Ruský jazyk – 2. cudzí jazyk
Charakteristika učebného predmetu
Ruský jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré presahujú
oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Poskytuje
živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie, aby ich
jazyková príprava zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana
pripraveného na život v spojenej Európe. Osvojenie si ruského jazyka pomáha žiakovi
prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom
štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce v rámci Európskej únie a rusky hovoriacich
krajín. Ruský jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich
odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenia a tolerancie a vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Požiadavky pre vzdelávanie v ruskom jazyku vychádzajú zo spoločného Európskeho
referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov.
Vzdelávanie v nemeckom jazyku ako v 2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B1
(podľa spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky). Úspešnosť jazykového
vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov vzdelávania v materinskom jazyku a
v ruskom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa jazyková kultúra žiakov stane
predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.
Učenie sa ruského jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a
rozvoj kompetencií v ruskom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie,
umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských
štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere
podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa
chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa
vlastných predstáv a uspokojenia.
V rámci učebného plánu sa tento predmet vyučuje v klasickej učebni, v učebni
s interaktívnou tabuľou alebo v jazykovom laboratóriu.
Spoločný názov pre úroveň B1 a B2 je samostatný používateľ jazyka, čo
predpokladá, že učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách
ruského jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci samoštúdia) v
zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Požiadavky, ktoré sa kladú
na učiaceho sa predpokladajú, že bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si ruského
jazyka. Táto koncepcia mu umožňuje, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej
miery bude ruský jazyk v budúcnosti používať.
Ciele učebného predmetu
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým, že vedie žiakov k:
• podpore sebadôvery každého žiaka;
• k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa
po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote;
190
•
•
•
•
•
•
•
príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa
na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti;
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov;
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v
ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný
zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného
vzdelávania;
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k
získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov;
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie;
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia
vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických
cítení a vnímaní;
pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a
spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka
viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných
jazykových prejavov.
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a
učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva všeobecné kompetencie, ale aj
celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných
kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých
vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto
procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh
najvhodnejšie.
Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt,
ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa: dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej
krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, dokázal vymieňať
si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a
sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje, viac a
lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Obsahový vzdelávací štandard
Rodina, Kultúra a umenie, Šport, Bývanie, Obchod a služby, Starostlivosť o zdravie,
Domov a bývanie, Cestovanie, Vzdelanie, Zamestnanie, Vzťahy medzi ľuďmi, Človek
a príroda, Vedecko-technický rozvoj, Človek a spoločnosť, Komunikácia a jej formy,
Masmédiá, Mládež a jej svet, Stravovanie, Záľuby, voľný čas a životný štýl, Multikultúrna
spoločnosť, Obliekanie a móda, Mestá a miesta, Kniha – priateľ človeka, Vzory a ideály,
Krajina, ktorej jazyk sa učím, Slovensko – moja vlasť.
Výkonový vzdelávací štandard
Komunikatívne zručnosti
1. Receptívne komunikatívne zručnosti
Počúvanie s porozumením
191
• vyčleniť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu, základné informácie a dôležité
detaily,
• logicky správne odpovedať na otázky zamerané na pochopenie vypočutého textu,
• rozlíšiť: - podstatné informácie od nepodstatných,
- účastníkov komunikačnej situácie,
• zachytiť kľúčové slová, hlavné myšlienky a informácie,
• odhadnúť význam neznámych výrazov na základe kontextu,
• zachytiť logickú štruktúru vypočutého jazykového prejavu,
• reprodukovať obsah vypočutého textu ústne i písomne,
• tvoriť otázky k vypočutému textu
• po vypočutí neúplného príbehu vytvoriť úvod, dotvoriť záver,
• reagovať na reč partnera, správne odpovedať na položené otázky,
• používať techniky aktívneho počúvania a spracovávania informácií:
- získavať potrebné informácie z rôznych zdrojov,
- zosumarizovať informácie z vypočutých prejavov,
- podať získané informácie ústne alebo písomne,
- vypracovať konspekt, zostaviť osnovu.
Čítanie s porozumením
• zvoliť stratégiu čítania (orientačné, informatívne, študijné) podľa typu textov a účelu
čítania,
• čítať po príprave nahlas a plynulo, so správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou
• texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jazykovej úrovni a skúsenostiam žiaka,
vyčleniť tému a hlavnú myšlienku textu,
• určiť vzťah medzi textom a jeho názvom,
• logicky správne odpovedať na otázky zamerané na pochopenie prečítaného textu,
• odhadnúť na základe kontextu význam neznámych výrazov,
• rozlíšiť v texte podstatné a nepodstatné informácie,
• vyhľadať v texte špecifické informácie a dôležité detaily,
• zachytiť logickú štruktúru textu,
• reprodukovať obsah prečítaného textu ústne i písomne,
• tvoriť otázky k prečítanému textu,
• po prečítaní neúplného príbehu vytvoriť úvod, dotvoriť záver,
• používať pri práci s textom rôzne druhy slovníkov (prekladový, výkladový,
frazeologický) a príručiek,
• používať techniky aktívneho čítania a spracovávanie informácií, t.j.
- vyhľadávať potrebné informácie v rôznych písomných zdrojoch,
- zosumarizovať informácie z prečítaného textu,
- podať získané informácie ústne alebo písomne,
- vypracovať konspekt, zostaviť osnovu.
2. Produktívne komunikatívne zručnosti
Ústny prejav
• komunikovať
- adekvátne situácii, zrozumiteľne, plynulo, logicky a jazykovo správne,
- na báze pripraveného rečového prejavu i v spontánnom nepripravenom rečovom
prejave,
- oficiálne i súkromne, v bežných životných situáciách,
- v situáciách týkajúcich sa jeho osobného života,
192
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- v sociálno-kultúrnych situáciách v rozsahu vymedzených tém,
- v multikultúrnom dialógu,
- na odborné témy v okruhu svojej profesijnej orientácie,
správne reagovať na partnerove repliky,
začať, udržiavať, prerušiť a ukončiť rozhovor (telefonický rozhovor) na známe témy,
prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. zmeniť tému),
požiadať partnera o vysvetlenie, zopakovanie, spomalenie prejavu, zjednodušenie
formulácií, vyjadriť
- svoje myšlienky a názory, vysvetliť ich,
- nápady,
- dojmy, pocity a predstavy (asociácie), vyvolané konkrétnymi situáciami,
- emocionálny vzťah k niekomu alebo niečomu,
opísať svoje skúsenosti, zážitky, sny, nádeje a ciele, získať a sprostredkovať
informácie o minulých, prítomných a budúcich udalostiach,
porovnávať, hľadať súvislosti a rozdiely, výhody a nevýhody, hodnotiť,
predniesť monológ (oznámenie, správu, referát) na zadanú alebo zvolenú tému,
opísať osoby, predmety, miesta, procesy, činnosti a situácie,
sformulovať problém a navrhnúť možné riešenie,
porozprávať príbeh v rámci vymedzených tém, na základe obrázkov alebo osnovy,
reprodukovať vypočutý alebo prečítaný text,
odpovedať na otázky a tvoriť otázky,
prezentovať výsledky vlastnej samostatnej tvorivej práce,
používať prostriedky kompenzačného vyjadrovania (o. i. neverbálnu komunikáciu),
interpretovať umelecký text.
Písomný prejav
• písať zrozumiteľne, logicky a jazykovo správne,
• vyjadrovať sa
- k bežným témam a k témam z okruhu jeho záujmov,
- k situáciám v rozsahu vymedzených tematických okruhov,
- k odborným témam na základe svojej profesijnej orientácie,
• sformulovať a vyjadriť
- vlastné myšlienky a názory, vysvetliť ich,
- nápady,
- dojmy, pocity a predstavy (asociácie), vyvolané konkrétnymi situáciami (
napr. knihou, filmom, divadelným predstavením, výstavou, umeleckým,
technickým alebo športovým podujatím),
- emocionálny vzťah k niekomu alebo niečomu,
• opísať svoje skúsenosti, zážitky, predstavy, sny, nádeje a ciele,
• získať a sprostredkovať informácie o minulých, prítomných a budúcich udalostiach,
• zachytiť a spracovať do vhodnej formy písaný / počutý text v rozsahu 180 - 250 slov,
- sformulovať a zaznamenať hlavné myšlienky a informácie,
- vypracovať konspekt (napr. prednášky, článku),
- napísať obsah (napr. knihy, filmu),
• podať a rozvinúť informáciu v súlade s cieľovou úlohou - porovnať, nájsť súvislosti a
rozdiely, výhody a nevýhody, riešenia problému alebo situácie, zhodnotiť,
• vyplniť bežné úradné tlačivá a formuláre (napr. prihlasovací lístok v hoteli, osobný
dotazník, colnú deklaráciu), uviesť osobné údaje,
• napísať
193
•
•
•
•
- odkaz, oznam, správu,
- pozvanie (súkromné a oficiálne) a odpoveď naň
- pohľadnicu (pozdrav, blahoželanie, oznámenie, prianie k sviatku),
- súkromný list a odpoveď naň,
- úradný list, žiadosť, inzerát a odpoveď na ne,
- vlastný životopis,
napísať na zadanú alebo zvolenú tému
- charakteristiku osoby,
- opis predmetu, miesta, činnosti, situácie,
- rozprávanie udalosti,
- anotáciu,
- študentský projekt - vlastnú tvorivú prácu,
usporiadať svoj písomný prejav, ovládať grafickú úpravu listu, spôsob písania adresy,
štruktúru písomného prejavu rôznych žánrov,
používať slovníky, gramatické a pravopisné príručky,
využívať kompenzačné prostriedky.
3. Translatologické komunikatívne zručnosti
Ústne i písomne:
• sprostredkovať informácie v bežných komunikačných situáciách
- po rusky hovoriacim zahraničným návštevníkom Slovenska,
- po rusky hovoriacim priateľom, príbuzným a pod. počas pobytu v zahraničí,
voľne po rusky reprodukovať v slovenskom jazyku vypočutý alebo prečítaný text a
naopak,
• zhrnúť po rusky hlavné myšlienky oznamu alebo kratšieho prejavu v slovenskom
jazyku a naopak,
• preložiť primerane náročný text z ruského jazyka do slovenského a naopak.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových činností. Učiaci sa na úrovni B1 má
osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vedome získavať nové vedomosti a zručnosti;
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich;
uplatňovať rôzne stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka a efektívne si
osvojovať jazykové poznatky a rečové zručnosti;
chápať potrebu celoživotného vzdelávania sa v cudzom jazyku;
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom,
systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život;
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti
svojho rozvoja;
uplatňovať všeobecné vedomosti týkajúce sa geografických a kultúrnych reálií;
uplatňovať získané vedomosti a zručnosti v každodennom živote;
rozoznať normy správania sa a spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí
cudzím jazykom;
194
•
•
•
•
•
kriticky pristupovať k výberu informácií;
porovnávať reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny;
uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti v príprave na svoje budúce povolanie, byť
otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti;
efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní,
tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a
postojov a riešení problémov reálneho života;
nadobudnúť schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať
informácie v textovej aj grafickej podobe.
Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať
konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a
potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v
krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné
zložky:
1. Jazyková kompetencia:
Učiaci sa na úrovni B1 si jazykové kompetencie rozvíja tak, aby dokázal používať:
• zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a
ortografická);
• slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických
okruhov (lexikálna kompetencia);
• morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia);
• slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia), aj keď sa
niekedy dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.
2. Sociolingvistická kompetencia:
Učiaci sa na úrovni B1 si sociolingvistické kompetencie rozvíja tak, aby dokázal:
• správne komunikovať a reagovať v bežných spoločenských situáciách;
• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr.
výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov,
pozvanie, ospravedlnenie atď.;
• udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom
jednoduchších bežných výrazov;
• dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého výmena názorov
a informácií.
Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií,
týkajúcich sa známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby
a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.
3. Pragmatická kompetencia:
Učiaci sa na úrovni B1 si pragmatické kompetencie rozvíja tak, aby dokázal:
• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická
následnosť);
• funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na
jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia,
rozčarovania, strachu;
195
•
•
•
•
vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií;
použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho
rozhovoru;
používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na
vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede;
vyjadriť myšlienky pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii
(sprostredkovanie informácií.
Názov predmetu
Ruský jazyk – 2. cudzí jazyk
Časový rozsah výučby
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Ročník
prvý
Škola
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
Názov ŠkVP
Kód a názov učebného odboru
Naše gymnázium – vaša príležitosť byť úspešným
Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej
republike
7902 J gymnázium
Stupeň vzdelania
ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Názov ŠVP
Iné
Ciele tematických celkov
Tematický celok
Ako sa voláš?
Zoznámte sa!
Kognitívny cieľ
Socioafektívny cieľ
Reprodukovať údaje
o sebe, udať svoje meno,
telefónne číslo, adresu,
dátum a miesto
narodenia, národnosť,
vek .
Osvojiť si pozdravy pri
stretnutí a lúčení.
Predstaviť svojho
kamaráta, kamarátku.
Poznať oficiálne
a neoficiálne oslovenia.
Osvojiť si frázy pri
telefonovaní, dohodnúť si
stretnutie po telefóne.
Naučiť sa písať
a vyslovovať jednotlivé
hlásky, používať ruskú
Podporiť u žiakov záujem
o vzdelanie.
Prejaviť ochotu zoznámiť
sa.
Uvedomiť si význam
učenia sa cudzieho
jazyka pre komunikáciu
s ľuďmi.
196
Psychomotorický
cieľ
Reagovať na
zoznamovacie frázy.
Aktívne a vhodne
používať novú slovnú
zásobu pri tvorbe
dialógov.
Reagovať na
zoznamovacie frázy.
Vhodne uplatniť slovnú
zásobu pri tvorbe
dialógov.
Hovoríte po rusky?
Na návšteve
Naša rodina
Povolanie
Voľný čas
intonáciu a prízvuk .
Poznať číslovky 1-10.
Aktivizovať a rozšíriť si
slovnú zásobu k danej
téme. Prezentovať údaje
o svojej osobe –meno,
bydlisko, vek. Osvojiť si
číslovky 1-20. Poznať
poradie písmen azbuky,
správne používať zápor
pri slovesách.
Formulovať pravidlo
časovania slovies
v prítomnom čase.
Porovnať písanie
národností v RUJ so SJL.
Komplexne zopakovať
azbuku. Demonštrovať
telefonický dialóg.
Porovnať správnu
intonáciu oznamovacích
a opytovacích viet.
Osvojiť si skloňovanie
podstatných mien
a osobných zámen v 1.
a 3. páde j. č. Správne
tvoriť číslovky 30-900.
Pomenovať členov svojej
rodiny, svojich ďalších
príbuzných a uviesť ich
meno, bydlisko,
povolanie. Vedieť
správne časovať sloveso
učiť sa. Definovať
pravidlo skloňovania
podstatných mien po
číslovkách 2,3,4. Správne
používať osobné zámená
v 1. – 3. páde . Osvojiť si
privlastňovacie zámená.
Osvojiť si a aktivizovať
základnú slovnú zásobu
k téme Povolanie. Vedieť
pomenovať niektoré
názvy profesií u mužov
a žien. Správne používať
4. pád osobných zámen
a 7. pád vybraných
podstatných mien.
Ovládať časovanie
slovesa chcieť. Poznať
význam slovies páčiť sa
a zaujímať a vedieť ich
časovať.
Pomenovať činnosti vo
voľnom čase.
Demonštrovať dialóg –
pozvať niekoho na
stretnutie , prijať
a odmietnuť stretnutie.
