ARTVİN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1- SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR ( ARAÇ )
Sıra No
Bulunduğu Yer
Markası
Cinsi
Modeli
Eski Plaka
No
Fiili Durumu
Tahmin Edilen
Bedel (TL)
Geç.Teminat
Miktarı (TL)
İHALENİN
Tarihi
Saati
1
Artvin Devlet Hastanesi
Tofaş-Fiat 5 Kapılı Station
Otomobil
1991
08 AC 198
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
3.500,00
1.050,00
24.04.2014
09:00
2
Artvin Devlet Hastanesi
Tofaş-Fiat 5 Kapılı Station
Otomobil
1994
08 AP 447
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
4.000,00
1.200,00
24.04.2014
09:20
Otomobil
2005
34 UH 4361
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
20.000,00
6.000,00
24.04.2014
09:40
Artvin İl Emniyet Müdürlüğü
Peugot 206 CC OTM. 1.6
Bahçesi
Artvin İl Emniyet Müdürlüğü
Renault Megane Cupe 1.6 RXI
Bahçesi
3
2001
34 YA 7100
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
14.500,00
4.350,00
24.04.2014
10:00
5
İl Özel İdaresi Parkı
Tofaş Fiat KARTAL Station
Otomobil
1999
08 AH 107
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
6.000,00
1.800,00
24.04.2014
10:20
6
İl Özel İdaresi Parkı
Renault R1339 TSW Station
Otomobil
1988
08 AH 979
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
3.000,00
900,00
24.04.2014
10:40
7
İl Özel İdaresi Parkı
Minübüs
1997
08 AR 573
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
5.500,00
1.650,00
24.04.2014
11:00
8
İl Özel İdaresi Parkı
Otomobil
2003
08 AH 103
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
16.000,00
4.800,00
24.04.2014
11:20
9
İl Özel İdaresi Parkı
Minübüs
2002
08 AD 388
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
7.000,00
2.100,00
24.04.2014
11:40
10
İl Özel İdaresi Parkı
Minübüs
2000
41 LL 656
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
8.000,00
2.400,00
24.04.2014
13:20
11
İl Özel İdaresi Parkı
Minübüs
1999
08 AH 311
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
6.000,00
1.800,00
24.04.2014
13:40
12
İl Özel İdaresi Parkı
Minübüs
1999
08 AH 294
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
6.000,00
1.800,00
24.04.2014
14:00
13
İl Özel İdaresi Parkı
Minübüs
1999
08 AH 761
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
6.000,00
1.800,00
24.04.2014
14:20
Traktör
1983
08 AK 911
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
10.000,00
3.000,00
24.04.2014
14:40
1983
08 AL 045
Ekonomik ömrünü doldurmuş durumda
2.000,00
600,00
24.04.2014
15:00
4
Ford Transit LCY Uzun Şasi
Özel Amaçlı Ambulans (Dizel)
ISUZU TROOPER 4X4 Arazi Taşıtı
(Dizel)
PEUGEOT BOXER Özel Amaçlı
Ambulans (Dizel)
FORD TNL Transit Özel Amaçlı
Ambulans(Dizel)
FORD Uzun Şasi Özel Amaçlı
Ambulans(Dizel)
FORD Uzun Şasi Özel Amaçlı
Ambulans(Dizel)
FORD Uzun Şasi Özel Amaçlı
Ambulans(Dizel)
İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık
Ford Steyr Traktör ve Romörk
Müdürlüğü
İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık
15
Renault ST. Wagon
Müdürlüğü
2- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
14
Sıra No
Mah./Köy
Sarıbudak Köyü
1
Otomobil
Otomobil
İHALENİN
Cinsi
Ada
Parsel
Yüzölçümü (m²)
Hazine Hissesi
(m²)
İmar Durumu
Fiili
Durumu
Tahmin Edilen
Bedel (TL)
Geç.Teminat
Miktarı (TL)
Tarihi
Saati
Kargir Sağlık Evi ve Bahçesi
123
1
535,44
Tam
Plan Dışı
Boş
36.420,00
10.926,00
24.04.2014
15:20
Cinsi
Ada
Parsel
Yüzölçümü (m²)
Kiraya
Verilecek
Kısım(m2)
Kira
Süresi
İmar Durumu
Fiili
Durumu
Tahmin Edilen
Bedel (TL)
Geç.Teminat
Miktarı (TL)
3-KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
Sıra No
Mah./Köy
1
Salkımlı Köyü
Arsa
2
Sümbüllü Köyü
Arsa
3
Sümbüllü Köyü
Tarla
4
Varlık Köyü
İHALENİN
Tarihi
Saati
DHTA
255,00
255,00
1 yıl
Plan Dışı
İşgalli
7.000,00
2.100,00
24.04.2014
15:40
198
8
2.602,32
1.750,86
1 yıl
Sanayi Tesi Alanı
Boş
6.700,00
2.010,00
24.04.2014
16:00
199
14
3.635,67
1.500,00
3 yıl
Plan Dışı
İşgalli
6.000,00
1.800,00
24.04.2014
16:20
112
501,00
501,00
3 yıl
Plan Dışı
Boş
3.650,00
1.095,00
24.04.2014
16:40
Kargir Bir Katlı Sağlık Evi ve
Bahçesi
1. Yukarıda 1. ve 2. bölümde nitelikleri belirtilen araçlar ile nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı 3. bölümde nitelikleri belirtilen taşınmazların ise 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü
ile kiraya verilmesi, Artvin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İhale odasında yapılacaktır.
2. İhale konusu işlere ait şartnameler ve ekleri Artvin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden çalışma saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
3. İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte tekliflerini, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup (Tekliflerin 2886 sayılı Kanunun 37. madde kapsamında hazırlanması
gerekmektedir.), postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
a. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b. Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
c. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d. Geçici teminata ilişkin belgeler. ( Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu
senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına
yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınmaz.
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
Kamu Tüzel Kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
4.Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tastikli örneğini vermeleri,
5. Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6. Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde
kanuni faizi ile taksitlendirme yapılacaktır. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibariyle faiz hesaplanacaktır.
7. Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz, ancak taşınırların
satışından doğacak vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.
8. Satışı yapılacak araçlar mevcut haliyle satış ihalesine çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması, nakliyesine ilişkin tüm giderler ile satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup, satış ihalesi sonrası araçla ilgili olarak
İdareden herhangi bir talepte bulunulmayacak aksi iddia edilerek adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılmayacaktır. Alıcı satış ihalesine katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılır.
9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelinde ihale bilgileri ''http:/www.milliemlak.gov.tr''. Artvin İlindeki ihale bilgileri ''http://www.artvindefterdarligi.gov.tr'' internet adresinden ögrenilebilir.
Download

artvin defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden