T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı : 20299769/()/360/6949551
Konu : Pilot Uygulama
26/12/2014
İlgi :Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 25/12/2014 tarih ve
20299769/20/6928357 sayılı Makam Onayı.
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan değişikler gereği Genel
Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen aday öğretmenlere ilişkin performans değerlendirme ölçeği
çalışmaları devam etmektedir.
Bu kapsamda ilgi Makam Onayı ile 29.12.2014 tarihinde Şanlıurfa, 30.12.2014 tarihinde
Diyarbakır, 31.12.2014 tarihinde Siirt, 02.01.2015 tarihinde İstanbul, 05.01.2015 tarihinde
Konya illerinde "aday öğretmen performans değerlendirme ölçeği pilot uygulaması " konulu
toplantı yapılacaktır.
Bu bağlamda ;
Toplantıya ilinizde görev yapan aday öğretmenlerin branş dağılımıyla orantlı olarak 100
aday öğretmen, bu aday öğretmenlerin tümünün danışman öğretmenleri ve okul
müdürlerinin katılmaları,
Ekte gönderilen Form 1' in toplantıya katılan Danışman Öğretmen ve Okul Müdürü
sayısınca çoğaltılması, Form 2' nin yüz adet çoğaltılması ve toplantıda hazır
bulundurulması ve ayrıca her iki formun toplantıya katılan personele elektronik ortamda
iletilmesi,
Ekte yer alan uygulayıcı personel listesinin 02.01.2015 tarihine kadar
[email protected] e-posta adresine gönderilmesi,
Ölçeklerin ilgili personel tarafından uygulandıktan sonra 14.01.2015 tarihine kadar Genel
Müdürlüğümüze posta yoluyla gönderilmesi ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde
yer alan "aday öğretmen performans değerlendirme veri girişi" kısmına ilinizdeki tüm
uygulama formlarının uygulayıcılar tarafından, Genel Müdürlüğümüzce verilecek
kullanıcı adı ve şifre ile girişinin yapılması,
Hususlarında gereğini rica ederim
Doç.Dr. Ali YILMAZ
Bakan a.
Genel Müdür V.
EKLER :
1-İlgi Makam Onayı
2- Form 1 (Danışman Müdür Performans Değerlendirme Formu )
3- Form 2 (Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Formu)
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Pelin ÖZDEMİR
Tel: (0 312) 417 50 70 ( 4145 )
Faks: (0 312) 425 30 94
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene334-43df-3a5c-80bd-7016 kodu ile teyit edilebilir.
4-Uygulayıcı Personel Bilgisi
DAĞITIM
Gereği:
Şanlıurfa Valiliği
Diyarbakır Valiliği
Siirt Valiliği
İstanbul Valiliği
Konya Valiliği
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Pelin ÖZDEMİR
Tel: (0 312) 417 50 70 ( 4145 )
Faks: (0 312) 425 30 94
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene334-43df-3a5c-80bd-7016 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı : 20299769/20/6928357
Konu: Aday Öğretmenlerin Performans
Değerlendirme Ölçeği
pilot çalışması
25/12/2014
BAKANLIK MAKAMINA
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan değişiklikler gereği, Genel
Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen aday öğretmenlere ilişkin performans değerlendirme
ölçeği çalışmaları devam etmektedir.
Bu kapsamda 15-18 Aralık 2014 tarihlerinde Samsun AMİSOS otelde çalıştay
düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştayda alınan karar doğrultusunda Aday Öğretmen
Performans Değerlendirme Ölçeğinin ölçme değerlendirme standartları gereği pilot
uygulamasının yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; 29.12.2014 tarihinde Şanlıurfa,
30.12.2014 tarihinde Diyarbakır, 31.12.2014 tarihinde Siirt, 02.01.2015 tarihinde İstanbul,
05.01.2015 tarihinde Konya ilinde olmak üzere Genel Müdürlüğümüz Araştırma Geliştirme
ve Projeler Daire Başkanı İlkay AYDIN, Genel Müdürlüğümüz Öğretmen Yeterlikleri ve
Kalite Daire Başkanlığı Milli Eğitim Uzman Yardımcıları Mehmet ARSLAN ve Muhammet
Raşit KOCA tarafından uygulayıcılara sistemi tanıtan toplantı yapılması, toplantıya katılan
Genel Müdürlüğümüz personelinin ulaşımlarını karayolu veya havayoluyla yapmaları, yolluk
yevmiye ve konaklama giderlerinin Genel Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmasını
olurlarınıza arz ederim.
Doç. Dr. Ali YILMAZ
Genel Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
Muhterem KURT
Müsteşar Yardımcısı
OLUR
25/12/2014
Yusuf TEKİN
Bakan a.
Müsteşar
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1d1c-331c-3d67-a739-fe5c kodu ile teyit edilebilir.
Download

EK 1