Byť tolerantný k iným
kultúram, pestovať
kladný vzťah k ruskému
jazyku. Rozvíjať rečové
zručnosti - pozvať
niekoho na návštevu,
poďakovať sa ,
ospravedlniť sa.
Vedieť porozprávať
o sebe, urobiť krátku
prezentáciu.
Byť tolerantný k iným
osobám, uvedomovať si
potrebu kultúrneho
spoločenského správania.
Rozvíjať návyk založený
na rešpektovaní pravidiel
spoločenského
spolunažívania.
Pochopiť význam rodiny
a uvedomiť si potrebu
tolerancie medzi
generáciami. Uvedomiť
si význam
charakterových vlastností
pri výbere životného
partnera.
Uvedomiť si význam
charakterových vlastností
pri výbere životného
partnera.
Zhotoviť prezentáciu
o svojej rodine a vedieť
o nej porozprávať.
Prejaviť a vyjadriť
záujem o vzdelanie.
Uvedomiť si význam
vzdelania pre budúce
povolanie.
Vedieť si určiť priority
pri hľadaní pracovného
miesta. Vedieť ohodnotiť
svoje schopnosti.
Uplatňovať vhodné
komunikačné
prostriedky k vyjadreniu
vlastných myšlienok,
názorov.
Uvedomiť si zmysluplné
trávenie voľného času.
Chápať potrebu voľného
času pre rozvoj telesného
a duševného zdravia.
Vyvážene chápať svoje
Vedieť prezentovať svoje
aktivity vo voľnom čase.
197
Zoznámenie sa
Porovnať 1. a 2.
časovanie slovies typu
čítať, žiť, hovoriť, učiť sa.
Vedieť časovať zvratné
slovesá. Správne
používať slovesnú väzbu
hrať na/čo.
Rozšíriť a upevniť slovnú
zásobu k téme
Zoznámenie sa . Vedieť
porozprávať o svojich
záľubách, priateľoch.
Vedieť časovať ďalšie
slovesá so zmenou
kmeňovej spoluhlásky.
Ovládať výslovnosť
koncoviek zvratných
slovies.
osobné záujmy v spojení
so záujmami širšej
skupiny..
Vedieť sa zapojiť do
rozhovoru, používať
adekvátne jazykové
prostriedky podľa stupňa
formálnosti rozhovoru.
Vedieť napísať
zoznamovací inzerát
a uviesť v ňom potrebné
údaje.
Prierezové témy 1. roč.
V tematických celkoch sú prierezové témy začlenené nasledovne:
Tematický celok
Ako sa voláš?
Zoznámte sa!
Hovoríte po rusky?
Na návšteve
Naša rodina
Povolanie
Voľný čas
Zoznámenie sa
Prierezové témy
OSR
OSR
MKV
OSR, MKV
OSR, TPPZ
OSR, TPPZ
OSR
OSR
Názov predmetu
Ruský jazyk – 2. cudzí jazyk
Časový rozsah výučby
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Ročník
druhý
Škola
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
Názov ŠkVP
Kód a názov učebného odboru
Naše gymnázium – vaša príležitosť byť úspešným
Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej
republike
7902 J gymnázium
Stupeň vzdelania
ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie
Názov ŠVP
198
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Iné
Ciele tematických celkov
Tematický celok
V škole
Na vyučovaní
Ako sa tam
dostanem?
V obchodnom dome
Dve hlavné mestá
Ruska
Príďte do
Bratislavy
Vstreča -stretnutie
Kognitívny cieľ
Socioafektívny cieľ
Reprodukovať miestnosti
v škole, mesiacov
v škole, rozlíšiť s ANJ,
resp. NEJ, SJL, osvojiť si
vyjadrenie dátumu,
orientovať sa v budove
školy.
Podporiť u žiakov záujem
o vzdelanie.
Prejaviť ochotu zoznámiť
sa .
Preberať zodpovednosť
za svoje vzdelanie.
Osvojiť si základnú
slovnú zásobu k téme Na
vyučovaní, popísať
školský systém v Ruskej
federácii.
Popísať rozvrh hodín,
vymenovať a porovnať
známky RUJ a SJL.
Vytvoriť hodnotovú
orientáciu žiaka vo vzťahu k vzdelaniu.
Pochopiť význam
vzdelávania a uvedomiť
si potrebu tolerancie
medzi spolužiakmi i
učiteľmi.
Uvedomiť si význam
vzdelania pri výbere
povolania.
Byť zvedavý a mať chuť
poznávať.
Osvojiť si lexiku k téme.
Časovať slovesá "idti,
jechať, (po)moč, vzjať".
Získať vedomosti
moskovskom metre.
Osvojiť si lexiku k téme.
Vedieť časovať slovesá "
kupiť, sprosiť, ľubiť".
Osvojiť si skloňovanie
podstatných mien typu:
"magazin, škola, portfeľ";
použitie „i“ „jery“.
Osvojiť si lexiku k téme.
Získať vedomosti
o historických
a kultúrnych pamiatkach
Moskvy a Petrohradu.
Vyjadriť obdiv pomocou
intonácie.
Skloňovať 1. a 2. pád
množného čísla
podstatných mien vzorov
" nedeľa, fotografia,
mesto, zdanie". Rozlíšiť
slová s protikladným
významom.
Vedieť odpovedať na
Byť zvedavý a mať chuť
poznávať.
Uvedomiť si význam
empatického správania
v každodenných
situáciách.
Psychomotorický
cieľ
Reagovať v dialógoch aj
s použitím
frazeologizmov.
Aktívne používať novú
slovnú zásobu.
Vhodne uplatniť slovnú
zásobu pri tvorbe
dialógov.
Aktívne používať novú
slovnú zásobu.
Vhodne uplatniť slovnú
zásobu pri tvorbe
dialógov. Zhotoviť
prezentáciu o svojej
škole. Uplatňovať
toleranciu voči
spolužiakom
i vyučujúcim.
Uplatňovať vhodné
komunikačné
prostriedky na vyjadrovanie vlastných myšlienok, názorov.
Aktívne používať novú
slovnú zásobu.
Vhodne uplatniť slovnú
zásobu pri tvorbe
dialógov.
Prejaviť a vyjadriť
záujem o veľké historické
centrá Ruskej federácie.
Pochopiť význam histórie
v živote človeka..
Zhotoviť prezentáciu
o svojej škole o Moskve a
Petrohrade.
Ceniť si, rešpektovať
históriu i súčasnosť
hlavného mesta.
Rozvíjať návyk
formulovať svoje
myšlienky a prezentovať
ich.
Správať sa tolerantne
Rozvíjať návyk
199
Ako kto vyzerá
Odev
otázky typu Ako sa
máš?, Čo je nové? Vedieť
použiť „odin“, opakovať
a osvojovať si intonáciu
a prízvuk.
Osvojiť si lexiku k téme.
Vedieť vyjadriť
podobnosť, dátum,
skloňovať radové
číslovky.
Osvojiť si základnú
slovnú zásobu k téme.
Vymenovať časti
mužského a ženského
odevu a ruského
národného kroja.
Osvojiť si časovanie
slovies „odeť, nadeť,
sňať“.
a empaticky pri stretnutí.
formulovať a klásť
otázky v príslušných
oblastiach spoločenského
života.
Byť empatický
a tolerantný k rôznym
štýlom odievania,
k výzoru človeka.
Prezentovať sám seba,
svoj obľúbený štýl
obliekania.
Diskutovať o odevoch a
odievaní.
Vedieť si určiť priority
pri odievaní.
Vedieť ohodnotiť svoje
schopnosti.
Pripraviť v triede módnu
prehliadku
s predvádzaním
a popisom modelov.
Prierezové témy 2. roč.
V tematických celkoch sú prierezové témy začlenené nasledovne:
Tematický celok
Prierezové témy
V škole
Na vyučovaní
Ako sa tam dostanem?
V obchodnom dome
Dve hlavné mestá Ruska
Príďte do Bratislavy
Vstreča - stretnutie
Ako kto vyzerá
Odev
OSR
OSR. MKV
OSR
OSR, MKV, TPPZ
OSR
OSR
OSR
OSR, TPPZ
Názov predmetu
Ruský jazyk – 2. cudzí jazyk
Časový rozsah výučby
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Ročník
tretí
Škola
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
Názov ŠkVP
Naše gymnázium – vaša príležitosť byť úspešným
Názov ŠVP
Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej
200
republike
Kód a názov učebného odboru
7902 J gymnázium
Stupeň vzdelania
ISCED 3A – vyššie sekundárne vzdelávanie
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
Iné
Ciele tematických celkov
Tematický celok
Sme rôzni
Počasie
Sibír
Psychomotorický
cieľ
Kognitívny cieľ
Socioafektívny cieľ
Osvojiť si lexiku k téme.
Osvojiť si vyjadrenie
dátumu v listoch.
Osvojiť si slovesné väzby
" ždať kogo, čego",
ponimať "kogo, čto",
"priďotsa", "prišlos", "ja
dolžen" sloveso "družiť".
Získať vedomosti
o velikánoch ruskej
literatúry A.S. Puškin,
I.S. Turgenev,
A.P.Čechov.
Vedieť vyjadriť
možnosti, nemožnosť,
nutnosť, potrebnosť za
pomoci spojok možno,
neľzja, nado, nužno.
Osvojiť si základnú
slovnú zásobu k téme.
Nadobudnúť vedomosti
ako vznikajú jazykové
nedorozumenia, "ráno",
"užasnyj". Rozlíšiť
slovesá "stojáť" i "stoiť" .
Získať vedomosti
o velikánoch ruskej
literatúry M.J.Lermontov
a výtvarného umenia
I.I.Levitan. Vedieť
vyjadriť dátum, letopočet.
Osvojiť si lexiku k téme.
Poznať reálie: príroda a
podnebie Sibíri, ruské
geografické názvy.
Vedieť rozlíšiť presný a
približný čas.
Získať vedomosti
o Transsibírskej
magistrále.
Poznať tvorbu
Podporiť u žiakov záujem
o vzdelanie.
Prejaviť ochotu zoznámiť
sa .
Preberať zodpovednosť
za svoje vzdelanie.
Byť otvorený kultúrnej
a etnickej odlišnosti.
Ceniť si a rešpektovať
umenie a kultúrne
a historické dedičstvo.
Reagovať v dialógoch aj
s použitím prísloví.
Aktívne používať novú
slovnú zásobu.
Vhodne uplatniť slovnú
zásobu pri tvorbe
dialógov.
Vedieť pracovať s textom
a zahrať situačnú úlohu.
Vytvoriť hodnotovú
orientáciu žiaka vo vzťahu k vzdelaniu.
Pochopiť význam
vzdelávania a uvedomiť
si potrebu tolerancie
medzi spolužiakmi i
učiteľmi.
Ceniť si a rešpektovať
umenie a kultúrne
a historické tradície.
Aktívne používať novú
slovnú zásobu.
Vhodne uplatniť slovnú
zásobu pri tvorbe
dialógov. Vhodne použiť
pri situačných dialógoch
frazeologizmy: „ Kak
sneg na golovu“,“metáť
gromy i molnii“...;
použite fráz "Nu i
pagodka", "Užasnaja
pagoda...".
Byť zvedavý a mať chuť
poznávať.
Usmerniť pozornosť na
systematickú prípravu
žiakov.
Ceniť si a rešpektovať
umenie a kultúrne
a historické tradície.
Uplatňovať vhodné
komunikačné
prostriedky na vyjadrovanie vlastných myšlienok, názorov.
Rozvíjať návyk
formulovať a klásť
otázky z rôznych
spoločenských oblastí.
201
Ekológia
Vitajte v Moskve
Kde budeme
obedovať?
Preč od
jednotvárnosti...
A.I.Solženicyna s témou
gulag.
Poznať ruské reálie :
Jalta, Novosibirsk.
Osvojiť si lexiku k téme.
Vedieť časovať sloveso
"davať" a odvodené
slovesá; slovesné väzby
"učavstvovať v čom",
„prinimať učastie“, „čto
neľzja delať“.
Poznať ruské reálie- V.
Astafjev.
Osvojiť si základné
číslovky.
Byť zvedavý a mať chuť
poznávať.
Uvedomiť si význam
empatického správania
v každodenných
situáciách.
Preberať zodpovednosť
za dôsledky svojho
správania.
Uvedomiť si potrebu
ochrany životného
prostredia.
Aktívne používať novú
slovnú zásobu.
Vhodne uplatniť slovnú
zásobu pri tvorbe
dialógov.
Osvojiť si lexiku k téme.
Získať vedomosti
o historických
a kultúrnych pamiatkach
Moskvy .
Vedieť odpovedať na
otázku: Kotoryj čas?
Skoľko vremeni? V
kotorom času?
Vedieť použiť
internacionalizmy,
radové číslovky.
Poznať slovesné tvary
"blagodariť,
poblagodariť" a
časticu"li", spojku "
jesli".
Vyjadriť podmieňovací
soôsob..
Vedieť pomenovať
potraviny, zeleninu,
ovocie, nápoje.
Vedieť rozlíšiť „čerstvé,
krásne, červené, horúce“,
"stul-stol, kofe-kafe".
Časovať slovesá "ľubiť,
jesť, piť, peť".
Vedieť si objednať.
Poznať ruské reálie:
ruská kuchyňa –
peľmene; N.V.Gogoľ:
Revízor..
Prejaviť a vyjadriť
záujem o veľké historické
centrá Ruskej federácie.
Pochopiť význam histórie
v živote človeka.
Ceniť si, rešpektovať
históriu i súčasnosť
hlavného mesta.
Zhotoviť prezentáciu
o Moskve.
Rozvíjať návyk
formulovať a klásť
otázky z rôznych
spoločenských oblastí.
Rozvíjať návyk
tolerantnej výmeny
názorov.
Rozvíjať toleranciu
k iným kultúram.
Vedieť pracovať s textom
a zahrať situačnú úlohu.
Preberať zodpovednosť
za dôsledky svojho
správania.
Byť zvedavý a mať chuť
poznávať.
Rozvíjať návyk
formulovať svoje
myšlienky a prezentovať
ich.
Rozvíjať toleranciu
k iným kultúram.
Pripraviť prezentáciu
o svojom obľúbenom
jedle.
Poznať výrazy, ktoré
označujú čas - budni,
vychodnyje, sutki, s tech
por.
Vedieť odpovedať na
otázky typu Kto (ne)žije
jednotvárne, Čo je pre
koho dôležité,
najdôležitejšie, ...
Vedieť slovné
Byť empatický
a tolerantný k rôznym
štýlom odievania,
k výzoru človeka.
Ceniť si, rešpektovať
kultúrne a historické
dedičstvo.
Rozvíjať návyk
formulovať a klásť
otázky v príslušných
oblastiach spoločenského
života.
Získať základnú
informáciu o využívaní
masmédií- text
v novinách.
Prezentovať sám seba,
202
konštrukcie „ Radovaťsa
čemu, vspominať o kom,
o čom...“
Poznať ruské sviatky 1.máj, 8. marec, Nový
rok, Deň víťazstva, Deň
nezávislosti Roždestvo,
Pascha...
Odpovedať na otázky
typu: Ako sa kto oblieka,
Čo má kto na sebe,...
svoj obľúbený štýl
obliekania.
Vedieť ohodnotiť svoje
schopnosti.
Prierezové témy 3. roč.
V tematických celkoch sú prierezové témy začlenené nasledovne:
Tematický celok
Sme rôzni
Počasie
Sibír
Ekológia
Vitajte v Moskve
Kde budeme obedovať?
Preč od jednotvárnosti...
Prierezové témy
OSR
OSR
OSR, MKV
OSR, OŽZ
OSR, MKV, TPPZ
OSR, TPPZ
OSR
203
Download

Ruský jazyk – 2. cudzí jazyk