T.C.
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
konu
:84994l48-8 40.99/
l4/04/20l5
:ıhale İlanı
OKUL KANTİNLBni iuaı,E KoMiSYoNU BAŞKANLIGINDAN
irraı,r iı,aNı
l- MülkiYeti,
Hazineye (Milli Emlak müdürlüğüne) ait aşağıdaki okul kantini
muhammen bedel üzerinden 08l09ll983 tarihli ve 2886 Sayılı Devİet-İhale Kanunun
51.
Maddesinin 1. (birinci) fikrasının (g) bendi gereğince Pazarlık Usulü ile kiraya verilecektir.
A-
İdarenin Adresi
Milli Eğitim Müdürlüğü GMK Bul.12. Cd.No:8
Yenişehir/MERSİN
Telefon ve Faks Numarıısı: Tel. 0324 325 43 25 _ Faks : 0324 325 43 27
: İlçe
B -İhalenin Yapılacağı Yer :Ycnişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğii 3. Kat 1,oplantı
Salonu
Adresi
: İlçe
Milli Eğitim Miidürlüğü GMK Bul.12. Cd.No:8-yenişehir/MERsN
C *Kantini İtıale Edilecck İdarelerin Adı ve Tclefonu:
12-
Dumlupınar İmam Hatip ortaokulu
Batıkent İıkokuıu/ortaokulu
:
TeI.:032 4 325 78 52
Tel: 0324 34l34 0g
İhale Aşagıda belirtilcıı tıblo1,a göre yapılacaktır.
KANTİN İrıarnsİ
tr(antiniıı
M2
Ihale
Tırrih
Ihale
Saati
Oğrenci
Sıryısı
Muhammen
Bedeli
Geçici Temin:rt
Tutarı
Dumlupınar İmam Hatip
60
2l/04l20l5 l4.30
470
25.000,00
1.500,00 TL
ortaokulu
Batıkent
l5
2Ll04/20|5
l5:15
İll<ol<ulu/Ortaokulu
500
3.750,00
225,00 TL
3- İhalevc İştirak Ed,eceklcrde Araııacalr Belgeler
A) Nüfus Ciizdan Fotokopisi.(Aslını ibraz edecek)
B) İkametgdh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden-Aslı)
C)Kiraya verilecek kantinlerin Birlik tarafindan kiraya verilmesi, 8.9.1983 tarih ve
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin 1. (birinci) fıkrasının (g) bendine
göre pazarlık usulü ile yapılacaktır. 09.02.2012 tarih ve 28|99 sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan Okul Aile Biı,liği Yöııetmeliğinin 20. Maddesinin 4. fıkrası gereğince, kantin
kiralama ihalelerinde katılımcılardan 05l0611986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu hükümlerine göre, kantincilik z,,u",";(,nmış Ustahk Belgesi, İşyeri AÇma Belgesi
Q{
sahibi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların hiçbirisinde Ustalık Belgesi, İşyeri Açma
Belgesi bulunmaması durumunda kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en azbirine sahip olma
şartı aranır (Aslı veya Kurumca Onaylı Örneği)
D) İhale tarihi itibari ile işin adını belirten Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Kantin İhale Komisyonu Başkanlığınca belirlenen geçici teminat muhammen
bedelinin 7o 6'sı kadar olup, (T.C. Zkaat Bankası Pozcu Şubesinin 1402- 51703765-5013
nolu geçici teminatlar hesabına,vatırılacak. Yatırıldığına dair dekont dosyada olacak.)
E) Son l (bir) ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış Sabıkası olmadığına
dair belge.(Aslı)
F) Son l (bir) ay içerisiııde Vcrem Savaş Dispanserinden alınmış Sağlık Raporu,(Aslı)
G) İhaleye katılacak o]anlar ilgili meslek odasından adına kayıtlı kantin, açık alan,
yemekhane, salon ve benzeri yerleri işletip işletmediğine dair belge. (Aslı veya Kurunı
Onaylı)
H) İhale Dokümanı satın alnıa belgesi (Dekont)
İ 1 Vergi borcu olmaclığına dair belge. (Aslı)
J ) İhaleye Gerçek Kişiler katılabilir.(Vekalet Kabul Edilmez)
K) Genel Şartname.
1- İhaleye katılacak olanlar her kantin ihalesi için ayrı ayrı dosya hazır|ayacak,
evraklar dosyalar içinde düzenli olacaktır.
2-Daha önce kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri alıptateminatı yakanlar, belirli
süre çalıştırıp sözleşmesi fesh edilenler, üzerinde okul kantini borcu bulunanlar ihaleye
katılamazlar.
3- İhaleye vekdletten katılına kabul edilmez.
4- Posta ile yapılan ınüracaatlar kabul edilmez.
5- Komisyoılumuz ilıalel,i ya]]ıp 1,apmamakta serbesttir.
6- İhaleye katılacak olaıılardan isteııen belgeler dosya içeresinde kapalı zarfa
konularak ihale giinıi belirtilen saatc l<adar İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
7- İhale Şartnaınesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde mesai saatleri
içeresinde görtilebilir ve İlıale dosl,ası T.C. Ziraat Bankası Pozcu Şb. 51703765-5019 nolu
hesaba 50.00 TL yatırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilir.
8- Geçici teıırinat iadeleri ilıaleden çekilenlere ilrale tarihinden Beş (5) iş günü sonra
veri
li
r.
9-Sözleşmc ve Kantinin tcslimi; Güvenlik soruşturması ve İhalede belirlenen bedel
üzerinden %o 6'i peşin Kati teminat T.C. Ziraat Bankası Pozcu Şb. 1402_ 51703765_5014
nolu hesaba yatırıldıktan sonra, Okul Müdürlüğü ve Okul Aile Birliğince yapılacaktır.
10-Önceki işletmeci tarafından alınan demirbaşların, kullanım süresi ve amortisman
dikkate alınarak oktıl, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi
katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici
tarafından ödenir.
ll- İhale Komisyoııtı Başkaırı ve üyeleri ile birliğin yönetim vc denetleme kurulu
tiyelerinin ikinci dereceye ]<adar kaıı ve l<ayııı hısımları il-ıaleye katılamaz.
12,09 Şııbat 2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetıııelik hiiktinılerine uyulacaktır.
iraN oLLrNuR
nl
fr.iı^,^ülüA
Alp ASLAN
Şube Müdürü
|4l01l2015
f;ı;,}
Milli Eğitim Müdiifü
Download

2- Batıkent İıkokuıu/ortaokulu Q{ - mersin