TfC.
BAYBURT VAl .İLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
05/11/2014
Say! : 25735986/770/5023374
K onu:Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin
Desteklenmesi Hibe Projesi-2
.....
BAYBURT
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Türkiye'de
Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Projesi-2" ile ilgili 31/10/2014 tarihli ve
4942139 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Şeydi DOĞAN
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1-Yazı (1 sayfa)
2-Değişiklik Metni (4 sayfa)
DAĞITIM:
Bayburt Üniversite Rektörlüğüne
Verem Savaş Der. Başk.
ö5" M j’
ilx
Kadınlar Yard. Ve Day. Der. Başk.
Kızılay Derneği Bayburt Şb. Başk.
Sakatlar Derneği Bayburt Şb. Başk.
Şehit Aileleri Day. Dert Başk.
Beyazay Der. Bayburt Şb. Başk.
C um huriyet C addesi 69000 M erk ez/B A Y B U R T
Elektronik Ağ: h ttp ://b ay b u rt.m e b .g av .tr/
e-posta: h a y atb o y u o g ren m e6 9 @ m eb .g o v .tr
Memur
Ayrıntı! i bilgi için: İlyas G Ü N A Y Şb Müd.
Tel: (0458)211 21 81
Faks: (0 458)211 60 77
Bu evrak güvenli elek tro n ik im za ile-im zalan m ıştır http ://ev raksorgu.m eb.gov.tr a d r e s in d e n 7 e 5 f - b 5 a f " - 3 5 3 7 ~ b 6 b a ~ 7 5 7 d kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdörlüğii
0A \
İL "
|t> ",
Sayı : 38552587/604/4942139
31/10/2014
K onu: Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin
Desteklenmesi Hibe Projesi-2
............................. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
îlgi: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü' nün 19/09/2014 tarihli ve 4054909 sayılı yazısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığının program otoritesi olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi- Operasyonel
Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin
Desteklenmesi Projesi-2’de Genel M üdürlüğümüz yararlanıcı olarak yer almaktadır.
Toplamda 7.250.000 Avro bütçeli hibe bileşeni kapsamında asgari 100.000, azami
200.000 Avro Tuk bütçelerle hazırlanacak olan projelere destek verilecektir. Türkiye’de Hayat
Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi-2 kapsamında hazırlanmış olan Hibe Rehberi ve
eklerine hayatboyuogren.gov.tr veya ikg.gov.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir. Hibe
rehberinde projelerin ön teklif teslim tarihi 31 Ekim 2014 tarih olarak ilgi yazı ile bidirilmiştir.
Hibe rehberi ve son teklif tarihinde değişiklik yapılmış olup, projelerin ön teklif teslim
tarihi 17 Kasım 2014 tarihine kadar' uzatılmıştır ve hibe rehberinde yapılan değişiklikler
yazımız ekinde gönderilmiştir. Hibe projeleri başvuru, soru/cevap ve her türlü bilgilendirme
için ikg.gov.tr adresindeki ilgili bağlantıların kullanılması da önem arz etmektedir.
Bu bağlamda konuyla ilgili duyuruların Bakanlığımıza bağlı tüm eğitim-öğretim
kurumlarındâki yöneticilere, öğretmenlere ve ilinizdeki üniversiteler ile sivil toplum
kuruluşlarına yapılması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. M ustafa Kemal BİÇERLİ
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK:
Hibe rehberinde yapılan değişiklikler (9 sayfa)
DAĞITIM:
B Planı
«
Atatürk Blv. 06648 K ızılay/A N K A R A
Elektronik Ağ: w w w .m eb.gov.tr
e-posta: adsoyad@ m eb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Öm er SE SV ER E N /E ğitim Uzmanı
Tel: (0 312) 212 6880
Faks: (0 312)212 9958
i Bu~evrak; güveni i elek tro n ik im 'zaile im zalanm ıştır: http ://ev raksorgu.m eb.gov.tr adresinden
8dl 3-d981-36eb~961 1-al d6 kodu ile teyit edilebilir.
D Ü ZELTM E No* I
H İBE T E K L İF Ç A Ğ R ISI- HİBE BAŞVURU PA K E TİN E Y Ö N ELİK
R eferans: EuropeA id/136279/ID /A C T/TR
Konu: T ü rk iy e’de H ay at Boyu Ö ğrenm enin Desteklenmesi
Y e r - T ürkiye
Hibe Rehberi gösterilen şekilde değiştirilmiş ya da düzenlenmiştir:
Sayı n °l: Hibe B aşvuru sahipleri için R eh b er - K ap ak Sayfası (Sayfa 1)
Bunun yerine (Önceki m etini yerleştirin):
Ön teklifler için son başvuru tarihi: 31.10.2014
Oku (Yeni metni yerleştiriniz):
Ön teklifler için son başvuru tarihi: 17.11.2014
Sayı n°2: M adde 1.2 P ro g ram ın H edefleri ve Öncelikli H ususları
Bunun yerine (Önceki m etini y erleştirin ):
Teklif Çağrısının özel hedefleri ise aşağıdaki gibidir:
®
Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaş aralığındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması,
Oku (yeni metni yerleştiriniz):
Bu teklif çağrısı için temel hedefler; :
©
Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 y/aş aralığındaki kadınlar için temel (A vrupa B irliği’nin 8 temel yeterlilik
becerilerine gore;
1) Ana dilde iletişim
2) Y abancı dillerde iletişim,
3) M atem atiksel y etkinlik ve fen ve teknolojide temel yetkinîikl
4) D ijital Y etkinlik,
5) Öğrenm eyi öğrenm e,
6) Sosyal ve Beşeri Y etkinlikler,
7) Girişim ve G irişim cilik anlayışı,
8) K ültürel Bilinç ve ifade) ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması,
Sayı n°3: M adde 1.2 P ro g ram ın H edefleri ve Öncelikli H ususları
Bunun yerine (Önceki m etini yerleştirin ):
Teklif çağrısı için temel hedef gruplar (ÎKG O P5 de belirtiliği üzere):
©
25-64 yaş aralığındaki yetişkinler,
O ku (Yeni metni yerleştiriniz):
Teklif çağrısı için temel hedef gruplar (İKG O P’ de belirtiliği üzere):
©
Bütün faaliyetler 25 ila 64 yaş aralığındaki yetişkinleri içermeli ve bu kapsam da planlanm alıdır.
Sayı n°4: M adde2 T eklif Ç ağrısına İlişkin K u ra lla r
\
Bunun yerine (Önceki m etini yerleştirin ):
Bu rehber, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi (PRAG) hükümlerine uygun olarak, bu Teklif Çağrısı
çerçevesinde fınance edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kuralları içermektedir., (Söz konusu Rehbere
şu internet sitesinden ulaşılabilir:
Teklif çağrısı için temel hedef gruplar ( İKG O P’ de belirtiliği üzere):
•
Bütün faaliyetler 25 ila 64 yaş aralığındaki yetişkinleri içermeli ve bu kapsamda planlanm alıdır..
Sayı n°4: Madde2 Teklif Çağrısına İlişkin Kurallar
Bunun yerine (Önceki metini yerleştirin ):
(Eski metni yerleştiriniz):
Bu rehber, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi (PRAG) hükümlerine uygun olarak, bu Teklif Çağrısı
çerçevesinde fınance edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kuralları içermektedir., (Söz konusu Rehbere
şu internet sitesinden ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/eiiropeaid/vvork/procedures/implementation/index en.htm).
Oku (Yeni metni yerleştiriniz):
oku (Yeni metni yerleştiriniz):
Bu rehber, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi (PRAG) hükümlerine uygun olarak, bu Teklif Çağrısı
çerçevesinde fınance edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kuralları içermektedir., (Söz konusu Rehbere
şu internet sitesinden ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome)
Sayı n°5: Madde 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Sahibi ve Eş- Başvuru Sahibi/ Sahipleri)
Bunun yerine (Önceki metini yerleştirin ):
(Eski metni yerleştiriniz):
Bulunmuyor.
Oku (Yeni metni yerleştiriniz):
(yeni metni yerleştiriniz):
Başvuru sahibinin Türkiye’de kurulmuş olmaması durumunda, Türkiye’de kurulmuş en az bir ortak eş-başvuru sahibi ile
hareket etmelidiretmesi gerekmektedir.
Sayı n°6: Madde 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunlugu (Başvuru Sahibi ve Eş- Başvuru Sahibi/ Sahipleri)
Bunun yerine (Önceki metini yerleştirin ):
(Eski metni yerleştiriniz):
•
Aşağıda belirtilen türde kurumlardan o lm a k ;:
> Eğitim, Mesleki Eğitim ve öğretim, hayat boyu öğrenme, vb. Teklif çağrısıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşları 1
> Profesyonel kuruluşlar( ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkar odaları, iş destek kuruluşları, memur
sendikaları/konfederasyonları, işveren sendikaları/konfederasyonlar, işçi sendikaları/konfederasyonlarıo, organize sanayi
bölgeleri (OSB), KOBÎ temsilcisi kuruluşlar gibi)
• > Halk Eğitim Merkezleri,
• > Olgunlaşma Enstitüleri,
• > Mesleki Eğitim Merkezleri,
• > Turizm Eğitim Merkezleri,
• > Sürekli Eğitim Merkezleri,
• > Meslek Y üksekokulları.
> Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kuralları 43. Maddesi ile tanımlanan Uluslararası (hükümeti er ar ası)
kuruluşlar2
Oku(Yeni metni yerleştiriniz):
•
Aşağıda belirtilen türde kurumlardan olmak; :
> Eğitim, Mesleki Eğitim ve öğretim, hayat boyu öğrenme, vb. Tteklif çağrısıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşları3
1 Sivil toplum kuruluşları:
a)
kuruluşu ve personel ve yöneticilerinin atanması açılarından devletten bağımsız,
b)
mali ve idari konularda özerk ve dem okratik bir yapıya sahip,
c)
kar amacı gütmeyen kurumlardır.
2 Uluslararası kuruluşlar, hüküm elerarası anlaşm alarla kurulm uş uluslarası kamu-sekötöürü kuruluşları ve onlar tarafından kurulan özelleştirişlmiş ajanslardır; Kızıl
Haç Uluslararası Komitesi ve Ulusal Kızıl Haç Federasyonu da uluslararası kuruluş olarak tanınm aktadır
3 Sivil toplum kuruluşları:
a)
kuruluşu ve personel ve yöneticilerinin atanması açılarından devletten bağımsız,
b)
mali ve idari konularda özerk ve dem okratik bir yapıya sahip,
DEĞİŞİKLİKLER, doc
( i k ı ı i ¥ eni M etni yerleştiriniz):
.. ...(Europaid/136279/ID/ACT/TR).....
Sayı n°8: M adde 2.2.3 P ro je On T ekliflerinin G önderilm esi için Son T arih
Bunun yerine (Önceki m etini yerleştirin ):
Ön teklif belgelerinin son teslim tarihi 31.10.2014.......
O kufYeni M etni y e rle ş tirin iz ):
Teklif çağrıları için son teslim tarihi 17.11.2014........
vSayı
n°9: M adde2.2.6 Tam B aşvuru Form u Nereye ve Nasıl G önderilecektir?
Bunun yerine (Önceki m etini y erleştirin ):
...... (Europaid/xxxx/ID/ACT/TR).....
Oku (Yeni m etni yerleştiriniz):
..... (Europaid/136279/ID/ACT/TR).....
Savı n°10: M adde2.5.2 Ö ngörülen Takvim
Bunun yerine (Önceki m etini yerleştirin ):
T arih
B i l g i l e n d i r m e T o p l a n t ı s ı ; (v a rs a )
’ S aat*
T oplantılar 22.09.2014 ve
02.10.2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
w w w .ik e.ao v .tr web
sitesinde duyurulacaktır.
S ö z l e ş m e M a k a m ı n d a n a ç ı k l a m a t a l e p e t m e k için s o n
tarih
10.10.2014
< Saat>
S özleşm e M a k a m ın ın a ç ı k l a m a l a r a c e v a b ın ın
y a y ı n l a n m a s ı için s o n t a r i h
20.10.2014
-
P r o j e Ö n T e k l i f i n i n t e s l i m i için s o n t a r i h
31.10.2014
16:00
16.02.2015*
-
B a ş v u r u s a h i p l e r i n i n T a m B a ş v u r u f o r m u n u s u n m a k için
d a v e t ed i l m e s i
16.02.2015*
-
T a m B a ş v u r u F o r m u n u n t e s l i m i için s o n t a r i h
02.04.2015*
16:00
T am B aşvuru F o rm u n u n değerlendirilm esi k o n u su n d a
b a ş v u r u s a h i p l e r i n e b ilg i v e r i l m e s i (2. A ş a m a ) 6
10.08.2015*
-
S o n u c u n D u y u r u l m a s ı ( u y g u n l u k k o n t r o l ü n d e n s o n r a ) (3.
A şam a)
16.10.2015*
-
S ö zleşm e n in im z a la n m a s ı7
11.12.2015*
_
B a ş v u r u s a h i p l e r i n e a çılış, i d a r i c o n t r o l l e r v e p r o j e ö n .
t e k l i f l e r i n i n d e ğ e r l e n d i r i l m e s i y l e ilgili o l a r a k B a ş v u r u
S a h i p l e r i n e bilgi v e r i l m e s i ( 1. A ş a m a )
>
■Kesmolmayan tanhte Bütün saatler, Sözleşme M akamının bulunduğu ülkenin zaman dilimine göre belirlenmiştir.
O ku (Yeni metni yerleştiriniz):
T a rih
Bilgilendirm e Toplantısı (varsa)
-
V /
': ;
’
'>
■■
.
.
■’
/
Toplantılar 22.09.2014 ve
02.10.2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
. ZAMAN*
www.ilca.izov.tr web
sitesinde
duyurulacaktır.
\
6 Mali tüzüğe göre, tam başvuru formunun son teslim tarihinden en geç 6 ay sonra başvuruların değerlendirme sonuçları başvuru
sahiplerine bildirilmedir, A ncak; kompleks projelerde, çok fazla başvurunun olduğu durumlarda veya başvuru sahiplerinden
kaynaklanan gecikmeler olduğunda bu sınır aşılabilir. Birden fazla faydalamcımn olduğu çağrılarda projeler kompleks sayılır ve
6 aylık kısıttan m uaf sayılır,
7 Mali tüzüğe göre, başvuru sahibine hibeyi kazandığına dair bilgi verildikten en geç 3 ay sonra hibe anlaşması imzalanmalıdır.
Ancak istisnai durumlarda,‘özellikle çok fazla sayıda başvurunun olduğu kompleks projelerde veya başvuru sahiplerinden (veya
onlarm başvurularından) kaynaklanan gecikmeler olduğunda 3 aylık süre sınırı aşılabilir.
. . .
T arih
ZAMAN*
Sözleşme M akam ın d an açıklam a talep etm ek için son tarih.
27.10,2014
< SAAT >
Sözleşme M akam ının a ç ık lam alara .cevabının yayınlanm ası için son tarih
06.11.2014
-
P roje Ön Teklifinin teslim i için son ta rih
i 7.11,20! 4
16:00
B aşvuru sahiplerine açılış, id ari co n tro ller ve proje ön tekliflerinin
değerlendirilm esiyle ilgili o la ra k B aşvuru S ahiplerine bilgi verilm esi (1 .
Aşama)
16.03.2015*
-
B aşvuru sahiplerinin T am B aşvuru fo rm u n u sun m ak için davet edilmesi
16.05.2015*
Tam B aşvuru F o rm u n u n .teslim i için- son tarih: -
16.07.2015*
16:00
Tam B aşvuru F o rm u n u n değerlendirilm esi konusunda başvuru
sahiplerine bilgi verilm esi (2. A şam a)8
16.10.2015*
-
Sonucun D uyurulm ası (uygunluk k o ntrolünden sonra) (3. Aşama)
20.02.2016*
-
Sözleşmenin im z a la n m a sı9
20.03.2016*
-
*Kesin olmayan tarih ler. Bütün saatler, Sözleşme Makamının bulunduğu ülkenin zaman dilimine göre belirlenmiştir.
Sayı n ° ll: Teklif Çağrısı için Y erel D uyuru (Ekler)
;
Bunun yerine (Önceki m etini yerleştirin ):
Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi posta/kurye hizmeti ile teslim için 31.10.2014; elden teslim için ise 31.10.2014 saat
16.00’dır (yerel saatle).
"
Oku (Yeni metni yerleştiriniz):
Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi posta/kurye hizmeti ile teslim için 17.! 1.2014; elden teslim için ise 17.11.2014 saat
16.00’dır (yerel saatle).
Sayı n°12: Hibe B aşvuru F orm u E k A- KapalcS.ayfası (sayfa 1)
Bunun yerine (Önceki m etini y erleştirin ):
%
Tt"
Ön tekliflerin sunulması için son başvuru tarihi : 31.10.2014
Oku (Yeni metni yerleştiriniz):
Ön tekliflerin sunulması için son başvuru tarihi : 17.11.2014
Hibe Başvuru Paketi’ndeld diğer şart ve kurallarda değişiklik yapılmamıştır. Yukarıdaki değişiklikler ve/veya düzeltmeler Hibe
Teklif Çağrısının ayrılmaz bir parçasıdır.
8 Mali tüzüğe göre, tam başvuru formunun son teslim tarihinden en geç 6 ay sonra başvuruların değerlendirme sonuçları başvuru
' sahiplerine bildirilmedir. Ancak kompleks projelerde, çok fazla başvurunun olduğu durumlarda veya başvuru sahiplerinden
kaynaklanan gecikmeler olduğunda bu sınır aşılabilir. Birden fazla faydalanıcımn olduğu çağrılarda projeler kompleks sayılır ve
6 aylık kısıttan m uaf sayılır.
V :■
,
i■ .
&
9 Mali tüzüğe göre, başvuru sahibine hibeyi kazandığına dair bilgi verildikten en geç 3 ay sonra hibe anlaşması imzalanmalıdır.
Ancak istisnai durumlarda, özellikle çok fazla sayıda başvurunun olduğu kompleks projelerde veya başvuru sahiplerinden (veya
onların başvurularından) kaynaklanan 'gecikmeler olduğunda 3 aylık süre sın ın ’aşılabilir.
Download

TfC. BAYBURT VAl .İLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü