1
HT-TTM Proje Ofisi
Gözde Akgün
Proje Ofisi Koordinatörü
2
Hacettepe
Teknoloji
Transfer
Merkezi
bünyesinde
bulundurduğu
proje
destek
ofisi
ile
Hacettepe
Üniversite’sindeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası fon
programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için proje
hazırlama ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır.
3
HT-TTM Proje Ofisi Çalışma
Sistematiği
4
Akademisyen Ziyareti
Proje Fikrinin Belirlenmesi
Projenin Ulusal/Uluslararası Fonlara
Uygunluk Tespiti
•
•
•
•
Projenin Ar-Ge Niteliği Yeterli mi?
Proje İçin Başka Ortak Gerekiyor mu?
Gereken Bütçe Ne Kadar?
Proje Çıktılarının Ticari Potansiyeli Yeterli
mi?
5
Uygun Fon Programının
Seçilmesi
• Programın Usul/Esaslarına Göre Gerekli
Hazırlığın Yapılması
• Gerektiğinde Ulusal/Uluslararası Ortakların
Bulunması
• Proje Başvuru Dosyasının Akademisyenle
Birlikte Hazırlanması
Projede İhtiyaç Duyulan Konularda Destek ve
Koordinasyon Hizmetlerinin Verilmesi
6
Destek Sağladığımız Fon
Programları
Ulusal Fon
Programları
Uluslararası Fon
Programları
TÜBİTAK Sanayi Bakanlığı Kalkınma Ajansı EUREKA Horizon EuropeAid Erasmus+
Mesleki
İhaleleri
2020
Eğitim
(Leonardo
da Vinci)
7
TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI
1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Desteleme Programı
Amacı: Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik
problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri
desteklemek.
Kimler Başvurabilir
Üniversite-Doktora derecesi
Proje Süresi:
En fazla 36 aydır.
Proje Bütçesi:
Destek üst limiti 360.000 TL’dir.
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): 1.500 TL/Ay
4 ay değerlendirme süresi
Başvuru Tarihleri: 28 Mart 2014
26 Eylül 2014
8
TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI
1002-Hızlı Destek Programı
Amacı:
Üniversitelerde,
araştırma
hastanelerinde
ve
araştırma
enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli
araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir: Üniversiteler/Araştırma Enstitüleri: Doktora Öğrencileri
veya Doktora Dereceleri
Araştırma hastaneleri: Tıpta uzmanlık derecesi veya tıpta uzmanlık öğrencisi
Destek Süresi:12 aya kadar
Destek Miktarı: 30.000 TL
Başvuru Dönemleri: Zaman Kısıtı Yok
2 ay değerlendirme süresi
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
9
TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI
1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı
Amacı: Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek
öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji
alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini
desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir: Üniversite - Doktora Derecesi
Süresi ve Bütçesi: Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, orta ve büyük
ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır
• Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar
• Orta Ölçekli projeler
: 500.001 - 1.000.000 TL
• Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): 2.500 TL/Ay
Başvuru Dönemleri: Çağrılı- 2 aşamalı
Aktif
Çağrılar:
Sağlık
Alanında
Epidemiyolojik
Çalışmalar
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/sb0105_cagri_metni.pdf
(1. Aşama: 25
Nisan 2014, 2. Aşama: 15 Ağustos 2014)
10
TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI
3501-Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı
Amacı: Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının
çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir.
Kimler Başvurabilir: Üniversite-Doktora Derecesi, 5 yıl, farklı üniversite
Destek Süresi: 36 aya kadar
Destek Miktarı: Yıllık 75.000 TL’dir. (2 yıllık projeler için 150.000 TL., 3 yıllık
projeler için 225.000 TL.)
Başvuru Dönemi: 28 Mart 2014
26 Eylül 2014
4 ay değerlendirme süresi
11
TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI
3001‐Başlangıç Ar‐Ge Projeleri Destekleme Programı
Amacı: Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını
sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak
görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki
araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir.
Kimler Başvurabilir: Doktora Derecesi
Destek Süresi: 24 aya kadar
Destek Miktarı: 60.000 TL’ye Kadar
Proje Teşvik İkramiyesi: 500 TL/ay
Başvuru Dönemleri: Zaman Kısıtlaması Yoktur.
12
HATIRLATMALAR
• Lisans öğrencileri bursiyer olabiliyor
• Tüm programlarında yurt dışından araştırmacı
davet edilebiliyor.
• Standart proje kota uygulaması gevşetildi.
• Gelişme raporu periyotları uzatıldı.
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
14
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
DESTEK PROGRAMI
SAN-TEZ
Amacı: üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde
yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak,
uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni
ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim
yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda
belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir
Destek Miktarı:
• Mikro İşletme
• Küçük İşletme
• Orta Büyüklükteli İşletme
• Büyük İşletme
%85
%80
%75
%65
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
14
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
DESTEK PROGRAMI
Eski Yönetmelik Yeni Yönetmelik
Maksimum Destek Oranı
%75
%85
Maksimum Destek Süresi
36 Ay
24 Ay
Faydalanabilir
Faydalanamaz
2 Dönem
Sürekli
Diğer Destek Programlarından Yararlanıyorsa
Başvuru Dönemleri
20
Kalkınma Ajansları Destek Programları
Mali Destek Programları: Her yıl bölgenin ihtiyaçlarına göre hibe programları
açılmaktadır
2014 Yılında Açılan Destek Programları Konu Başlıkları:
1.
İLTEK (İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı)
2.
SOSKA (Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek
Programı)
Ayrıntılı Bilgiye www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
20
EUREKA
EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin
geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği
platformudur. 1985 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülke ve
Avrupa Birliği’nin katılımıyla kurulan EUREKA o tarihten bu yana 4000’den
fazla Ar-Ge projesinin desteklenmesini ve 29 Milyar Euro’nun üzerinde Ar-Ge
hacmi yaratılmasını sağlamıştır.
o En az 2 farklı ülkeden katılımcı
o Her zaman başvuru yapılabiliyor
o Konu kısıtı yok
o KOBİ’ler ve büyük firmalar katılabiliyor.
o Üniversiteler hizmet sağlayıcı olarak katılabiliyor
20
AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMLARI
• Avrupa Komisyonu’na doğrudan başvuru
• 3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler
• Çok yıllı
20
AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMLARI
6. Çerçeve (2002-2006) (2,2 Milyar Euro)
7. Çerçeve (2007-2013) (6,1 Milyar Euro)
HORIZON 2020 (2014-2020) (8 Milyar Euro)
20
HORIZON 2020 PROGRAMI
• Üç farklı program/girişimin tek programda birleştirilmesi
• Çerçeve Program (ÇP)
• Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and
Innovation Programme (CIP))
• Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of
Innovation and Technology (EIT)
20
HORIZON 2020 PROGRAMI- ÖNCELİK ALANLARI
• Bilimsel Mükemmeliyet (Dünya standartlarında bilim, ileri düzey araştırma
yeteneği geliştirmesi…)
• Endüstriyel Liderlik (Yeni iş sahaları yaratarak istihdamı artırmak, yenilikçi
KOBİ’ler, Ar-Ge için daha fazla özel sektör yatırımı)
• Toplumsal Sorunlara Çözümler (Toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok
ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerileri)
20
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ind
ex.html
20
20
20
Toplumsal Sorunlara Çözümler
o Sağlık, demografik değişim ve refah
o Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve bio-
ekonomi
o Güvenli, temiz ve verimli enerji
o Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
o İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
o Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar
o Güvenli toplumlar
20
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
Amaç: Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade önlenmesi, Avrupa
vatandaşlarının refahının korunması ve gittikçe değişen demografik dengeye
uygun sağlık sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışmaların desteklenmesi.
• Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması
• Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama
• Teşhisin iyileştirilmesi
• Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
• Aktif ve sağlıklı yaşlanma
• Entegre sağlık hizmeti sunumu
• Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
20
Bilimsel Mükemmeliyet - Marie Skłodowska Curie
Araştırma Programları ve Bursları
•
•
•
•
Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini
güçlendirmek
Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
Avrupa’yı (Türkiye’yi) tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi
haline getirmek
Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek
20
Individual Fellowships (IF)
(Bireysel Burslar)
• Deneyimli araştırmacıların uluslararası dolaşım hedefler.
• Deneyim şartı var, yaş sınırı yok (Doktora derecesini tamamlamış ya da en az
4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip araştırmacılar )
• Her alana açık çağrı
• 1 araştırmacı ve gidilecek ülkeden 1 kurum belirlenir, bu kurum ile bir
araştırma projesi hazırlanır ve Avrupa Komisyonu’na online portal aracılığıyla
sunulur.
• Araştırmacıların proje önerilerini gerçekleştirecekleri ülkede 11 Eylül 2014
itibari ile son 3 yılda 12 aydan fazla süre ile bulunmamış olması
gerekmektedir.
Çağrı açılış: 12 Mart 2014
Çağrı kapanış: 11 Eylül 2014
20
Innovative Training Networks (ITN)
(Yenilikçi Eğitim Ağları)
• Araştırma eğitim ağı kurarak başlangıç seviyesindeki araştırmacıları eğitmeyi
hedefler.
• Proje ortağı kuruluşlardaki kariyerinin başlangıcındaki araştırmacılara (yüksek
lisans, doktora öğrencileri gibi) diğer ortakların ülkelerinde eğitilmek üzere
burs imkanı sunmayı hedefler.
• Araştırma Eğitim Ağları (Initial Training Networks-ITN) yeni ve gelişmekte
olan teknolojilerde sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte araştırmacı yetiştirmeyi,
bu vesileyle araştırmacıların kariyer gelişiminin sürekliliğini sağlamayı
hedeflemektedir.
• Avrupa içinden öncelikli olmak üzere tüm dünyadan akademi ve sanayi
kuruluşları ITN Programı kapsamında araştırma ve eğitim programları
oluşturarak proje başvurusunda bulunabilmektedir.
Çağrı açılış: 11 Aralık 2013
Çağrı kapanış: 09 Nisan 2014
20
Innovative Training Networks (ITN)
(Yenilikçi Eğitim Ağları)
Akademik Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar
• European Training Networks (ETN) (En az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluş)
• European Industrial Doctorates (EID) (her iki türden farklı ülkelerde
bulunan en az bir kuruluş)
• European Joint Doctorates (EJD) (En az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluş)
Çağrı açılış: 11 Aralık 2013
Çağrı kapanış: 09 Nisan 2014
20
Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
(Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı)
Üniversiteler, sanayi kuruluşları ve araştırma merkezlerindeki araştırmacıların,
teknik ve idari personelin
uluslararası ve sektörler arası dolaşımını
destekleyen bir programdır. Programın amacı araştırma gruplarının kısa sureli
personel değişimleri aracılığı ile Avrupa içinden ve dışından kuruluşlar ile uzun
sureli araştırma işbirlikleri oluşturmasını sağlamak, sektörler ve ülkeler arası
bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirmektir.
Bu çağrı kapsamında Avrupa içinden ve dışından araştırma alanında faaliyet
gösteren üniversite ve sanayi temsilcileri ile irtibat kurabilir, bu kurumlar ile
araştırma projeleri hazırlanır ve Avrupa Komisyonu’na online portal aracılığıyla
sunulur.
• Uluslararası ve sektörler arası dolaşım amacıyla araştırma personelinin
kurumlar arasında değişimi yoluyla bilgi transferini hedefler.
• En az 3 ortak bir araya gelmelidir. Bu ortaklardan en az 2 tanesi AB
Üye/Asosye ülkesi olmalıdır.
• Ortaklar aynı sektördense (örneğin hepsi akademik kuruluşsa) ülkelerden en
az bir tanesi Avrupa dışından olmalı.
20
Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
(Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı)
Akademi – Sanayi Arasında
• Her seviyede personel değişimi yapılabilir (başlangıç seviyesinde ya da
deneyimli araştırma personeli ya da idari/teknik personel)
• En az 6 aydır kurumda çalışan araştırmacılar 1-12 ay arasında değişimlere
katılabilirler. Araştırmacılar dolaşımın ardından döndükleri kuruma bilgi ve
teknoloji transferi sağlamalıdır.
• Proje büyüklüğü toplamda 540 adam.ay’ı geçmemelidir. Belirli bir araştırmacı
en fazla parçalı/ bütün bir 12 ay dolaşım yapabilir.
Çağrı açılış: 11 Aralık 2013
Çağrı kapanış: 24 Nisan 2014
20
EuropeAid İhaleleri
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en
20
Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar
• Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara ve
farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olan şirketlere, kamusal
otoritelere ve sivil toplum kuruluşlarına yüksek kaliteli öğretme, öğretim,
öğrenme ve gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal
yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla işbirliği yapma
fırsatının sunulmasıdır.
• Ortak sayısı: En az üç program ülkesinden üç ortak (Ortaklıkta sadece
okullar var ise en az iki)
20
Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar
• İyi uygulamaların paylaşılmasının sağlanması amacıyla kuruluşlar
arasındaki işbirliğini güçlendirme faaliyetleri
• Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların
geliştirilmesini, test edilmesini veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler
• Örgün, yaygın ve resmi olmayan eğitim (Europass ve Youthpass gibi)
yoluyla elde edilen bilginin, becerilerin ve yeterliliklerin doğrulanmasını ve
tanınmasını kolaylaştıran faaliyetler
• Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve onların yerel ve
bölgesel gelişim entegrasyonlarını teşvik etmek için bölgesel yetkili
makamlar arasında işbirliği faaliyetleri
Çağrı kapanış: 30 Nisan 2014
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
35
Teşekkürler...
İletişim:
Gözde Akgün
Proje Ofisi Koordinatörü
e-mail: [email protected]
Tel: 2270322-23
İletişim:
Zeynep Bilgiç
Proje Uzman Yardımcısı
e-mail: [email protected]
Tel: 2270322-22
Hacettepe Teknokent 1. Ar-Ge Binası, No: 24, Beytepe, 06800, Ankara
www.hacettepettm.com
[email protected]
Download

HT-TTM Proje Ofisi - Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi