İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İşletmemizin ihtiyacı 150 Ton Süt-1 Yemi ve 600 Ton Süt-2 Yemi Açık İhale (kapalı
zarf teklif alma) usulü ile satın alınacaktır.
1-İdarenin
a) Adresi
: Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü / AKSARAY
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 382 233 25 00 faks: 0 382 233 25 10- 233 25 03
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 150 Ton Süt-1 Yemi ve 600 Ton Süt-2 Yemi
b) Teslim yeri
: Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü ambarları
c) Teslim tarihi
: Süt Yemleri İşletmenin yaptığı termin proğramına göre
Mart ve Nisan aylarında teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati
: 24/02/2015 Salı günü, saat:14:00
4- İhaleye katılmak isteyen firmalarda aşağıdaki şartlar aranır;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi.
b) Geçici teminat vermesi,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına ve hali
hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d) Firmanın tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin
ibraz edilmesi,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Şartnamede belirtilen teklif mektubu,
g) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Üzerinde ihale kalan firmadan ihale tutarının %6
oranında kesin teminat alınacaktır. 8.000,00 TL’nin üzerindeki nakit teminatlar İşletmenin
Aksaray İli Ziraat Bankası Şubesindeki TR 69 0001 0000 26 0599 4378 5257 no’lu hesabına
yatırılacaktır.
5- İhale, tek parti halinde yapılacak olup ihalenin tamamı için teklif verilecektir.
Teklifin toplam tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
6- İhalenin yapılacağı Adres: Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü / AKSARAY ihale
şartnamesi bu adresten temin edilebilir, ayrıca telefon ve faks aracılığı ile ayrıntılı bilgi
alınabilir. Telefon: 0382 233 25 00 – 233 25 01 Faks: 0382 233 25 10 – 233 25 03
7-Teklifler en geç 24/02/2015 Salı günü, saat 14:00’e kadar Koçaş Tarım İşletmesi
Müdürlüğü / AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Kargo ve postadaki gecikmeden veya kaybolmadan dolayı
işletmemiz sorumlu değildir.
8- Bu ihale, 4734 Sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup,
İhale TİGEM Alım-Satım ve ihale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan olunur.
KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Selahattin HAYLAZ
Ticaret Şefi
Abdurrahim ORBAY
İşletme Müdürü
Download

ihale ilanı