62
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kültür ve Sosyal îşler Dairesi Başkanlığı
EXP02016
A N T A L Y A
Sayı: 3 9 9 9 9 0 4 4 /8 2 1 .9 9
Konu: M eclis G ündem i hk.
31 L A
Dİ /10/2014
BA ŞKA NLIK M AK A M IN A
Büyükşehir Belediyesi K ültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından
hazırlanarak, Sporcular ve Belediyem iz arasında im zalanacak olan protokol ve sözleşm elerde
im za yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın M enderes TÜ R EL’e verilm esi
konusunun karara bağlanm ak üzere M eclis G ündem ine havalesini olurlarınıza arz ederim.
M itat YOLCU
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan V.
EK:
1- Protokol
U ygun görüşle arz ederim.
.ı\n 4
İbrahim)E]
Genel Sekrete
I
Uygun
cısı
le acg ederim.
./..../2 0 14
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
MECLİSİNE
/..../2 0 1 4
M enderes TÜ REL
A ntalya B üyükşehir Belediye Başkanı
. / _/2 0 14 B ilg i: O .T O SL
./.../2 0 1 4 Şb. M d. V. : A .Ö Z Ç E L İK
Adres: Antalya Kültür Merkezi İçi.
Tel: 0 242 238 52 70
Fax: 0 242 238 53 03
E lektronik Ağ : www.antalya.bel.tr
07070 /ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin irtibat: O.TOSUN
E-Posta:kültü[email protected] bel.tr
SÖZLEŞMEDİR
İş bu sözleşm e tarafları ALİ G Ü R B Ü Z ile A N TA L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E Sİ arasındadır.
Sözleşm enin konusu A Lİ G Ü R B Ü Z ’ ün resm i m üsabakalarda ve T arihi K ırkpınar G üreşlerinde A N T A L Y A
B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E Sİ sporcusu olarak güreş m üsabakalarına katılm ası ile ilgilidir.
1- S özleşm ede bundan sonra 5 (beş) yıl A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR BELE D İY E Sİ ad ın a güreşecektir.
2- T araflar arası im zalanan bu sözleşm enin süresi sözleşm e tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
3- A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L ED İY E Sİ sözleşm e süresi olan 5 (beş) yıl boyunca sporcunun kulüp adına
resm i ve gayriresm i m üsabakalar ile T A R İH İ K IR K PIN A R G Ü R E ŞL E R İN E katılm ası k a rş ılığ ın d a .....................................
TL aylık ödem eyi kabul ve taahhüt eder.
4- Sporcu katıldığı m üsabakalarda ilk üç sıradaki dereceye girer ve doping aldığı tespit edilirse kulüp
tarafından kendisine verileceği belirtilen ödülleri alam ayacağını ve de bu sözleşm enin A N TA LY A B Ü Y Ü K ŞE H İR
B E LE D İY E Sİ tarafından tek taraflı olarak fesih edileceğini kabul ve taahhüt eder.
5- A N TA L Y A B Ü Y Ü K ŞE H İR B ELED İY ESİ ve Güreş Şube Sorum lusu, sporcunun sözleşm e süresi boyunca
T ürkiye genelinde yapılan resm i ve gayriresm i m üsabakaların hangilerine katılacağına karar verir. Sporcu bu m addeye
uym adığı takdirde 10.000 TL (On Bin Türk Lirası) cezai şart ödem eyi kabul ve taahhüt eder.
6- Y ukarıda ismi geçen sporcunun sözleşm e süresi boyunca sözleşm e şartlarına aykırı davranm ası, başka bir
spor kulübü ve spor ile iştigal eden kurum yada kurum larla anlaşm a ya da katılm ış olduğu spor m üsabakalarında kulüp
haricinde başka bir kulüp yada kurum yöneticisi y ad a şahıslarla ism inin anılm ası veya kendisi tarafından kulüp
yönetim i haricindeki kişi yada kişileri övücü sözler kullanm ası halinde 200.000 TL
(İki Y üz Bin T ürk Lirası) cezai şart ödem eyi kabul ve taahhüt eder. Bu durum un tespiti halinde B elediye (kulüp)
sözleşm eyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
7- Sporcu daha önceden başka bir spor kulübü yada kurum ile ilişkisinin olm ası ve kurum ya da kuruluşlar ile
spor kulüpleri tarafından davalık olm ası durum unda m eydana gelebilecek olan maddi ve m anevi tazm inatlar ile cezai
şartlardan iş bu sözleşm eye konu kulübün sorum lu olm ayacağını, m evcut tazm inatların ve cezai şartların kendisi
tarafından ödeneceğini kabul ve taahhüt eder.
8- İş bu sözleşm enin başlangıç tarihi 09.07.2014, bitiş tarihi ise 09.07.2019 tarihidir. Sözleşm ede belirtilen
şartların sözleşm enin başlangıç tarihi olan 09.07.2014 tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği taraflarca kabul ve
taahhüt edilir.
İş bu sözleşm e sözleşm e 8 m adde olup adı geçen sporcu bu m addelerden herhangi birisine uym adığı takdirde,
sözleşm enin A ntalya B üyükşehir B elediyesi tarafından tek taraflı olarak fesih edilm e hakkı vardır. U yuşm azlık halinde
A ntalya İcra D aireleri ve M ahkem elerinin yetkili olduğu taraflarca kabul ve taahhüt edilir.
Sözleşm e Tarihi: 09.07.2014
BAŞPEHLİVAN
ALİ GÜRBÜZ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
MENDERES TÜREL
Download

Gündemin 62.Maddesi - Antalya Belediyesi