesi, Ayeli
mevkiinde yapılması planlanan Güneş Eneıji santrali projesine ait nazım ve uygulama imar planı
teklifine ilişkin Kurum görüşümüzün 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesinin (e) bendinde
belirtilen hükümler dikkate alınarak bildirilmesi talep edilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında yapılan incelemede, söz konusu proje alanının
18/07/2014 tarihi itibanyla 2 adet II. grup arama ilıalelik saha ile çakıştığı tespit edilmiştir.
Ulucak GES Projesinin sağlayacağı kamu yararları düşünülerek, proje alanında Genel
Müdürlüğümüzce verilen bir ruhsat ve yürüyen hak olmadığından ekte belirtilen koordinatlar
dahilindeki 6,36 hektarlık alanda Ulucak GES Projesinin gerçekleştirilmesinde Genel
Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.
Bu nedenle, Ulucak GES Projesi yapılacak alan Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında
madenciliğe kapalı alan haline getirilmeyerek, ekte belirtilen koordinatlar dahilindeki alan
E R :3320340 sayılı erişim numarasıyla Ulucak GES Projesi bilgi amaçlı özel izin alanı olarak Genel
Müdürlüğümüz bilgi işlem kayıtlarına işlenmiştir. Bu alanlara yapılacak olan maden ruhsat
müracaatlanna 3213 sayılı Maden Kanununun 7. maddesi 3. fıkrası gereği ilgili Kurumlardan izin
alınması için 1 (bir) yıl süre verilecek ve ilgili Kurumlardan gerekli izinlerin alınmasına müteakip
ruhsat düzenlenecektir.
Aynca söz konusu proje alanının lisansının verilmesi ( koordinatlann kesinleşmesi)
halinde Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerektiği konusunda talep sahibine bilgi verilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Genel M üdür V.
EK: Pafta ve Koordinat Listesi
M evlana Bulvan No:76 06100 - Beştepe / ANKARA A ynnülı bilgi için: Müh. Y.YENİ
T e l: (0312) 212 80 00 /1283 Fax : (0312) 213 84 51
GES İMAR PLANI
P O LİG O N 1
Pafta o24a1
No
P O LİG O N 2
Pafta o24a1
Y :X
1 243734:4092856
2 243749:4092839
3 243755:4092826
4 243769:4092817
5 243786:4092832
6 243786:4092821
7 243787:4092806
8 243793:4092763
9 243796:4092722
10 243799:4092667
11 243799:4092644
12 243799:4092632
13 243794:4092604
14 243760:4092601
15 243660:4092584
16 243577:4092588
17 243587:4092625
18 243606:4092639
19 243587:4092658
20 243567:4092678
21 243688:4092801
No
Y :X
1 243794:4092838
2 243810:4092848
3 243835:4092858
4 243854:4092866
5 243908:4092775
6 243895:4092755
7 243924:4092680
8 243895:4092675
9 243902:4092613
10 243834:4092609
11 243825:4092635
12 243820:4092653
13 243817:4092669
14 243806:4092723
15 243801:4092759
16 243796:4092799
17 243794:4092817
18 243794:4092825
T.C.
ENERJİ VE TABİ! KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 91510499.101.27.05
Konu : Ulucak GES Projesi
56982
ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
Meltem Mah. Dumlupmar Bulvarı No: 135 07030 Muratpaşa/ANTAL YA
İlgi: 18/06/2014 tarih ve 11019 sayılı yazınız.
İlgi'de kayıtlı yazınızda, Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Ulucak mahallesi, Ayelı mevkii
3194, 3101, 2189, 2190 ve 2193 nolu parsellerde yapılması planlanan Güneş Eneıji Santrali
projesine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı teklifine ilişkin bazı kurum
görüşlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere Müdürlüğünüze gönderilmesi gerektiği
belirtilerek, yazı ekinde yeri belirtilen Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Ulucak mahallesi, Ayeli
mevkiinde yapılması planlanan Güneş Eneıji santrali projesine ait nazım ve uygulama imar planı
teklifine ilişkin Kurum görüşümüzün 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesinin (e) bendinde
belirtilen hükümler dikkate alınarak bildirilmesi talep edilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında yapılan incelemede, söz konusu proje alanının
18/07/2014 tarihi itibarıyla 2 adet II. grup arama ihalelik saha ile çakıştığı tespit edilmiştir.
Ulucak GES Projesinin sağlayacağı kamu yararlan düşünülerek, proje alanında Genel
Müdürlüğümüzce verilen bir ruhsat ve yürüyen hak olmadığından ekte belirtilen koordinatlar
dahilindeki 6,36 hektarlık alanda Ulucak GES Projesinin gerçekleştirilmesinde Genel
Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.
Bu nedenle, Ulucak GES Projesi yapılacak alan Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında
madenciliğe kapalı alan haline getirilmeyerek, ekte belirtilen koordinatlar dahilindeki alan
ER:332Q340 sayılı erişim numarasıyla Ulucak GES Projesi bilgi amaçlı özel izin alanı olarak Genel
Müdürlüğümüz bilgi işlem kayıtlarına işlenmiştir. Bu alanlara yapılacak olan maden ruhsat
müracaatlarına 3213 sayılı Maden Kanununun 7. maddesi 3. fıkrası gereği ilgili Kuramlardan izin
alınması için 1 (bir) yıl süre verilecek ve ilgili Kuramlardan gerekli izinlerin alınmasına müteakip
ruhsat düzenlenecektir.
.
Ayrıca söz konusu proje alanının lisansının verilmesi ( koordinatların kesinleşmesi)
halinde Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerektiği konusunda talep sahibine bilgi verilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
S a ıi f ^ F f f L ^ O G L U
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK: Pafta ve Koordinat Listesi
2014 Müh.
: Y.YENİ ^
?.*?/. .e?2014 Koord.
: M. H. DURCEYLAN ^
o3r.£&/2014 Dai. Başk. ~7. : D,TOK t
Mevlana Bulvan No:76 06100 - Beştepe f ANJKARA Ayrıntılı bilgi için: Müh. Y.YENÎ
Tel: (0312) 212 80 00 /1283 Fax : (0312) 213 84 51
T.C,
AKDEMİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
(Müşteriler Direktörlüğü)
Sayı: 79688731/420.03/ f%(, 1
Konu: Görüş talebi
! 7 Mart
ULUCAK YENİLENEBİLİR ENERJİ EMLAK
ENERJİ TASARIM SAN .TİC.LTD.ŞTİ
Altındağ MAH. 100 Yıl Bul47/b kat:4d:4
ANTALYA
İLGİ: 13.03.2014 Tarih ve 4753 sayılı dilekçe
İlgi dilekçenizde Antalya Korkuteli İlçesi Ulucak Köyü Ayeli Mevkiinde tapunun 3101 ve
2194 parsellerini teşkil eden alanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına AİT
b.l5.0.YEG.0.00.00.00.00.045.01.714 Sayılı Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
uygulanmasına dair. Tebliğine uygun olarak : Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi amaçlı
1/5000 ölçekli uygulama imar planı yapılacağından kurum görüşü bildirilmesi talep etmektesiniz.
Ulucak Yenilenebilir Enerji Emlak Enerji Tasarım San. Tic. Ltd .Şti’nin Antalya İli Korkuteli
İlçesi Ulucak Köyü Ayeli Mevkiinde kurulması düşünülen 28.10.2013 tarih 12848 sayılı 1 MW. GES
başvurusu değerlendirilerek 22.11.2013 tarihinde kabul edilmiştir.
Gereğini rica ederiz.
M z a DİLSİZ
iriler Direktörlüğü
14.03.2014: Elk. Tek.Mesut BAHŞİ
A KDENİZ
T.C.
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
(Müşteriler Direktörlüğü)
lS T '
'
*
«
*
3560
KORKUTELİ ENERJİ YENİLENEBİLİR
ENERJİ SAN .TİC.LTD.ŞTİ
Altındağ MAH. 100 Yıl Bul47/b kat:4d:4
ANTALYA
İLGİ: 13.03.2014 Tarih ve 4752 sayılı dilekçe
İlgi dilekçenizde Antalya Korkuteli İlçesi Ulucak Köyü Ayeli Mevkiinde tapunun 3101 ve
2194 parsellerini teşkil eden alanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına AİT
b.l5.0.YEG.0.00.00.00.00.045.01.714 Sayılı Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
uygulanmasına dair. Tebliğine uygun olarak : Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi amaçlı
1/5000 ölçekli uygulama imar planı yapılacağından kurum görüşü bildirilmesi talep etmektesiniz.
Korkuteli Enerji Yenilenebilir Enerji San. Tic. Ltd .Şti’nin Antalya İli Korkuteli İlçesi Ulucak
Köyü Ayeli Mevkiinde kurulması düşünülen 28.10.2013 tarih 12849 sayılı 1 MW. GES başvurusu
değerlendirilerek 22.11.2013 tarihinde kabul edilmiştir.
Gereğini rica ederiz.
a DİLSİZ
riler Direktörlüğü
Göksu M a h . A sp endo s B u lva n D em okrasi Kavş. 07260 A N T A L Y A K u ru m la r V.D. ; 0 2 1 0 4 7 0 5 4 4 Ayrıntılı Bilgi için irtib a t: ...............................
Telefon : (0 2 4 2 } 3 3 9 55 55 Fax : (0 2 4 2 ) 339 22 22
e-posta : antalya-1 @ ted as.gov.tr
Elektronik ağ : http://antalya.tedas.gûv,tr
T.C.
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA
(Tesis ve Kontrol Müdürlüğü)
Konu
: Korkuteli İlçesi, Ulucak
Mah. GES İmar Planı
Kurum Görüşü
ANTALYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlgi : TEİAŞ Genel Müdürlüğü Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının
26/06/2014 tarihli ve 2162 sayılı yazısı.
İlgi yazıda; Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi, Ayeli Mevkii sınırları
içerisinde yer alan 2189, 2190, 2193,2194 ve 3101 numaralı parsel üzerinde “Güneş Enerji
Santrali” yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plam teklifine esas olmak üzere kurum görüşümüz tarafınıza gönderilmesi
istenilmektedir.
İlgi yazı eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretli sahaya isabet eden, Teşekkülümüze ait
mevcut bir “Eneıji İletim Hattı” bulunmamaktadır.
Gereğini arz ederiz.
DAĞITIM:
Bilgi- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Çevre ve Kamulaştırma Dairesi
Başkanlığı Harita ve Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü / ANKARA
Adres : Fabrikalar Mh. 3051 Sk. PK:218 ANTALYA
E -m a il: 19grupmd@ teias.gov.tr
Santral Tel : 0 (242) 346 50 55 Faks: 0(242) 345 49- 00
Bilgi îçin : Serhat AKSU(Şehir Plancısı)
Dahili T e l: (0 242) 346 50 55 / 1907
BOTAŞ
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A Ş.
Arazi İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
: 26106802-754-20092
: İmar İşleri
27/06/2014
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi:
18/06/2014 tarih ve 11019 sayılı yazı
}
\
g
İlgi yazıda Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi, Ayeli Mevkiinde yapılması
planlanan "Güneş Eneıji Santrali" hakkında Kuruluş görüşü talep edilmektedir.
Haritanın tarafımızdan incelenmesiyle söz konusu proje alanında mevcut veya planlanan boru
hattı ve tesisimiz bulunmadığı hususunu;
Bilgilerinize arz ederiz.
o a -07- 2014
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
o
........../ ....../20...........
V a !} A ( A < h a
V a li
Adres
: Bilkent Plaza A-2 Blok 06800 Bilkent/ANKARA
Bilgi için :
Telefon
Internet Adresi
: (312) 297 2000
: www.botas.gov.tr
Telefon
e-posta
Faks: (312) 266 0733-34
Sayfa 1/1
Ali Burak İMANÇER
Mühendis
:
: [email protected]
TASNİF PİSİ
T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
KÜÇÜKYALI/İZMİR
İNŞ.EML.: 34703502-4220-NZcj -14/Eml.Ş.Hrt.Ks.(07)J£2İ>'
KONU
Ağustos 2014
: İmar Planı Çalışması.
(Antalya-Korkuteli-Ulucak)
ANTALYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Meltem Mah.Dumlupınar Bulvarı No: 13507030 Muratpaşa/ANTALYA)
İLGİ : (a) Antalya Valiliğinin 18 Haziran 2014 tarihli, Sayı: 30219522-305.99-15/11019 sayılı ve
“Korkuteli, Ulucak GES İmar Planı Teklifi” konulu yazısı.
(b) MSB’nin 27 Haziran 2014 tarihli, MT!Y.:31833354-4220-467-14/İnş.Eml. ve NATO
Güv.Yat.D.Emi.Grp.İmr.İşl.Ynt.Ş.10639 sayılı ve “İmar Planı Çalışması (AntalyaKorkuteli)’’ konulu emri.
(c) MSB İzmir İnş.Eml.Blg.Bşk.lığının 09 Temmuz 2014 tarihli, İNŞ.EML.:34703502-4220~
941-14/Eml.Ş.Hrt.Ks.(07) sayılı ve “İmar Planı Çalışması (Antalya-Korkuteli-Ulucak)’’
konulu yazısı.
(ç) Ege Ordusu K.lığının 16 Temmuz 2014 tarihli, HRK.:65504370-3410-33607914/As.Ysk. ve Güv.Blg.Ş. sayılı ve “İmar Planı Çalışması (Antalya-Korkuteli-Ulucak)’’
konulu yazısı.
(d) Vinci Hv.K.K.lığının 16 Temmuz 2014 tarihli, HRK.:58064276-4220-28634-14/Hrk.Ş.
Güv. Ks.sayılı ve “İmar Planı Çalışması (Antalya-Korkuteli-Ulucak)” konulu yazısı.
(e) MSB İsparta Askeralma Blg.Bşk.lığının 01 Ağustos 2014 tarihli, ASAL:S4523024-42203070-14/ASALBIg.Sef.İşl.Ks.sayılı ve “İmar Planı Çalışması (Antalya-Korkuteli-Ulucak)”
konulu yazısı.
(f) Gn.Dz.Sh.K.lığının 06 Ağustos 2014 tarihli, HRK..:15693695-4220-14816-14/PI. ve
Tşk.Ş. ABAY Ks. sayılı ve “İmar Planı Çalışması (Antalya-Korkuteli-Ulucak)” konulu
yazısı.
1. MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına; Antalya ili Korkuteli ilçesi Ulucak mahallesi Ayeli
mevkiindeki 3194, 3101, 2189, 2190 ve 2193 numaralı parsellerde yapılacak olan güneş enerji
santraline ait “1/1.000 Ölçekli Uygulama ve 1/5.000 Ölçekli İmar Planı’’ çalışmasına veri teşkil
etmek üzere, ilgi (a) ekinde gönderilen haritada yeri işaretli söz konusu alanda Askeri Alan, Askeri
Yasak ve Güvenlik Bölgelerinin tespit edilerek gönderilmesi, ilgi (b) ile emredilmiştir.
2. MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığınca, bölgedeki Yetkili Komutanlıklara konu hakkında
ilgi (c) ile görüş sorulması sonucu; bölgede bulunan yetkili komutanlıklar tarafından ilgi (ç;f) ile söz
konusu planlama sahasında Askeri Alan, Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelerinin (Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) bulunmadığı bildirilmiştir
Rica ederim-
i
/ffo k
EraeTTrÖZDEL
İstihkarrOrarbay
İnşaat Emlak Bölge Başkanı Vek.
DAĞITIM
;
* ; *■•
Gereği__________ ;
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
TASNİF PİSİ
Bağlantı Noktası: Hrt.Müh. Sevda YÜKSEKOĞUL (439 2121-2122)
Harici H a t: 0232 24367 00 / 2122
Bilgi
:
MSB Inş.Eml.ve NATO Güv.Y-atrD.Bşk.lığına
ED50 KOORDİNATLAR
Nokta No
101/1
101/2
101/3
101/4
101/5
101/6
101/7
102/18,
102/17
101/8
102/10
101/5
101/4
101/9
101/10
101/11
101/12
102/15
101/13
101/14
101/15
101/16
101/17
101/18
102/14
101/3
102/13
102/1
102/2
102/3
102/4
102/5
102/6
102/7
îoi/i
102/10
102/11
102/12
102/12
102/13
102/14
102/15
102/18
102/17
102/18
4090606.33
510919.04
4090593.80
4090584.98
4090593.38
4090596.92
4090586.77
4090531.26
4090476.82
4090413.00
4090399.69
4090393.83
4090385.22
4090368.73
4090361.06
4090387.82
4090401.58
4090420.54
4090452.12
4090636.75
4090547.16
4090527.04
4090453.11
4090447.21
4090411.11
4090410.41
4090406.67
4090406.39
4090417.58
4090479.19
4090533.04
4090577.97
4090589.79
4090597.10
4090607.41
4090617.26
4090628.09
510926.34
510939.68
510949.29
510954.52
510955.36
510963.30
510969.43
510974.26
510963.33
510914.87
510865.23
510791.29
510758.16
51076443
510782.63
510763.17
510789.46
511023.49
511080.43
511068.44
511099.09
511070.78
511075.90
511064.98
511017.82
511014.47
510999.19
510985.27
510975.17
510968.43
510966.73
510966.11
510966.26
510980.47
511004.38
ITRF KOORDİNATLAR
NoktaNo
101/1
101/2
101/3
101/4
101/5
102/11
101/6
102/4
101/18
102/5
101/7
101/8
101/9
101/10
101/11
101/12
101/13
101/14
101/15
101/16
101/17
101/18
102/1
102/2
102/10
101/9
102/S
101/18
101/10
101/11
101/15
101/12
101/13
101/14
102/8
102/3
102/4
102/5
102/6
102/7
102/8
102/9
102/10
102/11
102/12
102/13
102/14
102/15
102/16
102/17
102/18
Y
510877.60
510884.90
510898.24
510907.86
510913.08
510913.92
510921.86
510927.99
510932.82
510921.89
510873.43
510823.79
510749.85
510716.72
510722.99
510741.19
510721.73
510748.02
510982.05
511038.99
511026.99
511057.65
511029.34
511034.46
511023.54
510976.38
510973.03
510957.75
510943.83
510933.73
510926.99
510925.29
510924.67
510924.82
510939.03
510962.94
;
'
!
;
!
i
ı
!
,
!
\
t
;
.
1
;
,
;
!
i
]
;
4090430.03
4090417.50
4090408.68
4090417.08
4090420.61
4090410.47
4090354.96
4090300.51
4090236.70
4090223.39
4090217.53
4090208.92
4090192.43
4090184.76
4090211.52
4090225.28
4090244.24
4090275.81
4090460.45
4090370.86
4090350.74
4090276.81
4090270.91
4090234.81
4090234.11
4090230.37
4090230.09
4090241.27
4090302.69
4090356.74
4090401.67
4090413.49
4090420.80
4090431.10
4090440.96
4090451.79
Download

Gündemin 104.Maddesi