T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BELEDİYEMİZCE YAPILMAKTA OLAN SARACOĞLU TOPLU KONUTLARI
PROJESİ KAPSAMINDA YER ALAN EMMİOĞLU MAHALLESİ MERCAN SOKAK
32 ADA 86 PARSEL ÜZERİNDEKİ 14 ADET 89 M2 (BRÜT) VE 11 ADET 99 M2
(BRÜT) OLMAK ÜZERE TOPLAM 25 ADET KONUTUN SATIŞ İLANI
Belediyemizce yapılmakta olan Saracoğlu Toplu Konutları Projesi kapsamında yer alan Emmioğlu
Mahallesi Mercan Sokak 32 ada 86 parsel üzerindeki 14 adet 89 m2 (brüt) ve 11 adet 99 m2 (brüt)
olmak üzere toplam 25 adet konutun ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi
uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı gerçekleşecektir.
Konutların ihalesi 19/03/2015, Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Zafer Mah. Atatürk
Cad.(Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin ikinci katında, Encümen Toplantı
Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
Brüt 99 m2 Daireler
Brüt 89 m2 Daireler
Daire No
Zemin Kat-D1
İhale Saati
İhale Saati
13:00
Daire No
Zemin Kat-D1
Zemin Kat-D2
13:10
Zemin Kat-D2
15:30
Zemin Kat-D3
13:20
Zemin Kat-D3
15:40
Zemin Kat-D4
13:30
Zemin Kat-D4
15:50
Birinci Kat-D5
13:40
Birinci Kat-D5
16:00
Birinci Kat-D6
13:50
Üçüncü Kat-D13
16:10
Birinci Kat-D7
14:00
Üçüncü Kat-D15
16:20
Üçüncü Kat-D13
14:10
Üçüncü Kat-D16
16:30
Üçüncü Kat-D15
14:20
Dördüncü Kat-D17
16:40
Üçüncü Kat-D16
14:30
Dördüncü Kat-D19
16:50
Dördüncü Kat-D17
14:40
Dördüncü Kat-D20
17:00
Dördüncü Kat-D18
14:50
Dördüncü Kat-D19
15:00
Dördüncü Kat-D20
15:10
15:20
Dairelerin satış fiyatlarının tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda
verilmiştir. (%1 KDV hariç)
İlgili Daire
Daire No
Tahmin Edilen Bedel
Geçici Teminat
Oranı
Geçici Teminat Tutarı
%3
2.076,00 TL
%3
2.076,00 TL
Brüt 89m
2
Zemin Kat-D1
Brüt 89m
2
Zemin Kat-D2
69.200,00 TL
69.200,00 TL
Brüt 89m
2
Zemin Kat-D3
69.200,00 TL
%3
2.076,00 TL
Brüt 89m
2
Zemin Kat-D4
69.200,00 TL
%3
2.076,00 TL
Brüt 89m
2
Birinci Kat-D5
69.600,00 TL
%3
2.088,00 TL
Brüt 89m
2
Birinci Kat-D6
69.600,00 TL
%3
2.088,00 TL
Brüt 89m
2
Birinci Kat-D7
69.600,00 TL
%3
2.088,00 TL
Brüt 89m
2
Üçüncü Kat-D13
69.600,00 TL
%3
2.088,00 TL
Brüt 89m
2
Üçüncü Kat-D15
69.600,00 TL
%3
2.088,00 TL
Brüt 89m
2
Üçüncü Kat-D16
69.600,00 TL
%3
2.088,00 TL
1
Brüt 89m2
Dördüncü Kat-D17
68.900,00 TL
%3
2.067,00 TL
Brüt 89m
2
Dördüncü Kat-D18
2.067,00 TL
Brüt 89m
Dördüncü Kat-D19
68.900,00 TL
68.900,00 TL
%3
2
%3
2.067,00 TL
Brüt 89m
2
Dördüncü Kat-D20
68.900,00 TL
%3
2.067,00 TL
Brüt 99m
2
Zemin Kat-D1
2.310,00 TL
Brüt 99m
Zemin Kat-D2
77.000,00 TL
77.000,00 TL
%3
2
%3
2.310,00 TL
Brüt 99m
2
Zemin Kat-D3
77.000,00 TL
%3
2.310,00 TL
Brüt 99m
2
Zemin Kat-D4
77.000,00 TL
%3
2.310,00 TL
Brüt 99m
2
Birinci Kat-D5
2.322,00 TL
Brüt 99m
Üçüncü Kat-D13
77.400,00 TL
77.400,00 TL
%3
2
%3
2.322,00 TL
Brüt 99m
2
Üçüncü Kat-D15
77.400,00 TL
%3
2.322,00 TL
Brüt 99m
2
Üçüncü Kat-D16
77.400,00 TL
%3
2.322,00 TL
Brüt 99m
2
Dördüncü Kat-D17
76.700,00 TL
%3
2.301,00 TL
Brüt 99m
2
Dördüncü Kat-D19
76.700,00 TL
%3
2.301,00 TL
Brüt 99m
2
Dördüncü Kat-D20
76.700,00 TL
%3
2.301,00 TL
Onaylanan ihale kararının tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin %50’si ile
tüm vergi, resim, harç ve masraflar, sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak Belediye
veznesine yatırılmak zorundadır. İhale bedelinin kalan bakiyesi ise tapu işlemleri aşamasında
ödenecektir.
İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No:143
adresinde bulunan Kültür Merkezinin 1. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler
Müdürlüğü Gelir Şefliğinden ücretsiz görülebilir ve 50,00 (Elli) TL karşılığında aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İstekliler diledikleri kadar sayıda konut ihalesine katılabilir ve konut satın alabilirler.
İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 18/03/2015,
Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Belediyemiz Zafer Mah. Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No:143
adresinde bulunan Kültür Merkezinin 1. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler
Müdürlüğü Gelir Şefliğine teslim edeceklerdir.
7.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
İstekli gerçek kişi ise;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi,
İmza Sirküsü,
Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi,
İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
Şartname Alındı Makbuzu
İstekli tüzel kişilik ise;
İmza Sirküsü,
Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri,
Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi,
Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
2
Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi,
Şartname Alındı Makbuzu
Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
Basın : 37024
3
Download

tc ödemiş belediye başkanlığından