TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AYÇİÇEĞİ TOHUMU ALINACAKTIR
1- İdaremizce aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen ayçiçeği tohumu satın alınacaktır.
PARTİ
NO
1
2
3
4
5
6
TOHUMLUĞUN CİNSİ-ÇEŞİDİ
Ayçiçeği Tohumu (64 LC 108)
Ayçiçeği Tohumu (DT 3017)
Ayçiçeği Tohumu (ES NOVAMİS)
Ayçiçeği Tohumu (LG 5543)
Ayçiçeği Tohumu (OLİVİA)
Ayçiçeği Tohumu (COLOMBİ)
Toplam
MİKTAR
(Torba)
3
4
4
3
185
3
202
2- İhale 25.02.2015 günü saat 14.00’de Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda, kapalı teklif alma
usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalı
ve Tekliflerin İhale saatine kadar İdarenin Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir. Birinci
ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 04.03.2015 tarihinde aynı yer ve
saatte ikinci ihale yapılacaktır.
İhale kısmi teklife açıktır. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif
edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. Tohumlar sözleşme tarihinden itibaren 10
takvim günü içerisinde idareye teslim edilecektir.
3- Tohumların teslim yeri Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. km.
Karacabey/BURSA) ambarlarıdır.
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal
Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
d) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
e) Bu Şartnamede belirlenen Geçici Teminat.
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:
İsteklinin;
a) İmalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporunu,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge
veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin
yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini,
İhale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
İhale, idari şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan yalnız yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar
ihaleye teklif veremez.
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. Geçici teminat ihale saatine kadar İşletmenin Vakıflar Bankası Karacabey Şubesinde
bulunan TR3500 0150 0158 0072 9049 1182 veya T.C. Ziraat Bankası Karacabey Şubesindeki TR 9000 0100
0062 0599 4378 5213 nolu hesabına yatırılıp, alınacak makbuz Komisyona ibraz edilecektir. Geçici teminat
olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Geçici Teminat, ihale tarihinden itibaren
en az 60 (altmış) gün geçerli olacaktır.
6- Konuya ilişkin ihale dokümanı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62
Bakanlıklar/ANKARA) ile Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İzmir Yolu üzeri 7. Km. Karacabey BURSA
adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını
satın alması zorunludur. İhaleye katılacaklar İhale Dokümanını Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden
100,00 TL bedelle satın alacaklardır.
7- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İhale
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan Olunur.
ADRES
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu 7. km. Karacabey/BURSA
Tel : 0 224 689 64 75
Fax: 0 224 689 64 96
:
Download

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY