KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın
12.05.2014 tarihli ve 67597785-301.01-203 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova Belediyeler
Birliğine meclis üyesi seçimine ait Başkanlığın 06.05.2014 tarihli ve 67597785-301.01-203 sayılı
yazısında aynen;
23.09.1997 tarih ve 97/9992 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan üyesi olduğumuz
Çukurova Belediyeler Birliği tüzüğünün 8.maddesi gereği meclis üyeliğine Büyükşehir Belediye
Meclisi Üyeleri arasından 14 asil 7 yedek üye seçilmesi gerekmektedir.
Gerekli meclis kararının alınabilmesi için evrakın Belediye Meclisine havalesini
tensiplerinize rica ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; 23.09.1997 tarih ve 97/9992 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile kurulan üyesi olduğumuz Çukurova Belediyeler Birliği tüzüğünün 8.maddesi gereği
meclis üyeliğine Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri arasından: Asil Üyeliğe: 1-Murat
CEVHERİBUCAK, 2-Tahsin ŞAHİN, 3-Mahmut DOĞRU, 4-Mustafa DURAK, 5-Muhammet
BAYRAM, 6-Ali YAŞAR, 7-Cumali PORTAKAL, 8-Mehmet Köksal GÜRALP, 9-Nazım
ALDIRMAZ, 10-Ali ŞİMŞEK, 11-Ertan SÜMER, 12-Mehmet ESENDEMİR, 13-Hüsnü
KARADELİ, 14-Vahap ÇOLAK, Yedek Üyeliklere: 1-Oğuz ARIK, 2-Halil İbrahim İLDEŞ,
3-Halil Mehmet GÖKOĞLU, 4- Yusuf KIZILOLUK, 5-Bülent ATALAY, 6- Metin BUĞA,
7-Aydın USLUPEHLİVAN’ ın seçilmelerine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir
Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın
12.05.2014 tarihli ve 67597785-301.01-204 sayılı yazısı ekinde sunulan, Turizmi Geliştirme ve Alt
Yapı Hizmet Birliği Başkanlığına meclis üyesi seçimine ait Başkanlığın 06.05.2014 tarihli ve
67597785-301.01-204 sayılı yazısında aynen;
Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği
05/01/2009 tarihli ve 2009/14570 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.
6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun yürürlüğe girmesi ile Birliğin kurucu üyesi
olan Adana İl Özel İdaresi kapatılmış olup, İl Özel İdaresinin Birliğe üyelik hakları Devir Tasfiye
ve Paylaştırma Komisyonunun 27.03.2014 tarih ve 37 sayılı kararı ile Adana Büyükşehir Belediye
Başkanlığına devredilmiştir. Komisyon kararı gereğince; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Birliğin doğal üyesidir.
Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri arasından Birlik Meclis Üyeliğine 5 (beş) üye seçiminin
yapılması hususunda gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde;
Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi
Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği meclis üyeliğine Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri
arasından: 1-Halis Ender ÇULHACI, 2-İbrahim DOĞMA, 3-Mahmut Sami BAYSAL, 4-Ulaş Bahri
ÇETİNKAYA, 5-Ercan ÇETİN’ in seçilmelerine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-205 sayılı yazısı ekinde sunulan, Gelir İdaresi Başkanlığında satış
komisyonunda görevlendirilecek meclis üyesi seçimine ait Başkanlığın 06.05.2014 tarihli ve 67597785­
301.01-205 sayılı yazısında aynen;
Gelir İdaresi Başkanlığı Adana Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Usul Grup
Müdürlüğü),nın 07.04.2014 tarih ve 17617823-110/GMS-2013-2384-490 sayılı yazısı ile 6183 sayılı
A.A.T.U.H. Kanunun 90.Maddesinde “Gayrimenkuller satış komisyonlarınca açık artırma ile satılır.
Satış komisyonu, İl ve İlçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında
Belediye Meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme idaresinin
selahiyetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı veya tevkil edeceği
zattan teşekkül eder” denilmektedir.
Bu nedenle satış komisyonunda üyelik görevi yapmak üzere meclis üyeleri arasından iki asil iki
yedek üyenin komisyonda görevlendirilmesi istenmektedir.
Komisyonda görevlendirilmek üzere meclis üyeleri arasından iki asil iki yedek üyenin seçilmesi
hususunda gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde;
Gelir İdaresi Başkanlığında satış komisyonunda
görevlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri arasından: Asil Üyeliğe: 1-Ahmet
TANRIVERDİ, 2-Ercan ÇETİN, Yedek Üyeliğe: 1-Mehmet ÖZCAN, 2-Zafer MÜLAZIMOĞLU’ nun
seçilmelerine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oyçokluğuyla karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-116 sayılı yazısı ekinde sunulan, Tarihi Kentler Birliğine meclis üyesi
seçimine ait Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve 14568745­
622.03-136 sayılı yazısında aynen;
Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü 8. ve 9.maddelerinde belirtilen; “Birlik Meclisi, Büyükşehir
Belediye Meclis Üyelerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üç üye ve belediye meclis üyeliğine
seçilme şartlarına sahip, meclis dışından seçecekleri birer üyenin katılımından teşekkül eder. Büyükşehir
Belediye Meclisleri, Birlik Meclisi’ ne kendi üyeleri arasından gönderecekleri üyeleri seçtikleri
toplantıda, seçilecek kişinin isimlerini belirlemek zorundadırlar. Birlik Meclisi’ne asil üye sayısının
yarısı kadar da yedek üye seçilir... ”
Tarihi Kentler Birliği meclis üyeliği için Belediye meclis üyeleri arasından üç adet asil (eğer
meclis dışından da bir üye seçilecek ise seçilen üye) iki adet yedek meclis üyesi seçilmesi hususunda;
gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Tarihi Kentler Birliği meclis üyeliğine Büyükşehir Belediye
Meclisi Üyeleri arasından: 1-Ramazan AKYÜREK, 2- Soner DUMAN, 3-Ulaş Bahri ÇETİNKAYA’
nın seçilmelerine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
Sayı: 67597785-050.01.04-128
Özü: Mimar Sinan Amfi Tiyatro suMerkez Park Amfi Tiyatrosu
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-111 sayılı yazısı ekinde sunulan, Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu ve Merkez
Park Amfi Tiyatrosunun Altın Koza A.Ş.’ ye tahsis edilmesine ait Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığının 05.05.2014 tarihli ve 14798019-622.01-523 sayılı yazısında aynen;
Mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyemizde bulunan Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu ve Merkez
Park Amfi Tiyatrosunun belediyemiz şirketlerinden Altın Koza A.Ş.’ ye tahsis edilmesine, tahsis
şartlarının belirlenmesi için belediye encümenine yetki verilmesi için gerekli meclis kararı alınmak
üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyesine ait Mimar Sinan
Amfi Tiyatrosu ve Merkez Park Amfi Tiyatrosunun belediyemiz şirketlerinden Altın Koza A.Ş.’ ye
tahsis edilmesine, tahsis şartlarının belirlenmesi için belediye encümenine yetki verilmesine ait teklifin
kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
Sayı: 67597785-050.01.04-129
Özü: Kapalı Spor Salonuna
isim verilmesi
12.05.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-112 sayılı yazısı ekinde sunulan, Karaisalı İlçesinde bulunan Kapalı Spor
Salonuna “Hacı ALDATMAZ” isminin verilmesine ait Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının
05.05.2014 tarihli ve 21670232-622.01-524 sayılı yazısında aynen;
İlgi: Karaisalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve 12339502-301.05-93 sayılı
yazısı.
Mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyemizde bulunan Karaisalı İlçesindeki Kapalı Spor Salonuna
“Hacı ALDATMAZ” isminin verilmesi hususunda Karaisalı İlçe Belediyesinin talebi ve meclis kararı
ektedir.
Konunun gerekli Meclis Kararı alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini
olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyemizde bulunan
Karaisalı İlçesindeki Kapalı Spor Salonuna “Hacı ALDATMAZ” isminin verilmesine ait teklifin
kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Ahmet TANRI VERDİ
Meclis Katibi
Ertan SUMER
Meclis Katibi
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-110 sayılı yazısı ekinde sunulan, norm kadro cetvellerine ait İnsan
Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının 07.05.2014 tarihli ve 15158420.601.04.02-2324 sayılı
yazısında aynen;
Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin
edilmesi, Belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması, ihtiyaç duyulan nitelik,
unvan ve sayıda, personel istihdamının sağlanması amacı ile çıkartılan Belediye ve bağlı kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esasların yürürlüğe konulmasına dair
yönetmelik uyarınca Belediyemiz Memur ve işçi kadrolarının iptal, ihdas ve dolu boş kadro
değişiklikleri Belediyemiz Meclisinin kararları ile daha önceden karara bağlanmıştır.
Ancak 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve bağlı
kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Belediyemizin mevcut Norm kadro sayısında kadro artışı
yapıldığından yeni düzenlemeye göre ihdas edilen kadrolar mevcut hizmetlerimiz gereği yapılan
değişiklikler (dolu-boş kadro değişikliği) düzenlenmiş olup ayrıca da norm kadro ilke ve standartlarına
uygun olarak hazırlanan teşkilat şeması ve ilgili cetveller ekte sunulmuştur.
Gerekli kararın alınması için yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca belediyemizin mevcut norm kadro
sayısında kadro artışı yapıldığından yeni düzenlemeye göre ihdas edilen kadrolar mevcut hizmetler
gereği düzenlenmiş olan değişiklikler (dolu-boş kadro değişikliği), ayrıca da norm kadro ilke ve
standartlarına uygun olarak hazırlanan teşkilat şeması ve ilgili cetvellerin kabul ve onayına, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın
14.05.2014 tarihli ve 67597785-301.01-118 sayılı yazısı ekinde sunulan, 13.05.2014 tarihinde
Manisa’nın Soma İlçesinde meydana gelen maden faciasına ait Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığının 14.05.2014 tarihli ve 14798019-622.01-578 sayılı yazısında aynen;
Bilindiği üzere 13.05.2014 tarihinde Manisa İlimizin Soma İlçesinde bir maden ocağında
meydana gelen patlama neticesinde 205 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur.
57 vatandaşımızda yaralı olarak kurtulmuştur.
Temsilcisi olduğumuz Adana halkı adına Büyükşehir Belediyesi olarak vefat eden ve yaralı
kurtulan vatandaşlarımızın ailelerine gerekli yardımda bulunabilmek için Başkanlık Makamına yetki
verilmesi hususunda Meclisçe gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; 13.05.2014 tarihinde Manisa İlimizin Soma İlçesinde bir
maden ocağında meydana gelen patlama neticesinde vefat eden ve yaralı kurtulan vatandaşların
ailelerine Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yardımda bulunabilmek için Başkanlık Makamına
yetki verilmesine ait teklifin kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRI VERDİ
Meclis Katibi
Ertan SUMER
Meclis Katibi
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-36 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Kurttepe (Belediyeevleri)
Mahallesi, 6698 ada 3 parsel ve 7014 ada 6 parselde Çukurova İlçe Belediyesi Meclisinin 06.01.2014
tarihli ve 1 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Kurttepe
(Belediyeevleri) Mahallesi, 6698 ada 3 parsel ve 7014 ada 6 parselde Çukurova İlçe Belediyesi
Meclisinin 06.01.2014 tarihli ve 1 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581-310.01.03-1650
sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 05.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Çukurova İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden 19.02.2014 tarih ve
154 sayılı yazıda “Çukurova İlçesi Kurttepe (Belediyeevleri) Mahallesi 6698 ada 3 parsel ve 7014 ada
6 parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 1 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine istinaden gereğini bilgilerinize arz ederim” denilmektedir.
Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe (Belediyeevleri) Mahallesi 6698 ada 3 parsel ve 7014 ada
6 parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 1 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı
alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe
(Belediyeevleri) Mahallesi 6698 ada 3 parsel ve 7014 ada 6 parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin
06.01.2014 tarihli ve 1 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin
aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe (Belediyeevleri)
Mahallesi 6698 ada 3 parsel ve 7014 ada 6 parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 06.01.2014
tarihli ve 1 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait komisyon raporunun
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Kurttepe
(Belediyeevleri) Mahallesi, 6698 ada 3 parsel ve 7014 ada 6 parselde Çukurova İlçe Belediyesi
Meclisinin 06.01.2014 tarihli ve 1 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581-310.01.03-1650
sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 05.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Çukurova İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden 19.02.2014 tarih ve 154
sayılı yazıda “Çukurova İlçesi Kurttepe (Belediyeevleri) Mahallesi 6698 ada 3 parsel ve 7014 ada 6
parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 1 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine istinaden gereğini bilgilerinize arz ederim” denilmektedir.
Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe (Belediyeevleri) Mahallesi 6698 ada 3 parsel ve 7014 ada 6
parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 1 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı
alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe
(Belediyeevleri) Mahallesi 6698 ada 3 parsel ve 7014 ada 6 parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin
06.01.2014 tarihli ve 1 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin
aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
BAŞKAN
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
MUSTAFA DURAK
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
ZAFER MÜLAZIMO ĞLU
ÜYE
İBRAHİM DOĞAN
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
OĞUZ ARIK
ÜYE
BÜLENT ATALAY
ÜYE
İBRAHİM ÖZEN
ÜYE
YUSUF KIZILOLUK
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-61 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Dörtler Köyü, 262 ve 264
nolu adalarda Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarihli ve 17 sayılı kararı ile onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planına yönelik 8 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Bayındırlık - Eğitim
Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Dörtler
Köyü, 262 ve 264 nolu adalarda Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarihli ve 17 sayılı kararı
ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yönelik 8 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığının 10.03.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-1475 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 07.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Çukurova İlçesi Dörtler Köyü 262 ve 264 nolu adalara yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar planı 3194 sayılı İmar Kanununa istinaden bir ay süre ile ilan edilmek
üzere askıya çıkarılmıştır. 28.01.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında ilan edilen uygulama imar planına
yönelik 8 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Çukurova İlçesi Dörtler Köyü 262 ve 264 nolu adalara yönelik hazırlanan ve Büyükşehir
Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına
yapılan 8 adet itirazın incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Dörtler Köyü 262 ve 264
nolu adalara yönelik hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarihli ve 17 sayılı kararı
ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan 8 adet itirazdan;
12345678-
Tamer YILDIRIM’ ın itirazının kabulüne,
Besim ĞAYA’ nın itirazının kabulüne,
Zeynal BULUT’ un itirazının kabulüne,
İbrahim BAHADIR’ ın itirazının kabulüne,
Ünal GELİÇ’ in itirazının kabulüne,
Zeki ACAR’ ın itirazının kabulüne,
Fikret KILIÇ’ ın itirazının kabulüne,
Nejla BAKAR’ın itirazının kabulü ile
Teklif edilen planın reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi Dörtler Köyü 262 ve 264 nolu adalara
yönelik hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarihli ve 17 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan 8 adet itirazdan;
12345678-
Tamer YILDIRIM’ ın itirazının kabulüne,
Besim ĞAYA’ nın itirazının kabulüne,
Zeynal BULUT’ un itirazının kabulüne,
İbrahim BAHADIR’ ın itirazının kabulüne,
Ünal GELİÇ’ in itirazının kabulüne,
Zeki ACAR’ ın itirazının kabulüne,
Fikret KILIÇ’ ın itirazının kabulüne,
Nejla BAKAR’ın itirazının kabulü ile
Teklif edilen planın reddine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Dörtler
Köyü, 262 ve 264 nolu adalarda Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarihli ve 17 sayılı kararı
ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yönelik 8 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığının 10.03.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-1475 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 07.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Çukurova İlçesi Dörtler Köyü 262 ve 264 nolu adalara yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar planı 3194 sayılı İmar Kanununa istinaden bir ay süre ile ilan edilmek
üzere askıya çıkarılmıştır. 28.01.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında ilan edilen uygulama imar planına
yönelik 8 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Çukurova İlçesi Dörtler Köyü 262 ve 264 nolu adalara yönelik hazırlanan ve Büyükşehir
Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına
yapılan 8 adet itirazın incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Dörtler Köyü 262 ve 264
nolu adalara yönelik hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarihli ve 17 sayılı kararı
ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan 8 adet itirazdan;
9- Tamer YILDIRIM’ ın itirazının kabulüne,
10- Besim ĞAYA’ nın itirazının kabulüne,
11- Zeynal BULUT’ un itirazının kabulüne,
12- İbrahim BAHADIR’ ın itirazının kabulüne,
13- Ünal GELİÇ’ in itirazının kabulüne,
14- Zeki ACAR’ ın itirazının kabulüne,
15- Fikret KILIÇ’ ın itirazının kabulüne,
16- Nejla BAKAR’ın itirazının kabulü ile
Teklif edilen planın reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
BAŞKAN
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
H.İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
RECEP İZCİ
ÜYE
MEHMET GÖKOĞLU
ÜYE
İBRAHİM DOĞMA
ÜYE
AHMET ALİ BOZKURT
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
ERTAN SÜMER
ÜYE
VAHAP ÇOLAK
ÜYE
M.KÖKSAL GÜRALP
ÜYE
MEHMET AKÇALI
ÜYE
MUSTAFA KİRAZ
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-129 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi,
3324 ada 3-4 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Bayındırlık - Çevre
ve Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi,
3324 ada 3-4 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait Başkanlığın 20.03.2014 tarihli
ve 67597785-301.01-129 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 06.05.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli Yüreğir İlçesi, 3324 ada 3-4 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ait 13 Mart 2014 tarihinde gündem dışı olarak meclis gündemine meclisçe alınmış olup
idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.03.2014
tarih ve 111 sayı ile karara bağlanmıştır.
Söz konusu alan ve çevresi mevcut 1/5000’lik nazım imar planlarında düşük yoğunluklu Konut
Alanları olarak görülmekte olup, yoğunluk artırım talebi ile oluşacak nüfus artışının ihtiyacı olan Sosyal
Donatı Alanlarının yetersiz olacağından İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
Hükümlerine, Şehircilik İlke ve Standartlarına uygun olmayacağından bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 14/1 maddesi uyarınca yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda
gereğini rica ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi, 3324 ada
3-4 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin reddine, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle
karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi, 3324 ada 3-4 parsellerde hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin reddine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216
sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi, 3324
ada 3-4 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait Başkanlığın 20.03.2014 tarihli ve
67597785-301.01-129 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 06.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli Yüreğir İlçesi, 3324 ada 3-4 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ait 13 Mart 2014 tarihinde gündem dışı olarak meclis gündemine meclisçe alınmış olup
idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.03.2014
tarih ve 111 sayı ile karara bağlanmıştır.
Söz konusu alan ve çevresi mevcut 1/5000’lik nazım imar planlarında düşük yoğunluklu Konut
Alanları olarak görülmekte olup, yoğunluk artırım talebi ile oluşacak nüfus artışının ihtiyacı olan Sosyal
Donatı Alanlarının yetersiz olacağından İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
Hükümlerine, Şehircilik İlke ve Standartlarına uygun olmayacağından bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 14/1 maddesi uyarınca yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda
gereğini rica ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi, 3324 ada 3-4
parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin reddine, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle
karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
BAŞKAN
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
MUSTAFA DURAK
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
ZAFER MÜLAZIMOĞLU
ÜYE
OĞUZ ARIK
ÜYE
BÜLENT ATALAY
ÜYE
İBRAHİM DOĞAN
ÜYE
İBRAHİM ÖZEN
ÜYE
YUSUF KIZILOLUK
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-35 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Köprülü (Serinevler)
Mahallesi, 3324 ada 3-4 nolu parsellerde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 10.01.2014 tarihli ve
06 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Köprülü (Serinevler)
Mahallesi, 3324 ada 3-4 nolu parsellerde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 10.01.2014 tarihli ve 06
sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581-310.01.03-1806 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 02.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden 27.02.2014 tarih ve 5231
sayılı yazıda “Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3324 ada 3-4 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14.
Maddesine istinaden gereğini bilgilerinize arz ederim” denilmektedir.
Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3324 ada 3-4 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi
3324 ada 3-4 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 10.01.2014 tarihli ve 06 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ait teklifin aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3324 ada
3-4 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 10.01.2014 tarihli ve 06 sayılı kararı ile onaylanan
1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Köprülü (Serinevler)
Mahallesi, 3324 ada 3-4 nolu parsellerde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 10.01.2014 tarihli ve 06
sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581-310.01.03-1806 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 02.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden 27.02.2014 tarih ve 5231
sayılı yazıda “Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3324 ada 3-4 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14.
Maddesine istinaden gereğini bilgilerinize arz ederim” denilmektedir.
Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3324 ada 3-4 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi
3324 ada 3-4 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 10.01.2014 tarihli ve 06 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ait teklifin aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
BAŞKAN
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
MUSTAFA DURAK
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
ZAFER MÜLAZIMOĞLU
ÜYE
İBRAHİM DOĞAN
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
OĞUZ ARIK
ÜYE
BÜLENT ATALAY
ÜYE
İBRAHİM ÖZEN
ÜYE
YUSUF KIZILOLUK
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-41 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi, 2245 ada
1 parselde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarihli ve 02 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Köprülü
Mahallesi, 2245 ada 1 parselde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarihli ve 02 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının
07.03.2014 tarihli ve 13509581-310.01.03-1919 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
06.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden 28.02.2014 tarih ve
5605 sayılı yazıda “Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 2245 ada 1 parselde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve
14. Maddesine istinaden gereğini bilgilerinize arz ederim” denilmektedir.
Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 2245 ada 1 parselde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin
07.01.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi
2245 ada 1 parselde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı ait teklifin İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle aynen kabulüne,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 2245 ada
1 parselde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı teklifinin ilçe belediyesinden geldiği şekliyle aynen kabulüne ait komisyon
raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Köprülü
Mahallesi, 2245 ada 1 parselde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarihli ve 02 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının
07.03.2014 tarihli ve 13509581-310.01.03-1919 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
06.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden 28.02.2014 tarih ve 5605
sayılı yazıda “Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 2245 ada 1 parselde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin
07.01.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine
istinaden gereğini bilgilerinize arz ederim” denilmektedir.
Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 2245 ada 1 parselde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin
07.01.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi
2245 ada 1 parselde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan
1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle aynen kabulüne,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oyçokluğuyla karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
ÜYE
ERCAN ÇETİN
BAŞKAN
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
H.İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
RECEP İZCİ
ÜYE
MEHMET GÖKOĞLU
ÜYE
İBRAHİM DOĞMA
ÜYE
AHMET ALİ BOZKURT
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
ERTAN SÜMER
ÜYE
M.KÖKSAL GÜRALP
ÜYE
MEHMET AKÇALI
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
VAHAP ÇOLAK
ÜYE
MUSTAFA KİRAZ
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-131 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri
Mahallesi, 7164 ada 1, 2, 3 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait İmar
ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri
Mahallesi, 7164 ada 1, 2, 3 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait
Başkanlığın 20.03.2014 tarihli ve 67597785-301.01-131 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
07.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 7164 ada 1, 2, 3 parsellerde hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait 13 Mart 2014 tarihinde gündem dışı olarak meclis
gündemine meclisçe alınmış olup idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana Büyükşehir
Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 108 sayı ile karara bağlanmıştır.
Söz konusu parselin imarı Sağlık Tesis Alanı iken Konut Alanına dönüştürülmesine ait teklifin
Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesine göre söz konusu plan değişikliğinde
herhangi bir eşdeğer alan ayrılmadığı görülmekte olduğundan Şehircilik İlkelerine uygun olmadığı
görüşünde olduğundan bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14/1 maddesi uyarınca
yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri
Mahallesi, 7164 ada 1, 2, 3 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait
teklif, Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırılık teşkil ettiğinden teklif
planın reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 7164 ada
1, 2, 3 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklif, Plan Yapımına ait
Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırılık teşkil ettiğinden teklif planın reddine ait komisyon
raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri
Mahallesi, 7164 ada 1, 2, 3 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait
Başkanlığın 20.03.2014 tarihli ve 67597785-301.01-131 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız
07.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 7164 ada 1, 2, 3 parsellerde hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait 13 Mart 2014 tarihinde gündem dışı olarak meclis
gündemine meclisçe alınmış olup idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana Büyükşehir
Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 108 sayı ile karara bağlanmıştır.
Söz konusu parselin imarı Sağlık Tesis Alanı iken Konut Alanına dönüştürülmesine ait teklifin
Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesine göre söz konusu plan değişikliğinde
herhangi bir eşdeğer alan ayrılmadığı görülmekte olduğundan Şehircilik İlkelerine uygun olmadığı
görüşünde olduğundan bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14/1 maddesi uyarınca
yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri
Mahallesi, 7164 ada 1, 2, 3 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait
teklif, Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırılık teşkil ettiğinden teklif
planın reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
BAŞKAN
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
MUSTAFA DURAK
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
ZAFER MÜLAZIMOĞLU
ÜYE
İBRAHİM DOĞAN
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
OĞUZ ARIK
ÜYE
BÜLENT ATALAY
ÜYE
İBRAHİM ÖZEN
ÜYE
YUSUF KIZILOLUK
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-130 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, 6581 ada 2 parselde
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonu
raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, 6581 ada 2 parselde
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait Başkanlığın 20.03.2014 tarihli ve 67597785-301.01­
130 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 08.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli Seyhan İlçesi, 6581 ada 2 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ait 13 Mart 2014 tarihinde gündem dışı olarak meclis gündemine meclisçe alınmış olup
idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih
ve 110 sayı ile karara bağlanmıştır.
Teklif plan ile Eğitim Tesis Alanından Konut Alanına dönüştürülmek istendiğinden ve verilmek
istenen yüksek yoğunluklu Konut Alanında da Yeşil Alan ve Donatı olmadığından Plan Yapımına ait
Esaslara Dair Yönetmeliğin Plan Değişikliklerinde Uyulacak Esaslar başlığı altındaki 27.maddesine
aykırı olduğundan bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14/1 maddesi uyarınca
yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Seyhan İlçesi, 6581 ada
2 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin iade gerekçesi
doğrultusunda reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi, 6581 ada 2 parselde hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin iade gerekçesi doğrultusunda reddine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ahmet TANRI VERDİ
Meclis Katibi
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, 6581 ada 2 parselde
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait Başkanlığın 20.03.2014 tarihli ve 67597785-301.01­
130 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 08.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli Seyhan İlçesi, 6581 ada 2 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ait 13 Mart 2014 tarihinde gündem dışı olarak meclis gündemine meclisçe alınmış olup
idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih
ve 110 sayı ile karara bağlanmıştır.
Teklif plan ile Eğitim Tesis Alanından Konut Alanına dönüştürülmek istendiğinden ve verilmek
istenen yüksek yoğunluklu Konut Alanında da Yeşil Alan ve Donatı olmadığından Plan Yapımına ait
Esaslara Dair Yönetmeliğin Plan Değişikliklerinde Uyulacak Esaslar başlığı altındaki 27.maddesine
aykırı olduğundan bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14/1 maddesi uyarınca
yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Seyhan İlçesi, 6581 ada 2
parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin iade gerekçesi
doğrultusunda reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
BAŞKAN
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
MUSTAFA DURAK
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
ZAFER MÜLAZIMOĞLU
ÜYE
İBRAHİM DOĞAN
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
OĞUZ ARIK
ÜYE
BÜLENT ATALAY
ÜYE
İBRAHİM ÖZEN
ÜYE
YUSUF KIZILOLUK
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-124 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi 11188 ada
5 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi 11188
ada 5 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait Başkanlığın 14.03.2014 tarihli ve
67597785-301.01-124 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 08.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi 11188 ada 5 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planına ait 13 Mart 2014 tarihinde gündem dışı olarak meclis gündemine meclisçe alınmış olup
idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih
ve 109 sayılı ile karara bağlanmıştır.
Plan değişikliği teklif edilen alan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Alanı
olarak görüldüğü, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Benzin İstasyonu talebi Plan Yapımına
Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 30.maddesindeki nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel kararlar
içerdiğinden ve kamu yararı olmadığından bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14/1
maddesi uyarınca yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi
11188 ada 5 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin iade gerekçesi
doğrultusunda reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi 11188 ada
5 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin iade gerekçesi doğrultusunda
reddine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin
yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi 11188
ada 5 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait Başkanlığın 14.03.2014 tarihli ve
67597785-301.01-124 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 08.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi 11188 ada 5 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planına ait 13 Mart 2014 tarihinde gündem dışı olarak meclis gündemine meclisçe alınmış olup
idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih
ve 109 sayılı ile karara bağlanmıştır.
Plan değişikliği teklif edilen alan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Alanı
olarak görüldüğü, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Benzin İstasyonu talebi Plan Yapımına
Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 30.maddesindeki nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel kararlar
içerdiğinden ve kamu yararı olmadığından bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14/1
maddesi uyarınca yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi
11188 ada 5 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin iade gerekçesi
doğrultusunda reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
BAŞKAN
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
MUSTAFA DURAK
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
ZAFER MÜLAZIMOĞLU
ÜYE
OĞUZ ARIK
ÜYE
BÜLENT ATALAY
ÜYE
İBRAHİM DOĞAN
ÜYE
İBRAHİM ÖZEN
ÜYE
YUSUF KIZILOLUK
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-125 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa (tapunun
Kanalüstü) Mahallesi, 11176 ada 1 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait
İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa
(tapunun Kanalüstü) Mahallesi 11176 ada, 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ait Başkanlığın 14.03.2014 tarihli ve 67597785-301.01-125 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 08.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli Seyhan İlçesi, Gürselpaşa (tapunun Kanalüstü) Mahallesi 11176 ada 1 parselde
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait 13 Mart 2014 tarihinde gündem dışı olarak
meclis gündemine meclisçe alınmış olup idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 107 sayı ile karara bağlanmıştır.
Plan değişikliği teklif edilen alan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı
olarak görüldüğü, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Benzin İstasyonu talebi Plan Yapımına
Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 30.maddesindeki nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel kararlar
içerdiğinden ve kamu yararı olmadığından bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
14/1 maddesi uyarınca yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa
(tapunun Kanalüstü) Mahallesi 11176 ada, 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ait teklifin iade gerekçesi doğrultusunda reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa (tapunun Kanalüstü)
Mahallesi 11176 ada, 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin
iade gerekçesi doğrultusunda reddine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa
(tapunun Kanalüstü) Mahallesi 11176 ada, 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ait Başkanlığın 14.03.2014 tarihli ve 67597785-301.01-125 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 08.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli Seyhan İlçesi, Gürselpaşa (tapunun Kanalüstü) Mahallesi 11176 ada 1 parselde
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait 13 Mart 2014 tarihinde gündem dışı olarak
meclis gündemine meclisçe alınmış olup idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 107 sayı ile karara bağlanmıştır.
Plan değişikliği teklif edilen alan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı
olarak görüldüğü, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Benzin İstasyonu talebi Plan Yapımına
Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 30.maddesindeki nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel kararlar
içerdiğinden ve kamu yararı olmadığından bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
14/1 maddesi uyarınca yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa
(tapunun Kanalüstü) Mahallesi 11176 ada, 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ait teklifin iade gerekçesi doğrultusunda reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
BAŞKAN
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
MUSTAFA DURAK
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
ZAFER MÜLAZIMOĞLU
ÜYE
OĞUZ ARIK
ÜYE
BÜLENT ATALAY
ÜYE
İBRAHİM DOĞAN
ÜYE
İBRAHİM ÖZEN
ÜYE
YUSUF KIZILOLUK
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-123 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi,
9906 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık - Çevre ve
Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Adana İli Seyhan İlçesi, Şakirpaşa
Mahallesi 9906 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait Başkanlığın
14.03.2014 tarihli ve 67597785-301.01-123 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.05.2014
tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi 9906 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliğine ait 15 Ocak 2014 tarihinde gündem dışı olarak meclis gündemine
meclisçe alınmış olup idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 102 sayı ile karara bağlanmıştır.
Plan değişikliği teklif edilen alan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Alanı
olarak görüldüğü, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Benzin İstasyonu talebi Plan Yapımına
Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 30.maddesindeki nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel kararlar
içerdiğinden ve kamu yararı olmadığından bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
14/1 maddesi uyarınca yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Seyhan İlçesi, Şakirpaşa
Mahallesi, 9906 ada, 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin iade
gerekçesi doğrultusunda reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi, 9906 ada,
1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin iade gerekçesi
doğrultusunda reddine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına,
gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Adana İli Seyhan İlçesi, Şakirpaşa
Mahallesi 9906 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait Başkanlığın
14.03.2014 tarihli ve 67597785-301.01-123 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 09.05.2014
tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi 9906 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliğine ait 15 Ocak 2014 tarihinde gündem dışı olarak meclis gündemine
meclisçe alınmış olup idarenin aykırı görüşünün bulunmasına rağmen Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 102 sayı ile karara bağlanmıştır.
Plan değişikliği teklif edilen alan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Alanı
olarak görüldüğü, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Benzin İstasyonu talebi Plan Yapımına
Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 30.maddesindeki nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel kararlar
içerdiğinden ve kamu yararı olmadığından bu kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
14/1 maddesi uyarınca yeniden görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Seyhan İlçesi, Şakirpaşa
Mahallesi, 9906 ada, 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklifin iade
gerekçesi doğrultusunda reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
İMAR VE BAYINDIRLIK - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
BAŞKAN
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
MUSTAFA DURAK
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
ZAFER MÜLAZIMOĞLU
ÜYE
İBRAHİM DOĞAN
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
OĞUZ ARIK
ÜYE
BÜLENT ATALAY
ÜYE
İBRAHİM ÖZEN
ÜYE
YUSUF KIZILOLUK
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-5020 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme
Mahallesi 5520 ada 8 ve 10 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait İmar
ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonumuza havale edilen Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme
Mahallesi, 5520 ada, 8 ve 10 parsellere ilişkin nazım imar planı değişikliğine ait Büyükşehir Belediye
Meclis Üyesi Sıtkı POLAT’ın gündem dışı olarak meclis başkanlığına verdiği ve meclisçe gündeme
alınan 14.03.2014 tarihli ve 5020 sayılı dilekçeyi görüşmek üzere komisyonlarımız 07.05.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 5520 ada, 8 ve 10 parsellere ilişkin Nazım İmar
Planı değişikliği teklifinin Adana Büyükşehir Belediye Meclisine gündem dışı havalesini arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme
Mahallesi, 5520 ada, 8 ve 10 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait
mevcut teklifin reddi ile idare tarafından daha detaylı bir çalışma sonucu yapılacak olan plan değişikliği
çalışmasının re’sen yapılmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 5520 ada,
8 ve 10 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait mevcut teklifin reddi ile
idare tarafından daha detaylı bir çalışma sonucu yapılacak olan plan değişikliği çalışmasının re’sen
yapılmasına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SUMER
Meclis Katibi
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonumuza havale edilen Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme
Mahallesi, 5520 ada, 8 ve 10 parsellere ilişkin nazım imar planı değişikliğine ait Büyükşehir Belediye
Meclis Üyesi Sıtkı POLAT’ın gündem dışı olarak meclis başkanlığına verdiği ve meclisçe gündeme
alınan 14.03.2014 tarihli ve 5020 sayılı dilekçeyi görüşmek üzere komisyonlarımız 07.05.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 5520 ada, 8 ve 10 parsellere ilişkin Nazım İmar
Planı değişikliği teklifinin Adana Büyükşehir Belediye Meclisine gündem dışı havalesini arz ederim.
Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme
Mahallesi, 5520 ada, 8 ve 10 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait
mevcut teklifin reddi ile idare tarafından daha detaylı bir çalışma sonucu yapılacak olan plan değişikliği
çalışmasının re’sen yapılmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
ÎMAR VE BAYINDIRLIK - ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
BAŞKAN
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
MUSTAFA DURAK
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
ZAFER MÜLAZIMOĞLU
ÜYE
İBRAHİM DOĞAN
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
OĞUZ ARIK
ÜYE
İBRAHİM ÖZEN
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
BÜLENT ATALAY
ÜYE
YUSUF KIZILOLUK
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-143
Özü: Meclis kararının iptali
14.05.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-117 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesine ait
1467 ada 93 ve 94 nolu parsel sayılı taşınmazların Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisine ait
15.03.2012 tarihli ve 47 sayılı kararının iptali ile ilgili Adana 2.İdare Mahkemesinin18.04.2014 tarih ve
2014/219 E. Sayılı kararının yerine getirilmesine yönelik Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının
13.05.2014 tarihli ve 43759167-622.03-2372 sayılı yazısında aynen;
İlgi:
a)Hukuk Müşavirliğinin 08.05.2014 tarih ve 3985 sayılı yazısı ve eki Adana 2. İdare
Mahkemesinin 2014/219 E ve 18.04.2014 sayılı kararı.
b)Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2012 tarih ve 04-47 sayılı kararı.
c)Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2014 tarih ve 04-04 sayılı kararı
d)Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2014 tarih ve 04-05 sayılı Kararı.
Adana İli, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi, 1467 ada, 93 parselde ve 1467 ada, 94 parselde
Mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların üzerine bir yıl içerisinde Gençlik Merkezi
Spor Tesisleri yapılmak amacıyla inşaata başlanılması, ticari faaliyete konu edilmemesi kaydıyla 5393
sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine dayanarak Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b)
sayılı kararı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmiştir.
Taşınmazın, Tahsis edildiği Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ilgi (b) sayılı Meclis Kararında
belirtilen bir yıllık süre içerisinde taşınmazlar üzerine yapacağı inşaata başlayamadığını belirten
23.05.2013 tarih ve 4127 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b) sayılı kararı ile
kurumları adına tahsis edilen taşınmazların tahsis sürelerinin uzatılmasını talep etmiştir.
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün süre uzatma talebi de Büyükşehir Belediye
Meclisinin ilgi (c) sayılı Kararı ile reddedilmiştir.
Tahsis süresinin uzatılma talebinin Reddine ilişkin Belediye Meclisinin 15.01.2014 tarih ve
04-04 sayılı kararına karşı kamu yararına ve hukuka aykırı olduğundan bahisle de Spor Bakanlığı
tarafından Adana 2. İdare Mahkemesi 2014/2019 esas nolu dosya üzerinden yürütülmesinin
durdurulması istemli dava açılmış ve açılan bu dava sonucunda ilgili mahkemenin 18/04/2014 tarihli
kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Belediye Meclisinin ilgi (c) sayılı kararının yürütülmesinin durdurulması yönünde Adana
2. İdare Mahkemesinin 18/04/2014 tarih ve 2014/219 esas nolu kararının tetkikinde; ilgili mahkeme
kararının 2 nci sayfasının son paragrafında “Olayda, mülkiyeti davalı idareye uyuşmazlık konusu
taşınmazların, gençlik merkezi spor tesisleri yapılmak üzere 1 yıl içerisinde inşaata başlanılması
kaydıyla 15/03/2012 tarihinde davacı kuruma tahsis edildiği, söz konusu tahsisin şartlı tahsis olup süreli
bir tahsis olmadığı, dolayısıyla öngörülen şartın yerine getirilmemesi halinde tahsisin kendiliğinden
ortadan kalkmayacağı, ancak öngörülen şartın yerine getirilmediği gerekçesiyle yeni bir karar alınarak
tahsisin iptal edilebileceği açıktır. “ hükmü yer aldığından ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunun 45, 47 ve Geçici 12. Maddeleri ile 13/12/1983 tarihli 178 sayılı Maliye Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin 13. Maddesine dayanarak hazırlanan ve
10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerine ait
Taşınmazların Tahsisi ve Devri Hakkında Yönetmeliğin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince İlimiz
Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi 1467 ada, 93 ve 94 parsel nolu taşınmazların Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğüne bir yıl içerisinde taşınmazlar üzerine yapılacak spor tesislerinin bir yıl içerisinde
başlanılması şartı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi yönündeki Belediye
Meclisinin 15.03.2012 tarih ve 04-47 sayılı kararının iptali gerekmektedir.
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-143
Özü: Meclis kararının iptali
14.05.2014
KARAR
Çünkü; Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsisi ve Devri hakkında Yönetmeliğin “Tahsis
Yetkisi” başlıklı 4/1 maddesi Belediyelere ait taşınmazları 5393 sayılı Belediye Kanunu Hükümlerine
göre Belediyelere vermiştir. Aynı yönetmeliğin “Ön ve Kesin Tahsis ile süresi” başlıklı 6/1’inci maddesi
de tahsisi ön tahsis ve kesin tahsis olarak ikiye ayırarak iki yıla kadar ön tahsis yapılabilir hükmünü
koymuştur.
Bu itibarla Belediye Meclisimizin ilgi (b) sayılı kararında öngörülen 1 yıl süre içerisinde inşaata
başlanılması şartı da bir yıllık ön tahsis süresini ön görme hükmündedir. Aynı yönetmeliğin
6/2 maddesinde ön tahsis süresi içerisinde kullanılmayan taşınmazların tahsis işlemi herhangi bir
yazışmaya gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkmış sayılır hükmünü içermektedir.
Aynı yönetmeliğin Tahsisin kaldırılması başlıklı 9/c maddesi Tahsis amacının değişmesi
durumunda, 9/d maddesi ise imar planıyla taşınmazın başka bir amaca ayrılması durumlarında da
tahsisin kaldırılacağı hükmünü içermektedir.
Dava konusu 1467 ada, 93 ve 94 nolu parsellerin imar planları Belediye Meclisinin 15.01.2014
tarih ve 04-05 sayılı kararı ile yeşil alana dönüştürüldüğünden dolayı da yukarıda belirtilen
Yönetmeliğinin 9/d maddesi gereğince de taşınmazların imar planlarının Yeşil Alana (başka bir amaca)
ayrılması nedeni ile de ilgi (b) sayılı meclis kararının ilgili yönetmelik hükümlerine de aykırılığı
bulunduğundan dolayı iptali gerekir.
Ayrıca Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin ‘’Tahsis
Yapılamayacak ve Bedelsiz Devredilemeyecek Taşınmazlar’’ başlıklı 20/g maddesi; imar planlarında
meydan, yol, park, yeşil saha v.b. gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlerin tahsislerinin yapılamayacağını
hüküm altına aldığından ve dava konusu 1467 ada, 93 ve 94 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planının 15.01.2014 tarih ve 04-05 sayılı Meclis Kararı ile Yeşil Alan olarak ayrılmış olması ve Adana
2. İdare Mahkemesinin 2014/219 Esas nolu ve 18.04.2014 tarihli kararının 2. Sayfasının son paragrafı
“Olayda, mülkiyeti davalı idareye uyuşmazlık konusu taşınmazların, gençlik merkezi spor tesisleri
yapılmak üzere 1 yıl içerisinde inşaata başlanılması kaydıyla 15/03/2012 tarihinde davacı kuruma tahsis
edildiği, söz konusu tahsisin şartlı tahsis olup süreli bir tahsis olmadığı, dolayısıyla öngörülen şartın
yerine getirilmemesi halinde tahsisin kendiliğinden ortadan kalkmayacağı, ancak öngörülen şartın yerine
getirilmediği gerekçesiyle yeni bir karar alınarak tahsisin iptal edilebileceği açıktır “ hükmü gereğince
Büyükşehir Belediye Meclisinin söz konusu taşınmazların Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne
tahsisini öngören ilgi (b) de kayıtlı 15.03.2012 tarih ve 04-47 sayılı kararının iptali gerektiğinden dolayı
gerekli değerlendirmelerin yapılıp iptal kararının alınması için yazımız ve eklerinin Meclise havalesini
arz ederim. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; idarenin teklifinin kabulü ile Büyükşehir Belediye Meclisinin
almış olduğu 15.03.2012 tarihli ve 47 sayılı meclis kararının iptaline ve tahsisin kaldırılmasına, ayrıca
devlet yatırımının engellenmemesi için belediyemizce taşınmaz bulunmasına yönelik çalışmaların
devam etmesine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-144
Özü: 2013 yılı Bütçe Kesin Hesabı
ve Taşınır Mal Kesin Hesabı
16.05.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 16.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-177 sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılı
Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Kesin Hesabına ait Plan ve Bütçe komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 günlü oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe
komisyonumuza havale edilen Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır
Mal Kesin Hesabına ait 24.04.2014 tarih ve 55942972-302.03-1354 sayılı Encümen kararını görüşmek
üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu hazırlanan
rapor aşağıya çıkarılmıştır:
2013 Mali yılı bütçemiz analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe esasına göre uygulanmış ve
aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
1.Gider Bütçesi:
Adana Büyükşehir Belediyesi 2013 Malî Yılı Gider Bütçesi, Bütçe Gider Kesin Hesap
Cetvelinde gösterildiği gibi net bütçe ödeneği 672.000.000,-TL. Olup; yılı içerisinde yapılan giderler ise
616.763.152,45 TL. Olarak gerçekleşmiştir.
Analitik Bütçe Kurumsal Sınıflandırmasının 4’ncü Düzeyinde kodlaması yapılan Belediye
Birimlerinin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2013 yılı içinde yaptığı
harcamalar aşağıda gösterilmiştir.
1.1-Genel Sekreterlik Genel Kamu Hizmetleri
2.1-Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
4.1-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
4.3-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hiz.
5.1-İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
10,1 -Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
18.1-Yazı İşleri Ve Kararlar Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
20.1-Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
24.3-Hukuk Müşavirliği Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
25.1-Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
30.4-Çevre Koruma Ve Kontrol Dair. Başk. Ekonomik İşler Ve Hizmetler
30.5-Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Hizmetleri
30,8-Çevre Koruma Ve Kontrol Dai.Bşk. Dinlenme Kültür Ve Din Hiz..
31.6-Fen İşleri Daire Başkanlığı İskân Ve Toplum Refahı Hiz.
32.1-Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
33.6-İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
34.3-İtfaiye Daire Başkanlığı Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
35.4-İşletmeler Ve İştirakler Daire Başkanlığı Ekonomik İşler Ve Hizmetler
36.1-Makine İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
36.4-Makine İkmal Bakım Ve Onarım Daire Bşk. Ekonomik İşler Ve Hizmetler
37.4-Sağlık Ve Sos. İşlr. Dai. Başk. Ekonomik İşler Ve Hiz.
37.7-Sağlık Ve Sosyal İşlr. Daire Başk. Sağlık Hizmetleri
38.3-Ulaşım Daire Başkanlığı Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
38.4-Ulaşım Daire Başkanlığı Ekonomik İşler Ve Hizmetler
449.500,47
4.934.408,40
6.035.795.60
13.627.705,27
2.462.788,45
2.937.369.61
2.529.091,44
1.181.555,88
2.082.292,22
7.642.548,43
846.766,70
37.833.249,39
27.815.284,98
101.852.863,72
56.106.784,78
5.277.116.21
22.996.341,25
44.125.987,41
84.194.066,47
40.901.197,38
701.851,65
3.466.923,28
7.165.520.22
61.224.741,89
39,1-Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
2.694.260,74
39,8-Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Dinlenme, Kültür Ve Din
Hizmetleri
23.757.373,33
40,3-Zabıta Daire Başkanlığı Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
13.489.373,43
41.6-Emlak Ve İstimlak Daire Başkanlığı İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri
32.815.556,27
42.6-Kent Est. Ve Kentsel Dönş Dai. Bşk. İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri
4.387.683,51
43.6-Alt Yapı Koordinasyon Dai. Bşk. İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri
1.227.154,07
TL. Olmak üzere toplam 616.763.152,45 TL’lik harcama yapılmış olup, yılı içerisinde harcanmayan
55.236.847,55,22 TL’lik ödenek ise iptal edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 91,78 dir.
Ödenek üstü veya bütçe dışı herhangi bir harcama yapılmamıştır. Harcamalar ödeneğin amacına
uygun olarak kullanılmıştır.
2.Gelir Bütçesi:
a) Büyükşehir Belediye Bütçesinin 2013 yılı net geliri ekli Bütçe Gelirleri Kesin Hesap
Cetvelinde gösterildiği üzere, 523.436.165,93 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.
b)Belediye Gelirleri, 2013 yılı içinde Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi
kodlamasına göre dağılımı:
1- Vergi Gelirleri
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ileÖzel Gelirler
5-Diğer Gelirler
6-Sermaye Gelirleri
TL. Olmak üzere toplam 523.436.165,93 TL’dir.
26.338.951,42
121.963.335,13
249.315,31
374.571.442,00
313.122,07
2012 yılından vergi gelirleri türünden 2.453.647,23 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri türünden
8.051.139,58 TL. Ve Diğer Gelirler türünden 703.726,82 TL ve Sermaye Gelirleri türünden 206.585,81
TL olmak üzere toplam 11.415.099,44 TL. Tahakkuk artığı devretmiştir. 2013 Yılı içerisinde
525.435.507,06 TL. Tahakkuk yapılmış, toplam tahakkuk 536.850.606,50 TL. Olmuştur. Bu
tahakkuktan 524.633.790,40 TL. Tahsilât yapılmıştır. Yılı Tahsilâttan 1.197.624,47 TL.si red ve iade
edilmiş olup; 2013 yılında 523.436.165,93 TL net gelir elde edilmiştir. 2014 yılına vergi gelirleri
türünden 5.393.100,22 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri türünden 5.697.917,61 TL. Diğer Gelirler
türünden 917.098,09 TL ve Sermaye Gelirleri türünden 208.690,18 TL olmak üzere. Toplam
12.216.816,10 TL. Tahakkuk artığı devretmiştir. Gelir Bütçesinin Gerçekleşme oranı % 90,25’dir.
Tahakkuk Tahsilat oranı ise % 97,72’dir.
3.Açık/Fazla:
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetvelinde de anlaşılacağı gibi 2013 Yılı
içerisinde 239.133,259,81 TL. Borçlanılmış -145.806.273,29 TL. Borç ödemesi yapılmıştır. Net Açık
Fazla 93.326.986,52 TL dir.
4. Taşınır Mal Kesin Hesabı
2013 Mali yılı taşınır mal işlemlerimiz “Taşınır Mal Yönetmeliği ”ne uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. 2014 yılına devreden 150- İlk Madde, Malzeme Hesabı 3.014.355,03 TL., 253Tesis, Makine Cihazlar Hesabı 17.434.389,53 TL., 254- Taşıtlar Hesabı 55.734.056,20 TL, ve 255Demirbaşlar Hesabı 10.749.176,08 TL. Olmak üzere toplam 86.931.976,84 TL’dir
Gelir, gider bütçesi ve finansmanının genel durumu yukarıda izah edildiği gibi gerçekleşmiş
olup, ayrıntılı cetveller analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemine uygun şekilde hazırlanmış
ve ekli dosyalarda mevcut bulunmaktadır. İşbu inceleme raporu tarafımızdan hazırlanarak imza altına
alınmıştır.” Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde 2013 mali yılı kesin hesabının aynen kabulüne, 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 64 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40 ncı
Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisine arzına; Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesinin
10. Bendine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması için evrakın Belediye
başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; 2013 mali yılı kesin hesabına ait komisyon raporunun aynen
kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmenliğinin 40 ncı Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisine arzına; Taşınır Mal
Yönetmeliğinin 35. Maddesinin 10. Bendine istinaden gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis I. Başkan V.
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SUMER
Meclis Katibi
KOMİSYON RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 günlü oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe
komisyonumuza havale edilen Büyükşehir Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır
Mal Kesin Hesabına ait 24.04.2014 tarih ve 55942972-302.03-1354 sayılı Encümen kararını görüşmek
üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu hazırlanan
rapor aşağıya çıkarılmıştır:
2013 Mali yılı bütçemiz analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe esasına göre uygulanmış ve
aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
l.Gider Bütçesi:
Adana Büyükşehir Belediyesi 2013 Malî Yılı Gider Bütçesi, Bütçe Gider Kesin Hesap
Cetvelinde gösterildiği gibi net bütçe ödeneği 672.000.000,-TL. Olup; yılı içerisinde yapılan giderler ise
616.763.152,45 TL. Olarak gerçekleşmiştir.
Analitik Bütçe Kurumsal Sınıflandırmasının 4’ncü Düzeyinde kodlaması yapılan Belediye
Birimlerinin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2013 yılı içinde yaptığı
harcamalar aşağıda gösterilmiştir.
449.500,47
1.1-Genel Sekreterlik Genel Kamu Hizmetleri
4.934.408,40
2.1-Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri
6.035.795.60
4.1-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
13.627.705.27
4.3-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hiz.
2.462.788,45
5.1-İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
2.937.369.61
10,1 -Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
2.529.091,44
18.1-Yazı İşleri Ve Kararlar Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
1.181.555,88
20.1-Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
2.082.292,22
24.3-Hukuk Müşavirliği Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
7.642.548,43
25.1-Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
846.766,70
30.4-Çevre Koruma Ve Kontrol Dair. Başk. Ekonomik İşler Ve Hizmetler
37.833.249,39
30.5-Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Hizmetleri
27.815.284,98
30,8-Çevre Koruma Ve Kontrol Dai.Bşk. Dinlenme Kültür Ve Din Hiz..
31.6-Fen İşleri Daire Başkanlığı İskân Ve Toplum Refahı Hiz.
101.852.863,72
32.1-Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
56.106.784,78
33.6-İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
5.277.116.21
34.3-İtfaiye Daire Başkanlığı Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
22.996.341,25
35.4-İşletmeler Ve İştirakler Daire Başkanlığı Ekonomik İşler Ve Hizmetler
44.125.987,41
84.194.066,47
36.1-Makine İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
36.4-Makine İkmal Bakım Ve Onarım Daire Bşk. Ekonomik İşler Ve Hizmetler
40.901.197,38
37.4-Sağlık Ve Sos. İşlr. Dai. Başk. Ekonomik İşler Ve Hiz.
701.851,65
37.7-Sağlık Ve Sosyal İşlr. Daire Başk. Sağlık Hizmetleri
3.466.923,28
38.3-Ulaşım Daire Başkanlığı Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
7.165.520.22
38.4-Ulaşım Daire Başkanlığı Ekonomik İşler Ve Hizmetler
61.224.741,89
39.1-Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri
2.694.260,74
39.8-Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Dinlenme, Kültür Ve Din
Hizmetleri
23.757.373,33
40,3-Zabıta Daire Başkanlığı Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
13.489.373,43
41.6-Emlak Ve İstimlak Daire Başkanlığı İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri
32.815.556.27
42.6-Kent Est. Ve Kentsel Dönş Dai. Bşk. İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri
4.387.683,51
43.6-Alt Yapı Koordinasyon Dai. Bşk. İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri
1.227.154,07
TL. Olmak üzere toplam 616.763.152,45 TL’lik harcama yapılmış olup, yılı içerisinde harcanmayan
55.236.847,55,22 TL’lik ödenek ise iptal edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 91,78 dir.
Ödenek üstü veya bütçe dışı herhangi bir harcama yapılmamıştır. Harcamalar ödeneğin amacına
uygun olarak kullanılmıştır.
2.Gelir Bütçesi:
a) Büyükşehir Belediye Bütçesinin 2013 yılı net geliri ekli Bütçe Gelirleri Kesin Hesap
Cetvelinde gösterildiği üzere, 523.436.165,93 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.
b)Belediye Gelirleri, 2013 yılı içinde Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi
kodlamasına göre dağılımı:
1- Vergi Gelirleri
26.338.951,42
3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
121.963.335,13
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ileÖzel Gelirler
249.315,31
5-Diğer Gelirler
374.571.442,00
6-Sermaye Gelirleri
313.122,07
TL. Olmak üzere toplam 523.436.165,93 TL’dir.
2012 yılından vergi gelirleri türünden 2.453.647,23 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri türünden
8.051.139,58 TL. Ve Diğer Gelirler türünden 703.726,82 TL ve Sermaye Gelirleri türünden 206.585,81
TL olmak üzere toplam 11.415.099,44 TL. Tahakkuk artığı devretmiştir. 2013 Yılı içerisinde
525.435.507,06 TL. Tahakkuk yapılmış, toplam tahakkuk 536.850.606,50 TL. Olmuştur. Bu
tahakkuktan 524.633.790,40 TL. Tahsilât yapılmıştır. Yılı Tahsilâttan 1.197.624,47 TL.si red ve iade
edilmiş olup; 2013 yılında 523.436.165,93 TL net gelir elde edilmiştir. 2014 yılına vergi gelirleri
türünden 5.393.100,22 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri türünden 5.697.917,61 TL. Diğer Gelirler
türünden 917.098,09 TL ve Sermaye Gelirleri türünden 208.690,18 TL olmak üzere. Toplam
12.216.816,10 TL. Tahakkuk artığı devretmiştir. Gelir Bütçesinin Gerçekleşme oranı % 90,25’dir.
Tahakkuk Tahsilat oranı ise % 97,72’dir.
3.Açık/Fazla:
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetvelinde de anlaşılacağı gibi 2013 Yılı
içerisinde 239.133,259,81 TL. Borçlanılmış -145.806.273,29 TL. Borç ödemesi yapılmıştır. Net Açık
Fazla 93.326.986,52 TL dir.
4. Taşınır Mal Kesin Hesabı
2013 Mali yılı taşınır mal işlemlerimiz “Taşınır Mal Yönetmeliği ”ne uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. 2014 yılına devreden 150- İlk Madde, Malzeme Hesabı 3.014.355,03 TL., 253Tesis, Makine Cihazlar Hesabı 17.434.389,53 TL., 254- Taşıtlar Hesabı 55.734.056,20 TL, ve 255Demirbaşlar Hesabı 10.749.176,08 TL. Olmak üzere toplam 86.931.976,84 TL’dir
Gelir, gider bütçesi ve finansmanının genel durumu yukarıda izah edildiği gibi gerçekleşmiş
olup, ayrıntılı cetveller analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemine uygun şekilde hazırlanmış
ve ekli dosyalarda mevcut bulunmaktadır. İşbu inceleme raporu tarafımızdan hazırlanarak imza altına
alınmıştır.” Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde 2013 mali yılı kesin hesabının aynen kabulüne, 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 64 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40 ncı
Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisine arzına; Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesinin
10. Bendine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması için evrakın Belediye
başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Plan Bütçe Komisyonu
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Ahmet TANRIVERDİ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Salim AKKOÇ
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 16.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-113 sayılı yazısı ekinde sunulan, norm kadro cetvellerine göre oluşturulan yeni
harcama birimlerine ödenek aktarılmasına ait Plan Bütçe - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 günlü oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe ve
Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen ödenek aktarma cetvelinde gösterilmiş olan 101.890.237,08 -TL.
lik ödeneğin aktarılmasına ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 08/05/214 gün ve 64278695-842.01.01­
1057 sayılı yazısı ve ekinde sunulan cetveli görüşmek üzere komisyonumuz 15/05/2014 tarihinde toplandı.
Yapılan inceleme ve araştırma sonucu hazırlanan rapor aşağıya çıkarılmıştır:
1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının
08/05/2014 gün 15158420-622.03-2411 sayılı yazısı Belediye Meclisinin 12.05.2014 gün ve 67597785­
050.01.04-130 sayılı meclis kararı ile norm kadro cetvellerine göre yeni harcama birimleri oluşturulmuştur.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığımızca ve ilgili harcama birimlerince yapılan çalışma sonucu
ayrıntıları ödenek aktarma cetvelinde gösterilmiş olan;
Sağlık Daire Başkanlığı bütçesinden 735.713,90 TL’ nin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
bütçesinden 622.442,15 TL’nin düşülerek Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesine 1.358.156,05 TL
olarak aktarılması,
Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesinden 5.228.964,24 TL’nin düşülerek Gençlik ve
Spor Daire Başkanlığı bütçesine 5.228.964,24 TL olarak aktarılması,
Makine İkmal Daire Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğü bütçesinden 49.014.875,30 TL’nin
Düşülerek Fen işleri Daire Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğü bütçesine 49.014.875,30 TL olarak
aktarılması,
Çevre Koruma Daire Başkanlığı bütçesinden 10.299.769,90 TL’nin düşülerek Mezarlıklar Daire
Başkanlığı bütçesine 10.229.769,90 TL olarak aktarılması,
Çevre Koruma Daire Başkanlığının Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bütçesinden 32.420.658,30
TL’nin düşülerek Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bütçesine 32.420.658,30 TL olarak aktarılması,
Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü bütçesinden 3.567.813,29
TL’nin düşülerek Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü bütçesine 3.567.813,29 TL olarak aktarılması gerekmektedir.
A Ç I K L A MA
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA FİN SINIFLANDIRMA
I | II | III | IV I | II | III | IV I I | II | III | IV
SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIGI(ENGELLİLER ŞB MUD)
Düşülen Ödenek
A Ç I KL A M A
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA FİN SINIFLANDIRMA
I | II | III | IV I | II | III | IV I I | II | III | IV
SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
735.713,90
Eklenen Ödenek
735.713,90
46 01 01
37
7
9
9
5
3
2
1
1 K ırtasiye A l ımları
5.000,00 46 01 01
45 10
9
9
5
3
2
1
1 K ırtasiye A lım la rı
5.000,00
46 01 01
37
7
9
9
5
3
2
1
2 Büro M a lzem esi A lım la rı
5.000,00 46 01 01
45 10
9
9
5
3
2
1
2 Büro M alzem esi A lım la rı
5.000,00
46 01 01
37
7
9
9
5
3
2
1 90 D iğe r K ırtasiye v e Büro M alzer
2ı026,40 46 01 01
45 10
9
9
5
3
2
1 90 D iğe r K ırtasiye v e Büro M alzem esi Alımları2.026,40
46 01 01
37
7
9
9
5
3
6
1
1 T e m sil, A ğırla m a , T ö re n , Fuar,
128.687i50 46 01 01
45 10
9
9
5
3
6
1
1 T e m s il, A ğırla m a , T ö re n , Fuar,
128.687,50
46 01 01
37
7
9
9
5
3
6
2
1 Tanıtm a, A ğırla m a , T ö re n , Fuat
a0 .000,00 46 01 01
45 10
9
9
5
3
6
2
1 Tan ıtm a , A ğırla m a , T ö re n , Fuar
40.000,00
46 01 01
37
7
9
9
5
3
7
1
1 Büro ve İşyeri Mal v e M alzem e
5.000,00 46 01 01
45 10
9
9
5
3
7
1
1 Büro ve İşyeri Mal v e M alzem e A lım la rı
46 01 01
37
7
9
9
5
3
7
1
2 Büro ve İşyeri M akine v e Tech zat Alımlar5ı.000,00 46 01 01
45 10
9
9
5
3
7
1
2 Büro ve İşyeri M akine v e Techi zat A lım la rı 5.000,00
46 01 01
37
7
9
9
5
3
7
2
1 B ilg isa ya r Yazılım A lım la rı ve Ya pım ları
5.000,00 46 01 01
45 10
9
9
5
3
7
2
1 B ilg isa ya r Yazılım A lım la rı v e Ya pım ları
46 01 01
37
7
9
9
5
5
4
7 90 D iğe r Sosyal A m a çlı Tra n sfe rle r
465.000,00 46 01 01
45 10
9
9
5
5
4
7 90 D iğe r Sosyal A m a çlı T ra n sfe rle r
5.000,00
5.000,00
465.000,00
46 01 01
37
7
9
9
5
6
1
2
2 B ilg isa ya r A lım la rı
5.000,00 46 01 01
45 10
9
9
5
6
1
2
2 B ilg isa ya r A lım la rı
5.000,00
46 01 01
37
7
9
9
5
6
1
2
3 Tıbbi C ihaz A lım la rı
70.000,00 46 01 01
45 10
9
9
5
6
1
2
3 T ıb b i C ihaz A lım la rı
70.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
5
4
4
1 Y iye ce k Am a çlı T ra n sfe rle r
470.859,75 46 01 01
45 10
9
9
5
5
4
4
46 01 01
39
8
2
0
5
5
4
7 90 D iğe r Sosyal A m a çlı Tra n sfe rle r
151.582,40 46 01 01
45 10
9
9
5
5
4
7 90 D iğe r Sosyal A m a çlı T ra n sfe rle r
KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
622.442,15
622.442,15
SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
5.223.964,24
470.859,75
1 Y iye ce k A m a çlı T ra n s fe rle r
GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
151.582,40
5.223.964,24
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
55.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
1
1
1
1 T e m e l M aaşlar
55.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
70.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
1
1
2
1 Za m la r v e Tazm in a tla r
70.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
1.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
1
1
3
1 Ö d e n e k le r
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
10.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
1
1
4
1 Sosyal Haklar
10.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
70.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
1
1
9
1 D iğe r P ersone l G id e rle ri
70.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
60.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
1
3
1
1 Sürekli İşçilerin Ü cretleri
60.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
32.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
1
3
3
1 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
32.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
6.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
1
3
4
1 Sürekli İşçilerin Fazla M esa ile r
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
20.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
1
3
5
1 Sürekli İşçilerin Ö d ü l v e İkrami y e le ri
2 A d a y Çırak, Çırak v e S ta jye r Öğ e n c ile rin Üc4r.e0t0l0e,r0i0
1.000,00
6.000,00
20.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
4.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
1
4
1
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
18.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
2
1
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e l eri
18.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
10.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
2
1
6
2 Sağlık P rim i Ö d e m e le ri
10.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
2.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
2
3
4
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
24.000,00 46 01 01
46
8
1
0
5
2
3
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e l eri
46 01 01
39
8
2
0
5
3
2
5
2 S por M a lze m e le ri A lım la rı
1.999.435,24 46 01 01
46
8
1
0
5
3
2
5
2 S p o r M a lze m e le ri A lım la rı
46 01 01
39
8
2
0
5
5
3
1
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
20 .0u0 ,0u 46 01 01
46
8
1
0
5
3
2
1
1 K ırtasiye A lım la rı
20.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
5
3
1
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
30.0u0,0u 46 01 01
46
8
1
0
5
3
2
1
2 Büro M alzem esi A lım la rı
30.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
5
3
1
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
5.0u0,00 46 01 01
46
8
1
0
5
3
3
1
1 Y u rtiçi Geçici G ö re v Y o llu kla rı
46 01 01
39
8
2
0
5
5
3
1
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
10.000,0u ¿16 01 01
46
8
1
0
5
3
5
9
3 Kurslara Katılm a ve E ğitim Gide
2.000,00
24.000,00
1.999.435,24
5.000,00
10.000,00
177.529,00
46 01 01
39
8
2
0
5
5
3
1
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
177.529,0u ¿16 01 01
46
8
1
0
5
3
5
9 90 D iğe r H izm e t A lım la rı
46 01 01
39
8
2
0
5
5
3
1
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
50.000,0u 46 01 01
46
8
1
0
5
3
7
1
1 Büro ve İşyeri Mal v e M alzem e
46 01 01
39
8
2
0
5
5
3
1
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
30.000,0u 46 01 01
46
8
1
0
5
3
7
1
2 Büro ve İşyeri M akine v e Techi
30.000,00
46 01 01
39
8
2
0
5
5
3
1
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
2.520.000,0u 46 01 01
46
8
1
0
5
5
3
1
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
2.520.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
1
1
1
1 T e m e l M aaşlar
38.000,00 46 01 01
48
1
9
5
1
1
1
1 T e m e l M aaşlar
38.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
1
1
2
1 Zam lar v e T a zm in a tla r
38.000,00 46 01 01
48
1
9
5
1
1
2
1 Za m la r v e Tazm in a tla r
38.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
1
1
3
1 Ö d e n e k le r
1.000,00 46 01 01
48
1
9
5
1
1
3
1 Ö d e n e k le r
1.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
1
1
4
1 Sosyal Haklar
5.000,00 46 01 01
48
1
9
5
1
1
4
1 Sosyal Haklar
5.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
1
1
9
1 D iğe r P ersone l G id e rle ri
47.000,00 46 01 01
48
1
9
5
1
1
9
1 D iğe r P ersone l G id e rle ri
46 01 01
39
1
2
2
5
1
1
9
1 D iğe r P ersone l G id e rle ri
2.000,00 46 01 01
48
1
9
5
1
4
1
2 A d a y Çırak, Çırak v e S ta jye r Öğ
2.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
2
1
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e l
16.000,00 46 01 01
48
1
9
5
2
1
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e l
16.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
2
1
6
2 Sağlık P rim i Ö d e m e le ri
10.000,00 46 01 01
48
1
9
5
2
1
6
2 Sağlık P rim i Ö d e m e le ri
10.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
3
2
1
1 K ırtasiye A lım la rı
10.000,00 46 01 01
48
1
9
5
3
2
1
1 K ırtasiye A lım la rı
10.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
3
2
1
2 Büro M a lzem esi A lım la rı
3.000,00 46 01 01
48
1
9
5
3
2
1
2 Büro M alzem esi A lım la rı
46 01 01
39
1
2
2
5
3
2
1 90 D iğe r K ırtasiye v e Büro Malzem
3ı451,19 46 01 01
48
1
9
5
3
2
1 90 D iğe r K ırtasiye v e Büro Malzem
46 01 01
39
1
2
2
5
3
3
1
1 Y u rtiçi Geçici G ö re v Yo llu k la rı
8.969,50 46 01 01
48
1
9
5
3
3
1
1 Yu rtiçi Geçici G ö re v Yo llu kla rı
8.969,50
46 01 01
39
1
2
2
5
3
3
3
1 Yurtdışı Geçici G ö re v Yo llu k la rı
10.000,00 46 01 01
48
1
9
5
3
3
3
1 Yurtd ışı Geçici G ö re v Yo llu kla rı
10.000,00
KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI(DI İLŞK. MÜD.)
3.567.813,29
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
50.000,00
3.567.813,29
47.000,00
3.000,00
3.451,19
46 01 01
39
1
2
2
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
274.517,90 46 01 01
48
1
9
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
46 01 01
39
1
2
2
5
3
5
1
6 Enform a syon v e Raporlam a Gi
5.000,00 46 01 01
48
1
9
5
3
5
1
6 E nform a syon v e Raporlam a Gi<
5.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
3
5
9
3 Kurslara Katılm a ve E ğitim Gid
20.000,00 46 01 01
48
1
9
5
3
5
9
3 Kurslara Katılm a ve E ğitim Gide
20.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
3
5
9 90 D iğe r H izm e t A lım la rı
418.713,83 46 01 01
48
1
9
5
3
5
9 90 D iğe r H izm e t A lım la rı
46 01 01
39
1
2
2
5
3
7
1
2 Büro ve İşyeri M akine v e Tech
139.160,87 46 01 01
48
1
9
5
3
7
1
2 Büro ve İşyeri M akine v e Techi
139.160,87
46 01 01
39
1
2
2
5
5
3
1
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
1.000.000,0u 46 01 01
48
1
9
5
5
3
1
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
1.000.000,00
46 01 01
39
1
2
2
5
6
1
2
1 Büro M akinaları A lım la rı
46 01 01
39
1
2
2
5
6
1
2
2 B ilg isa ya r A lım la rı
46 01 01
39
1
2
2
5
7
1
5
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
M AKİNA İKMAL DAİRE BAŞK(ASFALT ŞB. MÜD.)
6.000,00 46 01 01
48
1
9
5
6
1
2
1 Büro M akinaları A lım la rı
12.000,00 46 01 01
48
1
9
5
6
1
2
2 B ilg isa ya r A lım la rı
1.500. 00(0,00 46 01 01
48
1
9
5
7
1
9
1 D ernek, B irlik, K urum , Kuruluş
4 9.014.875,30
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞK(ASFALT ŞB.MÜD.)
46 01 01
36
4
5
1
5
1
3
1
1 Sürekli İşç ile rin Ü cretleri
616.420,71 46 01 01
31
4
5
1
5
1
3
1
1 Sürekli İşçilerin Ü cretleri
46 01 01
36
4
5
1
5
1
3
2
1 Sürekli İşç ile rin İhb a r v e Kıden
84.616,51 46 01 01
31
4
5
1
5
1
3
2
1 Sürekli İşçilerin İh b a r v e Kıdem
46 01 01
36
4
5
1
5
1
3
3
1 Sürekli İşç ile rin Sosyal Hakları
1.049.665,75 46 01 01
31
4
5
1
5
1
3
3
1 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
274.517,90
418.713,83
6.000,00
12.000,00
1.b00.000,00
49.014.875,30
616.420,71
84.616,51
1.049.665,75
46 01 01
36
4
5
1
5
1
3
4
1 Sürekli İşç ile rin Fazla M esailer
389.999,63 46 01 01
31
4
5
1
5
1
3
4
1 Sürekli İşçilerin Fazla M esa ile r
389.999,63
46 01 01
36
4
5
1
5
1
3
5
1 Sürekli İşç ile rin Ö d ül v e İkram
174.618,92 46 01 01
31
4
5
1
5
1
3
5
1 Sürekli İşçilerin Ö d ü l v e İkrami
174.618,92
46 01 01
36
4
5
1
5
2
3
4
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
45.617,13 46 01 01
31
4
5
1
5
2
3
4
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
45.617,13
46 01 01
36
4
5
1
5
2
3
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e
451.325,83 46 01 01
31
4
5
1
5
2
3
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e l
46 01 01
36
4
5
1
5
3
2
1
1 K ırtasiye A lım la rı
10.000,00 46 01 01
31
4
5
1
5
3
2
1
1 K ırtasiye A lım la rı
10.000,00
46 01 01
36
4
5
1
5
3
2
1
2 Büro M a lzem e A lım la rı
10.000,00 46 01 01
31
4
5
1
5
3
2
1
2 Büro M a lzem e A lım la rı
10.000,00
46 01 01
36
4
5
1
5
3
2
1
5 Baskı ve C ilt G id e rle ri
2.000,00 46 01 01
31
4
5
1
5
3
2
1
5 Baskı ve C ilt G id e rle ri
46 01 01
36
4
5
1
5
3
2
2
2 T e m iz lik m alzem esi alım ları
5.000,00 46 01 01
31
4
5
1
5
3
2
2
2 T e m izlik m a lzem esi alım ları
46 01 01
36
4
5
1
5
3
2
3
1 Yakacak A lım la rı
50.000,00 46 01 01
31
4
5
1
5
3
2
3
1 Yakacak A lım la rı
50.000,00
46 01 01
36
4
5
1
5
3
2
5
1 G iye c e k A lım la rı
20.000,00 46 01 01
31
4
5
1
5
3
2
5
1 G iye c e k A lım la rı
20.000,00
46 01 01
36
4
5
1
5
3
2
9 90 D iğe r T ü k e tim Mal ve M alzem
2.000,00 46 01 01
31
4
5
1
5
3
2
9 90 D iğe r T ü k e tim Mal v e Malzeme
46 01 01
36
4
5
1
5
3
3
1
1 Y u rtiçi Geçici G ö re v Yo llu kla rı
3.956,06 46 01 01
31
4
5
1
5
3
3
1
1 Y u rtiçi G eçici G ö re v Yo llu k la rı
46 01 01
36
4
5
1
5
3
5
4
1 İlan G id e rle ri
10.000,00 46 01 01
31
4
5
1
5
3
5
4
1 İlan G id e rle ri
46 01 01
36
4
5
1
5
3
5
9
3 Kurslara Katılm a ve E ğitim Gid
7.000,00 46 01 01
31
4
5
1
5
3
5
9
3 Kurslara Katılm a ve E ğitim G ide
7.000,00
46 01 01
36
4
5
1
5
3
7
1
1 Büro ve İşyeri Mal ve M alzem e
5.000,00 46 01 01
31
4
5
1
5
3
7
1
1 Büro ve İşyeri Mal ve M a lzem e
5.000,00
46 01 01
36
4
5
1
5
3
7
1
2 Büro ve İşyeri M akine ve Tech
(5.547,32 46 01 01
31
4
5
1
5
3
7
1
2 Büro ve İşyeri M akine ve Techi
6.547,32
46 01 01
36
4
5
1
5
3
7
1
3 A va d a n lık ve Ye d e k Parça A lım
3.000,00 ¿16 01 01
31
4
5
1
5
3
7
1
3 A va d a n lık ve Y e d e k Parça A lım
(3.000,00
46 01 01
36
4
5
1
5
3
7
1
4 Yangından K orunm a M a lzem e
10(0.000,00 46 01 01
31
4
5
1
5
3
7
1
4 Yangından K orunm a M a lzem el
100.000,00
46 01 01
36
4
5
1
5
3
7
3
2 M a kine T e çh iza t Bakım ve Ona
13.884,22 46 01 01
31
4
5
1
5
3
7
3
2 M akine T e çh iza t Bakım ve Ona
13.884,22
46 01 01
36
4
5
1
5
3
8
1
4 A tö ly e ve T esis Binaları Bakım
9.463,44 46 01 01
31
4
5
1
5
3
8
1
4 A tö ly e v e Tesis Binaları Bakım
46 01 01
36
4
5
1
5
6
5
2 90 D iğe r G id e rle r
39.296.787,02 46 01 01
31
4
5
1
5
6
5
2 90 D iğe r G id e rle r
46 01 01
36
4
5
1
5
6
5
3 90 D iğe r Taşım a G id e rle ri
46 01 01
36
4
5
1
5
6
5
7
2 H izm e t Te sisle ri
ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞK(ATIK YÖ NT)
6.413.849,26 46 01 01
31
4
5
1
5
6
5
3 90 D iğe r Taşım a G id e rle ri
234.123,50 46 01 01
31
4
5
1
5
6
5
7
10.299.769,90
451.325,83
2.000,00
5.000,00
2.000,00
3.956,06
10.000,00
j^ . 46(^,4-4
39.296.787,02
6.413.849,26
234.123,50
2 H izm e t Tesisleri
1 0.299.769,90
MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
284.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
1
1
1
1 T e m e l M aaşlar
284.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
265.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
1
1
2
1 Zam lar ve T a zm in a tla r
265.000,00
46 01 01
30
5
1
1
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
10.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
1
1
3
1 Ö d e n e k le r
10.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
45.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
1
1
4
1 Sosyal Haklar
45.000,00
46 01 01
30
5
1
1
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
275.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
1
1
9
1 D iğe r P ersone l G id e rle ri
275.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
264.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
1
3
1
1 Sürekli İşç ile rin Ü cre tle ri
264.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
320.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
1
3
3
1 Sürekli İşç ile rin Sosyal Hakları
320.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
130.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
1
3
4
1 Sürekli İşç ile rin Fazla M esa ile r
130.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
110.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
1
3
5
1 Sürekli İşç ile rin Ö d ü l ve İkram
110.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
10.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
1
4
1
2 A d a y Çırak, Çırak ve S ta jye r Öğ
10.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
52.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
2
1
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e l
52.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
165.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
2
1
6
2 Sağlık P rim i Ö d e m e le ri
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
20.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
2
3
4
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
180.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
2
3
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e l
165.000,00
20.000,00
180.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
30.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
3
2
1
1 K ırtasiye A lım la rı
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
15.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
3
2
1
2 Büro M alzem esi A lım la rı
30.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
50.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
3
2
9 90 D iğe r T ü k e tim Mal v e Malzeme
50.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
12.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
3
3
1
1 Y u rtiçi G eçici G ö re v Yo llu k la rı
12.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
8.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
3
3
2
1 Y u rtiçi Sürekli G ö re v Yo llu k la rı
46 01 01
30
5
1
1
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
10.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
3
4
2 90 D iğe r Yasal G id e rle r
15.000,00
8.000,00
10.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
7.500.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
3
5
1
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
20.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
3
5
9 90 D iğe r H izm e t A lım la rı
20.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
80.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
3
7
1
1 Büro ve İşyeri Mal ve M alzem e
80.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
80.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
3
7
1
2 Büro ve İşyeri M akine ve Techi
80.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
25.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
3
7
3 90 D iğe r Bakım ve O narım G id e rle
25.000,00
46 01 01
30
5
1
0
5
3
8
1 90 D iğe r H izm e t Binası Bakım ve
299.769,90 46 01 01
49
8
9
9
5
3
8
1 90 D iğe r H izm e t Binası Bakım ve (
209.769,90
46 01 01
30
5
1
0
5
3
5
1
40.000,00 46 01 01
49
8
9
9
5
6
1
2
46 01 01
30
8
1
5
1
1
1
1 T e m e l M aaşlar
115.072,99 46 01 01
50
8
5
1
1
1
1 T e m e l M aaşlar
46 01 01
30
8
1
5
1
1
2
1 Z a m la r ve Tazm in a tla r
81.712,95 46 01 01
50
8
5
1
1
2
1 Zam lar ve T a zm in a tla r
81.712,95
46 01 01
30
8
1
5
1
1
3
1 Ö d e n e k le r
20.000,00 46 01 01
50
8
5
1
1
3
1 Ö d e n e k le r
20.000,00
46 01 01
30
8
1
5
1
1
4
1 Sosyal Haklar
43.322,37 46 01 01
50
8
5
1
1
4
1 Sosyal Haklar
46 01 01
30
8
1
5
1
1
9
1 D iğe r P ersone l G id e rle ri
286.535,90 46 01 01
50
8
5
1
1
9
1 D iğe r P ersone l G id e rle ri
46 01 01
30
8
1
5
1
2
1
2 Kadro Karşılığı S özleşm eli Pers
64.506,45 46 01 01
50
2
1
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
ÇEVRE KORUMA DAİ BAŞK. (PARK VE BAHÇ ŞB.MD)
32.420.658,30
7.500.000,00
4 M ü te a h h itlik H izm e tle ri
40.000,00
2 B ilg isa ya r A lım la rı
32.420.658,30
PARK VE BAHÇELER DAİRE BAŞK
8
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
115.072,99
43.322,37
286.535,90
04.506,45
2 Kadro Karşılığı S özleşm eli Pers
1
1
1
Sayfa 4/6
246.263,24
246.263,24 46 01 01
50
8
5
1
3
1
1 Sürekli İşç ile rin Ü cre tle ri
1 Sürekli İşç ile rin İhb a r ve Kıdem
81.000,00 46 01 01
50
8
5
1
3
2
1 Sürekli İşç ile rin İh b a r ve Kıdem
81.000,00
1 Sürekli İşç ile rin Sosyal Hakları
459.327,39 46 01 01
50
8
5
1
3
3
1 Sürekli İşç ile rin Sosyal Hakları
459.327,39
46 01 01
30
8
1
5
1
3
1
1 Sürekli İşç ile rin Ü cretleri
46 01 01
30
8
1
5
1
3
2
46 01 01
30
8
1
5
1
3
3
46 01 01
30
8
1
5
1
3
4
1 Sürekli İşç ile rin Fazla M esa ile r
113.147,90 46 01 01
50
8
5
1
3
4
1 Sürekli İşç ile rin Fazla M esa ile r
113.147,90
46 01 01
30
8
1
5
1
3
5
1 Sürekli İşç ile rin Ö d ü l ve İkram
31.737,47 46 01 01
50
8
5
1
3
5
1 Sürekli İşç ile rin Ö d ü l ve İkram
31.737,47
46 01 01
30
8
1
5
1
4
1
2 A d a y Çırak, Çırak ve S ta jy e r Ö ğ
5.000,00 46 01 01
50
8
5
1
4
1
2 A d a y Çırak, Çırak ve S ta jye r Öğ
5.000,00
46 01 01
30
8
1
5
2
1
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e
55.888,59 46 01 01
50
8
5
2
1
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e l
55.888,59
46 01 01
30
8
1
5
2
1
6
2 Sağlık Prim i Ö d e m e le ri
52.863,51 46 01 01
50
8
5
2
1
6
2 Sağlık P rim i Ö d e m e le ri
52.863,51
46 01 01
30
8
1
5
2
2
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e
12.068,07 46 01 01
50
8
5
2
2
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e l
12.068,07
46 01 01
30
8
1
5
2
3
4
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
19.592,32 46 01 01
50
8
5
2
3
4
1 İşsizlik Sigortası Fonuna
46 01 01
30
8
1
5
2
3
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e
193.321,83 46 01 01
50
8
5
2
3
6
1 Sosyal G ü ve n lik P rim i Ö d e m e l
46 01 01
30
8
1
5
3
2
1
1 K ırtasiye A lım la rı
15.000,00 46 01 01
50
8
5
3
2
1
1 K ırtasiye A lım la rı
15.000,00
46 01 01
30
8
1
5
3
2
1
2 Büro M a lzem esi A lım la rı
10.000,00 46 01 01
50
8
5
3
2
1
2 Büro M alzem esi A lım la rı
10.000,00
19.592,32
193.321,83
20.000,00 46 01 01
50
8
5
3
2
1 90 D iğer K ırtasiye ve Büro M alzem
373.492,40 46 01 01
50
8
5
3
2
2
1 Su A lım la rı
21.005,55 46 01 01
50
8
5
3
2
2
2 T e m iz lik M a lzem esi A lım la rı
3.000,00 ¿1(3 01 01
5(0
8
5
3
2
6
1 La b ora tuva r M a lzem esi ile Kim
3.000,00
26.528.339,97 ¿16 (01 01
50
8
5
3
2
9
1 Bahçe M a lzem esi A lım la rı ile Y
26.528.33(9,97
9 90 D iğ e r T ü k e tim Mal ve M alzem
1.622,40 46 01 01
50
8
5
3
2
9 90 D iğe r T ü k e tim Mal ve Malzeme
1.622,40
1
1 Yu rtiçi Geçici G ö re v Yo llu k la rı
9.157,75 46 01 01
50
8
5
3
3
1
1 Y u rtiçi Geçici G ö re v Y o llu k la rı
9.157,75
3
2
1 Yu rtiçi S ürekli G ö re v Y o llu k la r
7.518,00 46 01 01
50
8
5
3
3
2
1 Y u rtiçi Sürekli G ö re v Yo llu k la rı
7.518,00
3
3
1 Yurtd ışı G eçici G ö re v Y o llu k la r
20.000,00 46 01 01
50
8
5
3
3
3
1 Yurtd ışı Geçici G ö re v Yo llu k la rı
20.000,00
3
4
2
4 M a hkem e Harç ve G id e rle ri
4 M a hkem e Harç ve G id e rle ri
3
4
2 90 D iğ e r Yasal G id e rle r
5
3
4
3
1 V e rg i Ö d e m e le ri ve Be nzeri G
5
3
5
1
3 B ilg is a ya r H izm eti A lım la rı
8
5
3
5
5
2 Taşıt K iralam ası G id e rle ri
8
5
3
5
9
3 Kurslara Katılm a ve E ğitim G id
30
8
5
3
5
30
8
5
3
7
46 01 01
30
8
5
3
7
46 01 01
30
8
5
3
7
1 90 D iğ e r D ayanıklı Mal ve M alzem
46 01 01
30
8
5
3
7
3
2 M a kine T e çh iza t Bakım ve O na
46 01 01
30
8
5
3
7
3
3 Taşıt Bakım ve O n a rım G id e rle
46 01 01
30
8
5
3
7
3 90 D iğe r Bakım ve O na rım G id e rle
46 01 01
30
8
5
3
2
1 90 D iğ e r K ırtasiye ve Büro M alzen
46 01 01
30
8
5
3
2
2
1 Su A lım la rı
46 01 01
30
8
5
3
2
2
2 T e m iz lik M a lzem esi A lım la rı
46 01 01
30
8
5
3
2
6
1 La b ora tuva r M a lzem esi ile K in
46 01 01
30
8
5
3
2
9
1 Bahçe M a lzem esi A lım la rı ile Y
46 01 01
30
8
5
3
2
46 01 01
30
8
5
3
3
46 01 01
30
8
5
3
46 01 01
30
8
5
3
46 01 01
30
8
5
46 01 01
30
8
5
46 01 01
30
8
46 01 01
30
8
46 01 01
30
46 01 01
30
46 01 01
46 01 01
11.000,00 46 01 01
50
8
5
3
4
2
3.413.004,67 46 01 01
50
8
5
3
4
2 90 D iğe r Yasal G id e rle r
4.000,00 46 01 01
50
8
5
3
4
3
1 V e rg i Ö d e m e le ri ve Benzeri Gi
15.000,00 46 01 01
50
8
5
3
5
1
3 B ilg isa ya r H izm e ti A lım la rı
20.000,00
373.492,40
21.005,55
11.000,00
3.413.004,67
4.000,00
15.000,00
1.020,00 46 01 01
50
8
5
3
5
5
2 Taşıt K iralam ası G id e rle ri
10.000,00 46 01 01
50
8
5
3
5
9
3 Kurslara Katılm a ve E ğitim Gide
9 90 D iğ e r H iz m e t A lım la rı
15.870,00 46 01 01
50
8
5
3
5
9 90 D iğe r H iz m e t A lım la rı
1
1 Büro ve İşyeri Mal ve M alzem e
12.425,88 46 01 01
50
8
5
3
7
1
1 Büro ve İşyeri Mal ve M a lzem e
12.425,88
1
2 Büro ve İşyeri M a kine ve Tech
20.000,00 46 01 01
50
8
5
3
7
1
2 Büro ve İşyeri M a kine ve Techi
20.000,00
1.000,00 46 01 01
50
8
5
3
7
1 90 D iğe r D ayanıklı Mal ve M alzem
19.840,70 46 01 01
50
8
5
3
7
3
2 M a kine T e çh iza t Bakım ve Ona
19.840,70
4.000,00 46 01 01
50
8
5
3
7
3
3 Taşıt Bakım ve O na rım G id e rle r
4.000,00
3.000,00 46 01 01
50
8
5
3
7
3 90 D iğer Bakım ve O na rım G id e rle
3.000,00
TO P LA M :
101.885.237,08
T O P LA M :
1.020,00
10.000,00
15.870,00
1.000,00
101.885.237,08
Konunun komisyonlarımızca yapılan görüşülmesinde; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından
hazırlanmış olan ödenek aktarma cetvelinde belirtilmiş olan ödenek aktarmalarının kabulüne 5393 Sayılı
Kanunun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğin 36/2’nci maddesi gereğince
toplam 101.890.237,08 TL’lik ödeneğin aktarılmasına, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oy çokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan
ödenek aktarma cetvelinde belirtilmiş olan ödeneklerin aktarılmasına ve 5393 Sayılı Kanunun 18/b maddesi
ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2’nci maddesi gereğince toplam 101.890.237,08
TL’lik ödeneğin aktarılmasına ait komisyon raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis I. Başkan V.
Ahmet TANRI VERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 günlü oturumunda incelenmek üzere Plan ve Bütçe ve
Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen ödenek aktarma cetvelinde gösterilmiş olan 101.890.237,08 -TL.
lik ödeneğin aktarılmasına ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 08/05/214 gün ve 64278695-842.01.01­
1057 sayılı yazısı ve ekinde sunulan cetveli görüşmek üzere komisyonumuz 15/05/2014 tarihinde toplandı.
Yapılan inceleme ve araştırma sonucu hazırlanan rapor aşağıya çıkarılmıştır:
1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının
08/05/2014 gün 15158420-622.03-2411 sayılı yazısı Belediye Meclisinin 12.05.2014 gün ve 67597785­
050.01.04-130 sayılı meclis kararı ile norm kadro cetvellerine göre yeni harcama birimleri oluşturulmuştur.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığımızca ve ilgili harcama birimlerince yapılan çalışma sonucu
ayrıntıları ödenek aktarma cetvelinde gösterilmiş olan;
Sağlık Daire Başkanlığı bütçesinden 735.713,90 TL’ nin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
bütçesinden 622.442,15 TL’nin düşülerek Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesine 1.358.156,05 TL
olarak aktarılması,
Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesinden 5.228.964,24 TL’nin düşülerek Gençlik ve
Spor Daire Başkanlığı bütçesine 5.228.964,24 TL olarak aktarılması,
Makine İkmal Daire Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğü bütçesinden 49.014.875,30 TL’nin
Düşülerek Fen işleri Daire Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğü bütçesine 49.014.875,30 TL olarak
aktarılması,
Çevre Koruma Daire Başkanlığı bütçesinden 10.299.769,90 TL’nin düşülerek Mezarlıklar Daire
Başkanlığı bütçesine 10.229.769,90 TL olarak aktarılması,
Çevre Koruma Daire Başkanlığının Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bütçesinden 32.420.658,30
TL’nin düşülerek Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bütçesine 32.420.658,30 TL olarak aktarılması,
Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü bütçesinden 3.567.813,29
TL’nin düşülerek Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü bütçesine 3.567.813,29 TL olarak aktarılması gerekmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan
ödenek aktarma cetvelinde belirtilmiş olan ödenek aktarmalarının kabulüne 5393 Sayılı Kanunun 18/b
maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğin 36/2’nci maddesi gereğince toplam
101.890.237,08 TL’lik ödeneğin aktarılmasına, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oy çokluğu ile karar verildi.
PLAN BÜTÇE - KANUNLAR KOMİSYONU
Başkan
Ulaş Bahri ÇETİNKAYA
Üye
Mehmet ÖZCAN
Üye
Mahmut Sami BAYSAL
Üye
Salih GÖKÇE
Üye
Salim AKKOÇ
Üye
Metin BUĞA
Üye
Ahmet TANRIVERDÎ
Üye
Abdullah SAKARYA
Üye
Aysun KOCABAŞ
Üye
Üye
Üye
Üye
Nazım ALDIRMAZ Aydın USLUPEHLİVAN Mehmet ESENDEMİR Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Zafer KARA
Üye
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU Cumali ALTINÖZ
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 16.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-114 sayılı yazısı ekinde sunulan, 16.09.2005 tarihli ve 308 sayılı meclis
kararının iptaline yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/646 E. - 2013/1610 K. sayılı kararının
yerine getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, 16.09.2005 tarihli ve 308 sayılı meclis kararının
iptaline yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/646 E. - 2013/610 K. sayılı kararının yerine
getirilmesine yönelik Hukuk Müşavirliğinin 07.05.2014 tarihli ve 12402541.045.02-4019 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: a-)Adana 1.İdare Mahkemesi 23.12.2013 tebliğ tarihli 05.12.2013 tarih ve 2013/646
Esas,2013/1610 sayılı
dava konusu işlemin iptaline dair kararı.
b-)23.12.2013 tarih ve 8196 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
c-)23.12.2013 tarih ve 8196 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
d-)23.12.2013 tarih ve 8196 sayılı Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
e-)23.12.2013 tarih ve 8196 sayılı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
f-)25.12.2013 tarih ve 8414 sayılı İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
g-)Davacı Rifat SÖYLEMEZ’ in 06.01.2014 tarih ve 254 sayılı Mahkeme kararının uygulanmasına
dair talep yazısı.
ğ-)Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 03.01.2014 tarih ve 30 sayılı cevabi yazısı.
h-)Müşavirliğimizin Mahkeme kararının uygulanması ile ilgili olarak Altın Koza Kültür Sanat ve
Turizm Hizmetleri A.Ş.’ ye gönderdiği 07.01.2014 tarih ve 137 sayılı yazımız.
ı-)Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’nin 09.01.2014 tarih ve 1230 ve 1232 sayılı
Mahkemenin iptal kararının Serka Turizm A.Ş. açısından uyguladığına dair yazıları.
i-)Davacı Rifat SÖYLEMEZ Vekili Mustafa ÇİNKILIÇ’ ın Mahkeme kararının uygulanmasına dair
30.04.2014 tarih ve 8067 sayılı talep yazısı.
j-)Adana Valiliğinin tarih ve sayılı yazısı.
Davacı Rifat SÖYLEMEZ tarafından -400 Karayolu doğusunda Mithat Özsan Bulvarı batısında
Seyhan Nehri doğusunda yer alan şehir yeşil alanının 10 yıl süre ile Altın Koza A.Ş.’ye tahsis
edilmesine ilişkin 16.09.2005 tarih ve 308 sayılı Meclis kararının iptali istemiyle açılan dava neticesinde
Mahkemenin 05/12/2013 tarih ve 2013/1610 K. sayılı kararı dava konusu işlemin iptaline karar
verilmiştir.
Söz konusu iptal kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere Hukuk Müşavirliğimiz tarafından
ilgili birimlere bilgi verilmiştir.
Ancak gerek davacı asil Rifat SÖYLEMEZ ve gerekse vekili tarafından dilekçe kapsamından
Mahkeme kararının uygulanması talep edildiğinden talebe konu Mahkeme kararının uygulanması
hususunda Hukuk Müşavirliğimiz tarafından işbu görüş ve değerlendirmenin düzenlenmesi gereği hasıl
olmuştur.
Adana l.İdare Mahkemesinin iptale ilişkin karar gerekçesinde; 'Bakılan uyuşmazlıkta, yukarıda
anılan 5216 sayılı Kanunun 2 6 ’ıncı maddesinde belirtildiği gibi, büyükşehir belediyelerinin,
mülkiyeti veya tasarrufundaki harfiyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe,
otopark ve çay bahçelerini kendisi işletebileceği gibi, görev ve hizmet alanları ile ilgili olarak kurmuş
oldukları sermaye şirketlerine, söz konusu yerlerin ve hizmetlerin 2886 sayılı Kanuna tabi olmaksızın
meclisçe belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilecektir. Ancak, belirtilen
kanun
hükmünün, ilgili şirkete, söz konusu yerlerin ‘‘işletme hakkını yeniden ihale yayılm ak” üzere
devredebileceği şeklinde yorumlanması mümkün bulunmamaktadır. Aksi halde, böyle bir yaklaşımın,
belediyelerin görev ve yetki alanlarındaki hizmetlerinin denetim dışına çıkması sonucunu
doğurabileceği gibi, belediyenin gelirleri arasında bulunan gayrimenkul gelirlerinin bir kısmının
İçişleri Bakanlığı denetimi dışına çıkarılmasına da sebep olacaktır. ’’ Denilmektedir.
Mahkemenin iptal kararına göre; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2005 tarih ve
308 sayılı kararı, Bu karara dayanılarak Belediye Meclisinin verdiği yetki çerçevesinde 10 yıllığına
yerin tahsisine ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.10.2005 tarih ve 2872 sayılı
kararı ve Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile Belediyemiz arasında yapılan
Protokol,Bu protokolün 2.maddesinin 7.bendindeki Seyhan Nehri kenarındaki Fatih Terim Tesisleri
yanındaki iki adet yüzme havuzu ve müştemilatı ile 8.bendindeki Seyhan Nehri kenarında Yüreğir
Belediyesi Çocuk Parkı yanında(Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Genel Merkezi)
arasında kalan 15550 m2 rekreasyon alanının 05.10.2015 tarihine kadar tahsisine ilişkin ek protokol ve
ek protokolün kabulüne dair Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.04.2012 tarih ve 824
sayılı kararı dayanak işlemin iptali neticesinde hukuken geçersiz hale gelmiştir.
İdare hukukuna hakim olan ilke gereği zincir işlem niteliğindeki yapılan idari işlemlerden
temel işlem olan tahsise ilişkin işlemin sakatlanması buna dayanarak yapılan diğer tüm işlemleri
hukuka aykırı hale getireceğinden ilk tahsis işleminden itibaren yapılan tüm işlemlerin iptali
gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138/4.bendi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun
28/1.madddesi uyarınca Mahkeme kararlarının uygulanması zorunlu olup bu konuda 2577 sayılı yasada
belirtilen 30 günlük süre içerisinde Mahkeme kararının iptal gerekçelerine uygun işlem yapılması
gerekmektedir.
Mahkeme kararının gereklerine uygun işlem yapmak hukuka aykırı bulunarak iptal edilen
işlemin hukuk aleminde hiç varlık kazanmamış gibi önceki durumun sağlanması demektir.
İdarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmak
zorunda olması aynı zamanda "hukuk devleti" ilkesinin de bir gereği olup, idarenin maddi ve hukuki
koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını "aynen" ve "gecikmesiz" uygulaması
gerekmektedir.
Konunun bu çerçevede değerlendirilerek Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2005
tarih ve 308 sayılı kararı, Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.10.2005 tarih ve 2872 sayılı
kararı ve Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile Belediyemiz arasında yapılan
Protokol ile Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.04.2012 tarih ve 824 sayılı kararının
iptali gerekmektedir.
Yazımızın uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisine gündemine alınması için Yazı İşleri ve
Kararlar Daire Başkanlığı’na havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
16.09.2005 tarih ve 308 sayılı kararı, Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.10.2005 tarih ve
2872 sayılı kararı ve Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile Belediyemiz arasında
yapılan Protokol ile Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.04.2012 tarih ve 824 sayılı kararının
iptaline ait teklifin aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2005 tarih ve
308 sayılı kararı, Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.10.2005 tarih ve 2872 sayılı kararı ve
Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile Belediyemiz arasında yapılan Protokol ile Adana
Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.04.2012 tarih ve 824 sayılı kararının iptaline ait komisyon
raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis I. Başkan V.
Ahmet TANRIVERDİ
Meclis Katibi
Ertan SUMER
Meclis Katibi
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, 16.09.2005 tarihli ve 308 sayılı meclis kararının
iptaline yönelik Adana l.İdare Mahkemesinin 2013/646 E. - 2013/610 K. sayılı kararının yerine
getirilmesine yönelik Hukuk Müşavirliğinin 07.05.2014 tarihli ve 12402541.045.02-4019 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: a-)Adana 1.İdare Mahkemesi 23.12.2013 tebliğ tarihli 05.12.2013 tarih ve 2013/646
Esas,2013/1610 sayılı
dava konusu işlemin iptaline dair kararı.
b-)23.12.2013 tarih ve 8196 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
c-)23.12.2013 tarih ve 8196 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
d-)23.12.2013 tarih ve 8196 sayılı Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
e-)23.12.2013 tarih ve 8196 sayılı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
f-)25.12.2013 tarih ve 8414 sayılı İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
g-)Davacı Rifat SÖYLEMEZ’ in 06.01.2014 tarih ve 254 sayılı Mahkeme kararının uygulanmasına
dair
talep yazısı.
ğ-)Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 03.01.2014 tarih ve 30 sayılı cevabi yazısı.
h-)Müşavirliğimizin Mahkeme kararının uygulanması ile ilgili olarak Altın Koza Kültür Sanat ve
Turizm Hizmetleri A.Ş.’ ye gönderdiği 07.01.2014 tarih ve 137 sayılı yazımız.
ı-)Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’nin 09.01.2014 tarih ve 1230 ve 1232 sayılı
Mahkemenin iptal kararının Serka Turizm A.Ş. açısından uyguladığına dair yazıları.
i-)Davacı Rifat SÖYLEMEZ Vekili Mustafa ÇİNKILIÇ’ ın Mahkeme kararının uygulanmasına dair
30.04.2014 tarih ve 8067 sayılı talep yazısı.
j-)Adana Valiliğinin tarih ve sayılı yazısı.
Davacı Rifat SÖYLEMEZ tarafından -400 Karayolu doğusunda Mithat Özsan Bulvarı batısında
Seyhan Nehri doğusunda yer alan şehir yeşil alanının 10 yıl süre ile Altın Koza A.Ş.’ye tahsis
edilmesine ilişkin 16.09.2005 tarih ve 308 sayılı Meclis kararının iptali istemiyle açılan dava neticesinde
Mahkemenin 05/12/2013 tarih ve 2013/1610 K. sayılı kararı dava konusu işlemin iptaline karar
verilmiştir.
Söz konusu iptal kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere Hukuk Müşavirliğimiz tarafından
ilgili birimlere bilgi verilmiştir.
Ancak gerek davacı asil Rifat SÖYLEMEZ ve gerekse vekili tarafından dilekçe kapsamından
Mahkeme kararının uygulanması talep edildiğinden talebe konu Mahkeme kararının uygulanması
hususunda Hukuk Müşavirliğimiz tarafından işbu görüş ve değerlendirmenin düzenlenmesi gereği hasıl
olmuştur.
Adana 1.İdare Mahkemesinin iptale ilişkin karar gerekçesinde; 'Bakılan uyuşmazlıkta, yukarıda
anılan 5216 sayılı Kanunun 2 6 ’ıncı maddesinde belirtildiği gibi, büyükşehir belediyelerinin,
mülkiyeti veya tasarrufundaki harfiyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe,
otopark ve çay bahçelerini kendisi işletebileceği gibi, görev ve hizmet alanları ile ilgili olarak kurmuş
oldukları sermaye şirketlerine, söz konusu yerlerin ve hizmetlerin 2886 sayılı Kanuna tabi olmaksızın
meclisçe belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilecektir. Ancak, belirtilen
kanun
hükmünün, ilgili şirkete, söz konusu yerlerin ‘‘işletme hakkını yeniden ihale yayılm ak” üzere
devredebileceği şeklinde yorumlanması mümkün bulunmamaktadır. Aksi halde, böyle bir yaklaşımın,
belediyelerin görev ve yetki alanlarındaki hizmetlerinin denetim dışına çıkması sonucunu
doğurabileceği gibi, belediyenin gelirleri arasında bulunan gayrimenkul gelirlerinin bir kısmının
İçişleri Bakanlığı denetimi dışına çıkarılmasına da sebep olacaktır. ’’ Denilmektedir.
Mahkemenin iptal kararına göre; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2005 tarih ve
308 sayılı kararı,Bu karara dayanılarak Belediye Meclisinin verdiği yetki çerçevesinde 10 yıllığına
yerin tahsisine ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.10.2005 tarih ve 2872 sayılı
kararı ve Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile Belediyemiz arasında yapılan
Protokol,Bu protokolün 2.maddesinin 7.bendindeki Seyhan Nehri kenarındaki Fatih Terim Tesisleri
yanındaki iki adet yüzme havuzu ve müştemilatı ile 8.bendindeki Seyhan Nehri kenarında Yüreğir
Belediyesi Çocuk Parkı yanında(Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Genel Merkezi)
arasında kalan 15550 m2 rekreasyon alanının 05.10.2015 tarihine kadar tahsisine ilişkin ek protokol ve
ek protokolün kabulüne dair Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.04.2012 tarih ve 824
sayılı kararı dayanak işlemin iptali neticesinde hukuken geçersiz hale gelmiştir.
İdare hukukuna hakim olan ilke gereği zincir işlem niteliğindeki yapılan idari işlemlerden
temel işlem olan tahsise ilişkin işlemin sakatlanması buna dayanarak yapılan diğer tüm işlemleri
hukuka aykırı hale getireceğinden ilk tahsis işleminden itibaren yapılan tüm işlemlerin iptali
gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138/4.bendi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun
28/1.madddesi uyarınca Mahkeme kararlarının uygulanması zorunlu olup bu konuda 2577 sayılı yasada
belirtilen 30 günlük süre içerisinde Mahkeme kararının iptal gerekçelerine uygun işlem yapılması
gerekmektedir.
Mahkeme kararının gereklerine uygun işlem yapmak hukuka aykırı bulunarak iptal edilen
işlemin hukuk aleminde hiç varlık kazanmamış gibi önceki durumun sağlanması demektir.
İdarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmak
zorunda olması aynı zamanda "hukuk devleti" ilkesinin de bir gereği olup, idarenin maddi ve hukuki
koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını "aynen" ve "gecikmesiz" uygulaması
gerekmektedir.
Konunun bu çerçevede değerlendirilerek Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2005
tarih ve 308 sayılı kararı, Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.10.2005 tarih ve 2872 sayılı
kararı ve Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile Belediyemiz arasında yapılan
Protokol ile Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.04.2012 tarih ve 824 sayılı kararının
iptali gerekmektedir.
Yazımızın uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisine gündemine alınması için Yazı İşleri ve
Kararlar Daire Başkanlığı’na havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
16.09.2005 tarih ve 308 sayılı kararı, Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.10.2005 tarih ve
2872 sayılı kararı ve Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile Belediyemiz arasında
yapılan Protokol ile Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.04.2012 tarih ve 824 sayılı kararının
iptaline ait teklifin aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
BAŞKAN
NAZIM ALDIRMAZ
ÜYE
AYDIN USLUPEHLİVAN
ÜYE
RAMAZAN AKYÜREK
ÜYE
MURAT CEVHERİBUCAK
ÜYE
AHMET NURİ SABUNCU
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
MEHMET ESENDEMİR
ÜYE
CUMALİ ALTINÖZ
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
ZAFER KARA
ÜYE
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
ALİ ŞİMŞEK
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-147
Özü: Mahkeme kararının uygulanması
16.05.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 16.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-115 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yeni Adana İmar A.Ş.’ ye tahsis edilen
otoparklar ile ilgili meclis kararlarının yeniden görüşülmesine ait Kanunlar - Plan ve Bütçe komisyonu
raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar Plan Bütçe komisyonlarımıza havale edilen, Yeni Adana İmar A.Ş.’ ye tahsis edilen otoparklar ile ilgili
meclis kararlarının yeniden görüşülmesine ait Hukuk Müşavirliğinin 07.05.2014 tarihli ve
12402541.045.02-4020 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: a-)Adana 1.İdare Mahkemesi 23.11.2012 tebliğ tarihli 02.11.2012 tarih ve 2012/1215 Esas sayılı
dava konusu işlemin Yürütmenin Durdurulması dair kararı.
b-)23.11.2012 tarih ve 5575 sayılı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
c-)23.11.2012 tarih ve 5575 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
d-)23.11.2012 tarih ve 5575 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim yazımız.
e-)26.11.2012 tarih ve 5604 sayılı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
f-)26.11.2012 tarih ve 5604 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
g-)26.11.2012 tarih ve 5604 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim yazımız.
ğ-)27.11.2012 tarih ve 5646 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
h-)Mali Hizmetler Daire Başkanlığına 24.12.2012 tarih ve 7482 sayılı tahsisin durdurulduğuna
ilişkin
cevabi yazısı.
ı-)Adana 1.İdare Mahkemesi 11.03.2013 tebliğ tarihli 17.01.2013 tarih ve 2012/1215 Esas ve
2013/64
Karar sayılı dava konusu işlemin iptaline dair kararı.
i-) 13.03.2013 tarih ve 1677 sayılı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
j-) 13.03.2013 tarih ve 1677 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
k-)13.03.2013 tarih ve 1677 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim yazımız.
l-)Davacı Murat ÇELİK’in Mahkeme kararının uygulanmasına dair 24.04.2014 tarih ve 7591 sayılı
talep dilekçesi.
m-)Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/1166 Esas sayılı dosyasında verilen 05.02.2014 tarih ve
2013/1166
Esas sayılı Yürütmenin Durdurulması kararı.
Davacı Murat ÇELİK tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve
sorumluluğunda bulunan 7 adet cadde ve bulvar üzerindeki 681 araçlık park yerinin ihale edilerek
15.12.2014 tarihine kadar Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’ye tahsisine ilişkin Adana Büyükşehir
Belediye Meclisinin 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı kararının iptali ile yürütmesinin durdurulması
istemiyle açılan davada; Adana 1.İdare Mahkemesinin 17.01.2013 tarih ve 2012/1215 E.-2013/64
K.sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Yürütmenin Durdurulması kararı ve iptal kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere
Hukuk Müşavirliğimiz tarafından ilgili birimlere bilgi verilmiştir.
Ancak Davacı Murat ÇELİK tarafından verilen dilekçe kapsamından Mahkeme kararının
uygulanması talep edildiğinden talebe konu Mahkeme kararının uygulanması hususunda Hukuk
Müşavirliğimiz tarafından işbu görüş ve değerlendirmenin düzenlenmesi gereği hasıl olmuştur.
Konunun aşamaları itibariyle değerlendirilmesi için Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk
alanında bulunan cadde ve bulvarlar üzerindeki araç park yerlerinin tahsisine ilişkin işlemlerin
kronolojik olarak İzahı gerekmektedir.
- Konuyla ilgili ilk işlem Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş.’nin 22.10.2004 tarih ve 2004/1288 sayılı
yazısına istinaden Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2004 tarih ve 89 sayılı kararı
ile Abidinpaşa Caddesinde 50, Cemal Gürsel Caddesinde 75,Kızılay Caddesinde 75,Atatürk
Caddesinde 60,Toros Caddesinde 40,H.Ömer Caddesinde 125,Ziyapaşa Bulvarında 100 olmak
üzere toplam 525 adet araç park yerlerinin işletilmesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunun eski 26.maddesinin ‘‘2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın
belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ’’ Hükmüne göre 10
yıllığına devredilmiş ve parasal konularda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmiştir.
- Bu karara istinaden Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.12.2004 tarih ve 2688 sayılı kararı ile
elektronik parkmetre konulması ve işletilmesi işinin 10 yılığına devredilmesi hususunda tahsisin
uygulamasına ilişkin uygulama şartları ve araç park yeri başına ücret belirleyici karar alınmıştır.
- Ancak söz konusu tahsis kararı ve bu karara istinaden alınan Encümen kararı 2010 yılına kadar
uygulanmamıştır. Bu hususun nedeninin yapılması düşünülen işin hukuki boyutundan ziyade
Adananın sosyo-ekonomik durumu ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
- Ancak tahsisin yapıldığı 20004-2010 yılları arasına ilişkin işlem yapılmayan dönem için tahsis
yapılan şirket Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş.’nin Encümen kararında belirtilen ödemeleri yaptığı
anlaşılmaktadır.
- Süreç içerisinde uygulamaya geçilmemesi nedeniyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME)
tarafından 09.05.2001 tarih ve 2001/05 sayılı karar ile, parkmetreli araç park yerlerinin
uygulamasının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması hususunda alınan kararın
uygulamaya konulması yönünde 13.01.2010 tarih ve 2010/2 sayılı kararı ile uygulamanın
çabuklaştırılması hususunda karar alınmıştır.
- Bu karar üzerine Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş. tarafından çalışmalara başlanılmış ve tahsise
konu edilen yerlerdeki araç park yerlerini 3 yıllığına (01.04.2010-01.04.2013) teklif sunan
firmalar arasında en yüksek teklifi sunan Aşama Ltd.Şti. şirketine Yönetim Kurulunun
05.02.2010 tarih ve 2010/65 sayılı kararı ile kiraya vermiştir.
- Bu sözleşme devam eder iken 13.01.2010 tarih ve 2010/2 sayılı UKOME kararında 525 adet
tahsise konu Meclis kararında belirtildiği gibi 525 adet araç park yerinden bahsedilmiş ise de
yapılan bu tespit ve değerlendirmelerin afaki olduğu herhangi bir araştırmaya dayanmadığı için
somut olarak park yerlerinin tespit edilmeden ve eki pafta ile bulunduğu nokta belirtilmeden
yapıldığı, gerçekte şirketin kiraladığı araç park yerlerinin sayısının daha fazla olduğu, kiracı
şirketin bu park yerlerini herhangi bir işlem olmaksızın kullandığının anlaşılması üzerine Yeni
Adana İmar İnşaat A.Ş., kiracı şirket ve UKOME arasında birtakım iş ve işlemler yapıldığı,
UKOME tarafından yapılan tespit ile 11.05.2011 tarih ve 2011/248 sayılı kararı ile 525 adet
araç park yerine ilave olarak tahsise konu edilen aynı cadde ve bulvarlarda gerçekte kiracı
şirket tarafından fiilen kullanılan araç park yeri adedinin 438 ilave edilerek toplam 963 adet
olduğu, bunlardan yol vs. değişiklikleri ile tespit edilen kesin tutarın 876 adet araç park yeri
olduğu 13.06.2012 tarih ve 230 sayılı UKOME kararı tespit edilmiştir.
- Yukarıda belirtilen 09.02.2011 tarih ve 69 sayılı kararında 721 olarak belirlenen, 14.09.2011
tarih ve 269 sayılı UKOME kararı ile düzenleme yapılan tahsise konu cadde ve bulvarlar
dışında tespit edilen toplam 681 adet araç park olduğu tespit edilmiştir. 13.06.2012 tarih ve
230 sayılı UKOME kararı ile de bu sayının eki pafta ile 542 adet olduğu tespit edilmiştir.
- Tahsis kararına konu edilmeyen cadde ve bulvarla ilgili 721 adet araç park yerlerinin UKOME
kararına istinaden ek protokol ile Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş. tarafından daha önce kiralama
yapılan Aşama Ltd.Şti.’ ne kiraya verildiği anlaşılmaktadır.
- Bu sürecin nihayetinde konu Belediye Meclisine havale edilerek 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı
kararı ile ilk Meclis kararı 26.11.2004 tarih ve 89 sayılı kararı ile belirlenen 525 adet araç park
yerine ilave olarak UKOME tarafından yapılan tespit ile 11.05.2011 tarih ve 2011/248 sayılı
kararı ile belirlenen 438 adet araç park yeri ve UKOME’ nin 09.02.2011 tarih ve 69 sayılı
kararında 721 olarak belirlenen, 14.09.2011 tarih ve 269 sayılı UKOME kararı ile düzenleme
yapılan tahsise konu cadde ve bulvarlar dışında tespit edilen toplam 681 adet araç park yerinin
Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesine istinaden Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret
Anonim Şirketince yeni ihale yapılmak kaydıyla 15.12.2014 tarihine Yeni Adana İmar İnşaat
Ticaret A.Ş.’ ye tahsis edilmesine karar verilmiştir.
- Davacı Murat ÇELİK Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı
kararının iptali ile yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan dava neticesinde Mahkeme
tarafından önce yürütmenin durdurulması kararı ve yargılama neticesinde iptal kararı verilmiştir.
- İptal kararının gerekçesinde;“ ... 5216 sayılı Kanunun 26’ıncı maddesinde belirtildiği gibi,
büyükşehir belediyelerinin, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım
hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini kendisi isletebileceği gibi,görev ve
hizmet alanları ile ilgili olarak kurmuş oldukları sermaye sirketlerine,söz konusu yerlerin ve
hizmetlerin 2886 sayılı Yasaya tabi olmaksızın meclisçe belirlenecek süre ve bedelle
isletilmesini devredebilecektir.Ancak,belirtilen Kanun hükmünün,ilgili sirkete,söz. konusu
yerlerin ‘‘isletme hakkını yeniden ihale yayılm ak” üzere devredebileceği seklinde
yorumlanması mümkün bulunmamaktadır.Aksi halde,böyle bir yaklasımın,belediyelerin
görev ve yetki alanlarındaki hizmetlerin denetim dışına çıkması sonucunu doğurabileceği
gibi, beledi yenin gelirleri arasında bulunan otopark gelirlerinin bir kısmının İçisleri
Bakanlığı denetimi dısına çıkarılmasını da sağlayacak oluy; uyuşmazlık konusu meclis
kararının yeniden ihale yapılmak kaydıyla Yeni Adana İmar A.Ş. ’ye tahsis edilmesinde hukuka
uyarlık bulunmamaktadır. ’’ denilmektedir.
- İptal kararının içeriğinde ise tahsis yapılan Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’nin faaliyet
konusunun ucuz konutlar yapmak olduğu, dava konusu tahsis kararı üzerine söz konusu
yerlerin işletilmesi için bünyesinde herhangi bir birim bulunmadığı ve bu konuda
çalıştırılmak üzere eleman temini yapılmadığı şeklinde diğer yan hukuka aykırılıklara
değinilmiştir.
- İptal kararı üzerine Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 236 sayılı kararı
ile Adana 1.İdare Mahkemesinin 17.01.2013 tarih ve 2012/1215 E.-2013/64 K. sayılı kararı ile
dava konusu işlemin iptaline kararına istinaden Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
30.11.2011 tarih ve 252 sayılı kararındaki ‘yeniden ihale yapılmak kaydı’ kaldırılarak işlem
tesis edildiği anlaşılmaktadır.
- Yine davacı Murat ÇELİK tarafından Yeni Adana İmar İnş. Tic. A.Ş.’ ye karşı açılan Adana
Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki caddeler üzerinde tespit edilen
otoparkların, Aşama Teknoloji ve Otopark Hizmetleri Sistemleri San. Ltd. Şti. tarafından
işletilmesine dair Yeni Adana İmar İnş. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunun 05.02.2011 tarih ve 9
sayılı kararının iptaline dair Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/1166 Esas sayılı dosyasında
05.02.2014 tarih ve 2013/1166 Esas sayılı kararı ile dava konusu işlemin Yürütmenin
Durdurulmasına karar verilmiştir.
- Mahkemenin dava konusunu işlemin yürütmenin durdurulmasına dair gerekçesinde;“ . Yeni
Adana İmar İnsaat Ticaret A.Ş. ’ nin, Büyüksehir Belediyesi’nin %99,99 oranında istiraki
olduğu, ana faaliyet konususun faaliyet konusunun ucuz konutlar yapmak olduğu, Adana
Büyüksehir Belediye Encümeninin 15.12.2004 tarih ve 2688 sayılı kararı ile Adana
Büyüksehir Belediyesinin bakım ve sorumluluğundaki caddeler üzerinde tespit edilen
otoparkların,10 yıllığına davalı idareye devredildiği, ancak bu yerlerin dava dısı sirketlere kira
yoluyla kullandırıldığı, böylelikle ,davalı idarenin, kamu kaynağı niteliğinde olan söz konusu
gelirden mahrum kaldığı anlasılmaktadır.
5216 sayılı Kanunun 26’ıncı maddesinde
belirtildiği gibi, büyükşehir belediyelerinin, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını,
toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini kendisi isletebileceği
- gibigörev ve hizmet alanları ile ilgili olarak kurmuş oldukları sermaye şirketlerine,söz konusu
yerlerin ve hizmetlerin 2886 sayılı Yasaya tabi olmaksızın meclisçe belirlenecek süre ve bedelle
işletilmesini devredebilecektir.Ancak,belirtilen Kanun hükmünün,ilgili şirkete,söz. konusu
yerlerin ‘‘işletme hakkını yeniden ihale yayılm ak” üzere devredebileceği şeklinde
yorumlanması mümkün bulunmamaktadır.Aksi halde,böyle bir yaklaşımın,belediyelerin görev
ve yetki alanlarındaki hizmetlerin denetim dışına çıkması sonucunu doğurabileceği
gibi, beledi yenin gelirleri arasında bulunan otopark gelirlerinin bir kısmının İçişleri Bakanlığı
denetimi dışına çıkarılmasını da sağlayacak olacaktır... ’’ denilmektedir.
Yukarıda ayrıntıları ile izah edilen tüm hususlar incelendiğinde anlaşılacağı üzere görüleceği
üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvar ile
ilgili alınan Belediye Meclis ve Encümen Kararları ile bu karara ilişkin Belediyemiz ve Büyükşehir
Belediyesi’nin %99,99 oranında iştiraki olduğu Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’nin yaptığı
işlemlerde hukuka aykırılıklar tespit edilmiştir.
Gerek Belediyemiz aleyhine açılan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2004
tarih ve 89 sayılı tahsis kararına istinaden alınan 2.karar niteliğinde olan Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı kararının Adana l.İdare Mahkemesinin 17.01.2013 tarih ve
2012/1215 E.-2013/64 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi ve gerekse Adana Büyükşehir Belediyesi’nin
%99,99 iştiraki olduğu Yeni Adana İmar İnş.Tic.A.Ş.’ye karşı Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/1166
Esas sayılı dava dosyası ile açılan dava neticesinde konusu işlemin Yürütmenin Durdurulmasına kararı
içeriğinde ilk tahsis kararı niteliğindeki Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2004 tarih ve 89
sayılı tahsis kararına istinaden alınan Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.12.2004 tarih ve 2688 sayılı
kararının hukuka aykırı olduğu yönündeki değerlendirme dikkate alındığında idare hukukuna hakim
olan ilke gereği zincir işlem niteliğindeki yapılan idari işlemlerden temel işlem olan tahsise ilişkin
işlemin sakatlanması buna dayanarak yapılan diğer tüm işlemleri hukuka aykırı hale
getireceğinden ilk tahsis işleminden itibaren yapılan tüm işlemlerin iptali gerekmektedir.
Her ne kadar Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 236 sayılı
kararındaki ‘yeniden ihale yapılmak kaydı’ kaldırılarak işlem tesis edilerek hukuka aykırılık
düzeltilmek istenilmiş ise de bu karar içeriği itibariyle Mahkeme kararının iptal gerekçelerini
karşılayamamaktadır. Zira Mahkemenin iptal gerekçeleri bu işlemin dayanağı niteliğindeki ilk tahsis
kararını hukuka aykırı hale getirmektedir. Mahkeme kararının gerekçelerine göre tahsis kararına konu
yerlerin işletilmesinin Adana Büyükşehir Belediyesi’nin %99,99 iştiraki olduğu Yeni Adana İmar
İnş.Tic.A.Ş. tarafından 5216 sayılı yasanın eski düzenlemesine göre 2886 sayılı yasaya tabi olmaksızın
Meclisce belirlenecek süre ve bedelle devredilebileceği, ancak bu işletme hakkının üçüncü kişilere
işletmesinin devredilebileceği şeklinde yorumlanamayacağı hususu açıca belirtilmiştir.
Ayrıca Mahkeme kararlarına işletmesi devredilen şirketin faaliyet konusunun ucuz
konutlar yapmak olduğu, dava konusu tahsis kararı üzerine söz konusu yerlerin işletilmesi için
bünyesinde herhangi bir birim bulunmadığı ve bu konuda çalıştırılmak üzere eleman temini
yapılmadığı şeklinde bu işi yapması için gerekli olan hukuki ve teknik şartların sağlanmadığı
yönündeki tespitin yapılacak düzenlemeler yönünden dikkate alınması gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138/4.bendi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunun 28/1.madddesi uyarınca Mahkeme kararlarının uygulanması zorunlu olup bu konuda 2577
sayılı yasada belirtilen 30 günlük süre içerisinde Mahkeme kararının iptal gerekçelerine uygun işlem
yapılması gerekmektedir.
Mahkeme kararının gereklerine uygun işlem yapmak hukuka aykırı bulunarak iptal edilen
işlemin hukuk aleminde hiç varlık kazanmamış gibi önceki durumun sağlanması demektir.
İdarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmak
zorunda olması aynı zamanda "hukuk devleti" ilkesinin de bir gereği olup, idarenin maddi ve hukuki
koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını "aynen" ve "gecikmesiz" uygulaması
gerekmektedir.
İptal davaları neticesinde iptal kararı ve yürütmenin durdurulması kararı verilen kararlar Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı kararı ile Yeni Adana İmar İnş. Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulunun 05.02.2011 tarih ve 9 sayılı kararı olmasına rağmen bu Mahkeme kararının
içeriğine göre; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2004 tarih ve 89 sayılı kararının, bu
karara dayanılarak alınan Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.12.2004 tarih ve 2688 sayılı
kararının, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı kararının ve
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 236 sayılı kararının
iptali
gerekmektedir.
Yazımızın uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisine gündemine alınması için Yazı İşleri ve
Kararlar Daire Başkanlığı’na havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
26.11.2004 tarih ve 89 sayılı kararının, bu karara dayanılarak alınan Büyükşehir Belediye Encümeninin
15.12.2004 tarih ve 2688 sayılı kararının, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2011 tarih ve
252 sayılı kararının ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 236 sayılı kararının
iptaline ait teklifin aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu
26.11.2004 tarih ve 89 sayılı kararının iptaline, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis I. Başkan V.
Ahmet TANRI VERDİ
Meclis Katibi
Ertan SUMER
Meclis Katibi
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar Plan Bütçe komisyonlarımıza havale edilen, Yeni Adana İmar A.Ş.’ ye tahsis edilen otoparklar ile ilgili
meclis kararlarının yeniden görüşülmesine ait Hukuk Müşavirliğinin 07.05.2014 tarihli ve
12402541.045.02-4020 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
İlgi: a-)Adana 1.İdare Mahkemesi 23.11.2012 tebliğ tarihli 02.11.2012 tarih ve 2012/1215 Esas sayılı
dava
konusu işlemin Yürütmenin Durdurulması dair kararı.
b-)23.11.2012 tarih ve 5575 sayılı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
c-)23.11.2012 tarih ve 5575 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
d-)23.11.2012 tarih ve 5575 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim yazımız.
e-)26.11.2012 tarih ve 5604 sayılı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
f-)26.11.2012 tarih ve 5604 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
g-)26.11.2012 tarih ve 5604 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim yazımız.
ğ-)27.11.2012 tarih ve 5646 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
h-)Mali Hizmetler Daire Başkanlığına 24.12.2012 tarih ve 7482 sayılı tahsisin durdurulduğuna
ilişkin
cevabi yazısı.
ı-)Adana 1.İdare Mahkemesi 11.03.2013 tebliğ tarihli 17.01.2013 tarih ve 2012/1215 Esas ve
2013/64
Karar sayılı dava konusu işlemin iptaline dair kararı.
i-) 13.03.2013 tarih ve 1677 sayılı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
j-) 13.03.2013 tarih ve 1677 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim
yazımız.
k-)13.03.2013 tarih ve 1677 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığına yazılan karar bildirim yazımız.
l-)Davacı Murat ÇELİK’in Mahkeme kararının uygulanmasına dair 24.04.2014 tarih ve 7591 sayılı
talep dilekçesi.
m-)Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/1166 Esas sayılı dosyasında verilen 05.02.2014 tarih ve
2013/1166
Esas sayılı Yürütmenin Durdurulması kararı.
Davacı Murat ÇELİK tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve
sorumluluğunda bulunan 7 adet cadde ve bulvar üzerindeki 681 araçlık park yerinin ihale edilerek
15.12.2014 tarihine kadar Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’ye tahsisine ilişkin Adana Büyükşehir
Belediye Meclisinin 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı kararının iptali ile yürütmesinin durdurulması
istemiyle açılan davada; Adana 1.İdare Mahkemesinin 17.01.2013 tarih ve 2012/1215 E.-2013/64
K.sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Yürütmenin Durdurulması kararı ve iptal kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere
Hukuk Müşavirliğimiz tarafından ilgili birimlere bilgi verilmiştir.
Ancak Davacı Murat ÇELİK tarafından verilen dilekçe kapsamından Mahkeme kararının
uygulanması talep edildiğinden talebe konu Mahkeme kararının uygulanması hususunda Hukuk
Müşavirliğimiz tarafından işbu görüş ve değerlendirmenin düzenlenmesi gereği hasıl olmuştur.
Konunun aşamaları itibariyle değerlendirilmesi için Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk
alanında bulunan cadde ve bulvarlar üzerindeki araç park yerlerinin tahsisine ilişkin işlemlerin
kronolojik olarak İzahı gerekmektedir.
- Konuyla ilgili ilk işlem Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş.’nin 22.10.2004 tarih ve 2004/1288 sayılı
yazısına istinaden Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2004 tarih ve 89 sayılı kararı
ile Abidinpaşa Caddesinde 50, Cemal Gürsel Caddesinde 75,Kızılay Caddesinde 75,Atatürk
Caddesinde 60,Toros Caddesinde 40,H.Ömer Caddesinde 125,Ziyapaşa Bulvarında 100 olmak
üzere toplam 525 adet araç park yerlerinin işletilmesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunun eski 26.maddesinin ‘‘2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın
belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ’’ Hükmüne göre 10
yıllığına devredilmiş ve parasal konularda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmiştir.
- Bu karara istinaden Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.12.2004 tarih ve 2688 sayılı kararı ile
elektronik parkmetre konulması ve işletilmesi işinin 10 yılığına devredilmesi hususunda tahsisin
uygulamasına ilişkin uygulama şartları ve araç park yeri başına ücret belirleyici karar alınmıştır.
- Ancak söz konusu tahsis kararı ve bu karara istinaden alınan Encümen kararı 2010 yılına kadar
uygulanmamıştır. Bu hususun nedeninin yapılması düşünülen işin hukuki boyutundan ziyade
Adananın sosyo-ekonomik durumu ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
- Ancak tahsisin yapıldığı 20004-2010 yılları arasına ilişkin işlem yapılmayan dönem için tahsis
yapılan şirket Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş.’nin Encümen kararında belirtilen ödemeleri yaptığı
anlaşılmaktadır.
- Süreç içerisinde uygulamaya geçilmemesi nedeniyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME)
tarafından 09.05.2001 tarih ve 2001/05 sayılı karar ile, parkmetreli araç park yerlerinin
uygulamasının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması hususunda alınan kararın
uygulamaya konulması yönünde 13.01.2010 tarih ve 2010/2 sayılı kararı ile uygulamanın
çabuklaştırılması hususunda karar alınmıştır.
- Bu karar üzerine Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş. tarafından çalışmalara başlanılmış ve tahsise
konu edilen yerlerdeki araç park yerlerini 3 yıllığına (01.04.2010-01.04.2013) teklif sunan
firmalar arasında en yüksek teklifi sunan Aşama Ltd.Şti. şirketine Yönetim Kurulunun
05.02.2010 tarih ve 2010/65 sayılı kararı ile kiraya vermiştir.
- Bu sözleşme devam eder iken 13.01.2010 tarih ve 2010/2 sayılı UKOME kararında 525 adet
tahsise konu Meclis kararında belirtildiği gibi 525 adet araç park yerinden bahsedilmiş ise de
yapılan bu tespit ve değerlendirmelerin afaki olduğu herhangi bir araştırmaya dayanmadığı için
somut olarak park yerlerinin tespit edilmeden ve eki pafta ile bulunduğu nokta belirtilmeden
yapıldığı, gerçekte şirketin kiraladığı araç park yerlerinin sayısının daha fazla olduğu, kiracı
şirketin bu park yerlerini herhangi bir işlem olmaksızın kullandığının anlaşılması üzerine Yeni
Adana İmar İnşaat A.Ş., kiracı şirket ve UKOME arasında birtakım iş ve işlemler yapıldığı,
UKOME tarafından yapılan tespit ile 11.05.2011 tarih ve 2011/248 sayılı kararı ile 525 adet
araç park yerine ilave olarak tahsise konu edilen aynı cadde ve bulvarlarda gerçekte kiracı
şirket tarafından fiilen kullanılan araç park yeri adedinin 438 ilave edilerek toplam 963 adet
olduğu, bunlardan yol vs. değişiklikleri ile tespit edilen kesin tutarın 876 adet araç park yeri
olduğu 13.06.2012 tarih ve 230 sayılı UKOME kararı tespit edilmiştir.
- Yukarıda belirtilen 09.02.2011 tarih ve 69 sayılı kararında 721 olarak belirlenen, 14.09.2011
tarih ve 269 sayılı UKOME kararı ile düzenleme yapılan tahsise konu cadde ve bulvarlar
dışında tespit edilen toplam 681 adet araç park olduğu tespit edilmiştir. 13.06.2012 tarih ve
230 sayılı UKOME kararı ile de bu sayının eki pafta ile 542 adet olduğu tespit edilmiştir.
- Tahsis kararına konu edilmeyen cadde ve bulvarla ilgili 721 adet araç park yerlerinin UKOME
kararına istinaden ek protokol ile Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş. tarafından daha önce kiralama
yapılan Aşama Ltd.Şti.’ ne kiraya verildiği anlaşılmaktadır.
- Bu sürecin nihayetinde konu Belediye Meclisine havale edilerek 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı
kararı ile ilk Meclis kararı 26.11.2004 tarih ve 89 sayılı kararı ile belirlenen 525 adet araç park
yerine ilave olarak UKOME tarafından yapılan tespit ile 11.05.2011 tarih ve 2011/248 sayılı
kararı ile belirlenen 438 adet araç park yeri ve UKOME’ nin 09.02.2011 tarih ve 69 sayılı
kararında 721 olarak belirlenen, 14.09.2011 tarih ve 269 sayılı UKOME kararı ile düzenleme
yapılan tahsise konu cadde ve bulvarlar dışında tespit edilen toplam 681 adet araç park yerinin
-
-
-
-
-
-
Büyükşehir Belediye Kanununun 26.maddesine istinaden Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret
Anonim Şirketince yeni ihale yapılmak kaydıyla 15.12.2014 tarihine Yeni Adana İmar İnşaat
Ticaret A.Ş.’ ye tahsis edilmesine karar verilmiştir.
Davacı Murat ÇELİK Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı
kararının iptali ile yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan dava neticesinde Mahkeme
tarafından önce yürütmenin durdurulması kararı ve yargılama neticesinde iptal kararı verilmiştir.
İptal kararının gerekçesinde;‘‘. 5216 sayılı Kanunun 26’ıncı maddesinde belirtildiği gibi,
büyükşehir belediyelerinin, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım
hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini kendisi isletebileceği gibi,görev ve
hizmet alanları ile ilgili olarak kurmus oldukları sermaye sirketlerine,söz konusu yerlerin ve
hizmetlerin 2886 sayılı Yasaya tabi olmaksızın meclisçe belirlenecek süre ve bedelle
isletilmesini devredebilecektir.Ancak,belirtilen Kanun hükmünün,ilgili sirkete,söz. konusu
yerlerin ‘‘isletme hakkını yeniden ihale yayılm ak” üzere devredebileceği seklinde
yorumlanması mümkün bulunmamaktadır.Aksi halde,böyle bir yaklasımın,belediyelerin
görev ve yetki alanlarındaki hizmetlerin denetim dısına çıkması sonucunu doğurabileceği
gibi,belediyenin gelirleri arasında bulunan otopark gelirlerinin bir kısmının İçisleri
Bakanlığı denetimi dısına çıkarılmasını da sağlayacak olup; uyuşmazlık konusu meclis
kararının yeniden ihale yapılmak kaydıyla Yeni Adana İmar A.Ş. ’ye tahsis edilmesinde hukuka
uyarlık bulunmamaktadır. ’’ denilmektedir.
İptal kararının içeriğinde ise tahsis yapılan Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’nin faaliyet
konusunun ucuz konutlar yapmak olduğu, dava konusu tahsis kararı üzerine söz konusu
yerlerin işletilmesi için bünyesinde herhangi bir birim bulunmadığı ve bu konuda
çalıştırılmak üzere eleman temini yapılmadığı şeklinde diğer yan hukuka aykırılıklara
değinilmiştir.
İptal kararı üzerine Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 236 sayılı kararı
ile Adana 1.İdare Mahkemesinin 17.01.2013 tarih ve 2012/1215 E.-2013/64 K. sayılı kararı ile
dava konusu işlemin iptaline kararına istinaden Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
30.11.2011 tarih ve 252 sayılı kararındaki ‘yeniden ihale yapılmak kaydı’ kaldırılarak işlem
tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Yine davacı Murat ÇELİK tarafından Yeni Adana İmar İnş. Tic. A.Ş.’ ye karşı açılan Adana
Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki caddeler üzerinde tespit edilen
otoparkların, Aşama Teknoloji ve Otopark Hizmetleri Sistemleri San. Ltd. Şti. tarafından
işletilmesine dair Yeni Adana İmar İnş. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunun 05.02.2011 tarih ve 9
sayılı kararının iptaline dair Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/1166 Esas sayılı dosyasında
05.02.2014 tarih ve 2013/1166 Esas sayılı kararı ile dava konusu işlemin Yürütmenin
Durdurulmasına karar verilmiştir.
Mahkemenin dava konusunu işlemin yürütmenin durdurulmasına dair gerekçesinde;“ . Yeni
Adana İmar İnsaat Ticaret A.Ş. ’ nin, Büyüksehir Belediyesi’nin %99,99 oranında istiraki
olduğu, ana faaliyet konususun faaliyet konusunun ucuz konutlar yapmak olduğu, Adana
Büyüksehir Belediye Encümeninin 15.12.2004 tarih ve 2688 sayılı kararı ile Adana
Büyüksehir Belediyesinin bakım ve sorumluluğundaki caddeler üzerinde tespit edilen
otoparkların,10 yıllığına davalı idareye devredildiği, ancak bu yerlerin dava dısı sirketlere kira
yoluyla kullandırıldığı, böylelikle ,davalı idarenin, kamu kaynağı niteliğinde olan söz konusu
gelirden mahrum kaldığı anlasılmaktadır.
5216 sayılı Kanunun 26’ıncı maddesinde
belirtildiği gibi, büyükşehir belediyelerinin, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını,
toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini kendisi isletebileceği
gibi,görev ve hizmet alanları ile ilgili olarak kurmus oldukları sermaye sirketlerine,söz konusu
yerlerin ve hizmetlerin 2886 sayılı Yasaya tabi olmaksızın meclisçe belirlenecek süre ve bedelle
isletilmesini devredebilecektir.Ancak,belirtilen Kanun hükmünün,ilgili sirkete,söz. konusu
yerlerin ‘‘isletme hakkını yeniden ihale yayılm ak” üzere devredebileceği seklinde
yorumlanması mümkün bulunmamaktadır.Aksi halde,böyle bir yaklasımın,belediyelerin görev
ve yetki alanlarındaki hizmetlerin denetim dısına çıkması sonucunu doğurabileceği
gibi,belediyenin gelirleri arasında bulunan otopark gelirlerinin bir kısmının İçisleri Bakanlığı
denetimi dısına çıkarılmasını da sağlayacak olacaktır ... ’’ denilmektedir.
Yukarıda ayrıntıları ile izah edilen tüm hususlar incelendiğinde anlaşılacağı üzere görüleceği üzere
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvar ile ilgili
alınan Belediye Meclis ve Encümen Kararları ile bu karara ilişkin Belediyemiz ve Büyükşehir
Belediyesi’nin %99,99 oranında iştiraki olduğu Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.’nin yaptığı
işlemlerde hukuka aykırılıklar tespit edilmiştir.
Gerek Belediyemiz aleyhine açılan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2004
tarih ve 89 sayılı tahsis kararına istinaden alınan 2.karar niteliğinde olan Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı kararının Adana l.İdare Mahkemesinin 17.01.2013 tarih ve
2012/1215 E.-2013/64 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi ve gerekse Adana Büyükşehir Belediyesi’nin
%99,99 iştiraki olduğu Yeni Adana İmar İnş.Tic.A.Ş.’ye karşı Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/1166
Esas sayılı dava dosyası ile açılan dava neticesinde konusu işlemin Yürütmenin Durdurulmasına kararı
içeriğinde ilk tahsis kararı niteliğindeki Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2004 tarih ve 89
sayılı tahsis kararına istinaden alınan Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.12.2004 tarih ve 2688 sayılı
kararının hukuka aykırı olduğu yönündeki değerlendirme dikkate alındığında idare hukukuna hakim
olan ilke gereği zincir işlem niteliğindeki yapılan idari işlemlerden temel işlem olan tahsise ilişkin
işlemin sakatlanması buna dayanarak yapılan diğer tüm işlemleri hukuka aykırı hale
getireceğinden ilk tahsis işleminden itibaren yapılan tüm işlemlerin iptali gerekmektedir.
Her ne kadar Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 236 sayılı
kararındaki ‘yeniden ihale yapılmak kaydı’ kaldırılarak işlem tesis edilerek hukuka aykırılık
düzeltilmek istenilmiş ise de bu karar içeriği itibariyle Mahkeme kararının iptal gerekçelerini
karşılayamamaktadır. Zira Mahkemenin iptal gerekçeleri bu işlemin dayanağı niteliğindeki ilk tahsis
kararını hukuka aykırı hale getirmektedir. Mahkeme kararının gerekçelerine göre tahsis kararına konu
yerlerin işletilmesinin Adana Büyükşehir Belediyesi’nin %99,99 iştiraki olduğu Yeni Adana İmar
İnş.Tic.A.Ş. tarafından 5216 sayılı yasanın eski düzenlemesine göre 2886 sayılı yasaya tabi olmaksızın
Meclisce belirlenecek süre ve bedelle devredilebileceği, ancak bu işletme hakkının üçüncü kişilere
işletmesinin devredilebileceği şeklinde yorumlanamayacağı hususu açıca belirtilmiştir.
Ayrıca Mahkeme kararlarına işletmesi devredilen şirketin faaliyet konusunun ucuz
konutlar yapmak olduğu, dava konusu tahsis kararı üzerine söz konusu yerlerin işletilmesi için
bünyesinde herhangi bir birim bulunmadığı ve bu konuda çalıştırılmak üzere eleman temini
yapılmadığı şeklinde bu işi yapması için gerekli olan hukuki ve teknik şartların sağlanmadığı
yönündeki tespitin yapılacak düzenlemeler yönünden dikkate alınması gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138/4.bendi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunun 28/1.madddesi uyarınca Mahkeme kararlarının uygulanması zorunlu olup bu konuda 2577
sayılı yasada belirtilen 30 günlük süre içerisinde Mahkeme kararının iptal gerekçelerine uygun işlem
yapılması gerekmektedir.
Mahkeme kararının gereklerine uygun işlem yapmak hukuka aykırı bulunarak iptal edilen
işlemin hukuk aleminde hiç varlık kazanmamış gibi önceki durumun sağlanması demektir.
İdarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmak
zorunda olması aynı zamanda "hukuk devleti" ilkesinin de bir gereği olup, idarenin maddi ve hukuki
koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını "aynen" ve "gecikmesiz" uygulaması
gerekmektedir.
İptal davaları neticesinde iptal kararı ve yürütmenin durdurulması kararı verilen kararlar Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı kararı ile Yeni Adana İmar İnş. Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulunun 05.02.2011 tarih ve 9 sayılı kararı olmasına rağmen bu Mahkeme kararının
içeriğine göre; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2004 tarih ve 89 sayılı kararının, bu
karara dayanılarak alınan Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.12.2004 tarih ve 2688 sayılı
kararının, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2011 tarih ve 252 sayılı kararının ve
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 236 sayılı kararının
iptali
gerekmektedir.
Yazımızın uygun görüldüğü takdirde Belediye Meclisine gündemine alınması için Yazı İşleri ve
Kararlar Daire Başkanlığı’na havalesini arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
26.11.2004 tarih ve 89 sayılı kararının, bu karara dayanılarak alınan Büyükşehir Belediye Encümeninin
15.12.2004 tarih ve 2688 sayılı kararının, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2011 tarih ve
252 sayılı kararının ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 236 sayılı kararının
iptaline ait teklifin aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
KANUNLAR - PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKAN
NAZIM ALDIRMAZ
ÜYE
AYDIN USLUPEHLİVAN
ÜYE
RAMAZAN AKYÜREK
ÜYE
MEHMET ESENDEMİR
ÜYE
MURAT CEVHERİBUCAK
ÜYE
AHMET NURİ SABUNCU
ÜYE
CUMALİ ALTINÖZ
ÜYE
MAHMUT SAMİ BAYSAL
ÜYE
AHMET TANRIVERDİ
ÜYE
SALİM AKKOÇ
ÜYE
ABDULLAH SAKARYA
ÜYE
ZAFER KARA
ÜYE
ULAŞ BAHRİ ÇETİNKAYA
ÜYE
METMET ÖZCAN
ÜYE
AYSUN KOCABAŞ
ÜYE
ALİ ŞİMŞEK
ÜYE
METİN BUĞA
ÜYE
SALİH GÖKÇE
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 16.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-85 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 5192
ada 7 parsel ve Kireçocağı Mahallesi, 5183 ada 1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 09.01.2014
tarih ve 2013/208 E. - 2014/31 K. sayılı ve 2013/288 E.- 2014/25 K. sayılı iptal kararlarının yerine
getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 2 adet itiraz dilekçesine ait Kanunlar - İmar ve
Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 5192 ada
7 parsel ve Kireçocağı Mahallesi, 5183 ada 1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 09.01.2014 tarih ve
2013/208 E. - 2014/31 K. sayılı ve 2013/288 E.- 2014/25 K. sayılı iptal kararlarının yerine getirilmesine
yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 2 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-3838 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 5183 ada 1 parselin ve Çukurova İlçesi
Kireçocağı Mahallesi 5192 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana
2. İdare Mahkemesi 09.01.2014 tarih ve 2013/208 E.-2014/25 K. Sayılı iptal kararı doğrultusunda sağlık
tesis alanı etrafındaki yolların 15 metre olarak düzeltilmesine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden bir
ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 28.03.2014-28.04.2014 tarihleri arasında ilan edilen
nazım imar planı değişikliğine yönelik 2 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 5183 ada 1 parselin ve Çukurova İlçesi Kireçocağı
Mahallesi 5192 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. Mahkemesi
09.01.2014 tarih ve 2013/208 E.-2014/25 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 87 sayılı kararına yönelik 2 adet itirazın
incelenerek, 5216 saylı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi
5183 ada 1 parselin ve Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 5192 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım
imar planı kararına yönelik Adana 2. Mahkemesi 09.01.2014 tarih ve 2013/208 E.-2014/25 K. sayılı
iptal kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve
87 sayılı kararına yönelik 2 adet itirazdan,
1-Murat CEVHERİBUCAK - Mahmut DOĞRU, Ramazan AKYÜREK, Recep İZCİ’ ye ait
itirazın reddine,
2-Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığına ait itirazın reddine, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar
verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 5183 ada 1 parselin
ve Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 5192 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2. Mahkemesi 09.01.2014 tarih ve 2013/208 E.-2014/25 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 87 sayılı kararına
yönelik 2 adet itirazdan,
1-Murat CEVHERİBUCAK - Mahmut DOĞRU, Ramazan AKYÜREK, Recep İZCİ’ ye ait
itirazın reddine,
2-Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı itirazının reddine ait komisyon raporunun
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis I. Başkan V.
Ahmet TANRI VERDİ
Meclis Katibi
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 5192 ada 7
parsel ve Kireçocağı Mahallesi, 5183 ada 1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 09.01.2014 tarih ve
2013/208 E. - 2014/31 K. sayılı ve 2013/288 E.- 2014/25 K. sayılı iptal kararlarının yerine getirilmesine
yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 2 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-3838 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 5183 ada 1 parselin ve Çukurova İlçesi
Kireçocağı Mahallesi 5192 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana
2. İdare Mahkemesi 09.01.2014 tarih ve 2013/208 E.-2014/25 K. Sayılı iptal kararı doğrultusunda sağlık
tesis alanı etrafındaki yolların 15 metre olarak düzeltilmesine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden bir
ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 28.03.2014-28.04.2014 tarihleri arasında ilan edilen
nazım imar planı değişikliğine yönelik 2 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 5183 ada 1 parselin ve Çukurova İlçesi Kireçocağı
Mahallesi 5192 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. Mahkemesi
09.01.2014 tarih ve 2013/208 E.-2014/25 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 87 sayılı kararına yönelik 2 adet itirazın
incelenerek, 5216 saylı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi
5183 ada 1 parselin ve Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 5192 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım
imar planı kararına yönelik Adana 2. Mahkemesi 09.01.2014 tarih ve 2013/208 E.-2014/25 K. sayılı
iptal kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 87
sayılı kararına yönelik 2 adet itirazdan,
1-Murat CEVHERİBUCAK - Mahmut DOĞRU, Ramazan AKYÜREK, Recep İZCİ’ ye ait
itirazın reddine,
2-Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığına ait itirazın reddine, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar
verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
BAŞKAN
NAZIM ALDIRMAZ
ÜYE
AYDIN USLUPEHLİVAN
ÜYE
RAMAZAN AKYÜREK
ÜYE
MURAT CEVHERİBUCAK
ÜYE
AHMET NURİ SABUNCU
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
ÜYE
MEHMET ESENDEMİR
ÜYE
CUMALİ ALTINÖZ
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
ZAFER KARA
ÜYE
MEHMET YASA
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
ALİ ŞİMŞEK
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 16.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-87 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7699
ada 3 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 09/01/2014 tarih ve 2013/193 E. - 2014/30 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 85 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz dilekçesine ait
Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7699 ada
3 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 09/01/2014 tarih ve 2013/193 E. - 2014/30 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 85 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz dilekçesine ait
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-3836 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi 7699 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 09.01.2014 tarih ve 2013/193 E. - 2014/30 K. Sayılı
iptal kararı doğrultusunda 7699 ada 1 parselde cami yerinin işlenmesine ait teklif Adana Büyükşehir
Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 85 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay
süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 28.03.2014 - 28.04.2014 tarihleri arasında ilan edilen
nazım imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7699 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 09.01.2014 tarih ve 2013/193 E. - 2014/30 K. Sayılı iptal
kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 85 sayılı
kararına yönelik 1 adet itirazın incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak
üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi
7699 ada 3 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 09/01/2014 tarih ve 2013/193 E. -2014/30 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve
85 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait aynı dilekçede adı geçen
Murat CEVHERİBUCAK, Mahmut DOĞRU, Ramazan AKYÜREK ve Recep İZCİ’ ye ait itirazın
reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7699 ada 3 parselde
Adana 2. İdare Mahkemesinin 09/01/2014 tarih ve 2013/193 E. -2014/30 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 85 sayılı kararı ile onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait aynı dilekçede adı geçen Murat CEVHERİBUCAK,
Mahmut DOĞRU, Ramazan AKYÜREK ve Recep İZCİ’ nin itirazının reddine ait komisyon raporunun
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis I. Başkan V.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7699 ada 3
parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 09/01/2014 tarih ve 2013/193 E. - 2014/30 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 85 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz dilekçesine ait
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-3836 sayılı yazısını
görüşmek üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi 7699 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 09.01.2014 tarih ve 2013/193 E. - 2014/30 K. Sayılı
iptal kararı doğrultusunda 7699 ada 1 parselde cami yerinin işlenmesine ait teklif Adana Büyükşehir
Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 85 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay
süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 28.03.2014 - 28.04.2014 tarihleri arasında ilan edilen
nazım imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7699 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 09.01.2014 tarih ve 2013/193 E. - 2014/30 K. Sayılı iptal
kararı gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 85 sayılı
kararına yönelik 1 adet itirazın incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak
üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7699
ada 3 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 09/01/2014 tarih ve 2013/193 E. -2014/30 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 85 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait aynı dilekçede adı geçen Murat
CEVHERİBUCAK, Mahmut DOĞRU, Ramazan AKYÜREK ve Recep İZCİ’ye ait itirazın reddine,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oybirliğiyle karar verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Mehmet YASA
Üye
Üye
Özcan ÖZAL Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Üye
Ercan ÇETİN Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Halil ŞaHAN
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Soner DUMAN
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 16.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-63 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi,
8960 ada, 6 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/156 E., 2013/1719 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8960 ada,
6 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/156 E., 2013/1719 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 11.03.2014 tarihli ve 13509581­
310.01.02-1948 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8960 ada 6 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve
2013/156 E.-2013/1719 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda,
üst plan kararları ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
25 metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada, bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır . ” denmektedir.
Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8960 ada 6 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve 2013/156 E.-2013/1719 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8960 ada
6 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih
ve 2013/156 E.-2013/1719 K. sayılı iptal kararında bahsi geçen yolun 1/25000’lik plana işlenmesine ve
mahkeme kararının kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın
Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8960 ada 6 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve 2013/156 E 2013/1719 K. sayılı iptal kararında bahsi geçen yolun 1/25000’lik plana işlenmesine ve mahkeme
kararının kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8960 ada,
6 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/156 E., 2013/1719 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 11.03.2014 tarihli ve 13509581­
310.01.02-1948 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8960 ada 6 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve
2013/156 E.-2013/1719 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda,
üst plan kararları ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
25 metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada, bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır ...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8960 ada 6 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve 2013/156 E.-2013/1719 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8960
ada 6 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013
tarih ve 2013/156 E.-2013/1719 K. sayılı iptal kararında bahsi geçen yolun 1/25000’lik plana
işlenmesine ve mahkeme kararının kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması
için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Başkan
Nazım ALDIRMAZ
Üye
Ramazan AKYÜREK
Üye
Cumali ALTINÖZ
Üye
Mahmut DOĞRU
Üye
Halil ŞAHAN
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Murat CEVHERİBUCAK
Üye
Mehmet YASA
Üye
Soner DUMAN
Üye
Özcan ÖZAL
Üye
Mehmet ESENDEMİR
Üye
Zafer KARA
Üye
Ercan ÇETİN
Üye
Halil İbrahim İLDEŞ
Üye
Ali ŞİMŞEK
Üye
Ahmet Nuri SABUNCU
Üye
Serdar SEYHAN
Üye
Abdullah ERSÖZ
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 16.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-64 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8968 ada
2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/166 E., 2013/1722 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8968 ada
2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/166 E., 2013/1722 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 11.03.2014 tarihli ve 13509581­
310.01.02-1906 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8968 ada 2 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve
2013/166 E.-2013/1722 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda,
üst plan kararları ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
25 metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada, bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır . ” denmektedir.
Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8968 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve 2013/166 E.-2013/1722 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8968
ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013
tarihli ve 2013/166 E.-2013/1722 K. sayılı iptal kararına ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar
verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8968 ada 2 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarihli ve 2013/166 E 2013/1722 K. sayılı iptal kararına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8968 ada 2
parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/166 E., 2013/1722 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 11.03.2014 tarihli ve 13509581­
310.01.02-1906 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hazinesi (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8968 ada 2 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve
2013/166 E.-2013/1722 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda,
üst plan kararları ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
25 metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada, bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır . ” denmektedir.
Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8968 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve 2013/166 E.-2013/1722 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8968
ada
2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi
25/12/2013 tarihli ve 2013/166 E.-2013/1722 K. sayılı iptal kararına ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle
karar verildi.
KANUNLAR - İMAR VE BAYTNDTRLTK KOMİSYONU
BAŞKAN
NAZIM ALDIRMAZ
ÜYE
AYDIN USLUPEHLİVAN
ÜYE
MEHMET ESENDEMİR
ÜYE
ALİ ŞİMŞEK
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
RAMAZAN AKYÜREK MURAT CEVHERİBUCAK ZAFER KARA AHMET NURİ SABUNCU
ÜYE
CUMALİ ALTINÖZ
ÜYE
MAHMUT DOĞRU
ÜYE
HALİL ŞAHAN
ÜYE
MEHMET YASA
ÜYE
SONER DUMAN
ÜYE
ÖZCAN ÖZAL
ÜYE
ERCAN ÇETİN
ÜYE
H. İBRAHİM İLDEŞ
ÜYE
SERDAR SEYHAN
ÜYE
ABDULLAH ERSÖZ
Download

K A R A R - Adana Büyükşehir Belediyesi