t'l
CERTIFİCATE OF ,NSPE CTION
RETı ıııı xoı,ırnoı_Ü ıııı uıYeıı esi
FACTORY P RO DU CT l O N CONTROL /NSPECTI O N
FABRı KA
Ü
Sertifika No / Gertificate No: !U!-QA-CPR-R-006/14
ünerici
:
Manufacture
_
izopoı_iyApı ELEMANLARı TAAH. sıN, ric. ı.ş.
çıneĞeıı cAD. N:97 onraröv isrıHguı_ rünxiyr
BoLU oRenııize seı.ıeyi
eÖıcrsi
üneriııı ADREsi
:
Muayene Rapor No
: M-QA-GPR-R-006/14
Ürün Bilgisi
: Kendini Taşıyan Çift Yüzeyli
production Address
lnspection Repoıt No
çAKMAKçı BLV. N:59 eoı_u rÜnxiye
MetaI Kaplama Malzemesi
Self-Supporting Double Skin Metal Faced lnsulating Panels
product lnformations
İlglll StanOartlar - Test Raporları
Relevant Sfandaıds - Iesf Reports
Proşedürü
Uygunluk Değerlendirme
C o nfo rm
DR. AKıN
ity Aşsessmenf P roced u ıe
:
TS EN 14509
:
QA TECHNIC CE.PR.O42 FPC MUAYENE PROSEDÜRÜ
ALBERK QA TEGHNıG olarak üretici QA TEcHNıc cE.PR.o42 FÜK(Fabrika Üretim Kontrolü) Muayene
Prosedürü'ne göre fabrika üretim kontrolünü n uygunluğu nu onaylarız.
ALBERK QA TECHN|C confirms the manufacturer a conformity ot his factory production with the requirements of the
QA TECHNIC CE.PR.042 FPC (Factory Production Contıol) lnspection Procedure.
İşbu muayene sertifikası muayene sözleşmesi şartları altında düzenlenmiştir.
This inspection ceıtificate ıs ıssued under inspection contract requirements.
Düzenlenme Tarihi / lssue Date : 11.07.2O14
SözIeşme Geçerlilik Tarihi
Contract Validity Date
: 11.07.201 5
t
ALBERK QA uLusLARARAsl TEKNix
KoNTRot VE BELGEIENDiRME A.Ş.
Barbaros Mah Ak zambak sk, A Blok
Ataşehir/İstanbuY TÜRKlYE
Tel : 0215 572 49 1G11-12 Fax
W.qatefhnıc.com
z
Klı9
0216 572 49 L4
Download

certıficate of ,nspe ctıon