TECHNICI(Y A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technica! and ]']est lnstitute Íor Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, CertiÍikačníorgán, Notifikovaná osoba, lnspekčníorgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, NotiÍied Body, lnspection Body
PROTOKOL O KLASIFIKACI
PoŽÁnruí oooLNosTl
c. PKO-09-170IAO 204
pro qýrobek
poŽárni uzávěr:
půdnískládací schody DOLLE F 30 PLUS
provedený na základě
protokolu o klasifikaci č. PKo_05-149lAo 204
a zkušebnízprávy č,. 31791119/08-Kra (lBMB MPA Braunschweig)
Zakázka é.:
z 080090395
Registraění ěíslo: 080 - 01 5586
Objednatel:
Dachstar s.r.o.
Jičínská226117
130 00 Praha 3
Normativní podkIady:
_
čsn eru 1tri5o1-2 _
csH en
1634-1
Zkoušerrí poŽárni odolnosti dveřních a uzávěrových sestavČast t : Požární dveře a uzávěry otvorů
PoŽární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část z: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti
kromě vzd uchotechnických zařízeni
Protokolo klasifikaciobsahuje:
-
5 stran textu
2 strany příloh
lzxušegnÍ
Počet výtisků: 3
Pobočka Požámí bezpečnost staveb
19o o0 Praha
9'Proso*á 8'tt76a
Výtisk
číslo:2
Protokol o klasifikaci č. PKo-09_.| 7olAo 2o4
Strana 2 z
5
1. Úvoo
Tento protokol o klasifik-aci urěuje klasifikaci poŽárního uzávěru
schodů DoLLE F 30 PLUS v souladu s ČsN EN ,t35o,l-2'
-
půdních skládacích
Tento protokol o klasifikaci má včetně přílohy 7 stran a mŮže být pouŽíván pouze jako celek.
2. PoDRoBNÉ lNFoRMAcE o KLASIFIKoVANÉM yýnoexu
2.1 Typ funkce
Půdnískládací schody DOLLE F 30 PLUS je moŽno definovat jako požární uzávěr' Mají
funkci požárni dělícíkonstrukce s ohledem na charakteristiky ýástností poŽární odolnosii
uvedené v článku 5 ČSN EN 13501-2 (celistvost (E), izolace (|i).
2.2 Popis
Výrobcem uvedených poŽárních uzávěrů je firma DOLLE, Vestergade 47, DK-7741
Frostrup, Dánsko'
Popis konstrukce:
Rám uzávěru (schránka) je vyroben z lat'ovky z měkkého dřeva výšky 215 mm a tloušťky
18 mm' Po spodním vnitřním obvodu je falc 14 x 10 mm pro dosednutí křídla uzávěru
(poklopu). Ve falci je v dráŽce uloŽeno celoobvodové dorazové těsnění z materiálu EPDM
označenéDAFA EPDM 16-145c.
Vyráběné rozměry (rozměry stavebního otvoru):
1150 x 570 mm,
1200 x 600 mm,
120011300/1400 x 700 mm.
Křídlo uzávěru (poklop) je sendvičovékonstrukce celkové tloušťky
61 mm. Skládá se
-horní
zrámu zdřevěných lepených hranolů, opláštěného deskami HDF na
straně tl.3 mm,
a na dolní straně deskou MDF tl. 8 mm. Volný prostor mezi opláštěním a rámem je vyplněn
deskami z minerální vaty Rockwool tl' 50 mm se součinitelem tepelného prostupú'0,6o
W]*'r. Ve falci po obvódu poklopu je v dráŽce uloŽeno zpěňujícíprotipoŽární těsnění 2 x
35 mm.
Skládací Žebřík _ dřevěný, 3 dílný, bočnice z borovice, nášlapy z buku, šířka 400 mm,
vzdálenost mezi nášlapy 250 mm, protiskluzová Úprava nášlapů.
PouŽití pro světlou výšku 2880 mm.
Rozměry nášlapů- tloušt'ka 18 mm, hloubka 83 mm
Rozměry bočnic - tloušt'ka 21 mm, hloubka 83 mm
Zavíráni uzávěru _ vyklápění, zakryté závěsy, zámek vsazený do poklopu z čelnístrany.
Nosnost - max. pracovní zatíŽení 150 kg (testováno pro 265 kg)'
Celkový výkres skládacích půdníchschodŮ DOLLE F 30 PLUS a řez křídlem uzávěru
(poklopem) je uveden v příloze dokumentace předaná objednatelem'
-
lEl'TEéxnrcrÝ A ZKUŠEBNí
lEffil
Í:JtxB;iHB}l:ÍťÍg;*
Protokol o klasifikaci č' PKo-09-170lAo 204
Strana 3 z
3. \|ýSLEDKY zKoUŠEK VYUŽITÉPRo
5
KLAslFlKAcl
3.í Zkušebníprotokol č. 3151/8490-Kra
3.í.íNázev
a adresa zkušebny:
MaterialprÚfanstalt fÚr Bauwesen, Technische Universitát Braunschweig, lnstitut fŮr
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Beethovenstrasse 52, D-38106 Braunschweig,
Německo.
3.1.2 Zkušebníprotokol:
č' 3151l8490_Kra - zkoušky poŽární odolnosti
podle DIN 4102-2:1977 a EN 1364-2:1999
půdníchskládacích schodů firmy DoLLE
Protokol obsahuje:
6 stran textu, 't6 stran příloh
Vydán:
05.06.2000
Objednatel:
firma DOLLE, Vestergade 47, DK-7741 Frostrup, Dánsko
3.1.3 Provedené zkoušky požárníodolnosti:
Skládací pŮdní schody DOLLE byly podrobeny zkouškám poŽární odolnosti podle DlN 41022:1977 a EN 1364-2:1999 ve výše uvedené zkušebně v Německu. Výsledky zkoušek jsou
zpracovány ve zkušebnímprotokolu č. 3151/8490-Kra. Byl zkoušen jeden zkušební vzorek
celkoých rozměrů 1375 x 676 mm osazený do Železobetonové stropní konstrukce tl. 150
mm' Zkušebnívzorek byl namáhán teplotou ze spodní strany, tj. ze strany poklopu.
3.í.4 Výsledky zkoušek:
Vyhodnocení provedených zkoušek poŽární odolnostije provedeno podle Čsru eru 1634-1.
Při zkouškách poŽární odolnosti uvedeného poŽárního uzávěru firmy DoLLE bylo porušeno
v 58. minutě kritérium izolace (byla překročena přípustná průměrná teplota na neohřívané
straně zkušebního vzorku), kritérium celistvosti nebylo po dobu zkoušky, tj. po dobu 58
minut překročeno'
Zkoušený uzávěr vyhověl v souladu s Čstt EN 1634-1 poŽadavku na poŽární odolnost
El 45 v prodlouŽené klasifikačnídobě (kategorie B).
3.2 Zkušebnízpráva é. 317911 19/08-Kra
3.2.1 Název a adresa zkušebny:
MaterialprÚfanstalt fÚr Bauwesen, Technische Universitát Braunschweig, lnstitut fÚr
BaustoÍfe, Massivbau und Brandschutz, Beethovenstrasse 52, D_38106 Braunschweig,
Německo.
3.2.2 Zkušební zpráva:
č. 31791119/08-Kra - zkoušky požárni odolnosti půdníchskládacích schodů firmy DoLLE
podle DIN EN 1634-1:2000, DIN EN 1363-1:1999 a DIN 4102-2:1977
Posudek obsahuje:
Vydán:
Objednatel:
5 stran textu, 10 stran příloh
17.05.2008
Gebr. DOLLE GmbH, Rockwinkeler Landstrasse
Bremen, Německo
ttrcr<Y
1
17, D 28325
a zxuŠeeuí
ÚsTAv STAVEBNÍ PBAHA
Poboěka PoŽámí bgŽpočnost stiaveb
190 o0 Pťaba 9, Plosocld 8't
lč00015679
(1)
Protokol o klasifikaci ě. PKo-09-17olAo 204
Strana 4 z
5
3.2.3 Provedené zkoušky poŽární odolnosti:
Skládací půdníschody DOLLE byly podrobeny zkouškám požárníodolnosti V souladu s DlN
EN 1634-1:2000, DlN EN 1363-1:1999 a DlN 4102-2:1977 vpožárnízkušebně Versuchsund Forschungsanstalt der Stadt Wien, Rakousko. Výsledky zkoušek jsou uvedeny Ve
zkušební zprávě č. 31791119i08-Kra. Byly zkoušeny dva zkušební vzorky vybavené zámkem
v poklopu. Zkušební vzorky byly namáhány teplotou kaŽdý z jiné strany'
3.2.4 Výsledky zkoušek:
Vyhodnocení provedených zkoušek poŽární odolnosti je provedeno v souladu
1634-1a DIN EN 1363-1.
s DlN
EN
Namáháníteplotou ze strany sloŽených schodů:
-
_
délka zkoušky 45 minut,
(E)
celistvost
izolace (l)
45 minut, nepřekročeno,
43 minut.
Namáhání teplotou ze strany poklopu:
-
délka zkoušky 42 minut,
(E)
celistvost
izolace (l)
41 minut,
41 minut.
Výsledná klasifikace: El 30
4. KLAslFlKAcE A oBLAsr pŘíntlÉAPLIKAGE
4.1 Odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s Čstt EN 13501-2, článek7.
4.2 Klasifikace
Výrobek podle kap. 2'2 - půdnískládací schody DoLLE F 30 PLUS je klasifikován podle
následujících kombinací parametrů vlastností a tříd. Jiná klasifikace není povolena.
R
E
30
W
T
M
c
S
Lt
K
30
Klasifikace poŽární odolnostl
:
Et 30
Stanovení druhu konstrukce
PouŽitý materiálje dřevěný masiv, desky nabázi dřeva, minerálnívata a ocelové doplňky.
Hodnocený poŽárni uzávěr - půdnískládací schody DOLLE F 30 PLUS je podle Čsru zs
0810 z hlediska pouŽitého materiálu moŽno klasifikovat jako konstrukci druhu DP3.
ÚsTAv STAVEBN{ PRAHA'
Pobo*ká Požámi bozpďnost
Protokol o klasifikaci č. PKo-09-170lAo 204
4.3
Strana 5 z
5
oblast příméaplikace
Výsledky zkoušek požárníodolnosti a uvedenou klasifikaci je moŽno přímo aplikovat na
dřevěné půdnískládací schody DOLLE F 30 PLUS Ve skladbě, provedení a o rozměrech
podle kapitoly 2.2 zabudované do masivní stropní konstrukce.
Případnézměny rozměrů a konstrukce uvedených poŽárně odolných půdních skládacích
schodů DOLLE F 30 PLUS oproti popisu v kapitole 2.2 je moŽno provést pouze v souladu
s odstavem 13,,oblast přímé aplikace výsledků zkoušek" Čsru rru rc34-1.
5. USTANoVENí o VYUŽlTELNosTl
5.í omezení
Platnost protokolu o klasifikaci je omezen a do 2014-11-30.
5.2 Upozornění
Tento protokol o klasifikaci platí pouze jako celek, přičemŽ každá strana musí být opatřena
identifikačním číslemprotokolu o klasifikaci, ěíslem strany z celkového poětu stran a
razítkem zhotovitele.
Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schválení ýpu ani certifikát vyrobku.
orÉcunrcrcÝ l zxuŠEBNl
sj
Zpracoval:
..
rt
Ú$TAv STAVEBNí PRAHA'
PoboČka Požáíni bgzpečnost stÁveb
''9o 00 Fraha 9' PÍosÉcká8í
(lt
J
ť. ..l.',:.'.''
I
lng. Jiří Šefc
Praha, dne 2009-11-26
lng. Jaroslav Urban
ředitel pobočky 0800 - PBS
TZUS Praha, s.p., AO 204
tr'
o
cx
(i) no.nr''"',
.l,tl7$
x siťÚ x *oo nrr*
@
lt{lilr'clplnt16.
