SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI
TO LİMANİ BAR
Kordonboyu - GIRNE
Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse
edilmektedir.
T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı
bu program kapsamında teknik destek vermektedir.
<To Limani Bar> < Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor
Bakanlığı Tarafından Yürütülen 2013 Teklif Çağrısı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek> Programı
kapsamında sağlanan mali destek ile < Antik To Limani Bar’nin Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve
Çeşitliliğinin Artırılması Projesi> için bir <mal ve hizmet alımı > sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Mal ve hizmet temini işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini
aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje
faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen
niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına
uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının
ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda
projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı :To Limani Bar
b) Adresi: Yat limanı kordon boyu Nu:50 Girne.
c) Telefon numarası: (392) (8154843) ve/veya 0533854 2774
d) Faks numarası: Yok
e) Elektronik posta adres: [email protected]
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Pembe Gürdeniz – Proje Sorumlusu
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat
kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;
a) Projenin Adı: Antik To Limani Bar’nin Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve Çeşitliliğinin Artırılması
Projesi
b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü:
Girne Antik Liman içerisinde bulunan To Limani Bar’ın Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve Çeşitliliğinin
Artırılması Projesi kapsamında birleştirilecek iki kat üzerinde kullanılacak kullanım ve içme suyu sistemlerinin
temini ve montajının yapılması.
İşbu kullanım ve içme suyu sistemlerinin temini için teklif verecek tüm tedarikçilerin proje mekanına ait
mimari, mekanik, statik ve elektrik projelerini içeren CD’leri yukarıda belirtilen adres ve kontak bilgileri
kullanılarak To Limani Bar’dan temin etmeleri ve mekanı yerinde etüt etmeleri zorunludur. İlgili CD’leri
temin etmeden ve yerinde etüt yapmadan teklif verecek firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Gerçekleştirilecek ihale kullanım ve içme suyu sistemlerinin temini ve montajı için geçerli olup bununla ilgili
aşağıda detayları bulunan hizmet ve mal alımları için tek lot halinde gerçekleştirilecektir.
d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: To Limani Bar, Yat limanı kordon boyu Nu:50 Girne.
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <.YOK >
f) Son teklif verme tarihi ve saati : <28 /02/2014> <15:30>
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.
Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş
gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından,
ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden
alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az
% 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini
gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde,
sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler
aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar.
İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:
a)
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer
almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b)
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)
Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)
Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e)
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f)
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
g)
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,
dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h)
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı
ülkelerin isteklileri.
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son
teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle
kıyaslaması yapılacaktır.
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif
sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...
İmza
Teklif Veren
Teknik Şartname Standart Formu
İLAN NUMARASI: TL2014-03 İHALE 3 LOT 3
1. Genel Tanım
Girne Antik Liman içerisinde bulunan To Limani Bar’ın Modernizasyonu, Hizmet Kalitesinin ve Çeşitliliğinin
Artırılması Projesi kapsamında ilgili onaylı mimari, mekanik, statik ve elektrik projeleri dahilinde birleştirilecek
iki kat üzerinde kullanılacak kullanım ve içme suyu sistemlerinin temini ve montajının yapılması.
To Limani Bar’ın restorasyon ve modernizasyonu kapsamında yapılması öngörülen tüm “kullanım ve içme
suyu sistemleri” işbu şartname’ye ek olarak To Limani Restoran’dan CD olarak temin edilecek ilgili proje
çizimleri (mimari, mekanik, statik ve elektrik) ve mekanın yerinde etüt edilmesini tabiken işbu şartname’nin
2. Maddesinde listelenen teknik husuları kapsamaktadır.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A
B
C
Sıra
Teknik Özellikler
Miktar
No
KULLANIM VE İÇME SUYU SİSTEMİ’nin SİSTEMİ’nin kurulum ve montajı için gerekli;
1
PAKET
 1 ADET Kullanım suyu deposu 8 ton (polietilen tip) en az yazılabilir mi
 1 SET FREKANS İNVERTÖRLÜ KULLANMA SUYU HİDROFORU V: 5x5 m3/h
H:45 mSS 2 pompalı (1
yedek) Genleşme Tankı : 200 L
Yukarıda belirtilen debi ve basma yüksekliği değerlerine sahip, metal bir şase üzerine monte edilmiş vana, çekvalf,
elektrik ve hidrolik tüm ekipmanlarıyla kullanıma hazır vaziyette teslim edilecek hidrofor, minimum ölçüde yer
kaplamalı ve herhangi bir kaide gerektirmeden sessiz ve sarsıntısız çalışabilecek pozisyonda monte edilmelidir.
Hidroforun pompaları çok kademeli, dikey tip (kuru rotorlu) santrifüj tip olmalıdır. Sızdırmazlık, cebri soğutmalı
mekanik salmastra ile sağlanmış olmalıdır.
Emme ve basma kollektörleri paslanmaz çelik malzemeden olup, pompanın sökülüp takılabilmesi için emme
hattında küresel vana ve basma hattında ise geri tepmeyi önleyici küresel vana kombinasyonu sessiz çek valf
bulunmalıdır.
Pompaların kuru çalışmasını önlemek amacıyla su deposu ve elektrik kumanda panosu arasında irtibatı sağlayan
şeviye şalteri bulunmalıdır. Depo içerisindeki su seviyesinin yetersiz kalması durumunda seviye şalteri devreyi
kapatarak pompaların çalışmasını durdurup kuru çalışmayı önlemelidir.
Hidroforun çalışma basıncı, basınç kolektörü üzerine monte edilmiş bir analog basınç sensörü ile algılanmalı ve
ölçülen basınç değerine bağlı olarak, pompalar sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalı ve
pompalardan bir adedinin devir sayısı değiştirilerek istenen sabit basınç sağlanmalıdır. Elektrik kontrol panosu,
işletim süresini pompalar arasında eşit olarak paylaştıran rotasyon özelliğine sahip olmalıdır. Elektrik motorlarının
aşırı akım be blokaja karşı korunması, motor sargılarında zararlı gerilim yükselmeleri engelleyici filtreler, kısa devre
ve gerilim dalgalanmalarına karşı koruma fonksiyonları elektrik kontrol panosunda mevcut olmalıdır. Hidroforun
işletimi ile ilgili parametreler, elektrik kontrol panosu üzerinden programlanabilmelidir. Kontrol panosu üzerinde
alfanumerik LCD ekran ve menü kontrol paneli bulunmalı, menü kontrol lisanı Türkçe’yi de içermelidir.
Hidrofor sisteminde kullanılan pompanın malzeme özellikleri;
Emiş/basınç gövdesi
: AISI 304 paslanmaz çelik
Pompa gömleği
: AISI 304 paslanmaz çelik
Pompa mili
: AISI 316L paslanmaz çelik
Mekanik salmastra

: Silikonkarbid/karbon
Pompa fanı
: AISI 304 paslanmaz çelik
Pompa difüzörleri
: AISI 304 paslanmaz çelik
Hidrofor, sistemdeki pompaların devreye giriş/çıkışlarında oluşabilecek basınç darbelerinin önlenmesi ve sistemin
ömrünü artırmak ve işletim sırasında enerji tasarrufu sağlamak için şalt sayısının mümkün olduğu kadar az olmasını
sağlamak için 200 litre hacimde Membranlı Tank ile birlikte verilmelidir. Bu tankın membranı, DIN 1988’de
belirtildiği gibi suda koku yapmayan hijyenik EPDM malzemeden ve değiştirilebilir olmalıdır. Kullanılan
membranlı tankın basınç sınıfı min.10 bar olmalıdır.
1
A
B
C
Sıra
Teknik Özellikler
Miktar
No

1 SET MEKANİK ODA DALGICI 4,5 m3/h, 10 Mss
DALGIÇ TİP PİSSU POMPASI
 Motor: Su geçirmez tip gövdesi olmalı ve IEC sınıfı IP 68 olmalıdır. Stator sargılarının izolasyon sınıfı IEC’ye göre
Class F olmalı ve bu şekilde motorda yüksek sıcaklıklar tolere edilebilmelidir. Maksimum çalışma sıcaklığı 150 C
olmalıdır. Stator sargıları arasında termal sensörler olmalı, bu şekilde motor aşırı ısınmaya karşı korunmalıdır.
Motorda nem sensörü bulunmalı, bu sensör motordaki herhangi bir nem sızıntısı hissederek motor zarar görmeden
önce akımı kesmelidir. Güç ve kontrol kabloları CENELEC’e uygun olmalıdır. Çift mekanik salmastraya haiz
olmalı, pompalanan akışkan ile motor arasında güvenilir bir sızdırmazlık sağlamalıdır.
 Ağır şartlara dayanıklı, bakım gerektirmeyen, daimi şekilde yağlanmış bilyalı rulmanlara haiz olmalıdır.
 Motor gövdesi : GG 25
 Pompa gövdesi : GG 25
 Çark : GG 25
 Çark tipi : Vortex
 Pompa mili : X8CrNiMo 275
 O-Ringler : Nitrile rubber
 Mekanik salmastra : VİTON
 Tutma sapı: GGG 50
 Yüzey koruma : Epoksi boya- siyah

1 SET İÇME SUYU DEPOSU 5 TON (POLİETİLEN TİP) , Ø 90 DOLAMİT FİLİTRE VE AISI316
KALİTE CAM LOCK SİSTEMLİ DOLUM SETİ

1 ADET FREKANS INVERTÖRLÜ İÇME SUYU HİDROFORU
V: 3x3 m3/h H:45 mSS 2 pompalı (1
yedek) Genleşme Tankı : 200 L
Yukarıda belirtilen debi ve basma yüksekliği değerlerine sahip, metal bir şase üzerine monte edilmiş vana, çekvalf,
elektrik ve hidrolik tüm ekipmanlarıyla kullanıma hazır vaziyette teslim edilecek hidrofor, minimum ölçüde yer
kaplamalı ve herhangi bir kaide gerektirmeden sessiz ve sarsıntısız çalışabilecek pozisyonda monte edilmelidir.
Hidroforun pompaları çok kademeli, dikey tip (kuru rotorlu) santrifüj tip olmalıdır. Sızdırmazlık, cebri soğutmalı
mekanik salmastra ile sağlanmış olmalıdır.
Emme ve basma kollektörleri paslanmaz çelik malzemeden olup, pompanın sökülüp takılabilmesi için emme hattında
küresel vana ve basma hattında ise geri tepmeyi önleyici küresel vana kombinasyonu sessiz çek valf bulunmalıdır.
Pompaların kuru çalışmasını önlemek amacıyla su deposu ve elektrik kumanda panosu arasında irtibatı sağlayan
şeviye şalteri bulunmalıdır. Depo içerisindeki su seviyesinin yetersiz kalması durumunda seviye şalteri devreyi
kapatarak pompaların çalışmasını durdurup kuru çalışmayı önlemelidir.
Hidroforun çalışma basıncı, basınç kolektörü üzerine monte edilmiş bir analog basınç sensörü ile algılanmalı ve
ölçülen basınç değerine bağlı olarak, pompalar sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalı ve
pompalardan bir adedinin devir sayısı değiştirilerek istenen sabit basınç sağlanmalıdır. Elektrik kontrol panosu,
işletim süresini pompalar arasında eşit olarak paylaştıran rotasyon özelliğine sahip olmalıdır. Elektrik motorlarının
aşırı akım be blokaja karşı korunması, motor sargılarında zararlı gerilim yükselmeleri engelleyici filtreler, kısa devre
ve gerilim dalgalanmalarına karşı koruma fonksiyonları elektrik kontrol panosunda mevcut olmalıdır. Hidroforun
işletimi ile ilgili parametreler, elektrik kontrol panosu üzerinden programlanabilmelidir. Kontrol panosu üzerinde
alfanumerik LCD ekran ve menü kontrol paneli bulunmalı, menü kontrol lisanı Türkçe’yi de içermelidir.
A
B
C
Sıra
Teknik Özellikler
Miktar
No
Hidrofor sisteminde kullanılan pompanın malzeme özellikleri;
Emiş/basınç gövdesi
: AISI 304 paslanmaz çelik
Pompa gömleği
: AISI 304 paslanmaz çelik
Pompa mili
: AISI 316L paslanmaz çelik
Mekanik salmastra
: Silikonkarbid/karbon
Pompa fanı
: AISI 304 paslanmaz çelik
Pompa difüzörleri
: AISI 304 paslanmaz çelik
Hidrofor, sistemdeki pompaların devreye giriş/çıkışlarında oluşabilecek basınç darbelerinin önlenmesi ve sistemin
ömrünü artırmak ve işletim sırasında enerji tasarrufu sağlamak için şalt sayısının mümkün olduğu kadar az
olmasını sağlamak için 200 litre hacimde Membranlı Tank ile birlikte verilmelidir. Bu tankın membranı, DIN
1988’de belirtildiği gibi suda koku yapmayan hijyenik EPDM malzemeden ve değiştirilebilir olmalıdır.
Kullanılan membranlı tankın basınç sınıfı min.10 bar olmalıdır.

1 SET YAĞ AYIRICI:

EuroNorm EN 1825-1’e uygun Polietilen malzemeden imal edilmiş, don tehlikesi bulunmayan mekanlarda zemin
üzerine müstakil montaja uygun, don seviyesinin altına zemine gömme montaja uygun olacaktır.

Yağ ayırıcı kapasitesi 5 l/s olacaktır.

DIN 19537’e ve DIN 19522’ye göre giriş ve çıkışı DN 150 ve SML pik savurma döküm boru ve plastik boru
bağlantısına uygun, EN 124'e göre Yük Sınıfı A: 1,5 tona veya B: 12.5 tona dayanıklı dökme demir kapaklı, koku
yapmayan sızdırmaz contalı, iç ve dış yüzeyi agresif yağ ve asitlere dayanıklı, sızdırma yapmayan yekpare döküm
gövdeli, taşıma ve montaj kolaylığı sağlayacak şekilde hafif malzemeden mamul ve forklift ve taşıma tutamaklı,
temizliği kolaylaştıracak tortu barındırmayacak pürüzsüz yüzeyli olmalıdır.

2 ADET ELEKTRİKLİ SU ISITICI (10 L - 2 Kw)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC
Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, TSE belgeli, 10 L kapasitede ve 2kW kapasitede
elektrikli su ısıtıcısının işyerinde temini ve yerine montajı

1 ADET ELEKTRİKLİ SU ISITICI (80 L - 2 Kw)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC
Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, TSE belgeli, 80 L kapasitede ve 2kW kapasitede
elektrikli su ısıtıcısının işyerinde temini ve yerine montajı

1 SET - KULLANIM SUYU DİJİTAL GÖSTERGELİ OTOMATİK TANDEM YUMUŞATMA
SİSTEMİ 5 m3/h (DEBİ KONTROLLÜ)
Yumuşatma sistemi, ham suda sertliğe neden olan Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının sodyum bazlı katyonik reçine
yardımı ile giderilmesi amacı ile kullanılacaktır. Reçine, kapasitesi dolduğunda tuzlu su ile otomatik olarak
rejenere edilecektir.
Teknik Özellikler:
Kontrol Vanası: Servis ve ters yıkama işlemlerini elektronik olarak gerçekleştirecek kontrol vanası

Su yumuşatma cihazı, suda sertlik oluşturan başlıca minerallerden Ca ve Mg’un iyon değiştirme prensibi ile
giderimini reçine ile sağlamalıdır. Su yumuşatma cihazı tandem olmalı, iki adet reçine tankı, iki adet otomatik
valf ve iki adet tuz tankı bulunmalıdır. Reçinenin konulduğu filtre kolonları, filtrenin rejenerasyonunu sağlayan
otomatik valfler ve tuz tankları, su yumuşatma cihazının ana bileşenleri olacaktır.
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar

Su yumuşatma cihazı, 2-8 bar işletme basıncında, giriş/çıkış bağlantıları en az 1 ½” inç çapında
olacaktır.

Ünite rejenerasyon işlemini elektronik debi kontrollü olarak gerçekleştirebilmelidir.

Yumuşatma sistemi çıkışında suyun sertliği 2 Fr olmalıdır.

Rejenerasyonda kullanılacak tuzun tankı, korozyona dayanıklı polietilen malzemeden mamul
olmalıdır. Tank kapak ve emniyet valfına sahip olmalıdır.

Cihazın otomasyon vanası üzerinde sistemin serviste ve/veya rejenerasyonda olduğunu gösteren
bir gösterge bulunmalıdır. Cihaz dijital kontrollü olup tüm parametreleri dijital ekrandan kontrol
edilmelidir. Olması gereken minimum parametreler; rejenerasyon süresi, rejenerasyon miktarı,
ortalam debi kullanımı vb.

Cihazın mineral tankı; Fiberglass takviyeli polipropilen kompozit olmalıdır.

Temin edilecek yumuşatma ünitesi debimetresi ve gerekli tüm üniteleri ile komple olmalıdır.

1 SET KLOR DOZAJ SİSTEMİ (DOZAJ POMPASI+KLOR+KLOR HAZNESİ+PULS
SİSTEMLİ SU SAYACI)

Filtre edilip yumuşatılmış su arı su deposuna girmeden önce otomatik bir dozaj pompası ile
dezenfeksiyon amacı ile klorlanacaktır.

Depodaki bakiye klor miktarını ölçen bir bakiye klor ölçer bulunacak ve max. 0.5 mg/lt serbest
klor bulunacak şekilde ayarlanan dozaj pompası, otomatik olarak çalışıp durarak besleme debisi
ayarlanabilecektir.

Dozaj pompasının dozladığı debi miktarı pompanın üzerindeki ekrandan izlenebilecektir.

Dozaj pompası en az 50 litrelik polietilen ve kapaklı bir kimyasal tankına sahip olacaktır.

Cihaz, her türlü emme ve basma aksesuarları, kullanma klavuzları ve tüm ekipmanları ile komple
takım halinde çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Cihazı kontrol edebilmek için pulse çıkışlı 1 ½” su sayacı sisteme ilave edilecektir.

1 SET AKTİF KARBON FİLTRE ( 5 m3/h) :

Teklif edilecek aktif karbon filtre; suda bulunan organik kirliliği, klor ve klor bileşiklerini, kötü
tad ve kokuyu giderecek, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli periyotlarla gerekli
ters yıkama işlemlerini insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın otomatik olarak yapacaktır.

Aktif karbon cihazı 2-8 bar işletme basıncında, giriş/çıkış bağlantıları en az 1 ½” inç çapında
olacaktır.

Cihazın tam otomatik mekanik kontrol vanası pirinç malzemeden olacak ve cihaz tam otomatik,
zaman kontrollü olarak geri yıkama yapacaktır.

Cihazın mineral tankı fiberglasla güçlendirilmiş polietilen, üstü epoxy reçine kaplı bobin sargı
olmalıdır.

Tank üzerinde gerektiğinde mineral değişimi ve bakım yapabilmeye olanak sağlayacak sayı ve
büyüklükte menholler bulunmalıdır.
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar

1 SET TEMİZ SU ARITMA SİSTEMİ

Su arıtma sistemi, To Limani restorantı için kurulacak olup toplam 6 ton/gün (0,25 ton/saat)
kapasiteli olacaktır.

Ters Osmoz cihazları TSEK kalite belgesine sahip olmalıdır.
SİSTEME AİT DİZAYN VERİLERİ

Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleriyle ilgili, ihale aşamasında aşağıda belirtilen bazı ham
su parametreleri kabul edilecektir. Daha sonra yüklenici firma aşağıda belirtilen su
parametreleri için sahada gerekli test ve tespitleri hazırlatıp, bu verilere göre arıtma sistemini
oluşturup işverenin onayını aldıktan sonra uygulamaya geçecektir.

Ham Su Kriterleri
Ham Su Kaynağı
Kuyu Suyu
İletkenlik
µS/cm
2500
Toplam Çözünmüş Madde
Mg/L
1500
Bulanıklık
NTU
<5
-
<5
Renk

REVERSE OSMOSIS ÇIKIŞ SUYU PARAMETRELERİ
Reverse Osmosis sistemi taahhüt edilen çıkış suyu iletkenlik değeri < 250 µs/cm olacaktır.

PROSES TANIMI
Söz konusu su arıtma sistemi, klor dozaj ünitesi, kum filtreleri, aktif karbon filtre, paslanmaz
çelik gövdeli kartuş filtreyi takiben bir TERS OSMOZ sistemi, membran yıkama ünitesinden
oluşmalıdır. TERS OSMOZ sistemi; antiskalant dozaj ünitesi ve TERS OSMOZ cihazını
içermelidir.

1 SET UV LAMBA 5 m3/h ULTRAVİYOLE DEZENFEKSİYON SİSTEMİ:

Suda bulunması muhtemel bakteri, virüs, mantar, küf sporları ve diğer mikroorganizmaları %
99.99 oranında gideren bir ultraviyole cihazı bulunacaktır.

Bu sistem 253.7 nm (2537 A°) dalga boyunda UV-C ışınları yayan özel ışın tüpü ya da tüpleri
içerecektir.

Ultraviyole tüpleri, ışınları en yüksek oranda geçiren ve düşük basınçta civa buharı içeren özel
quartz kılıfın içinde bulunacaktır.

Cihazın gövdesi paslanmaz çelik, maksimum çalışma basıncı 8 bar ve basınç kaybı max. 0.2 bar
olacaktır.

Cihazın giriş-çıkış bağlantıları en az 1 ½” çapında olacaktır.

Cihazda en az 75 Watt gücünde minimum 1 adet UV lambası bulunacaktır.
3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:
 YÜKLENİCİ, Antik Liman içerisinde yer alan işletme içinde ve dışında gerçekleştirilecek her türlü yapım,
bakım onarım işleri öncesinde, sırasında ve sonrasında 16/1987 sayılı Turizm Endüstri Teşvik Yasası, 522011 sayılı Turizm Gelişim Yasası ve 28.03.2013 tarihli 173/2013 sayılı Girne Antik Limanı Koruma ve
Geliştirme Esasları Tüzüğü’ne ve ilgili diyer yasa ve kurallara uymak ile yukümlüdür.
 İlgili yasa ve Tüzükler ile tadilat dönemleri belirlenen Antik Liman içerisinde etkin ve seri çalışmayı
sağlamak üzere YÜKLENİCİ’lerden 7/24 hizmet verebilme koşulu aranacaktır.
 Yapılacak işler KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Yapı İşleri Genel Şartnamesi ve Bayındırlık
İşleri Genel Şartlaşması ile mukaveleye uygun olarak işbu teknik şartname esas alınarak, temiz ve çevreye
zarar vermeyecek şekilde, ayrıca birinci sınıf malzeme ve işçilikle yapılacaktır.
 Kullanım ve içme suyu sistemi ile ilgili işleri’nin Kontrolörlük hizmeti Sözleşme Makamı’nın atayacağı
yetkili mimar, mühendis ve/veya iç mimar tarafından verilecektir.
 Yüklenici, kullanım ve içme suyu sisteminin kurulacağı yeri ve çevresini yerinde çok iyi inceleyip, proje ve
teknik şartnameyi okuduktan sonra, anlaşılmayan hususlar için yapılacak işleri yerinde tespit etmek ve
Sözleşme Makamı’ndan ayrıntılı bilgi alarak teklif vermekle yükümlüdür ve sözleşme makamı ile karşılıklı
olarak imzalayacağı sözleşmeye mukabil işe başlayabilecektir.
 Uygulama sırasında çıkabilecek ihtilaflar Sözleşme Makanı’nın atayacağı ilgili Kontrolör’ün ve Sözleşme
Makamı’nın proje ve şartnameleri yorumlamasına göre çözümlenecektir. Proje ve şartnameler birbirini
tamamlar ve bütünler şekilde yorumlanmalıdır.
 Proje ve şartnamelerde ortaya çıkacak hususlar, yüklenici tarafından, teklif verilmeden önce Sözleşme
Makamı ve atadığı Kontrolör’lere sorulacak ve çelişkili imalat ifadeleri giderildikten sonra işe
başlanacaktır. Aksi takdirde, şartname ve çizimlerde ortaya çıkacak çelişik imalatlar için son söz Sözleşme
Makamı’nın ve atayacağı Kontrolörlerin olacaktır.
 Yüklenici, kurulacak kullanım ve içme suyu sistemi dahilinde kullanılacak tüm malzemelerin numuneleri
ile her türlü teknik bilgi ve dökümanları önceden Sözleşme Makanı’nın kontrolüne ve onayına sunmakla
yükümlüdür ve ancak yazılı onay aldıktan sonra kullanabilecektir.
 Yüklenici, montaja başlamadan önce, gerekli önlemleri alarak ilgili alanı imalata hazır hale getirmekle
yükümlüdür.
 Montaj sırasında kullanılacak, tüm elektrik ve benzeri enerji ihtiyacı ile su ihtiyacı yükleniciye ait olacak
ve bunların mal sahibi tarafından sağlanan kısımları makul bir ücret ile istikaktan kesilecektir
iş ve çalışma güvenliği kuralları:
 tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, "yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü” geçerlidir.
 “iş güvenliği” işin ayrılmaz bir parçası olup, yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak
değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre
ve bedel isteminde bulunamaz.
 “iş güvenliği” çerçevesinde, “sıcak iş”, “yüksekte çalışma”, “kapalı alanda çalışma” izne tabii olup,
yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri
dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz.
 Yüklenci, bina’nın alt ve üst yoldaki yaya trafiğini rahatsız etmeyecek ve çevrede yaşayan ve yürüyen
insanlar için tehlike ve risk oluşturmayacak şekilde Çalışma ve İş Güvenliği yasalarına ve şartlarına göre
emniyete alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
 Yüklenici, montaj alışmaları süresince çıkacak atık ve hafriyatın bölge dışına çıkarılmasında çevrenin
turistik bölge olması dikkate alınarak çevre düzen ve temizliği bozulmayacak ve ilgili liman yasaları
dikkate alınarak malzeme giriş ve çıkışlarının zamanlamasına dikkat etmekle yükümlüdür.
 Demontaj ve söküm ile kırım işleri sonucunda çıkan atık malzemelerin işyerinden uzaklaştırılması,
belediyece belirlenen atık alanına götürülmesi için gerekli her türlü yatay ve düşey taşıma, nakliye ile harç,
vb. ödemeler anahtar teslimi götürü bedel kapsamında olup YÜKLENİCİ’ ye ayrıca bir bedel
ödenmeyecektir.
 Yüklenici, montaj yapılırken çevredeki komşu turistik tesisleri ve turistleri rencide ve rahatsız edebilecek
ses ve görüntü kirliliği yaratılmamasına azami dikkat etmekle yükümlüdür.
4. Garanti Koşulları:
Bakım ve Garanti Taahhüdü :
 Temin ve Montajı yapılan tüm cihazlar ve imalatlar, Geçici Kabul tarihinden sonra 2 (iki) yıl süreyle
Yüklenicinin Bakım ve Garanti Taahhüdü altında olacaktır.
HASAR VE ARIZALARIN GİDERİLMESİ:
 Yüklenici, betonarme yapıda yapılan kırma, delme, kazı, dolgu vb. uygulamalar sırasında, delik açma,
yıkım, demontaj, montaj ve imalat esnasında hasar gören yol, elektrik hatları, bilişim hatları, su hatları,
kalorifer hatları, kanalizasyon, yağmur suyu, bahçe sulama, ızgara, rogar, çatı, duvar, asma tavan,
yükseltilmiş döşeme vb. yapı bileşenleri, mekanik tesisat cihazları vb. diğer tesisatlara ait arızalar tekniğine
uygun olarak gidermekle yükümlüdür.
 Hasar ve arızaların giderilmesi için ihtiyaç duyulabilecek yeni malzemeler ve buna ait işçilikler Anahtar
Teslimi Götürü Bedel Fiyatı kapsamında değerlendirileceğinden YÜKLENİCİ’ye ayrıca bir bedel
ödenmeyecektir.
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:
 İşbu teklif çağrısı kapsamında tedarik edilecek tüm ekipmanların montajı sunulacak teklife dahil olmalıdır.

İşbu teklif çağrısı kapsamında tedarik edilecek tüm ekipmanların bakım onarımından garanti süresi
boyunca tedarikci firma sorumlu olup bu hizmet karşılığında hiçbir koşulda ek ücret talep edemeyecektir.
6. Gerekli Yedek Parçalar  Yüklenici, sistemlerde kullanılan malzemeleri en az 5 (beş) yıl süreyle, piyasa bedelleri üstünden sağlamayı
taahhüt edecektir. Ayrıca, 5 (beş) yılın sonundaki bir zamanda, sistemde kullanılan herhangi bir
malzemenin satıştan kaldırılması durumunda, satıştan kaldırılmadan en az 6 (altı) ay önce Sözleşme
makamı’na yazılı olarak bilgi verecek ve gerekirse, malzemeyi gene piyasa değeri üzerinden sağlamayı
taahhüt edecektir. Bu taahhütler Yüklenici’nin vereceği Noter onaylı Garanti Taahhütnamesi'nde açık
olarak belirtilecektir.
7. Kullanım Kılavuzu  Tüm işlerin ve işlemlerin bitmesiyle birlikte, kullanılan her malzeme ve elemanın işletim ve bakımının
sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için, kullanılan her malzemeye ilişkin bakım ve kullanım amaçlı ayrıntılı
ve tam dokümantasyon paketi sağlanacaktır.
 Doküman paketi Türkçe olmak üzere aşağıdakileri içerecektir.
-İmalatlı-durum bilgileri
-Kullanılan ürünlerin garanti belgeleri (üreticiden alınmış)
-Sistemin tümüne ilişkin garanti belgeleri (yüklenici tarafından düzenlenmiş)
-Tüm ürünlerin işletme ve bakım belgeleri
-Bakım El Kitabı ve/veya Notları
 Dokümantasyon paketi toplu olarak ciltlenerek, 3 takım halinde teslim edilecektir. Ayrıca tüm
dökumantasyon paketi 3 takım CD’ye basılı olarak da sağlanacaktır. Burada belirtilen dokümanların
dışında malzeme tariflerinde belirtilen farklı dokümanların olması durumunda bunlarda ayrıca temin
edilecek ve aynı paket içinde sunulacaktır.
8. Teslim süresi
 İşbu teklif çağrısı kapsamında gerçekleştirilecek satın alma karşılıklı sözleşmeye tabi olup, söleşme
kapsamındaki tüm kalemlerin azami teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 2 aydır.
9. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.)
 İşbu Kullanım ve İçme Suyu sisteminin temini için teklif verecek tüm tedarikçilerin proje mekanına ait
mimari, mekanik, statik ve elektrik projeleri içeren CD’leri yukarıda belirtilen adres ve kontak bilgileri
kullanılarak To Limani Restoran’dan temin etmeleri ve mekanı yerinde etüt etmeleri zorunludur. İlgili
CD’leri temin etmeden ve yerinde etüt yapmadan teklif verecek firmaların teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
 Teklif verecek firmalar KKTC’de yerleşik ve servis hizmeti verebilecek özellikte olmalıdır.
 Teklif verecek firmalardan son 3 yıl içerisinde KKTC sınırları içerisinde yapmış oldukları benzer ölçekte
inşaat/restorasyon işleri ait referans sunabilme şartı aranmaktadır. Teklif sırasında ilgili referansları
sunamayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.
 Teklif verecek firmalar benzer kapasiteli Reverse Osmosis Sistemi referanslarını teklif ekinde
vereceklerdir.
 Teklif verecek firmaların teklifleri ve benzer sistem kurulum referansları dikkate alınarak
değerlendirilecektir.
 Teklif verecek firmalar ISO 9001, CE, TSE’ye Uygunluk, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahip olmalıdır
 Teklif sunacak firmalar, yukarıdaki şartname ile belirlenen kriterlere uygun ürün ve hizmetler ile ilgili
numune, ürün marka bilgisi, ürünü tanıtıcı belge, garanti belgesi ve süresi, iş teslim tarihi v.s. bilgileri en
son teklif sunum tarihinde eksiksiz olarak sunmakla yükümlüdür.
 Şartname koşullarına aykırı ve/veya eksik belge ile sunulan teklifler dikkate alınmayacaktır.
 Her ne kadar YÜKLENİCİ ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşme yapılacak olsa da YÜKLENİCİ, teklifi
oluşturan tüm ana kalemleri birimi, miktarı, birim fiyatı ve toplamı gösterilmek üzere fiyatlandırılacak ve
teklif ile birlikte verecektir. Kulanılacak ürünlere ait her türlü belge, bröşür ve doküman teklif ile birlikte
verilecektir.
 YÜKLENİCİ, gerek iş süresi içinde olsun, gerekse mücbir sebep nedeniyle uzatılan süre içinde olsun,
taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zamyapılıması veya yeni vergiler ve resimler konulması, tonaj
tahdidi konulması, TL-USD paritesindeki değişim oranının azalması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi
ücretlerinin artması veya benzeri herhangi bir sebebe dayanarak, fiyatlarda değişiklik, ilave birim fiyat
talebinde veya süre uzatım talebinde bulunamaz.
 Madde-2 - Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı başlığı altında belirtilen işler İsteklilere
davet usulüyle TL (Türk Lirası) bazında ödenmek üzere sabit birim fiyat kapalı teklif, pazarIık esasında
olmak üzere ihale edilmektedir.
 İstekliler, işbu ilan ve şartname dahilinde belirtilen malzeme temini ve kullanılacak malzeme esasları ile
diğer tüm hususları da göz önüne alarak, gerçekleştirecekleri ön edüt (keşif) sırasında belirleyecekleri
metrajlar ve ekte sunulan onaylı mimari, mekanik, statik, elektirk ve taslak iç mimari projelerini de dikkate
alarak kontrol edip, çıkacak sonuca göre TL (Türk Lirası) bazında teklifini oluşturacaktır. İstekliler tüm iş
kalemleri için hazırlanmış forma uygun olarak birim fiyatlı ve metrajlı keşif özetini verecekler, teklif birim
fiyatları iş süresince herhangi bir eskalasyon ve nakliye bedel farkına tabi olmayacaktır.
 İstekliler ihale konusu işler için Geçici Teminat venneyecek, ancak işin sözleşmesi ile birlikte "Kesin
Teminat" vermek zorundadır. Kesin Teminat sözleşme keşif bedelinin %10 (yüzde on)'u dur. Kesin
teminat, Sözleşme’nin imzalanması sırasında YÜKLENİCİ tarafindan SÖZLEŞME MAKAMI’na
verilecektir. Kesin Teminat'rn verilmemesi halinde, ihale sonuçları hükümsüz sayılacaktır.
 İhale Komisyonu'nun yapacağı değerlendirme sonucu YÜKLENİCİ’ye kesin kararını 30 (otuz) gün
içerisinde verecek ve bu proje için en ekonomik, hızlı ve düşük bedelle ihale belgelerindeki şartlar esas
olarak karşıladığı tespit edilen İstekliye ihale edeceklerdir.
 İşveren ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve/veya dilediğine yapmakta serbesttir.
 İhale konusu iş kendisine ihale edilen İstekli, SÖZLEŞME MAKAMI'nca yapılan yazıIı çağrıya rağmen
verilen süre içinde sözleşmeyi imzalamaz ve/veya Kesin Teminatını yatırmaz ise, SÖZLEŞME MAKAMI
ihaleyi yenilemeye veya uygun gördüğü diğer bir Teklif Sahibini sözleşmeyi imzalamak üzere çağırmaya
yetkilidir.
 İhale ve SÖZLEŞME kapsamındaki İŞ'in, SÖZLEŞME'nin imzalanmasından, kesin kabulün yapıldığı
tarihe kadar geçen süre içinde, İŞ'in yapımıyla ilgili her türlü vergi, resim, ve harçlar ile, mukavele noter
tasdik harcı, ihale karar pulu bedelleri, teyit pulları, damga resmi, yeni konulacak her tiirlü vergi, resim ve
harçlar ile YÜKLENİCİ tarafindan yaptırılacak İnşaat/Vontaj All Risk sigortası (CAR) ve diğer sigorta
poliçelerinin primleri ve SÖZIEŞME giderleri YÜKLENİCİ’ye aittir.
 Sözleşmeye ait damga vergisi YÜKLENİCİ tarafindan ödenecektir.
Eğitim :
 İşletmeci (2 kişi) ve bakımcı (2 kişi) eğitimi, işin doğal bir parçası olup, tamamı Geçici Kabul öncesinde
yapılacaktır. Sistemin çalışmasıyla ilgili olarak kullanıcı eğitimi, eğitim sırasında kullanıcıya yönelik yazılı
eğitim notu dağıtılacaktır.
 Eğitimin niteliği ile ilgili sorunların çıkması, eğitimci, erişilen eğitim düzeyinde yetersizlik veya eğitim
dokümanlarının yetersizliğinin belirlenmesi durumunda Sözleşme Makamı kısmen veya eğitimin eksik olan
bölümlerinin tamamı için yenilenmesini isteyebilir.
Deneme ve İşletmeye Alma :
 Sistemler kurulduktan sonra işletmeye alınarak denemeleri yapılacaktır(ön kabul). Bu başlık altında
anlatılan denemeler geçici kabul işleminin bir bölümü olmayıp, geçici kabul işlemlerine ancak bu
denemelerin Sözleşme Makamı tarafından yeterli bulunması sonrasında geçilebilecektir. Bu bağlamda,
belirtilen denemelerin tümü veya bir kısmının yeniden yapılması, geçici kabul işlemleri için de
istenebilecektir. Deneme, işletmeye alma sırasında gerekli olacak tüm cihaz ve sarf malzemeleri Yüklenici
tarafından karşılanacaktır.
 Hatasız olarak çalışır hale getirilen sistemlerin geçici kabul işlemlerine YÜKLENİCİ’nin yazılı talebi
üzerine başlanacaktır.
 Yukarıda da belirtildiği gibi, belirtilen denemelerin tümü veya bir kısmının yeniden yapılması, geçici kabul
işlemleri sırasında da istenebilecektir.
 Sistemlerin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü işletmeye alma malzemeleri, işçiliği, deneme ve
ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri, vb. Anahtar Teslimi Götürü Bedel kapsamında YÜKLENİCİ
tarafından sağlanacaktır.
Bu ihale ile ilgili olarak,
 Teklife katılım zarflarının, teknik ve mali teklif formu ve istenilen diğer ek belgeleri içerecek şekilde iç içe
konularak kapalı zarf usülü ile yukarıda belirtilen adrese, yine yukarıda belirtilen son teslim tarih ve saatine
uyulma şartı ile elden imza karşılığı teslim edilmesi zorunludur.
Download

TO LİMANİ BAR