TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
İ L A N
1- İşletmemizin 2015 yılı ekilişlerinde kullanılmak üzere; aşağıda cins ve miktarları yazılı
tohumluklar Kapalı Teklif Alma Usulü ihale ile yapılacaktır.
2- İhale 27/02/2015 günü Saat 14.00’de İşletme İdare Binasında Alım Satım ve İhale Komisyonu
huzurunda yapılacaktır
S.
TOPLAM
No
Tohumluğun Cinsi-Çeşidi
Miktar
Birim
2 Ayçiçeği Tohumu
OLİVA CL
2000
KG
5 Ayçiçeği Tohumu
LG 5542 CL
500
KG
TOPLAM
3- İhale ile ilgili Geçici Teminat Teklif verilen her bir Ayçiçeği Tohumluğu için mal bedelinin % 3’ü
Kat-î Teminat ise Gerçekleşen ihale bedelinin % 6’sı nispetinde olacaktır.
4- Teklifler ihale saatinden önce İşletme Genel Evrak Servisine verilmiş olacaktır.
İhaleye iştirak edecek müşteriler geçici teminatlarını ihale saatinden önce İşletme veznesine veya
İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Ceyhan Şubesindeki TR 300001000015059943785248 numaralı
hesabına yatırarak alacakları makbuz / dekontu Komisyona ibraz edeceklerdir.
5- Satın Alınacak Yağlık Ayçiçeği Tohumluklarının teslim yeri Çukurova Tarım İşletmesi
Müdürlüğü ambarlarıdır.
6- İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No : 62 Bakanlıklar –
ANKARA ) İşletmemizden temin edilebilir.
8-Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup,İhale Alım-Satım
ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES :
Ceyhan Kadirli Yolu Üzeri 5.nci Km.
Tlf. : 648 40 58 – 59 - Fax : 648 42 17
1
Download

tarım işletmeleri genel müdürlüğü