İLAN
KAYNARCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediyemize ait,aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 4 adet araş satış ihalesi 02.03.2015 pazartesi günü Saat 14.00 Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.
maddesine göre ‘’ Açık Teklif Usulü’’ ile yapılacaktır.
İlgili Müdürlük
: Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres
: Konak Mah.Ş.G.TÜRK Cad. N0: 4 Kaynarca /SAKARYA
İlgili telefon ve Faks
: 0264 871 20 96 (119 ) 0264 871 30 79
İlahe Şartnamesi
: Kaynarca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde
ücretsiz görülebilir.
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :
1 – Gerçek Kişiler
a) İlgili Kurumdan İhalenin yapıldığı yıl içersinde alınmış Nüfus Cüzdan sureti
b) 2886 Sayılı D.İ. K. Belirtilen geçici teminat belgesi.
c) Vekaletten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli vekaletname.
d) Tebligat Adres Beyanı
2 – Tüzel Kişiler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içersinde düzenlenmiş
noter tasdikli imza sirküleri
b) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi
odasından ihalenin yapıldığı yıl içersinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge.
c) 2886 sayılı D.İ.K. belirtilen geçici teminat belgesi.
d) Vekalettin iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli vekaletname.
e) Tebligat adres beyanı.
Aracın Cinsi
Otomobil
Plakası
54 VF 627
Model Yılı
1997
Otomobil
54 VH 333
1997
Otomobil
Otomobil
54 VH 323
54 VE 818
1997
1996
Markası
Fiat Marae 1.6
Mercedes
sedan 2000
Renult 12
Doğan SLX
Muhammen Bedeli
6.250.00 TL.
KDV Oranı
% 1
23.500.00 TL
% 1
6.350.00 TL
6.250.00 TL
% 1
% 1
İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesi inceleyip, araçların mevcut
durumlarını göz önünde bulundurarak tekliflerini bu belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
* İsteklilerin teklif ettiği bedel üzerinden alınacak olan her türlü vergi, resmi harç, Noter
masrafı, tescil plaka , motorlu taşıtlar, damga vergisi v.b.masraflar alıcıya aittir.
Keyfiyet İlan Olunur.
Basın: 28985 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

İLAN KAYNARCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI