KERBELA
Kaçarlar döneminde ravza meclislerinin
birlikte mersiye yazımı da
artmış . bunda Nasıruddin Şah ' ın emir ve
teşviklerinin büyük rolü olmuştur. Safeviler devrinde pek uygun görülmeyen Kerbela olayının sahnelenmesi bu dönemde
yaygınlaştırılmıştır. Devlet adamları bu
işin öncülüğünü yapmış. her yıl Gülistan
Köşkü ' nün güneyindeki Tekye-i Devlet'te
olay sahnelenmiştir. Bu dönem şairlerinin
çoğu Kerbela olayına dair mesnevi. terciibend , müstezad, kıta ve rubailer yazmış­
tır. Visal-i Şi razi'nin mersiyesi, SurOş-i isfahanl'nin R avz atü'l- e srar'ı , Yağma-i
Cendeki'nin Zübde tü 'l-esrar adlı mesnevisi bu dönemde kaleme alınan önemli
mesnevilerdir. Bunlardan başka Muhammed Naki b. Ahmed Burücirdi'nin Ayinü'l - bük a 'sı. Muhammed Hüseyin b.
M uhammed Ali Kirmanl'nin Feth Ali
çoğalmasıyla
Şah ' a sunduğu
Ravzatü'l-Ifüseyniyye'-
si. Mevlevi Muhammed Sıbgatullah b.
Muhammed Gavs'ın De stan-ı Gam ' ı ve
Gulam Ali MOsevi Cihangirn egari'nin
Ifamle -i Ifüseyni'si de zikredilmelidir
(ayrıca bk. HÜSEYiN [Lite rat ür)}.
Bİ B LİYOGRAFYA :
Browne. LHP, III, ı 71-1 8 1, 182 , 186; Storey.
Persia n Utera ture, 1/1 , s . 207 -235 ; Safi'ı , E de·
biyya t, III/1 , s. 336 -337; Cemşid Melikpür. Ede·
biyy a t·ı Nümayiş f d er lran, Tahran 1363 h ş. , I,
21 3-2 16; Nasrullah imami. Merşiy eseray d er
Edebiyy a t·ı
Fa rsf,Ahvaz 1369 hş. , s. 57-63; Hü seyn-i RezmcQ , Enva'-ı Edebi ve Aşar-ı A n der
Zeban-ı Farsf, Meş h ed 1372 h ş . , s . 105 -106 ; P.
Ch e lkowski. "Popul a r Ente rta intment Me dia
a nd Social Cha nge in Twentieth Centu ry Iran",
CH!r. , VII , 765-81 4; Banu Nusret Tecrübeka r.
ira n Edeb iya tınd a Ş iir : Kaçarlar Dev ri (t re.
Mehmet Kana r). istanbul 1995, tür. yer.; L. Clarke . "Elegy (Marthiya ) on Husay n: Arabic a nd
Persia n ", al-Serat, XII, London 1986 , s . 13-28;
A. Schimmel, "Ka rbala a nd the Imam Husayn
in Persian and !nda- Muslim Literature" , a .e. ,
XII ( 1986). s . 39-42 ; G. Kanazi. "Ke rb ela' fi' ledebi 'ş-Ş i'a " , el-Kermil, sy. 13 , Ha yfa 1992 , s.
179-194.
r:;:ı
~ RıZA KURTULUŞ
c) Türk Edebiyatında Kerb ela . Hz. Hüseyin 'in şehid edilmesini anlatan manzum ve mensur eserlerle bu konuda yazılmış m ersiyeler başta olmak üzere Kerbela adı Türk edebiyatında önemli bir motif olarak yer alır: Türk muhayyilesinde
Kerbela, Hz. Hüseyin'le ailesinin ve yakın­
larının topluca şehid edildiği bir yerin adı
olmanın dışında bu elim vak' ayı ifadelendiren pek çok şair ve edip tarafından adeta bir remiz ve mazmuna dönüştürüle­
rek "vak'a-i dil-süz-i Kerbela , haber-i
Kerbela" gibi adlarla da anılan acıklı bir
konunun adıdır.
