T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
rünriyn HAsTANELER KuRUMu
Malatya İli Kamu Hastaneieri Birtiği Genel Se,kreterliği
Malatya Devlet Hastanesi
Satın Alma (Doğrudan Temin)
SAYI: ....2427
TARİH: 02ll2t2014
Tekliflerin verileceği tarih : 04ll2l20l4
Saat : 14:00'a kadar
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen mahn/iıizmetin 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22ld maddesi
gereğince PiYasadan teklif alınmasr usulü ile satın alınacaktır. Belirtilen tarih ve saate kadar; teklif
mekfubunda adı geÇen malftıizmet alım işi için birim fiyatını KDV hariç kaç TL ye vereceğinizi rakam veyazı
ile belirterek Proformanızı hastanemiz satrn alma (doğrudan temin) servİsine gönİermenizİveyafakslamanızı
Rica ederim.
ÇIK
sorumlusu
Satınalm-a
Sıra
l
Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı
Sut Kodu
UBB Kaydı
Birim Fiyat
Fırat Semt Polikliniği (Eski
Başhekimlik Binası ) Data ve
Ses Yapısa} Kablolama işi
Birimi
Miktarı
1
Adet
Toplam
Fivatı
GENEL ŞARTLAR:
l-OPsiYon ve teslimat süresi belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-Teklifimizdeki sayı numaıantn ve hasta adının, teklifinizde mutİaka yazılması gereklidir
3-Teklifiniz hastanemiz Satınalma servisi doğudan temin birimine eİden tesliııİ edilecek veya (0422,1 32549|0
no,ya
fakslanacak aslı mal teslimi srrasında elden teslim edilecektir.
4-İstekliler tekliflerini KDV hariç rakam ve yanile btitün masrafları dahil olmak
şartıyla vermelidirler.
S-Son teklif verme saatinden sonra idaıeye teklif veren isteklilerin teklifleri degerİendİrmeye
alınmayacaktır.
6-Kendisinden maVhizmet alımı kesinleşen firma teslim ettiği malın/hiirnetin İafurasını temlik edemezler
7-Ödeme saymanlığın nakit durumrnu g'ö.. yapılacakiır.
8-Alternatif teklif verilemez. Teslimat bir seferde yapılır kısmi teslimat kabul edilmez
9-Teklif veren firmalar Sağlık Bakanlığında, onuylr-barkot numaralarını (ubb _ulusal bilgi
bankasından alınan)
belirtmek zorundadır.
l0- Teklifte Sut kodu Yazılması gerekmektedir. Kodsuz ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
ll-SiPariŞler hastanemizin satınalma biriminde alım sekreteryasnı yürüten personel tarafindan yapılacaktır.
Satınalma
sorumluları dıŞında verilen siPariŞlerin fırmanız tarafından yerine- getirilmesinden
satınalma üirimimiz ve / ve ya
idaremiz sorumlu olmayacaktır.
l2-Teklif veren firma; Firma TİTUBB kaydını teklifinde kaşe mühür bilgisi içinde belinecektir
İnrİn,{r
0422325
Satınalma Personeli Memur: Nevzat
49l0
öznn
Te|: 0422
444 56
34 (1475) Fax:0422 323 89 42_
DATA Ve TELEFON YAP|SAL KABLOLAMA YAPİMİNA AİTTEKNİK ŞARTNAMESi
Malatya Devlet Hastanesi Fırat Kampüsü(Eski Başhekimlik) binasında yeni otomasyon ve te]efon
sistemlerinin alt yapısının oluşturulması amacıyla, data ve telefon kablolama yapısı kurutİrak çalışır
hale getirilecektir.
GENEL
isrrxı-ın
l-İstekli işe başlamadan önce al§apının tesis editeceği yerlerde gereklitespitlerde bulunacaktır.
2-Her türlü nakliye, hamaliye, klip, bant vb. masraflar teklif veren istekliye ait olacaktır.
3-Tüm kablolama işleri test edi]erek çalışır vaziyette teslim
edihcektir.
l
4-Tüm kablolar etiketlenecektir.
S-Mevcut data ve telefon kabloları
toplanacaktır.(demontaj) ,,
(
n,
6-Topianan kablolar rulolar halinde düzenli bir şekilde Hastane idaresinin göstereceğiyerlerde -
istiflenecektir.
7-Sökülen kablo kanalları ve switch dolapları düzenli bir şekilde Hastane İdaresinin göstereceği yere
istiflenecektir.
8-Poliklinik dış monitörler VGA ve enerji kabloları çekilecektir. Çekilecek bu kablolar ters tavan
içerisinden görünmeyecek şekilde tesis edilecektir. Ayrıca dış monitörler için askı aparatlarının
montajı yapılacaktır.(VGA,enerji kabloları ve askı aparatları Hastane İdaresitarafından verilecektir.)
9-Tüm
ka b]lolar, ka
blo tavala rı kulla nıla rak çekilecektir.
10-Tüm kablolar sistem odasında tekniğine uygun sonlandırılacaktır.
l1-Her odaya en az bir data ve bir telefon kablosu(cat6) çekilecektir.
12-İmalata geçilmeden önce,tüm kabloların(UTP ve pasif donanımların(patch panel,data prizi,
konnektör vb.) TSE veya uluslararası kalite belgelerini yüklenci idareye sunmalıdır.
13-Çekileıı UTP Cat6 kablolar data patch panelinde sonlandırı]acaktır.
14-Çekilen telefon kablosu sistem odasında krone dizilerde sonlandırılacaktır.
15-0dalarda asma tavan içerisinde çalışma yapılması zorunluluğu bulunduğundan çekilen kablolar
klipslerle asma tava n profillerine tutturulaca ktır.
16-Data kablolama işlemi, çalışma alanında yer alacak cat6 UTP data prizlerinde sonlandırılacaktır.
17-Çekilecek olan cat6 kabloların içinde bulunan seperatörlerin bozulmayacağı şekilde çekilecektir.
18-UTP kablolar hiçbir şekilde topak haline gelmeyecek, kuşgözü olmayacak şekilde düz olarak
çekilecektir.
19-UTP kablolar kabinet iie prizler arasında en uygun kanal güzergahın da hiçbir şekilde açıkta
kalmayacak şekilde özeilikleri belirtilen kabio kanalları içinden döşenmelidir.
20-UTP kablolar, çekim sırasında sıyrık olmayacak şekilde çekilmelidir.
üATA VE TILçFON KABLOLAM,q T[(,§A§T.
0.ö*
2I"-UTP kablo boyu, hiçbir şekiIde priz ve panel arasında 90 m'yi geçmeyecektir.
22-UTP kablolarda kabinet içerisinde en az 2mt.pay bırakılacaktır.
23-Kullanıcıların yer değişikliği, aktarma(patching) ile kolaylıkla sağlanabilecek şekilde düşünülmelive
yapılandırılmalıdır.
24-Dağıtım merkezleri, oda ve priz girişlerindeki kablolar ve prizler etiketlenmelidir. Etiketleme
bilgisi oda numarası, priz ve aktarma patch panel numarasını içermelidir.
25-Etiketier kablolardan/panelden/prizden/kolayca
çekilmeyecek şeklinde hazırlanmalıdır.
düşmeyecek, silinmeyecek ve okumada güçlük
26-Sabit etiketleme, yapılan değişikliklerde problem yaratmamalıdır. Bu yüzden etiketierin
değiştirilebi]ir olması tercih edilmelidir.
27-Sistemin oluşturulmasında kullanılan priz,kablo ve bağlantılarını gösteren topolojik çizim ve
etiketleme ile ilgili dökümantasyon kablolama işinin bitiminitakip eden ed geç 7(yçdi) gün içinde ve
en az iki suret hazırlanmalıdır. Flashdisk veya CD ortamında hazırlanarak teslim edilmeIidir.
28-Cat 5 telefon kablosu gri, data kablosu mavi renkte olacaktır.
29-Yüklenici firma temin edeceğitüm malzemeyi idarenin göstereceği yere isitifleyecektir. Malzeme
buradan kontrollü(hastane idaresiyle koordineli) bir şekilde alınarak kullanılacaktır. İş sonunda kalan
maizeme Hastaneye tes]im edilecektir.
CAT 5 Kablo Teknik özellikleri
1-Kurulacİk olan UTP kablolama altyapısındakl tüm ürünlerin{kablo,patch panel,keystone jack,patch
cord,data prizi vs.) TSE sta nda rtlarına uygunluğu belgelenecektir.
2-Kablo 100 metre mesafede cat-6 Utp standartlarına uygun iletişimidesteklemelidir.
3-Kablo en az 250 MHz hızıdestek]emelidir.
4-Kablo halagen-free olmalıdır.
5-Kablo ifetkeni çıplak ve katı bakır olmalıdır.
6-Kablo iletkeni23 AWG ölçüsünde olmalıdır.
7-Kabloda 4 adet sarmalçift olmalıdır.
8-Çalışma sıcaklığı:-20C ile +50C arasında olmalıdır.
UTP CAT-6 Data PriziTeknik özellikleri
l-Data prizleri UTP Cat-6 Keystone Jack ANSI/ElArnA 568B.2-1 standardında ve RJ-45 tipi oimalıdır.
2-Data prizleriT5684 ve T568B bağlantı tiplerinin her ikisini birden desteklemeIidir.
,
3-Cat-6 UTP prizlerde tüm bağlantı kabloları numaralanıp, ilişkilendirilmelidir.
4-Prizler kullanıcıların oturma alanları göz önünde bulunduru]arak dış müdahalelerden korunması en
uygun olan yerlere monte ed]lecektir.
üATA V[ TrL[FüN KA8LOtAtüA TrK.şART,
§AyFA 2
ı.(
5-Kablolar jacklara giriş sırasına göre dizayn edilerek portlara monte edilecektir.
6-Panellere jack montajlara mukavim ve oynamayacak şekilde monte edilmelidir.
7-UTP kablolar jackların kendisonlandırma parçalarıyla sonlandırılacaktır.
ma ket bıçağı,çakma pensesi gibi
Sonlandırma.rn.r,nd,
aletler kullanmayacaktır.
8-prizler modüler yapıda olup, arka kutu çerçeve ve cat-6 jacktan oluşacaktır.
9-UTP kablolar cat-5 jacklarda sonlandırıldıktan sonlandırıldıktan sonra kablonun jacklara
sabitleneceği bir mekanizma olmalı ve priz içerisindekiesneme kuwetive kab]o ağırlığının taşınması
sonlandırma yapılan pinlerle sınırlı kalmamalıdır.
1O-Prizler üzerinde her iki port için etiketleme yapabilecek alan bulanacaktııç.Prizler ayrıca arka kutu
içerisinde kabloya T klips takılarak yada benzeri bir şekilde etiketlenmelidir.
1l-D.C. direnci 2OmO dan küçük,izolasyon direnci ise 100MQ dan büyük otmalıdır.
12-Duvar priz|eri kanal üstü modül setine uyumlu 45x45 mm boyutlarında ve en a{z adet RJ 45 jack
yuvasına sahip olmalıdır.
13-Kablolama sisteminin numaralanması açık ve izlenmesi ko|ay bir sistemle yapılacak ve katıcı olarak
işaretlenecektir. Her UTP Priz üzerinde kalıcı işaretler yer alacaktır. Bu işaretler gerektiğinde
değiştirilebilmelidir.(Daha sonra silinebilen işaretleme
ka
bul edilmeyecektir.)
Telefon Prizi Teknik Şartname
].-Tüm prizler TSE standartlarına uygun olacaktır.
2-Sert malzemeden imal edilmiş o]malıdır.
3-RJ 11
konnektöre uygun olmalıdır.
4-Prizler sıva altı montajına uygun oimalıdır.
Cat-6 UTP Modüler Patch Panel Özellikleri(48 Port)
].-Kullanılacak olan prizlerin RJ 45 kontakları,1O0 mikron nikel kaplama üzerinde 50 mikron altın
kaplama bulunacak şeklinde olmalıdır.
2-Patch panel arkasında kabloları toparlayıcı,modüier yapıda organizer bu]unmalıdır.
3-Patch panel önden sonlandırılabi]melidir.
4-Patch panel üzerinde atanacak port numaraları için şeffaf korumalı etiket yuvası bulunma]ıdır.Bu
bölümlere yazılacak olan port numaraları prizdeki port numaraları etiket yuvası bulunmalıdır. Bu
bölümlere yazılacak olan port numaraları prizdeki port numaraları ile aynı olmalı ve her iki bölümdeki
n
uma ra
la
r şeffaf etiket koruyucuların altına yerleştiriimelidir.
5-Patc! panel modüler yapıda olmalıdır.
Cat-G UTP Patch Cord özellikleri
1-Patch Cord içerisinde kullanılan kontaklar 50 mikron altın kaplama olmalıdır.
üATA VE TELrrON KABt.ölAMA TtI(.ŞART.
ffi
l/]
-
il(
SAvFA3
W
2-Patch Cord ucundaka RJ 45 konnektörler, fabrikasyon(molded/booted)plastik
boot ile kaplı
olmalıdır.
3-0,5 mt uzunluğunda fabrikasyon üretimi o]malıdır.
4-Kablo 4 adet sarmal çiftten oluşmalıdır. Kablo çiftlerini birbirinden ayıran bir ayıraç mevcut
olmalıdır.
Kesmeli 10'luk Terminasyon ModüIü Teknik Şartnamesi
l-Terminasyon modülü 10 perlik kapasitede her iki tarafında lDC tekniği ku]lanılarak irtibat yapabilen
kesmeii tipte olacaktır.
2-Modülerbağlantısaclnamonteedİlebilenyapıdaolmalıdır.
3-Modül irtibatla
nd
ırılacak iletken
ça
pları 0,7 -7,5m m arasında olmalıdır.
4-Modül]er bağlantı saclarını kolaylıkla takılıp çıkarabilmetidir.
S-Modülle bağlantı saclarına yerleştirilirken kontaklar el!e dokunmaya ka/şı emnlyP'tll olacak öze]likte
olmalıdır.
6-Modülle bağlanan kabio perleri ve camper tellerinin düzenli bir şekilde tertibi için uygun klavuz
düzeni bulunmalıdır.
7-Modüllerin kablo iletkenlerinin irtibatlandığı tarafta kablo renk kodları ve devre sıra numaralarını
gösteren şablon silinmeyecek özellikte olma]ıdır.
8-Modülün ön yüzü 1' den 10'a kadar devre sıra numarasını göstermelidir.
9-Terminasyon modülünün gövdesi cam elyaf takviyeli polikarbonat veya muadili termoplastik
polyester malzemeden imal edilmiş olmalıdır,
10-Kontaklar V kontak yapısında elektrikli iletkenlik özel]ikleri iyi olan yüksek yaylanma özellikli yay
bronzundan ve korozyona karşı gaivanik metodla gümüş kaplı kaplama kalınlığı kontak noktasında
asgari 5 mikron olmalıdır.
11-İrtibatlama aleti kullanılarak iletkenler izolasyonu sıyrılmadan modülün kontak elemanları arasına
sıkıştırıldığında sadece izolasyonu kesilerek havayla temas etmeyecek şekilde tam bir kontak teması
olmalıdır.
Camper Teli Özellikleri
1-0,5mm çapında som elektrolitik, tavlı bakırdan imal edilmiş olma|ıdır.
2-Mavi ve beyaz renkte,PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
3-Mavi ve beyaz renkli izoleler bir ikili(per} oluşturacak şekilde bükülü imal edilmiş olmalıdır.
4-TSE standartlarına uygun olma]ıdır.
D,IıTA
Vr TELEFON KABLOIAMA TEK.ŞART.
nA
,r
Yü}hnicinin Temin Edeceğl Malıeme Ustesi
l{at6
KabIo(Gri)
6000 mt.
z-Cat 6 Kablo(Mavi)
8000 mt.
3{at 5 Data Prizi
150 adet
4-Telefon Prizi
150 adet
S-Patch Panel
10 adet
6-Patch Cord
150 adet
7-Kesmeli 10'lukTerminasyon
Modulü
8-Camper Teli
40 adet
1000 mt.
,f.a
Elektrik Teknikeri
.a
DATA VE TELEFON KABLOLAMA TEİ(.ŞART,
Download

2427 çık - Malatya Devlet Hastanesi