($mcnt'unsnlclgtt
{lJ mit"'r. 4'' Kiefer !0ťlgÉ*1Í Ílur:lro sluťen'
f)
salb*ttit*rprild*
'rj
'mrrr'
Bcnehlns.
I
I
nutr*rWntL* ^ Bcnctulng
1"$ i.
-
I
soiteut **cbtl5q
@
sohoorri*.
dp)nru il.e x ii$
@
Ílir Leiternt*Íle_
z
ilJtť.l liPl]sÍ lfi-t4s{:
!)
=
9.
9,
1t
x
f,l[m(Lern.
s
o
o
(o
TEc}tNlcl(Ý A zKUšEBiilÍ
usTAv 3TAvEBtlÍ pnnrn, g.p.l
rnm
PoooČka Polámí bezpsčnast staveu
l90 00 Praha g' Prosecká
|Č
\\
tt\
il\ \
-*
-
00015673
-.t
l
o
l
o
f\)
o
s
8ttn6al
(1}
íat
\1
tr)
t
*\*.;**lL_
íit) \\
"*č:--j-|
-\-JL5&lJÍjf,7,!IriíI'h#* LJ
(,Ť"
ďŤ
(,
\
Mní}e in mm
s r.{:
ii'
Ú}
-
an
ť
o
m
mrn
letl"l,t,*rrgnt+Itrl,:tr 4Íi x
Í:I--
".
U*Un+rttrar.rtu*n
o
tr
I
íl) r'oa*n 'rr. n
(}
b*
Ťo
m
=
í]s .IÍ1Ílr
l
Bovrillng.
(fr
-
2,x
Snannncnrnuiren 6.il r 30 Spar.
fu)
á}r lrlachnrn<lgclrrnuberr urit
Y.9 Vierknntunsatt 6.0 x 27 mru rnit
fl) FIastílJ*..lo.
$s*nauor'-Platt*r 1B$4 s 6s.í x 8l'-2 rnna'
Í6 x 60 rnur rrlil tqlbtte cherndé MuLltÍll lÍs utldl
'"l' Uae
Ll/
Untertcgasheíbtrr ls x Ů.ii xí
Eirrsla6snrut[$t'lr }{{J,
G) noi"trr*tcl -
I}rurrrtNslr.rrtnIÍ{ÍiliIrrr:l
Tt -0
4:A
$"lin
?,4
rr
92 rom
t*rrrr:rar.rolts enlsprechend Abschn|tt 2'5
(n
OJ
5
0)
N
o
Bodeneinschubtreppe F 30-E von oben sder
N)
nach DIN 4102-2: '{077-09
P-3266i5714-MPA BS
Einbausituation Stahlbetondecke
vorn 01 . Juni 2008
-o!
4A
be
To
o
x
o
fi
e
mn HDF-Plalte
) so m* Ao+klroo)
s mfr*.n rl.iick fichl.e
Q
s)
GJ
A'
=
9.
l*nrn*n !u9h{2t t"lťhl4 lEE3
s nl'n ocJer
B
x S0 mrn
0(t x $0 mrt
66
fir)t
x
9,
Srrí L Á_Á
1t
x
o
o
mrn HDF-Plaliě
urnnduchuL?t ÍnÍn(lt fl
@
x 3í
{
o
o
ÍÚ
o
5
-J"
;T
$l
I I lJ.{r
-tt**
r
{íír.| l 30'c l
ts-__-i-**_l
l90 00 Praha 9' Prosec*á 8l
lČ00015679
4';\
lfí6a
'ť'r\
(t}
ť'š"f-#
l{e
Mal3e in nrnr
Íl,
1jťAlle Materialien mit Elnkomponentenkleber
Wasserglasbasis verklebt
auf
Bodeneinschubtreppe F s0_B Von oben odeť
@
:3
q)
Anlage 4 zum
abP Nr.:
nach DIN 4102-A :'l 977-09
P"326S/5714-MPA BS
Sandwichplatte Schnitl A-A
vorn 01, Juni 2008
f\)
N
(D
N
Download

PROTOKOL O KLASIFIKACI PoŽÁnruí oooLNosTl