T.C.
H A TA Y VA LİLİĞ İ
İl M illi Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 117 3 5 5 10/604/3960303
16 /09/2014
Konu: Türkiye' de Hayat B oyu Öğrenmenin
Desteklenmesi Projesi-2 Hibe Rehberi
ve Ekleri
M U S T A F A K E M A L ÜNİVERSİTESİ R E K T Ö R L Ü Ğ Ü N E
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel M üdürlüğünün 11/09/2014 tarih
ve 3881514 sayılı Türkiye' de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi-2 kapsamında
hazırlanmış olan Hibe Rehberi ile ilgili yazı örneği ekte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Kemal KARA HA N
İl Milli Eğitim M üdür V.
^üvenVi Elektronik »rnzal*
»ûstafa SÖKMEN
\V/ . H
M -. ^K - ' **
EKİ: Yazı Örneği (1 sayfa)
Ü rg en p aşa M ah. A y ş e F itn a t M anim C a d . N o: 14 A n tak y a/H A T A Y
E lek tro nik Ag: \ v w w .h a ta y @ m e b .g o v .tr
e-p o sta: h atay @ m eb ;g o v .tr
A yrıntılı b ilg i için: İb rah im İR A Z -B ilg isa y a r İşletm en i
T el: (0 3 2 6 ) 227 68 68 - 1172
F ak s: (0 3 2 6 ) 2 2 7 6 9 69
Bu evrak güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır, http://evraksorgu.m eb.gov.tr a d r e s i n d e n c 8 a 4 - a 2 2 f - 3 d 0 3 - a 6 2 2 - e d 5 d kodu ile tey it edilebilir
T.C.
M İLLÎ EĞ İTİM B A K A N L IĞ I
H ayat Boyu Ö ğrenm e G enel M üdürlüğü
Sayı : 38552587/604/3881514
11/09/2014
Konu: Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin
Desteklenmesi Projesi-2 Hibe Rehberi
ve Ekleri
....................................VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığının program otoritesi olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin
Desteklenmesi Projesi-2’de Genel Müdürlüğümüz yararlanıcı olarak yer almaktadır.
Projenin hibe bileşeninin genel hedefi; hayat boyu öğrenme için uyumlu ve anlaşılır
stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesidir. Özel amaçları ise
özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaş aralığındaki kadınlar için temel ve meslekî
becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması, Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) kapsamında rehberlik
ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması,
uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve şekilleri arasında köprü kurmak amacıyla
öğrenmenin değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi, özellikle
önceki öğrenmelerin tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin
kolaylaştırılması, HBÖ sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi ve HBÖ
yaklaşımıyla farkındalık artırıcı uygulamaların düzenlenmesi için sektör, eğitim ve öğretim
kurumlarının desteklenmesidir.
Toplamda 7.250.000 Avro bütçeli hibe bileşeni kapsamında asgari 100.000, azami
200.000 Avro’luk bütçelerle hazırlanacak olan projelere destek verilecektir. Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi-2 kapsamında hazırlanmış olan Hibe Rehberi
ve eklerine hayatboyuogren.gov.tr veya ikg.gov.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.
Konuyla ilgili duyuruların Bakanlığımıza bağlı tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki
yöneticilere, öğretmenlere ve ilinizdeki üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarına yapılması
hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa Kemal BİÇERLİ
Bakan a.
Genel M üdür V.
B m niyet M ah.. B oğaziçi Sok. N o :2 3 T e k n ik o k u llar/A N K A R A
L-lektronik Ağ: w w w .in e b .g o v .tr
e-p o sta: h b o g m @ m e b .g o v .tr
A y rın tılı bilgi için: G ü n g ö r Y A V U Z A L P /Ö g rt.
T el: (0 3 1 2 ) 212 68 80
F aks: (0 3 12) 2 12 99 58
Bu evrak güvenli elektronik imza ile im zalanm ıştır. lıtlp://evraksorgu m cb.gov.tr a d r e s i n d e n b 9 3 d - b 2 f c - 3 2 5 8 - 9 9 b 7 - 3 a 4 1 kodu ile teyit edilebilir
Download

ûstafa SÖKMEN - Mustafa Kemal Üniversitesi