: ı--
j....,
i,
rünxiyr cuMHuRiyETi
(4)
isreııguL
No,ıu rixni vBsıN.d IIAKLAR
Ht KUK M^q,nKELIpsi
Esas No, ı 2aI4/|52
(TüRKMEDENifuffi
DAVAcI
:
ıryrİıİ
:
AHMET KOÇ
ev. ÜNAL GüLER
GENEL KURUL ÇAĞRISI
YAPILMASI TALEP OLUNANİ MÜZİK YORUMCULARI MESLE« gİRLİĞİ
(MÜYORBİR)
Harbiye Mah. BüyükdereCad. No:58 K:5 D:12
Mecidiyeköy_Şişli/İ STANBUL
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği UÜYORBİR) X.ayyım atanması talepli olarak İstanbul
Sulh Hukuk Mahkemesine hitaben yapılan ü/a7/20l4 tarihli başvuru Üerine İstanbul 3.
Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 04107/2014 tarihinde görevsiztik kararı verilerek
dosYanın 07/07/2014 tarihinde mahkememize tevzii olunması nedeniyle, kendisine kayyım
atannası talep edilen MÜYoRBİR Meslek Birliği' nden ilgili evrakın ibrazı istendikten sonra
dosya incelendi.
çBnBĞİ nÜsüxüıoü ı
l-Davacı taraf talep dilekçesinde özntle, "UÜYOnaİn Meslek Birtiği Denetleme Kurulu, nun
genel lnırul yapılmosı çağuına rağmen, Birtik Yönetim Kurulu' nİn bu
çağıya ııymadığnı
ve bu yöndeki talebi 23/04/20]4 tarihinde reddederekolağanüstügenel kurİl İoplantı
çagrrsı
YaPmadığınt, oYsa Medeni Kanunu' nun 7İ.rııaddesi gereğ yönetim kurulunan bu lcoİuda
herhanğ bir talrdir hakh bulunmadığını ve genel kurulu toplannya çağrmaya mecbur
olduğunu" iddia ile önerdikleri 10 üye arasından 3 kişinin kayyım olarak atanmalarını,
MÜYORBİR Meslek Birliği' nin başkan ve tüm yönetİm kurulu üyelerinin görevlen el
Çektirilmesini, görevlendirilecek üyeler ile olağanüstti genel kurul davet ve sürecinin
yürütülmesini talep etmiştir.
2-Davacı taraf hasımsız olarak ta|epte bulunmak suretiyle meslek birliğine herhangi bir
husumet yöneltmemiş ise de, aleyhinde talepte bulunulan meslek birliğinden talep konusu
başvuru ve karar evrakınrn istenmesi üzerine meslek birliği adına l l/07/20l4 havale tarihli
beyan dilekçesi verilmiş olup, bu dilekçede özetle, "davacının MÜYORBİR Haysiyet Kurulu'
na sevk edildiği, 7,000 TL aylıkla yeğenini işe aldığı ve dolandırıcılık fiilinde bulunduğu
gerekçesiyle KalUir Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından bu kişi halikında Cumhuriyet
SavcıIğı' na suç dulrurusandabulunulmasının yerinde olacağı yönünde tespitte bulunulduğu,
bu çerçevede davacı Ahmet Koç'un yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiği ve hakkında suç
duyurusunda bulunulmaküzere yasal işlemlere başlandığ, iade etmesi gereken I44.]]9,I4
TL nin iadesi için lrendisinden talepte bulunulduğu, davacının talebinin tamamıyla halrsız ve
kanniyetli olduğu, denetleme lrurulunun genel hırul çağısının hiç bir hukuki dayanağının
bulunmadığı, Kültür Balranlığı tarafından meslek birliğine gönderilen 09/07/2014 tarihli yazı
ile FSEK 42/B maddesi lmpsamında Balranlık Denetleme Raporu gereğ olağaniistü genel
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan
bu dokümana http://vaıandas.uyap,gov.tı adrcsinden
MGDBAkS - galxZ1 - GggXd l0 - yxTNz0=
kodu ilc erişebilirsiniz
kurula gidİlmesinİn talep edildiği ve zaten 28/08/20]4 tarihine kadar belirlenebilecek bir
tarihte genel laırulun yapılacağı, dayacının kalıyım atanması talebinin UÜyOnaİn Meslek
Birliği' »iıa e»ıa}ı ıe lıayıilarının ğvenlğni tehdiı edeceği, belgelerin ortadan kaldırılması
tehlikesinin mevcut olduğu, haysiyet ve disiplin laıruluna sevk eİilen, yöneiim laırulu iğetiği
düŞen ve hoklando Cumhuriyet Sweıtığ nezdinde cezai süreç başIanlan davacı Ahmet Kİç,
un kal4ıım atanmosı talebinin hiçbir iyiniyet taşımadığ, kal5ıım atanmosını gerektirecek bir
durumun bulunmadığı, MÜYORBİR Meslek Birliği Yönetim Kurulu'nun gİevinin başında
olduğu ve tüm kurul ve personelin faaliyetlerine devam ettiği, denetleme laırulunun genel
kurul Çağrısının lrıyfi olduğu, Yargıtay lrararlarına gOre olağanüstü genel lııırul
çağısının
keYfi olamayacağı, yaz aylarında yapılacak bir genel kurulda ekseriyetin sağIanamayacağı,'
savunularak talebin reddi talep olunmuştur.
3-MÜYORBİR Meslek Birliği, 5846 sayılı yasanın 42 vd maddeleri çerçevesinde, hak
sahiplerinin haklarının idaresi ve takibi, alınacak ücretlerin tahsili ve hak sahiplerine
dağıtılmasını sağlamak tjzere kurulmuş olan, özel hukukatabii birtüzel kişiliktir. Bu nedenle
demekler
kanununa tabidir. Birliğin organlarr, işleyişi, üyeliğe giriş ve çıkış ile benzeri hususlar ise
Kültür Bakanlığı tarafi ndan hazır|anacaktüzük i le bel irlenir.
MÜYORBİR meslek birliği, 5846 sayılı yasada hiiküm bulunmayan hallerde
4-Davacrnın kayyım atanması talebi Ttlrk Medeni Kanunu' nun 7S.maddesine dayalıdır.
Anılan yasa hükmiine göre, "genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulunun gerekli
gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşe birinin yazıIı başvuruşu üzerine yönetim
kurulunca olağanüstü toplantıya çağüır. Yönetim laırulu genel kıırulu toplantıya çağırmaz
ise üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç iğeyi, genel kurulu topilanlçyl
çağırmakla görevlendir ir" .
S-Her ne kadar anılan yasa hükmünde "sulh hakimi" ibaresi geçmekte ise de, meslek
birliklerinin kuruluşu, organları ve işleyişi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun
42, 42/A, 42/B maddelerinde düzenlendiğinden ve aynı kanunun 76.maddesi gereği, bu
kanunun düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan davaların, konusuna ve miktarına
bakılmaksızın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde görülmesi gerektiğinden, Genel
Kurul çağrısı yapmak üzere üye görevlendirilmesi talebi yönünden mahkememiz görevlidir.
6-Fikir ve Sanat Eserleri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve
Federasyonları Hakkında Ttiztik' ün 23.maddesine göre, genel kurulun toplantr çağrısı
yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli
görmesi ya da birlik asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstti toplanrr.
Denetleme kurulu veya birlik asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen, yönetim
kuruiu istek yaasının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde genel kurulu
olağanüstü toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulunun veya toplantı İsteğinde bulunan
üyelerin başvurusu üzerine Bakanlık, Yönetim Kurulu üye sayısı kadar asıl üyeyi, genel
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
7-MÜyoRBİR Meslek Birliği' nin, Kültür Bakarıhğı tip statüsüne göre hazırlanmış olan
tıizüğünün 23.maddesinde, Küttür Bakanlığı tarafından hazırlanan Fİkİr ve Sanat Eserleri
Sahipleri İle Baglantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında
Tiizüğüne atıf yapılarak genel kurulun toplantıya çağrılmasının, tüzüğün 23, 24 ve
25. maddel erine göre yapılacağı hükm e bağlanmaktadır.
UyApBitş*sl-"r-d"y*.l""br i
*ı,*ııı".".l.r.rvap.gov.tradresinden MGDBAkS
- galxZS - GggXdlO -
YXTNZO= koduileerlŞebilii§iniz
8-Somut olayda MÜYORBİR Meslek
Birliği Denetim Kurulu' nun 2ll04/2a14 tarihli
baŞvuru dilekçesi ile birlik yönetim kurulundan 45 gün içinde genel kurul yapılması talebinde
bulunulduğu, MÜYORBİR YOneüm Kurulu Başkanhğ tarafından denİtleme kuruluna
gönderilen 20 Mayıs 2014 tarihli ihtarname ile, denetleme kurulunu 21 Nisan 2014 tarihli
genel kurul talebinin haksız ve hukuksal dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle
reddedildiğinin bildirildiği ve ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 giin içinde Külttir
Bakanlığı'na gönderilen, olağanüstü genel kurul talep dilekçesinin geri çekilmesinin ve
olağanüstü genel kurul talebinden vazgeçilmesinin istendiği anlaşılmaktadır.
9-Öte yandan Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel MüdürIüğü' nün, Müzik Yorumcuları
Meslek Birliğ' ne gönderdiği 7 Temmuz 2al4 tarihli tezkere ile, Kültiir Bakanlığ Teftiş
Kurulu' nun l3l05l2014 tarih ve31/2 sayıIı inceleme raponı gerekçe gösterilerek, inceleme
raporu ve birlik denetleme kurulunun talebi nedeniyle, MÜYORBİR Meslek Birliği'nin
olağanüstü genel kurul toplantısının, tezkere ekindeki gündem çerçevesinde ve en geç
28l08l20l4 tarihine kadar, meslek birliğinin belirleyeceği bir tarihte gerçekleştirilmesinin
istendiği görülmektedir.
l0-Dosya kapsamrna göre MÜYORBİR Meslek Birliği' nin denetleme kurulu tarafından
2|104/2014 tarihinde, yönetim kurulundan olağanüstü genel kurulu toplantıya çağrrmasının
talep edildiği, ancak MÜYORBİR Meslek Birliği yönetim kurulunun, denetim kuruluna
gönderdiği 20 Mayıs 20I4 tarihli ihtarname ile bu talebi reddettiği anlaşılmaktadır.
11-0ysa Türk Medeni Kanunu' nun 75.maddesi ile Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile
Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Federasyonları Hakkına Tüzük' ün 23 vd
maddeleri il€ MÜYORBİR Meslek Birliği Ttizük' ünün 23.maddesi karşısında, üyelerin
beşte birinin ya da denetim kurulunun talep etmesi durumunda, birlik yönetim kurulunun
olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırmak zorunda olduğu, bu konuda birlik yönetim
kurulunun takdir haklonın bulunmadığı, Kültür Bakanlığı tarafından MÜYORBİR Meslek
Birliği'ne gönderilen 09/0712014 tarihli tezkere ile de birliğin en geç 28l08l20l4 tarihine
kadar olağanüstü genel kurul toplantısının yapmasrnm istendiği, genel kurulu olağanüstü
toplantıya çağırıp çağırmama konusunda takdir yetkisi bulunmayan ve bu çağrıyı yapması
gereken meslek birliği yönetim kurulunun, yaz ay|arında birlİğe üye İcracı sanatçıların
mesleki nedenlerle genellikle İstanbul dışında olduğu ve bu aylarda olağan üstü genel
kurulun toplantıya çağrılması durumunda çoğunluğun sağlanamayacağı biçimindeki bir
gerekçesinin hukuki olmadığı, öte yandan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 13/05/20l0 tarih ve
2OlOlI l05 Esas, 201012976 Karar sayılı içtihadında beliıtildiğİ üzere, usulüne uygun biçimde
genel kurul toplantı başvurusu yapılması durumunda, dernek yönetİm kurulunun, genel
kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasının gerektiği, eğer yönetim kurulu genel kurulu
toplantıya çağırmaz ise üyelerden birinin başvurusu üzerine mahkemenin, üç üyeyi genel
kurulu toplantıya çağırmak|a görevlendireceği, bu tür davalarda mahkemece "şeklİ İnceleme"
yapılması gerektiği, Yüksek Mahkeme' nin emsal kararına göre, bu gibi hallerde
mahkemenin de, istemin esasını inceleyerek genel kurulu toplantıya çağrılmasının gerekli
ve toplantı isteminin yerinde otup olmadığını denetleyemeyeceği, bu
olup olmadığını..
-MÜyoRgİR
Meslek Birliği yönetim kurulu tarafindan, genel kurulun
duİumunda,
olağanüstü toplantıya çağrılması gerekirken, denetim kurulunun bu yöndekİ talebinİn
yonetim kurufu tarafından reddedilmiş olmasının doğru olmadığı anlaŞılmakla aŞağıdaki
kararrn verilmesi gerekmiştir.
cDsAts-gt2lxZ5-cggXdl0.yxTNz0=koduileerişebilirsiniz-
Download

(TüRKMEDENifuffi