2014 YILI
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
ATEX SP TELEFON
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
AMAÇ: Kurumumuz Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin ihtiyacı olarak aşağıda
miktarı ve teknik özellikleri belirtilen Manyetik Jeneratörlü Telefon satın alınacaktır.
2.
ATEX SP (SOUND POWERED) TELEFON
2.1. Telefon ve yeraltında kullanılacak tüm üniteleri için ATEX direktifine göre Avrupa
Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara
uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte
verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex
sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça
tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (NQA veya Atex sertifikasını düzenleyen
kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve
geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex
sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden
doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca
yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren
ek belge olarak sayılacaktır.
2.2. Telefon dışarıdan güç kaynağına gereksinim duymadan çalışacaktır.
2.3. Telefonun güç üreteci (manyetik jeneratör) gövdesi üzerinde olacaktır.
2.4. Telefonlar 10 km menzil içinde birbirleriyle haberleşebilecektir.
2.5. Telefon ve ahizesinin toplam ağırlığı 2,5 kg’ı geçmeyecektir.
2.6. Telefon 2x1,5 mm2 MGM 110 tip kablo ile çalışacaktır.
2.7. Telefonu koruma sınıfı IP54 veya daha iyi olacaktır.
2.8. Manyetik Jeneratörlü Telefon FUNKE HUSTER FERNSIG marka 5220 model veya dengi
özellikte olacaktır.
2.9. Sipariş Miktarı
:
10 Ad.
3.
GENEL HÜKÜMLER:
3.1. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklifle birlikte sunulacak, ayrıca tanıtıcı katalog
verilecektir.
3.2. Ünitelerin tamir-bakım ve işletmesi (çalıştırılması) ile sistemin genişletilmesi konularında
imalatçı firmanın uzman elemanları en az 4 (Dört) TTK personelini ücretsiz olarak eğitecek ve
eğitim için gerekli görülen süre teklifte belirtilecektir. Eğitim, Kurumumuz iş yerlerinde ve Türkçe
olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim verilen TTK personeli adına imalatçı tarafından sertifika
düzenlenerek, sistemin genişletilmesi ile Atex sertifikalı üniteler için garanti kapsamında firmaca
uygun görülen onarımlar ve garanti sonrası onarımlarda yetkili oldukları belgelenecektir.
3.3. Teklif edilecek ürünler, üreticinin en son seri üretiminden ve yeni olacaktır.
3.4. Malzemeler 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3.5. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 (Bir) yıl firma garantisi altında olacaktır.
3.6. Muayene, kontrol ve kabul işlemleri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca yapılacaktır.
3.7. Malzemelerin teslim yeri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak).
Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.
3.8. Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na,
Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.
EK-1
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ATEX SP TELEFON