İZAYDAŞ
HURDA MALZEME VE ARAÇLARIN SATIŞI
İHALE İLANI
SATIŞA KONU ARAÇLARIN
S.NO
PLAKASI
MARKASI
MUHAMMEN TEMİNAT
MODEL
BEDEL
BEDELİ
(TL)
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1
41 KC 769 Ambulans Hyundai
1998
5.000,00
150,00
03.07.2014
14:00
2
41 AP 678
1997
3.000,00
90,00
03.07.2014
14:15
Renault Brodway RN
SATIŞA KONU HURDA MALZEMELERİN
S.NO
İŞ KALEMİNİN ADI
1
2
3
4
•
•
Demir-Çelik Muhtelif
saçlar, profiller, vanalar
cer dişler
Polietilen- Muhtelif boy
ve çapta
Elektrik Kablosu –
Muhtelif boy ve çapta
Aydınlatma Direğibeton, içi demirli
BİRİM
MUHAMMEN TEMİNAT
MİKTAR
BEDEL
BEDELİ
(TL)
(TL)
KG
50.000
KG
2.000
KG
300
ADET
2
40.500,00
1.215,00
İHALE İHALE
TARİHİ SAATİ
03.07.2014 14:30
Yukarıda özellikleri belirtilen Araç ve Hurda Malzemelerin, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde; 2886
sayılı Devlet ihale Kanununa göre Açık Teklif Usulü ile İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası Toplantı
Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişi olması halinde, kanuni ikametgah adresi (Muhtarlıktan alınacaktır.), irtibat için telefon
ve varsa faks numarası.
b) İdare tarafından satış şartnamesi ek’inde verilen teklif mektubu,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından veya idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir
makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Yukarıda tabloda belirtilen miktarlarda teminat,
•
•
•
•
•
g) İhale dosyasının satın alındığına dair dekont,
h) Araç ve Hurda Malzemelerin görüldüğüne ilişkin belge (İmzalı),
belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.
Araç ve Hurda Malzemelerin satış şartnamesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 P.K.
41310-İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 20-TL (yirmi Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İsteklilerin teklif mektuplarını, 03.07.2014 Perşembe günü 14:00’e kadar İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler
Şefliğine teslim etmeleri zorunludur. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda
belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak ihale pazarlık
usulü olduğundan ihaleye teklifleri temsilen imza yetkisine haiz kişi ve/veya kişilerin katılması zorunludur.
İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
Araçlar için verilen teklif mektuplarında teklif fiyat KDV Dahil verilecektir. Hurda malzemeler için
verilen teklif mektuplarında teklif fiyata Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanmayacaktır.
Araç ve Hurda Malzemelerin Görülebileceği Yer: 20.06.2014 tarihinden itibaren 02.07.2014 Çarşamba
günü saat 14:00’e kadar mesai saatleri içinde (08.30-16.00) İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları
Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 P.K.
41310-İzmit/KOCAELİ adresinde idarenin yetkili personeli nezaretinde görülebilecektir.
• İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
• Diğer Hususlar: İş bitiminde teminat iadesi aşağıda belirtilen şartlar dahilinde olacaktır;
*Hurda Malzemeler için; geçici teminat, hurda çekilip iş bittikten sonra “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri
Kazanımı Tebliği” gereği;
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre Lisanslı olan tehlikesiz atık geri
kazanım tesislerine,
- ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ nden belge almış olan tehlikesiz atık ve metal hurda
toplama ve ayırma tesislerine,
gönderdiğine ilişkin firmadan aldığı evrakı İdare’ye ibraz ettikten sonra firmaya iade edilir.
*Araçlar için; istekli tarafından verilen teminat, araçların tesliminden sonra firmaya iade edilir.
Download

İZAYDAŞ HURDA MALZEME VE ARAÇLARIN SATIŞI İHALE İLANI