2014 YILI HAZIR BETON TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ : Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere hazır beton C20/25 satın alınacaktır.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER :
2.1- Hazır beton C20/25 kalitesinde olacaktır.
2.2- Hazır beton TS EN 206-1’e uygun olacaktır.
2.3- Hazır beton silobaslarla ihtiyaç biriminin bildireceği miktarlarda göstereceği sahaya boşaltılacaktır.
2.4- Teslim edilecek olan 300 m³ hazır beton için pompa gerekmektedir.
2.5-Teklifte bulunan firmalar teklifleri ile birlikte yetkili makamlardan alınmış CE veya G ve TS EN 206-1 Uygunluk Belgesi
vereceklerdir. Bu belgeleri bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.6- Teslimat siparişe müteakip derhal başlanacak olup ihtiyaç biriminin bildireceği miktarlarda ve sürelerde partiler halinde
teslim edilecektir.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL
Kontrol, muayene ve kabul şartname esaslarında TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili müessese elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- Hazır beton firmaca termin planında belirtilen müessesenin iş yeri yetkili amirinin göstereceği stok sahasına teslim
edilecektir.
4.2- Hazır beton teslim yeri: Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü’nün söz konusu betonlama işlerinin
yapılacağı sahalar olacaktır.
4.3- Firma getirdiği malzemeler için ayrı ayrı nakliye pusulası tanzim edecektir. Bu pusulada firmanın adı ve malzemenin
gideceği iş yerinin adı yazılmış olacaktır. Malzemeyi teslim alan yetkili nakliye pusulasına adını, günün tarihini yazarak
imzalayacak ve bir suretini alacaktır. Pusulada ayrıca geliş tarihi, miktar, cins ve kamyonun plaka no.su yazılmış olacaktır.
Bu arada kontrol, muayene ve kabul işlemleri için Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü haberdar edilecektir.
4.5- Teslim edilen malzemeler ne miktarda olursa olsun malzemeyi müessesemize getiren vasıtanın cinsi, plakası,
müessesemizin hangi iş yerine hangi tarihte ve ne miktarda teslim edildiği firma faturasında ve fatura ek listesinde açık
olarak ve ayrı ayrı gösterilmiş olacaktır. Teslim alınan malzemenin nakliye pusulaları ile faturadaki miktarlarda mutabakat
sağlanacaktır.
4.6- Termin planına bakılmaksızın stok sahalarında doğabilecek sıkışmalar ve hava koşulları, gibi nedenlerle talep yerleri
belirli bir süre sevkiyatı durdurabilecek veya acil ihtiyaç karşısında ise miktar artırılabilecektir. Bu durumda firmaca Makine
ve İkmal Daire Başkanlığına bilgi verilecektir.
4.7-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek
Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların
teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri,
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4.8- FATURA DÜZENLEME
Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha (1 asıl 3 suret) olarak aşağıda belirtilen esaslara göre
düzenlenecektir.
4.8.1- Faturalar, teknik şartnamede belirtilen mal/malların dağılımına uygun olarak ait oldukları birim / birimler
adına ayrı ayrı düzenlenecektir.
4.8.2- Kısmi teslimat yapılabileceğinin İdarece uygun görüldüğü hallerde; yüklenici kısmi olarak teslim edeceği malın
miktar ve cinsini İdareye (Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına mektup, faks vs.) bildirecek ve İdareden hangi
birime ne miktar ve cins mal için fatura kesileceğinin bilgisini alacaktır. Faturalar, bu bilgi doğrultusunda
düzenlenecektir.
4.8.3- İdarece uygun görülen sipariş miktarı artırımlarında veya eksik teslimatlarda fatura düzenleme (b) deki
esaslara uygun olarak yapılacaktır.
4.8.4-Birimlere ait fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir;
VERGİ
FATURA ADRESİ
VERGİ DAİRESİ
NUMARASI
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
KARAELMAS
859 006 4265
67040 Üzülmez ZONGULDAK
5- SİPARİŞ MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ:
5.1- Firmalar malzemeyi 120 gün içinde teslim edeceklerdir.
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Eti norm
046 012 0054
Malzemenin Cinsi
C20/25 Kalite (pompalı)
Talep miktarı
3
300 m
Talep Birimi
Üzülmez TİM
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri
bulunmayacağız.
verilen
malzemeler ambarınıza teslim
edilmiş olup
muayenede
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2014 YILI HAZIR BETON TEKNİK ŞARTNAMESİ 1