274
Hz. Hüseyin'in başsız bedeninin göbir meşhed iken sonraları üzerine bir türbe yapılan , ardından suya kavuşturulup çöl ortasında güzel bir vahaya dönüştürülen Kerbela, Osmanlı tarihi
boyunca Türk hacılarının uğrak yeri olarak Al-i aba sevgisini tazelemiş. özellikle
Türk tasawuf kültürünü derinden etkilemiştir. Mezhep farkı gözetilmeden bütün müslümanlarca rağbet edilerek bir
nevi kutsallık kazanan Kerbela hakkında
gitgide özel bir ziyaret kültürü oluşmuş.
bilhassa Şii müelliflerce "Fazlü ziyarati'IHüseyin" gibi kitaplar. "Hz. Hüseyin Ziyaretnamesi " gibi tercüman ve gülbankler
yazılması geleneği teşekkül etmiş . "Kamilü'z-ziyarat" gibi eseriere konu olan
ziyaret ada bı gelişmiştir. Halk kültürü ve
falklor açısından da zenginleşen Kerbela
edebiyatta adı sıkça anılan bir yer haline
gelmiştir. Ayrıca Arap, Fars ve Türk kültürünün hakim olduğu islam dünyasın­
da Sünni çevreler yanında bilhassa Şiili k.
Ca'ferllik, Zeydilik gibi mezhebi; kızılbaş­
lık. Alevilik ve Bektaşilik gibi zümrevi anlayışlara sahip şair ve yazarlar için bir ilham kaynağı telakki edilir olmuştur (bu
hususta bk. Hüseyin Müclb e l- M ı s rT, Kerbela beyne şu'ara'i 'ş-şu'übi 'l-İs la miyye,
Kahi re 142 1/ 2000) .
müldüğü
Kerbela hadisesinin meydana geldiği
itibaren Hz. Hüseyin'in hayatı efsanevi ve menkıbevi bir hüviyet kazanmıştır. Özellikle Şii müelliflerin mezhebi
gayretleriyle abartılarak anlatılan şe­
hadetinin hikayesi yüzyıllarca yazılarak
okunmuş. anlatılmış ve dinlenmiş . ismi
etrafında yeni birtakım inançlar gelişip
yayılmıştır. Bu gelişme. giderek olayda
bazı sırların ve hikmetlerin bulunduğu
yönünde tecessüslere ve bunların batıni
yorumlarına da kapı aralamıştır. Bu sebeple bazan hadis bile uydurulmuş . hatta
Ahzab süresinin 33 , Şura süresinin 23 .
ayetleri zorlama yorumlarla Ehl-i beyt
hakkında tefsir edilmeye çalış ı lmıştır.
Böylece Kerbela adı adeta bir kült halini
almış . Hz. Hüseyin'in şehadeti için matem tutmak ve bu konuda eser vermek
sevap kazanmaya bir vesile kabul edilasırdan
miştir.
Muharrem ayının ilk gününden başla­
yarak en muhteşem i onunda (yev m-i
kati. yevm-i aş Ora) olmak üzere Şii ve Ca'feri çevrelerinde "taziye, şebih " adlarıyla
anılan çeşitli törenler tertip edilmesi (geni ş bilgi için bk. And , Ritü elden Drama,
s. 34-36}, bilhassa Safeviler'den itibaren
devlet protokolüne girecek kadar önem
kazanmıştır. Bu olaylardan çok sonra isIamiyet'i kabul eden Türk kavimleriyle
Endonezya ve Jamaika'ya kadar müslüman toplulukları da içine alacak kadar
geniş bir alana yayılan şiirler, özel m ersiye ve makteller kaleme alınmıştır. Bu sebeple Kerbela Türk edebiyatının da en
çok ilgilendiğ i konular arasında yer almış.
müstakil mersiyeler dışında mecaz ve
teşbihlerin konuları arasına girmiştir.
Genel olarak dini- tasawufi Türk edeözellikle de Alevilik- Bektaşilik
gibi zümre edebiyatlarıyla divan, halk ve
aşık edebiyatında Kerbela hadisesiyle ilgili olarak müstakil eserler. mersiye ve
manzumeler telif edilmiş . ayrıca başta
divan şairleri olmak üzere konuya eğilen
sanatkarların . halk aşıklarının his ve hayal dünyalarının ortaya konmasında Kerbela adı önemli bir mazmuna dönüşmüş­
tür. Türk edeb iyatında Kerbela olayın ı
ele alan lirik eserlerin pek çoğu manzum
olmakla birlikte manzum- mensur karı­
şık ve sadece mensur eserler de kaleme
alınmıştır. Bunlardan mesnevi. kaside,
gazel, terciibend , terkibibend, rubai, tuyuğ , ilahi. koşma gibi aruzla yazılanlarda
"failatün failatün failün" gibi halkzihninde yerleşmiş vezinlerin kullanıldığı görülmektedir.
Gerek divan şiiri gerek tekke ve saz şii­
ri geleneğ i nde Hz. Hüseyin'ereva görülen
muamelenin lirik ve trajik bir üslupla anlatıldığı bütün eserlerin ortak özelliklerinden biri Kerbela'nın kutsal bir bölge olarak anılması , diğeri de Ehl-i beyt ile Kerbela arasında bir bütünlük oluşturulma­
ya çalışılmasıdır. Şairlerin bu olayla ilgili
duygu ve düşünceleri halk nazarında Kerbela'nın faziletli bir mekan olması fikrini
beslemiş. hakkında efsanevi ve menkıbe­
vi rivayetlerin teşekkül etmesini sağla­
mıştır. Kerbela için şiir yazan. buradaki
tarihi hadiseleri mersiye yahut ağıta dönüştüren hemen her şair manzumesinin
sonunda Kerbela için de bir duada bulunmayı ihmal etmez. Zaman zaman " deşt.
sahra. çöl" gibi olumsuz adland ı rmalar
ön plana çıkarılıp bir mahrumiyet bölgesi
olarak ifade edilen Kerbela aynı zamanda Hz. Hüseyin ile Ehl-i beyt'in kanını taşıdığı için gözlere sürme diye çekilecek
bir toprak olarak da anılır.
Türk edebiyatında Kerbela üzerine yazılıp daha ziyade muharrem ayının ilk on
gününde yapılan toplantılarda okunarak
yaygınlaşan eserler arasında , Kastamonulu Şazl' nin sade bir Türkçe ile 763 Zilhiccesinde (Ekim 1362) telif ettiği Dastan-ı Maktel-i Hüseyin adlı 3034 beyitbiyatında ,
KERÇ
lik eseri önemli bir yer tutar. İsmail Hikmet Ertaylan. Şazl'den bir yıl önce YOsufi
mahlasını kullanan bir şairin Candaroğlu
Hükümdan Bayezid'e sunduğu 3000 beyitlik bir makteli olduğuna işaret etmektedir (" Yü s ufı- i Meddah", TDED, 114, s.
ı ı 7- ı 2 ı ı . Yahya b. Bahşl'nin 905 Şaba­
nında (Mart 1500) tamamladığı Maktel-i
Hüseyin ise 976 beyit olup 938'de (1532)
istinsah edilen bir nüshası Ankara'da bulunmaktadır (DTCF Ktp ., Muza ffer Oza k.
nr. ı . 248 ). Lamii'nin Kitab -ı AI-i Resul
adlı eseri de 989 beyitlik bir makteldir.
Hacı NOreddin Efendi'nin 940'ta (153334) sade bir Türkçe ile telif ettiği , zayıf
bir nazım tekniğine sahip olmakla birlikte kahramanlıkla ilgili beyitleri çok beğe­
nildiği için yedi defa basılan Vak'a-i K erb elô. ' sı da (istanbul ı 285- ı 341) sevilen bir
eserdir. Gelibolulu Caml-i Rumi'nin sanatkarane bir üslupla kaleme aldığı Saad etname ile ( yaz m a l a rı için bk. TCYK, s.
455-458) Aşık Çelebi'nin Maktel'i (Beyaz ıt Devlet Ktp., nr. 5329 ) Hüseyin Vaiz-i Kaşifi' nin Ra vz atü 'ş-şüheda' adlı eserinin
tercümesinden ibarettir. Bu makteller
arasında her bakımdan en mükemmeli,
FuzOll'nin Hadikatü's-sueda 'sıd ı r. Şey­
ma Güngör'ün doktora çalışması olarak
neşre hazırladığı eser (Ankara 1987) Türk
dünyasında muharrem ayında Sünni ve
Şii çevrelerce sevilerek okunmuş. dünya
kütüphanelerinde bulunan 225'ten fazla
yazma nüshasının yanı sıra defalarca basılmış ve manzum kısımları bestelenmiş­
tir ( ay rıca bk. MAKTEL-i HÜSEYiN ).
