Sıralı pompa
Etaline
İşletim ve montaj talimatı
Baskı
İşletim ve montaj talimatı Etaline
Orijinal kullanım kılavuzu
Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya
üçüncü şahıslara verilemez.
Genel olarak şu husus geçerlidir: Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.
© 28.01.2014
Dizin
Dizin
1
Baskı ......................................................................................................2
Sözlük ....................................................................................................5
2
Genel .....................................................................................................6
2.1
Prensipler .......................................................................................................... 6
2.2
Tamamlanmamış makinelerin montajı ........................................................... 6
2.3
Hedef kitle ........................................................................................................ 6
2.4
Diğer Geçerli Belgeler ....................................................................................... 6
2.5
Sembolizm ......................................................................................................... 6
3
Güvenlik ................................................................................................8
3.1
Uyarı bilgilerinin tanımlanması ....................................................................... 8
3.2
Genel ................................................................................................................. 8
3.3
Öngörülen kullanım ......................................................................................... 8
3.4
Personelin eğitim durumu ve kurslar .............................................................. 9
3.5
Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler .......... 9
3.6
Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma ............................................................ 9
3.7
Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları ...................................................... 10
3.8
Bakım, kontrol ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları ...................... 10
3.9
Müsaade edilmeyen işletim şekilleri ............................................................. 10
3.10
Patlama korumasına ilişkin bilgiler ............................................................... 10
4
Taşıma/geçici depolama/tasfiye .........................................................13
4.1
Teslimat konumu kontrolü ............................................................................13
4.2
Cihazın taşınması ............................................................................................ 13
4.3
Depolama/saklama ......................................................................................... 14
4.4
Geri gönderme ................................................................................................ 14
4.5
Tasfiye ............................................................................................................. 15
5
Pompanın/pompa agregasının açıklaması ........................................16
5.1
Genel açıklama ............................................................................................... 16
5.2
2009/125/AT "Öko Tasarım Yönetmeliği" için olan 547/2012 direktifine
(150 kW'lik maksimum nominal dalga performanslı su pompaları için) göre
ürün bilgileri ................................................................................................... 16
5.3
Adlandırma .....................................................................................................16
5.4
Tip plakası .......................................................................................................17
5.5
Cihazın yapısı ..................................................................................................17
5.6
Kurulum ve etki şekli ..................................................................................... 18
5.7
Ses değerleri .................................................................................................... 19
5.8
Teslimat kapsamı ............................................................................................19
5.9
Ölçümler ve ağırlıklar .....................................................................................19
6
Kurulum/montaj .................................................................................20
6.1
Güvenlik yönetmelikleri ................................................................................. 20
Etaline
3 / 60
Dizin
6.2
Kurulumdan önce yapılan kontrol ................................................................20
6.3
Pompa agregasının kurulması .......................................................................20
6.4
Boru hatları ..................................................................................................... 22
6.5
Mahfaza / izolasyon ........................................................................................ 25
6.6
Elektrik bağlantısının kurulması ....................................................................25
6.7
Dönme yönünün kontrol edilmesi ................................................................. 26
7
Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması ...............................28
7.1
İşletime alma ..................................................................................................28
7.2
İşletim alanı sınırları ....................................................................................... 31
7.3
Devre dışı bırakma/saklama/depolama ......................................................... 32
7.4
Tekrar işletime alma ....................................................................................... 33
8
Bakım ...................................................................................................34
8.1
Güvenlik yönetmelikleri ................................................................................. 34
8.2
Bakım/kontrol ................................................................................................. 35
8.3
Boşaltma/Temizleme ...................................................................................... 37
8.4
Pompa agregasının sökülmesi .......................................................................37
8.5
Pompa agregasının monte edilmesi .............................................................. 40
8.6
Vida sıkma torkları ......................................................................................... 44
8.7
Yedek parça stoğu .......................................................................................... 45
9
Arıza: Sebebi ve giderilmesi ...............................................................48
10
Diğer geçerli belgeler .........................................................................50
10.1
Montaj örnekleri ............................................................................................ 50
10.2
Açık gösterim resmi ve tekli parça dizini ......................................................51
10.3
Tekli parça dizini içeren komple resim .......................................................... 55
11
AB uygunluk beyanı ...........................................................................57
12
Sakıncasız kullanım açıklaması ..........................................................58
Dizin ....................................................................................................59
13
4 / 60
Etaline
Arka sayfa ........................................................................................ 0
Sözlük
Sözlük
Pompa agregası
Basınç hattı
Basınç manşonunda bağlı olan hat.
Blok yapı şekli
Motor bir flanş veya fener üzerinden veya
doğrudan pompaya sabitlenmiştir
Emme hattı/besleme hattı
Emme manşonunda bağlı olan hat
Hidrolik
Pompanın, hız enerjisinin basınç enerjisine
dönüştürüldüğü parçası.
İçeri sürülen birim
Pompa gövdesine sahip olmayan pompa;
tamamlanmamış makine
Pompa
Tahrik, bileşen veya aksesuara sahip olmayan
makine
Etaline
Komple bir pompa ünitesi bir pompadan, tahrik
biriminden, bileşenlerden ve aksesuarlardan
oluşur
Sakıncasız kullanım açıklaması
Sakıncasız kullanım açıklaması, üreticiye geri
gönderme durumunda, ürünün nizami biçimde
boşaltıldığını ve böylece nakil maddesi ile
temas eden parçaların çevre ve insan sağlığı için
tehlike teşkil etmediğini gösteren bir müşteri
açıklamasıdır.
Stok amaçlı pompa
Sonradan hangi amaçla kullanılacağından
bağımsız olarak satın alınıp depolanan
pompadır.
Sürece dayalı yapı şekli
İçeri kaydırma birimi tamamen sökülebilir, bu
esnada pompa gövdesi boru hattında kalır.
5 / 60
2 Genel
2 Genel
2.1 Prensipler
Kullanım kılavuzu, kapak sayfasında adı geçen yapı serileri ve modellerin bir
parçasıdır. Kullanım kılavuzu, tüm işletim aşamalarında geçerli olması gereken
güvenli kullanım hakkında bilgi verir.
Tip levhasında yapı serisini ve büyüklüğünü, en önemli işletim verilerini, sipariş
numarasını ve sipariş konumu numarasını bulabilirsiniz. Sipariş numarası ve sipariş
konumu numarası pompayı/pompa agregasını açık bir şekilde tanımlar ve tüm diğer
iş süreçlerinde bunların tanımlanmasını sağlar.
Bir hasar olması durumunda garanti hakkının ortadan kalkmaması için vakit
kaybetmeden en yakın KSB servisini durumdan haberdar edin.
Beklenen gürültü değerleri (⇨ Bölüm 5.7 Sayfa 19)
2.2 Tamamlanmamış makinelerin montajı
KSB tarafından tamamlanmamış olarak teslim edilen makinelerin montajı için bakıma
ilişkin bölümün ilgili alt bölümlerini dikkate alın. (⇨ Bölüm 8.5.4 Sayfa 42)
2.3 Hedef kitle
Bu işletim talimatının hedef kitlesi teknik eğitim almış olan teknik uzmanlardır.
(⇨ Bölüm 3.4 Sayfa 9)
2.4 Diğer Geçerli Belgeler
Tablo 1: Diğer geçerli belgelere genel bakış
İçindekiler
Pompanın/pompa agregasının teknik verilerinin
açıklaması
Kurulum şeması/ölçüleri belirten Pompa/pompa agregası ve ağırlıklar için bağlantı
sayfa
ve kurulum ölçülerinin açıklaması
Bağlantı şeması
Ek bağlantıların açıklaması
Hidrolik karakteristik eğrisi
Pompalama yüksekliğine, gerekli ENPY'ye, etki
derecesine ve güç ihtiyacına ilişkin karakteristik
eğrileri
Pompanın kesit çizimi açıklaması
Komple resim1)
Tedarikçinin sağladığı
Aksesuar ve entegre makine parçalarına ilişkin
kullanım kılavuzu ve ilave dokümantasyon
dokümantasyon1)
Yedek parçaların açıklaması
Yedek parça listeleri1)
Yardımcı boru hatlarına ait açıklamalar
Boru hattı şeması1)
Pompa yapı parçalarının açıklaması
Tekli parça dizini1)
Montaj çizimi
Mil contası montajına ait kesit görünümü
Belge
Veri sayfası
Aksesuar ve/veya entegre makine parçalarına ait ilgili üreticinin dokümantasyonunu
dikkate alın.
2.5 Sembolizm
Tablo 2: Kullanılan Semboller
Sembol
✓
⊳
⇨
⇨
1)
6 / 60
teslimat kapsamında kararlaştırıldığı sürece
Etaline
Anlamı
İşlem talimatı için yerine getirilmesi gereken koşul
Güvenlik bilgilerinde yapılması gereken işlemler
Yapılan işlemin sonucu
Çapraz referanslar
2 Genel
Sembol
1.
Anlamı
Birkaç aşamadan oluşan işlem talimatı
2.
Bilgi
ürünün nasıl kullanılacağına dair tavsiye ve önemli bilgiler verir
Etaline
7 / 60
3 Güvenlik
3 Güvenlik
!
TEHLİKE
Bu bölümde verilen bilgilerin tümü yüksek risk derecesine sahip olan bir tehlikeyi
tanımlar.
3.1 Uyarı bilgilerinin tanımlanması
Tablo 3: Uyarı bilgilerinin özellikleri
Sembol
!
TEHLİKE
!
UYARI
DİKKAT
Tanımı
TEHLİKE
Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya yol açan ve yüksek derecede bir riske sahip olan bir
tehlikeyi tanımlar.
UYARI
Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya yol açabilen ve orta derecede bir riske sahip olan bir
tehlikeyi tanımlar.
DİKKAT
Bu sinyal kelimesi, dikkate alınmadığı takdirde makine ve makine
fonksiyonlarını tehdit edebilecek bir tehlikeyi tanımlar.
Patlama koruması
Bu sembol, AB yönetmeliği 94/9/EG (ATEX) uyarınca patlama riski
bulunan alanlarda bir patlamanın meydana gelmesine karşı
koruma ile ilgili bilgiler verir.
Genel bir tehlike bölgesi
Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde ölüm veya
yaralanmaya yol açabilecek tehlikeleri tanımlar.
Tehlikeli elektrik gerilimi
Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde elektrik
gerilimi ile ilgili tehlikeleri tanımlar ve elektrik gerilimi koruması ile
ilgili bilgiler verir.
Makine hasarı
Bu sembol, DİKKAT sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde makine
ve makine fonksiyonlarına dair tehlikeleri tanımlar.
3.2 Genel
Kullanım kılavuzu, dikkate alındığı takdirde pompanın güvenli kullanımını sağlaması
ve kişilerin zarar görmesi ve maddi hasarın oluşmasını önlemesi öngörülen cihazın
kurulumu, işletimi ve bakımı ile ilgili temel bilgiler içermektedir.
Tüm bölümlerde yer alan emniyet talimatları dikkate alınmalıdır.
Uzman personel veya operatörün cihazı monte etmeden ve işletime almadan önce bu
kullanım kılavuzunu okuması ve tamamen anlaması gerekir.
Kullanım kılavuzunun içeriği uzman personel için her an ulaşılabilir olmalıdır.
Doğrudan pompa üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınmalı ve tamamen okunur bir
halde olması sağlanmalıdır. Bu durum örneğin aşağıdakiler için geçerlidir:
▪ Döndürme yönü oku
▪ Bağlantılar için olan işaretler
▪ Tip plakası
Kullanım kılavuzunda dikkate alınmamış olan yerel uygulamalara riayet
edilmesinden operatör sorumludur.
3.3 Öngörülen kullanım
Pompa/pompa agregası sadece diğer geçerli belgelerde tarif edilen kullanım
alanlarında işletime alınabilir. (⇨ Bölüm 2.4 Sayfa 6)
▪ Pompa/pompa agregası sadece teknik açıdan kusursuz bir durumda iken işletime
alınabilir.
8 / 60
Etaline
3 Güvenlik
▪ Pompa/pompa agregasını kısmen monte edilmiş bir durumda iken işletime
almayın.
▪ Pompa, sadece veri sayfasında veya ilgili modelin dokümantasyonunda tarif
edilen maddeleri nakledebilir.
▪ Asla pompayı nakledilecek madde olmadan işletime almayın.
▪ Veri sayfası veya dokümantasyonda asgari nakil miktarlarına ilişkin bilgileri
dikkate alın (aşırı ısınma sonucu meydana gelen hasarların, yatak hasarlarının vs.
önlenmesi).
▪ Veri sayfası veya dokümantasyonda azami nakil miktarlarına ilişkin bilgileri
dikkate alın (örneğin aşırı ısınmanın, kayar halka contası, kavitasyon ve yatak
hasarlarının meydana gelmesinin önlenmesi).
▪ Pompayı emici tarafından daraltmayın (böylece kavitasyon hasarları önlenir).
▪ Başka işletim şekilleri konusunda veri sayfası veya dokümantasyonda
bahsedilmediği takdirde üretici ile irtibata geçin.
Önceden kestirilebilir yanlış kullanımın önlenmesi
▪ Basınç tarafındaki kapama organlarını asla müsaade edilenden fazla açmayınız.
– Veri sayfasında veya dokümantasyonda belirtilen azami nakil miktarlarının
aşılması
– Olası kavitasyon hasarları
▪ Veri sayfası veya dokümantasyonda basınç veya ısıya ilişkin müsaade edilen
kullanım sınırlarını asla aşmayınız.
▪ Bu kullanım kılavuzundaki tüm güvenlik uyarıları ve yapılması gerekenlere riayet
ediniz.
3.4 Personelin eğitim durumu ve kurslar
Personelin cihazın taşıma, montaj, kullanım, bakım ve muayenesi için gerekli uygun
niteliklere sahip olması gerekir.
Personelin sorumluluk alanı, yetkisi ve denetlenmesi operatör tarafından taşıma,
montaj, kullanım, bakım ve muayene esnasında tam olarak düzenlenmiş olmalıdır.
Personelin bilgi açığı olması takdirde bu eksiklik yeterli derecede eğitime sahip olan
uzman personel tarafından kurs ve eğitim yoluyla kapatılmalıdır. Gerekirse kurslar
üretici veya tedarikçinin isteği üzerine operatör tarafından da verilebilir.
Pompa/pompa agregası ile ilgili kurslar sadece uzman teknik personelin kontrolü
altında verilmelidir.
3.5 Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler
▪ Bu işletim talimatının dikkate alınmaması garanti ve hasarın ödenmesi hakkınının
ortadan kalkmasına neden olur.
▪ İşletim talimatının dikkate alınmamasının beraberinde getireceği bazı tehlikeler:
– Kişilerin elektriksel, termik, mekanik ve kimyasal etkiler sonucunda tehlikeye
maruz kalması ve patlamalar
– Ürünün bazı önemli fonksiyonlarının devre dışı kalması
– Bakım için öngörülen yöntemlerin arıza göstermesi
– Tehlikeli maddelerin sızıntı yapması sonucunda çevre kirliliği
3.6 Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma
Bu talimatta yer alan güvenlik bilgileri ve öngörülen kullanımın dışında aşağıdaki
güvenlik kuralları geçerlidir:
▪ Kaza önlemeye yönelik talimatlar, güvenlik ve işletim uygulamaları
▪ Patlama korumasına yönelik talimatlar
▪ Tehlikeli maddelerin kullanımına yönelik güvenlik uygulamaları
▪ Geçerli olan norm ve kanunlar
Etaline
9 / 60
3 Güvenlik
3.7 Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları
▪ Tesiste sıcak, soğuk ve hareket eden parçalar için dokunma koruması takılmalı ve
bunların fonksiyonu kontrol edilmelidir.
▪ İşletimi esnasında dokunma korumasını çıkarmayın.
▪ Personel için koruyucu ekipman temin edin ve kullanın.
▪ Sızıntılar ( örn. mil contasında) tehlikeli maddelerin ( örn. patlayıcı, zehirli, sıcak):
İnsanlar ve çevre için risk olmayacak şekilde sistemden dışarı atın. Bunun için
öngörülen yasal uygulamalara riayet edin.
▪ Elektrik enerjisinden dolayı bir tehlikenin meydana gelmesini önleyin (konu ile
ilgili ayrıntılar için bulunduğunuz ülkede geçerli olan uygulamalar ve/veya yerel
enerji besleme şirketlerine bakın).
▪ Pompanın kapatılmasıyla tehlike potansiyelinin artması söz konusu değilse,
pompa ünitesinin kurulumu esnasında pompanın/pompa ünitesinin yakınına bir
ACİL DURDURMA cihazı yerleştirin.
3.8 Bakım, kontrol ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları
▪ Pompanın yapısı ancak üreticinin onayı ile değiştirilebilir.
▪ Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından izin verilen parçaları kullanın.
Başka parçaların kullanılmasından kaynaklanan sonuçlar için üretici sorumluluk
almayabilir.
▪ Operatör tüm bakım, muayene ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna
hakim olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
▪ Pompa/pompa agregasındaki çalışmaları sadece cihaz durduğunda gerçekleştirin.
▪ Pompa gövdesi ortam sıcaklığına adapte olmuş olmalıdır.
▪ Pompa gövdesinde herhangi bir basınç olmamalı ve gövde boşaltılmış olmalıdır.
▪ Kullanım kılavuzunda pompa agregasının devre dışı bırakılması ile ilgili yapılması
gerekenleri mutlaka dikkate alın. (⇨ Bölüm 7.1.6 Sayfa 30) (⇨ Bölüm 7.3 Sayfa 32)
▪ Sağlığa zararlı maddeler nakleden pompaları bu maddelerden arındırın. (⇨ Bölüm
8.3 Sayfa 37)
▪ Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tesisatlarını tekrar takın veya
işlevine devam etmesini sağlayın. Sistemi tekrar işletime almadan önce işletime
almaya ilişkin verilen bilgileri dikkate alın. (⇨ Bölüm 7.1 Sayfa 28)
3.9 Müsaade edilmeyen işletim şekilleri
Pompayı/pompa agregasını asla veri sayfasında ve kullanım kılavuzunda belirtilen
sınır değerlerini aşacak şekilde çalıştırmayın.
Pompanın/pompa agregasının işletim güvenliği sadece öngörülen kullanım
durumunda sağlanılır. (⇨ Bölüm 3.3 Sayfa 8)
3.10 Patlama korumasına ilişkin bilgiler
!
TEHLİKE
Bu bölümde patlama korumasına yönelik verilen bilgiler pompanın patlama riski
bulunan alanlarda işletime alınması durumunda kesinlikle göz ardı edilmemelidir.
Sadece ilgili işarete sahip olan ve veri sayfası uyarınca uygun görülen pompalar/
pompa agregaları patlama riski bulunan alanlarda kullanılabilir.
Patlama korumasına sahip olan pompa agregalarının işletimi için AB yönetmeliği
94/9/EG (ATEX) uyarınca özel uygulamalar geçerlidir.
Bunun için bu kullanım kılavuzunda yandaki sembollerle gösterilen paragrafları ve
(⇨ Bölüm 3.10.1 Sayfa 11) ile (⇨ Bölüm 3.10.4 Sayfa 12) arası sonraki bölümleri
özellikle dikkate alın.
Patlama koruması sadece kurallara uygun kullanım ile sağlanır.
Veri sayfası ve tip plakasında yer alan sınır değerlerini asla aşmayın veya bu
değerlerin altına düşmeyin.
Öngörülmeyen işletim şekillerini mutlaka önleyin.
10 / 60
Etaline
3 Güvenlik
3.10.1
Pompa
Mil kavraması
Motor
İşaretleme
Pompanın üzerindeki işaret sadece pompaya yöneliktir.
İşaret örneği: II 2 G c TX
İlgili pompa modeline bağlı olarak izin verilen sıcaklıklar, sıcaklık sınırlamaları
tablosunda belirtilmiştir. (⇨ Bölüm 3.10.2 Sayfa 11)
Mil kavramasının gerekli işarete sahip olması gerektiği gibi üreticinin de konu ile ilgili
bir açıklaması mevcut olmalıdır.
Motor kendine has bir işarete sahiptir. İşaretin korunması için motor üreticisinin,
pompanın motor flanşı ve motor milinde yol açtığı sıcaklıklara müsaade etmesi
gerekir.
KSB tarafından ATEX sertifikasına sahip olan pompalarda takılmış olan motorlar bu
şartı yerine getirir.
3.10.2
Sıcaklık sınırları
Normal işletim durumunda en yüksek sıcaklık pompa gövdesi yüzeyinde ve mil
contasında meydana gelir.
Pompa gövdesinde oluşan yüzey sıcaklığı nakledilen maddenin sıcaklığına tekabül
eder. Pompanın ilaveten ısıtılması durumunda tesisatı işletime alan operatör
öngörülen sıcaklık sınıfı ve nakledilecek maddenin belirlenen sıcaklığına (çalışma
sıcaklığı) riayet edilmesinden sorumludur.
Aşağıdaki tabloda sıcaklık sınıflarını ve bunun sonucu olarak meydana gelen
nakledilecek maddenin teorik sıcaklık sınırlarını bulabilirsiniz (mil contasının
yakınlarında oluşabilecek olası bir sıcaklık artışı dikkate alınmıştır).
Sıcaklık sınıfı, işletim esnasında pompa agrega yüzeyinin en fazla hangi sıcaklığa
ulaşabileceğini gösterir. Pompa için müsaade edilen ilgili çalışma sıcaklığını veri
sayfasından öğrenebilirsiniz.
Tablo 4: Sıcaklık sınırları
EN 13463-1 uyarınca sıcaklık sınıfı
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Nakledilecek maddenin
müsaade edilen azami sıcaklığı
Pompanın sıcaklık sınırı
280 °C
185 °C
120 °C
85 °C
Ancak üretici ile irtibata
geçtikten sonra belirlenebilir.
Daha yüksek sıcaklıktaki işletim, veri sayfasının eksik olması veya "Stok amaçlı
pompanın" söz konusu olması durumunda en yüksek çalışma sıcaklığını öğrenmek
için KSB ile irtibata geçiniz.
Operatör tarafından bir
motorun tedarik edilmesi
Bir pompanın motorsuz teslim edilmesi durumunda (stok amaçlı pompalar) pompanın
veri sayfasında belirtilen motora ilişkin aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir:
▪ Motor flanşı ve milinde müsaade edilen sıcaklık pompa tarafından yol açılan
sıcaklıktan daha büyük olmalıdır.
▪ Üreticiden pompanın mevcut olan sıcaklıklarını öğreniniz.
3.10.3
Denetleme tesisatları
Pompa/pompa agregası sadece veri sayfası ve tip plakasında belirtilen sınır değerleri
çerçevesinde işletime alınabilir.
Tesisatın operatörü riayet edilmesi gereken işletim sınırlarını sağlayamıyor ise uygun
denetleme tesisatlarının kurulması gerekir.
Pompanın olması gerektiği gibi çalışması için denetleme tesisatlarının gerekli olup
olmadığını kontrol ediniz.
Denetleme tesisatları ile ilgili ayrıntılı bilgi için KSB ile irtibata geçiniz.
Etaline
11 / 60
3 Güvenlik
3.10.4
İşletim alanı sınırları
(⇨ Bölüm 7.2.3.1 Sayfa 32) bölümünde verilen asgari miktarlar su ve suya benzer nakil
maddeleri için geçerlidir. Pompanın bu miktarlarda ve bahsedilen nakil maddeleri ile
daha uzun süreler işletilmesi, pompa yüzeyindeki sıcaklıklarda ayrıca bir artışa yol
açmaz. Fiziksel açıdan farklı karakteristik değerlere sahip olan nakil maddelerinin
mevcut olması durumunda ayrıca bir ısınma tehlikesinin söz konusu olup olmadığını
ve böylece asgari miktarın yükseltilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin.
(⇨ Bölüm 7.2.3.1 Sayfa 32) bölümünde bahsedilen hesaplama formülü ile ayrıca bir
ısınma sonucu pompa yüzeyinde tehlikeli bir sıcaklık artışının meydana gelip
gelmeyeceğini hesaplayabilirsiniz.
12 / 60
Etaline
4 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
4 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
4.1 Teslimat konumu kontrolü
1.
Ürün teslimatında her ambalaj hasarlar açısından kontrol edilmelidir.
2.
Taşıma hasarında, hasarı kesin olarak belirleyin, tutanak yazın ve derhal yazılı
olarak KSB'ye ya da tedarik eden satıcı ve sigortacıya bildirin.
4.2 Cihazın taşınması
TEHLİKE
Pompanın/pompa agregasının asılı olduğu yerden kayması
Düşen parçalar hayati tehlikeye yol açabilir!
▷ Pompayı/pompa agregasını sadece öngörülen konumda taşıyınız.
▷ Pompayı/pompa agregasını asla boş mil ucuna veya motorun halka kancasına
asmayınız.
▷ Ağırlık bilgisini ve ağırlık noktasını dikkate alınız.
▷ Geçerli olan yerel kaza önleme yönetmeliklerine riayet edin.
▷ Uygun ve müsaade edilen yük tespit elemanını kullanınız, örneğin kendinden
gergili kaldırma penseleri.
Pompayı/pompa agregasını resimde gösterildiği şekilde sapanlayın ve taşıyın.
Şek. 1: Pompa agregasının taşınması
DİKKAT
Pompanın yanlış taşıma şekli
Mil contası hasar görebilir!
▷ Taşıma esnasında pompa milini uygun bir taşıma emniyeti ile kaymaya karşı
emniyete alınız.
Motorsuz pompanın taşınmasında milin 210 sabitlenmesi gerekir.
1.
Kapama plakalarının 68-3 cıvatasını çözün, hafifçe bastırın ve tahrik fenerinin
(341) pencerelerinden çıkarın.
2.
Emniyet sacını 931 mil yivine çekin ve sabitleyin.
Etaline
13 / 60
4 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
Şek. 2: Pompanın taşınması
4.3 Depolama/saklama
Pompa, teslimat tarihinden uzun bir süre sonra işletime alınacak ise pompanın/
pompa agregasının depolamasına yönelik aşağıdaki önlemleri tavsiye ederiz:
DİKKAT
Depolama sırasında nem, kir veya haşarat sonucunda hasar meydana gelebilir.
Pompa/pompa agregasında korozyon/kirlenme meydana gelebilir!
▷ Pompa/pompa agregasının dışarıda depolanması durumunda ambalajında olan
pompa/pompa agregasının üzerini su geçmeyecek şekilde örtünüz.
DİKKAT
Nemli, kirli veya hasarlı açıklıklar ve bağlantı yerleri
Pompa agregası sızıntı yapabilir veya hasar görebilir!
▷ Pompa agregasının kapalı olan açıklıklarını ancak kurulum esnasında açınız.
Pompa/pompa agregası mümkün olduğunca havadaki nem değerinin değişikliğe
uğramadığı kuru ve korunan bir mekanda depolanmalıdır.
Mili elle ayda bir kez döndürünüz, örneğin motorun havalandırması üzerinden.
Pompanın nizami şekilde iç mekanda depolanması durumunda maksimum 12 ay
boyunca bir koruma sağlanır.
Yeni pompalar/pompa agregaları uygun bir şekilde fabrika tarafından ön işleme tabi
tutulur.
İşletime alınmış bir pompanın/pompa agregasının depolanmasında (⇨ Bölüm 7.3.1
Sayfa 32) kısmında verilen bilgileri dikkate alın.
4.4 Geri gönderme
14 / 60
1.
Pompayı olması gerektiği gibi boşaltınız. (⇨ Bölüm 8.3 Sayfa 37)
2.
Pompayı daima yıkayıp temizleyiniz, özellikle de zararlı, patlayıcı, sıcak veya
başka risk teşkil eden nakil maddeleri söz konusu olduğunda.
3.
Kalıntıları havadaki nem ile birlikte korozyon hasarlarına yol açabilecek veya
oksijen ile temas ettiğinde alev alabilecek nakil maddelerinin taşınması
durumunda pompa agregasının ayrıca nötr hale getirilmesi ve kuruması için su
içermeyen etkisiz gaz kullanılmalıdır.
4.
Pompa/pompa agregası ile birlikte daima tamamen doldurulmuş ve
kullanılmasında bir sakınca olmadığını gösteren bir belge verilmelidir.
Uygulanan güvenlik ve arındırma önlemlerini mutlaka belirtiniz.
Etaline
4 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
BİLGİ
Kullanımda sakınca olmadığını gösteren bir açıklamanın gerekmesi durumunda bu
belgeyi aşağıdaki internet sitesinden indirebilirsiniz: www.ksb.com/
certificate_of_decontamination
4.5 Tasfiye
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir!
▷ Yıkama maddelerini ve varsa kalıntı maddelerini bir hazneye toplayınız ve
tasfiye ediniz.
▷ Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız.
▷ Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal düzenlemeleri dikkate alınız.
1.
Pompa/pompa agregasını sökünüz.
Sökme işlemi sırasında gres ve yağlama sıvılarını bir hazneye toplayınız.
2.
Pompa malzemelerini örneğin
- metal
-plastik
-elektronik hurda
- gres ve yağlama sıvılarına göre ayırınız.
3.
Yerel uygulamalara göre tasfiye ediniz veya düzenlenmiş bir tasfiye şirketine
bırakınız.
Etaline
15 / 60
5 Pompanın/pompa agregasının açıklaması
5 Pompanın/pompa agregasının açıklaması
5.1 Genel açıklama
▪ Kendiliğinden emmeyen inline pompası
Pompa malzemelerine kimyasal ve mekanik açıdan zarar vermeyen saf veya aşındırıcı
sıvıların naklinde kullanılan pompa.
5.2 2009/125/AT "Öko Tasarım Yönetmeliği" için olan 547/2012 direktifine
(150 kW'lik maksimum nominal dalga performanslı su pompaları için)
göre ürün bilgileri
▪ Minimum verimlilik indeksi: Bkz. tip plakası, tip plakası açıklamaları (⇨ Bölüm 5.4
Sayfa 17)
▪ Su pompaları için en iyi etki derecesi olan MEI referans değeri ≥ 0,70'tir
▪ Minimum verimlilik indeksi: Bkz. tip plakası, tip plakası açıklamaları (⇨ Bölüm 5.4
Sayfa 17)
▪ Üretici adı veya ürün markaları, resmi ruhsat numaraları ve üretim yeri: Bkz. veri
sayfası ve sipariş dokümantasyonu
▪ Ürünün tipi ve boyutuna ilişkin bilgiler: Bkz. tip plakası, tip plakası açıklamaları
(⇨ Bölüm 5.4 Sayfa 17)
▪ Düzeltilmiş dişli çapında hidrolik pompa etki derecesi (%): Bkz. veri sayfası
▪ Pompanın performans eğrileri, verimlilik özellik eğrisi dahil: Bkz. belgelenmiş eğri
▪ Bir pompanın düzeltilmiş çark ile etki derecesi, tam çark çapı ile olan pompanın
etki derecesinden genellikle daha düşüktür. Çarkın düzeltilmesiyle pompa belirli
bir çalışma noktasına uyarlanır, bu sayede enerji tüketimi azalır. Minimum
verimlilik indeksi (MEI) tam çark çapını belirtir.
▪ Bu su pompasının farklı işletim noktalarında çalıştırılması, örneğin pompanın
çalışmasını sisteme uyarlayan değişken bir devir kumandası kullanılarak pompa
kontrol edildiği zaman daha verimli ve uygun maliyetli olabilir.
▪ Son devre dışı bırakma sonrasında parçalara ayırma, geri dönüştürme veya
tasfiye konusundaki bilgiler: (⇨ Bölüm 4.5 Sayfa 15)
▪ Şekildeki modele dayanarak, pompa için enerji referans değeri ve MEI = 0,7 (0,4)
için referans değeri grafiği bu adreste mevcuttur: http://www.europump.org/
efficiencycharts
5.3 Adlandırma
Örnek: Etaline GN 65 - 160 / 402 GN 11
Tablo 5: Adlandırmaya yönelik açıklama
Kısaltma
Etaline
G
N
65
160
40
2
GN 11
2)
EN 1561 = GJL-250 uyarınca
16 / 60
Etaline
Anlamı
Yapı serisi
Gövde malzemesi, örn. G = JL 10402)
Geçmeli mil modeli ve standart boyutlu motor
Emme/basınç manşonunun nominal çapı [mm]
Dişlinin nominal çapı [mm]
Motor gücü: kW x 10 (örneğin 4 kW)
Motorun kutup sayısı
Conta kodu, örn. GN11 = Kayar halka conta malzemesi
BQ1EGG
5 Pompanın/pompa agregasının açıklaması
5.4 Tip plakası
Aktiengesellschaft
D-67227 Frankenthal
1
ETALINE 80-210/3702 GN 11
2
47123465
3
7
Ø219mm
8
9971317635 000800 / 05
4
Q 158,98
5
6
m3/h l H 47,42
m
1,0 mm2/s | n 2765 min | 2013
MEI ≥ 0,70
|
9
10
11
η --,-%
Mat.-No. 01216137
ZN 3823-217
Şek. 3: Tip levhası (Örnek)
1
3
5
7
9
11
Yapı serisi, yapı büyüklüğü ve modeli
(⇨ Bölüm 5.3 Sayfa 16)
KSB sipariş, sipariş kalem ve sıra
numarası
Nakil maddesinin kinematik
viskozitesi
Dişli çapı
Devir sayısı
Etki derecesi (bkz. veri föyü)
2
Malzeme numarası (opsiyonel)
4
Nakil miktarı
6
Minimum verimlilik indeksi
8
10
Nakil yüksekliği
Üretim yılı
5.5 Cihazın yapısı
Model
▪ Blok yapı şekli/inline modeli
▪ Tek basamaklı
▪ Yatay kurulum / dikey kurulum
▪ Sürece dayalı yapı şekli
▪ Pompa ve motor arasında sabit bağlantı
▪ EN 733 uyarınca güç değerleri
▪ Ortak mile sahip olan pompa ve motor
Pompa gövdesi
Dişli şekli
Mil contası
▪ Radyal olarak bölünmüş helezon gövde
▪ Kapalı radyal dişli
▪ EN 12756 uyarınca norm kayar halka contası
▪ Mil contası bölgesindeki mil değiştirilebilir mil kovanına sahip
Yatak
▪ Motor gövdesinde radyal bilyalı rulman
▪ Gres ile yağlama
Tahrik
▪ Yüzey soğutucu KSB kısa devre motoru
▪ IE2 ile birlikte KSB-IEC norm motoru ( 0,75 kW itibarıyla)
▪ 2,2 kW 230/400V değerine kadar
▪ 3 kW 400/690 V itibarıyla
▪ Koruma türü IP 55
▪ Sıcaklık sınıfı F
Etaline
17 / 60
5 Pompanın/pompa agregasının açıklaması
5.6 Kurulum ve etki şekli
1
3
2
6
7
4
8
9
5
10
11
Şek. 4: Kesit resmi
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
Basınç manşonu
Tahrik feneri
Emme manşonu
Mil contası
Silindir yatağı
Model
Pompa, radyal bir akım girişi (emme manşonu) ve bir çizgi halinde karşısında duran
radyal bir akım çıkışı (basınç manşonu) ile donatılmıştır. Hidrolik mil kavraması
üzerinden motor ile sabit bir şekilde bağlanır.
Etki şekli
Nakil maddesi emme manşonundan (6) pompaya girer ve dönen dişli (7) tarafından
dışa doğru hızlandırılır. Pompa gövdesinin akım konturunda nakil maddesinin hız
enerjisi basınç enerjisine dönüştürülür ve nakil maddesinin çıktığı pompa aracılığıyla
basınç manşonuna (2) iletilir. Nakil maddesinin gövdeden emme manşonuna geri
akımı bir kısma aralığı (1) ile engellenir. Hidrolik sistem, dişlinin arka tarafında
içinden milin (9) geçtiği bir gövde kapağı (3) ile sınırlandırılır. Milin kapaktan geçişi,
çevreye karşı bir salmastra kutusu (8) ile contalanmıştır. Mil, motor gövdesi (5)
kapsamındaki motor silindir yataklarında (10 ve 11) bulunur. Motor gövdesi aynı
zamanda pompa gövdesi ve/veya tahrik feneri (4) üzerinden gövde kapağı ile
bağlantılıdır.
Conta
18 / 60
Kısma aralığı
Gövde kapağı
Motor gövdesi
Dişli
Mil
Silindir yatağı
Pompa bir norm kayar halka contası ile contalanmıştır.
Etaline
5 Pompanın/pompa agregasının açıklaması
5.7 Ses değerleri
Tablo 6: Ölçüm yüzeyi akustik basınç seviyesi LpA3)4)
Nominal güç
ihtiyacı PN (kW)
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
Pompa agregası
1450 dak-1
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
67
68
69
70
71
73
74
2900 dak-1
66
66
67
67
68
68
70
71
73
74
75
76
77
78
78
-
5.8 Teslimat kapsamı
Modele bağlı olarak aşağıdakiler de teslimat kapsamına dahil olabilir:
▪ Pompa
Tahrik
▪ Yüzey soğutucu IEC üç fazlı akım kısa devre motoru
▪ Motorun dikey montaj şeklindeki pompa ayağı
▪ Çiftli pompa için çatal borusu / DN 40'tan DN 100'e kadar
▪ Tekli ve çiftli pompalar için kumanda cihazları
5.9 Ölçümler ve ağırlıklar
Ölçü ve ağırlık bilgilerini pompanın/pompa agregasının kurulum şeması/ölçüleri
belirten sayfadan öğrenebilirsiniz.
3)
4)
ISO 3744 ve EN 12639'a göre yüzeye ait ortalama değer. Pompanın Q/Qopt=0,8-1,1 işletim alanında ve kavitasyon olmayan
işletimde geçerlidir. Garanti durumunda: Ölçüm toleransı ve yapı boşluğu için +3 dB değerinde bir ilave değer
60 Hz işletimindeki ilave değer: 3500 dev/dk, +3 dB; 1750 dev/dk +1 dB
Etaline
19 / 60
6 Kurulum/montaj
6 Kurulum/montaj
6.1 Güvenlik yönetmelikleri
TEHLİKE
Patlama riski bulunan alanlarda öngörülmeyen şekilde yapılan kurulum
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Bulunduğunuz ülkede geçerli olan patlama koruması yönetmeliklerini dikkate
alınız.
▷ Pompa ve motorun veri sayfası ve tip plakasında bulunan bilgileri dikkate alınız.
6.2 Kurulumdan önce yapılan kontrol
Kurulum yeri
UYARI
Sabitlendirilmemiş ve taşımayan bir kurulum yüzeyi üzerine yapılan kurulum
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ EN 206-1 uyarınca XC1 ekspozisyon sınıfında betonun C12/15 sınıfı
doğrultusunda yeteli basınç mukavemetine sahip olmasını dikkate alınız.
▷ Kurulum yüzeyi bağımsız, düz ve yatay olmalıdır.
▷ Ağırlık bilgilerini dikkate alınız.
1.
Yapının biçimini kontrol ediniz.
Yapının biçimi, ölçüleri belirten sayfa/kurulum şemasındaki ölçümler uyarınca
hazırlanmış olmalıdır.
6.3 Pompa agregasının kurulması
DİKKAT
Motora sızıntı sıvısının nüfuz etmesi
Pompa hasar görebilir!
▷ Pompa agregasının kurulumunu asla "motor aşağıya doğru" şeklinde
yapmayın.
DİKKAT
Çiftli pompalarda değişken döndürme yönü
Pompalar hasar görebilir!
▷ Pompa agregasının kurulumunu asla "akış yönü yukarıdan aşağıya doğru"
şeklinde yapmayınız.
Pompa agregası doğrudan boru hattının içine flanşlanabilir.
20 / 60
Etaline
6 Kurulum/montaj
Sabitlenmesi
Tablo 7: Sabitlenmesi
Şekil
Yapı boyutu
Tüm yapı boyutları
Sabitleme şekli
Ayak olmadan sabitleme
32-160'dan 100-160'a kadar Üç açı ayağı ile sabitleme
100-170'den 200-315'e
kadar
EN-GJL pompa ayağı ile
sabitleme
BİLGİ
Yapı büyüklüğü 180'den itibaren olan motorlarda ve yatay motor aksında
motorların gerilimsiz olarak desteklenmesini sağlayınız.
Bunun için motor gövdesindeki ayak sabitleme delikleri kullanılabilir.
Şek. 5: Motorun desteklenmesi
1.
Pompa agregasını temelin üzerine koyunuz veya boru hattına asınız ve
sabitleyiniz (bkz. sabitleme tablosu).
2.
Pompa agregasını su terazisi ile basınç manşonundan düzeltiniz.
3.
Yoğuşma suyu deliklerinin (varsa eğer) motor kapama tapalarını montaj
konumuna bağlı olarak değiştiriniz.
Etaline
21 / 60
6 Kurulum/montaj
6.4 Boru hatları
6.4.1
Boru hattının bağlanması
TEHLİKE
Pompa manşonları için müsaade edilen yükün aşılması
Sızıntı yapan yerlerden dışarı sızan sıcak, zehirli, aşındırıcı veya yanıcı nakil maddesi
hayati tehlikeye yol açabilir!
▷ Pompayı boru hatları için sabit nokta olarak kullanmayınız.
▷ Boru hatlarını pompaya gelmeden önce bir araya getiriniz ve gergin olmayacağı
bir şekilde bağlayınız.
▷ Boru hattının sıcaklık artışında esnemesini uygun yöntemler ile dengeleyiniz.
DİKKAT
Boru hattında yapılan kaynak çalışmalarında yanlış topraklama
Silindir yatağı hasar görebilir (oyuklaşma etkisi)!
▷ Asla elektronik kaynak çalışmalarında topraklama için pompa veya taban
plakasını kullanmayınız.
▷ Silindir yataklarından akım akışını önleyiniz.
BİLGİ
Tesisatın ve pompanın tipine göre geri akım engelleyicileri ve kapama organlarının
monte edilmesi tavsiye edilir. Ancak bunları, pompanın boşaltılması veya
sökülmesinde bir engel teşkil etmeyeceği şekilde monte ediniz.
✓ Pompaya giden emme hattı/besleme hattı emme işletiminde yukarıya doğru,
besleme işletiminde ise aşağıya doğru döşenmiştir.
✓ Emme flanşın önünde, flanş çapından en az iki kat daha büyük çapta bir
dengeleme hattı mevcuttur.
✓ Hatların nominal büyüklükleri en az pompa bağlantılarının büyüklüğüne tekabül
eder.
✓ Daha yüksek basınç kayıplarını önlemek amacıyla geçiş parçaları yakl. 8°
genişletme açısına sahip anma çaplarına uygulanmıştır.
✓ Boru hatları pompaya gelmeden önce bir araya getirilmiş ve gergin olmayacağı
bir şekilde bağlanmıştır.
1.
Hazneleri, boru hatları ve bağlantılarını iyice temizleyin, yıkayın ve içini üfleyin
(özellikle yeni tesisatlarda).
2.
Pompanın emme ve basınç manşonlarındaki flanş kapaklarını boru hattına
monte etmeden önce çıkarın.
DİKKAT
Boru hatlarında kaynak damlası, kav veya başka kirler
Pompa hasar görebilir!
▷ Hatları kirden arındırınız.
▷ Gerekirse filtre kullanınız.
▷ (⇨ Bölüm 8.2.2.2 Sayfa 37) bölümündeki bilgileri dikkate alınız.
3.
22 / 60
Gerekli olduğunda, filtreyi boru hattına yerleştirin (Bkz. şekil: Boru hattında
filtre).
Etaline
6 Kurulum/montaj
1
2
Şek. 6: Boru hattında filtre
1
Basınç farkı ölçüm aleti
2
Filtre
BİLGİ
Korozyona dayanıklı maddeden yapılmış ve tel çapı 0,5 mm ve 0,25 mm olan tel
örgü ağı ile kaplanan filtre kullanınız.
Filtreyi, boru hattının üç katı enine kesiti ile yerleştiriniz.
En çok kullanılan filtre şapka şeklinde olan filtredir.
4.
Pompa manşonlarını boru hattı ile birleştirin.
DİKKAT
Aşındırıcı temizleme maddeleri
Pompa hasar görebilir!
▷ Temizleme işletiminin tipi ve süresini kullanılan gövde ve contalama
malzemelerine göre ayarlayınız.
6.4.2
Pompa manşonlarında müsaade edilen kuvvet ve tork değerleri
Boru hattı sisteminin pompaya herhangi bir kuvvet veya tork etkisi olmamalıdır
(örneğin burulma veya sıcaklık sonucu esnemeden dolayı).
6.4.3
Vakum dengelemesi
BİLGİ
Vakum altında olan haznelerden maddenin nakledilmesi durumunda bir vakum
dengeleme hattının yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Vakum dengeleme hattı için aşağıdaki uygulamalar geçerlidir:
▪ Boru hattının asgari nominal genişliği 25 mm olmalıdır.
▪ Boru hattının giriş yeri haznedeki müsaade edilen azami sıvı seviyesinin üzerinde
olmalıdır.
Etaline
23 / 60
6 Kurulum/montaj
1
2
5
3
4
6
Şek. 7: Vakum dengelemesi
1
3
5
Vakum haznesi
Kapama organı
Ana kapama organı
2
4
6
Vakum dengeleme hattı
Çek valfi
Hava geçirmeyen kapama organı
BİLGİ
İlaveten kapanabilir bir boru hattının (pompa basınç manşonu dengeleme hattı)
mevcut olması pompayı hareket ettirmeden önce hava tahliyesini kolaylaştırır.
6.4.4
Ek bağlantılar
TEHLİKE
Yardımcı borularda uyumlu olmayan sıvıların karıştırılması sonucunda patlama
tehlikesi olan atmosfer oluşumu
Yanma tehlikesi!
Patlama riski!
▷ Kapama sıvısı ve su verme sıvısı ile nakil maddesi arasındaki uyumluluğa dikkat
edin.
UYARI
Yanlış ek bağlantılarının kullanılması veya hiç kullanılmaması (örneğin kapama
sıvısı, temizleme sıvısı vb.)
Dışarı akan nakil maddesi nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Yanma tehlikesi!
Pompa fonksiyonları hasar görebilir!
▷ Kurulum veya boru hattı planındaki ve varsa pompa levhalarındaki ek
bağlantıların sayı, ölçüm ve konumunu dikkate alın.
▷ Öngörülen ek bağlantıları kullanın.
24 / 60
Etaline
6 Kurulum/montaj
6.5 Mahfaza / izolasyon
TEHLİKE
Yetersiz havalandırma sonucu patlama riski bulunan bir atmosfer meydana gelebilir
Patlama tehlikesi!
▷ Gövde kapağı/basınç kapağı ve motor flanşı arasındaki alanın yeterince
havalanmasını sağlayınız.
▷ Tahrik fenerindeki dokunma korumalarının deliklerini kapatmayınız (örneğin
izolasyon ile).
UYARI
Helezon gövde ve gövde kapağı/basınç kapağı nakil maddesinin sıcaklığına adapte
olur
Yanma tehlikesi!
▷ Helezon gövdeyi izole ediniz.
▷ Koruma tesisatları kurunuz.
DİKKAT
Tahrik fenerinde sıcaklığın birikmesi
Yatak hasarı meydana gelebilir!
▷ Tahrik feneri ve gövde kapağı izole edilmemelidir.
6.6 Elektrik bağlantısının kurulması
TEHLİKE
Elektrik kurulumunun öngörülmeyen bir şekilde yapılması
Patlama tehlikesi!
▷ Elektrik kurulumu için ayrıca IEC 60079-14 uygulamalarını dikkate alınız.
▷ Patlama koruması bulunan motorları daima bir motor koruma şalteri üzerinden
bağlayınız.
TEHLİKE
Pompa agregasındaki çalışmaların kalifiye olmayan personel tarafından yapılması
Cereyan çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.
▷ IEC 60364 kurallarını ve patlama korumasında EN 60079 kurallarını dikkate
alınız.
UYARI
Yanlış elektrik bağlantısı
Şebeke hasar görebilir, kısa devre!
▷ Bulunduğunuz yerdeki enerji besleme şirketinin teknik bağlantı şartlarını
dikkate alınız.
1.
Mevcut olan ağ gerilimini motorun tip plakasındaki bilgiler ile karşılaştırınız.
2.
Uygun devreyi seçiniz.
BİLGİ
Bir motor koruma tesisatı monte etmenizi tavsiye ederiz.
Etaline
25 / 60
6 Kurulum/montaj
6.6.1
Zaman rölesinin ayarlanması
DİKKAT
Yıldız-üçgen başlatmalı dalgalı akım motorlarında bir devreden diğer devreye
geçme zamanı çok uzun
Pompa/pompa agregası hasar görebilir!
▷ Yıldız ve üçgen arasındaki geçiş zamanlarının mümkün olduğunca kısa olmasını
sağlayınız.
Tablo 8: Yıldız-üçgen devresinde zaman rölesinin ayarlanması
Motor gücü
≤ 30 kW
> 30 kW
6.6.2
Ayarlanması gereken Y zamanı
<3s
<5s
Topraklama
TEHLİKE
Statik şarj
Patlama riski!
Yangın tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Potansiyel dengelemesini bunun için öngörülen topraklama bağlantısına
bağlayınız.
6.6.3
Motorun bağlanması
BİLGİ
IEC 60034- 8 uyarınca dalgalı akım motorlarının dönme yönü esas olarak sağa doğru
ayarlanmıştır (motorun mil ucuna bakıldığında).
Pompadaki dönme yönü oku pompanın dönme yönünü gösterir.
1.
Motorun dönüş yönünü pompanın dönüş yönüne ayarlayınız.
2.
Üretici tarafından motora ilişkin dokümanları dikkate alınız.
6.7 Dönme yönünün kontrol edilmesi
TEHLİKE
Dönen ve ayakta duran parçaların birbiri ile temas etmesi sonucunda sıcaklık artışı
meydana gelebilir
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Dönme yönünü asla pompa kuru iken kontrol etmeyiniz.
UYARI
Pompa gövdesine ellerin sokulması
Yaralanma tehlikesi. Pompa hasar görebilir!
▷ Pompa ünitesinin elektrik bağlantısı çıkarılmadığı ve yeniden başlatılmaya karşı
korunmadığı sürece pompanın içine elinizi veya yabancı maddeleri sokmayınız.
DİKKAT
Dönme yönüne bağlı olan kayar halka contasında yanlış dönme yönü
Kayar halka contasında hasar ve sızıntı meydana gelebilir!
▷ Dönme yönünü kısa bir hareket ile kontrol ediniz.
26 / 60
Etaline
6 Kurulum/montaj
DİKKAT
Tahrik ve pompanın farklı dönme yönü
Pompa hasar görebilir!
▷ Pompadaki dönme yönü okunu dikkate alınız.
▷ Dönme yönünü kontrol ediniz. Gerekirse elektrik bağlantısını kontrol ediniz ve
dönme yönünü düzeltiniz.
Motor ve pompanın doğru dönme yönü saat yönündedir (motor tarafından
bakıldığında).
1.
Motoru devreye alarak ve ardından hemen devre dışı bırakarak biraz dönmesini
sağlayınız ve motorun dönme yönünü tespit ediniz.
2.
Dönme yönünü kontrol ediniz.
Motorun dönme yönü pompadaki dönme yönü oku ile aynı olmalıdır.
3.
Yanlış dönme yönünde motorun elektrik bağlantısını ve gerekirse kumanda
mekanizmasını kontrol ediniz.
Etaline
27 / 60
7 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
7 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
7.1 İşletime alma
İşletime alma için yerine getirilmesi gereken koşullar
7.1.1
Pompa ünitesini işletime almadan önce aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması
gerekir:
▪ Pompa ünitesinin tüm koruma tesisatları ile elektrik bağlantısı, yönetmeliklere
uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
▪ Pompaya nakil maddesi doldurulmuştur.
▪ Dönme yönü kontrol edilmiştir. (⇨ Bölüm 6.7 Sayfa 26)
▪ Tüm ek bağlantılar yapılmıştır ve çalışır durumdadır.
▪ Yağlama maddeleri kontrol edilmiştir.
▪ Pompanın/pompa agregasının uzun süre kullanılmamasından sonra (⇨ Bölüm 7.4
Sayfa 33) bölümünde anlatılan önlemler alınmıştır.
▪ Emniyet sacları mil yivinden çıkarılmıştır.
7.1.2
Yağlama maddesinin doldurulması
Gres ile yağlanan yataklar zaten doldurulmuş durumdadır.
7.1.3
Kayar halka contası
Mil contasının kontrol edilmesi
Kayar halka contasında işletim sırasında az veya görünmeyen kaçak kaybı meydana
gelir (buhar şeklinde).
Kayar halka contaları bakım gerektirmez.
7.1.4
Pompanın doldurulması ve havasının alınması
TEHLİKE
Pompanın iç kısmında patlayıcı ortamın oluşması
Patlama tehlikesi!
▷ Pompayı devreye almadan önce pompa ve emme hattının havasını tahliye
ediniz ve nakil maddesi doldurunuz.
DİKKAT
Kuru hareket sonucunda daha fazla aşınma
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını asla boş iken çalıştırmayınız.
▷ İşletim esnasında asla emme ve/veya besleme hattındaki kapama organını
kapatmayınız.
28 / 60
1.
Pompa ve emme hattının havasını tahliye ediniz ve nakil maddesi doldurunuz.
Hava tahliyesi için 6D bağlantısı kullanılabilir (bkz. bağlantı şeması).
Motorun yukarıdayken dikey kurulumda olması durumunda tahliye için 5B
bağlantısını kullanınız (varsa eğer) (bkz. bağlantı şeması) ve (⇨ Bölüm 10.1 Sayfa
50) .
2.
Emme hattındaki kapama organını tamamen açınız.
3.
Varsa eğer tüm ek bağlantıları (kapama sıvısı, temizleme sıvısı vs.) tamamen
açınız.
4.
Varsa eğer vakum dengeleme hattındaki (2) kapama organını (3) açınız ve yine
varsa eğer hava geçirmeyen kapama organını (6) kapatınız.
Etaline
7 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
UYARI
Hava tahliye cıvatasının açılması esnasında sıcak nakil maddesinin dışarı iletilmesi
Elektrik çarpması!
Haşlanma tehlikesi!
▷ Elektrik parçalarını dışarı çıkan nakil maddesinden koruyunuz.
▷ Koruyucu giysi kullanınız (örneğin eldiven)
BİLGİ
Yapısal nedenlerden dolayı işletime almak için yapılan dolum işleminden sonra
nakil maddesi ile doldurulmamış artan bir hacmin kalmaması garanti edilemez. Bu
hacim, motorun çalıştırılması ile birlikte devreye giren pompanın etkisi ile anında
nakil maddesi ile dolar.
7.1.5
Devreye alma
TEHLİKE
Emme ve basınç hattının kapalı olması sonucunda izin verilen basınç ve sıcaklık
değerlerinin aşılması
Patlama riski!
Sıcak ve zehirli nakil maddeleri dışarı akabilir!
▷ Emme ve/veya basınç hattındaki kapama organları kapalı iken asla pompayı
çalıştırmayın.
▷ Pompa agregasını sadece hafifçe veya tam açılmış basınç tarafındaki kapama
organına doğru hareket ettirin.
TEHLİKE
Kuru hareket veya nakil maddesindeki çok yüksek gaz miktarı sonucunda yüksek
sıcaklık
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını asla boş durumda çalıştırmayın.
▷ Pompayı doğru şekilde doldurun.
▷ Pompayı sadece izin verilen işletim aralığında çalıştırın.
DİKKAT
Normal olmayan ses, titreşim, sıcaklık veya sızıntı
Pompa hasar görebilir!
▷ Pompayı/pompa agregasını derhal kapatınız.
▷ Pompa agregasını ancak arıza sebebini ortadan kaldırdıktan sonra tekrar
işletime alınız.
✓ Tesisat tarafındaki boru sistemi temizlenmiştir.
✓ Pompa, emme hattı ve varsa eğer kabın havası alınmıştır ve nakil maddesi
doldurulmuştur.
✓ Doldurma ve hava tahliye hatları kapalı durumdadır.
DİKKAT
Açık basınç hattına rağmen hareket
Motora aşırı yüklenme yapılabilir!
▷ Motorun yeterli güce sahip olmasını sağlayınız.
▷ Yavaş hareket modunu seçiniz.
▷ Devir ayarlayıcısını kullanınız.
Etaline
29 / 60
7 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
1.
Besleme/emme hattındaki kapama organını tamamen açınız.
2.
Basınç hattındaki kapama organını kapatınız veya hafifçe açınız.
3.
Motoru çalıştırınız.
4.
Devire ulaşılmasından hemen sonra basınç hattındaki kapama organını yavaşça
açınız ve işletim noktasına ayarlayınız.
TEHLİKE
İşletim sıcaklığında conta yerlerinde sızıntılar
Sıcak veya zehirli nakil maddesi dışarı akabilir!
▷ İşletim sıcaklığına ulaşılmasından sonra gövde ve gövde kapağı arasındaki
altıgen somunlarını tekrar sıkınız.
5.
İşletim sıcaklığına ulaşılmasından sonra ve/veya sızıntı olması durumunda
pompa agregası devre dışı iken fenerin/gövdenin bağlantı vidalarını sıkınız.
7.1.6
Devre dışı bırakma
DİKKAT
Pompanın içinde sıcaklık birikimi
Mil contası hasar görebilir!
▷ Tesisata bağlı olarak pompa agregası, ısıtma kaynağı kapalı iken nakil maddesi
sıcaklığının düşmesi için durmadan önce yeterince çalışmalıdır.
✓ Emme hattındaki kapama organı açıktır ve açık kalmalıdır.
1.
Basınç hattındaki kapama organını kapatınız.
2.
Motoru devre dışı bırakınız ve yavaşça durmasını sağlayınız.
BİLGİ
Basınç hattına bir geri akış engelleyicinin monte edilmesi durumunda sistem
koşulları veya kuralları dikkate alınıp bunlara uyulduğu sürece kapama organı açık
kalabilir.
Pompa uzun süre kullanılmadığında:
1.
Emme hattındaki kapama organını kapatınız.
2.
Ek bağlantıları kapatınız.
Vakum altında iken akan nakil maddelerinde mil contasının, pompa devre dışı
iken de kapama sıvısı ile beslenmesi gerekir.
DİKKAT
Pompanın uzun süre kullanılmaması sonucunda donma tehlikesi
Pompa hasar görebilir!
▷ Pompayı ve varsa eğer soğutma/ısıtma bölümlerini boşaltınız ve/veya donmaya
karşı emniyete alınız.
30 / 60
Etaline
7 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
7.2 İşletim alanı sınırları
TEHLİKE
Basınç, sıcaklık, nakil maddesi ve devire ilişkin izin verilen kullanım sınırlarının
aşılması
Patlama riski!
Sıcak ve zehirli nakil maddeleri dışarı akabilir!
▷ Veri sayfasında verilen işletim verilerine uyun.
▷ Asla pompa için uygun olmayan nakil maddeleri pompalamayın.
▷ Kapama organının kapalı olması halinde uzun süreli işletimden kaçının.
▷ Pompayı asla üreticinin yazılı izni olmaksızın veri sayfası veya tip plakasında
belirtilen sıcaklık, basınç veya devir sayısı değerlerinin üzerindeki değerlerde
çalıştırmayın.
7.2.1
Ortam sıcaklığı
DİKKAT
İzin verilen çevre sıcaklığının dışındaki kullanımı
Pompa/pompa agregası hasar görebilir!
▷ İzin verilen çevre sıcaklıkları için belirtilen sınır değerleri dikkate alınız.
işletim sırasında aşağıdaki parametre ve değerleri dikkate alınız:
Tablo 9: İzin verilen çevre sıcaklıkları
İzin verilen çevre sıcaklığı
maksimum
minimum
7.2.2
Değer
40 °C
bkz. veri sayfası
Devre değiştirme sıklığı
TEHLİKE
Motorda çok yüksek yüzey sıcaklığı
Patlama riski!
Motor hasar görebilir!
▷ Patlama koruması olan motorlarda üretici dokümantasyonunda devre
değiştirme sıklığına dair bilgileri dikkate alınız.
Çalıştırma sıklığı genelde motorun maksimum sıcaklık artışına bağlı olarak belirlenir.
Çoğunlukla motorun sabit işletimdeki güç reservlerine ve çalıştırma koşullarına
bağlıdır (direkt devre, yıldız-üçgen devresi, atalet momenti, vs.). Çalıştırma
eylemlerinin belirtilen süreye aynı şekilde dağıtılmış olması takdirde, hafifçe açılmış
olan basınç sürgüsüne rağmen saatte 15 açma işlemi aşılmamalıdır.
DİKKAT
Pompa motorunun çalışması sonra erer iken tekrar devreye alma
Pompa/pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını ancak pompa rotorunun durmasından sonra tekrar
çalıştırınız.
Etaline
31 / 60
7 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
7.2.3
Nakil maddesi
7.2.3.1
Nakil akımı
Tablo 10: Nakil akımı
Sıcaklık aralığı (t)
-30'dan +70 °C'ye kadar
> 70'den +140 °C'ye kadar
Asgari nakil akımı
QOpt5) değerinin ≈ %15'i
QOpt5) değerinin ≈ %25'i
Azami nakil akımı
Bkz. hidrolik tanımlama
çizgileri
Aşağıdaki hesaplama formülü ile ayrıca bir ısınma sonucu pompa yüzeyinde tehlikeli
bir sıcaklık artışının meydana gelip gelmeyeceğini hesaplayabilirsiniz.
×
×
×
Tablo 11: Lejant
Formül işareti
c
g
H
Tf
TO
7.2.3.2
Anlamı
Özel ısı kapasitesi
Yerçekimi ivmesi
Pompalama yüksekliği
Nakil maddesi sıcaklığı
Gövde yüzeyi sıcaklığı
Pompanın işletim noktasında etki derecesi
Sıcaklık farkı
Birim
J/kg K
m/s²
m
°C
°C
K
Nakil maddesinin yoğunluğu
Pompanın güç tüketimi nakil maddesinin yoğunluğuna orantılı olarak yükselir.
DİKKAT
Müsaade edilen nakil maddesi yoğunluğunun aşılması
Motora aşırı yüklenme yapılabilir!
▷ Veri sayfasında yoğunluğa ilişkin bilgileri dikkate alınız.
▷ Motorun yeterli güce sahip olmasını sağlayınız.
7.2.3.3
Aşındırıcı nakil maddeleri
Veri sayfasında belirtilen katı madde miktarından daha fazla katı maddenin mevcut
olmasına müsaade edilmez.
Aşındırıcı bileşenlere sahip olan nakil maddelerinin naklinde hidrolik ve mil contası
daha fazla aşınacaktır. Böylece kontrol aralıkları normale nazaran daha kısa
olacaktır.
7.3 Devre dışı bırakma/saklama/depolama
7.3.1
Devre dışı bırakma için alınması gereken önlemler
Pompa/pompa agregası monte edilmiş olarak kalır
✓ Pompanın işlevini yerine getirebilmesi için yeterli miktarda sıvı beslemesi sağlanır.
1.
5)
Uzun süreli devre dışı bırakılması durumunda pompa agregası her ay veya üç
ayda bir devreye alınmalı ve yaklaşık 5 dakikalığına çalıştırılmalıdır.
Böylece pompanın iç kısmında ve pompanın besleme kısmında kalıntıların
meydana gelmesi önlenmiş olur.
En yüksek etki derecesine sahip olan işletim noktası
32 / 60
Etaline
7 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
Pompa/pompa agregası sökülür ve depolanır
✓ Pompa, olması gerektiği gibi boşaltıldı (⇨ Bölüm 8.3 Sayfa 37) ve pompanın
sökülmesine yönelik güvenlik yönetmelikleri dikkate alındı. (⇨ Bölüm 8.4.1 Sayfa
37)
1.
Pompa gövdesinin iç kısmına özellikle dişli aralığının bulunduğu yere koruma
maddesi uygulayın.
2.
Koruma maddesini emme ve basınç manşonundan püskürtün.
Manşonların kapatılması önerilir (örn. plastik kapaklar ile vb.).
3.
Korozyona karşı koruma sağlamak için pompanın açıkta bulunan tüm
parçalarını yağlayın veya gresleyin (yağ veya silikonsuz gres ile gerekirse
yiyeceklere uygun yağ ile).
Ek bilgiler (⇨ Bölüm 4.3 Sayfa 14) hakkındaki bilgileri dikkate alın.
Geçici depolama durumunda sadece sıvı ile temas eden düşük alaşımlı malzemeden
oluşan yapı parçalarını koruyunuz. Bunun için piyasada bulunan koruma maddelerini
kullanabilirsiniz. Bu maddelerin uygulamasında üretici tarafından verilen bilgileri
dikkate alınız.
Ek uyarı ve bilgilere de riayet ediniz. (⇨ Bölüm 4 Sayfa 13)
7.4 Tekrar işletime alma
Tekrar işletime alma için işletime alma (⇨ Bölüm 7.1 Sayfa 28) ve işletim alanı sınırları
(⇨ Bölüm 7.2 Sayfa 31) hakkındaki bilgileri dikkate alın.
Pompayı/pompa agregasını tekrar işletime almadan önce bakım/koruyucu bakım ile
ilgili ek önlemler alın. (⇨ Bölüm 8 Sayfa 34)
UYARI
Koruma tesisatlarının olmaması
Hareket eden parçalar ve dışarı akan nakil maddesi sonucunda yaralanma tehlikesi!
▷ Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tesisatlarını tekrar olması
gerektiği gibi takınız veya işlevine devam etmesini sağlayınız.
BİLGİ
Pompanın bir seneden fazla devre dışı bırakılması durumunda elastomerler
yenilenmelidir.
Etaline
33 / 60
8 Bakım
8 Bakım
8.1 Güvenlik yönetmelikleri
TEHLİKE
Bakım çalışmalarında kıvılcım oluşması
Patlama riski!
▷ Yerel güvenlik düzenlemelerine uyun.
▷ Patlama koruması olan pompa agregalarındaki bakım çalışmalarını, daima
patlama riski bulunan alanın dışında yapın.
TEHLİKE
Öngörülmeyen bir şekilde bakımı yapılan pompa agregası
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasının düzenli olarak bakımını yapınız.
▷ Yağlama maddesi, mil contası ve kavrama konularına odaklanan bir bakım planı
hazırlayınız.
Operatör, tüm bakım, kontrol ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna hakim
olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
UYARI
Pompa agregasının istemeden çalıştırılması
Hareket eden parçalar yaralanma tehlikesine yol açabilir!
▷ Pompa agregasını istemeden işletime almaya karşı emniyete alınız.
▷ Sadece elektrik bağlantılarının sökülmüş olması durumunda pompa
agregasında herhangi bir çalışma yapınız.
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Yaralanma tehlikesi!
▷ Yasal uygulamaları dikkate alınız.
▷ Nakil maddesini boşaltırken kişiler ve çevre için koruyucu önlemler alınız.
▷ Sağlığa zararlı maddeler nakleden pompaları bu maddelerden arındırınız.
UYARI
Yetersiz duruş emniyeti
El ve ayaklar sıkışarak ezilebilir!
▷ Montaj işlemi/sökme işlemi esnasında pompayı/pompa agregasını/pompa
parçalarını devrilmeye veya düşmeye karşı emniyete alınız.
Bir bakım planının hazırlanması ile bakım zahmeti en aza indirilebildiği gibi masraflı
onarım çalışmaları da önlenebilir. Böylece pompanın/pompa agregasının arızasız ve
güvenilir bir şekilde çalışması sağlanır.
BİLGİ
Her türlü bakım ve montaj çalışmaları için KSB servisine ya da yetkili tamirhaneye
başvurabilirsiniz. İrtibat adresleri için bkz. ekte verilen irtibat adresi defteri:
"Addresses" veya internette "www.ksb.com/contact".
Pompa ünitesinin sökme ve takma işlemlerinde kaba kuvvet kullanmayın.
34 / 60
Etaline
8 Bakım
8.2 Bakım/kontrol
İşletim denetimi
8.2.1
TEHLİKE
Pompanın iç kısmında patlayıcı ortamın oluşması
Patlama tehlikesi!
▷ Nakil maddesi ile temas eden pompanın iç kısmı, conta bölmesi ve yardımcı
sistemler dahil olmak üzere daima nakil maddesi ile doldurulmuş olmalıdır.
▷ Besleme basıncının yeterince yüksek olmasını sağlayınız.
▷ İlgili denetleme önlemlerini alınız.
TEHLİKE
Uygun olmayan bir şekilde bakımı yapılan mil contası
Patlama riski!
Sıcak ve zehirli nakil maddesi akabilir!
Pompa agregası hasar görebilir!
Yanma tehlikesi!
Yangın tehlikesi!
▷ Mil contasının düzenli olarak bakımını yapınız.
TEHLİKE
Yatakların fazla ısınması veya arızalı yatak contaları sonucunda aşırı sıcaklıklar
meydana gelebilir
Patlama tehlikesi!
Yangın tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Düzenli olarak silindir yataklarının hareket esnasında çıkardığı sesleri kontrol
ediniz.
TEHLİKE
Nizami olmayan şekilde bakımı yapılan engelleyici basıncı sistemi
Patlama riski!
Yangın tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
Dışarı akan sıcak ve/veya zehirli nakil maddesi!
▷ Engelleyici basıncı sisteminin bakımını düzenli olarak yapınız.
▷ Engelleyici basıncı sistemini kontrol ediniz.
DİKKAT
Kuru hareket sonucunda daha fazla aşınma
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını asla boş iken çalıştırmayınız.
▷ İşletim esnasında asla emme ve/veya besleme hattındaki kapama organını
kapatmayınız.
DİKKAT
Müsaade edilen nakil maddesi sıcaklığının aşılması
Pompa hasar görebilir!
▷ Kapama organı kapalı iken uzun süreli işletime müsaade edilmez (nakil maddesi
aşırı ısınır).
▷ Veri sayfasındaki ve işletim alanının sınırlarındaki sıcaklık değerlerini dikkate
alınız. (⇨ Bölüm 7.2 Sayfa 31)
Etaline
35 / 60
8 Bakım
İşletim esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli ya da hususlar kontrol
edilmelidir:
▪ Pompa daima sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.
▪ Mil contasını kontrol edin. (⇨ Bölüm 7.1.3 Sayfa 28)
▪ Statik contalarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
▪ Silindir yatağın çalışma seslerini kontrol edin.
İşletim koşulları aynı kalırken titreşim, seslerin olması ve enerji sarfiyatında artış,
aşınma olduğuna işaret eder.
▪ Muhtemelen mevcut olan ek bağlantıların fonksiyonlarını denetleyin.
▪ Yedek pompayı denetleyin.
Yedek pompaların işletime hazır olması için yedek pompaları haftada bir kez
işletime alın.
▪ Yatakların sıcaklığını denetleyin.
Yatak sıcaklığı 90°C'yi (yatak taşıyıcısının dışında ölçülmüş sıcaklık) aşmamalıdır.
DİKKAT
İzin verilen yatak sıcaklığının dışındaki kullanımı
Pompa hasar görebilir!
▷ Pompanın/pompa agregasının yatak sıcaklığı asla 90 °C'yi geçmemelidir (motor
gövdesinin dışında ölçüldüğünde).
BİLGİ
İlk işletime almada gres ile yağlanmış olan silindir yataklarında ısınma işlemlerine
bağlı olarak yüksek sıcaklıklar meydana gelebilir. Nihai yatak sıcaklığı belli bir
işletim süresinden sonra ayarlanır (şartlara bağlı olarak bu süre 48 saate çıkabilir).
8.2.2
Kontrol çalışmaları
TEHLİKE
Sürtünme, darbe ve sürtünmede meydana gelen kıvılcım sonucunda aşırı sıcaklıklar
Patlama tehlikesi!
Yangın tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Kapama plakalarını, plastik parçaları ve dönen parçaların diğer kapaklarını
düzenli olarak şekil değiştirip değiştirmediklerine dair ve dönen parçalara olan
mesafenin yeterli olup olmadığını kontrol ediniz.
8.2.2.1
Aralık boşluklarının kontrol edilmesi
Aralık boşluklarının kontrol edilmesi için gerekirse dişli çıkarılmalıdır.
İzin verilen aralık boşluğunun aşılması durumunda (bkz. aşağıdaki tablo) yeni bir
aralık halkası (502.1 ve varsa eğer 502.2) takınız.
Belirtilen aralık ölçümleri çapı kasteder.
Tablo 12: Dişli ve gövde veya dişli ve gövde kapağı arasındaki aralık boşlukları
Etaline
Yeni
Müsaade edilen azami genişleme
36 / 60
Etaline
0,3 mm
0,9 mm
8 Bakım
8.2.2.2
Filtrenin temizlenmesi
DİKKAT
Tıkalı filtre nedeni ile emme hattında yetersiz besleme basıncı
Pompa hasar görebilir!
▷ Uygun önlemler alarak (örneğin basınç farkı ölçüm aleti ile) filtrenin
kirlenmesini kontrol altına alınız.
▷ Filtreyi uygun aralıklar ile temizleyiniz.
8.3 Boşaltma/Temizleme
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir!
▷ Yıkama maddelerini ve varsa kalıntı maddelerini bir hazneye toplayınız ve
tasfiye ediniz.
▷ Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız.
▷ Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal düzenlemeleri dikkate alınız.
1.
Nakil meddesinin boşaltılması için 6B bağlantısını kullanınız (bkz. bağlantı
şeması).
2.
Zararlı, patlayıcı, sıcak veya başka bir risk teşkil eden nakil maddeleri söz
konusu olduğunda pompayı yıkayınız.
Pompayı servise götürmeden önce iyice yıkayıp temizleyiniz. Ayrıca pompaya bir
temizlik sertifikası da temin ediniz.
8.4 Pompa agregasının sökülmesi
8.4.1
Genel uyarılar/güvenlik yönetmelikleri
UYARI
Pompa/pompa agregasındaki çalışmaların kalifiye olmayan personel tarafından
yapılması
Yaranlama tehlikesi!
▷ Onarım ve bakım çalışmalarının sadece özel eğitim almış olan personel
tarafından yapılmasını sağlayınız.
UYARI
Sıcak yüzeyler
Yaranlama tehlikesi!
▷ Pompa agregasının çevre sıcaklığına ulaşana kadar soğumasını sağlayınız.
UYARI
Ağır yapı gruplarının veya yapı parçalarının kurallara uygun olmayan kaldırılması/
hareketi
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Ağır yapı grupları veya yapı parçalarının taşınmasında uygun taşıma, kaldırma
ve bağlama araçları kullanınız.
Daima güvenlik talimatları ve uyarılarını dikkate alınız. (⇨ Bölüm 8.1 Sayfa 34)
Motorda yapılan çalışmalarda ilgili motor üreticisinin talimatlarına riayet ediniz.
Sökme ve takma işleminde sökülmüş veya toplu görünümü dikkate alınız. (⇨ Bölüm
10.2 Sayfa 51)
Etaline
37 / 60
8 Bakım
BİLGİ
Her türlü bakım ve montaj çalışmaları için KSB servisine ya da yetkili tamirhaneye
başvurabilirsiniz. İrtibat adresleri için bkz. ekte verilen irtibat adresi defteri:
"Addresses" veya internette "www.ksb.com/contact".
TEHLİKE
Yeterli hazırlık olmaksızın pompa/pompa agregasında yapılan çalışmalar
Yaralanma tehlikesi!
▷ Pompa agregasını olması gerektiği gibi devreden çıkarınız. (⇨ Bölüm 7.1.6 Sayfa
30)
▷ Emme ve basınç hattındaki kapama organlarını kapatınız.
▷ Pompayı boşaltınız ve basıncını tahliye ediniz. (⇨ Bölüm 8.3 Sayfa 37)
▷ Olası ek bağlantıları kapatınız.
▷ Pompa agregasının çevre sıcaklığına ulaşana kadar soğumasını sağlayınız.
BİLGİ
Uzun bir işletim süresinden sonra parçalar milden kolayca ayrılmayabilir. Bu
durumda bilinen bir pas sökücü madde veya mümkün olduğunca uygun ayırma
tertibatları kullanılmalıdır.
8.4.2
Pompa ünitesinin hazırlanması
1.
Enerji gelişini kesiniz ve tekrar açılmaya karşı emniyete alınız.
2.
Bir tüketiciyi açarak boru şebekesindeki basıncı düşürün.
3.
Mevcut olan ek bağlantıları sökünüz.
8.4.3
Komple pompa agregasının sökülmesi
BİLGİ
Sökülme işleminin diğer aşamaları için pompa gövdesi boru hattında takılı kalabilir.
✓ (⇨ Bölüm 8.4.1 Sayfa 37) bölümünden (⇨ Bölüm 8.4.2 Sayfa 38) bölümüne kadar
belirtilen adımlar uygulandı ve verilen bilgiler dikkate alındı.
1.
Basınç ve emme manşonunu boru hattından ayırın.
2.
Pompa/motor yapı büyüklüğüne bağlı olarak pompa agregasından gerilimsiz
desteklemeyi çıkarın.
3.
Komple pompa agregasını boru hattından çıkarın.
8.4.4
Motorun sökülmesi
UYARI
Motorun düşmesi
El ve ayaklar sıkışarak ezilebilir!
▷ Motoru asarak veya destekleyerek emniyete alınız.
✓ (⇨ Bölüm 8.4.1 Sayfa 37) bölümünden (⇨ Bölüm 8.4.3 Sayfa 38) bölümüne kadar
belirtilen adımlar uygulandı ve verilen bilgiler dikkate alındı.
38 / 60
1.
Kapama plakalarının (68-3) cıvatasını çözünüz, hafifçe bastırınız ve tahrik
fenerinin (341) pencerelerinden çıkarınız.
2.
Altıgen somunları (920.4) çözünüz.
3.
Altıgen cıvataları (901.1) çözünüz.
Etaline
8 Bakım
DİKKAT
İçeri sürülen birimin pompa gövdesine dayanması
Milin/içeri sürülen birimin hasar görmesi
▷ Motor çıkarıldığında emniyet saclarını (931) milin yivine yerleştiriniz.
4.
Her iki emniyet sacını (931) milin (210) yivine yerleştiriniz.
5.
Altıgen cıvataları (901.1) sıkınız.
6.
Silindir cıvatasını (914.1) çözünüz.
7.
Motoru çıkarınız.
İçeri sürülen birimin sökülmesi
8.4.5
UYARI
İçeri sürülen birimin düşmesi
El ve ayaklar sıkışarak ezilebilir!
▷ İçeri sürülen birimin pompa tarafına bakan kısmını asınız veya destekleyiniz.
✓ (⇨ Bölüm 8.4.1 Sayfa 37) bölümünden (⇨ Bölüm 8.4.4 Sayfa 38) (⇨ Bölüm 8.4.3
Sayfa 38) bölümüne kadar belirtilen adımlar uygulandı ve verilen bilgiler dikkate
alındı.
1.
Gerekirse içeri sürülen birimi destekleyerek veya asarak düşmeye karşı emniyete
alın.
2.
Helezon gövdedeki altıgen somunu 920.2 (vidalanmış basınç kapağındaki) ve
920.1 (sıkıştırılmış basınç kapağındaki) çözün.
3.
İçeri sürülen birimi helezon gövdeden çekin.
4.
Düz contayı 400.1 çıkarıp tasfiye edin.
5.
İçeri sürülen birimi temiz ve düz bir yere koyun.
8.4.6
Dişlinin sökülmesi
✓ (⇨ Bölüm 8.4.1 Sayfa 37) bölümünden (⇨ Bölüm 8.4.5 Sayfa 39) bölümüne kadar
belirtilen adımlar uygulandı ve verilen bilgiler dikkate alındı.
✓ İçeri sürülen birim temiz ve düz bir montaj yerinde bulunmaktadır.
1.
Tekerlek somununu 920.5 sökün (sağdan dişli!).
Emniyeti 930 ve pulu 550.1 tekerlek poyrasından çıkarın.
2.
Dişliyi 230 bir çekme tertibatı ile çıkarın.
3.
Dişliyi 230 temiz ve düz bir yere koyun.
4.
Ayar yayını (940) milden (210) çıkarın.
8.4.7
Mil kovanına sahip
olmayan kayar halka
contası
Kayar halka contasının sökülmesi
✓ (⇨ Bölüm 8.4.1 Sayfa 37) bölümünden (⇨ Bölüm 8.4.6 Sayfa 39) bölümüne kadar
belirtilen adımlar uygulandı ve verilen bilgiler dikkate alındı.
✓ İçeri sürülen birim temiz ve düz bir montaj yerinde bulunuyor.
✓ Tekerlek poyrası (230) çıkarıldı.
Mil koruma kovanlı kayar
halka contası
1.
Mil kovanını (523) kayar halka contasının dönen parçasını (kayar halkayı) ile
milden (210) çekiniz.
2.
Tahrik fenerindeki (341) altıgen somunları (920.3 veya 920.1) çözünüz.
3.
Basınç kapağını (163) tahrik fenerinden (341) çözünüz.
4.
Kayar halka contasının sabit parçasını (karşı halkasını) basınç kapağından (163)
çıkarınız.
✓ (⇨ Bölüm 8.4.1 Sayfa 37) bölümünden (⇨ Bölüm 8.4.6 Sayfa 39) bölümüne kadar
belirtilen adımlar uygulandı ve verilen bilgiler dikkate alındı.
Etaline
39 / 60
8 Bakım
✓ İçeri sürülen birim temiz ve düz bir montaj yerinde bulunuyor.
1.
Mil kovanını (523) kayar halka contasının dönen parçasını (kayar halkayı) ile
milden (210) çekiniz.
2.
Kayar halka contasının dönen parçasını (kayar halkayı) mil kovanından (523)
ayırınız.
3.
Tahrik fenerindeki (341) altıgen somunları (920.3 veya 920.1) çözünüz.
4.
Basınç kapağını (163) tahrik fenerinden (341) çözünüz.
5.
Kayar halka contasının sabit parçasını (karşı halkasını) basınç kapağından (163)
çıkarınız.
6.
Düz contayı (400.2) çıkarıp tasfiye ediniz.
8.5 Pompa agregasının monte edilmesi
8.5.1
Genel uyarılar/güvenlik yönetmelikleri
UYARI
Ağır yapı gruplarının veya yapı parçalarının kurallara uygun olmayan kaldırılması/
hareketi
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Ağır yapı grupları veya yapı parçalarının taşınmasında uygun taşıma, kaldırma
ve bağlama araçları kullanınız.
DİKKAT
Yanlış montaj
Pompa hasar görebilir!
▷ Pompayı/pompa agregasını makine mühendisliğinde geçerli olan kurallara göre
monte ediniz.
▷ Daima orijinal parça kullanınız.
Sıra
Contalar
Pompanın montajını sadece ilgili genel görünümü ya da kesit görüntüsünü
kullanarak uygulayın.
O-ringlerde bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse yeni o-ringler ile
değiştiriniz.
Sadece yeni düz contalar kullanınız. Conta kalınlığının eski contaların kalınlıkları ile
tamamen aynı olmasına özen gösteriniz.
Asbestsiz malzeme veya grafitten oluşan düz contaları yağlama maddeleri (örneğin
bakır gresi, grafit macunu) kullanmaksızın monte ediniz.
Montaj yardımı
Mümkün olduğunca montaj yardımı kullanmayınız.
Yine de montaj yardımı kullanmanız gerektiğinde piyasada bulunan temas
yapıştırıcıları (örn. "Pattex") veya conta maddesi (örn. HYLOMAR veya Epple 33)
kullanınız.
Yapıştırıcıyı sadece gerektiği noktalarda ve ince bir tabaka şeklinde sürünüz.
Asla Japon yapıştırıcısı kullanmayınız.
Münferit parçaların ayar yerlerine montaj işleminden önce grafit veya benzer
maddeler uygulayınız.
Sıkma torkları
Montaj işlemi sırasında tüm cıvataları olması gerektiği gibi sıkınız. (⇨ Bölüm 8.6 Sayfa
44)
8.5.2
Kayar halka contasının
takılması
Kayar halka contasının takılması
Kayar halka contasının monte edilmesinde daima aşağıdaki bilgileri dikkate alınız:
▪ Temiz ve itinalı bir şekilde çalışınız.
▪ Kayar yüzeylerin dokunma korumasını montaj işleminden hemen önce çıkarınız.
40 / 60
Etaline
8 Bakım
▪ Conta yüzeyleri veya o-ringlerin hasar görmesini önleyiniz.
✓ (⇨ Bölüm 8.5.1 Sayfa 40) bölümünde belirtilen adımlar uygulandı ve verilen
bilgiler dikkate alındı.
✓ Önceden monte edilmiş olan yatak ve tekli parçalar temiz ve düz bir montaj
yerinde bulunuyor.
✓ Sökülen tüm parçalar temizlendi ve bir aşınma olup olmadığına dair kontrol
edildi.
✓ Hasarlı veya aşınmış parçalar orijinal parçalar ile değiştirildi.
✓ Conta yüzeyleri temizlendi.
1.
Mil kovanını (523), varsa eğer, temizleyiniz, gerekirse yarık veya çizikleri
cilalama bezi ile gideriniz.
Yarık veya olukların hala görünüyor olması durumunda mil kovanını (523)
değiştiriniz.
2.
Yeni düz contalı (400.2) mil kovanını (523), varsa eğer, milin (210) üzerine
kaydırınız.
3.
Basınç kapağındaki (163) karşı halkanın oturma yerini veya karşı halka
taşıyıcısını (476) temizleyiniz.
DİKKAT
Elastomerlerin yağ veya gres ile teması
Mil contası devre dışı kalabilir!
▷ Montaj yardımı olarak su kullanınız.
▷ Montaj yardımı olarak asla yağ veya gres kullanmayınız.
4.
Karşı halka veya karşı halka taşıyıcısını (476) dikkatlice oturtunuz.
Basıncın aynı şekilde uygulanmasına dikkat ediniz.
5.
Basınç kapağını (163) tahrik fenerinin (341) kilit yuvasına takınız.
6.
Varsa eğer, altıgen somunları (920.3 veya 920.4) yerine oturtunuz ve sıkınız.
(⇨ Bölüm 8.5.1 Sayfa 40)
BİLGİ
Contanın montajı esnasında sürtünme kuvvetlerini azaltmak için mil kovanı ve kayar
halka contasının sabit halkasının oturma yerini su ile ıslatınız.
7.
Kayar halka contasının dönen parçasını (kayar halkayı) mil kovanına (523) ve/
veya mile (210) takınız.
EN 12756 uyarınca (kontrol edilmiş sızıntı yapı şekli) montaj uzunluğu U1k olan kayar
halka contalarında aşağıdaki montaj ölçümü b'yi dikkate alınız:
b
1
2
5
3
4
Şek. 8: Kayar halka contasının montaj ölçümü b
1
3
5
Dişli
Kayar halka contası
Düz conta
Etaline
2
4
Mil kovanı
Basınç kapağı
41 / 60
8 Bakım
Tablo 13: Kayar halka contasının montaj ölçümleri
Mil birimi6)
25
35
55
8.5.3
Montaj ölçümü b
7,5 mm
10 mm
15 mm
Dişlinin monte edilmesi
✓ (⇨ Bölüm 8.5.1 Sayfa 40) bölümünden (⇨ Bölüm 8.5.2 Sayfa 40) bölümüne kadar
belirtilen adımlar uygulandı ve verilen bilgiler dikkate alındı.
✓ Önceden monte edilmiş olan birim (motor, mil, tahrik feneri, basınç kapağı) ve
tekli parçalar temiz ve düz bir montaj yerinde bulunuyor.
✓ Sökülen tüm parçalar temizlendi ve bir aşınma olup olmadığına dair kontrol
edildi.
✓ Hasarlı veya aşınmış parçalar orijinal parçalar ile değiştirildi.
✓ Conta yüzeyleri temizlendi.
1.
Ayar yayını 940 içine koyun ve dişliyi 230 milin 210 üzerine kaydırın.
2.
Tekerlek somununu 920.5 ve emniyeti 930 ve gerekirse plakayı 550.1 sabitleyin
(bkz. tablo: Pompa üzerindeki vida bağlantıları için sıkma torkları (⇨ Bölüm 8.6
Sayfa 44) ).
İçeri sürülen birimin monte edilmesi
8.5.4
UYARI
İçeri sürülen birimin düşmesi
El ve ayaklar sıkışarak ezilebilir!
▷ İçeri sürülen birimin pompa tarafına bakan kısmını asınız veya destekleyiniz.
✓ (⇨ Bölüm 8.5.1 Sayfa 40) bölümünden (⇨ Bölüm 8.5.3 Sayfa 42) bölümüne kadar
belirtilen adımlar uygulandı ve verilen bilgiler dikkate alındı.
✓ Hasarlı veya aşınmış parçalar orijinal parçalar ile değiştirildi.
✓ Conta yüzeyleri temizlendi.
1.
Gerekirse içeri sürülen birimi örneğin destekleyerek veya asarak düşmeye karşı
emniyete alınız.
2.
Helezon gövdenin (102) girişine yeni bir düz conta (400.1) takınız.
3.
İçeri sürülen birimi helezon gövdenin (102) içine itiniz.
4.
Helezon gövdedeki vidalanmış basınç kapağındaki altıgen somunu (920.2) veya
sıkıştırılmış basınç kapağındaki somunu (920,1) helezon gövdede (102) sıkınız.
8.5.5
Motorun eklenerek monte edilmesi
TEHLİKE
Yanlış mil bağlantısı
Patlama tehlikesi!
▷ Pompa ve motor arasındaki mil bağlantısını kullanma kılavuzunda verilen
talimatlara göre kurunuz.
6)
İlgili mil birimi için bkz. veri sayfası
42 / 60
Etaline
8 Bakım
1 2
3
1167:455/4
4
5
6
Şek. 9: Motor mil ucunun milin üzerine monte edilmesi
1
3
5
Mil oyuğu
Gergi halkasının oyuğu
Motor mili
2
4
6
Motor mil ucunun ayar yayı yivi
Gergi halkası
Mil
✓ (⇨ Bölüm 8.5.1 Sayfa 40) bölümünden (⇨ Bölüm 8.5.4 Sayfa 42) bölümüne kadar
belirtilen adımlar uygulandı ve verilen bilgiler dikkate alındı.
1.
Motor mil ucunu milin (210) içine takınız ve motor mil ucunun ayar yayı yivinin
ve milin (210) birbirlerinin üzerine oturacak şekilde olduğuna ve gergi halkası
(515) oyuğunun tam karşısında olduğuna dikkat ediniz (bkz. şekil: Motor mil
ucunun milin üzerine monte edilmesi).
2.
Allen cıvataları (914.1) sıkınız.
3.
Altıgen cıvataları (901.1) çözünüz.
901.1
931
Şek. 10: Emniyet saclarının çıkarılması
901.1 Altıgen cıvata
931
Emniyet sacı
4.
Her iki emniyet sacını da (931) milin (210) yivinden çekiniz.
5.
Altıgen cıvataları (901.1) sıkınız.
6.
Altıgen somunları (920,4) üzerine oturtunuz ve sıkınız.
7.
Kapama plakasını (68-3) monte ediniz, silindir cıvatasını sıkınız.
Etaline
43 / 60
8 Bakım
8.6 Vida sıkma torkları
8.6.1
Pompa agregasının vida sıkma torkları
X
A
X
E
B
F
X
Şek. 11: Vida sıkma yerleri
Tablo 14: Pompadaki cıvata bağlantılarının sıkma torkları
Konum
[Nm]
38
M10
B
M12
M12 x 1,5
55
55
M24 x 1,5
130
C
M30 x 1,5
M8
170
20
D
E
M10
M12
M8
38
125
20
M10
38
M12
55
M16
M6
130
15
M8
38
M10
38
M12
1/8
55
25
1/4
55
X
Etaline
Nominal değer
A
F
44 / 60
Diş büyüklüğü
3/8
80
1/2
130
3/4
220
8 Bakım
8.7 Yedek parça stoğu
8.7.1
Yedek parça siparişi
Yedek parça siparişinde gereken bilgiler:
▪ Yapı serisi
▪ Yapı büyüklüğü
▪ Malzeme modeli
▪ Conta kodu
▪ KSB iş numarası
▪ Sipariş kalemi numarası
▪ sıra numarası
▪ Üretim yılı
Tüm bilgileri tip plakasından alabilirsiniz. (⇨ Bölüm 5.4 Sayfa 17)
Ayrıca şu bilgilere de ihtiyaç vardır:
▪ Parça adı
▪ Parça no.
▪ Yedek parça sayısı
▪ Teslimat adresi
▪ Nakliye türü (kargo, posta, trenle, uçakla)
Parça adı ve parça numarasını patlama gösteriminden veya komple çizimden
alabilirsiniz. (⇨ Bölüm 10.2 Sayfa 51)
8.7.2
DIN 24296 uyarınca iki senelik işletim için tavsiye edilen yedek parça stoğu
Tablo 15: Tavsiye edilen yedek parça stoğu için yedek parça sayısı
Parça
numarası
Parça adı
Pompa sayısı (yedek pompalar dahil)
210
Komple mil, bileşenleri:
2
3
4
5
6 ve 7
8 ve 9
1
1
2
2
2
3
10 ve
daha
fazla
30 %
1
1
1
2
2
3
30 %
4
2
2
2
6
3
2
2
8
4
2
2
8
5
3
3
9
6
3
3
12
7
4
4
150 %
90 %
50 %
50 %
Mil (210)
Pul (550)7)
Silindir cıvatası (914.5)
Altıgen somunları (920.5)
Emniyet (930)
Ayar yayı (940)
230
400.1
433
502.1
523
7)
8)
Gergi halkası (515)
Dişli
(aralık halkası (502.2) dahil) 8)
Düz conta
Kayar halka contası, komple
Aralık halkası
Mil kovanını (düz conta (400.2) dahil)
Sadece mil birimi 25 olan Etaline modelinde
Etaline 40-125/..., 50-125/..., 65-125/...modellerinde ihtiyaç yoktur
Etaline
45 / 60
8 Bakım
8.7.3
Etaline ve Etabloc modelleri arasında pompa parçalarının birbiri ile
değiştirilebilmesi
Bir dikey sütun içindeki aynı numaralı parçalar birbiri ile değiştirilebilir.
Parça adı
Etaline 9)
Dişli
Kayar halka contası
Aralık halkası (emme tarafı)
Aralık halkası (basınç tarafı)
Mil kovanı
230
433
502.1
502.2
523
Basınç kapağı
Sarmal gövde
Mil (gergi halkalı)
32-160/...
32-200/...
40-160/...
40-250/...
50-160/...
50-250/...
65-160/...
65-250/...
80-160/...
80-210/...
80-250/...
100-125/...
100-160/...
100-170/...
100-200/...
100-250/...
125-160/...
125-200/...
125-250/...
150-200/..
150-250/...
200-250/...
200-315/...
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
55
210
163
102
Mil birimi
Parça no.
Motor
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
1*
12*
1*
2*
1*
2*
1*
2*
11*
9*
7*
10*
3*
3*
4*
5*
4*
4*
5*
8*
6*
13*
14*
71
80
90
100/
112
1*
⃞
1*
⃞
1*
⃞
1*
⃞
⃞
⃞
■
⃞
⃞
⃞
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2*
2*
2*
2*
2*
⃞
2*
⃞
2*
⃞
■
2*
⃞
⃞
■
■
■
■
■
■
■
■
■
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
■
3*
3*
3*
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
8*
4*
4*
4*
8*
⃞
8*
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
■
13
2
⃞
5*
⃞
5*
5*
5*
5*
5*
5*
⃞
9*
5*
⃞
⃞
9*
9*
⃞
9*
⃞
9*
⃞
⃞
■
16
0
⃞
⃞
⃞
6*
⃞
6*
6*
6*
6*
6*
⃞
6*
6*
⃞
⃞
10*
⃞
⃞
10*
10*
10*
10*
■
18
0
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
7*
⃞
7*
⃞
7*
⃞
⃞
⃞
7*
⃞
⃞
11*
⃞
⃞
⃞
11*
11*
■
20
0
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
16*
⃞
16*
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
12*
⃞
⃞
⃞
12*
13*
22 25
5
0
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
⃞
■
⃞
■
⃞
■
17* ■
⃞
■
⃞
■
⃞
■
⃞
■
14* 15*
Etabloc
1*
○*
1*
○*
○*
○*
○*
○*
2*
○*
○*
○*
2*
○*
○*
○*
○*
○*
○*
○*
○*
○*
○*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
2*
1*
1*
1*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
3*
1*
1*
1*
1*
2*
2*
3*
3*
4*
4*
5*
4*
4*
6*
6*
6*
7*
7*
7*
8*
8*
9*
9*
1*
1*
1*
2*
1*
2*
1*
2*
3*
3*
4*
1*
3*
3*
5*
5*
5*
5*
5*
6*
6*
6*
7*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
2*
1*
1*
1*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
3*
32-160.1/...
32-200.1/...
32-160/...
32-250/...
40-160/...
40-250/...
50-160/...
50-250/...
65-160/...
65-200/...
65-250/...
65-125/...
65-160/...
80-160/...
80-200/...
80-250/...
100-160/...
100-200/...
100-250/...
125-200/...
125-250/...
150-250/...
150-315/...
Tablo 16: İşaretlerin açıklaması
İşaret
*
○
⃞
■
Açıklama
Yapı parçası Etabloc ile değiştirilebilir
farklı yapı parçaları
Bu pompa/motor kombinasyonunda başka bir frekans ve güç
rezervi için danışmanız gerekir
Bu pompa/motor kombinasyonu mümkün değildir
Tablo 17: Motor / güç
Motor
71
80
9)
Güç
.../024, .../034
.../054, .../074, .../072, .../112
Etaline tekli ve çiftli pompalardaki pompa parçaları, helezon gövde dışında aynıdır.
46 / 60
Etaline
8 Bakım
Motor
90
100
112
132
160
180
200
225
250
Etaline
Güç
.../114, .../154, .../152, .../222
.../224, .../304, .../302
.../404, .../402
.../554, .../754, .../552, .../752
.../1104, .../1504, .../1102, .../1502, .../1852
.../1854, .../2204, .../2202
.../3004, .../3002, .../3702
.../3704, .../4504, .../4502
.../5504
47 / 60
9 Arıza: Sebebi ve giderilmesi
9 Arıza: Sebebi ve giderilmesi
UYARI
Pompada/pompa agregasında arıza giderme için nizami olmayan çalışmalar
Yaralanma tehlikesi!
▷ Pompada/pompa agregasında arıza giderme için yapılan tüm çalışmalarda bu
kullanım kılavuzundaki veya aksesuarların üretici dokümantasyonundaki ilgili
notlara dikkat ediniz.
Aşağıdaki tabloda açıklanmayan problemler ortaya çıktığında, KSB müşteri hizmetleri
ile irtibat kurunuz.
A
Pompadaki nakil akımı çok düşük
B
Motorda aşırı yüklenme
C
Motor koruma şalteri / termistör tetikleme cihazı kapanıyor
D
Yatak sıcaklığı çok yüksek
E
Pompada sızıntı
F
Mil contasında ciddi bir sızıntı
G
Pompa sakin çalışmıyor
H
Pompada müsaade edilmeyen bir sıcaklık artışı
Tablo 18: Arıza giderme yardımı
A B C D E
✘
✘
✘
✘
✘
F
G H Muhtemel nedeni
Giderilmesi10)
Pompa çok yüksek basınca rağmen nakil İşletim noktasını yeniden ayarlayın
yapıyor
Tesisatta kirlenme olup olmadığını kontrol
edin
Daha büyük bir dişli monte edin10)
Devir sayısını yükseltin (frekans dönüştürücü)
✘ ✘ Pompa veya boru hatlarının içindeki
Havalandırın veya doldurun
hava tamamen tahliye edilmedi veya
bunlar tam doldurulmadı
Besleme hattı veya dişli tıkalı
Pompa ve/veya boru hatlarındaki kalıntıları
temizleyin
Boru hattında hava torbası oluşumu
Boru hattını değiştirin
Hava tahliye valfi monte edin
✘ ✘ Emme yüksekliği çok büyük/ENPYtesisi
Sıvı seviyesini düzeltin (açık sistemde)
(besleme) çok düşük
Sistem basıncını yükseltin (kapalı sistemde)
✘
Mil contasında hava emişi
✘
Dönme yönü yanlış
✘
Devir çok düşük
Pompayı daha derine monte edin
Besleme hattındaki kapama organını
tamamen açın
Besleme hattındaki dirençlerin çok yüksek
olması durumunda gerekirse besleme hattını
değiştirin
Entegre edilmiş olan süzgeçleri/emme deliğini
kontrol edin
İzin verilen basınç düşüş hızına uyun
Kapama sıvısı kanalını temizleyin veya
basıncını arttırın
Mil contasını yenileyin
Motorun elektrik bağlantısını ve gerekirse şalt
tesisini kontrol edin.
- Frekans dönüştürücü işletiminde
✘
10)
✘
- Frekans dönüştürücüde müsaade edilen
- Frekans dönüştürücü işletimi olmadan aralıkta gerilimi/frekansı yükseltin
- Gerilimi kontrol edin
İç kısımdaki parçalarda aşınma
aşınmış parçaları değiştirin
Basınç altında olan parçalardaki arızaları gidermek için pompadaki basınç giderilmelidir.
48 / 60
Etaline
9 Arıza: Sebebi ve giderilmesi
A B C D E
✘
F
G H Muhtemel nedeni
✘
Pompanın karşı basıncı siparişte
belirtilenden daha düşük
✘
✘
✘ ✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘ ✘
✘
✘
✘ ✘
✘
✘
✘
✘ ✘
10)
11)
Giderilmesi10)
İşletim noktasını tam ayarlayın
sürekli olarak aşırı yüklenme meydana
geliyorsa gerekirse dişliyi çevirip çıkarın10)
11)
Nakil maddesinin yoğunluğu veya
viskozitesi siparişte belirtilenden daha
yüksek
Mil contasında yanlış malzeme kullanımı Malzeme kombinasyonunu değiştirin 10)
Devir sayısı çok yüksek
Devir sayısını düşürün10)
Bağlantı vidası/conta arızalı
Helezon gövde ve basınç kapağı arasındaki
contayı yenileyin
Bağlantı vidalarını tekrar sıkın
Mil contası aşınmış
Mil contasını değiştirin
Mil kovanında oluk veya sertlik oluşması Mil kovanını yenileyin
Mil contasını yenileyin
Parçalara ayırarak tespit edin
Arızayı giderin
Gerekirse mil contasını yenileyin
Pompa düzensiz çalışıyor
Emme durumunu düzeltin
Dişlide tekrar balans ayarı yapın
Pompanın emme manşonundaki basıncı
yükseltin
Pompa gergin veya boru hatlarında
Boru hattı bağlantılarını ve pompa
rezonans titreşimi var
sabitlemesini kontrol edin ve gerekirse boru
kelepçelerindeki aralıkları küçültün
Boru hatlarını titreşimi önleyecek malzeme ile
sabitleyin
yüksek eksenel itme
Dişlideki yük azaltma deliklerini temizleyin
Aralık halkalarını değiştirin
çok az, çok fazla veya uygun olmayan
Yağlama maddesi ekleyin, yağlama maddesini
yağlama maddesi
azaltın veya değiştirin
İki fazda çalışma
arızalı sigortayı yenileyin
elektrik hattı bağlantılarını kontrol edin
Rotorda dengesizlik
✘
Yatak hasarlı
✘ ✘ debi çok düşük
Motor koruma şalteri doğru
ayarlanmamış
Motor sargısını kontrol edin
Dişliyi temizleyin
Dişlide tekrar balans ayarı yapın
yenileyin
Asgari debiyi yükseltin
Ayarı kontrol edin
Motor koruma şalterini değiştirin
Taşıma emniyeti mil yivinden çekilmemiş taşıma emniyetini çekin
Basınç altında olan parçalardaki arızaları gidermek için pompadaki basınç giderilmelidir.
Bunun için üretici ile irtibata geçilmelidir
Etaline
49 / 60
10 Diğer geçerli belgeler
10 Diğer geçerli belgeler
10.1 Montaj örnekleri
Tablo 19: Montaj örnekleri
Örnek şekil
Özellikler
Yatay montaj şekli, akış yönü aşağıdan yukarı doğru
Bilgi:
Motor yapı büyüklüğü 180 ve üzeri olan ve yatay motor ekseni
bulunan Etaline agregalarında motorların desteklenmesi gerekir.
Bunun için motor gövdesindeki ayak sabitleme delikleri kullanılabilir.
Yatay montaj şekli, akış yönü yukarıdan aşağıya doğru.
Terminal kutusunun yukarı bakan konumda kalması için motor 180°
derece döndürülmelidir.
1146:8/3
Bilgi:
Motor yapı büyüklüğü 180 ve üzeri olan ve yatay motor ekseni
bulunan Etaline agregalarında motorların desteklenmesi gerekir.
Bunun için motor gövdesindeki ayak sabitleme delikleri kullanılabilir.
Yatay montaj şekli (örn. tavanın altında).
1146:3/1
5B
Dikey montaj şekli, dikey montaj şeklinde kayar halka contasının
kuru hareketini önlemek için bir hava tahliye valfi kullanın,
(EasySelect bünyesinde seçilebilir ve işlenebilir)
motorun yukarıdayken dikey kurulumda olması durumunda hava
tahliyesi için 5B bağlantısını kullanın.
Etaline sabitlemesi
▪ ayaksız, Etaline 32-160/... ila 100-125/...
▪ üç açı ayaklı, Etaline 32-160/... ila 100-160/...
▪ bir pompa ayaklı, Etaline 100-170/... ila 150-250/...
1 = Kör flanş (aksesuar)
1
50 / 60
Etaline
10 Diğer geçerli belgeler
10.2 Açık gösterim resmi ve tekli parça dizini
10.2.1
Vidalanmış basınç kapaklı model
[Sadece çoklu birim paketlerde gönderilebilir
( )Yedek parça olarak tek başına gönderilemez
Etaline GN
Bu model aşağıdaki yapı boyutları için geçerlidir:
32-200/...
50-250/...
40-250/...
65-250/...
80-210/...
80-250/---
Şek. 12: Norm kayar halka contası ve vidalanmış basınç kapağı
Etaline GN
Bu model aşağıdaki yapı boyutları için geçerlidir:
100-250/...
150-250/...
125-250/...
200-250/...
Tablo 20: Tekli parça dizini
Parça
numarası
102
163
182
210
230
341
400.1/.2
433
502.1/.2
515
523
550.1/.2
Parça adı
Helezon gövde
Basınç kapağı
Ayak
Mil
Dişli
Tahrik feneri
Düz conta
Kayar halka contası
Aralık halkası
Gergi halkası
Mil kovanı
Pul 12)
Etaline
Parça
numarası
801
900
901.1
902.1-.4
903
914.1
920.2-.5
930
931
940
Ek bağlantılar
1 M.1/.2
Parça adı
Flanş motoru
Vida
Altıgen cıvata
Saplama
Kapama cıvatası
Silindir cıvatası
Altıgen somun
Emniyet pulu
Emniyet sacı
Ayar yayı
Basınç ölçüm aleti
51 / 60
10 Diğer geçerli belgeler
Parça
numarası
68-3
Kapama plakası
Parça
numarası
5B
732
741
Tutucu
Hava tahliye valfi
6 B.1/.2
6 D.1
12)
Parça adı
sadece mil birimi 25'te
52 / 60
Etaline
Parça adı
Kayar halka conta bölmesinde hava
tahliyesi
Nakil maddesi boşaltımı
Nakil maddesinin doldurulması ve hava
tahliyesi
10 Diğer geçerli belgeler
10.2.2
Sıkıştırılmış basınç kapaklı model
[Sadece çoklu birim paketlerde gönderilebilir
( )Yedek parça olarak tek başına gönderilemez
Etaline GN
Bu model aşağıdaki yapı boyutları için geçerlidir:
32-160/...
65-160/...
40-160/...
80-160/...
50-160/...
100-125/...
100-160/...
Şek. 13: Norm kayar halka contası ve sıkıştırılmış basınç kapağı
Etaline GN
Bu model aşağıdaki yapı boyutları için geçerlidir:
100-170/...
125-160/...
100-200/...
125-200/...
150-200/...
200-315/...
Tablo 21: Tekli parça dizini
Parça
numarası
102
163
182
210
230
341
400.1/.2
433
502.1/.2
515
523
550.1/.2
13)
Parça adı
Helezon gövde
Basınç kapağı
Ayak
Mil
Dişli
Tahrik feneri
Düz conta
Kayar halka contası
Aralık halkası
Gergi halkası
Mil kovanı
Pul 13)
Parça
numarası
801
900
901.1
902.2/.4
903
914.1
920..1/.3-.5
930
931
940
Ek bağlantılar
1 M.1/.2
Parça adı
Flanş motoru
Vida
Altıgen cıvata
Saplama
Kapama cıvatası
Silindir cıvatası
Altıgen somun
Emniyet pulu
Emniyet sacı
Ayar yayı
Basınç ölçüm aleti
sadece mil birimi 25'te
Etaline
53 / 60
10 Diğer geçerli belgeler
Parça
numarası
68-3
Kapama plakası
Parça
numarası
5B
732
741
Tutucu
Hava tahliye valfi
6 B.1/.2
6 D.1
54 / 60
Parça adı
Etaline
Parça adı
Kayar halka conta bölmesinde hava
tahliyesi
Nakil maddesi boşaltımı
Nakil maddesinin doldurulması ve hava
tahliyesi
10 Diğer geçerli belgeler
10.3 Tekli parça dizini içeren komple resim
[Sadece çoklu birim paketlerde gönderilebilir
( )Yedek parça olarak tek başına gönderilemez
Vidalanmış basınç kapaklı Etaline GN
Bu model aşağıdaki yapı boyutları için geçerlidir:
32-200/...
80-250/...
40-250/...
100-250/...
50-250/...
125-250/...
65-250/...
150-250/...
80-210/...
200-250/...
Şek. 14: Norm kayar halka contası ve vidalanmış basınç kapağı
Şek. 15: WE 35'te dişli sabitlemesi
Sıkıştırılmış basınç kapaklı Etaline GN
Bu model aşağıdaki yapı boyutları için geçerlidir:
32-160/...
65-160/...
100-160/...
40-160/...
80-160/...
100-170/...
Etaline
125-160/...
125-200/...
55 / 60
10 Diğer geçerli belgeler
50-160/...
100-125/...
100-200/...
150-200/...
200-315/...
Şek. 16: Basınç kapağının sabitlenmesi
Tablo 22: Tekli parçalar dizini
Parça
numarası
102
163
210
230
341
400.1/.2
502.1/.2
515
523
550.1/.2
68-3
741
Parça adı
Parça numarası
Parça adı
Helezon gövde
Basınç kapağı
Mil
Dişli
Tahrik feneri
Düz conta
Aralık halkası
Gergi halkası
Mil kovanı
Pul
Kapama plakası
Hava tahliye valfi14)
902.1/.2/.3/.4
903
914.1
920.1/.2/.3/.4/.5
930
931
940
Saplama
Kapama cıvatası
Silindir cıvatası
Altıgen somun
Emniyet pulu
Emniyet sacı
Ayar yayı
801
901.1
Flanş motoru
Altıgen cıvata
6 B.1/.3
6 D.1
14)
özel model
56 / 60
Etaline
Ek bağlantılar
1 M.1/.2
5B
Basınç ölçüm aleti
Kayar halka conta bölmesinde hava
tahliyesi
Nakil maddesi boşaltımı
Nakil maddesinin doldurulması ve hava
tahliyesi
11 AB uygunluk beyanı
11 AB uygunluk beyanı
Üretici:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Almanya)
İşbu belge ile üretici, aşağıdaki ürünün:
Etabloc, Etabloc SY, Etaline, Etaline SY, Etaline Z, Etachrom NC,
Etachrom BC, Etanorm, Etanorm SYA, Etanorm GPV/CPV,
Etaprime L, Etaprime B/BN, Vitachrom
KSB iş numarası: ...................................................................................................
▪ aşağıdaki yönetmeliklerin geçerli olan versiyonunda belirtilen şartları yerine getirdiğini beyan eder:
– Pompa/pompa agregası: 2006/42/EG "Makineler" yönetmeliği
Üretici ayrıca aşağıdaki beyanda bulunur:
▪ Aşağıdaki uluslararası normlar uyumlu hale getirilerek baz alınmıştır:
– ISO 12100,
– EN 809/A1
Teknik dokümanları hazırlama yetkilisi:
İsim
Fonksiyon
Adres (Şirket)
Adres (Sokak/Cadde No.)
Adres (Posta Kodu İl/İlçe) (Ülke)
AB uyumluluk beyanı sunuldu:
Yer, Tarih
..........................................15) .............................
İsim
Fonksiyon
Firma
Adres
Adres
15)
İmzalı ve yasal geçerliliğe sahip uyumluluk beyanı ürün beraberinde teslim edilir.
Etaline
57 / 60
12 Sakıncasız kullanım açıklaması
12 Sakıncasız kullanım açıklaması
Tip
İş numarası/
İş konumu numarası16)
................................................................................................................................
Teslimat tarihi
................................................................................................................................
Kullanım bölgesi:
................................................................................................................................
Pompalanacak madde16):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Geçerli olanı lütfen işaretleyiniz16):
⃞
Radyoaktif
⃞
Patlayıcı
⃞
Aşındırıcı
⃞
Zehirli
⃞
Sağlığa zararlı
⃞
Biyolojik açıdan tehlikeli
⃞
Kolay alevlenebilir
⃞
Tehlikeli değil
Geri göndermenin sebebi16):
................................................................................................................................
Açıklamalar:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Ürün/aksesuar gönderilmeden önce iyice boşaltılmış ve gerek dış gerek ise iç kısmı temizlenmiştir.
Bu üründe tehlikeli kimyasalların ve radyoaktif maddelerin kalıntılarının bulunmadığını beyan ederiz.
Mil contasına sahip olmayan pompalarda döner mil temizleme amaçlı pompadan çıkarılmıştır.
⃞
⃞
Kullanımda özel güvenlik önlemlerine ihtiyaç yoktur.
Temizleme maddeleri, kalıntı sıvı ve bunların tahliyesine yönelik aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmalıdır:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Yukarıda verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve nakliyatın yasal uygulamalara göre yapılacağını temin ederiz.
....................................................................
Yer, tarih ve imza
16)
Zorunlu alanlar
58 / 60
Etaline
.......................................................
Adres
.......................................................
Şirket kaşesi
Dizin
Dizin
A
Kurulum 18
Kurulum/montaj 20
Adlandırma 16
Aralık boşlukları 36
Arızalar 48
Aşındırıcı nakil maddeleri 32
M
Montaj 37, 40
Montaj örnekleri 50
B
Ö
Bakım 34
Boru hatları 22
Öngörülen Kullanım 8
D
P
Denetleme tesisatları 11
Depolama 33
Devre değiştirme sıklığı 31
Devre dışı bırakma 33
Devreye alma 29
Diğer geçerli belgeler 6
Dönme yönü 27
Patlama koruması 10, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 36,
42
Pompa manşonlarında müsaade edilen kuvvet
değerleri 23
Pompa parçalarının birbiri ile değiştirilebilmesi 46
S
E
Sakıncasız kullanım açıklaması 58
Saklama 14, 33
Ses değerleri 19
Sıcaklık sınırları 11
Sipariş numarası 6
Sökme 37
Ek bağlantılar 24
Etki şekli 18
F
Filtre 22, 37
T
G
Geri gönderme 14
Güvenlik 8
Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma 9
H
Tamamlanmamış makineler 6
Tasfiye 15
Taşıma 13
Tekrar işletime alma 33
Teslimat kapsamı 19
Tip levhası 17
Ü
Hasar vakası
Yedek parça siparişi 45
Ürün açıklaması 16
İ
Y
İşletim alanı sınırları 31
İşletime alma 28
Yanlış kullanım 9
Yatak 14
Yatak sıcaklığı 36
Yedek parça
Yedek parça siparişi 45
Yedek parça stoğu 45
K
Kayar halka contası 28
Kullanım alanları 8
Etaline
59 / 60
1146.81/11-TR (01345522)
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com
Download

Etaline İşletim ve montaj talimatı