Merkezde KOBÎ olsun
■ Ankara Sanayi Oda­
sının, 32 meslek gru­
bunun katılımıyla
düzenlediği ‘Meslek
Komiteleri Toplantı­
sın d a KOBİ sorunları
masaya yatırıldı.
■ Başkan özdebir,
“KOBl’leri hayatımı­
zın merkezine koymalı­
yız. Firmalarımız neden
büyümüyor, bunun
üzerinde durmamız
lazım” dedi.
Haberi sayfa 5 ’te
‘KOBİ’LERİ HAYATIMIZIN
MERKEZİNE KOYMALIYIZ’
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, sanayinin sorunlarına bütüncül bir anlayışla
yaklaşmak gerektiğini söyledi. Başkan Özdebir, “ KOBİ’leri hayatımızın merkezine koymalıyız.
Açıkçası firmalarımız neden büyümüyor, daha çok bunun üzerinde durmamız lazım” dedi
Hatice ÖZTÜRK
nkara Sanayi O dası’nın
düzenlediği ‘Meslek
Komiteleri Ortak Toplantısı’
Rixos Otel’de gerçekleştirildi.
Toplantıda ASO’nun 32 m eslek
grubunu tem silen 13 kom ite üyesi,
m eslek kom itelerinin sorunlarını
dile getirdi. Program a TBMM
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
B aşkanı İbrahim Halil Mazıcıoğlu
ve 20 komisyon üyesi milletvekili
katıldı.
Toplantıda Madencillik,Kağıt
Ürünleri ve Baskı İşleri, Petrol ve
Kimya, Elektronik, Orm an Ürünleri
A
gibi birçok m eslek kom itesinin
sorunları tartışıldı.
Açılış konuşm asını yapan ASO
Başkanı özdebir, KOBİ’lerin
tem sil sorununa değindi. Özdebir,
“KOBİ’leri hayatım ızın m erkezine
koymalıyız. Sanayimizde, özellikle
KOBİ’lerin yaşadığı sorunlar
birbirleriyle yakından bağlantılı olup
bunları birbirinden ayırm ak kolay
değildir. Bu nedenle sanayimizin
sorunlarına bütüncül bir anlayışla
yaklaşılm alıdır” dedi.
‘YETERLİ REKABET YOK’
Sanayide yüksek yoğunlaşm a
olduğunu söyleyen özdebir, “Birçok
sektörde yeterli rekabet yok. Birkaç
büyük firm a o sektöre hakim olduğu
için fiyatlar yüksek oluyor. Açıkçası
firmalarım ız neden büyümüyor,
bunun üzerinde durm am ız lazım.
500 şirket biraraya gelse m alesef
bir büyük firm anın m arka değerine
sahip olamıyor” dedi.
‘NİTELİKLİ ELEMAN AZ’
Sanayinin en büyük sorunlarından
birinin de nitelikli eleman yetersizliği
olduğunu belirten özdebir,
“Şirketlerin üzerinden istihdam
yükünü kaldırmalıyız. Sanayide
çalıştıracak elem an bulamıyoruz.
İşçilerimizin eğitilmesi lazım. Mesleki
eğitim vererek sertifika almalarını
sağlamalıyız” diye konuştu.
‘TAKLİTLE DEĞİL
ÜRETEREK
BAŞARACAĞIZ’
TBMM Sanayi Komisyonu
Başkanı Mazıcıoğlu ise Türkiye’nin
birçok bölgesine OSB inceleme
gezileri düzenlediklerini ve böylece
OSB’lerin sorunlannı yerinde
görme şansı bulduklannı söyledi.
Türkiye’nin 2023 hedeflerine
sadece daha fazla üretimle değil
daha akıllı üretimle ulaşılabileceğini
ifade eden Mazıcıoğlu, “ Dünyanın
ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi
hayal ediyorsak bunu takipçi,
taklitçi olarak değil bilgiyle
kendimiz üreterek başaracağız”
değerlendirmesini yaptı.
Download

19.12.2014 - Ankara Sanayi Odası