Adında Kerbela kelimesinin yer aldığı,
halk için sade bir dille hikaye ve roman
üs!Obunda kaleme alınmış eserler de vardır. Edhem Efendi'nin Vak'a-i Kerbela's ı
(istanbul ı 291 ). Safi'nin Kerbelanam e'si
(Türk Dil Kurumu Ktp., nr. 84) , Halis Efendi'nin Vak'a-i Ke rb ela 'sı (iü Ktp., TY, nr.
2445 ). İ bnürreşad Ali Perruh'un Kerbela'sı (Pari s ı 305) . Hilmizade İbrahim Rı­
fat'ın Hz . Hüs eyin Radıyallahü anh
Vak'a-i Dilsu z -ı K e rbela'sı (i st anbul
ı 326). Mehmed Nazım'ın Kerbela'sı (i stanbul ı 327). Mlr Caferzade Mlr Mehmed
Kerim 'in K erb ela Yankısı (Bakü ı 329).
Kemaleddin Şükrü'nün Kerbela: İslam
Tarihinde N ifak Hasan-Hüseyin Muavi ye - Yezid 'i (istanbul ı 928). Ziya Şakir' in
K erbela Vak 'ası (i stanbul ı 942) ve Kerb elanın İntikamı (i stanbul 1944). Remzi Korok'un K erbela Şehidleri (istanbul
ı 967). Kemal Pilavoğlu'nun Ah Kerbela!
(Anka ra ı 967 ), Necmi Onur'un Kanlı Kerbela (istanbul ı 968). Murat Sertoğlu'nun
Kerbela {istanbul ı 970). S. MünirYurdaKerbela Fa ciası (i st anbul ı 970)
adlı eserleri bunlardan bazılarıdır. Ayrıca
kütüphanelerde "Vak'a-i Kerbela " vb.
başlıklar taşıyan , müellifi belli olmayan
manzum - mensur pek çok eser mevcuttur.
tap ' ın
Kerbela olayı etrafında gelişen bu zengin malzeme falklor ve mOsikiye de intikal etmiş. Türk din mOsikisinde hadisenin
cereyan ettiği ayda özellikle tekkelerde
yapılan dini merasimlerde muharrem ilahileri ve mersiyeleri okunmuştur.
Bİ BLİYOGRAFYA :
FuzGii. Hadikatü's-s ü eda ( n ş r. Şeyma Gü n·
gö r), Ankara 1987, s. XX-XXII ; Agah Sı rrı Levend.
Di va n Edebiyatı , İstanbul 1984, s . 132-13 3; Ce·
mal Kurnaz. Hayaif Bey Diua nı 'nın Tah lfli, İs­
tanbul1996, s. 151 , 367; Amil Çe lebioğlu, Türk
Edeb iya tında Mesnevi, İsta nbul 1999 , s . 56-58;
Hüseyin Mücib el-Mısri . Kerbela' b eyn e ş u 'a·
ra'i 'ş -ş u 'übi 'l-İslamiyy e, Kah ire 142 1/2 000;
Elnure Azizova. K erbela Va k'as ı (yükse k lisans
tezi. 200 1). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s . 41 94 ; Metin And. Ritüelden Dram a: Kerbela-Muharrem- Ta'ziye, İstanbul 2 00 2, s. 28 -53; a .mlf.,
"S an a t ve Ke rb ela : Muh a rre m ya da Taziye
Göste rileri Pekçok Münyatüre Konu O lmu ş­
tur", Milliyet Sana t Dergisi, sy. 289 , İsta nbul
1978 , s . 1 0-12; a.m lf .. "Eski Ede bi ya tımııda
Yarı Dramatik Bir Tür: Ma ktel ve Minyatürlü
Maktel Yazmalan", Türki y emiz, sy. 61 , İ sta nbul
1990, s. 4-15; ı. Melikoff. "Le dra me de Kerbela
dans le litterature epique turque". RE/, XXXIV
(1 966), s. 133-148; Bedri Noyan. " B ektaşi ve
Alevllerde Muharre m Ayini , Aş üre ve Matem
Erka nı " , HK, 1( 1984 ). s. 89 ; Günay Kut . "Aş ı k
Çe lebi ", DİA , lll , 549 ; İlyas Üzüm . "Hüsey in ",
a.e., XVIII , 521-524.
~
MusTAFA UzuN
KERBİYYE
( ~_,.ol)
Ebfı
Kerb ed-Darir
(ö. !./VII. yüzyılın sonları)
tarafından kurulan
ve Muhammed b . Hanefiyye'nin
imametini kabul edip onun ölmediğini
ileri süren Keysaniyye fırkası
(bk. KEYSANiYYE).
L
_j
KERÇ
Kırım ' da
L
tarihi bir
şehi r.
_j
Kırım yarımadasının en doğu ucunda
olup Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde kendi
adını taşıyan idari birimin (rayon) merkezidir. 1993 yılı rakamlarına göre şehir nüfusu 182.SOO'dür. Nüfusun büyük çoğun­
luğunu Ruslar oluşturmaktadır. Şehre kayıtlı Kırım Tatarı sayısı sadece 200 civarın­
dadır. 1980'1i yılların sonlarından itibaren
Kırım'a
dönerek bölgeye yerleşen K ırım
giderek artmakla birlikte bu yerleşimierin şehir içinden ziyade varoşlarda ktırulan yeni yerleşim yerlerine ve çevredeki köylere olduğu dikkat çekmektedir.
Tatarları ' nın sayısı
Kendi adını verdiği , Karadeniz ile Azak
denizini birbirine bağlayan stratejik Kerç
Bağazı ' nın ( An ti kçağ' d a ki a dı y la Kimm er
Bosforu 'nun) üzerinde kurulmuş olması
şehre tarih boyunca özel bir yer vermiş­
tir. Kerç'in tarihi . aynı arazi üzerinde mİ­
Iattan önce VI. yüzyılda kurulan eski Yunan (Milet li ) şehri Pantikapeon'a kadar
gider. Antik Bosfor Devleti'nin başşehri
olan Pantikapeon bölgedeki en önemli
merkezlerden biriydi. Pantikapeon milattan sonra 370'te Hunlar ve 576'da Göktürkler tarafından istila edildi. 679'dan
itibaren de Hazar Devleti'ne tabi oldu.
Şehrin Xl. yüzyıldan başlayara k Kerç
(Kerçyu) diye adiandınimaya başlandığ ı
görülür. Daha sonra Peçenekler'in ve Kıp­
çaklar'ın eline geçen şehir. XIII. yüzyılın
ortalarında bütün bölge gibi Cengiz İm­
paratorluğu'nun hakimiyetine girdi.
1318'de Altın Orda Devleti 'ne vergi vermek şartıyla Cenevizliler Kerç'e hakim oldular. 14 75'te Kırım ' ın güneyindeki Ceneviz hakimiyetine son veren Osmanlılar
Kerç'i de fethettiler. Cenevizliler'den alı­
nan diğer Kırım kaleleri gibi Kerç de yarımada üzerinde bulunmasına rağmen
Kırım Hanlığı'na değil Osmanlı Kefe sancağının (d aha so nra eya let ) bir parçası
olarak doğrudan merkezi idareye bağ­
landı. Osmanlı hakimiyetindeki Kerç'te
1SZO'de biri müslümanlara (Şehzade Camii mahall es i) , diğeri h ı ristiyanlara ait iki
mahalle bulunuyordu . 1542'ye doğru şe­
hir fizik ve nüfus bakımından gelişme
gösterdi. üç müslüman ( Ş eh za de Camii ,
Hoca Sinan Ca mii ve Çerkez mahalleleri).
iki de hı rist iyan m ahallesi ol u şt u. 1520' de kırk sekiz hane müslüman. yetmiş üç
hane hıristiyan olmak üzere 121 hane olan
nüfus ( ya kl aş ı k 600 ki ş i). 1542'de 190 hane müslüman. kırk yedi hane hıristiyan
olmak üzere 237 haneye (yaklaşık ı 200
ki ş i) yükselmiştir . Ayrıca bu dönemde
yaptırılmış cami. medrese. hamam ve
çeşmelerin mevcut olduğu bilinmektedir.
Bunlar arasında muhtemelen Şehzade
Mehmed tarafından yapıldığı için Şehza­
de Camii olarak da anılan Beyazıt Camii
ve Mustafa Çelebi Camii sayılabilir. Şehir
XV ve XVI. yüzyıllarda birçok defa Zaporog Kazakları ' nın baskıniarına maruz kaldı . 1076 yılı ortalarında ( 1666 ba ş ları) bu-
275
Download

TDV DIA